ADVOCAAT H naam 2egt alleg! Het schoonmaakcorps luidt de schoonmaak in ?«8^ 'raag Advócaatmakers sinds 1896 Ruim een halve eeuw ervaring. nette verkoopsters KOERIERSTERS WATERBOUWKUNDIGEN 'N VLOTTE VENT TIMMERLIEDEN schoonmaaktijd is koerierstertijd SCHOONMAAK - TARIEF Koeriersters —ai ONMIDDELLIJKE VERLICHTING EN VERBETERING asthma, neus- verkoudheid hooikoorts, bronchitis, en moeilijke ademhaling Coupeuse kan *v aannemen. Br. no. spel. Oudedijk 240. RUILEN TE HUUR DIVERSEN Woggeioopcn hondjevi'(tacicél) eenlffszlnsmank-Tegen bel. V' J. - mrnmw^m P. DE GRUYTER ZN. N.V. VRAAGT leeftijd 1726 jaar. Persoonlijke aanmelding' a.a. Woensdagrnlddag 9 April tusachen 2 en 5 uur in haar filialen: Weat-Krulskade 71 Nleutve Binnenweg 240 Zwart-Jftiv»traat IQ Putachebocht 193. BU de NEDERLANDSCHE SPECIAAL DRUKKE RIJEN C.V., afd. Machinebouw. Rochussen*tj-aat 125, kunnen geplaatst wonden: eenige BEKWAME DRAAIERS een FRAISER eenige MACHINE-BANKWERKERS Aanroeiden dagelijks aan het loket. GEVRAAGD: N.V, BOELE'S SCHEEPSWERVEN EN MA CH1NEFABR1EK TE BOE NE S Vervbergelegenh.eid beschikbaar. '-3P mm a-s IEDERE J mn> MEES L- Een. heer. die niet best meer kon loopen. jg Wou gaarne een wagentje koopea, ,..'n Koerierster" bestel-i, Kd kreeg voor zijn g-eid Een.' automobiel uit de tropen Inzendster:J. Vroon—Kramer Freher, Aléldastraat 60», Schiedam, kan na ontvangst van bericht f t.50 Jn ontvangst komen, nemen aan ons bur. Seined- singel 52. TE KIHJP Betere prijs, stand en kans. VOar alle. soorten nieuwe en gebruikte meubelen, machi- nes. muziekinstrumenten, huishoudelijke artikelen, - Weeding, textiel- enz. enz, .Jonker Fransstraat a b, TtL 26815. •- v Waterstoker vraagt brandhout to koop voor de keteL Br met prijsapg. Groeneveld. Alb. Thijnistr. 59. Schiedam.' Troirwcoit. met streepbr. z a h m 50 Egypt 1 h r jas nw m V. d. Sm an, Jul. van Stolberglaan B. rum. 6J0-1.M u i'fTe koop. Zelsa-Ikoa. klapca- mera 4 x 6. MetUr-Anastlg- maat 1 5,3 F. IS sluiter 1/25- ifil&ir sec.- Ingebouwde zelf ontspanner met tas, statief geel a iter, belich.tings-ra.eter, visser, Strevelsweg 86 A To .koop: Z.g.ajx heerenjas, pont gevoerd ook te ruilen v goede t.w «te. boatman teL Sneiiinckstraat. 36 beneden- Te koop: Accordeon 8 bussen :.:prijs 6(L-Ringdijk 139 na ;yS Utir. Schlebroek. Radio 5 j garantie, met mod lampen no.—. Radio Varmi Tellensstraat Ï3, Tel, 4156J. Te koop: Partij boeken, lange witte broeken, zitbad Mes- schertstr. 14 Holderifcx. Na t uur. -v Te k&op. Prima; veer en de divan, 30.-, Rietveld. Zwaanshals 69 b. Te koop: Kantoorschröïma- chine, „Remington", in prima staat. Te bevr. Jos. Jonge- pier. vid "siuysstraat Mb. Piano in zeer goede conditie Duitsch fabrikaat m. garantie 695 na 6 uur, J v d Schouw vier Ambactttsstraat 49 B. Rotterdam W- Te koop: i pers opklapbed m ombouw. Tevens nieuw bed, kinderstoel, commode,, kinderledikant Je m bedje ook groot* radiokast. Niet aan op koopera, Tel 22073. Boekenkasten 81—- in old finished en blank eiken Mooie keus. Komt zien. eit ;ovectuigt .u, Plate, Groote ;'ïvWarfct 21, Schiedam, Tel 67182 Te.koop: si, k. kast 3 d. met sp.-rtiit.gr. wascht. marmer tnex.sp. ledlk. springbak, kap rnatr. dageL tot 2 uur. Jgcc- üusstr; 20. pracht Hoodvos te koop I 150 - Er.' 1&32 bur. Het Parool. Aangeb. damesrijwiel Werk Burgers2 remmen en zonder banden. K O de Vries Vinkenstraat.24. a. Te koopt 3 m wollenrui tens tof 1 damesmantel en japonnen r waat -46-42. Zonder punten. Ka-6 uur.. Lieve Verschuler- ikstr. HA' Aangeboden: Kampeeruitrus ting*. 4 pers. Tent. pannen, primussen enz. geheel com- ;pleét Bobspel Hordijk, Oost- 'zeedljk'-TS,: OngeloofelIJkiJ! Pracht mo- ■V dem Huiskamer ameublement geheel compleet, best. uit 2 fauteuils. 4 stoelen, groot ■i dressoir; zwareuitschuif taf al, - slechts 425^—. 't Meubel- huis. West Kruiskade 5 Kinderwagens in 'i diverse modellen uit voorraad lever- haar. Ktofzuigers, luxe arti kelen,: verlichting, Slzerman, Nwe Binnenweg U, Tel 25506. Bureaux Type-Boreaox. Keua InNtoL veiken, old-flniahed en eiken gebeitst,Verschillende maten. Plate. Groote Markt 21 Schiedam, Tel;. 87762- r'.Te' koop: Massieve teeken- -• tafel 2 m: x 75 cm met 2 laden; en 2 tabourelten, ver chroomde waterverfspuit, Kederlandsch grootwoor- idénboek van Van Dale. :f Burg. Melneszlaan IK» l x b. S Te koop «angébodéh motor- f rijwiel, R T: D.K.W. 1937 98 SC Te "V bevragen: MarJcesteln, '.Beyerlundselaan 138- AXe koop: Overgordijnen, vfoerkleed. gafgeyzer, wil >ok ruilen elec. boller 30 v. Werk- q.hpefctraat;.U. Tel.38339.. erenflets :-'m:.uwe binnen en bui'enbanden 85.*s Avond3 na 6 uur. G. vera an. Splegelnlsserkado 51. Eiken anjBUbL dressoir, theeiheubel. uitschuiftafel, 4 stoeien. 2 armfaut. 450.— Jbe'Tljl; Volmarijnstraat 124b 10—s uur.; Slaapkamer*. In verschillen de houtsoorten geheel com pleet 425—64560S, enz.: Engelsche hulskamers m dik. ke balpooten compl 625—150 —885 enz. Een pracht col lectie dames- en heeren- fauteuils 49JO—56—79.50. „De Men bej beurs". GroOte Visschery straat a19 R'dam. Te koop accordeon plano- klavier 150—395—S35 en 725 Sirnonla, Beijerlandschelaan rro. 23. Old finish en eiken huiska mers tafel, dressoir. 2 fau teuils en 4 stoelen, pr. be kleeding, snellcmamstr. 13 Schrijfmachines. Indien U een goede schrijlmacbine zoekt, wendt U dan tot Jon kers. Kantoomachinehandei en reparatie-inrichting. Ha- ringp akker* tr. Tel. 34981. Besteedt Uw consuteenten- honnen nnttig, WIJ h»bben steeds voorradig bedden, Ie-, dikanten, dekens, opklapbed- den, wiegen enz. BedöenhUla ,^iet oosten", Goudschesln- gel 412—416 tegenover tram halte lijn 416 bij Oostpleln. Tel. 24173. Te koop: Heeren Co«t. zwart Jas' en vest streepbroek. z g a n v o m 48-49. Tlndal Dr de Visserstraat 39. Te huur complete braids. toiletten en. zwarte heereu- kleedlng. Mniscn F. Gordijn, Essenburgsingel: 142, teL 27901, Rotterdam. Zomerpengion. Aangeb, on- mid, omg. der Twentsche bosschen, J. Romeyn, Rem- brandtstraat 28, Hengelo (O) Te buur compL hraldstoll* brnJdsd- en avondkleeding, sluiers, enz, Smitsman,, Beyerlandschelaan 105. Degelijk pension voor. ouden heer of vader en zoon. Br. 5195. Bur. Nw. Binnenweg 284 b. Te, huur ongem, zijkamer m gebr. douche dame of meisje b b h h- BtiJdorp- Br. No 1739 Bureau Het parool. echtpaar zoekt 2 ongem. kamers met of gebruik van. keuken in Schiedam, Br. No 2009, Bur. Broerivest Schiedam.' >V-'. LES 8 EN Muziekschool pe Tooverflult Schletbaanlaan 105, tel. 31285. Spr. «jag. 14-19 beh. W .en Z. W 19-20 studeergeiegenheld. Prima,-Philips, radio te koop ■•'met verlichte namenschaat. 3. v. d .Heuvel. Blokland 44. Tuindorp de Vaar». i Te koop Tandem met prima banden. Wlehnga. Heemxaad- V straat ,8 ■r.V. Te koop: Rood etemiet ^.Taanrecht. panneplank en ^-keukenkastje nog geplaatst. [^'.'teizlen. TeL 699» 'eKoopV Kinderwagen loopt S; kogels^?; A dreut-AKO rt; AN'WB Bonds-Auto-MotorrU- schooi Everiteym Bezitter Ned. Groolvaardlgheidadiplo- ma. school van vertrouwen. Viollerstraat 33 telef. 73150 thans ook Henegouwerlaan 6 bij Beukelsdljktunnel. Tel. No, 36666. Een perfecte opleiding waar borgt U de ANWB Bonds- autorijschooT „Correct" en l' wordt desgewenscht thuis of aan de zaak gehaald. ANWB Instr. J- Wuijtt». Tel. 38233— 38498. Engelschestraat 47, Voor motoren rUles met theorie techn, storing en taxatie naar Wesjeis, Scherm- laan 21, .Heemraadssingel 38: Tel. ,32029. Fransch Opl Ass-. Ex..: door iktök ieer Nobelsu-. 5S-B, den dienst van Gemeentewerken te Rotterdam kunnen worden geplaatst, hoofdzakelijk voor ce uitwerking van de plannen voor de nieuwe Lucht haven en d« uitvoering \-tm dit werk, eenige ervaren Aanstelling za] kunnen geschieden al naar gelang van bekwaamheid en ervaring in den rang van technisch ambtenaar A of technisch ambtenaar B. Het bezit van het M.T. S.-diph Waterbouwkunde is vereischt. Salarisgrenzen voor gehuwden (Inclusief toelageni 2742,50 tot 3731,25 resp. 3337.50 tot 4860.— Salarisgrenzen foor ongehuwcen (inclusief toela gen) 2437,09 tot 3506,51 resp. 3124,56 tot 4601.40. Aanstelling boven het minimünisalaris is mogelijk. Sollicitaties op zegel te richten tot Bur gemeester en Wethouders van Rotterdam en tn te zenden aan Bureau Personeelsvoorziening, kamer 331. Raadhuis, binnen 14 dagen na het verschijnen, van dezen oproep. onder no. lal. HANDELSKANTOOR vr»A CORRESPONDENT (vlot steno-typist) en JONÖSTE BEDIENDE (mnl of vrl.) "Uitv. soIL.no. 1869 bur. Het Parool. GEVRAAGD MATRASSENMAKERS en LEERLING-^rATRASSENMAKERS voor directe indiensttreding;. Aanm. VAN CLEEFF Co. N.V., Rozenermanstraat 14.' tusschen 10 en 5 uur of des avonds tuss. 7-8 uur bij S. Stad. Cl. de Vriesel. 149a. Gevraagd voor Brood- en Banketzaak: Flinke 2e JUFFROUW Aanm.' tusschen iO-12 C. Dlrich's Broodfabr. Straat'.v. 45-47. R'dam Rotterdam-W», Goed sal. Br. 1S75 bur. Het Parooi MJddalptta» T»a «ik O»«i*l bewonderd ««o i'n «jno«dr«««o«K houdlnu, dia tooi da tuïm aan soad* apaaeh ki. sotral ia aison kring «la vaa *1 ha< podiiua. Dia komt vooruit in da wareld I AaneaSoraa adaal T Wainaan, ondar daakundiga laid in g ontwlkkali 6ók O dia aifianachappan. VariaganSaid an linkaWd Tardrnjnett door payctiologiacha laargmng PKACTlSCHE WELSPREKENDHEID m. m Di. C. TV. Worm»«r, Stabaama an A. tu Laaawan. VHAAC GRATIS PROSPECTUS Dok curauaaan leomaliatiak, korta verhalen achrijvan, ietiarkunda, alamo, odarna taian. pracnjkdipioioa'a, Middanitandadiploma. Mal al». ACADEMIE VOOR INcrviDUEEI, SCHWTTELUK ONDEEWlj* LuaihotaUaal 8 Sottardam. FABRIEK IN 'T WESTEN VAN ROTTERDAM 'VRAAGT :v een bekwamen Koperslager "bekend met forceerwerk. Leeftijd tot 80 Jaar. Brieven onder letters A.W.M, aan adv.bureau NIJGH VAN DITMAR, Rotterdam. Uitvoeringsorgaan der Ziekte- en Kinderbijslagwet vraagt, voor het'rayon Rotterdam NET ONTW. PERS. ALS CONTROLEUR in vasten dienst. Leeftyd 25—30 jaar. Brieven no, 1873-bureau Ket Parool. - GEVRAAGD: AANMELDEN: Maotschappij Havenherstel Terrein Kruwol, Sluisjesdifk, Waalhaven. Auto rijles. Groote prijsver laging, van ouds bekend adres ook voor dames. H. Koks, Jac. Catsslr. 116 Telef- 41097. AuiO-RUscbool H. P. Take gecfSpl. K N a c-instructeur A N W B-Bon cisautorijschool Jan Sonjéstraat 4 (nabij M!<3- deilandstrsat). Tel. 36777. FABKIEKSKANTOOR TE ROTTERDAM-NOORD vraagt voor spoedige Indiensttreding: KANTOORBEDIENDE (Vr.) ieéft^d 18 ïofc 20. Jaar; voor machinale magaztinad- .miniatratie:.eiiv-, JONGSTE of AANK. BEDIENDE voor lichte kamoorwerkiaamheden. Br. onder no. 1884/ bur. v. d.blad. DEPOT gevraagd Groot pakliuls met kantoor en telefoon beschikbaar. Br. no. 1883, Het Parool. GUOOT AUTOMOBIELBEDRIJF hier ter stede vraag! voor onmiddellijke Indiensttreding ENKELE JONGE MANNELIJKE PERSONEN voor administratie, werkplaats en magazyn. Leeftyd t17 Jaar. MULO-rdlploma verelscht. Brieven onder lelt. A.MB., Adv. Bur. VAN STAAL Sc CO.. Posibox 1061.. Rotterdam. £EN KOERIERSTER BRENGT HÉT U Autoxijschooi „Ltndo" vvest- zeetiijk 14. teL 2158c. voor betrouwbaar autoles p cur sus van 10 lessen 50 des- gewenscht van buis gehaaid en gebracht. aiotorrUschool. Leert nu mo torrijden nieuw materiaal. Bij vanouds bekend adres C, v. d„ Plüyro, Gaffelstr. 88 Leem nu motirrljden. ook v- Dames Gedipl, instructeur EL de Groot, Aelbrèchtskade 152 R'dam (W|. TE HUUR GEVRAAGD Dame b.b.hJi. zoekt Z onge- meub. kamers met warme maaltijden of Kook geïegenh In toesch. milieu.Br. 1&43 bureau Het Parool. Te buur gevraagd door ontw. echtpaar m. l kind 2 a 3-ge- meubUeerde kamers met keuken oi -gebruik daarvan, in Rotterdam of omgeving. Prijs ISO.— a 2«L—p.' m, Brieven onder no I15Ó2 aan Adv. Bur BRAUN, Schle- kade 121. R'dam-C. Pension gezocht door student Bij voorkeur Rotterdam W. Br no 1877 bur Het Parool- Te huur gevraagd een zomer huisje om tijdelijk in te vo- nen. Br Ageni Het Parool N'ohetstraat 2. Brlelle, tel m Wie helpt jong echtpaar z k aan slaapéiase of j kamer-, kookgelegenheid. Br 5206. Bnp Nw Binnenweg 284 b PERSONEEL AANGEB. HUWELIJK voor een serieuze succes volle Huwelijksbemiddeling Bureau „search", Diergaar- 'desingel 79 c, Tel.""36707, Rot terdam. Kanioo*ruren 9-9. Kantoor „Metropa". Middcl- iandplein 21 a, R'dam. Ser. betrouwbare huweHJksbem. Vraagt kosteloos inlichtingen B.z.a. juffc. voor het typen van facturen en administra tieve .werkzaamheden, vior l of 2 middagen p. w, Br, no 1860 bureau Het parool. Net meisje v 18 j vraagt werk voor de ochtenduren v. ci. Voorde, ie Reserve Boezemstraat 30. Crooswijk Jong persoon zoekt werk v, 3 dagen per;week. Event, tn- casseeringswerk. Br. no. 2J7 Boekh.. Blok. Boergoensche- straat 120. Nette werkster bzt-a. Ochtend of avond uren. Br no 12 kiosk Avenue Concordia, Net persoon 56 jaar oud; Van beroep timmerman zoekt werkzaamheden. Onverschil lig wat. Br onder-no 1879 bur Het Parool, Stuö.Jonged*;:;'Zoekt lichte werkzaamheden v enkeie,da gen in de week eii'of avond uren. Br 1880 bur Het Parooi. Moeder 55Jr en D 18 jr P.G v huisbewaarders of concier ge of iets dergeljjks. V.g.g:v. B Gorriezen. VerschoprsLr 4"a Oame, 48 jaar me: woning, zoekt kennism, met be schaafd heCr, goede positie. Leeftijd tot 60 jaar. liefst alleenstaand. Brieven onder ar, 2.168 Adv Bur. v. Sijn Sc zonen, ie Middellandstraat ?6 b, R'dam.. Jongftm. 21 5. a- k. m. leuk aardig meisje. Br, m. foto op eerew. ret.) no 1871 bur; Het Parool. Dame zoekt kennismaking m cette - heef. Leert 40-50 jaar. Eigen home. Br no 1972 kiosk. Eendrachtswcg- Huwelijk, Melsjgs en vrouwen v d. werkenden en - boeren stand. Weet U dat Neder lands grootste Hu we lijk s- bemiddriings- organisatie, ge heel onder vrouwelijke di rectie. voor U zeer veel, se rieuze relaties heeft en $Bi- recte kennismaking ls gega randeerd? Vraagt direct in lichtingen -Excelsior Hoofd- kantoor Ministerpark 18 a, Hilversum-- -- Kantoor. Den Ejaag Groot Hertoglhnelaan 280. Kantoor Rotterdam Wol- phaertsboeht 209B. Kantoor Dordrecht Wlliemstraat 18. Geopend 2-5, ook Zat. en Zond Maandags, gesloten. Wed. eigen home op netten stand, w.k.nu met nette heer lot 60 jaar. Br 5194, bui. Nw. Binnenweg284 b. Zakenman niet oobemldd. 47J z. k.'m. zakenvr. tot 45 J. liefst betnidd. om na nadere kennismaking huwe lijk aan te gaan. Br. 1868 bur Het parool. TE KOOP GEVRAAGD Accordeons, koffergramo- foons, banjo's, guitaren, SlmonJs. Beijerlandschelaan no; 29, Telefoon 71160, Tuinhuisje of' materiaal er voor gevr wegens gezond-; heidsredenén. Hanzelman, IJsclubstraat 60, Telef 26413 perzen, kleeden, loöpers, meubelen to koop gevraagd- C F Berlijn, Heemraadssln- gel lOSb. Tel. 32569. Te koop gevraagd. vleeseh- snll ma chine zonder voet, in prima staat.. Br. merk en pr.. onder No 340, Adv. bur. Betcke, 's-Gravendijkwal 95. Te koop. gevraagd 2 buiten en 2 binnenbanden. M xl 1/4. O. Polak» Math, weg 107; Huiskamer ameublement gerv Brieven,p 3392 adv. bur. Zaag- mólenstraafc 47-; t Rullen. 2 binnen en 3 buiten rijwielbanden 26 x l'/i tegen Idem 23 x IV*. event;, bok" te 1 koop. Tel 33507. PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd voor direct: Be kwame hulp ïn de huishuu- dlng voor dag en nacht, in gezin met.twee kinderen, hulp van werkster aanwezig. Goed salaris en prettige con dities. Mevr. Gtto, Graaf Jan- Uan 21. Haarden. Net meisje 6evr. voor elke dag. Prettige werkkring. Aanm.: Franselaan 190., Tel. 34390. K I-1-;/ iV Gevraagd net tn elsje als hulp in de huishouding. Flink loon. vee! vrijen tijd. Intern of extern.; Aanmelden: Muys- son, Burg. Melneszlaan !5A. Jongedame gevr. vooc win kel en lichte 'administratie textielbranche Aanm.: Franselaan 192. TeL 34590., Mevrouw Wottjer, 's-Gra- venweg .49; zoekt meisje Lo ven 20 jaar eenigszins kunn koken. Hulp aanw 'Te!»- af spraak 74883. PL bloemenbezorger goed kunnende fietsen. Hoog loon. Aanm. Bloemenmagazijn Quo Vadls, West Kruiskade 44, Schoenmakers halfwas leerling tegen hoog loon gevr., C. van de Kasteele, Staten weg 98. Stoomw, De Vlijt, Sophlastr, 105, kan meisjes en sriOk- slers plaatsen, loon volgens rijksregeling. Na 5 uur So- phlakacte 87 boven.f Gevr. djenstbode v. d. of d. en nacht.'Flink loon. Aanm. Mevr. Pee"man C. N; A Loos- laan16; H'berg. Net meisje gevr. In KL gezin v d h. K Rigman,Sta ten- laan ff. H'berg. ET Peest van de dweil en de bezem Is In aantocht. Duizenden hulsmoeders zullen van kleine tot groote veranderingen in hun huis willen aanbren-jen. ei /.u:ywor- den gekocht, verkocht en geruild. Onze Koeriersters zullen tuerbö een belangrijke taak gaan vervullen want ET PAROOL gaat daarom op de hieronder vermelde 5 dagen haar populaire Koeriersterrubriek in dienst stellen ten behoeve van de schoonmaak en alléén op VERKOOP- KOOP- of RUIL-ADVERTENTIES zal een zoogenaamde geJden en dat luidt als volgt: op eente Rechigeveod plaatsen KOERIERSTER iKóop, verkoop, ot poedcrenn»!} tegen schoonmaaktariei Gelieve te plaatsen opWoensdag 9 April, Zaterdag 12 April, Maandag 14 April, Woensdag 16 Aorll, Maandag 21 Ap- 1 (de dagen dat plaatsing NIET is gewenst doorhalen) 12 woorden f. 1— woorden' F. 1-S0 24 woorden f. 2.— duidelijk schrijven a. v. p. Aan te'bieden aan ons bureau Scbiedamscbesingel 42. Ook alle kiosken, advertentie-bureau*. Uw boekhandelaar en de bezorger» nemen ze aan. „Het Parool", Schiedamschesincjel 42 1-10 m.m. (12 woorden) f. 1.00 1-15 m.m. (18 woorden) f. 1.50 "1-20 m.m, (24 woorden) f. 2.00 Nevenstaande bon is geldig op de volgende dagen Woensdag 9, Zaterd. 12, Maand. 14, Woensd. 16 en Maand. 21 April. uiterlijk twee dagen vóór plaatsing aanbieden. Gevr. £1. hulp t/d bulshouding van &-;7 uur v g g v, won Go p mnd Mevr v. Gelde» ren, Statenweg 40 c TeL 47373 Mevr. Holzapfel, Mathenes. serlaan 334. vraagt,net nielsJe voor halve dagen, 's Avonds na -7 uur; Stoel rompenfabriek vraagt halfwas meubelmakers. Aan melden .tot 6 uur. Speel mansstraat 75, Kral, Mevr. Reillng, CL de Vriese- laan' 69 b, vr een meisje, v de morgenuren of een werkster v 2 of 3 halve d. p w) zoekt U' werKï In „Perso neelsgids" 2 x.p. wk. veel betrekk. uit heel Ned. bij Part,. Rijk, Gem. Bultend, per rand 3,50 p. kwart/p 5 nrs 2,—. Z. postw. Alg.: DIenstbur. Kelzersgr; 653, A'dam. Hulp I/d hulsh of dienstbode intern gevr. In gez. v, 4 vblw pers. Better G Parool Polder-, laan.'24. WON! NOK UIL Rullen: Hoekhuis 2de-étage, voork-, tusscbenk.; acbtèrlc. en zolderkamer-crooswijk v greoter huis. Liefst ben. W of N. Br C W van 't Hoogt. Boezemstraat 68. woningrull: vrij bovenhuis Groene Hllledijk :19a b. rullen v vrij huisje Tuindorp de Vaan,,B v d Berg. wie ruilt 2de elage, pr. ultz Krallngen 38 p. m. voor benedenhuis met tuin omge ving Math.dijk W. Br no 10 Kiosk Veemarkt. Woningrull: Mod. ben., huis 2 k ensutte. keuken en gr- tuin, v. 2e et, m k geen Z. Br. B. Abelskamp, J v Aven- nestraat 37 a. le. Etage bev 3 k en. keuken, zolder met kamer v.grootert woning of vrij bovenhuis- Westen. Br. onder no 1881, bureau Het ParooL Woningrull: Woning best.; uit S, kamers, bergzolder, 2 wa randa's. Riant uitzicht. R'dam West voor woning. H'berg of Schiebroek bestaande uit 4 Kamers, Br onder no 65 pa rool Kleiweg 47- Rullen mooi benedenhuis Spangen, 3, kamers, keuken .voor groöterê woning. Br no 5201, Bur N w Binnenweg 284b Wie wil woning rullen- in Breda of Devenier voor wo ning R'dam. Br. of inl. bij .E vanBorkent P/a Mevr. Wie- mer, Katendrochtsche Lagen dijk 148 e R'dam Zuid- IVonlngrull: Gevr in BUjdorp. Schiebroek, Overscbie, HlUe- gersherg of omstr. oen Haag woning of villa, bev. min-, stens 5 kamers. Aangeboden in Amsterdam Z. beletage, bev 4 kamers, groote hall, badkamer. Vrij uitzicht. Br onder no 18S5 bureau Het Parool^ Wonlngruil. ie etage vrij W voor zonnig vrij huis H'berg ef W beslist telefoon. Br no 1B74 bureau Het Parool. 2e etage centrum 3 k ehs, k. zijk. war, 2 zolderk, radio distributie voor kleinere wo ning. Br. No 1878 bureau Het paraoL- i';:. Rail en vrij huis Tulnd. Vr. 5 k., of ben. woning Stre- velsweg voor ben. huis of belêt. Mijnsh.laan, Dordtse- laan en omg. Br 1174Bur- Beyeriandselaan 180- By Kees Ue Bakker wordt op uw rijwiel- en bandeti- bonnen, direct geleverd. Te vens het adr« voor Vulca- olp-iren. "Wielen spaken In 1 das gereed met bij levering vajj spaken. Nikkelen en Chromen ook v«o hulth. ar tikelen, Kees ié Hakker. Bioemstraae EO. Tel. 30518. De Vos Rijwielhandel, gedlpL hersteller, voor Uw. rijwiel- bannen. bandenbonnen re paraties. Tandems en rijwie len te huur. Gouvernestr. 154 Tel. 32458- -- Dlck Kooren, Zwart Janatr. 77, Tel. 41005. Kanarie*, vo gelkooien, aquari*. Spedaal adres voor het opzetten van alle soorten vogels- LaRKen van kinderwagens vanaf25. Nieuwe kappen vanaf 18.50. ïtegemeilen vanaf 8. A- GOob, G. Verboanstraat 21. Schiedam, Tel. 68589. BI] Kees de Bakker Uw Haard of Kachel onafbrand baar moffelen en schoonma ken. Speciaal adres voor alia reparaties. Schoonmaken van Haarden vanaf 5,— Kees de Sakker, Bloemstraaf 50, B'dam, Telefoon 30518. Laat van uw bedden een driedeellg matrasstel maken. Ook worden kapokbedoen ra zuivere Javakapok bijgevuld, J UlJée, Groote Vlsscherljstr. 18-20. Telefoon 39425. Heeft U iets te vervoeren, kleine verhuizingen; plano'*, orgels enz. bel dan even no 39054. Wij verhuren weer rij wielen met nieuwe banden. Blammers Aleldlsstr. no 38. Timmerwerk, Reparaties en verbouwingen aan woonhui zen en Bedrijven. Spoed-ra- paxaties werden direct uitge voerd. Vraagt offerte. T*l«- foon 53345. Klnderwagenkappen over trekken met leer of linnen. Concurreerende prijzen. Ge vestigd sedert 19M. 't Klnder- wagenhuls Gr. Visserijstraat 28, Tel. 34501; Gewoon en sneiwitten Vloaba Behang. Vakkundig personeel Prijsopg. z. verpL ,v. .Oort, Voorhaven 33, tel. 33715. Reparaties aan alle soorten kinderwagens. P. den Braber Zaagmolenstraat 182. tel. 40941 Het voorjaar brengt vernieu wing in de natuur. De» ver nieuwing komt ook In 'Uw woning Indien U Uw menba- len en vloerbedekking laat herstellen of vernieuwen, en Uw kamer laat behangen door Woninginrichting A. Grootveld. Groen: v.' Prinst«- reratr. 37. TeL 47451. Direct door itofreerderl Moet Uw>ameublement, opnieuw worden gestoffeerd of gere pareerd? .Vraagt prijs! - Over trekken 2 fauteuils 4 stoelen met prima leer -47,50. TeL 25S65. Molendijk. Boezemsln- gel 48 (nabij Boezemstraat). Jong echtpaar wenscht baby (meisje), tot 3 maanden-geheel tot zich-, te nemen. Brieven no 1872, bureau Het Parool. Radio controle thuis- Voor slechts t50 volledig' tech nisch rapport over Uw toe stel en lampen. Radio Koets, Ing. oud-chef lnsp. Philips techn. dienst. Eindhoven. Hu- go Molenaarstr. 9a, Bel op teL. 37M0, Rechtzaken. Recherche Infor matie HuwehJksmoelUjkhe- den, 'gratieverzoeken, con tracten, huur- erfeniszaken, vorderingen, bals'dingadvle- zen, zakenverkoop, vennoot schappen enz. Bureau „Sue*, ces", Kodenrijsehelaan. 38 b, R'dam, TeL 49079. Gevestigd 1918. Kantooruren 9B uur. Plafond witten vanaf 3.—. vloeibaar behangen vanaf f 10.—. Imitatie Zeil of Glas 'n Lood. schilderwerk. F. Hendriks. Sr. Voorburgatr, Rotterdam N. Wonlngruil Bureau ;De Maas stad, Putschelaan "220, telef. 73324 ruilt voor u m. succes vraagt inlichtingen. Wie ruilt mijn woning te Zwljadrecht, vlak bij Dor drecht voor wpnlng te Rot terdam, omgéving Krallngen? Br, onder no 1870 Bur Het ParooL. Ben. huls 3 k. keuken, balcon en schuur. Vrij huis. Omg. Terbregge of Hoofdweg. Br. Kleiweg 47 onder no 64 Het parocL Woiungrull. Aangeb. vrij huls te Ketnel 35 p. m. Gevr. woning te Schledanrof R'dam op goeden stand tot 60 p. m. Br r.o 1867 bureau parool. Woningrull. le et. Nieuwbouw 2 k, gr. keuken, in ruil voor grootere won. Br no 1888, bureau Het Parool. Uw naaimachine defect? Wh: repareeren d:rect. Ook ,an huis. Lelje. Omnjcboomstraai 210 Tel 74907. MU Kees de. Bakker nieuwe Rijwielen ïonder vergunning door Uw.oude rl;wiel le klas te. laten moffelen voor alechts 25— Binnen b dagen terug Dvcniu/-cl fcljlevertoR van sl- le onderdeHen ,Kees ,ie Hak Wordt wakker: Ga naar joh. Bakker voor repareeren, mo- derniseeren alle meubelen- Bergweg 162-164, Tel. 49153, verhuizingen m. nieuw ma teriaal vakk. personeel biU. tarief. Hendrik Sralts, Blok- landstraat135.- Tel. 44828. Pasfoto's klaar terwill U wacht. WALG'S Fotam *tu- dlo,- Goudscheslngel 551, Tel. No. S5895. Klnderwagenkappen over trekken pr. leerdoek of lln- r.en. Spoedig klaar. Zendt briefkaart. -Wordt, afgehaald, Bogert, Palestlnastr. 89. Verhuizingen, pianovervoec enz- Allesonder garantie. Fa. C; .Lubbers,Tel.* 4682 Zoomstraat 83.a;: Reparatle's op iJkvoorschrfft voor alle weegwerktulgen, vleeschsnljm.achines nlkke- len. lakken, slljoen van clr- kelraessen, Henoink en; Zn-, Goudscheslngel 510, teL 75321 '-308S4. Dames laat Uw oude. hoeden vermaken voor 5. Nolen- staart;:;28 B, BUjdorp: pfa''V. Maren. Houtdraalera A. Ph. scheuer- man, SL Agathostr: 16;tel. 44817, Alle soorten draai wer ken,, solide: afwerking, vlug ge .bediening WEGtiELOOPEN -f.V-.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 6