1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL :li m mggiigg Minister Drees heeft nog vele plannen 8WêÉêê. Bidault: Duits chlands buren moeten worden gehoord Koffiesurrogaat in de café's Goudkoorts aan Merwehaven -\ Vrij. onVerveerd Nieuwe ziektewet komt eerst PAROLOSCOOP Weerbericht Vader der ouden van Millioen'Italianen met blindheid bedreigd ANNEXATIES AAN DE ORDE Commissie voor Poolsehe eischen? De weg naar het Rijnland? Via Rotterdam of Antwerpen Ed. Flipse terug Bandoeng hoofdstad? „Oorlog" bezuinigt op vliegtuigen Import personenauto's wordt gestaakt Prof. v. Loon voor het Tribunaal Advies twee jaar interneering Deensche toiletzeep voor de kleintjes Regeering overweegt invoering van vleeschlöozë dagen Theepositie niet Vier en dertig staven opgevischt voor een waarde van een half millioen Vuil stuk imetaal ongunstig Salarisverhooging der onderwijzers „Augustana Victory" in) Antwerpen Bemanning der Dakota hereenigd Verzoekschrift van West-Borneo I Weg met Franco!" s ]:v :cz Hed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam :-: teL;6?3€©y Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—f losse nummers 0,09 ->v' t uitgave Stichting „Het. Parool" Postgiro 398644 Bankier: Arnsterdamsche Bank te Botterdam PL Directeur: B. de Vries -~: i PI Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zevende Jaargang, No. 83 (Van onzen parlementairen redacteur) „Van de verdere verbeteringen op sociaal gebied, die ik voorsta, kan ik in de eerste plaats noemen het voorstel, dat binnenkort zal worden gedaan om de uitkeering van de ziektewet vari een half jaar op een jaar te brengen1', zei de heer W. Drees, minister vaf^ ,e Zaken» loei* wij hem een overzicht vroegen van zijn verdere plannen, nu hij er in was geslaagd de medewerking van de Tweede Kamer te verkrijgen voor hét lenigen van den crosten, nood der ouden van dagen. „Dit wordt een verbetering voor 7000 menschen, die langer dan een halfjaar ziek zijn." Een volgend ontwerp, dat op sta pel staat is een wet, die werkge vers met meer dan. een bepaald, aantal werknemers in dienst, ver plicht een zeker percentage invali den in dienst te nemen. Het is in andere landen, waar men veel oor logsinvaliden heeft,-zobals in En geland. mogelijk gebleken, een groot dee! van hen weer geschikt te maken voor opneming in het arbeidsproces. Nu de vraag naar werkkrachten zóó groot is, bestaat er ook geen gevaar voor concurrentie met ge zonde werknemers.- Er is ook een commissie ingesteld, die de moge lijkheid van herstel der arbeidsge schiktheid onderzoekt en maatre gelen daartoe voorbereidt. Een voorstel tot herziening van de regpling omtrent dc organen voor de sociale verzekering is naar de Stichting van den Arbeid gezonden om advies. Het voor naamste probleem, is hierbij, de juiste verhouding te vinden- tus schcn bedrijfsleven en overheid. Plan-Van Rhijn Met de Stichting zal zeer bin nenkort ook overleg worden ge pleegd over de ziekte- en ongeval lenverzekering. Leidraad hij dit alles is het rapport-Van Rijn uit Londen, dat sterk is .beïnvloed door het plan-Beveridge. dat ech ter voor Nederlandscheriopvattift- gen blijkbaar wat ver gaat. De ge dachte bestaat voor de 'zelfstandi gen de mogelijkheid te openen zich groepsgewijze te verzekeren, zoodat als zij daar in meerderheid voor gevoelen de verplichting 'tot verzekering aan- de. groep kan worden opgelegd. Gewaarschuwd' tegen Do GaulIeL OM ZIJN REDE te Bruneval is Fr ankrijks bevrijder. De Gaul le, door den tegenwoordigen Fran- schen minister-president RamaUier ter verantwoording geroepen. U had zich vrijwillig uit de politiek en uit het openbare leven teruggetrok- Upn" t-.pi Inntsf-e tnt' ken", zei de laatste tot'den eerste, „het staat u in een vrij land natuur lijk geheel vrij een dergelijk besluit ongedaan te maken, maar u zou de regeering en uzelf een dienst bewij zen, als u niet van militaire, gebeur tenissen misbruik maakte- voor uw redenaarsgaven". De Gaulle moet op deze terecht wijzing hebben geantwoord met zwijgen. - - Maar het feitelijke antwoord kwam eenige etmalen later- te Straatsburg, van welke ptad Char les de Gaulle eereburgeris; ten overstaan van 50.000 toehoorders eprak „de man van het Appèl van 18 Juni 1940" over Frankrfjks po litieke fouten én óver de middelen, die zijns - inziens genezing., kunnen brengen; ook was er een militaire plechtigheid op grond waarvan hg zijn aanwezigheid te Straatsburg noodzakelijk achtte. De Gaulle heeft dus Ramadiers terechtwijzingin den wind gesla- fen. Of Ramadier tast nu door en elet De Gaulle ieder, verder optre den, óf Ramadier berust, omdat hij van De Gaulle geen martelaar wil maken. Opinieonderzoek heeft uilge- maakt, dat 54 der Franschcn De Gaulle's 'nationale eenheidsideeën afwijst; maar de resteerende 28 ziet in hem den sterken man met een roeping. De 54 zijn het in veel opzichten met'elkaar oneens, de 28 is het eens en vormt dus een merkwaardig blok. Voorloop! g zal de 28'96-De Gaulle's woord hoo- ren „als iets corrigeerends voor het geweten van politiek Frankrijk" en zijn optreden kAn inderdaad zuive rend werken op het - partygekibbel, dat den wederopbouw van een ge troffen land teveel vergeet. - Voorloopig behoeft men in den man die Hitter naar de; keel vloog geen- Hitleriaansehe neigingen W. vreezen, maar nu de Elzos op zyn rede reageerde met de plotselinge (klaargehouden stichting van 'een nationaal eenheidsfront, kry gen de Gaullisten den smaak beet van ijzer te" smeden als het heet is, en deconsequenties daarvan moeten onder de oogen worden gezien. Vandaar „de oproep tot waak-' za^mheid" van de Fransche socia listen, dë waarschuwingen bij de Engclsche linkerzijde, en de vreug de bij die Amerikanen, wien, Mar shall een nog te tam tegenstander is van Rusland. -ri- Binnen twee jaar is de held uc Gaulle ecu man geworden voor wien gewaarschuwd móet worden. ssg - gri VERDERE STHCIVfi VAN TEMFE- RATUUR Vv.:": Weersverwachting geldlc tot Vryöag- ivnnd: :,Des nacws lef* minder koud doel». vele v plaatsen nachtvorst, Vooral In het 7.nlri-0"steo vajn't; landp Plaat selljts ochtend ml-?. Overdag overdrlJ-4 ven de wolkenvel den,- overwegend droog weer en iets za'ehtcr dan'vkri- daagt -Zwakke tot matike wlnd.'tns- schen Zuid-West en Zuid. ./..'V'-r WAARNEMINGEN HEDENMORGEN 8.40 UUR pi Luchtdruk .779.2; wind W.l; 'temp: 2.2; max. temp. G.B (gistermiddag 3 •uur): Alsblijk van erkentelijk heid voor zijn beleid in zake de noodvoorzieningswet voor ouden van. dogen heefteen delegatie vari den Algemcenen Bond van Ouden van Dagen, minister Drees een vulpen aan- geboden ...opdat deze pen nog vele. sociale wetten .zat'onder- teekencn." Mevrouw Drees ont ving een vaas met bloemen. Mi nister Drees aanvaardde tevens de'benaming va-n „Vader der Ouden van Dagen". Dat dc zelfstandigen bü de ouderdomsvoorziening zijn. inge schakeld is heel belangrijk, in ge val van ziekte of ongeval echter is in liet algemeen de middenstander niet direct broodeloos. Een winket kan bijvoorbeeld, dikwijls tijdelijk door gezinsleden worden gedre ven; Bij de pensioenvèrzekering denkt minister Drees aan een mogelijk heid,- o.a. in alle - groote bedrijfs takken tat bedrijfspensioenfonds sen te komen. Een blijvende, wer kelijk sluitende oplossing voor het moeilijke probleem van dc ver houding tusschcn bedrijfspensióe- ncn eu ce>i 'algemeene volksverze kering, die dc noodvoorziening voor de ouden van dagen op den duur zal moeten vervangen, cischt echter grondige voorbereiding, Minister Drees heeft vele pret tige brieven ontvangen over de nood regeling voor ouden van da gen. Hij wilde er echter nog eens nadrukkelijk op wijzen, dat de uitvoering nog wel eenigen tijd op zich zal laten wachten. Niet al leen, dat- het ontwerp nog in de Eerste Kamer moet worden be handeld, maar ook de administra tieve regeling zal tijd kosten. r:^Zou,eF-hiek?nét als bij de^yep-, hogging, van dcir.Kimlerbijslag, met terugwerkende kracht kun ne n worden gewerkt?" vróegc wij den heer Drees. Maar de mi nister'legde ons uit dat dan een groote verrekening noodig zijn met den inmiddels nog geno ten steun en met andere inkoms: ten en dat dit 'alles ónoVerkóme- lijke-moeilijkheden -zou geven. Er wordt evenwel, de grootst mogelij ke spoed betracht. c „Is de deelneming aan het-con- sumentencrediet voor de regee ring niet in zooverre een teleur stelling geweest, dat niet met'écn slag alle. achterstallige 'behoefte derarbeiders is opgeheven vroegen tviji „Ook voor degenen, die het cre- dict- ontvangen, ka.n dat toch slëhlits- geleidelijk gaan, maar er zijn. inderdaad minder aanvragen, geweest dan verwacht werd. Toch worden ongeveer een millioen menschen door het crediefc gehol pen. Men heeft dc zwaarte van de af betaling overschat. Nu, terwijl de termijn is gesloten, stroomt het aanvragen voor het consumenten- crediet. Men .ziet blijkbaar in zijn omgeving, hoeveel nut de aanvra gers van. het crediet hébben." Voor een opnieuw openstellen van de aanvragen zou een wets wijziging noodig zijn. De ovcrbruggingsuitkoGfing aani door de vorst werkloos geworden arbeiders heeft pns land. dit jaar ongeveer 40.000.000 'gekóst. Ove rigens echter is" de werkloosheid op het oógqnblik tot eên minimum teruggedrongen," en de rcgcering streeft naar een economische., po litiek, die haar ook in de toekomst tot een miniinurn beperkt houdt; doch waar. zij optreedt dient er een vast recht op aritkeèring te bestaad.. Ofschoon .dit- onderdeel bij dc.gehcele sociale verzekering behoort, overweegt de, minister hét. afzonderlijk aan -de.: orde te stellen. Het commissoriaal óverleg is nl .vei* gevorderd. Ten slotte noemde de minister nog als deel van zijn plannen de ondernemingsraden, waarvoor een afzonderlijke, commissie Is :inge- steld. Deze bestudeert hoe gxoot de invloed van de werknemers in de ondernemingen moet zijn en hoe deze raden zich moeten ver houden tat de .publiekrechtelijke bedrijfsorganen, V/ij hebben den minister aan zijn drukke werkzaamheden gela ten in de overtuiging, dat de be- lanqen van den kleinen man zijn grootste bolanqstelling hebben en dat do verbetering van zijn lot zijn voortdurende zorg uitmaakt. r Ruim 900.000 Italianen, onder wie 220.000 kinderen, worden be dreigd met trachoma, een gevaar lijke oogziekte van tropische ori gine, die zeer besmettelijk is en. ge vaar voor blindheid oplevert. Ter bestrijding van deze-epidemie heeft de regeering een vijfjaren plan opgesteld, dat"gefinancierd zal worden-uit-d& opbrengst' van ,"de' ddori.de-UNRRA'in de afgaloopen vijftien maanden geleverde goede ren, - DE vier ministers van 'buitenlandsche zaken hebben gisteren de kwesties van herstelbetalingen en de economische en politieke eenheid laten rusten, en begonnen aan een nieuw agenda punt:. Duitschlands grenzen. Marshall stelde voor de Duitscn- Poolsche grens thans definitief te regelen. Molotof protesteerde echter, omdat volgens hem de Oostelijke grenzen reeds te Potsdam waren vastgesteld. Tvtee oorlógen en tallooze .stor men heeft deze dertigjarige en meer dan dertig meter hooge stecnen ko-, los overleefd. Woensdagmiddag, tien minuten over vier, is de schoor steen van de vroegere centrale ver warming der Holland-Amerika-L>jn onder sloopershanden gevallen. Uff stond de nieuwe loodsen in den weg, die aan de WUhelmina-hfide zullen verrijzen. Zes gespierde ar beiders zijn vela uren bezig geweest om met behulp van beitels en koevoeten een ^jat tc, hakken aan den. voet van de diesteens dik ke pijp. Toen het gat aan de basis tót iets over da helft van. den.om trek gevorderd -icas, gihgen. -\.'le sldópèrT^t^^i^^po^'an'opzïj- Hef dan 'dé ach.ters\de op he* steen geplakte papier waarschuwde hen: hef begon te scheuren! Nog twee krachtig# slagen met den mofter, eed windstoot Het kolossale gevaar, te kreunde, scheurde Van onder tot ver naur boven. Langzaam helde dc pilaar naar voren; de voet knapte af, de val versnelde. TussvJien he mel en aarde brak de schoorsteen in tweeën ,'tvén bo ven 'het wat er- reservoir. Precies óp de berekende plaats stortte het gevaarte neer. Langzaam (rok een enorme stof wolk omhoog. Toen nas stroomden van alle kanten de angstvallig op een afstand gebléven tnesrkmmers samen om de millinenen örókkea en splinters te bekijken van de ijenduisettden bakstcenendie teza men den eens zoo troischen .schoor- steen vormden, de Jdèeren 'en namen een verse he pruim tabakZe hadden een knap stuk werk. volbracht. Het bericht, dat het graan voor Duitschland -via Noord-Dultschc ha vens zal worden verscheept, heeft in Antwerpen in de heele pers tot veel commentaar aanleiding gege ven. De waarnemend burgemeester van die stad. Willem Eekeiers.heèft; tegenover den correspondent van Ass. Rress' zijn teleurstelling over, het.besluit uitgesproken. De Antwerpscbe voorzitter van de Commissie voor het Rivierverkeer in het Rijnland. Joseph Teichmann, schrijft, dat de verscheping via. Ant werpen en Rotterdam weliswaar meer geld kost, maar dat daartegen over een hoógere vracht naar de Duitsehe havens moet worden be taald Bovendien hadden de Belgische en de Nederlandsche regeering aan geboden r>m het verschil, te comnen- seeren. De riatuurjiike enhistori sche wes naar .het Rünland is altijd via Antwerpen cn: Rotterdam ge gaan. Het laatste woord in deze zaak Is nor niet gesornken. Immers, deze kwestie zal ook in Genève ter sprake komen, waar op'het ooeen- blik de Belgische minirief van bui- tenlandschen handel. Yanderstrae- tonde Internationale handfriconte- rèntie bijwoont en er den minister van handel. Sir Staffora Cripps, zal ontmoeten,. Vanmorgen heeft een geheel ^her stelde Eduard Flipse zijn plaats weer ingenomen- als dirigent, van het koi- terdamsch: Philharmomsch Orkest. Om tien uur trad hii het repetitie- zaaltje in de beurs binnen, waar hy een ovatie ih ontvangst had te- ne men.' -1 De héér. C 't Hart," secretaris-van het bestuur van het orkest, begroet-' te den poDulairen dirigent roet enke le hartelijke wóórden.' waarin mj deed uitkomen, wat deze terugkeer 'niét- alleen voor' het 'Rotterdamsche, doch voor het gehèele. Nederlandsche muziekleven bëteekent. Flipse's eerste woorden tóen hij de dirigcorstoelbeklom, luidden: „Ik voel me- alsof ik- niet weggeweest ben". Hij bracht dank aan zijn'col lega-dirigenten en aan de orkestle den die ónder zoo moeilijke omstan digheden hebben getracht er yan te maken wat er van te maken vieL Hierna begon-Flipse op dé ouder-, .wetsche manier met de repetitie. Al lereerst werd Beethovens Eieonore- ouvert'.ire doorgenomen. De repeti ties zullen nu weer eiken dag plaats vinden.V Volgens' Radio Djokjakarta heeft president'Sóekarnó ,'denwénsch kermen- gegeven Bandoen^ r-tpt hoofdstad'van 'de Indooesische' Rs- pühliek "te maken. 'Het Departement van Oorlog heeft met het oog op de beperking yan de deviezenuitgaven een aan de Ameri- kaansche vliegtuigindustrie gegeven order tot den bouw van !4Ö vliég- tuigen' voor dé.luchtmacht geannu leerd. ;öok is de order aan de Neder landsche vliegtuigindustrie voor een aantal vliegtuigen,, welke met Ame rikaan sche^ motoren zouden worden uitgerust, ingetrokken. - Dé import van personenauto's zal thans, naar wij vernemen, vrijwel geheel worden gestaakt wanneer de loopende bestellingen zijn uitge voerd. Marshall stelde voor een grens- commissie voor Duitschland in te stellen, die.over de volgende pun ten aanbevelingen- zou moeten doen: 3. Herziening van de vooroorlog- sche Duitsch-Poolsehe grens, wel ke herziening voor. Polen compen satie zal moeten beteekeneh voor het aan de Sowjet-Unie afgestane gebied. 2. Een doeltreffende economi sche regeling, die zal moeten waarborgen, dat de ruwe grond stoffen en zware industriëele hulp bronnen van het eventueel bij Po len te trekken gebied, voor zoover 'zij vitaal zijn voor de Europee- sche economie, in de Europeesche behoeften zullen voorzien, waar bij echter in het bijzonder niet Polen rekening zal moeten wor den, gehouden. Marshall zeide. dat deze com missie onder leidïnc van de plaatsvervangers zat moeten fune- tionnecren en samengesteld zou •moeten worden uit vertegenwoor digers van de Sowjet-Unie, Enge land, de U.S.A./Frankrijk; Polen en een aantal andere geallieerde staten, die door den Raad van Ministers dienen té worden aan gewezen. Marshall zeide van,meening te zijn. dat het zuiden- van Oost- Pruisen en Opper-Silëzië Poolsch moeten worden. Hij wéés er op. dat de overig© gebieden die voor- Inopig onder Poolsch bestuur staan, een overwegend agrarisch karakter hebben, en in een vijfde van de Duitsehe, voedselvoorzie ning voorzagen. Al« Duitschland zrs'u- worden gedwongen dit voed sel voortaan uit het buitenland te impdrte.erên, zal. zijn economie -nog sterke- moeten worden gein- •dustrial iseerd.vwil hët" la.rrd niet geheel verarmen. Reeds geregeld? Molótof bracht als het stand punt van de Sowjet-Unie naar vo ren, daj de Poolsch-Duitsche grens Ie Potsdam definitief geregold: is, doch zoowel Bevin als Marshall legden er den- nadruk op, dat de tekst vin .de* overéénkomst van Potsdam duidelijk maakt, dat de definitieve beslissihc over dc grenzen op de nuiteche vredes- conférentie zal worden genomen.' Bidault poneerde den Fran schcn eisch. dat.hvelké proce dure ook zal worden aan vaard, er geen hestudeering van territoriale herzieningen in commissies zal plaats vin» den zonder de volledige deei- neming der onmiddellijk be trokken landen. Bidault ver klaarde. dat de territoriale eischen vip Tsjecho-Siowa- Jcfje. België, Nederland. Lu xemburg en Frankrijk dpor vei ligheidsover wegingen en door het gerechtvaardigd ver? langen om hun. door den oor log getroffen landen verder op te houwen zfjn ingegeven. Bidault stelde voor. dat de mi nisters de eischen van Duitsch- land's buurstaten zouden bestu- deeren en na een eerste uitwisse ling van gezichtspunten beslissin gen in principe zouden nemen, waarna de deskundigen met de gedetailleerde uitwerking van de beslissingen kunnen wórden be last Het Haagsche Tribunaal heeft heden advies gewezen in de ,zaak tegen prof. J. van Loon, ex-presi dent van den Hoogen Raad en ge adviseerd Hem te interneeren voor den tyd van, 2 jaar, te rekenen van het oogenblik. dat hy in hechtenis is genomen, zoodat deze termijn eindigt op 16 Juni 1Ö47, alsmede ontzetting uit de beide kiesrechten, de bevoegdheid om ambten te be kt eeden en om een beroep uit te oefenen als advocaat of procureur, met verbeurdverklaring van zijn vermogen tot een bedrag van 28.000.zynde zyn landgoed by Lochém ter waarde yan. 24.000.— en zijn juridische boekerij ten be drage van 4.000. Donderdag 10 April 1947: Bonnenlijst voor het tijdvak van> 13 i/m 26 AprIL BONKAARTEN KA, KB. KC ,305 a01 brood: 800 gram brood a—02 brood: 400 gram brood a01. a02 boter: 250 gram. marga-r. rine of 200 gram vet a01 melk: 4 liter melk a—03, a05 melk: 7 liter melk a01 vlëesch: 100 gram vleesch a02 vleesch: 300 gram vleesch - a—01 algemeen: 200 gram kaas a03 reserve: 1600 gram brood a04 reserve: 200 gram kaas - K a06 reserve: 800 gram 'brood BONKAARTEN KD, KE 70S (serie A) a11 brood: 800 gram brood a—11 boter: 250 gram boter a12 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet a13. a15 melk: 12 liter melk a—11, a12 vleesch: 100 gr. vleesch a—II algemeen: 100 gram kaas a—13 reserve: 800. gram brood a14 reserve: 90 gram Deensche toiletzeep(voorinlevering) a16 reserve: 5DD gram rijst of kin dermeel .(uit rijst bereid) of kinderbiscuits 'T- BONKAARTEN MA, MB, MC. MD, ME. MF. MG 705 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (serie A) j'. a21 brood: 800 gram brood a—21 boter: 250 gram boter a—22 boter: 250 gram margarine of 200 gram vet a21 melk: 5 liter melk a22 vleesch: 200 gram vleesch a—21 vleesch: 300 gram vleesch a21 kaas: 200 gram kaas a—21 eieren: 5 eieren Op 17 April zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnape ringen en tabak. Bon a14 reserve voor Deensche" toiletzeep moet uiterlijk op 19 April a.s. bij een detaillist in zeep worden ingeleverd. Aflevering der zeep zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden, v Scheerzeep Bon „Tabak 2 reserve" der tabaKs- kaart is aangewezen voor het koo- pon van 50 gram scheerzeep of. 100 gram schecrcrerr.e of 400 gram snelscheercrcme. Mannei'jke./ personen van 18 jaar en ouder, die niet in bet bezit van een tnbakskaart zijn, moeten zich onder overlegging van hun tweede distributie-stam- kaart tot>den plaatselijken distrioutië dienst wenden, welke hun een rant»' scenbcn voor scheerzeep zal uit reiken. Er heerscht sinds 48 uur weet goudkoorts aan dc Merwehaven. Maakten wij gisteren melding van de vondst van één goudstaaf, In den loop van den dag ziln er niet minder dan 33 bijgekomen. In een dag tijd is de Nederlandsche Bank ruim een half millioen gulden rijker geworden. In groote spanning wordt thans afge wacht of hel hierbij zal blijven, of dat er nog meer goud staven boven zullen komen. de bakken, waarin de modder wordt gestort, eens grondig na te speuren. Het goud zakt door zijn zwaarte naar den bodem en toen bij het schoonmaken de eone staaf na de andere.te voorschijn kwam, konden de mannen van Vol kor wel dansen van plezier, want met elke slaaf werd het bedrag, dat zij als premie ontvangen, grooter. Het is dus niet zeker,1 dat de nieuwe aanwinst van 33 staven gisteren of eergisteren in. de hak ken terecht is gekomen. Zij kan daar al langer hebben gelegen. De eerste staaf is op het potitiebu; rcau Rochusscnstr. cedeponeerd^ doch de andere 33 zijn direct naar de Nederlandsche Bank vervoerd. ri - Weer. een! Vanmorgen bedroeg het aantal sta ven goud, dat naar boven werd ge haald, 35, hetgeen neerkomt op een hoeveelheid van 437% k.g. goud. Het gewicht van de baren vari eert tusschcn de tien cn twaalf en een half kilo, dat hangt er van af; waar zij destijds vandaan zijn geko men. Zij zijn op een drieduizendste nauwkeurig gekeurd en ruw geschat vertegenwoordigen zij een waarde van 'ruim een balï millioen gulden. Als de" Duitschers geweten hadden, dat zulk een 'begeerlijke schat voor het grijpen lag. hadden zij misschien .wel -den Nieuwen "Waterweg afge damd óm haar 'in hun bezit té krij- .Eergisteravond -vond schipper Kamp van den zuiger dceerste baar, een. vuil, hoekig stuk- me taal. dat gelukkig tc. zwaarwas om door den bodetn verwerkt te worden. Evenals ccri paar maan den geleden veroorzaakte de tij ding groote .spanning. ,De in Mei 1910 door' een magnetische, mijn getroffen loodsboot 19, die met 111 staven od weg was haar Enge land, gaf weer teekénen van le- ven, Maanden ligt hier-de rivierbag germolen' „De Schelde" van Vol- ker tc' baggeren. Dag in- dag uit draaien de stalen emmers hun eentonigen cirkelgang. Systema tisch wórdt de rivier op deze plaats- afgewerkt. Na dé vondst van de: eerste goudstaven hebben dc mannen van de molen vanzelf sprekend nog dagen daarna in spanning verkeerd, maar toen de bakken als maar niets dan blub- bërboven bleven brengen, is die spanning weer weggeëbd.:Latent bleef zij echter bestaan cn gisteren laaide zij weer in volle kracht op. Bij het schoonmaken Toen dg eerste goudhaar gevon den was; kwamrhen niet maar zoo toevalüg-oprde" gedachte om In verband met de voorgenomen versoberingsmaatregelen der regee ring heeft overleg plaats gehad tus- -Schen den' waarnemend directeur- generaal der Voedselvoorziening en de Bedrijfshóreca. Bekend is. dat de vooruitzichten van den binnenlnnd- schen; oogst "947 tamelijk onzeker zijn, terwijl voor den aankoop van aanvullende voorraden in het buiten land deviezen slechts in beperkte mate beschikbaar zullen zijn. De artikelen, waarin de versobe rin» tot uitdrukking komen zal, zijn: KOFFIE: Hef ligt in de bedoeling het verbruik yan koffie sterk te ver minderen. Het rantsoen zal belang-, rijk omlaag gebracht worden, daar bij zal het café-verbruik onvermijde lijk moeten volgen. Men óverweegt tbans, wanneer tot beperking van de koffieraptsoenen^ wordt overgegaan, de huidige toewij'zingen te vervangen door koffïcsurrogaat. Dit laatste zou wellicht reeds voor.café's kunnen ge- heuren vóór de burgers minder koffie krijgen. Voor de invoering van dezen maatregel is eenigen tijd neodig, zood.it nog niet bekend is, wanneer de koffie in café's vervangen wordt door surrogaat, dat van uitstekende kwaliteit;zal.zijn. Daar eên verlaging van de melk- en suikertoewijzingen vooralsnog niet in de bedoeling ligt, zal het puhliek zijn smakelijke kopje koffie niet behoeven te missen. THEE in café's Met de thee staat het er wat gunstiger voor. Te zijner tijd zal %vorden hepaald in welke verhouding de theetoewijzingen tot die van koffiesurrogaat zullen wor- den gebracht. A a n fi e t maken van-theesurrogaat wordt niet geda cht. VLEESCH EN VET. Tot verlaging van liet vfeeschrantsoen in de restau rants zal niet aanstonds worden overgegaan, doch mén moet er reke ning mede houden dat in den loop van den zomer de bestaande toewij zingen van vijfttg gram per warmen maaitijd iels verminderd moet wor den. Omtrent de vetvoorziening aaln de restaurants is nog geen beslissing genomen. Voorloopig blijft de toestand dus ongewij- ,zigd. VLEESCHLOOZE DAGEN. In ver band met de vlceschpositie over weegt de regeering de bepaling, dat voor alle eetgelegenheden, dus ook de ..broodjeszaken e.d, twee dagen In een te Nijmegen gehouden vergadering van het Katholieke Onderwijzers Verbond deelde dr.J Wessejings, .als vertegen woordiger van den minister van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen mede, dat de Ko ningin nog, deze week haar handteekening zal zetten onder hetK.B. vpof de nieuwe saiaris- règeling; der, onderwijzers. per xvcck zullen worden aangewezen, waarop geen vleesch óf vleeschwa- ren. noch wiid of gevogelte mogen'.- worden verstrekt. Deze inrichtingen v'J. zijn dan aangew.zen op visch of- vischconserven; Over dezen 'maatre-*, gel zijn besprekingen nog gaande.- Tk' Het Amerikaansche stoomschip AuAUftuna Victory, dal op' reis* van New York naar Antwerpen- '";i Dinsdugmorgec bij Scbouiycnban^ aan den grond liep. is vlotgeko-" v-v' men en nog denzeHden dag in'ü^t. Antwerpen aangekomen. In het begin van de volgende week wordt het sc'iip te Rotterdam ver-, wacht. Woensdag; keerde een reddings- ploeg terug naar Katherine, Noord- Australië', met de drie overige Ne- derlanders, die tot dc Inzittenden van do op 25 Maart neergestorte Dakota behoorden. De reddingsbri gade was tien dagen geleden ver trokken. Zij kroeg onderweg gebrek* aan voedsel en moest een wild paard doodschieten om zich te voe- den. I - West-Borneo heeft de Neder-" landsch-Indischc rcgcering ge- vraagö om een grootcr aandeel ih - de stijgende opbrengst van zjjn eigen export. Thans worden groote"" bedragen uit de opbrengst van West-Borneo gebruikt om aankoo- pen tc doen voor andere gebieden, ri waardocr in het land zelf een te kort aan productie- en verbruiks- goederen blijft bestaan, ondanks* het feit, dat er een constante stroom grondstoffen uit West-Bor- neo naar de wereldmarkt wordt ge- A'S exporteerd. Volgens luistcmnrs in Bordeaux i; en omstreken werd do uitzen- dmg van Radio St. Sehastiaan 5 y (Spanje) op Faaschzondag plot- seling onderbroken. Daarna S weerklonken do woorden: „Weg j met Franco! Lang Ievo do vrije i Baski?cho republiek!'* 5 y Volgens berichten vao de Spaansche grens hooft een ver- zetsgrocp der Busken Zondag- s middags to 1 utir do hewakers 1 van het radio-rfation aangeval- len en overweldigd nm hun lou- zo in den aether tc kunnen doeu j klinken net is onbekend of de aanval- S.ï-f Iers zijn ontkomen, manr de po- litie heeft een groot aantal ar res- jj - tat:es verricht onder menschen, die er van verdacht worden deel - y s to nemer, aan het verzet. Vol- S-ri; gons do berichten hebben de go- s;-Y beurtenissen groot© opwinding sriy i veroorzaakt »n Gurpuzcoa, de |;.;I Baskisi-he prcvincio, waarin St. Se bast laan ie gelegen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1