1 i)i. Vtiieh ISêgSM '1111111 i DE SCHIEDAMMER W AUTOSLOOPERU Oranje'7 lag stuurloos en maakte plotseling slagzij Henry Ford overleden M REU. EN ADM. LANGE HAVEN Ui SCHIEDAM TELEFOON No. 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK CENT PER KWARTAAL f 4. LOSSE JVUMMEHS f fl 09 HET PARGDL ZEVENDE. JAARGANG NO. 81 Z"/2Z4DS./?/'.48307><«6u»i» Eg&gjS DPSinGPLRflT5:TER8REESCHEWE0258ÏÏDnM DINSDAG 8 APRIL 1947 Kapitein Bakker vertelt de toedracht van de ramp in de Golf van Biscaye (Van. onzen speciale n verslaggever) Een trieste samenloop van omstandigheden veroorzaakte tijdens vliegend stormweer in de Golf van Biscaye het drama op het jH.g. „Oranje". Hofmeesteres J. Broer, wilde ever door de ach- tervfell wippen om de 3e klasse te bereiken, de voor het mee- rendeel. van het personeel verboden dwarsgang op het achter schip. waarlangs rnen de boot Kan verlaten als deze gemeerd ligt en öie slechts door halve deuren aan weerszijden is af ge- sloten. Een stortzee sloeg haar omver en terwijl men poogde, haar te helpen werd juist de „Oranje" even uit het roer ge slagen. Daardoor kwam het schip dwarszee ie liggen, het slingerde hevigen maakte een oogenblik zelfs dertig graden slagzij.- Geen defect aan de stuurinrichting Toen gebeurde het ongeluk. Een enorme golf, die door de achterwell liep. spoelde hof meesteres Broer, den chef-hof meester G. w. Meijer en zuster H. J. G. A. Schimmel over boord en sloeg den vierden stuurman S. A. Fris zoo fel tegen het boord, dat hij overleed, voor men hem in het hospitaal kon brengen. Mej. Broer had haar been ge broken toen zij viel en juist dat gebroken been zat klem, waar door de man, die haar onmid dellijk te hulp kwam, het niet alleen kon klaren. Hij riep twee anderen, maar de gewonde leed veel pijn, zoodat men. toen de chef-hofmeester en de vierde stuurman ook ter plaatse er- schenen, besloot, zuster Schim mel te roepen. Slechts enkele minuten verliepen hiermee. Doch ook de verpleegster'durfde het slachtoffer niet zondermeer te bevrijden, omdat, de pijn te hevig werd. Zij wilde eerst een morphine-in j ectie geven en stuurde iemand om het spuitje te halen. Stuurman Fris pakte intusscher een looper, omdat de vloer in de achterwell te glad werd door het water. Toen spoelde een stortzee hen weg. Kapitein I. Bakker, die ons terstond ra aankomst van zijn schip de toedracht van het ge beurde vertelde, verklaarde dat het onmogelijk was, de vermis ten te vinden. De zee „rookte" en er was niet meer dan een scheepslengte zicht. Toen hü op de brug het ongeval vernam, draaide de „Oranje" juist bü omdat verder varen, 2elfs met verminderde snelheid, niet wenscbelijk was. Het verhaal, als zou zijn schip door een defect .aan de stuurin richting 'in eèn ongunstige'po sitie zijn gekomen, duidde de kapitein als een fabel aan. riet dén voorsteven naar het Zuid westen zou de „Oranje" beter weer afwachten. Men vond den vierden stuur- man, liggend tegen de stuur boord-verschansing. Zijn been stak door de buispoort; bakboord lag een matroos, ver suft door den smak dien hij had gemaakt. Ik heb 35 Jaar gevaren en in slechter weer dan wij Donder dag hadden in de Golf van ;Biscaje, maar het is de eerste keer dat er iemand over boord sloeg", zei kapitein Bakker. Toen in de achterwellde hofmeeste res klem zat, beseften degenen die hulp verleenden niet, hoe gevaarlijk hun positie kon wor- ,den. Hoe pijnlijk ook, men had de gewonde onmiddellijk los moeten rukken. Dan zou er ver der niets gebeurd zijn. Want er is geen oogenblik sprake ge weest van gevaar voor het schip. De kinderen, die in de tweede klasse zaten, mankeerden geen van allen iets. Toen wij bijge draaid lagen, konden de passa giers normaal aan tafel komen." Tijdens de storm, die tot 10 uus 's avonds duurde, werd nog een SOS opgevangen van het Engelsché s.s. „Willowdale", dat in moeilijkheden raakte.: Een loodsboot haalde zestien van de 22 man van boord, maar zes geredden overleden kort nadat zij in veiligheid werden gebracht. „Voor IJmuiden zaten wij weer even in den storm. We konden nog. jih'st een loods krij gen' en i binnen varen, vóór de loodsdiensteh: tijdelijk werden gestaakt.: Vrijdag vaart de Oranje weer ult", besloot kapi tein Bakker, zijn niededeelingen. Radiozenders in Kootwijk terug Materiaal heeft door reis uit Duitschland zeer geleden De Duitschers roofden ca „dollen Dinsdag" -uit bet radiostation Kootwijk niet minder dan twaalf zenders, waarmede drie moderne ultra korte, golf zenders met srij band, geschikt voor drie golfbereiken, die eerst: in 1939 gereed waren geko men. Deoverige waren min of meer verouderd.In de Russische zóne bijBerlijn werden de gesto len zenders opgespoord en door de autoriteiten aldaar naar Nederland op transportgesteld. De reis v ge schiedde in open wagons en duur de ongeveer twee maanden. Geen wonder,; datde inhoud van de kis ten na aankomst doordrenkt bleek van den regen.De vrees 'bestaat, dat al het metaal tot een waarde- ïooze hoop oud roest geworden Is. Mocht het resultaat, van het on derzoek meevallen, dan zullen de drie moderne zenders herbouwd worden. Circus Strassburger in den storm Groote tent werd zwaar beschadigd In den nacht van Zaterdag op Zondag is door den hevigen Zuid- westelijken wind. de groote tent vftnjT.et-.cmms Strassburger,.-die op geslagen was na bü het Sportpark te Hilversum, zwaar beschadigd. De tent moest worden neergehaald. Enkele voorstellingen moesten wor den afgelast. De staltenten bleven gelukkig onbeschadigd. PAROLOSCOOP Bollendag op 27 April? Hyacinthen bloeien het eerst. Naar de KNAC meedeelt, kan verwacht worden, dat de hyacin then, als eerste van. de bollen- bloei periode, omstreeks 25 April zullen bloeien. Dan volgen de vroe ge tulpen in de periode van 25 April tot 5 Mei, waarna van. 5 .tot half Mei de Darwintulpenzich In al hun pracht zullen toonen. ..Neeltjc Jacoba" redt een kustvaarder Bijna .op het strand bij Ijmujderi Tijdens den storm, die In den nacht van Zaterdag op Zondag ook langs de: Neüerlancsche kust woed de. geraakte de Groninger kust vaarder „Mado" met een beman ning van 7 koppen, op de Noordzee, met ver uit de kust bü IJmuiden, in moeilijkheden. De. krachtige Zuid-Westelijke wint Joeg het vaartuig, dat met een lading legergoederen uit Huil kwam naar de kust. zonder dat het in staat was, zich hier voldoende tegen té verzetten. Langzaam maar zeker dreef de „Mado" benoorden 'de Pjer van IJmuiden. naar. het strand ai en het gevaar van stran ding nam met de minuut toe.. Om half-zes Zondagmorgen riep het daarop radiografisch de hulp van een sleepboot in. De kustwacht te; Umulden gaf het noodsein door, maar geen enke le der ln IJmuiden aanwezige ka piteins achtte het met dit nood weer verantwoord er met een van de kleine sieepbooten op uit te gaan.. Tenslotte besloot'men de hulp in te roepen van de Nodrd-Zuid-Hol- lancscfce Reddingmaatschappij. De plaatselijke commissie waarschuw den kapitein Jaap van der ;Meu- len, die kort daarop met zijnman nen in de motor-reddingboot der N. Z. H. R. M. „Neeltje Jacoba" de woelige zee optrok. Zij slaagden er in verbinding met den kustvaarder tot stand te brengen en sleepten het van. een onvermijdelijk lijkende stranding geredde schip tot voor den pier, waarna de Mado" op eigen kracht de haven van IJmui den- binnenvoer. Zwarte Paascheitjes kwamen niet vér C.C.D. tag op de loer Een rayon-verzamelaar van het bedrijfschap pluimvee ln het west: Twente, een zekereO. HL. uit Tub bergen, had tezamen met D. uit Rectum, duizenden, eieren ,by de boeren tegen 13^23 cent per stuk opgekocht met het doel ze in Amsterdam, op de zwarte markt te brengen. De eitjes, niet minder dan 26000, werden zorgvuldig op een vracht auto geladen," die Vrijdag naar de hoofdstad vertrok. De - Twentena ren gingen voorzichtig te werk, want zij lieten de vrachtauto voor afgaan door een motorrijder, die den weg moest verkennen. Tot Deventer ging alles goed,:maar bij de brug. over, den Ussel, werd -de motorrijder -in de luren gelegd.door enkele .ambtenaren van den. C.CLD.,' die hèm.wél, maar niet de argloos volgende cvrachtauto lieten passee- ren. - wri Uit was het zwarte speL In de auto vond de C.C.D. bovendien 19 k.g. boter, die aan de ziekenhuizen van Deventer ten geschenke werd gegeven.- De 26000 eieren werden tn distributie gebracht. Vroolijke Paschen vóór Deventer PRINS ESJES Gedurende .hel ver bify van het Prinse lijk Gezin te.' Zer- matte wordt de skisport ttatüurlijk door Prinses Bea trix 'en - -Prinses Irene druk beoe fend. Hier siet tnr~ haar op de lange lattend Op den. ach ter grond de Mat ter- hom, STRAATSBURGSCHE TOEJUICHINGEN VOOR DE GAULLE Frankrijk tusschen FRANSCHE SPOORWEGMANNEN KOMEN TOON EEL SPELEN Op 28 April in den Generaal Orsborn in'.Nederland Generaal Albert W. Orsborn, de zesde generaal van het Leger des Hells, is na een tournee van 60,000 kilometer door verscheidene landen van het westelijk halfrond, in Den Haag aangekomen. Op len Paasch- dsg werd in deDierentuinzaal In zijn tegenwoordigheid eenjhëfli- gings-meeting" gehouden, waarbij de, leider van het Leger des Heils in Nederland, commissioner Char les Durman en zijn staf, den gene raal assisteerden. Een groot aantal autoriteiten, 'o.w. de Britsche ambassadeur, Sir Neville Bland, en de vice-president van den Raad van State jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, woonde de middagbijeenkomst, by. Schouwburg Parlische spoorwegmannen zullen deze maand onze gasten zijn. Zij komen hier met een speciaal doel en zij zullen de x&£ maken op een speciale, manier. Hun wagen, waar in zij blijven wonen, zal aan onzen trein gekoppeld worden en zij zul lensteeds aan de: stationsbuffetten hun maaltijden gebruiken. Totaal vreemd zyn zij ons niet, want wy kennen hen, .als de verzetslieden, die ons hun strijd tegen de Duit schers lieten zien in een film van bijzondere: kwaliteiten: „La ba- taille du rail",,. Demannen van de S.N.CJP. ko men nu voor ons tooneeL spelen. In Parijs zün-rze .daarmee in tijden van onderdrukking zes Jaar gele den begonnen;- riri:ri Op. een JPransch stationnetje werd een gebouwtje neergezet, waar. geregeld bijeenkomsten werdenge houden. Spöorwegemployé'svan hoog tot laag werkten daar samen om een tooneelgezelscbap opte bouwen. Dit eigen gelederen recruteerden ze niet alieen spelers, ookhmxdëcoi bouwers, hun makérs van costumes en hun- Üriitinatell&tetirs. Na tte be- wrijding-;- hadd^"^i^é^^reperioiré; gerefed,- datbuitenhun eigen kling ook'de Parljzenaars ging; Interessee ren. Bi] de wedstrijden, die de di rectie van Arts et Lettres den vo- rigen zomer organiseerde, keerde hun troep, I'Equipe, na een opvoe ring van „De Koopman van Vene tië", met een prijs naar de empla cementen terug. In de tweede helft van April zal I'Equipe ons land doortreineu. in den Ratterdam- schen Schouwburg brengen zij op den 23sten Moliëre's De Siciliec ou l'amour peintre" met de muziek van Lully en .Des caprices de Ma rianne" van Alfred de Musset. De netto-opbrengst van deze voorstel lingen zal de kas van hun organi satie en die van hun Nederlandsche ten goede komen. PAAS CHIJ ALANS 1947 IN DE United Nations World staat een kaart, die een somber beeld geeft van de talrijke moeilijkheden waarvoor 't lichaam der Vereenigde Naties, hier meestal VN of UNO genoemd, zich ge plaatst ziet. Het zijn de belangrijk ste Interlandelijke, binnenlandsche, „koloniale"- en rassenproblemen, die op het oogenblik de hindernis- baan vormen voor den goodwil- schen vrede, en op enkele der en dezer beproefde aarde vallen ver scheidene van hen zelfs samen. Internationale conflictstof ligt o.a. opgehoopt m Triëst, Duitsch land, Mandsjoerije, Korea, den Soedan en de Zuidpool. Binnenlandsche conflicten van gevaarlijken aard leveren China, Polen en Griekenland op, terwijl Spanje, Iran en Korea op de nomi natie staan, binnenkort net zoo *n rol te vervullen. Rassenhaat verscheurt Palestina, stelt Argentinië op een proef, eu wil niet wijken uit Zuid-Afrika, zoodat men er zich internationaal ongerust over maakt. •Conflicten tusschen de oorspron kelijke machthebbers en hen die nieuwe toestanden scheppen, zijn er bijvoorbeeld gerezen in Indo china, Voor-Indie en Madagascar. Indonesië vormt een gunstige Uit zondering. Gebieden, waar zich allerlei raoelhjkheden voordoen en die als het ware onder internationaal toe zicht zouden moeten worden ge steld, zijn er in- ieder werelddeel. Half Europa valt eT onder. Weet men wel, dat het nog steeds onop geloste probleem der In kampen samengedreven land- en dakloozcn in Europa honderdduizenden zielen omvat en dat het de oorlogsover winnaars mét de grootste zorg ver vult engescheiden houdt?; het rijn, volgens de Britsche Lagerhuis- 1 commissie die' er- zich mee bemoeit; j „tragische i legioenen'-*. üit vier- Ook Nijmegen heeft een stadsplan Ter .goedkeuring aan burgerij voorgelegd Nijmegen, de oude keizerstad aan de 'Waal, heeft het ln een oorlog, evenals Rotterdam .zwaar moeten verduren. Bij het bombardement van 22 Februari 1944 en', bij de ge vechten voor de bevrijding in Sep tember 1944, had Nijmegen circa 2000 dooden. Bovendien werd ruim 40 h.a. van het stadsgebied In puin gelegd- De stedebouwkundige dienst heeft inmiddels een wed erop bouwp I an gemaakt, waarvan na enkele wijzi gingen, de groote lijnen zijn vastge legd in een maquette, opdat ook de burgerij haar oordeel over de plan nen kan uitspreken. Zoo Nijmegen, zoo Rotterdam 1 Geen Duitsche invoer via Rotterdam Verkeersautoriteiten van de Bnt- sche" Controlecommissie hebben volgens. Ass. Press medegedeeld, dat graan over Duitschland via Duitsche havens wordt ingevoerd, omdat dit vlugger gaat. Volgens de Britsche autoriteiten zou het 6 da gen duren om graan met Rijnaken uit,-Rotterdam naar het Noorden van het Rijngebiedof naar West- falen te vervoeren, terwijl bij ge bruikmaking van de haven van Brèmerr' ÜL-Hambui-g hrdezB-'-yer.-- scheping ongeveer "3 dagen in be slag neemt. Met inbegrip van de zeereis, die voor Hamburg langer is-dan voor Rotterdam, is de totale vervoertijd toch korter. Ir. M. Th. Koomans, directeur van' hefc Gemeentelijk Havenbedrijf te Rotterdam. deelde hierover mede, dat het vervoer over Duit sche. havens inderdaad vlugger ls, mits men- ln- Duitschland over vol doende locomotieven en spoorwa gen beschikt. Hij vroeg zich echter af, of men voor dit massavervoer voldoende rollend materiaal kon vrijmaken, zonder het Duitsche spoorwegnet te desorganiseerem USA en USSR Generaal De Gaulie heeft Paaschmaandag te Straatsburg een krans gelegd op het oorlogsmonu ment voor de gesneuvelde soldaten ln den Elzas en hierbij zijn met spanning afgewachte rede uitge sproken; een geweldige menigte woonde de plechtigheid bij. De tricolore hing uit de ramen en werd gedragen ln den stoet, die xtch naar het hoofdplein, waar de plechtigheid werd gehouden, begaf. Vele hooge Fransche functiona- ri-v>i'n waren aanwezig, o.a. gene raal De Lattre de Tassigny, Inspec teur van het leger, en admiraal Thierry d'Argenlieu, voormalig hooge commissaris voor Indo-China. Overal op zijn weg werd ggneraai De Gaulie door de menigte toege juichte. De Gaulie vroeg ln zijn rede om herziening van de onlangs aange nomen grondwet. Over de buitenlandscbe politiek zeide De Gaulie, dat Frankrijk „westersch" moet blijven en ge trouw aan zijn opvatting over den aard van verhouding: tus schen de volkeren der wereld. .Hoewel Frankrijk de drie jaar sedert den oorlog zonder verlies van zyn integriteit of ronder te lijden, aan binnenlandsche stuip trekkingen, is doorgekomen, heeft het volk veel bitteren twijfel en veel angst ten opzichte van de toekomst. Een groot volk als het onze moet niet aan dezen twijfel en angst toegeven. Het zou levens gevaarlijk zijn. Ofschoon wij hopen, dat de V.S, en de Sowjet- Unie geen vijanden zullen wor den zijn zij toch automatisch rivalen. Bij onze ligging wordt het bewaren van onze onafhan kelijkheid de brandende kwestie voor Frankrijk. Een menigte van eenlge tien duizenden heeft naar den generaal geluisterd. Hij sprak, nadat hij in het bijzijn van den Amerikaanschen ambassadeur, een gedenksteen in de kathedraal had onthuld. De steen is aangebracht ter herinne ring aan zesduizend Amerlkaansche soldaten, die bij de bevrijding van den Eizas gesneuveld rijn. Telkens als de gerechtigheid la gevaar kwam, aldus de generaal, zijn het Amerlkaansche en het Fransche geweten in verzet ge komen." Toen De Gaulie en rijn vrienden de kathedraal verlieten, juichte da menigte hen luid toe. De communistische leden van den Straatsburgschen gemeenteraad hebben geweigerd de uitgaven voor de plechtigheid goed te keuren en rijn niet tegenwoordig geweest Tientallen honden vergiftigd Landbouwers uit Ede en omstreken verontrust In de buurtschappen van EÖe, Bennekom en Geldersch Veenen- daal, zijn in een tijdsverloop van enkele maanden minstens veertig hondenden vergiftigingsdood ge storven. Vermoedelijk heeft een onverantwoordelijk persodB. strych- nime of een ander gecdhcentrëerd vergif, neergelegd op korten af stand van vele boerderijen. Als motief wordtverondersteld, het op deze wijze voorkomen van schade. die ronczwervende honden In het jachtveld zouden kunnen aanr.ch- ten. In de Rotterdamschc haven ligt Holland's vlaggeschip de .Jlieuzo Am sterdam" temidden van de kranen. Het schip sal binnenkort weer in da vaart genomen worden. ïfl Overstroomingen Engeland fr. Rfngcrs als deskundige uitgenoodigd Dr. ir. J. A Ringers, ex-minister van wederopbouw, is gisterenper vliegtuig naar Engeland vertrokken, om als deskundige op verzoek, van de Engelsche autoriteiten de óver- stroomingen in oogenschouw te nemen, die de laatste dagen vooral grooten omvang "hebben aangeno men in het gebied vandé rivier de Trent en in Norfolk. Ook materieele hulp uit Neder land. zal aan de, geteisterdeEngel sche gebieden worden verleend. Dit materieelbetreft in hoofdzaak eenigé tientallen..pompen, die Ne derland kort na de bevrijding van de geallieerden geleverd had ge kregen voor het droogleggen van de Wienngenneer en Walcheren. Een Engelscb - waterstaats-ingeni eur de heer Pattison, is inmiddels tn Nederland aangekomen, om maatregelen te nemen voor de ver scheping van 32 pompen naar de overstroomde gebieden in Enge- land. •Ceen overlevenden van: Dakota bij Bandoeng Zondagochtend om half - twaalf heeft; een"Nederlandsche patrouille het wrak''van de -vermiste Dakota, byBandoèrig; bereikt; "Het> bëvlndt. ;riiAsin|eeh^a^r^op|'d0:;:j^t^ke ^plling|va^aè^:Boerm^ën$hë^Ais- grpotendëè^i-.ultgebrand, ^soodat ;ile Kamerlid Polar tegen troepenuitzending Het ïepubllkeinsche persbureau Antara meldt, dat het- Tweede- Kamerlid Palar - (P.v.dA.) op een persconferentie, te Djokja het "uit zenden van Nederlandsche troepen naar Indonesië heeft afgekeurd. Hij sprak de hoop uit, dat deze kwesüe ten spoedigste door de Nederland sche regeering opnieuw zou worden bezien, daar zij anders moeilijkhe den betreffende de - uitwerking van de overeenkomst van Linggadjati zou veroorzaken. Twaalf dooden door hét vergaan van Engelsch schip Het Britsche s.s.: „Willowdale" Is Vrijdag in de monding van de Gi- ronde gezonken. Twaalf leden van de bemanning kwamen-om, tien anderen werden gered. Het schip was op weg van Bordeaux met een Iftdlh gmUnstutten, toen het in een storm raakte, waardóór het gedwongen waskoers te zetten naar Verdon. Honderdagavond ver liet het Verdon, .maar des: avonds raakte het in nood en vroeg om hulp. De: geredden zyn per red dingboot naar La Palllce 'gebracht. Kalver-fweeling op y.» 'Leeuwarder veemarkt Op file1' Veemarkt te Leeuwarden werd \yrydag:.een;-kalver tweeling aangevoerde^ ;3tia;tj^hetSanderè^ee^tkói B^id- dferen; èyn, staartloos^ Toogdag van de jonge kerk in Amsterdam De toogdag van de „jonge kerk" heeft niet minder dan 10.000 jonge mannen en vrouwen uit alle deelen van het land op tweeden Paasch-' dag naar Amsterdam toen tijgen.. Er was voor een deel van de jonge lui een boottocht door de havens en grachten georganiseerd, terwij! andere groepen ter kerke gingen. Voor het paleis op Den Dam ver- eenigden allen rich voor een half uur rna&salen samenzang. In het R.AI.-gebouw en in de Apolloha! spraken ds. A Donszelman en ds. H. A Visser tot de tallooze Jonge ren over het onderwerp: "„kerk zijn nu". Des avonds kwamen de deel nemers tezamen rond .een groot kampvuur, waarbij gezamenlijk werd' gezongen. De voorzitter van. de „Jonge Kerk", ds.. Visser, sloot de bijeenkomst met gebed. >;v Meisjes «vervallen te Almelo De politie ln Almelo, arresteerde dezer dagen een zekere H. M„ die in de. slaapkamer van de 15-Jarige dochter van de familie. O. M. te Almelo, was binnengedrongen. De man had het meisje met een zand zak op het hoofd geslagen, maar nam op haar hulpgeroep ijlings de VlUCht. ;'i\T Eveneens In Almelo werd Vrijdag avond een I3-Jarig meisje, dat zich per rijwiel naar haar woning ül het dorpje Albergen begaf, op een donkeren weg .door een onbekende De kwestie Martin Behrman Gedelegeerden, die van de verga dering der goopvaardij afdeellng van de A. F. L. zijn teruggekeerd, heb ben verklaard, dat iedere vakver- eenlging, behoorende tot ce koop- vaardij af deeling, gemachtigd is in zake de kwestie met de Martin Behrman onafhankelijk maatrege len te treffen. Men is ter vergade ring onofficieel overeen gekomen eerst de komst van de „M&rthin Behnnan." en haar bemanning de V. S„ af te wachten. De landbouwers,in keh'rijd terécht7erontrust""eri ver ontwaardigd, temeer daar de moge lijkheid niet is uitgesloten, dat ook kinderen het vergif, nat doorgaans fn een stuk worst of brood verbor gen ls, noodlottig wordt. Sterke was van de Maas in Limburg Verdere stijging te verwachten Britsche vliegers omgekomen Op het eiland Sydney by de noordkust van Australië heeft men de lichamen gevonden van 2 Brit sche officieren, die sinds 9 dagen vermist werden; rij zijn tijdens een vlucht over de verlaten gebieden van Noord-Australië omgekomen. Sedert Zaterdagmiddag is de Maas zeer sterk gaan stijgen, als gevolg van den hevigen regenval In het stroomgebied van de Maas ln België, Zondagmorgen was bet peil aan de stuw te Borgharen 44.59 m. plus N. A P. In den loop van den dag steeg het water van uur tot uur. Om 18 uur was de stand 45.49 meter, waarmede een stilstand In den was werd bereikt. De berich ten uit Noord-Frankrijk en België doen een verdere stijging verwach ten. In Zuid-Limburg beneden Sit- tard, loopen de laag gelegen lan den langs de Maas onder. Bij een verdere stijging vreest men voor overstroomingen van landerijen. Racgejac niet vermoord Uit onderzoekingen van de Pa- rijsche politie blijkt, dat de Tsje ch oslowaaksche consul te Parijs, Racgejac, die Zondag, naar men meende vermoord, op straat werd gevonden, zelfmoord heeft ge pleegd. De politie verklaarde, dat de consul zich van het Palais de Chaillot naar beneden heeft ge worpen. De Amerikaansche anfomo^ bielkoning Henry Ford is ln den leeftijd van 83 jaar heden morgen te Detroit overleden, Hü werd 30 Juli 1863 op een boerderij te Greenfield (Miehi- can) geboren als zoon van een Iersch immigrant en een moeder van Nederlandsche afkomst. In zijn vrijen tijd ontwierp hij een nieuwe dorsehmachine. De gedachte een door benzine ge dreven „paardloos voertuig3* te construeeren hield hem voort durend bezig..In 1892 vervaar digde hij zijn eerste automobiel, doch in 1893 liep deze pas naar zijn zin. In 1899 wijdde hij zich ;eheel aan het auto-bedrijf; de stichting van de Ford Motor- corapagny dateert van 1903,. In de eerste drie jaren bedroeg de productie niet meer dan 1600 a 1700 wagens, maar tij- dens den eersten wereldoorlog was het aantal reeds tot 785.432 gestegen. De Fordbedrijven te Detroit omvatten hoogovens, smelte- rijen, gieterijen, zagerijen, plet teryen en een cementfabriek; een glasfabriek, een draadtrek- kerij, weveryen, een electrisch» centrale enz.. De grootste fabriek van de wereld is de Fordsonfabriek met een oppervlakte van 440 ha. en i een spoorwegnet van 23- km- lengte. Ford heeft verschillende boe ken geschreven waarin hij ook zijn sociale inrichten uiteenzet; zijn algemeene standpunt was, aat uitbreiding van de productie slechts dan een vermeerdering van koopkracht tengevolge kan hebben, wanneer er hooge loo- nen worden uitbetaald. De koopkrachttheorie van Ford heeft tot veel gedachten- wisselingen aanleiding gegeven. ftnïë~ oFd-pblifielce^ gevangenen Ook dit jaar. weer te Haarlem Evenals vorig jaar zal ook thans —en wel op 10 Mei een groot, aantal ex-politleke gevangenen' uit f' het geheele land in zwijgenden op- tocht langs de eerebegraafplaats aan den Zeeweg te Bloemendag J dêfUeeren.Om 3 uur's middags komen allen'op de Groote Marlrt te Haarlem bijeen. Een uur later begint de herden kingsplechtigheid in de duinen. Des avonds komen daarop ahe oud-gevangenen te Haarlem ia re- - unie bUeen. i v Er is een beroep gedaan op dó Haariemsche bevoUdng, nachtver- biyf te verleenen aan die bezoekers, die niet denzelfden dag naar hua. woonplaats kunnen terugkeeren. Telefoon in Amerika staakt Honderd jaren Hollandsche degelijkheid in de U.S.A. Ter herdenking van het 109- jarige bestaan van de Nederland sche nederzetting in Michigan (V.S) zullen ongeveer 125. Amerl kaansche radiostations binnenkort een serie van dertien wekeiyksche programma's van een kwartier, getiteld ,He echo van een eeuw"; beginnen uit te zenden, v Onverbeterlijk xakkenrolster De 83-Jarlge mevr. Leroy, bijge naamd .muisje", ls voor de drie ëntwintigste maal te Parijs gearres Beweging omvat 340.000 man Om 6 uur plaatseUJke tyd Paascluuaandag in de Vereenigde Staten de dreigende telefóonstaldjag uitgeroepen rnadat de pogingen haar uit te -stellen waren mislukt. De New Yorksche telefoonmaat schappij heeft meegedeeld, dat zij er in toestemt het geschil over het bas is loon aan arbitrage te onder- werpen. Het telefoonpersoneel In genecl Amerika elscbt een loonsverhoogang van twaalf dollar per week. De dreigende staking heeft betrekking op 37.000 arbeiders in het gebied van New York en 340.000 door he1 geheele land. Dit is de eerste telefoonstaking in. de geschiedenis van de V.S welke voor bet geheele land geldt; verder zyn. nog ongeveer 65.000 arbeiders van niet aangesloten vakvereenigingen ln staking ge gaan. Door de staking zullen de ge sprekken voor lange - afstanden geen doorgang kunnen vinden, maar vele steden, als New York en Washington zullen voor plaat selijke diensten van de telefoon gebruik kunnen maken, totdat de technische moeilijkheden te groot zijn geworden. In alle steden, waar wordt gestaakt, hebben de wachtposten der stakers zich op gesteld. De staat New Jersey heeft alle 204 telefoonbedrijven twaalf mi nuten na het bekend worden der staking overgenomen De eerste schikking De 'federatie van teleft neel te Jamestown Lr New;.York heeft rich iklaard;, me-ti- een-.. 9t£rocent>^/;, komst in de staking, die nu een dag geduurd heeft, bereikt. BiS deze schikking zyn 100 employé's be- Vervolg mijnstaking 400.000 Amerlkaansche mijn werkers, die Maandag hun werk hervat zouden hebben, na de week rust ter herdenking van de slacht offers van de ramp in Centratia, zijn niet op hun werk verschenen. Tengevolge van het verzoek van.' Lewis aan minister Krug, om de mijnen te sluiten, totdat de vei ligheid door een regeeringsinspec teur bevestigd zou zijn (welk ver zoek werd afgewezen) hebben de, leiders der plaatselijke vakver eenigingen besloten de mijn werkers niet naar hun werk te laten terugkeeren. Maandag rijn 54.000 Amerikaan sche brulnkoolmijnwerkers van Le wis' vakverbond in strijd met de orders van hun verband in meer dan 500 rrdjnen aan het werk ge gaan, aldus werd Maandagavond door het bestuur van de. Amerl kaansche steenkoolmijnen bekend gemaakt De „Liberté" vlot Het 49.000 ton metende Fransche schip „Liberte", (het voormalige Duitsche „Europa"), dat verleden, wltner tijdens een storm ln de ha ven van Le Havre was los geslagen en na tegen den romp van de ge zonken „Paris" te zijn opgebotst zonk, is Zaterdag weer vlot geko men. De ruimten aan den boeg: en den achtersteven waren leegge pompt, waardoor bet schip 30 cen timeter steeg. Wanneer men met het pompen klaar ls. zal de „Liber te" ln een droogdok gerepareerd Het v .vajVvTal Ayly c Nederland-Engeland De Zaterdagmorgen in hotel Krasnapolsky te Amsterdam be- ponnen partijen, van. de schaak- match Nederland—Engeland heb»:.' ben een teleurstellend resultaat voor onze landgenoot en opgeleverd- - De uitslagen van de eerste ronde luiden: - Prins verliest van. Alexander, van Scheltinga wint van Golombek» Kramer verliest van Thomas, Fon? tein verliest van G. Wood en Pruyt verliest van Ritsen' Morry. Dientengevolge ging dus de eer ste ronde voor ons met E'/i—4'V verloren, Ook de tweede ronde is door de EngeLscher. gewonnen. Engeland won ajoo met 12"« 7 Vi deze internationale ontmoeting. De gedetailleerde uitslagen van de tweede ronde lulden: L. Prins—Cho'd Alexander 'A-3/»; Th. van Scheltinga—H. Golombek 01; H. Kramer—Sir G. A Tho- 0—1N. Cortlever—G. Abra hams 10; mr. G. S. Fontein—G. - Wood V.—1/2; Graaf J; H. O. v. d. BoschP. s. Milner Barry 0I W. j, Muhring—R. J. Broadbent P- H. Pruyt—W. Ritson Morry 01; L. G. Tummers—G. T, Crown 01; C. van den Berg Jri— Baruch H. Wood KECELTOURNOOI De uitslagen van hef Paaschtour- nool.aat de Ratterdamsche Kegel- bond la het feestgebouw Courzand neeit gehouden, lulden als volgt:. Om den Droogdokbefcer: 'voor vijf tallen: kampioen: XVZ 480- 2 VVV 471; 3 Pro Patrla 582; 4 Oké 448; S 't Zuid 447. Persoonlijk kampioen- schap: J Borkus 513. Om den Courzand-beker. voor drie tallen: kampioen 't Zuid l 274-. 3 Oké 1 273; 3 Oké 2 271; 4 Oké 3 248; 5 WoudsJoopers l 246; S RGSC l 245; - 7 Pro Patria 1 243, Persoonlijk kam- pioen drietallen: l Peehstra 114. Tref- -vS feriSprSjs: XYZ 73. - J";' Damesvijftallen': Doe je best 432; dames-drletaHen: KIF 237. Vrij® baan. Super klasse: l Planken 45; a Aarsbergen 44; 3 Chrtsttaansen 43. Se. njores: l KÖhler 45; 2 Rlkk«rs 44,-43;-' 3 Hengeveld 44: 4 Raterlng 43; 5 v. d. Kley 42; 5 Klarenbeek 3 41; ju-Tri niores: l Kusters 45; Bekker. 44/ 3 x 43; 3 Vermcoilen 44; 4 Kroes" 43; 5 Timmermans 42; 6 Wilschut 42; 7 v. v J Kade 41: 8 Brand 40; - Dameswedstrijd. 1 Mevr Vltg: 42; 1 Mevr van Balen «.'35: 3 Meyr-'VEd. G-aar 4U33; 4 Mevr Bekker 4nfl8;t'fl 5f Mevr Leyerweert 40/35, Onder ausplclën .van de .Nederland- sche Wlelrenunle zal op 3 en 4 Mei een internationale wiel ren wedstrijd worden gereden, welke wordt, aan geduid met de Zes-Provlncnlën- Ronde. neze wedstrijd. Waaraan he- 'ri roepsrenners van diverse'f landt deelnemen; ls te vergelijken:" met.l. Tour de - Frgnce^en ,(de:„ Ronde: via Zwltserlénd.-f:.vDe^,rotite: ■wed8tPlJd4Bfia^ór - - I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1