koopt m 3 CARTONNAGEWERKSTERS EN LEERLINGEN CS» wmmmm STADSNIEUWS wthR vlt.xn. >U^A" urXuj, GYMNASIUM TCHIEDAM Aan de schoonmaak Een koerierster stek U nimmer teleur W?, Films in Schiedam Monopole AGENDA vlaardingen Radio-programma SCHEEPVAART HELRT /HOEST Rijnvaart SCHIEDAM Dagdienstbode PARTICULIERE HOOGERE BURGERSCHOOL A TE KOOP SPAARBANK-ASSISTENT(E) 35 JAAR W. A. VER WA YEN Koeriersters Zaterdag, 12 April 1947 Ijgfe* -i:, D© iilna ,?WinterJeoningió*!-.: brengt ^^.ons naar een kleine stad in Bohe- p|i.^merv\vaar de dochter (Vera Ralston) eenvoud: gen smid tot schaats- ^p^fcöiïipïoene van, haar. land wordt uit- Ij geroepen. Natuurlijk krijgt zij hierna.nitnoo- digingen om mee te werken in ver- gf^hwlende ijs-shows in Amerika, die *S§3ty dan ;ook accepteert. Haar roem ^Wprdt steeds grooter en tenslotte is p!oö winterkciningm van de USA feffl. <feie'«n>otseb opgezette ijs- (^Ijjowejten.iaen genieten van voor- HBlSSSS^. sehaatsdemönstraties, waarby het publiek toch wei de noo- 843? fantasie moei bezitten, want de bet iïsballet, gepaard rg.gaande rpet buïadansen onder de -g$wtneende palmen ran Hawaii. T^r- :ret storend liefdesverhaal is s:5...OMr het scenario geweven, eoodat s¥éndinj^ h"'"" n-.ct een „happy. ■Ê8SP&- "virdt omlijst door melo- SgS »"*"*- lm sehoore.ge- door het orkest van Ray Passage gtótln; hei Passage-theater tan men •t.fdeze week dc nieuwste schepping ^va??:den bekenden rejpsseur Fritz jjlP^g bewonderen, „De vrouw ïn het :ïn de2e uitstekende detec. WiPv®b'm. waarvan .wij eenige weken reeds een uitvoerige bcschrij- |g^Y»ig Raven, worden de 'hoofdrollen feyertplkt- door Edward G. Robinson '^^cn joan Bennet. |fö;CpT het .Passagé-toöneel dansen ftfKenee en Latné een panfomine op ^onnavolgbare wijze. Een apart num- ;.mer !s het vatiétd, dat aller aandacht ard is. Si MEDISCHE ZONDAGD1ENST 1's.n Zaterdagmiddag 3 uur tot &?ondagavon»2 12 uur zal de medische dienst worden waargenomen door Dr. G. D. Maas, Nieuwe Haven 147. Ir? iel. 6S067: Dr. W. H. F. Meijer. 2.;Swammerdamsingel 43, fel. 69696 en i£j?CVr ^r' Duyster— Jamln, B. :-.cKnappenlaan 156. tel. 69991. ^_.fGeopend is apotheek C. I. Jansen, Swammerdamsingel 41. wi - ?HETT HER.MES-PROGRAMMA VOOR ZONDAG samenstel lingvan1 het Hermes- ^^P-V-S-jelftal dat morgenmiddag op net terrein aan' de Damlaan tegen |||V^y'.'speelt,.; is. als volgt: doel. Pel; JlWachter .Th.'; Janse en A. v d. Tuyn; ^ijtódiden; van -Buitenen, Poulus én M. |>,v^-d."Most', "oor Seton, Stolk, Lex ^C;Vv**: d. Duyn en L. Borrani ^^"^rrnes 1'gaat 's ochtends op be- ^^.k^bq^Ng)tonüs"'2:-- Het derde elf- ^rajtiöntmoei „om .12 uur op Spierïngs- g^oek' /Martiriet 2.v Aan de Damlaan Ispeett, Hermes 4 tegen Neptunus 4. Aanvang 20 u*jt fijJéAi-f f.DVVS speelt Zondag uit ,|P|pWS-erS krijgen het Zondag ^niet al te rnbeilijk, als zij bij HV "36 >;Den Haapr op bezoek paan. Dit u^schÖ»t veel aan; kracht te «bbón verioreu. en bezet nu de onderste plaats. De Selredammeré iéncti echter geen halve maatrede ie nemen, daar een kaj in lm' uw rare spronzen kan maken, pijgies:; van Zaterdag tegen he; Zwitsersché Bern. zal hen hier goed B^oas, kunnen komen. "Do DWS-ers krijgen het Zoodag ar Den .Haag om tegen Animo in tVTéld te treden. Hellas, dat rnet- ^één-punt onderaan stond, zag kans ^>in^ in hun laatstcn wedstrijd va*: :^Anirr.o te winnen. De Schiedamsc!)*1 ^iJames. 'zullen 2eker bet gevaar ne- ^rSnéri. Vn alles op alles zetten, lo- ^fen^Ann.ie.. van. Geene. in dènzelt. vorm i s peel t a Is op 1 en Paasch ^dag,";toen zij in het districtselftal ÊppR??tëjd 'Stond, dan za| BAYS zeker ^de ovértvinning niet ontgaan. ^DiïfS 3 (dames') speelt tegen WT en g'zaK.'het wel niet tot een ovenvio* sjning kannen hrengen. D"ïYSr 3 (hoeren) moet tegen de l&eeren .van WF. haar beste beent js ^voor zetten, oni de jeugdige WF-ers kunnen' bedwingen: Of hen dit goj ^Tukken"zal? Wint WF dezen vred- ^strijd/dan is het kampioenschap ^Tpporr Hen zeer nabij. J^DMrS 4 (heeren) speelt op Var- ^kerpord tegen. Snelw-iek 2. Dit kan ^ydor 'de' DWS-veteranen, ivdicn zij ^<3è: lange rustperiode niet al te vc,}' ftin^hun beencn hebben zitten, eeu ^overwinning worden. De overige ^elftallen z'jn vrij. Groene Kruis-bczar te Kethel Het Groene Kruis te Kethel heeft een nieuw wijkgebouw gekocht om in de reeds lang gevoelde behoefte aan een consultatiebureau te; Kethel te voorzien. Van verschillende zijden ontving de afdeeling reeds belang rijke, giften hiervoor, doch er is nog veel geld noodig. Om de kosten van het gebouw zooveel mogelijk te dek ken wordt er nu Dinsdag en Woens, dag nog een groote bazar gehouden in het voormalige raadhuis. Door de medewerking van vele middenstan ders en fabrikanten, zoowel uit Kethel en Schiedam als daarbuiten, belooft dit een groot succes te wor den.- Een schaap met lam zal o.a. worden verloot Dinsdagmiddag om twee uur vindt de opening plaats. BELANGRIJK VOOR SLAGERS De Distrbutiedi'enst Schiedam maakt hekend, dat vanaf Maandag 14 April a.s. de inlevering van con sumentenbonnen voor Vleesch ter verkrijging van een gezegeld ont vangstbewijs, dient te geschieden in veelvouden van tien (10) rantsoenen, In verband hiermede mogen ten hoogste 9 rts. worden bijgeplakt aan nieuwe bonnen. AANVRAGEN VAN WERK SCHOENEN Gedurende liet tijdvak van 14 tot en met 30 April '47kunnen we derom werkschoenen worden aan gevraagd. door de daarvoor in aanmerking komende categorieën. Bedrijven met méér dan lö ar beiders dienen collectief aan te vrager;. Arbeiders werkzaam in. bedrijven met.. 10 of minder ar beidersdienen individueel aan te vragen. v.'.v.'.:: Scho u W- Gezien de artt: 8 en 9 der verorde ning op het reinigen en op de ge vorderde breedte en diepte houden van de wateringen en heinslooien in het Oud- en Nieuw-West-Frankeland brengen B en W. ter kennis van de eigenaars van de landerijen, huizen en erven,in genoemd Frankeland, dat op Woensdag. 16 April 1947, schouw zal gedreven worden over bovenbe doelde wateringen en heinslooten. Burgerlijke stand Gehuwd: Th. H. Kamman. 22 t. en M. A. van Aanholt. 26 ir.: E3. Pannekoek. 27 i. en G. van deu Ham. 32 -jr.; A. Schenk. 30 i. en H. de Jonere. 24 1.: A. G. Simonis. 32 i. en JL M. van der Harsh. 28 L: A. Dröge, 23 1. en H. S. Moree. 25 'jy.-J- Th. G, M. Enserins. 30 i. en Th. J. M. Oosterhof. 26 i: C. J. de Groot, 25 ir. en C. Riintalder, 22 I.t VY. Klaasse. 25 i. en J. van Wijk. 23 1-: P. S. Drikstra. 24 1. en B. H. >C G. Etroan.,25 1.; L. Kokje. 25 i. en G.:J. Z tide mans. 29 jr.: P. .J. Loos. 27 i. en P. J. M van Drüen. 22 j.'C.de Blois 25 j, en J. d. Hond 24 ir.;;L.-A.-Proveniers. 21 j. en" Ei- Ui-;, -vanaOverhasen. 17, i.: P. B. Ottert, 25 i. en.C. de Goederen. 26 1: M. .7®:.; Bokhorsl, >26 i. enVa. J. M. Uingenóuts,:23 J. GehorenAnsje Grietje, d. v. O. JM.. Toering en E. J. Veltenaar. Boerhaveplein 3; Arie, z. v. A. de. Jager en J, Mosterd, Wattstraat 3: Robert, z. v. H. van der Plaat en J. van Vugt, Boerhavelaan 1: Wil lem Joost. z. v, C. J. J." de Vries en; J. AL d e Koning'. Parallehve tr 158 Dirk. z. v. D. Kloet en J. J. Bo- eaert, Boerhavelaan 1: Maria The- resia Jascnha. d. v. A. J. Kleiizen en J. H. Tenwolde. Stationsstraat 9. Overleden: AL L van der Zwet. 79 j.. Hofje van Bclois 29. Moderne slaapkamer bestaande uit 2 -deun kast mei gebogen panelen. 2-pertonm ledikant, nachtkastje, tafel en 2 tlocten Hp lip»ure— liUn!>-«4eo. Old-fmnKed doi*k"'^<i'/pn I maihen^SSERLaan iDUKZiCHDl Zeer uitzonderlijke aanbieding Dftxe royals rteUslon is zeer solide gefabriceerd. Het fijne pollloerwerk geeft aan deze kamer een utierst beschaafd cachet Zi] bestaat uit: graate 3 xltsbanlc en 2 ruime fau teuils met veerenda Pull man kussens. Prachtige bekleeding. Compleet t 919.- Nw. Blnnanwag 3D - R'dsm Concert: 12 ApriX È.K. Volksbond, 8 uur, JaarL uitv. St Ambrosius. 15 April. Julianakerk. 8 uur: Utr, Sted. Orkest m.m.v. Carl van Leeuwen—Boomkamp, cello. Films: Passage-theater, Da. 2, 8.45 en 9.15. Za. en Zo'. 1.45, 4,15. 6.45 en. 9.15 uur: De vrouw in het ven- ster. Monopole: Da. 2. 7, en 9 uur. Vr. en Za. 2, 5. 7 en 9 uur. Zo. 3. 5. 7 en 9 uur: De Winterkoningin. Feestavonden e.a. 7—20 April, terrein H'damsche- dijk. Lunapark. 11 April, Julïanakerk, 8 uur: Film „Bezet Gebied" ten bate van Klokkenfonds. 12 April, Volksgebouw, 8 uur: Tooneelavond Gronn. Ver. „Gru- no". 12 April, bovenzaal Musis Sa crum. 8 uur: Feestavond reisver- eeniging „De Trekvogels". Sportgebeurtenissen; 12 April, Hermes-terrein. Dam laan. 3 uur - en 4.30 uur: Jeugd- ontmoeting SchiedamWands- worth: 12 én,13 April: Nat Wandeltoch ten. georg. door D.S.W. Vertrek Za. 2-30 an. en Zo. 9.30 en 10.15 v.m. ..Amstelbron", Broersvest DOOR DETAILLISTEN IN TE LEVEREN BONNEN VOOE DE WEEK VAN 13 t.m. 19 April 1947 Brood: 67-D res. (16 rts.); 67-K, 68-R res., 67-1, 57-4 68-1 br. (8 rts.): 67-2 br. (4 rts.) -F nw. bonnen. Bloem:.68-U res. (6.rts.); 67-3 Alg. 68-S res. (1 rts.) Afloss, week 1622 Maart 1947. Boter: 67-4, 68-1 boter (1 rts.); 67-1 boter Ols rts.). Afloss. week 16—22 MaartT947. 3Margarine/vet: 67-3 boter, 67-4' marg: (1 rts.); 67-2,-68-2 boter (i/s rts.) Afloss. week 16—22 Maart 1947. Kaas: 67-1 AJg„ 67-4 kaas (2 rts.); 68-1 Alg. (1. rts.) Afloss. week 16— 22 Maart 1947. Vleeschwaren <det): 67-2 vleesch (4, rts.); 67-4 vleesch; (3 rts.); 67-1," 67^5, 68-1, 68-2 vleesch fl rts.). Afloss» week 16—22 Maart .1947. Vleesch waren (slagers): Idem inst. 8.000. inst. 8.800. Vleesch (slagers): Idem -f- coupu res C 200, 201. X 066, i.X 086. Tabak (Grossiers): C 230. C 23L AGoss, week 1622 Maart 1947. Textiel: Toew. text. goed. Toew, Distex MD 85. 1 -tan; 25 VA 510; 101 t.m.'l40 VA, VB, VC. VD, VE 605 -f B. C, D, E, F, (5 pnt.); 101 t.m. 200 VF 605; A en B VA 705 (1 pnt) A en B:VA, 705 (5 pnt.); B 82. C 82 (1 en .10 pnU: v Keukengerei: Blauwe ondergrond met zwarten opdruk. (1 pnt.)Oranje ondergrond met groene opdruk (10 pnt); Lila ondergrond, met zwarten opdruk (1 pnt); Lila ondergrond met roeden opdruk (10 pnt); 506, 006 Alg. v d, bonkaart K 608 <2 pnt.) Petroleum: 61-3, 62-3. 87-S, 68-7 alg. (1 rts.); A 17 tm. A 24. B 09 tm. B 12 (2 rts.); C 05,C 06, D II (2 rts.); D 10 .(3 rts..).:-.. -Voor hen waarvóór deze week is aangewezen: Brandstoffen, industriekolen cokes: Coupures B, C. D, E verbr. Geen ver- vangingstoevrijzingen. Brandstoffen: 65 BV (3 rts.). WA 600 1—12 per. (1 rts.); WB 606 1—12 per. (5 rts.). H.H. Detaillisten wordt er op ge wezen, dat te laat aangeboden bon nen in den vervolge niet meer zul len worden aangenomen. Ook niet tegen ontvangstbewijs. Bij event, voorraadcontróie zullen deze niet in.-' geleverde bonnen ook niet weer als voorraadverantwoording kunnen dienst doen. Het is dus in ieders be lang in te leveren.op het vastgestel de tijdstip.v Predikbeurten Zondag; 13 April Ned. Herv. Kerk: Groote kerk: vm 10 uur ds. .D. Broers: nm 5 uur ds. A. Hoffman, Doopsbediening. Nieu\ve Kerk: vm 10 uur ds. J. G. iansen; nm 5,uur ds. H. \V. Hemmes, )oopsbediening. Westerkerk: vm 9 en 10.30 uur ds. K. de Bel. Vredeskerk: vm 9 en 0-30 uur ds. v. d. Vloed, Vlaardingen. Jeugdkerk: 10 uur vm Irene, de Heer J. Sonneveld; 10 uur vm .Wijk- lokaal „Gorzen" de Heer.Ph. Bijl, Ned. Protestantenband. Kerk Westvest 9 uur vm: W. Hert- geveld, Jeugdkerk: 10.30 vm Ds. F. Kruyt van Den Haag. Evangel. Luth, Gemeente: Kerk Lange Nieuwstraat, 10 uur vm ds. H. Sondorp, Herv. pred.. te R'dam. Chr. Geref. Gemeente: Kerk Warande 9 uur v.m, ds. W. Heerma van R'dam-C, (Voorber. H. Avondm.); 3 uur nm. Leesdienst. Oud-Kath. Kerk: Kerk Dam 10 uur vm; Pastoor Raymaekers^ Leger des Hells: Gebouw Lange Haven 10 uur vm Heiligingsdienst; 6 uur Openlucht samenkomst; 7 uur Verlossingssamen komst. Vrije Evangelische Gemeente: Harmonie, 10 uur vm: J. Segaar; Vereenigingslokaal, 7 uur nm de heer A. F. v. d. Horst van Leiden. Oud Geref. Gemeente: Geref. Jeugdhuis, Lange Haven, 10 uur en 5 uur ds. W. Roos. Ned. Herv. Evangellsaüe; •••->. - GebouwTivoli, Nieuwe Haven, 10- en 4 uur de heer Middelkoop. Stadsevangel. „leruel": Lokaal Lange Kerkstraat 70: ID uurivm Samenkomst. •-* drankwet - 1 Bij Burgemeester en Wethouders is ingekomen een verzoek van J. Hoogendoorn. te Dordrecht om een verlof A voor den verkoop van zwak-alcoho 1 ischcn drank in het klein in de cantine van de_N-V. Nemaglas aan den Havendyk 25, alhier; en er wordt aan herinnerd, dat binnen 2 weken na deze bektma- making tegen het verleenen van het verlof bij het College van B. en W. schriftelök bezwaren kunnen wor-: den ingebrachL OFFICLEELE PUBLICATIE Uitreiking aanvulUngsbonkaarten NA 705 De uitreiking van de aanvullings bonkaarten NA 705 zal plaats vin-, den volgens onderstaand schema: Maandag 15 April: van Aaköi t.m. Borsboom; Dinsdag 15 April: Borst Lm. van Dop. Woensdag 16 April: van Dorp Lm. H aars ma. Donderdag 17 April: Haas tm. Juön. Vrijdag 18 April: v.,f Kaa- den tra- Lenselink. Maandag 21- Aprll: Lensink tm.Noordhoek. Dinsdag 22 April; Noortwiik t.m. Ross. Woensdag 23 April: van Ros sen t.m. Strbokman. Donderdag 24 April: Struik t.m., Vogelzang. Vrij- dair 25 April: Vogler t.m. Z«tveid. Medebrengen: Tweede Distnbu- tirstamkaart en inlegvel. ZATERDAG 12 APRIL AVONDPROGRAMMA HlLVERSCïl I, 30IJ M.: 6.15 Tango- en Rumba-orkest; 630 Ned, Strijdkr.; 7.00 Piano; 730 Voor de tijpere jeugd; 8.00 Nieuws; 8>05 Weerover zicht8.08 Dingen v. d. dag; 835 Dansm.iz.; 9.00 i>oc. com- mentaar; 9.15 En nu.~, oké; 10.30 Hoorspel; 11-00 Nieuws; 11.15 Hob- by-hoek; 11.30 Nachtvoor stelling. HILVERSUM II, 4.153 AL; 6.00 Cantus populorum6.15 Jourrt. weekoverzicht; 630 Far West ver- halen; 7.00 Nieuws; 7>15 Dansor kest 7.4'-P Klankbeelden8.00 Nieuws 8J)5 De gewone man8.12 Gr.muz.; 830 Lichtbaken; 93)0 Cabaret; 9.25 Omroeporkest; 10330 Gtjnuz.; 10.40 Avondgebed; 10.55 Vaders dag- boek 113)0 Nieuws; 11.15 Kath. Nieuws11.20 Voffcscóncerf ZONDAG 13 APRIL HILVERSUM 1. 301,5 M.: 8.00 Nieuws; 8.15 Gr.ph; 8.18 Calvet- kwartet; 830 Lezing; 8.45 .Zondag- morgen-melodieën; 9-15 Geestelijk leven; 10.00 Zondagshalfuur; 10-30 Kerkdienst; 11.45 Toespraak123)0 Over the Oceaan; 1230 .Zondag- club; -12.40 Dubbelmannenkw.;- 133)0 Nieuws; 13.15 Renova-Septet 133u Spoorwegen; 14.00 Vtool en piano; 14335 Botfcenftai/uur;. 14.30 Kamerork.; 1530 Filmpraatje;. 15.45 Concertorgel; 16.00 -The- Skymas- tërs; 1630 Voordc vrouw; 16.40 -Sport';"^: 17.30 'Bijbehi'erzen; 17.10 Gesprekken rh. luisteraars; 1730 Oome Keesje; 18.00 Nieuws en sport; 18.15 Sport; 1830 Ned. Strijdkr.; 19.00 Radtolyniptis; 1930 Wim Ibo's Cabaret; 20.00 Nieuws; 20,05 Weerbericht: 20.08 Actuali- teiten;.20.l5 The Romancers; 20.45 Luisierspef; 21.15 Praatje; - .21-20 Don Pasqualc22; 10 De speeldoos 2230 Romantisch Cabaret; 23.00 Nieuws; 23.15 Gr.p23.40 Gr.pl.; '24.00 Sluiting. 1 HILVERSUM 11/4153 ;M.: 5.0(3 Nieuws en watersi.;, 8.15 Van man tot man?'Morgenwijding; 9.30 Nieuws en waterst.; 9.45 Hoogmis; 1130 Piano, viool, cello; 12.00 An. gelus; 123)3 Adieu Venise; 12.15 lrt 't Boeckhuys; 1230 Klaas v. Beeck; 1235 Zonnewijzer;.13.00 Nieuws; SPONSEN - ZEEMEN SPONSEN - ZEEMEN SPONSEN - ZEEMEN SPONSEN - ZÊI SPONSEN, - BORSTELS - BOR SPOV-ig^^^ïEMEN SPONSÉN- ZEEMEN SPONSEN - ZEEMEN SPONSEN - ZEEMEN BORSTEk borstelsN^i^ktê^ BORSTELS - KWASTEN BORSTELS - KWASTEN BORSTELS - KWASTEN 13.15 KI. V. Beeck; 13.45 Apologie; 143)5 Werken v. Will Eisenmann; 1430 2 Piano's; 14.45 Causerie; 15.00 2 Piano's; 15.20 Basilica-koor; 1530 Werken v. Eisenmann; 16.00 Wer- ken v. Handel; 16,20 Causerie; 630 Vespers: 17.00 Jeugddienst; 1830 Gewijde muz.; 19.15 Predikatie; 19.30, Nieuws; 19.48 Voetbal; 20.00 De gewone man....; 20.08 Actualitei ten; 20.15 De zilvervloot; 21.15 Hoorspel; 22.00 Nieuws; 22.20 Ge bed; 2235 Vaders dagboek; 22.40 Kareol-Septel; 23.15~24.00 Disco show ^MA.VDriC 14 APRIL Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I, 301,5 M.: 7.00 Nieuws; 7.15 Gymn730 Gr.pl. 8.00 Nieuws; 835 Gr.pt»; 8.45 Lie deren; 9.15 Morgenwijding; 930 Arbeidsvitaminen; 1030 Van vrouw tot vrouw; 1035 Musette-ork.; 11.00 Op den uit hij k; ll.15Gr.pt.; '11.45 Fem. ber.; 123)0 Concertorgel; 1230 In 't Spionnetje; 1235 Gr.pi.; 13.00 Nieuws; 1335 Metropole-ork.13.5Q Causerie; 15.00 Bonbonnièrp; ,-.1630 Operamuz173*3 ,Thé Sky masters; 173)0 The 5fcymasfers;17.30 Hoort, zegt het voort17.45 Rijk "oyer zee. HILVERSUM II, 415,5 M.: - 7.00 Nieuws; 7.15 Gymn,; 730 Orgei; 7.45 Een woord v. d. -dag; 8.00 Nieuws; 8.15 Kerkkoren; 830 Mor genconcert; 9.15 Bij jonge zieken; 930 Pol.ber. en waterst.; 9.50 Sym- pkonie v. Sibelius;. 1030 Morgen- dienst; 113)0 Liederen; 11.15 Schrij. vers; 11.35 Pianorecital; 17.00 Jon. genskoor; j2.15 Continental Quin tet 13.00 Nieuws;13.15 Mandoii- nata; 143)0^oor jonge moeders; 14.20 Amati-trio; 15.00 Vroolijke klanken; 1530 Zangduettén16-00 Bijbellezing; 16.45 U.trechtsch Str.. kw,;1735 Hoor je het verschil; 17.45 Piano1 X'. aakcekomen schepen ■--? U April Grootekerk Vancouver Holl. Britsch IndJèhjn Rhiiliaven stukgoed; Haskcr- lnnd Boston S.S.M. Jóbshaven ledig; Zuyderburgh Tunis Müller E.N.C-K Vlaardingen; ELxpress Klngsiynn Muller Jübshaven stukgoed; Ivan Kondrup Kopenhagen Vinke Waalhflvcn ledig; Delfshaven Casablanca Van Uden Per nis fosiaat: Stanford Newport» Muller Waalhaven ledig VERTROKKEN SCHEPEN II Apru Harry. Kirby. New York; Quentin. Grangemouth;. Jamaica. Antwerpen; Westcrdam. New Yorkr Barosund-, Hel- singfors via A'dam; Boston Trader. Yarmouth; Bullfinch Londen;. Gudrun, Jaffa vla Rouaan. Cormoran, Ipswich; Twin, Grimsby; Forttma. Bremen: Elbing VII, Bremen. Empire Parkeston, Harwich; Oranje Nassau. Harwich. 12 APRIL Duiveland Grangemouth; Aspen HeL- stngborg; Elbing Bremen; Midland Vic tory New. York; Fivel Blyth Arts Hous ton. >- De'?wlnd Is Noord-Ooat. flauw koelte, kalme/.zee. helder. SCHEEPSBEWEGINGEN Amer6kcrk 10 van Alleppey naar Sin gapore; Admiraal dc Huyter te Fal mouth. Aldegonda van Singapore n. Hongkong; Anthony Leeuwenhoek 10 van Suez naar Basrah: Amsteirtijk 8. te Tacoma: Anson Mills 0 van Hampton Roads naar Nederland; Antlnoüs 9 yan Baltimore naar Nederland; Arkeldij k thuis 11 AnUverpcn; Axeldljk thuis fl te Tacoma. Amerskerk 'uitgand U te Colombo; Alphard 11 van St. Vincent C.V. naar R'dam; Andijk 10 te Havana; Arkeldijk vertrekt 15 van Antwerpen naar R'dam. Bredero 10 van Colombo naar Shang hai; Blue field Victory van; New Or leans naar R.'dam 11 te Antwerpen; Borneo 10'van Falmouth naar Vlissin- gen; Bcngkalis 9 van Batavia naar Voor-Indië;Backhuysen 2 te Manilla; Berker pata 10 Flnlsterre naar Napels; Blankenburg sleepboot 10van IJmui- den naar H-'H met een'kraan; Barnard Victory b ju R'dain te Baltimore; Bornholm.ö van Dakar naar R'dam. Bentenan. Cetana. Taboelan cn Ta- patoean 11 nam. van Gibraltar naar Port Said; Beatrix, Margriet en Soe- gio. slcepbooten 10 te Socrabaja 'met het Juliana dok en de bok Valk; Brastagi 14 tc Soerabaja verwacht City of Waterford 9 van R'dam te Dublin: Congostroom 8 tc Accra; Co- lytto B van Lagos naar Grand Bassam: City of Lyons thuis 7 te Singapore. Colytto 10 van Lome naar Cape Pri mas; Congostroom 10van Accra naar Matadi: Cottica 10 van Madeira naar Wcst-Indië: Cleodora-10 Curacao. Diana V 10 van Huil naar A'dam; Depa 10 van Antwerpen naar Boston line; Deo Duce 10 van Kopenhagen n. Odense; Dlcto 10 van R'dam te Fort Said; Democraat 9 ie "Londen: Delft-, dijk pass 10 Cristobal naar Vancouver; Douro 8 van La Libertad naar Barran- quilla. - V Dido B te Curagao. Esso Den Haag pass- 10 de Azren n. Aruba; Ërinna 9 te Singapore. Franka 9 van Waterford naar Napels. Goncalo Velho 10 van R'dam te Opor to: Gruno 10 van Rochester naar R'dam; Gouwe 10 van ïluelva naar A'dam; Ga3sterland. 11 van R'dam te Leith; Goote 11 van R'dam tc Sas van Gent. Hoogland 10 van Blyth naar Londen; Hercules io var» Gibraltar naar Neder land; Hccrengracht pass 10 Dungeness naar Poole; Hasewint 7 varv R'dam te Lowestoft; Hast I 2 van Genua naar San Antioco; Hermes 31 van Balik Pa- pan naar Batavia; Hilversum 11 .van R'dam te Antwerpen;-Hast IV U te Antwerpen. Hénk 12 van Port Said naar Aden; Hondsrug 11 van R'dam te Grimsby; Hellenic 11 van Port Swettenham n. Ino 8 van Guayaquil naar Cristobal.,; Ida 11 van R'dam te Middiesbro. John^L. Mansorr. 10 van R'dam te Southampton; ,Jtme. van jAntwturpen n- Emdcn 11 te Vlissingen; Jacob Cats 8 van Savannah naar Houston. Juni 10 te Piraeus. Kota Inten thuis 10 van Colombo; Katwijk 11 van Setubal tc IJmuiden; Kongsborg 10 van Londen naar Per zische Golf: Kertosono vertrekt 19 van Morotai naar Batavia en New York. Kota Gede 10, van Singapore naar Batavia; Keizersgracht 11.van R'dam te Antwerpen. Leerdam '10 te Norfolk; Lorentz uit gaand10 te Aden; Lena 5 van Tunis naar Ajacclo; Larenberg thuis pass 9 Gibraltar.' 3..W- Lorentz 11 van Aden nnar Shanghai. Madoera 9 te Batavia Memnon 10 van R'dam te Swansea; Melrose Abbey 9 van R'dam te Hull; Martha !L van I Dover naar Cork:Mies 10 van Haylc naar Fremington; Maaskerk .11- te Do ver, 12 te A'dam verwacht; Marpessa 7 te Pulo Samboe; Master. Elias Kulukun- dis 10 van Galveston naar R'dam; Mont Sandra van Halifax naar R'dam 10. te Antwerpen.':,,.' Man to 10 te Curagao; Maartje..ll van naar h'ot- Ncw York - Swansea; R'dam tc 10 van Of!o r.aor Simogsvik; Martha pass. 10 Lizard naar Cor);. Nicolaos Witscn 10 von Victoria Bras naar A'dam: Nestor, sleepbeot 9 van Plymouth naar R'dam met 2 landings vaartuigen: Nassau 7 van Hampton Roads naar Panama: Nulo 10 van Bor deaux nnar Oporto: Nero 7 te Cristobal; Nijcnburgh !1 te Antwerpen; Notos 9 van New York naar West Indii). Nijkcrk pass 10 kaap Guaradafui n. Mombassa. Orncn 10 van Oporto naar Nederland; Oleum 5 te Shorcnam: Overljscl 5 van New Westminster naar Bombay; Oise 10 van Havre naar Parijs. Omala 9 op 209 rmji Zuidwest van IJsland nnar Curacao Ponto 9 te Sharpness; Ponza S van Tunis naar Tripoll: Paula 6 von Singa pore naar Mlrl; Philips Wouwcrman 9 te Lorenzo Marques Plato S tc Curacao. Parkhaven pass. 9 Lissabon naac Buenos Ayres: Phrontis pass. 10 Malta naar A'dam: Prins Alexander uitgaand 11 lc Antwerpen. Rabenhaupt 10 van R'dam te Dun dee; Kcgeju 9 van R'dam tc Dublin: Rolf van Rouaan naar Kopenhagen 10 te Vlissingen: Rul Alberto 10 van R'dam te Oporto; Rocpat 10 van A'dam te Antwerpen. Saroena 8 van Singapore naar Pulo Samboe; Slotordirk uitgaand pass! 10 PerL'n: Sambre 10 van Parijs n tcrdam: Sweelinck 0 van New naarGalveston Strijpe 10 te J Stad Arnhem 10 van Genua naai thagena. Servus 0 te Rochester; Speedwell 10 te Casablanca; Said;a 10 te Singapore; Stuyvesant io te. Trinidad; Sumatra 10 tc Macassar. Taboclan repareert te Gibraltar mo. torschade. is 10 gereed; Tyro 10 te Du blin; Taliwang naar Batavia 10 Noord en 9.39 West; TJikami gaand 10 van Genua; Taria' 1 naar Paramaribo; Tjibadak 8 v; via naar Kure: Tjlbcsar 6. te' Ton S 3 te Kopenhagen; te Curacao. Taliwang en Tarcmpa 11 op 33.44 Noord cn 0.24 West (nabij Kftap Car- voeira): Ton S 10 te Skicn; van Balik Papan nnar Tarak. man 8 van. Macassar naar Ambon: .Tra janus 10 van Curacao naar Aruba. Unitas 11 van Gibraltar naar Port Said. Van Brakel 10 van Londen naar Bos ton Line; Vaderland 10 van Haylc naar Teigmouth; Vutcanus lu van Londen naar Amsterdam. Wilda 11 van. E-... Walenburg" 0 te Londen; Wii Jersey naar Fowey; j Westland 11 van Adam naar .Buenos Ayres;. .Willem Barèndsz .(walvisch- vaarder) thans1op weg van IJszee naar Kaapstad en'_Adai tweede helft van Mel in verwacht. De jagers blijycn stad. Yaka 9 van; R'dam' te New York Zijpenberg 10 van Newport Mon haar Albany; Zeeland 9 van i Cocr San Francisco;. Zaan 10 .1 ■Zuidland 11 te Antwerpen. Oostzee. Londen James Mi„ cement Carl Clausen Ebsjerg Anth Ve der fJselhaven boter; Empire Wansbeck Harwich Hoek van Holland: Prague Harwich Hoek van Holland; L.C H. 2S3 en L.C.C. 272 landingsvaartuigen per sleepboot Nestor Plymouth Mublo naar Bolnes; Norse Lady Susax Hudig Veder Lekhaveu hout en stukgoed; Hast IV Antwe-pen Hugo Stinnes Parkkade le- dig. Lobith, gepasseerd 9 April stroom afwaarts: Antonle. Triton. Madonna. Antonie. Ludwig. Schulp. Edelweiss 12, Helena, Mercator, Erlttnnnia, Johanna. San. Antonio I. Keulscho Vaart XI. alle Rotterdam: Terra-Nova. Oirschot; Ce lebes, A'dam; Progress, Weurt; Frater- nlté 7, C.F.R. 502, Lloijd J4. Monique, Seolic. Dlna. Carolina. Crefus. Tip, Frankonia. Lima, C.B.M. I. Henri, Maria. Neuchatel. alle België;'N'obe, Bremen" (Did.); Danny. Bego, -Fulda, Jocor, Oetclna. Avanii, Voluntas .Dei, Fradl, Harmonie 3. Vosta, Japico, Rca Nova, Lcni Annic, Lombarrio. Brahms. Exvoto. Beranger, Colibrl. Nervien, At tractie. Energie, Antorda. Gerard. Zcm- bla, Valencia, alle Duitschland; Tas mania. Korintji. Ibis, alle Straatburg; Waadt, Rhehiunion I.' Sanara 101. Jungfrau. W. v. Drlei- 41. Bogaerts 2. Markomannia. Express 28. Rijnschelde 6, Batavia, Damco 39. alle Basel. DANKBKTÜlGiNG. HiermeJéj betuijrenwy onzen, inniffeg dank aan RK 'Bëwaarschdoltjé, Ruurtver- eeniprinff, fainRie en kennis sen voor do vele blijken -van deelnemxnc: betoond bij het overlijden van ons Dochtertje HENNY. Schiedam. 12 April 1947. H. DRUPPERS 'ën >echt»enoote. "i'AjVDAKTS-ASSIS'fÉNTE- ter opleïdinff-gevraagd, ^fulo.dipïoma. Aanmelden: Tan darts WATTEZ, Xwe. Haven 131,Schtedam. QEVRAAGD. /7> Zondajrs .vrij'. - Mevr. PLATE, Hooirstr.. 176, Schiedam, „\V" begreep gen mij ric? Er waanden duircadra jongsfe Ir. de sl "4®®' die net zoo oud en zoo bijdehand als ik waren. V was1 er voor bijzoaders aan in ij tezien,: dat';.se; i!v;" kéns ..Ah" zeiden op z 'o? zicht zagen? Gelukkig se«; na.een poosje uit .Hè?" wat? Dat heb Eh wat jou... je wordt "zoo bleek... voel je je niet hè? Wacht eensloop niet zoo hard je vergeet je tasch!" Tjonge, wat was ik ge- at over. wat .'„Dag baas Knoflook GEVRAAGD.; ■Cartóhnagefabriek, „NEFAVER'* ljtatersti-aat 40, Schiedam Inschrijviog* van leerlingen voor den cursus '47.*48 aan de voor JONGENS en MEISJES, WestersinRel 30 te Rotter- dam is geopend. Spreekuren win den Directeur op Don derdag van 10.30—-12 en op Zaterdag van 911. Tel. 28490 Een 3-deurs linnenkast, een* toojrledikant, tafel, 6toelen, nachtkastjes, slechts enkele stuks los verkrijgbaar. PLATE MEUBELFABRIEK; Groote Markt to. Stadhuis. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN voor den nieuwen cursus vóór 1 J'ini 19-17, bü voorkeur op het spreektiur van den rector, 's Woensd,ags van' 10—11 uur. (Tel. 68824), Het toelatingsexamen zal waarschijnlijk worden afgeno men op 8. 9 en 10 Juli a.s. DE SPAARBANK ANNO 1820 LANGE HAVEN vraagt voor leeftijd 18-23 jaar. Mulo-diploma en administratie vereiseht. EUenha - met op-ave van referenties te De Spaarbank. WONINGINRICHTING Dat zegt wel iets!! En het gaat. En wij blijven paraat. Hoogstraat 184186 Schiedam - Tel. 67581 BEHANGERIJ STOFFEERDERIJ Gordijnen - Tapijten - Meubelen enz, enz. DIT I» Freule Amélio van Vuuren. Zij 'woont op het voor'- vaderlijk kaïteal temld- den van prachtige go* belins en (raai goud- leeran behangsel. Te koop Philips radio l.k.u. pracht stuk cn mooi nieuw old finish riiankstel pracht bekleeding. Da Costa- straat 83B. Schiedam- Wie ruilt 2 lits-jumeaux- spreien, z.g.a.n. voor goed vloerkleed, gr. maat Rem.br.- ,laan 86b. Gevr.' meisje of werkster, voor 2 halve dagen p. week H. L. v. 't Sank. Claes.de Vrieselaan 131b. R'dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2