HET ROTTERDAMSCH PAROOL Gouderts gevonden bij Doornspijk k Ruhr en Rijn moeten bij; Duitschland blijven ïl liliicliert heeft zich gemeld Minder-validen worden in 't arbeidsproces opgenomen mm v.- Vrij, Ónveivèerd Op honderd kilo grind twee gram goud en 108 gram zilver Verbergt Veluwe schatten? f-11 P A R 0*L S'C O ÖrP Weerbericht; Het is zoo! Salarisverhooging voor het L.0. Koningin Maandag in Rotterdam Belangstelling voor havenherstel Honderd-millioen doliarleening mm Russisch standpunt ïX'M Dirigent van Rotterdamsclie Opera faudeerde en ging er van door Alleen groote bedrijven zijn daartoe verplicht Nieuwe wet thans ingediend „Voorschot voor leden van het ensemble'' Toch via R'dam? 4 msrikanen draaien bij Chocolade duurder „Willem Barendsz"komt terug naar Nederland Sticht Van Leer groote fabriek bij Haifa? Geen vooruitgang met Saargebied Waarom Chaplin geen Amerikaan werd! H.'Wallace spreekt in Westminster Eng stand kan wereld lèiding gsvén Uitreiking aanvullende bonkaarten Invitatie:;aan/&jekatno - 'l Eerste Nederlandschèi kraan in Engeland./ Hahdelsconferentie te Genève hegronnen - vlWIÊëm Red- en Adm. Lange Haven 141, Schiedam teL 69S0Ó Abonnementiprlls per week 31 ceni, per kwartaal 4—. 'o«« nummeie 0.09 DE SCHIEDAMMER r-*S5r Uitgave SUcht&g4«Het - Parool" .Postgiro 393644* ''Ba^ierT^Amsterdamsche r Bonkol teEottéxdanr--PI. Directeuri B/ de/Vries PL Hoofdredacteurj Th. Ramaker Zevende Jaargang, No. 85 Zaterdag 12 Apri] 194-7 (Van onzen specialen verslaggever) Op dc Noord-West Veluwe nabij Doornspijk is onlangs bij hot grint - graven, door particulieren, gesteente naar boven gebracht, dat goud en zilver bevat. Het gesteente ligt op een diepte van ongeveer 4 tot 6 meter en is gemakkelijk te delven. Een monster ven dezen steen werd opgestuurd en het essayebiljet vermeldde: Per 100 K.G. 2 gram goud en 108 gram zilver. Wie altijd met goud en zilver omgaat en op een gegeven oogen- blilt een stuk steen - .vindt, waarin talrijke op goud en zilver lijkende deeltjes vorkomen, wordt nieuws gierig en- wij precies weten, wat voor soort metaal het is. Zoo verging het den heer J. van de Zwart. Hij woont in „De Blok hut" op de flaere, op Doornspjjks - grondgebied. Opeen zonnigen dag trok hij er op uit om bjj de grind- gravcryen naar fossielen en andere voorwerpen uit vroegere eeuwen te zoeken. Maar fossielen oD versteen de hertengevvjjen vond h'y niet, wel een stuk Steen, dat later gouderts bleek te bevatten. Onmiddellijk legde hy het gesteente onder een ouden mi- croscoop en hy Kwam tot de conclusie, dat de glinsterende deeltjes inderdaad goud moes ten z\jn. De heer Van de Zwart nam na deze ontdekking wat zoutzuur en de stof loste hierin niet op. Ook andere zuren verbonden zich niet met het metaal. Nog' was de nieuwbakken gouddelver niet zeker van zyn zaak en hij stuurde een monster van het erts naar de edei- metaalbcdrljvcn van H. Drijfhout Zoon te A -.terdam. Vermoeden juist Na eenigen tijd ontving hij het eesayobUjet, waaruit b'eek, dat zijn vermoeden *uist was. Het erts be vatte goud en- zilver., en wel twee gi .m -o '-.ejvTnst zilver per 100 kg. niet veel weliswaar, maar toch de moeite waard om. naar meer te z-óken. Onmiddellijk stelde de heer Van de Zwart een onderzoek in bjj de grindgraverijen en hfj merkte op, dat hier het metaalerts op onge veer zes meter diepte in vrij groote „Openhartig en geheim" TTIT DH dagelijks, scherper wor- dende tegenstelling Amerika- Rusland ontwikkelt zich allerlei po litieks, dat onverwachte wendingen bevat. Hen van dc rnêrkw*aardijjstc is, dat ér plotseling om dc. 'gunst van minder-groote goden wordt/ge dongen en dat dezen onwillekeurig: grootcr importantie vertegenwoor digen dan/zij aanvankelijk na de beëindiging'van den tweeden we reldoorlog vermoedden tc zullen krijgen. - Amerika gaat steeds scherper te gen Rusland tekeer en senator Tom Connallv heelt toegelicht waarom: ..Help Athene en Ankara". zeide hij. ..en help'ze met spoed, anders bezwijken ze voor'het aanmatigend optreden van Moskou en zijn satel lieten. Moskou heeft reeds dc geest kracht van Warschau, Praag cn Boekarest gebroken. Amerika moet daar een stokje voor steken cn dus dient Truman's hulpactie voor Athc ne cn Ankara met spoed een feit te worden. Heen verdere Russische infiltratie alsjeblieft!, zooals Tira na. Belgrado en Sofia reeds tc zien geven". Zoo'u ..openhartigheid'' (in vol len vredestijd) was vroeger ondenk baar, en geldt voprloopig als ty pisch -Amerikaansch: baar nut moet zij nog bewijzen. Een bij-verschijnsel'ervan is, dat Amerika óok scherp op-lct, hoe Moskou in *t geheim i pareert. En zoo is de New .York Times cr het eerst bij-geweest te pubP.cccren, dat Moskou LondenWashington's financiecl-afhankcüjken vriend, en politickcn'medestander tegen wil en dank tracht tc verleiden tot ccn herziening van het Britsch-Rus- sisch verdrag; welke herziening - Londen.van de zijde van Washing-/ ton zou afscheuren..In eerste■iristan- t je zou Londen hebben, geweigerd op de claükülë jh të gaan„dat Xón-/ dei, gèch.land zal -steunen,, dat als vijandig tegenpyer.de.Sowjet-tJnië kan worden dcschöuyd, en 'dat Londen, sarnen met Moskou'.vTjahdi-J ge propaganda zoumoeten onder drukken". - Met andere woorden: Xonden zou v Washington's bemoeiingen //t.a.v. Athene, Ankara;/en>^anklng:-moe iten'.;desayoueere^.^^:-; 'A',,-.,r- yj- Londen krijgt- dus gunstedie 'ver-' deelcn. Men 'kan/dat „belangrijkheid van- het tweede plan.noemen; maar een 'ohverwachtc: vorm vanbélangrijk- heid is, het. - TÏJDELJK MEER BEWOLKING Tijdelijk' wat 'toenemen de bewolking maar vrij-' wel óyéral droog weer. V ta 'den'nacht lets minder' koud -cn - overdaz wat' minde r zacht. Later/wat; i toenemende wind voor- ;nameUJkv uit «richtingen tnsschenNoordehoöstT Waarnemingen _te Rotterdam., heden- morgen, 8.40 'uur? Luchtdruk.774.2? wind .0.2; temp. 8.6; ïpax.; temp;-,14.5 gistermiddag: 4 uur min. temp. -5.2 6 'uur hedenmorgen Wéèrsge- steldhèid onbewolkt/: IJ IJ hebben ptts in verband VV met - deze goudvondst op dc Veluwe nog gewend:; tot de N-V. Drijfhout; ,èn. *Zn*s Edel- metaalbedrijven té Amsterdam dié de gezonden jnonst ers zou hebben onderzoentH Mén-jdeeldë ons bij dc firma,mede,, datmen met deze zaak inderdaad op de hoogte was. Alen heeft de eerste maal een monster zand* ontvang' gen, dat de -door ons genoemde percentages goiid en zilver, - be vatte. Een tweede monster was echter veel minder rijk aan goud en zilver en het percentage was slechts een kwart van dat van het eerste monster. De N.V. Drijfhout heefttoen verzocht een aanzienlijk groot ere hoeveel heid van het zand tc sturen, op dat men tot een beter gefun deerde conclusie zou kunnen komen. In afwachting van deze g roof ére /hoeveelheid materiaal durft de directie van de N.V. Drijfhout noggeen meêning uit te spreken../, Men is zeer voor zichtig en dat is te begrijpen, daar in het „verleden al herhaal delijk zoogenaamde vondsten van gouderts zijn gedaan, die echter hij nader onderzoek niet serieus opgevat konden worden. Alles wijst er echter op, dut men bij de firma Drijfhout deze zaak zeer ernstig beziet. Ouk het Departement, van Economi sche Zaken is reeds gewaar- schuwd. - —Lr. hoeveelheden .voorkomt, in pulver- achtlgen toestand en van een ge halte. dat'zeker .hooger Ugt dan dat van het -"opgestuurde; mónster. De 'heerr. Van - d e j Zwart; d ie niet precies wist' hoe; hjjdeze .zaak zou moeten aanpakken, nam eenver-1 Slaggever yahpxia;biad' lo; den arm. - 4 v 9ou'l: En zoo trokken wij dezer dagen mee naar het „goudveld", met deo heer Van de Zwart ais gids. Wy vonden Inderdaad goud. maar. niet veel en wjj zijn te veel leek om te kunnen beoordcelcn hoe groot het belang van déze vondsten - Is. Vol gens onzen gids Kómt er onder de grindlagen op dé Veluwe veel van dit metaal voor. Op énkeleplaat sen zal men ,'het^er-volgens hum zelfs met" kruiwagens vol.'"uit kun nen halen én waarschijnlijk ligt bet erts onder.de gëhéèle. Noord Wesi Veluwe. Mén dient nu af te wach ten of de geologische .dienst het tie moeite waard acht een grondtg onderzoek, in te stellen. Het zal m ieder geval interessant zijn, grond boringen te verrichte Wie wen: wélke schatten de. Noord Veluwe nog verbergt Het A. N. P. meldt, dat de Koningin heden de door dc regeering voorgestelde wijziging in het bezoldigingsbesluit met betrekking tot de onderwijzers- salarissen heeft geteekend. Maandagmorgen 11 April zal de Koningin een bezoek aan de havens van Rotterdam brengen teneinde zïch 'óp dc hoogte te stellen van den voortgang Van liet havenherstel. Na een rondvaart door .de havens zal' Hare Majesteit te ongeveer 11.45 aankomen aan-het gebouw der Koninklijke Roei- en Zéilvereehlging „De. Maas"- aan dè Veerhaven, waar na een rijtoer zal worden gemaakt langs de volgende route: Veerhaven, Scheepstimmermanslaan, Eendracht» weg, Witte de Withstraat, Schie- damschesingel. Blaak, Groenendaal, üostplein (plein rond), Boezem singel, langs Koninginnekerk, links af Boezemsingel, Crooswijkséhe- singcl, Noordpleir. (van Noorderbrug komend links), Xoordsingel O.Z., Zomerhofstr.brug, Zomerhofstraat, Schickade O.Z., Schieweg, Stadhou- dersweg, Stadhouderspiein. Stad- houdersweg, Vrocscnlaan. Een van dc onmisbare middelen om in de dringende deviezcnbehoefie vaft hét Nederlandsche volk te voor zien'is de verkoop van Amerikaan- sche- beleggingen. Het is echter ge bleken, dat bij de beleggers in Ame- rikaansche fondsen de wenseh be staatoni^-evenals vóór^den -. "oorlog,; ëeri deel van hunyvermbgen in dollars •óm terzetten. -y Teneinde zooveel mogelijk aan dit- 'verlangentegemoet te komen heeft; de .'ministër' van f^ndnciën - besloten -voor hèn>: de gëiegehhei^^^^^^ stellen om deel te nemen ineen ".uit le géven 3 pet. Nederlandsché;Staats- lecnïng-i947, JUidende;in dollars van de Veréenfgde Staten van Amerika, voorloopig tot een bedrag van 100.000.000 dollars. Dc lecning, welke tegen den koers van ICO-zal worden.uitgegeven, heeft een looptijd van ten hoogste veer tig jaar. Gedurende tien jaar, d.w.z. for 1 Mei IP57, zul jaarlijks één pet a pari worden afgelost l en, met tot versterkte aflossing of cpnvérsie wor den overgegaan., Daarna zal 'met in gang van I Mei: 1958/behoudens.ver sterkte of 'algeheele aflossing, ieder jaar drie pet a pari worden afgelost. De terugbetaling der hoofdsom en de uitbetaling dor rente zal uitsluitend geschieden in guldens. BLOEMETJES PLUKKEN KOOR IIET STADHUIS. Eens zaten wij Rotterdammers in dc lente.op een Coolsingcl-terrasje in dc zon. A Is het later weer zoover is, kan dit kindje vertellendal zij, toen ze nog heel klein was, op een mooie, lentedag bloemetjes heeft gepluktop den i 'J-Coolsingcl! r-ó;'; De Russische delegatie kan niet instemmen met de afscheiding het Ruhr- en Rijngebied van Duitschland, zoo verklaarde Molotof t dg in den Raad van ministers. Te Potsdam heeft de Sowjet-deleg een viermogendhedenbeheer over het Rührgebïed voorgestela, doch- op gestaan, dat het een integraal deel van Duitsclifand zal hhjvcn. w de territoriale aanspraken van de kleinere geallieerde mogendheden b treft, verklaarde -Molotof zich niet bereid deze zonder verdere.;, stut thans in overweging te nemen. De regeêring. heeft, bij de Tweede Kanier ingediend een wetsontwerp, Avaarbijwerkge vers^overheid zoowel als particulieren kunnen worden yèrplicht een zeker aan tal, min- Dé; „Hoppicopter"is het nieuwste snufje op het gebied der luchtvaart 'Th de Vcreenigde Stalen. De uitvin- 'dér,'} Horace Péntecost;}t vastge bonden in zijn ioeitfl ii dens'. een demonstratie. Met n'n linkerhand bèdient hij de gastoé.'oer. (P.) der-valide arbeiders in dienst fe nemen. Uit de toelichting blijkt, dat ons Innd momenteel rond 50.000 van dergelijke arbeiders telt, die vroeger veelal tot de permanent werkloozen behoorden. Men rekent daartoe o.m. blinden en slecht zienden,"doofstom, men, ernstig hardhoorenden,gedeel telijk Vér mink ten, debielen (min of meer .achterlijken), j herstellende t.b.c.-patiënten en chronische hart-; rheuma- én dergelijke^patiënten.;In dezen tijd:.fs gebleken'dat zij voor verschillende. soorten; arbeid - uit stekend te- gebruiken zjjri b.'vV.doof- stom'menvoor" 'arbèid,' waarbij zeer veel concentratie'noodig is). Daarby komt nog, dat ïn den oorlog verscheideneNederlanders,- hetzy - door den .strijd, hetzij door illegalen arbeid of bombardementen, zoodanig gewond -zijn datlztfitotide minder validen- moetènworden ge rekend. Hef is óok moreel onverant woord deze. lieden -aati hun loti óver te laten. - Dat deregeëringdit: niet wenscht. bly'kt.ookal uit;,, het feit, dat zy in Engeland groote orders -voor kunstledematen i heeft geplaatst; waardoor schier al. deze oorlogsslachtoffers "ge holpen, kunnen worden. .Det nieuwe wet bepaalt, dat alle bettrijyen waar meer dan twui tig. arbeiders werken, een' aantal min. dér-valide arbeiders zullen moeten opnemen in een verhouding van 1 op vijftig. - 'i: V:V;;,- Den minder-validen arbeiders wordt de bevoegdheid, gegeven zich bij het Gewestelyke Arbeidsbureau aan te melden, een verplichting1: is déze aanmelding; niét.-.De mogélijk^: heid is opengelaten voor afwijking Van het normale loón^hetgeën échter aam de- beslissing van -het, ".College van Rijksbémiddelaars afhankelijk is. Indien werkgevers deze Mefi/gvëï*. treden kanhun ;een boete van'; ten hoogste lOOO.-r, wordèn opgelegd, Als'-bykornènce^ straf'".wordt, aanbe volen openbaanhakingivan het recli terljjke vonnis. Op 27 Maaxt meldden Wij, dat dc eerste dixigect vatt dé Rotter- rtamschè Opera. dïs. W. A. F. Ktuchert plotseling verdweneii was, nadat hij d'e leiding van het cpcra-ensemble voor cemge dui zenden guldens zou hebben opge licht. Ktuchert; die Belq is van geboorte, heeit zich eenigen tijd iu België weten schuil te uouden. tótdat bij zich f.l. WocnsdaÓ uit eigen beweging b}} de Rotterdar.i- sche poHHe heelt gemeld. Ccn vollediger* bc<entem6 mge-;, één ijékcntenls afgelegd.'waaruit: gebleken is, dat dé lieer Kluchcrt z-cii wél yan'/rau'de. heeft .sch-.'l- dig genjaakt, ntaaryip .baten hi-'r- vii'u gëuthoiidccls bestemd had voor uitbctalina \an .0c Jcdci; van co ItoliuVdauisclic Opera. De luatsten veioiidorstcMcr, dat Ktuchert-geld bezat,-cn Wel in slaat zou- zijn bun oen voorschot oj. de,recette'van de eerste opera- vuorstclliiig uit ie helalcn. In het i:uuw gedievun door hun eischen kwam Kluchci t tot zijn finan- cieele kiiueierijeit. ilij storno onder ccn gefingeer- don niiam 'ij bedrag van f 3.—op zijn eigcii ygirorekening bij een Rotterdamschc Bank. 1 let bedrag. vun f 3 'Veranderde bij listig op (ie souche van bet biijej in f ëOOU.üezc vcrvulschte souche bood bij'bij do bank aan, waar hij reeds een kleine rekening had loopen. JJjj hewoog de lnn;< hem vuil deze f,8000.— enkele duizen den guldens uit tc betalen. Iiet- gcen be:n ihderdaad gelukle. \'an As». Press heeft bij Amerikaanschc autoriteiten- tc Berlijn opgevangen, dat het wel niet zoo n vaart, zal loö- pen met dc uitsluiting van Rotterdam- als haven. Letterlijk zouden zij gel zegd hebben: Onderhandelingen om te komen to/ hervatting van de go^-/ derenverzending naar Duilscldand via de havens zoowel van "Antwer pen als van Rotterdam, als van Noord-Duitschland, zullen uiteindelijk- succes hebben. Als hetvoornaamste struikelblok geldt uiteraard de dollar, doch, zoo zeiden de autoriteiten, wij beseffen, dat Rotterdam groole beleggingen heeft in de haven. Er wordeiv met bo den bestudeerd ,óm-:graanL;en^.'góe deren, over Rotterdam -en Antwerpen te .voeren. 4- De minister van l landbouw,vis- scherij en 'voédselyoorziënjhg- heeft nieuwe prijzen voor choco Iade.gobd- gekeurd. De.prijs yan gelmpórteerde" cacaoboonen, waarop oorspronkelijk" dé verbrnikersprijs was gebaseerd. is den - laatsten tijd; mèt meer _dah. 100 procent gestegen. Desondanks wordt de verbruikersprijs van cacao, poeder gehandhaafd. De chocolade artikelen moeten daarentegen duur der worden; De reép van;8' cbnt liost nu 10 cent, de gevulde reep yan 8 cent 9 cent. Chocolade aan stukjes kost .-voortaan/ 35 cent, gevolde stüfcjeb.^bonbons enz.) 32 cent én los strooisel 22cent per; 100 gram. Voorts zullen - ook-.bij deze nieuwe prijsregeling' voor' een beperkt deel van de productie speciale'kwafitéits- artikelen tegen- hoogere 'pryzen mógen worden verkocht 'en wél' chocolade aan stukjes voor ten hoog ste 50 cent en bonbons yoor ten Hoogste 60 cent per óns?:In dit géval moeten dc .artikelen echter verpakt worden-', verkocht- 'met 'vermelding. vaiKden prijs- en van 'den .naamvan den fabrikant óp dé verpakking. dil' geld zou Kiucbcrtslechts f 000.— ,len eigen bale hébbén aangewencL/de i'est wilde hij be steden voot' uitbetaling van de leden van het ensemble. 'Voor de cogsequcnlie van zijn dndeh schijnt Klucllert echter angst gcki-egen te hebben, waarop zijn overijlde vlucht irjar Bclgiö volgde. Kluchert is inmiddels voor den officier vaa justitie geleid. „Willem Barendsz"-expeditie heeft Dinsddg .'SVAprilrhet' vangstge-1 hied verlaten en is thans via Kaap stad op weg naar. Nederland; De fagers zullen te Kaapstad gestation- iieerd worden. De total; productie van het afgeloopen vangseizoen be draagt |2.S85 ton traan inclusief een kwantum van 120 ton spcmioÜe. Aan vleesch 'en lever werden respec tievelijk geproduceerd, circa DO en ciica 45 ton. Een deel vpn de productie, is reeds mei de transporttanker „Naceila" naar ons land gebracht, (tl de tweede, helft.Var Mei wordt liet rtocderschip van de expeditie, dc „Willem Ba. remlsz". in Amsterdam terug ver wacht. De Ncderlandscheindustrieel B. van Leer..die momenteel rier vlieg, tuig een reis om de wereld maakt, deelde tijdens zijn oponthoud in Palestina, mede, dat', hij het plan heeft;Ijn :de.omgeving:..van-de- raffi naderij en te H ai fa een groote fabriek- yoór'* metaal producten te vestigen. Het. kapitaal, dat in deze fabriek geïnvesteerd, zou moeten worden, zou verscheidene honderd- 'duizenden ponden sterling-bedragen. Defiieër Vnn Leer voegde er aan toe, dat "hij :i vóo ré Het uitvoeren van zyn plannen "dé 'niedcwèrking 'van de Patestjjiiséhe"-regeering 'cn van de joorischc nationale instellingen be hoeft./. Bidault verzocht de Kwestie van het Saargebied zonder uitstel te regelen en stelde formeel, voor on-" middellijk een speciale commissie in te stellen, die de voorstellen, die hij gisteren gedaan heeft, zal'moe ten bestudeeren. Molotof verklaarr de het Fransche voorstel in studie te zullen nemen, maar Bidault her haalde zijn verzoek- en zei dat hij de kwestie reeds lang geleden schriftelijk had voorgelegd. Mar shall verklaarde het Fransche voorstel te aanvaarden op basis van hetgeen Bidault gisteren had ver klaard.' "v Bevin deelde mee dat Groot-Bnt- tannië op de volgende twee voor waarden met Frankrijks eisch ac- coord gaat: 1. Dat zal worden bestudeerd welke invloed de overdracht van het Saargebied op Frankrijks aan deel aan de herstelbetalingen zal hebben. 2. Dat de grenzen van het Saar gebied, zooals die door Frankrijk worden geëischt; bestudeerd zullen worden door de gTenseommdssie, die Marshall heeft voorgesteld. 'i Gunstig.gezind Bidault las een verklaring voor over de territoriale eischen der andere geallieerden, waarin hij zeide, dat de Fransche delegatie over het algemeen den eisch van België, Tsjechoslowakye, Luxem burg en Nederland gunstig gezind is. Hij stelde, voor dat deze eischen ter, bestudeering aan de plaatsver vangers of aan eer. speciale com missie, .belast met de beschouwing tran territoriale kwesties, zullen worden overgedragen. Bidault verklaarde. dat de eischen waarover onmiddellijk be slist kan worden door de deskundi gen geregeld dienen te worden. -De andere zouden gTondigcr worden bestudeerd, zoodat de ministers in dit opzicht bp hun vólgende:zitting zullen kunnen beslissen. De Fransche delegatie, drong elk .geval^p-a^n, 'de/X vertVgemvoorÜgéra/Van"'de i be^ I trokken lande?; dc i zi Hen heb- ben aan het gchecle werk'der deskundigen en Vaan.;.de opstèl- l, ling van ,alle rapporten; dIe[zan - •deministers van buitenland-';, sche 2aken' zullen .worden voor- gelegd. 'Molotof verklaarde zich in begin- v Charlie.1 Chaplin heeft naar aanleiding van de. 2 wereld pre- vvère van - zijn E niemoe f Um-: „MonsieurVerdoux",. die op H VA pril] vertoond 'V tpordi? je Ndiv York, ccn persconferentie !JP~. houdenwaarbij,de/vraag 1er spra e kwam. waarom Chaplin, die 'al dartig jaar. in' de' Ver-j cenigdc Staten woont, geen Amerikaan is géworden. „Ik ben geen na iionalwt''~ zei Chaplin-. /v>/- Toen then -heiiv èrop; ireésf flgk-. hij: die dertigjaar in. dc USA toch goed 'zijn brood had 'vvr-.. diend: antwoordde hi}:..Zeventig, procent van mijn inkomsten trek >k uit Europa, dc rest komt «»'X de Verevnigdc S'a'cn, maar hon derd procnti' van. mijn belasting is voor -Unclc Sam". De- hoop;: der progressieve 'Amerikanen sedert een verkie- irngsne^érlaag^'-'der'i:Démbcra- ten) H enry- Wall ace) ex-p rési- dén.tde'r- Q-SVA-,v dié afians®éeri; bezoekaan Engéland brengt/ sprak Vrijdag in een bijeen- kömstsïn de Central Hall .van Westniinstêr;..,,-y i.': Hij verklaard,; dat Grppt-Brittan-? riiii in dé'- gélegcpHeid- js-deweréld; ,\vérkpl Ijk/lei ding te gëyeii; door als schakel op ;ië ''treden;vtüsscheir hét. land/yan - de vrije onderneming {de Vëreeni^de Stateni^en hct/land ".van; liét 'Söwjët-cóhimünisirië/Eeh wereld,- dié'in: twee gewapende, kampen'Ver- dee|d is;:-.aldus /Wallace,/- moet- dé: hoop.van het' socialisme en van: den vrede vernietigen. j, Wallace 'sprak de verwachting uit, dat; Engeland nog;;altiid met overtui- -ginjj; aari.de zijde der Veréënigde Nal tieè staat. Amerika, aldus Wallace. heeft gceri"zékerheid .eul-wóröt/ver'4 sc!wu*rd;_doprxppH^ „Als dem'ocratjèK.die streeftv/haar een geleide, maatschappïjj'bevindt;glj u t usschep/de- - A meri kaansche. Lvrij onderneming en het Sowjet-commu- nism e.- V oor :,deze/t\yeé' stelsels jiïóet. een.;, of anderen -jg'cmeenscliapp el ij ken:. grondslagworden /-'gevonden, willen wij den vrede behouden"./ Wallace verklaarde ontsteld te zijn over den geest, die was opgewekt: door Trumans programma van on voorwaardelijke hulp aan anti-Sow- jet-regceringcn. Met geld dat aan Griekenland ge leend wordt komt/liet'Grieksche volk 'slechts voor ccp/gering deel ten goe de De rest wordttbestecd aan betere wapens voor Let ürieksche leger en ccn beter transportsysteem voor dat legér. De. Grickschd/regcering /mag .worden aangemoedigd maar nimmer gestijfd /itr ;dë /handhaving/van1 één corriipt a mhtériarenddrnj éeni orideitg- •'delijk 'belastingstelsel,'/een verkeerde., .economie,/dié dë^sterkste tegénslcl- i lingen van - rijkdom en "arrpoedé. toe- Taat én een systeem vanpolifte-ge- ,weld en: politieke vervblghïg,'dat:de democratie.tot een aanfluiting maakt.: .-j i: Geen democratie •//Aan; Turkije'; waar f géén vrije, vak— /veréenigingen'""L.geen werkelijke politiéke .vertegenwoordiging/ geen ••/V5.rlcel.ijke,/ j .*t^ur.gcrlijké/X'y.rijhëden',: •wordt; zonder, dat wij 'voorwaarden 'stellen, ecnrleéning;vérstrekt! voor de, •.instandhoudingsvan.een buitensporig ygroot leger: tegén een ongenoemden ïvijand. //Zélfs Amerika is niet/rijk. genoeg, •vervolgde Wallace.,-, om ongetelde millioënen te" blijven storten,' zonder dat/dat haar producten; cn- handelsr' mogelijkheden .tégenover staan.: -Op k o r! e n y t erni ij n/ rn oge een /krachtige "'politiekten aanzién v an der So w]et-; tUnié/succes bebbeni/op den: langen rduur/kan'.-.ik'niétonzicn', dat de vrede jermée/gèbaat/ is../Door; Iiaar grenzen /te/laten.bewaken?/brèngen - wij haar; misschicn^,tot; inperking;,van haar-ih- vloedsfeer,Vmaar biriyén,;,haar> eigen. g ren ze n „gaat zij zich-d a n misschien 'óp den oorlog voorbereiden. sel accoord met het verwijzen, van;J de territoriale eischen naar een.;* commissie, doch. maakte een_AUt-.^ zonderingvoor de Poolsch-Durp. -;, sche grens, waarover reeds .te.U Potsdam zou zijn heslist en die dus;^ niet meer besproken zou hoeven te./^ worden. - r De beide andere ministers warcttM het er geheel over eens. dat de 'ter-^f ritori ale eischen aan de. plaatsver-. vangers zouden worden voorgelegd, die deze dan weer naar de conimis-.jrf sies van deskundigen zouden..y^A wijzen. Voor het geval de voedsel£ïtaati«j|| in ons land in de maanden, welkë alaii^ den nieuwen oogst voorafgaan,:^; eenige. bijzondere voorzieiiingëng noodzakelyk/ maakt, zy'n: enkël%^ voorzorgsmaatregelen getroffen^ Naar het ministerie van land_bou?y,:| visscherij en voedselvoorziening^ thans mededeelt, zal in het tydvaks; van 14 t/m 2G April a.s. een aari-^ vullende bonkaart NA 705 voor. voe-/J) dingsmiddelen worden uitgereikt.-in^ de daarvoor in aanmerking komende,a hoofdzakelijk stedelijke" gemeenten^ Deze kaart kan zoo noodig:dmnstji doen ais eventueel nadere distri/*ü butiemaatregelen vereischt worden.fj Het is dus niet zeker, dat tot inge?i bruikneming zal worden overgegaan De uitreiking geschiedt thans.Vohi& extra voorzieningen en kosten..voorS een eventueele speciale uitgifte derj| kaarten te voorkomen. i Volgens de aan wij zingeri/van/hetj C.D.K, zal bij de uitreiking/de jbpni 613 van het inlegvel worden/,yër^ wijderd, terwijl opde vöorzyde/der, tweede distributie-stamkaart;ónrad-L déllijk: achter „no.persqonsbev^sM. het getal „705" zal wprden/yérmÖd^ In dé gem een tenwaar g e en/bó h.^ ■kaarten NA/705 worden .uitgerSk^ zal" op de bon 613 van /het/inlégvèK' een diagonalestreep :J| geptotr3 'wprdeic: V Naar Aneta van/ -offlcieéid/^lja_- vernéeintAsnXdè'ohdertcëltènlSra va n Li nggadjati;/tér/sprakó//We^^ :moriy'dat/jSóë)c'arno .'éön/ófficiëelf^^P znek nap. dr. Var. /-o': i bron gén v en ;da.t de /commissièTgén^raHr vervnlgcnseontegeribezoek/^/Soef karno zoii'4*iéggen. Her ligt thans ïn- de bcdoeling/j I) innen kórt op ui tn oodigirig/y afe^^ reptiliiick een .Ncdcrlandschö|.//, vaardiging' Ónder/leidiriif/yhn^^^ P: .1AI d e n hiirg/ naax/l)jphjaka^ té/aén den Ven ei rideMe/Kltnoó'd^inR aan presidenf Soêkarno/|offhïJéy^ over to brengen 'Naar Reuter uit:;. Gain'sborougKi meldt - is dé ePr^é - drijvénde^UrMr u ii Ne d e ra n dVrij d a g i n Opst-Euj geland den Hurobermond/^p'/gCE^r ren. De ejrate kraan werd ^Zatej^ dagmiddag omstreeke 16,30/töi Mop ton:;verwnchtTlietdorpje-:aan//dj Trent; ongeyeérv-2,5 Jalprriét.ór^l'va) Gai nsborou gh verwijderd- waar gat; van ongeveer- ;/30 /meier-./moe 1 wo r d n ti ged i ch t. Ki Km e t ers/in/dV omtrek ziet men éleobte,ondergejöp/ pen land cn'door het water Ing. filotcr. boerderijen Het leger-heeft langs den/oost^ lijken oever,twaar het gat zich/be^ vindt, ccn. noodweg aangelegdi' waarover vrachtwagens stcenen/ëi^ ka IL'i/n.narHct/eóX.bróngéri./Bppte^ ii ij d pjomgé vi pg/yan fi .Hu 1 eveneens materiaal aan. Dc herélëK werUzaamhedon/jztillen/ ,T| d.ig/zi.in.,/zopiang/de/w"atcrho^u^^ 'liét 'wérkhébben/ geen bodealfib stevigo basis hebben ge\ondf-n Op/ d ehoog té - van/hetv; gablpS fle'nloji^^L bevin(11; zich name!ijK/ j.d«e'riv.ia'^ jitist éerivan devoIgens de.p 1 aatBa^ •Itjkfi traditie 0Xódeiniprt^V|putt^ng wa a r va ri /'er 1 u 6 scli eri /Gémébpr cn; donnimibermpnd;Xjér: Nnar- schatting' zal riuth/ip/triilife oen' kilogramkalk'envsteGnen^ jnatfen en rijs/voor hef .dichtpn^tó^ liet gat noodig zijns'vs j 'j. Op dé intcrnationale handelscón|è^ rentie te .Gcnève sprahen; dé|BSt^ sche minister'van', handel Sir ford Cripps en dc Franeche rninis^ ter van econonnnche zakeh/Fhtiipc De Nedcrlandscho afgevaardigd^^ minister Huysmans vestigde1 de'a ducht op het belang'van; e con óm i s'ch samen werïapgitusi^^ "De Finsche coalitic-rëgeéringi^ afgetreden..De-.:onmiddeHIjkë/'oorS aan vertro'uwen' van de r/. £OciaM-demoeraidsche;/partij/i eersten minister, Aïauno.T leider is. van de uiterst lirikscfië mocratische/yölkspartij%/ i agratfschë/e partij/inifdt ïPekkalaïSÜ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1