mewa IAtQpermit 1JSZAAK %2lf Politie-Dameskoor t« Rotterdam UUIilUUliu Kruyne Jonker WAARSCHUWING Rechtskundiee VAN DR1EL Alle Zaken. maakt parelwitte tanden A.N. v d. HULST HOE IS HET MOGELIJK?! GOUDSCHESINGEL 67 UW FIETS Hotel Restaurant „De Tirlemont" UW HAARD FIRMA GEBR. RATH F. PLOMPEN P otterdamsche Kleeding Industrie SCHIEDAM LA TRAVIATA Speciale aanbieding Bekwame KLEERMAKER AFDELING-CHEF ASSISTENTE Reparation .NEOERLANO" J?- "INTERNATIONALE;- f CORRESPONDENTIE CLUB -**A Den Haag? L Houtstraat 18. iVUGHTs COHCERI BROODKRUIDENIERSWAREN ENZ Ondertrouwd P. 8eget» Leeuwen—Hetfdni f.riHuwelQkavollrekJciRg- 23 de Parochiekerk ."f.s-an den, H. Jozef te Nleu- ^erkexk morgens 9,30. FttJam, is April 1947 ^Receptie Spangenache- j&kftde 66». van 3 tot 4 uur.:' ..'"{Receptie te Nleuwerkwk: ■svan 2 tot 3 uur 'a-Graven-' >Weg 105. v;:; #p« weder*|]ctech« ouden v*n ,?."s Jaaaetjt Spring to:*» VeM Het bestuur,yen opgemeld© vereenlging brengt ter Stennti dat mevr. v. SANTWUX-LE LARGE. Klein Coolitraai MEJ. n. AUSSCM5, Stadhouder» we M en MEJ. TRUD1 v. <L HORST, NoorderbavenltEde seden 27 Maart IHT niet meer rijn aangeUo-.cn by up zemelde vereeniglng en dat alle bekendmakingen door genoemden namens opgemeld koor gedaan. onwettig ijjn. Den Heer w. j. v, sant WIJK Jr. ta op dlenzeitden datum ontslag verleend als dirigent. De repetitie» van het koor worden gehouden opWoensdag avond van MO our. f- •- H- Kanwt, Voorzitter •J. Bot-Hoenderdaal, Ster. V" "y "y. BalJuwatraat tl, TeL «MM. IP'® pi,t,r J<Nl Stastok ^malten bekend, dat hun ktn- ;yj"deren Donderdag tn bet •Sy^auwelljk treden. De rijtuigen fworden natuurlijk besteld bil bet stad» lüM) bekende adres; 5g;«nna'. vju l. v. d. Kuljlen. jSfGouverncatraat 39, tel. 30597. T-Voor Schiedam, ieL 6M17. - Notaria M. Dassen, te Rotter, y 'dam, xal op Woensdag a April 1M7 en, zoo noodjg op ^Woensdag ie April d*.v^ des •namiddags 2 uur in de koopmansbeurs te RotJer- y^danj. (ingang Meent. Zaal l) •2?ln het openbaar verkoopen; y^Twte panden, elk bestaande y^ult benedenhuis en 2 etage- i'-yj woningen, plaats en erve U 1 ^Rotterdam aan de .'Proveniersstraat no 53 en Tï '•'.-y-Kad. Gem. Rotterdam. Sectie |53.- norma era 3022 en 2023. f Teep. groot l are, 9 centlaren ;k«i centlaren. 5? OronaL Ilfljs, straari. per pand. 1Verhuurd: (rie sanptakbtl- ^viJetten) no. S3 voor tost)-— ;t/?no.V37 voor f 1110,— jaars. .-"Betaling der kooppenningen •s Ata vrij geld op t Mei 1M7. vS'itaet: bijbetaling van SVf rente t.'vanaf den dag der toewijzing ;i .Bezichtiging l en J en even- IS April ta van 10-2 Jruur; PermLssiebajeiten en Inlichtingen bij genoemden jr-Notaris., kantoor. Muurits- Jpreg O, t el et. 28194. Veilinggebouw PLEIN EEN DRA GT 11 (TUtólaao) SCH3EDAM-C. pp DINSDAG.u en WOENSDAG tl APRU, 1917, aanv. voorm. 10 uur en nam IV« uur. ten overstaan v«n NOTARIS A. S. H. A. BLAISSE waarbij voorkomen, uit diverse inboedel», Engelscbe rietsalon, bankstellen, Oud.Holl. kussenlcast, moderne blank eiken slaapkamer met ilts-juraeaux. olü-flntsh en eikei: altkamers. gram comb. In no'en salonkaat. plano, flcn-projec tie toes tel voor smalfilm (18 m.m Zeiss Dton). ichllderijen. tapijtgoederen, garderobes, luxe en huish. art., damestasschen. byouterlëen en vele andere goederen. KIJKDAGEN zaterdag Lï April van 10-5 uur. ataandag tl April van 1Duur. GELEGENHEID TOT 'T GEVENT VAN KOOPORDERS N.B. Dagelljk» kunnen goederen worden Inge rond en of op verzoek aan huls worden afgehaaWL TSLirOON Hdi. ►Vijf baken» voor Cairo" heet de Paramount MPE A-film, waarin Anne Baxter kunt bewonderen. - Prodcnt i» de naam van die zuivere tandpasta, die maakt dat U in den spiegel met bewondering kijkt naaf Uw parelwitte tanden. Neem dezen regel ia acht: 2 x per'jaar voor contróle naar uw tandan», 2 x per dag reinigen met Prodent (bevat dispergon tegen tandsteen), D3t geeft U een stralenden glimlach! CONSUME NT 8 N C BEDIET Voor boveagenoeoid credlet mogen niet getocht wor den Meubelen, Radio's en Stotzulgens, maar bij M. i. VAN DEK LINDEN, ZtVARTJANSTHAAT 67 kunt Uw Bedden en Matrassen vakkundig laten repareeren en bijvullen met prima onvermengde JAVA KAPOK. Vrijblijvend prijsopgaaf, en In 1 dag gereed. Betaal met consumentenbonnen/ (LM A*r BHslUlKbt Vans. jfaj t»ü Rtthnkundijr Advu»ur»| BOEZEM SING EL 1«0 (V««mU) KwwrtUm TA 20105 OP ASSURANTIE KANTOOR gfivraagd een mannelijke jon fit e BEDIENDE Er. onder no R8012 Adv. Bur. van Sijn. Voorschoterlaan B2. Rotterdam. tfiaA tüui dZjwn mnin^t PROOÊNtA AMUVOOfft SPOORSTBAATU ft'J CS-VfReCHT TEL.2I7: v ADRESSEN DlftECT TOT UW 8ESCH1KK|NQ>. 100 Zeldz. mooie Gladiolen Ln lo soorten en kleuren een sieraad voor uw tuin en de schoonste snijbloe men. Als nooit tevoren voor slechts 3.50. Post giro 150243, Zend even brieffc. EL SIJSENAAR Jr.. J)e Popelenburg", HILLEGOM. per 4 April VERPLAATST van Noodtvlnkels Goudscheslngel naar WEHTLDHAVrNCOWPUX) TELEFOON U|deU|K J4W t Mm PStmntN én 3NO<B. vooffocwocst VAN ZUID-HOLLAND Tn gebouw Palace, alhier. AUe lhschr. en inl. bi} InsL'.v. BEEK, Eendr.str. tel.. 28499 i *A&*-Ol«WDRlFT MAtW£N£S$É«tWÉC 1. eEUÏ«LAN03C-<fL**N iC L - W OOStW&f 1» «O fOU'*MNS'RAAT IS DOBDT 577 1 A'DAM 52 682 Wat Is en hue werkt dft I.CC? D« LC.C U «n Instelling, welke personen met eikaar In contact brengt, die weinig ol geen rela ties hebben. Zij, die om welke reden of welk doet dan ook. uitbreiding van hun relatie» zoeken, kun nen lid wowlen. Vraagt grati* Inlichtingen, welke •geheel vrijblijvend in blanco couvert worden toegezonden door de BEKLEEDE WIEGEN met of zonder punten. COMPL. BABY-LTTZETTEN.. „De Ooievaar", De groote speciaal zaak. Statenweg 191. Bltfdorp, TeL 41823, Rottehiam. 1 Lederen Jassen „HET MOTORPALEIS". SEHEPENSTRAAT 111, ROTTERDAM - TEL. «3710 RKPA RAT1RN KUNSTGEBITTEN ln een uur klaar :^^ies. 'de VrieselaÉin 21b, Rotterdam - Telef. 37519, lis A^rrwERpsK Uw Eotd Vrstlnjstrzat it, TeL 3S334, l min. v«n bet Centraal statiën. Kamers vanaf so frs.. volledig diner 50 frs.. volledig pension 156 en 175 irs. per dog. „De Tirlemont" Het adres voor Nederlanden. Egenaar Charles Lenaerts. ■■■0*S tn MACHT »00« $T>0. WNHtN. EM BUtlttJIANO 5KOAM. ««Ma vOo» iiou-^auoot, Verzautelihten en betere losse exemplaren steeds tegen con stante betaling te koop gevr- Wolffs Postzegelhandêl .-SCHlEKADK 173, R'DAM TEL. 4211S. ^OWTIOïSTOFT; Costuum maken 55.— Costuum kerenSS.— ;;r"; winterjas keren 25.— Regenjas keren 12.50 VERMAKEN NAAR MAAT j. A - S CHREUR5 Gerrlt d. Llndestr, Si „D« arbeider - en hij niet alleen heeft ér beUng bij, dat de kwaliteit van de goederen niet te «renté» overlaat en dat de prijzen 20 faag mogelijk, af kei iociaal verantwoord, worden gehouden. Het lijdl geen twijfel, dat de coöperatie in dit opzicht haar aporao haeft vardiend en verder verdienen zal** Au C. de Bruljn, voorm. JCafh. Arbeirfarsb*w«g/ftgv „Door haar doelstelling niet het makers van wlnjt, maar het dienen van het algemeen belang heeft de coöperatie niet alleen recht op de - sympathievan alle vakbewegingsleden, maar heeft zij ook aanspraak pp onze.volledige medewerking." E. Kuper*. vootm. Nod. Verb. van Vskvon „De pioniers op het terrein der vakbeweglnjfhebben van meet af wel gezien, dat naast het op een rede lijk peil brengen van de salarissen en lonen,, vereen voudiging van het distributieproces en het beschikbaar krijgen van verbruiksgoederen tegen een zo laag mogelijke prijs, van niet minder betekenis wiiyvoor:; da aociela oositie der arbeiders." A. SfapeRamp, veorm j Christ.Nat Vakverbond Deze woorden kunnen niet worden misverstaan;'; eenheid van streven en eenheid van doel! 300.000 leden van de Coöperatieve Verbruiksverenigingen hebben het goed begrepen. Zij houdeo het alle; georganiseerde arbeiden voor: WONINGINRICHTING STATIONSSINGEL 28 TEL. 466G6 - BUJDORP SPECIALE AANBIED ING VAN AUPING DIVANBEDDEN HUISKAMERS EN KLEIN MEUBELEN REPARATION worden door ons vakkundig gemof feld en gerepareerd VRAACT PRIJS Nw. Binnenweg Z35 Tel. 37245 OMO^T Ef? reu EENMAAL MEfMC,CHEN Z.IJA4 DIE OETvlKEFJ OaT HET" "ToT V-Ei taak VAM pTTt hoocö" om hen By HET DEVIEZEN^MOKKELEN ~T£_ HELPENMOÈfelN Wy VE75CAMGEN DaTBRIEVEN rNA.AR.MÊr3U(TèlFN- LAND ZWAAROER Dan ZO GRAM OVEM WORDEN AANGEBODEN. MEUBELTJES NIEUWE BINNENWEG 340 t/» PLANTSOEN ROTTERDAM - TELEFOON 3413b WIST U 'iV*1 11-,- dat Ce 7 -p!- Speciaal Is ingericht voor Keeren, Repareeren. Vermaken. Moderniseeren van alle V DAMES- en HEERENKLEED ING VTXXOV'IH JjkH£IVOO«I tu HUAlM SAamawAJW x «msterdam m 'th. nut -ww* ^■REPARATIE EK S?RVTCF*W9 Rotterdam-w., Telefoon 3«zsi. ROTIERDAMSCHEDLIK DE ROTTEKD4MSCHE SCQOUWBUBG i^.yHEMIDD ELINGS KANTOOR si i^BTROFA" iPostbus 70 MlüdeilandpL 21 e ',>,r ROTTERDAM UW" kantoor voor succesvolle •.'en.. betrotrwbare bemldde- ;ïlng. Vraagt kosteloos ult- voerjge lnlicbttngen. NEDERLANDSCHE OPERA A F G E KNIPT H A A E heeft voor ons geen waarde meer, zoodra wij dit uit. bet buitenland kunnen Importeeren TOT DIE TUD ZIJN TO KOOPERS .VAN: •y:afgeknipt.-baaz' .(ook grijs uitgevallen haar) MARTIN J. LEVGER Sr. WESTERSIN GEL 7.. bij de "Weatkrulskade. Rotterdam. WAAROM H£T HÓS TBAfit VALDEÜS-PARMM Donderdag 10 April, 8 uur RADIO „L I B E R T V* Hier Radio Liberty met goed nleuw«t wij leveren u weer bet nieuwste snufje, 7-lamps supers met volledige garantie. Onze kleine uitvoering een. Juweel; een suceesl Reparaties aan alle merken met nieuw mate riaal; wordt gehaald en gebracht door onze speciale service dienst. Koopt uw Radio bij een erkend Radio-handelaar en let op. uw garantiebewijs. Komt. luistert en u slaagt ttADIO „LIBERI^", KLEIWEG 195, ROTTERDAM Te; bereiken met lijn 10 «n, 14. Telefoon 46M6. |HET BLOEMENFESTÜN] DÊ HOFSTADBLOHM I ICDEBCN DAQ aeOPEHD'l var w-«» eva. I I houtrustI PMfonds, gangen, keu- ëen*1 enz. Vraagt dan inLien prijs bij- Fa. P. NOOTEBOOM HufsschiJder. telefoon Ï2543 .Pljnackerpl. 15a NIET DUUR IS! Omdat voor Velde!* par- fumi van koilbar* Iu»e-B»- eon> »i afgezien, bedmagi de prij* slechts 90 cent per een»oud«g flesje Haar ...to gewoon M flev }t, zo iu7*teLjk de inhowd I MEI A.S, OPENING Fa. PH. HAKKERT Jr. KADE 172 - TELEFOON 49864 SLAG-OÜITAAB f 87,5C BLOKFLUITEN vanaf f 6,— met Tooneel. Kleedkamers, Garderobe, 175 Plaatsen met bljr.a alle trams bereikbaar ANNA PALLOWNASTRAAT (KRUISKADE) Besprekingen: v d. Sluy9, Ossewelstrsat (W) Voorloopig na uur. - ^KUNSTGEBITTEN Wegen slechts J8 gram en dragen daardoor bijzon der Hebt - 2.;. worden direct na tre*- :ken geleverd. .,.T-Pt)nloos trekken door ".Tandartsen i^Ook Lachges-narcose! g? Omzettingen van-' nlet- piaasende gebittenIr y Plastic, ta één;dag gereed. iVRépara ties, in een ütr- Itlaar PARFUMS <0ÖP£RATIE,V00RWAARTS"U.A.R0ITIRBAM Dag. geopend van 5 tot 12 uur. Zat. en Woensdag van 212 uur. Zondag van 1. 4.15 en 7.30—12 uur. Zater dag-en Zónda? entree volw. 0.25; kind. 0.12. Organisator: A C, AUGUSTIJN PSYCHIATRISCHE INRICHTING ..MAASOORD-' 'dér 'GEMEENTE ROTTERDAM te POORTUQAAL BIJ bovengenoemde Inrichting kunnen worden ge plaatst: LEERLING-VERPLEEGSTERS en -VERPLEGERS Leef IJ d tenminste 19 Jaar. Aanvangssalaris f 529.07 (zonder eenig diploma); na 1 jaar f 594,37. Voor leerlingen, die 21 jaar zUn of ouder, bedraagt het salaris I 700.— alies met Inwoning en voeding, ge- neesk. hulp en bewasschlng. - De opleiding tot ae- dlplomeerd verpleegster, verpleger geschied: kosteloos. Meisjes, die de leeftijd van 19 Jaar niet hebben be reikt, kunnen gepiaa st worden ln de huishouding, 'totdat zij de leeftijd van 19 Jaar bereikt hebben, om daarna: over ie gaan in de verpleging. Sollicitaties :ln te zenden aaiidenyGeneesheér-Dlrec- Wie ruilt mijn zon. Ze et. bev achterk m. serre tusschen-. voerka-, ruime ke. zljka a. <1 str. Zolderka en ruime droog en waschrulmté 6.50, p w Raaiodlatrib. v rjlmere won. gesch. v. 10 pers. In een der lanen van Zuid. Te bevr. D v. d. Torre, VlaggemanstrJ 18a Bergpolder. B E R V O ETS' CONFECTIE ATELIERS WIJ VFLAGEN VOOR F^\£RIEKS- EN PaK- HtJIS WERKZAAMHEDEN ROTTERDAM. Tel 37519 APOTHEEK „DE VUZEL' Rasestraal 4a. Tel. 71278 vraagt een Ie GEROUTINEERDE ZEILKAMP idatire&riy/a' B.«i p, d. 'm; ;geÜL. p rosp. ^AltDrostlaan 9, Den Haag, N.V. v. d. HEUVEL Co., WIJNHANDEL Kralingscheweg 293 Rotterdam-Oost Gevraagd- ENKELE D A M E S, bereid teg. vergoeding als. v- kAPMODEL dienst te 'doen. AanmiJoh, .Cr.; Gonlag Mail rit8weg(fS5;yR'dam voor. het «tel er/ Alleen zij', die als zoodanig werkzaam ziinygewee^en'; over, voldoendr vakbekwaamheidtreschikken^-komen maanmerk.ng Soil citaties ESSEN oUUGSiNGEIi,. 28y| tegen :;.i:yMèlBekend'met, handverkoop. l^yCUNSTGEniTTEN* - ■B3UMAS VACANTIE-TENNIS traiJIO-I E K N I S P A li rAASCllVACANTIE f 5,— In lleh fin genaanméldénlop he tparkiTeü -44060. te koop gevr. of^vérgun- nlhg. :Br. ü1S7 6 ^Het;. JE^arooi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4