r WILDA TEMIDDEN VAN BERGEN WATER Pr&SCb&H DEMAN- Deel der nu levende generatie zal nooit behoorlijk wonen de triomf van het leven Engeland roept vreemdelingen een welkom toe Duitschland van heden (II) Nieuwe klassetegenstellingAusgebombten contra niet-Ausgebombten TOEN' gedurendeden oorlog de bomm en werpers nachts ovér Né-' derland vlogen, was hun gebrom muziek In onze ooren. Zoo moest: het gaan, wilde het goed gaan. Hoe vaak Is door hoe velen gezegd: Ik ïou wel. willen zien, hoe zJJ afgestraft worden? Sindsdien is het woord „puinhoopen" tot een slagwoord geworden. Volle beteekenis heeft dit woord slechts voor hen, die de puinhoopen hebben gezien tot zij pain- ziek werden. Millioeneri leven in holen en kelders ER Ij een zesde zintuig woólg cm de holen te-vinden, waarin en kele mililoenen menschen tegen woordig leven. In een kelder, die slechts licht krUgt door het gat, waardoor men binnenkruipt, wonen gemiddeld zes tot acht personen van uiteenloopenden leef Lijd en verschil lende eexe. Hier wordt gegeten en geslapen, hier is men gezond en ziek, hier wordt geboren en overle den. In Berlijn zyr. een kleine der- tlgduizend gevallen van open tu berculose, die in dergelijke om standigheden temidden van hun familie moeten leven. In de. Amerikaansche zöné zijn twee honderdduizend soortgelijke ge vallen geteld. En open tubercu lose is niet de eenlge besmette lijke ziekte Jn het Duitachland ven. heden..,. Hoe lang sal deze toestand bllJ-; ven bestaan? Men heeft in bijna alle steden plannen voor den wederop bouw ontworpen. Daarvoor is noo- dig dat het puin wordt opgeruimd. De tijd, nooctig voor dit karweitje, wisselt tusschen 18 en 25 jaar.... Dat wil dus zeggen, dat een belang rijk deel van de nu levende genera tie voor de rest van zijn leven nooit meer in een normale woning te recht zal toornen. Sociologische wijzigingen f^EZE toestand heeft een wijziging van de samenstelling van. de be volking tot gevolg, waarvan men de uitwerking nog nauwelijks kan be seffen. Er is in Duitschland een nieuwe klassentegenstelling groeien de, die afwijkt van. de geijkte on derscheidingen. De nieuwe klassen dan zyn de „Ausgebombten" en de niet-,,Ausgebombten". Aan belde «anten van de nieuwe scheidings lijn zijn vroegere bezitters èn vroe gere, nier-bezitters. De tegenstelling komt voor een groot deel overeen met de tegenstelling stedelijke en plattelandsbevolking, Er is tengevol ge van dezen toestand een situatie van latente revolutie aanwezig.Men wil niet duurzaam aanvaarden in een hol opgesloten te zijn. terwijl anderen Jn een normaal huls wonen. En men kan niet met goed geweten zeggen, dat het slijten van deze spanning wenschelijk Is. Want zij s.yt slechts naar den negatieven kant Dat 'wil zeggen, wie de spankracht niet meer opbrengt te protesteeri;n tegen deze samenleving b.v. de huisvesting van twee families in een oudergrondsche waterplaats die is eenvoudig verloren. Die zakt af naar een prae-historischen. vorm van leveru. 'Het 'zijn-■.•de menschen zfj zij n er reeds bij de vleetdie'liua behoeften aanpassen aan en hun gedragingen oriënteeren op de gege ven omstandigheden:: een holbewo ner respecteert niet de moreele nor men en de zedelijke plichten van een üd der „normale" maatschappij. Ter illustratie mogen drie krantenbe richten dienen. Zij kwamen op den- zelfden dag uit eenzelfde stad en ge ven een beeld van den heksenketel. In Februari 11,000 roofovervallen en diefstallen in .Hamburg. .27 men schen op één dag verhongerd of doodgevroren. Bij een poging, een overvollen trein door 'n raam te be klimmen, werden verscheidene men schen van hun schoenen beroofd, terwijl zij. met hun beenen in de lucht bengelden. Éen ander verschijnsel: men stuurt zijn kinderen niet meer naar school. Is-dlfnootüg voor holbewoners? Te Berlijn heeft men de ouders moe ten verplichten een verklaring over te leggen van het hoofd der school, waaruit een.regelmatig schoolbe zoek blijkt, eer men de bonkaarten voor schoolplichtige kinderen in kinderen vormen één klas van een lagere school. En dan geen schrif ten, geen boeken, geen potlooden. Van Herrenvolk" damesvolk. ER is nog een andere aanwijzing voor de sociologische structuur wijziging te noemen. Met een soort bittere ironie heeft iemand gespro ken van het .Herrenvolk", dat tot daraesvolk wordt. Voor de 65 milll- oen Dultschers die in het: verkleinde Duitschland leven, Is de verhouding tusschen het aantal mannen en het aantal vrouwen 100 tot 150. In de groote steden en voor be paalde leeftijden Is deze wanverhou ding1 belangrijk groolcr. Zoo zijn te Berljjn voor den leeftijd tusschen 20 en 30 jaar op iedere vier mannen 19 wouwen geteld. Deze wanverhouding is nog groei ende. De verhouding tusschen het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen is op het oogenbiik in sommige plaatsen 1 10. ,-,Van alle menschen, die komen te overlijden, zijn. TO*/» mannen, omdat mannen minder bestand'zijn tegen de tekor- teh dan vrouwen. Deze ondervin ding heeft men ook gedurende den hongerwinter in Nederland opge daan. Ook uit de verslagen van;de Duitsche geneeskundige diensten blijkt, dat het tekort aan gewicht (in verhouding tot den leeftijd) bij de Jongens grooter is dan by de meisjes. Tijdens hei oponthoud te Connnon- daU in Zuid-Afrika maakte de £«- gelsche Koninklijke Familie kennis met den 2,30 meter langen boer' Cornelius Mpstert. Men had den koning ;vertcid^ llat* Mostert 3. iet kóniilg, - jtiij moei langer zijn", het' geen bij nameting inderdaad waar 'bleek,'. Rondom do wereld in 55 uur? De Amerikaansche ,-vulpenf abri- kant Milton Reynolds is .van' plan in den recordüj d van 55 u ur -eén vlucht om de wereld te maken. Hij hoopt op 5 April van New. York te starten. De recordpoging zal gedaan wor den in een verbouwde twee motorige Douglas A-26. De - machine zal 32000 kni moeten afleggen. 96DD meer dan Howard Highes die in 1938 een tijd van 91 uur 14 minuten' nöodig. had om rond de wereld te vliegen, Het traject van Reynolds is langer, omdat de Rus sen geweigerd hebben toestemming te geven voor de „korte route". Het toestel zal tusschen landingen maken in Parijs, Cairo, Calcutta, Sjanghai, Tokio en 'Anchorage (Alaska). ZES COASTERS VAREN NAAR INDIE Stormachtige reis van vier dagen door de Golf van Biscaye DÉ MANNEN, dié er met de Groninger coasters} Beta, Baltic. Erna,: Henk, Uni tas en .Wilda op uit zijn getrokken om in he: verre Indle voor. de K.P.M. te gaan varen, hebben ondervonden, dat de Atlantische Oceaan en in het bijzonder de beruchte Golf van Biscaye bij stormweer verre van ideale vaarwaters zijn voor dergelijke':;kleine schepen! Kort na het vertrek begon het al. In Rot '.erdam kwamen telegrammen bin nen, dat het convooi door den mis' uit elkaar .was geraakt en de con- vooileider Beta de anderen had opgeroepen.; Brest 'als noodhaven aan te doen. Vier schepen gaven gehoor aan dezen oproepéén echter,de Wilda, kwam niet opdagen en !s nooit In Brest geveest. De oplossing? We lezen" het in een uitvoerigen brief van den sruurman van de Wilda. èen soort; dagboek, met potlood geschreven en soms door het ftev'ge stampen van het schip heel slecht geschreven. Kapitein Grootenhuis- had den oproep niet ontvangen en rustig de reis voortgezet, met het idee, dat ook de anderen op zee waren gebleven!y DEJEUGD- KENT GEEN RAS SENUEKSCUIL! Heterogeen is de bevolking .van Los. Angeles? CofiforniSJDit kómt goed uil op deze toto, rvaa/op. u-ij negerjonge tjes, Chineesjes' haliaansciic kinde ren en, op den voorgrond, éen ,'lVesiersclten" jongen met èi'enveel enthousiasme een sport korf balspel zien beoefenen,. Stuurman vertelt DOCH laten we, den: stuurman aan het woord. Het was Zaterdag 8 Maart, 's mid dags twee uur ongeveer, toen de Wilda buiten de pieren van den Hoek haar neus In de zware zuid westelijke deining stak en we hoor den, wachtend op de anderen, dat de Henk wegens een motorstoring was achtergebleven. We stelden 'ons dus met z'n vijven in convooi! to Se op. Van de Beta kwam het com mando: „Volle kracht vooruit!" En op korten ouderlingen afstand in ei kaars kielzog varend, begon de lange reis naar de Oost.' Nog geen half uur waren we onderweg, of een felle jachisneeuw maakte het uitzicht bijna nihil Zondagmorgen om 4 uur kwam bij opklarend weer het lichtschip Gal loper in zicht, waarvan de lichtbun del onze coasters telkens In het zon netje zette. Fantastisch was .de aan blik der drie schepen achter ons. De Ema stond juist steil omhoog op haar achterschip, de roodgeverfde Mei groo'endeels zichtbaar. De Bal tic nam een massa water over, dat flonkerend tegen de brug uiteen spatte, terwijl van de Unites nog net hef stuurhui*; te zien was. De kleine Hollandsche vlag stak. er bovenuit. Naar Batavia?Kom nou EEN Engelsche coaster liep ons van achteren op en passeerde op nauwelijks dertig meter.' Hij vroeg ons met zijn morselamp: „Whai ship?" En we;knipperden, terug: ;,TÏye Dutch 'coasters. From Rotter dam bound for Batavia". De En- gelschman scheen hef niet'recht te snappen, want tot' driemaal toe vroeg hij herhaling van het laatste De stuurmnn van de Wilda. een van de zes. coasters, die lltans on derweg zlju naar Indlf, beloofde ons bij zbn: vertrek het een en ander over deze bijzondere reis te vertellen. Uit de Spastische haven VJgO, de eerste aanloop haven van de Wihla, unlvintjen w(j zlln-eersten brier. Een deel hiervan hebben wU in neven- slaand artikel afgedrukt. ontvangst kan nemen. (Natuurlijk ontbreekt het niet aan. argumenten voor deze minachting van het te genwoordige „onderwijs". Er zijn niet alleen huizen, vernield, maar ook scholen. Gemiddeld 120 tot 140 RAAD VOOR DE KUNST Standpuntenkwestie Het bestuur van de Federatie van acht soorten Nederlandsche Kunstenaars vermeldt in zijn jong ste mededeellngenblad, dat „het Federatiebestuur na rijp beraad hééft besloten de coöperatie met het Departement voorloopig te. handhaven, echter met dit voorde- houd: Wanneer min. Glelen aan de S laten-Generaal voorstellen doet tot het instellen van een Raad voor dc Kunst, die een carlcatuur is van de plannen, tijdens den oorlog door de kunstenaars uitgewerkt, dan zal de Federatie haar oorspronke lijk schema aan alle betrokken instanties ter vergelijking voor leggen. Het is haar taak, haar in vloed, waar zij die verkregen heeft, ten goede aan te wenden en het contact met die over heidslichamen en personen, die begrip voor haar streven bleken te hebben, niet reeds nu prijs te geven. Zij is zich bewust, dat haar organisatie principieel op samenwerking met de Overheid berust. Zij kan dit beginsel on mogelijk reeds bij een eerste conflict prijsgeven". (Tot de Federatie bekooren de architecten, letterkundigen, toon kunstenaars, tooneelspelers, cineas ten. beeldende kunstenaars, beoefe naars van gebonden kunsten en dansers; Red.). RUSLAND is het cenige land ui het dichtst bij zitten en dié geven Europa, waar Paschen door de-het door, tot ieder zijn kaars ont-. Christenen als oen waar feest wordt stoken heeft en de heele kerk is gevierd. Niet, het Kerstfeest els bij verlicht. De liturgie ontvouwt het cms,.maar het Paaschfeest Is daar gebeuren. Het koor voert de ge- van alle Christelijke feesten het raeente aan. Een. matelooze vreugde, meest populair geworden. Voor Zon- stort zich uit in een massalen zang dag en Opstanding hebben de Rus- en in den roep: Christos woskresse. &en slechts één woord: Woskressenje. Christus is opgestaan, die telkens Men kan Paschen in verbinding .weer beantwoord^ordï met: Wols- brengen met liet steeds weer op- tinoe woskresse, Hij te waarlijk ^op bloeiende leven der natuur. Maai' ^?^a1Qv *af de bloemen, die thans gaan bloeien, f uüs^hien het hoogte-, .zijn andere dan die het.vorige jam- omhelzen ehcaarea he'. hebben gebloeid. Men kan Paschen in verband brengen, met de onster- standing, laten wij doorstraald wor- felükheld van de ziel. maar dit *Jen van vreugdeen laten ury e kan- mSnt de droefheid over het. ster- vende of gestorven lichaam niet c c^hpiS- weg. De ware triomf van het leven ^555®* wordt echter slechte daar behaald, £1^!? uit ïn waar niet alleen de geelt, maar ook de materie ln de verlossing wordt vereekerdheid, als een alles, over- betrokken en waar de vreufde niet ^/^e vrengde om de triomf van alleen ten deel valt aan het ontlui- ne- Jeven. kende leven, maar ook aan het oude |^E CHRISTELIJKE VREUGDE dat er was of nog is. Gansch. de. j fjGI. opstanding komt rüet voort schepping, de heele tosmos viere nu ult de natuurj noch ujt de men de opstanding van Christus, zingt SCT..u;i.e ^„1 heeft er wél be- •5» op? iSatVl m«i. 3&*SS2S if beBBt op het geloof, dat deze de ops'tLndbig hl Chtttfcut, eenmaal ver- nteuw Zi) benertt zich alet tot de wericeUiK is, rolledig, zoowel wat onzlchtbsue ziel, maar de opstal- 2iin S als Ziia Srarn: betreft, dm® is volkomen CT Omï^ .aJea De viimdén' van Christus hebben .Daar is niets ihtgesloteii. Verleden n00lt wüiett zolooveu. zijn vrienden hebben het eerst niet kun- met de gewone men- toekomst vloeien daar ineen, ziel en lichaam hebben er deel aan, nen tedere moeltejm bei^ldnjjordeD maat Mel. nJet daar opgeheven Wat vergeefsch tm> Paschen zou nu niet meer scheen, komt tel echt. worden gevierd, indien het geloot het niet van den twijfel gewonnen DE BISSCHOP met de priesters had. v en diakonen treden uit de don- Strijd zoowel als dood zijn nog kere altaarruimte in het licht: komt,' steeds - ons .deel Maar op den' neemt licht van het licht zonder Paaschmorgén begon het te lighten, ondergang en verheerlijkt Christus, En de liturgie'noodlgt: komt. neemt opgestaan uitde dooden. Met hun licht van het licht zonder onder- brandende kaarsen' steken zij 'de'gang'en verheerlijkt Christus, op ge- kaarsen aan der kerkgangers, die staan uit de'dooden. B. J..ARIS.:, woord: Batavia! Tegen 30 uur des morgens bij een heerlijk voorjaars zonnetje passeerden-we twee Grims by-trawlers. Ze lagen nog lager dan wij op 't water. Op één ervan hield de schipper 'een groote visch om hoog, terwijl hij me: de andere hand een beweging maakte, die aan een. bekend JBchiedamsch product deed dénken.- We begTepen. wat hij wilde. Sorry boy, we hebben nu geen tijd. Over twee jaar als we terugkomen uitde Oost zullen we even bij je langszij komèn om je vtech tegen een hartversterking te ruilen! Daar kwamen de Goodwlnbanken in zicht, één groot schepenkerkhof Groote en kleine, oude en nieuwe schepen liggen daar hoog en droog. Van enkele uit elkaar gestegen groote vrachtschepen .ligt het voor schip wel honderd meter wan het achterechip verwijderd. Klokslag twaalf passeerden we op nog geen mijl afstand de haven van Dover, De menschen op'de kade wulfden ons toe, een groet, die wij enthou siast beantwoordden. Bijna een aanvaring TpEN^,vvij v^faandagmor^en .legen, *:het "einde van' -de 'hondenwacht op de brug kwamen, was "het btjna) potdicht ran mist. We zaten midden in de scheepvaartroute en kropen metlangzaam draaienden motor voort. Van convooivaren kon geen sprake meer zfjn en elk schip volgde hu zijn eigen route. Fasseerende schepen doemden plotseling, op als groote zwaric raassa's. Ter hoogte van het eiland Wight, waar we, 8l seinen gevend, bijna stillagen, kwam plotseling van bakboord achteruit een-groo( stoomschip uit het mist gordijn te voorschijn. Het gaf drie korte stooten op de stoomfluit en sloeg volle krach: achteruit.Rake- lings passeerde het ons achterschip en sneed onze loglijn af. De. kapi- 5 tein besloot te ankeren en even later lagen we stil in een kleine wereld van nauwelijks zestig meter omtrek. Tegen zes uur in den avond, toen het iets opklaarde, ging het weer ankerop eiv werd bij toenemende» wind naar Ouessam gekoerst.. Al wilder werd de zee, zoo wild, dat ons schip bjj het aanbreken van den dag op een steigerend paard geleek. Terwijl we met afgeknepen motor den kop op de golven hielden, bra ken de zware zeeën over het voor schip heen en kwamen dreunend op het voorluik terecht. We lieten ons daarom wat afvallen en hielden op de Fransche kust aan om daar be schutting te zoeken. Tegen acht uur 's avonds gingen we bij né de Bas ten anker, 's Woensdags bit 't aan breken, van den dag voeren we weer. Om 4 uur 's middags -werd Ouessant gerond en zoodra we den hoek om waren, was het weer „van. dik hout zaagt men planken". Dan stak het voorschip, dan het achterschip hoog boven water uit en .een kokende, dwars inkomende zee rolde onop houdelijk over de luiken. In da beruchte -golf WE waren in; de Golf van Biscaye en koersten op. Kaap Or tegel (Spaansche kust) aan. Ruwweg be draagt de afstand 280 zeemijlen en laten we zien hoe langwe er over dóen? De wind was iets naar het W.Z.W, geruimd en er liep een lan ge oceaandeining. Donderdagnacht had dé Wilda slechts elf mjjlen af- Telegd. We lagen te midden van jergen water, dié ons by de neer gaande slingering van hetschip leken aan te grijnzen. Twee groote tegenliggers passeerden ons, zwaar gierend door wind'en zee. Den vol genden dag voer ons een groot snel schip achterop. He; bleek de Abbs- kerk van de V.N.S. te zijn, dat sa men met ons in de Schtehaven té Rotterdam heef;, gelegen. „Wenseh U een voorspoedige reis. Goeden nacht". seinde ons dé kapitein. Weer bleven we alleen achter en hepen een waart van nauwelijks twee mijl. per uur. Eindelijk, Zaterdag morgen om 4.30 u. G.T. kwam Estaca Punt op de Spaansche kust op de verwachte plaats door en duurde het niet lang of we hadden Uape Or'e- gal dwars voor ons. Toen het dag werd voeren we vlak onder de lood recht utt zee oprijzende Spaanse! ie kust. De golven spatten torenhoog tegen de kale roi sen uiteen. - i De .kalepdffr HOE lang zijn we nu in de .Golf van Biscaye geweest?"' vroegen we onzen maa'. Deze sloeg de mouw van zijn werkhemd op en antwoord de: „Vier dagen!" „Moet je daar voor op je horloge kijken?" vroegen we verbaasd. „Welnee, ik kijk op mijn kalender", was het onverwach te antwoord. En nu zagen wjj het ook. Vier vuile ringen van elleboog to; pols spraken hun eigen taal. De runner op den tinmolen, de trawler- visscher of coasterman weten, wat het beteekent, na een urenlange wacht tijdens stormweer eindelijk naar kooi te kunnen gaan. Dood moe ben je en aan wasschen denk je niet! 's Avonds om elf uur pas seerden we kaop Finisterre en m Holland zal men nu wet weten, dat we de Golf van Biscaye door zijn. Zondagmiddag draaiden we de baai van Vigo binnen. Op de reede zagen we den HoUandschën coaster Fidu- cia liggen, maar van onze schepen vie! geen spoor te ontdekken.Waar zijri ze'gebleven? Genootschap Nederland- Engeland Ten bate van de Niwin-actie zui len Wim Noske, viool en Henk té Strake, piano, belangeloos een aan tal concerten in ons land geven, In Rotterdam zullen zij op 10 April in de Aula van het Museum Bovmans voor het comité „Rotter dam en ce Mariniers" optreden. VEELTALLIC MAGAZINE Uitgevers uit 19 landen hebben een overeenkomst geteekend voor" 't uitgeven van een meerlalig inter nationaal magazine, dat in -30 lan den, zal worden gepubliceerd. Het nieuwe magazine, dat nog geen naam heeft, en grootendeels uit illustraties zal bestaan. 2al verschij nen in de talen van dé gebieden, die door de verschillende onderteeke naars worden.bespreken. Het zal niet politiek zijn én individueele vrijheid en \Tij waxing Van vooroordeel voor staan. De landen, welke; öoór de ult- jeversfirma's, die deel hebben aan de overeenkomst, worden vertegen woordigd, 4)»: Argentinië, Atistralië. België, Brazilië. Brï'sch West-lndië, Chili. China, Cuba, Egypte, Finland, Frankrijk, India, .Italië, Neder land, Zweden, Zwitserland. Zuid-; Afrika. Vereenigd Koninkrijk en de Vereenigde Staten. Men verwacht, dat flnna'5 uit andere landen zullen toetreden voor den verschijningsda tum, wélke afhankelijk is van de papierpositie in de verschillende g-e-' bieden. - - Poleniiicemt deel aaii hét Oceaanverkeer De Gdynia—^Amerika—Lijn, die vóór Öeu oorlog een passagiers- dienst tusschen Polen en New York onderhield, zal medio deze maand haar dienst weer hervatten. Daar de reederij slechts over één passa giersschip beschikt, de 14.300 bx-t. groote „Batory" die 800 passagiers kan vervoeren, zullen, de afvaarten voorloopig maandelijks plaats heb ben. - - 7 Vreugde der tegenstellingen Het is.toch wel allemaal keu rig in" orde in het leven: terwijl mijn vrienden de boertjes van; buiten loop ente glimmen van voorgenoegen, want niet de Paaschdagen zullen zij in, dat groote en bruisende Rotterdam dé bloemetjes eens buiten gaan zétten en zich laven aan- al het verlokkelijke dat er in zoo*n we reldstad te zien en te beleven ls, zit ik mij permanent, te Ter- kneuteren bij 'de gedachte dat 1ko hier plaats zal kunnen maken voor diebuitenlui en gaan naar de streken die zij verlieten. En de bocmen en de velden en de stilte die hier niets meer te zeg gen hadden zullen mij het altijd weer andere en eeuwig eendere verhaal toefluisteren, dat een mensch .met een hoofdvol stadsrumoer van gierende trams: en snorrende, en toeterende auto's en de jacht van ontel bare beuzelarijen in zijn Uil tot rust: en.-bezinning brengt Want' de boomen en de velden in hun zacht suizende stilte hebben den tijd en in hun grootscbe rust maken zij mij belachelijk met niijri bezig eri druk gedoe, zoo- als zij dat treintje belachelijk maken, dat met zijn parmantig stampend locomotiefje door het landschap snelt en den boel op stelten denkt te'zetten. Allengs zal de gezapige rust der koeien over mij komen en, pa een paar dagen teruggekeerd den wtnvar van de stee- nen stad, zal ik mij een weinig onwennig voelen, als mijn vrienden de buitenluihier, wanneer het lawaai hen om de ooren slaat en zij zich ietwat omzichtig in den doolhof der straten wagen.,',; -V En na de feestdagen zullen we allen weer op onze plaats zijn, vol goede herinneringen, met een beetje helmwee naar wat ons zoo begeerlijk scheen daarginds" en met .verlangens naar herhaling. Ja, het Is toch wel allemaal keurig in orde. In. het leven, DESIDERIUa. CNGELAND wil toeristenland worden, om zeer prozaïsche, rede- nen, om de» export te verg root en, en gelijk Zwitserland een flinken „onzichtharen" uitvoerpost op de.betalingsbalans te kweeken. Men hoopt zelfs, dat op den duur het cijfer van dien post maar liefst. 100 millioen pond zal bedragen. Voor dit:Jaar rekent men 250.000 bezoekers te kunnen verwerken (72ÖAÖB kwamen'er in 1938).. De bekende WELDON knippatronen voorpyama '1, nachthemden, lingerie, g w peignoirs enz. Ulï VOORRAAD LEVERBAAR MATUEN6S5£BlAAN(PL'XZlCHn Berooide Europeaan kan ook terecht Visa met veie landen reeds Afgeschaft - De visa met een groot aantal Landen zijn afgeschaft en de Travel kan om Engeland als "toeristen' land aantrekkelijk te maken. Bezoekers die.dollars of andere harde valuta meebrengen, ziet men óra zakelijke redenen het liefst. Maar ook de berooide Europeaan ,ïs welkom. Engeland dus toeristenland. En waarom niet? kan men vragen, Kan het Engelsclie land schap, kan Schotland, kunnen Loudens niet te volprijzen par ken soms niet wedijveren met wat hooge bergen, wat koeien met en zonder bellen en wat watervallen? En hoort het grauwe gehavende Londen, waarvan de door Duitsch geweld geslagen gaten geleidelijk tot blijvende litteekens schijnen te vergroeien van heroouw ziet' men in de binnenstad nog vrij- wel niets eigenlijk niet meer een bedevaartplaats voor den goeden Europeaan te ^jn dan het vrijwel ongeschonden Parijs. Londen, dat. nooit Duitsche troe pen zag, dat ln zijn gehavend- Een recente, exclusieve opname van Yehudï Menuhin en c'tjn sits ter Rcphsibah, welke laatste is getrouwd met céti,Australische>1 veehouder In Mei komt Ytrhudi j» Rotterdam concertceren, die niet mocht terugkeeren OOOK WOXY COKSARI AMSTERDAM LITTERAIR BEVOORRECHT De nieuwe ledenlijst van de Ver- eeniglng van Letterkundigen ls ver schenen. Voor de aardigheid' hebben wij eens nagegaan achter hoeveel namen Rotterdam als woonplaats vermeld staat en achter hceveet Amsterdam. De uitslag was verbijs terend. Rotterdam telt slechts 7 leden onder de 330 b 340 Neder- .landsche schrijfsters en schrijvers, .«n. Amsterdam ruim achttien maal zooveeiynX 131. Er zal voor de zeven -Rotterdamsche slsyphussen niets, anders'opzitten dan met z'n .nevenendoorf.k w. a 1 I t e i t .de; •Amsterdamschek w.-a n,t l-.t'.e-lit te.v: y. - 30) Tegen half negen gingen ze naar Cliris. Hij .woonde in een flatgebouw op de vierde verdieping. Een lift. bracht hen "tot voor de deur van zijn flat, maar het duurde lanjr eer de deur werd geopend, hoewel Erik ten slotte zijn vinger op de bel hield en met zijn andere hand -op de deur. bonkte. Van binnen bereikte hen inmid dels ee»!g rumoer. „Dan ls er niemand anders en kunnen we gezellig boomen", citeer de Erik gelaten. De deur werdemdeiijk geopend door iemand, die 'nen nie; ker.de, maar met overstroomeade hartelijk heid begroette.- Hij sleepte hen - mee paar-de bron van het lawaai.; Twee' groote, zeèr modern en: weelderig in-, gerichie kamers warengehuldin rook en overvuldmet menschen.-Jn de achterkamer speelde een grömo- foon. terwijl iemand in de voorka mer aan de radio draaide 'Het ef fectwas. verbluffend. Er dans;en menschen, soms struikelend over anderen.' die op dengrond; zalen: of. 1 p. eené'.w&nt- niemand zate'opeenr, der.- stoelen of op den divan. Ze; pro beerden vooruit te komen,wat niet zoo eenvoudig was, want- al 'degenen, dié op den grond zalen, hadden gla zen bij zich staan.. Chris Reuvers kwam' achter een bar vandaan en stompte Erik zoo hartelijk, dat'deze struikelde cn zit ten ging op een 'gillende dame en een glas. cognac. Toen hij overeind was gekrabbeld, stompte hij Chris nog hartelijker terug. I11 dit. lawaei. was het zonder twijfel de: eenvou digste en duidelijkste manier om elkaar te begroeten. Er werd plaats gemaakt op den grond en Chris brulde hun ;oe. dat stoelen eh di vans waren afgeschaft. '-.„Naium-mensclien zitten v niet op stoelen, wat lui?" „Neéni" brulde een koor uit de rookwolken. - v Sigurd.'kwam te zitten tusschen twee dames, die hem; liefdevol ont vingen. De eene was voor'zoover, hij' zien kon, zoowat .vijftig, in avond-, tollet en zoo geschminkt dat; elke glimlach van haai' vuurrooden' mond op haar wangen een' soort aardver schuiving - van de lagen crème, poe der enrouge - veroorzaakte de van-, dere had; een' grappig meisjeskopje boven.een rooden' Jumper, die ze by een lange,„grijze, broek, droeg. Het bleek; datdit alles een vervolg, was van re u b 0 rrélp arij tj e.Slgurd hesr; telde, izich tuss<heh:„ de 1 dames.; 'die hem beiden voorzagen van drank en^'sandwlchés^enfcsigaretten^Door,. den sluier van rook keek hij naar Chris Reuvers. Het was een lange jongeman, die een vrooüjke tweeling broer van Charles Boyer had kun nen'zijn. Slgurd kon zich voorstel ten, dat hij zoo noodig in geval-, len als dat met-Ellen ook Boyers verleidelijke melancholie kon imi- teeren, maar op dit moment straal de hij van. plezier en brulde zon der moeite over het rumoer heen dwaze eri onbehoorlijke:: opmerkin gen.. Erik was niet 'gaan zitten/ hij probeerde een venster te openen, luidkeels verkondigend,' dat het' hier niet uit te houden -was voor een normaal mensch, -Iemand protes teerde, dat de Eskimo's den heelen winter in een hol leefden- en hooit hun venster openden,; Waarop het raam weer werd gesloten met alge meens instemming. Erik dronk een glas cognac en opende hec raam weer. rederéent protesteerde en het' werd' Opnieuw, gesloten; Erik dronk nog een glas cognac, ..opende hel raani én riep, dat ze het nu zouden sluiten: over zijnlijk. Meteen ont stond groot tumult en gedrang en geroep, dat. ze over zijn lijk wilden u,Teri sló'-té; maakte Ciiris een einde, aan het handgemeen door te beslis sen, "dab hejj raam gesloten; zou bljj- vén,maarda'hijliet„raam in de. afugieuzende .'slaapkamer'; zou ",ope- nen.; Da„ gebeurde en -doarop sloot, tomand dèideur-.vanslaapkamer. Erik: greep een -.riesch': cognac,-cri' césr' glas,|titet^rich-óp„den^grond^jivrtleii r en verklaarde, dat hij het opgaf en zijn leed-ging verdrinken. De twee buurvrouwen van Slgurd schonken hem ijverig in, soms cog nac, soms whisky en Boms wijn. Hij dronk echter zeer weinig. Nu en dan trapte éen. der dansers zijn glas om. Als zijn rechterbuurvrouw het leeg zag, hield ze hem met dikke tong een preek over zijn drankzuchtig heid. maar de linker schonk hei weervol. Hij ruilde het. regelmatig om met haar glas, zoodra ze da* leeg had. Dan lachte zé. luidkeels en riep: „Niet mijn .glas nemen,;:lee- lijke dief* en dronk haastig het 'zijné leeg.- v;<- Cliris had een kleurige shawl om zijn hoofd gedrapeerd en voerde- een dans uit, die vólgens hem het- hoog tepunt van de moderne danskunst was.Erik kroop als een 'Indiaan naar de slaapkamerdeur en deed die open, .zoodat, na.eenigen tijd de? al- mosfeer, wat. draaglijker werd, Chris, haalde -uit de keuken etëns- waren, dié-met verbazingwekkende snelheid verdwenen. By een .van die fochten, n aar de keuken ontdekte hij dat er Werd gebeld, en gebonsd, Hij deedojten en er verschenentwee zeer - bóoze buren. Ze werden met groote geestdrift binnengehaald. Na éen uur zat de eeriinecri'hoek';e suiirkéri en de ander', danste '.'de can can in een avondjaitoa.^d;c ;;h"j,;hacl geleend van een .dame.' die 'rich :d^iYcor.>hadXgèldeed->''tof.cism^>yariia3 Toen werd er opnieuw gebeld/ ge klopt en gebruld voor de deur.. Dit maal was het een agent. Chris riep snikkend: „Ik heb de gevangenen goed beliaudeld, commissaris, vol gens alle wetten van alle oorlogen, eten en drinken zat- en geen mis handelingen. Vraag het ze zelf. Daarzit -er een,„kijk hoe. Hef hij slaapt, het- een baby, Sigaretten voor 'den commissaris, drank voor den commissaris!1' De agent protesteerde, dat .hjj-; ln dienst was. Hij zei, dat ze rumoer maakten; Dat het burengerucht-was. Dat alle buren bezig waren op te bellen .naar het politiebureau. Dal- hel uitmoest rijn, 'andere zou' hij proces-verbaal moeten opmaken en. het gezelschap meenemen naar hei bureau. Hij zei zéér reel en scheen niette .nierkeri. dat Chris eenige pakjes sigaretten.-in. zijn zak stópte. Chris bezwoer,'dat; heti nu doodstil: zou worden,, hetgeen werd/bevestigd, door een spreekkoor, 'dat. zéker, twee straten ver. te hooren zou zijn. De- sla pende. buurman /'.ontwaakte- en verklaarde, 'dat: hU; nog n-oóit zoo rustig had geslapen als vannacht „.Ie hoor;-; ze niet'!, verzekerde/hij „cle. muren zijn hier zoodiki laat. ze nou maar„i éj'Een verre-: buur/-:is- f.och „boter.-dan ;êeh.: goeie vriend" AVaarna hy weer in slaap,viel. -ri Ek- t i- -"i o. ïieml^lleD-ultéélëide;" Chris-srilkkenè. de, ln ,een .zakdoek,/-v iWordi ve: re.gdj Leid een eerbiedwaardig monu- ment van zijn eigen taal» onverzettelijkheid; is. - - Maar de ongeloovige Thomas, de toerist, kan antwoorden: Ehr gelschen zijn niét als Dultschers een volk van Ideale knipmes- sende hoteldirecteuren; /Het la een heerschersvolk, ln zijn groo- tén tijd waren het zelf reizigers naar. vele „en i ook. vérre landen;- wliar de inboorlingen van "Calais tot Calcutta .toe. met ontzag hun eertijds zoo gezag hebbende valuta dankbaar accepteerden, waarbij zij zelf, na zich. wat/te hebben verveeld of zich alleen maar, hoewel onmerkbaar, lich telijk te hebben verbaasd, zich v/eer op hun eigen eiland terug trokken, terwijl zij; die langer in de buitenwereld moeten büj-. ven, de Kiplingianen, de strong silent men", in. de rimboe zwlj- gend hun pijpen rookten en ble- ven droomen vaii een klein huis met een tuin in Kent. Daarom juist is er in het oude Engeland zelf zoo weinig veranderd, - Has! ponden Wat het landzelf betreft,, ik; heb zooveel gehoord van de ver-- schrikkelijke Engelsche Zonda- gen, van de .café's waar je niet, bulten kunt ztitten, van de gekke uren waarop de kroegen' dicht j- zijn, van de dwaze tijden, waar op de schouwburgen/beginnen, van de achterdochtige'gestreng heid, waarmede de „Immigra tion Officers" iederen „vreem- deling" (dat is' een niet-Brit) begroetten, van het voorwereld lijke comfort van de hotela en hun vreemde opvatting van ser vice (het Savoy en het Rltz kunnen er mee door, maar dat ik alleen maar weten als lezer van Philips Oppenhelm), dat ik toch maar liever uitga ln Parijs of ga fietsen op d« Veluwe. Thomas de toerist heeft toch ongelijk, zelfs als alles waar war wat hij zegt, wat niet zoo ls. Hoe erg ongelijk liij heeft, zal hij pas merken, als hij de lucht reis of zeereis waagt en Enge land gaat ontdekken. De gemiddelde Europeaan kent Engeland zoo weinig. Hij zal dan bemerken, wat een ver ademing dit lieve en rustige eiland, dat geen bezetting heeft gekend, geen collaboratiepro bleem heeft, niet het verderf van „een Duitsche corruptie heeft uit. te zoeken, na den hek- senketel van het continent is. En. zelfs Thomas zal in een; Engelsch huis worden genoodigd eri de warmte van hun vanzelf sprekende en eenvoudige gast-/ vrijheid ervaren. Wacht dus niet langer, ga naar de Nederland-; sche Bank en vraag om ponden. - U zult ze vast krijgen, maar bel mij na aankomst niet op; want dan móet ik ;u te lunchen vra- gen en. het zelf betalen.-In dit,;;; land heeft men n.L -manieren en f„ er zijn zekere gulden regels. En hoe gek dat moge klinken .zelfs.^ Hollanders, die er een tijd] wonen, probeeren die na te.-'/- volgen. Nieuwe Motex weldra hersteld De Nieuwe MaLex zag Lear tank park- ,- op;„ haar opslagterrein - te "-Vj VTaardlngéninI944„als gevolg van-l' -- de Duitsche yemlelzuch t goeddeel a verloren gaan; Gestadig heeft men na de bevrijding aan het herstel van de vernielde/ tanks, gewerkt en 'óp hetoogenbiik lsmen reeds: zoo„„; ver, dat: over eiike]e-wëken:d£'„ca-i„/' pFiciteit van Tei gehesle bedrijf. •'weèr/óp.ti.44,000 rtoij wórdtigébrachtf? /De'"' Nieuwe„Matex- slaaty.lh .haar-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 5