Zon, bloemen en bonte kleuren =T7r77J> gg 'i 'i-'r 'V'i-'? ,Arend'-jeugd laat zien wat zij presteert Waarin GIJSBERT Paasfeest viert heöen Zaterdag 12 April 1947 Architect Fledderus in Amerika VIII „Als men mij naar den hemel vraagt, dan vertel ik van Californië" Franciscus van Assisie legt eer in met zijn naamstad m Parool-Puzzle Wat schreef Plyizer Jr. op den muur? T T T 1~~iT ESI 1 i i ,v l ,A l l T~l I I LÏ I I I I Een boodschap voor Lies je Sdaoonmaaiktips - v Mr. Oud opent jubileumtentoonstelling in clubhuis Schiekade „Dë Arend" bestreed fascisme DE MAN- Relletjes in India A LS Ria en Talitha, mijn dochters van zes en drie jtl jaar, naar den hemel vragen, dan vertelde ik tol 'dusver een mooi verhaal, begrijpelijk voor 9e kinder ziel. Van een strand, waar altijd de zon schijnt, met 'draaimolens en ijscotenien en een gouden toeter waar ze op blazen mogen zonder ophouden tot in alle eeuwigheid. Sindsdien heb ik door Californië gezworven en als ze nu naar den hemel vragen, dan verf ei ik van Cali fornië. Want het is bijna zoover weg en bijna zoo mooi. De schoonheid begint in San Francisco en eindigt bij San Diego of Yuma aan dë Mexicaansche grens. QAN FRANCISCO is de eenige stad in Amerika waar de gids niet vertelt,dar dit of dat het. grootste of duurste ter wereld is. De menschen zijn hier roman tischer; mijn gids vertelt mij, dat San Francisco, als Rome, op zeven heuvelen is gebouwd. Maar het is niet waar. Mijn gastheer, de stedebouwer Prof. Delming (Tilton, vertelt mij, dat het 32 heuvels zijn. Maar zoo zijn de menschen hier.- De zon en de bloemen maken ze zoo. In de woonwijkengroeien, als bij ons de liguster,, de hagen van roode en Fransclie geraniums met duizenden bloemen twee meter hoog en nog in December zijn de daken knalrood en paars van hibiscus en bougainvillea tusschen eucaliptus en palmen. Blijf J daar maar eens nuchter bij;. Franciscus. van Assisie 'die zoo van bóomen en bloemen hield, legt eer in met .zijn naamstad. Ac-Yi De Spanjaarden, die van San Diego af noordwaarts kwamen, wisten hoe steden gebouwd moesten worden. Het. principe, van stedebouw is zoo eenvoudig. Scheidt de gebouwen en wijken naar hun functies. Zoo hebben al deze nederzettingen langs de kust denzelfdén cen- voudigen opzet, de „mission", het geestelijk centrum, de „presidio", het bestuurscentrum en de „commcrcio", de zakenwijk rings d- „embarcadero", de haven. Alles op voldoend i afstand van elkaar en spijts het feit, dat de Amerikanen over dit „patroon" hun eigen dambord- patroon hebben gelegd, blijft in Frisco, ondanks brand en aardbeving van 1906, de Markétstreet, de oude ver binding tusschen zakenwi'k en religieus centrum als ïhHMë Chinatown Sa-v fiaivui cAs Cf» *»w !*.-*•■ Sari? Francisco's een sterke diagonaal ovcrheerschen. Het hoogste punt van de stad is de tweelinglieuvel. dien de Amerikanen iTwin-Pcaks en de nog romantischer Spanjaarden tos Pechos de la Choca, de borsten van de sclioone Indïaansche, noemden. Spanjaarden, Mexicanen en Indianen hebben hun beschaving gebracht lang voor dat Amerikanen hier .doordrongen. DE naam San Francisco dateert uit 1847. Daarom is er in de menschen veel blijven hangen van wat '.vroeger was. Zij zijn hoffelijker en vroolijker dan de 'Amerikaan van de Oostkust. Ze-dragen bonte kleérgn Ik - zelf vond het vanzelfsprekend dm er een knalgele broek en vieux-rose shirt met witte bloemen te koopen en te dragen, kleedingstukken waarmee je in Europa als een ongevaarlijke gek zou gekwalificeerd worden, maar waarmee je in de eeuwige zon van San Mateo Valley niet eens opvalt. De vrouwen kleeden zich navenant. In mooie pastelkleuren. Een olijfgroene zijden slobber- broek met een groen-geel driekwart .zijden jasje ook al met bloemmotie ven was dè dracht van vele vrouwen, zij het dan dat de kleuren wisselden. Een gemoedelijke bevolking, die van blijheid en prettige dingen houdt. Daarom hebben ze cok sinds jaren her een verordening, dat er geen be graafplaatsen in de stad mogen zijn en'2oo is Cöïma, de doödenstad ont staan, Want begraafplaatsen, evenals aula's waar gestorvenen opgebaard worden, zijn particuliere ondernemin gen in Amerika en daarom is Colma, de voorstad volgepropt met begraaf plaatsen, showrooms voor grafslee- nen, steenhouwerijen en organisten, alles ten dienste van de dooden van pen niiliioenenstad. Een particuliere onderneming moet. natuurlijk reclame maken, dus zijn de wegen door de dooden- stad vol met neonreclames, waar van sommige in meterhooge letters, vermelden, da* hier een real nice, bureal", een echte fijne begrafenis wordt gegeven. Grofheid, die door moeder natuur met groote palmen weer goedgemaakt wordt. Ook de inrichting van de begraaf plaatsen is .veelal .van een weldadig aandoende bescheidenheid. Bronzen plaatjes niet grooter dan 20 x30 een-' timeter half verscholen, platin het gras, geven de plaats aan waar de gestorvene rust. UREN kun je door San Francisco's Chinatown zwerven. Ik heb ge boft. Ik kwam er óp den dag cn den nacht van Tsjang-Kai-Tjeks verjaar dag. De hoofdstraat is Grant-Avenue :een Hoogstraat, Veenestraat of Kal- verstraat met ccn exotisch tintje, maar de schoonste wegen ter wereld zijn altijd de zijwegen. In alle straten was het feest. Op een getimmerte op een pleintje werd tooneel gespeeld. Volkomen onbe- grijpelijk. Tusschen iederen zin die •door de spelers gezegd werd, sloeg een orkest van zes man oorverdoo- vend op bekkens cn trommels. Er stond een groote, dikke Chinees voor me, die schaterde van de pret. Toen ik hem vroeg, wat het spel verbeeld de, haalde hij zijn schouders op: .,Ik weet het niet, maar ik heb reuzen plezier". Chinatown is niet gevaarlijk meer Dc geheime organisaties zijn opge heven. De smalste steegjes met de vreemdste luchtjes kun je dcordwa- len bij dag en bij nacht, je stuit altijd wel weer op een vriendelijk glim lachenden Chinees, die een winkeltje drijft in bamboespruiten, lotusworte len, platgeslagen gerookte Canton- neesche eenden, paling en inktvisch, of misschien zit hij alleen met zijn vrienden Mah-yongte spelen, maar hij wijst je den kortsten weg naar huis. Een avond in Chinatown is niet volledig zonder een bezoek aan enkele Chineesche tempels, maar ook hier is het „huls. des Hecren" tot een huis van koophandel geworden. In de hall worden souvenirs en kunstvoor werpen verkocht cn achter het altaar van T'icn Hou, de godin van den hemel cn van de zeven zeeën, voorspelt Chung-Wah, mijn gids, mij met een lccpen glimlach voor ccn kwartje de toekomst. Als je dan de rest van den avond doorbrengt in wat thans netjes het „International Settlement" heet en vroeger „Barbary Coast", dan heb je ook de zeenans- wijk gezien, waar vroeger bij Spider Kelly's en Lew Purcell's door negérs dc „Turkey Trot" werd gedanst tot het ochtendgloren, maar thans om. 12 of I uur de deur op slot gaat en de straat wordt gestoffeerd door honderden witte mutsjes van matrozen, die met zware slagzij hun schip weer op gaan zoeken. De vreemdeling, als wel de San-Franciscaan, eindigt dan zijn avontuur bij Fishermanswharf, waar de blauw witte booten van de krabbeiivisschers ':inde lagune d rij vende masten zachtjes wiegelend in het maanlicht. Daar, langs de haven, onder bontgekleurde zonne- - i dekken, staan groote kookpotten. Je zoekt de vetste krab, zeeslak, oesters of duimdikke garnalen uit; ze I i I I A I l I e I S i c i j- iy i.i WEGENS de kolenschaarsch- te was de H.B.S. meer niet dan wel geopend geweest, zoo dat de 17-jarige Pluizer Jr. niet eens zooveeT achter was geraakt en tijd; over bield^pm de belan gen te behartigen van de mede op zijn initiatief gestichte school vereeniging „P.N.D.V.L." (Ple zier Na De Vervelende Lessen). Logisch, want 't: 16-jarige Lies- je met.de blonde krullen en het aardige, snuitje zat in het be stuur. En Liesje had altijd een zwak gehad .voor puzzelen, waarin dejonge Pluizer even eens een. held was.;. Het ver wonderde Pa Pluizer dan ook allerminst, dat zoonlief en Lies- je elkaar veel zagen, ook buiten de schooluren. En het verwonderde hem he e- lemaal niet dat hij op een Maan dagochtend tegen half 12 zoonlief met een krijtje in de hand bij den muur van liet gym nastieklokaal van de H.B.S. zag staan, druk bezig iets op den muur te schrijven. „Een bood schap voor Lies!" dacht Pa ter stond. En nieuwsgierig wachtte hij tot zijn spruit zich" op zijn .fiets wegspoedde. Tien tellen la ter .wist lig... Ja. wat wist Pa Pluizer. eigenlek? Hij had dank zy zyn ervaring de let ter'op den. steenen muur in no tinié" tot een voorieder, begrij pelijk briefje aan Liesje omge zet, door precies te beginnen waar dat moest en vervolgens van steen naar steen te gaan. En Liesje Och. die had even min moeite mét het ontcijferen. Met een kleur als vuur zette zij. ook al met een krijtje, het woordje „ja" op een der stee- «en. Onder de inzenders van de juiste oplossing worden twee boekenbonnen verloot. Inzendingen vóór 28 April aan de redactie van Het Parool; op de enveloppe vermelden: Puzzle. Oplossing puzzle van 29 Maart: 1. ervaring, framboos, reinigen, godshuis, dirigent, overhemd, verloren, veertien, dagelijks, ver loofd, Zaterdag, receptie, lino leum, ezelsoor, openbaar, onge veer, iedereen, November (of December), emigrant, sprookje, kilogram, relatief. Het spreek woord op de kruisjesrij luidt dus „Br is geen koren zonder kaf." Na loting werd een bóekenbon gewonnen door H. Wolf, Klein Coolstraat 27b, Rotterdam en mej. C. R.. V- d. Hammen, Gr. Florisstraat 10, Schiedam. Debonnen zullen door onze administratie warden toegezon den. - DE TUD is. weer aangebroken, dat manlief bij thuiskomst de huiskamer in den salon, de salon .in de gang, dc gang in de slaapkamer en zijn eigen rustige hoekje hcele- niaül niet meer terugvindt Het moet nu eenmaal gebeuren... Maar als U dezer dagen de juffrouw van Huishoudelijke Voorlichting had ge hoord in het zaaltje aan de Rochus- senstraat of In „Het Baken" aan de Dordtschelaan. dan had TT niet van ;,moeten" gesproken, U had beririt lust gekregen om direct te beginnen; Enkele van haar nuttige wenken, zullen U, ervaren huisvoruw, wel licht. bekend zijn, maar wist- TT bijvoorbeeld, dat U mooier zelf kunt witten door eerst het vuile plafond af te nemen met een doek met azijn en dan vooral het witsel met een brcede kwast in groote streken in één richting aan te brengen? De' juiste verhouding, waarin het wit sel moet worden opgelost, weet de drogist, waar U het koopt. Wjj zagen oude vitragegordgntjes wasschèn in pakjes bonlooze sham poo, nadat ze eerst om het slijten tegen te gaan tot een pakketje wa ren opgevouwen. Ze werden alleen heen en weer bewogen door het sop. Water met zout had eerst stof en rook uitgetrokken.: Het stijven ge schiedde met zgn. ongare stijfsel, ongelost in koud water, die minder plakt en beter in de stof dringt Met koffie-extract werden ze écru gemaakt. Ammonia trekt goed vet* uit (keukenmatjes), azijn haalt de kleuren op, bij tapijten bijvoorbeeld, en. zooals reedsgezegd, water met zout trekt uitstekend stof. vuil en rook uit In dc schoonmaalfilm, die vertoond werd. zagen we lampekap per. reinigen met een borsteltje met zeepsop en daarna afnemen met ammonia; geschilderde plafonds met lauw water of een sop. Dat zal dus wel de juiste manier zijn! Leer poetseri met meubelwas is uit den boóze, het lean dan kerven of barsten, dus een leeren crapaud moet, met schoenwas en niet met meubelwas worden gewreven. Nog heel veel andere nuttige wenken, o.a. over de juiste volgorde, van de schoonmaak, het reinigen van vloeren, houtwerk, matrassen, kussens en dekens, borstels, vegers eu stoffers, kunt U lezen in het fol dertje, dat te krijgen is bij de Com missie inzake Huishoudelijke Voor lichting en Gezinsleiding, Rochus- senstraat 30. tel. 21606. Tijdens de demonstratie werd aangeraden, niet te veel tegelijk te doen. maar bijvoorbeeld elke week één kamer. Inderdaad een sroede op lossing om uzelf en. uw huisgenoo- ten niet al te veel te plagen! worden gekookt waar je bij staat en je neemt ze zelf mee naar binnen om ze op te eten, terwijl je uitkijkt over de Golden Gate van San-Francisco, stad van schoonheid en romantiek. Stad om terug te komen Rein H. Fledderus. OP 21 Maart was het 25 jaar geleden, dat een begin werd gemaakt mot het Jeugdwerk van 't clubhuis „De Arend", Ter viering van dit Jubileum werd in het clubhuls aan de Schiekade een tentoonstelling van werk van de „Arendjongera»" georganiseerd. Vrijdagmiddag werd deze door burgemeester Oud geopend. ZATERDAG 12 APRIL. Bij bestrijding van allerlei schadelijke insecten, larven en rupsen zijn ver schillende vogels een trouwe, bond genoot. Dit zijn vooral de kleine zangvogels, zooals meezen en ande re. Uil onderzoekingen is gebleken, dat deze zich o.a. voeden met rup sen, vlinders, plant enluizcn, mug gen, vliegen enz. De lijsters en êpreeuwen, die wel eens schadelijk kunnen zijn, vernietigen in bepaal- ée tijden van het jaar ook nog zeer veel larven er. insecten. Beschermt dus. de vogels. Laat ze- ongestoord hun eitjes uitbrcoden. De padden en kikvorschen.- die soms in Uw twn aanwezig znij, voeden zich uitslui tend met dierlijk voedsel en zijn ook teer. nattig. f- S, L- In de aula Van het clubhuis, wei-don ;de; talrijke aanwezigen; w.o. ..de burgemeester, dc wrid. di recteurvan „De Arend", de lieer A.L. van Schelven en zijn beide voorgangers, dr.W; E: van Wijk en de lieer G. H. L. Schouten, ver- welkbmd hoor den voorzitter van het bestuur. Mr. T; Semeyns de Arrles van Doesburgb. Deze.mènio- reercle uitvoerig de geschiedenis van de clubhuizen, die;hunj ont staan .te danken- hebben aan .het" streven, de zgn. ongrijpbare Jeugd tot zelfwerkzaamheid te' brengen. Dat men in dezen opzet volkomen -is geslaagd ydurMe spreker niet beweren; maar „De Arend"heeft haar taak onder de misdeelde ■jeugd gedurende 25 jaar naar beste kunnen verricht.- Tegen het na den vorigen wereld oorlog opkomendgetij van het fascisiïip en. zijn greepnaar de oriv grijpbare jeugd, heeft.-i.bet insti tuut zich krachtigV:verweerd. Dit verweer ïag voor een groot, deel in handen van dé' jéugdleidei-s ..van. „De: Arend",, wier taak. de ar- beide'rsjongens tusschen 12 en 17 jaar, geestelijk fë hervormen en tot. zelfwerkzaamheid te hrengen, uiterst moeilijk is. - Van":; het door dejongens vervaardigde en ten toongestelde knutselwerk- rnoet dan ook in de eerste plaats de toe wijding van meester en Arend jon gen gewaardeerd worden. ■V Mr; Semeyns besloot zijn toe spraak met dank, te brengen aan. allen, die aan de instandhouding; van de clubhuizen hun materièe- lcn en moreelcn steun verleenen.' Burgemeester Oud sloot zich in zijn 'toespraak geheel aan hij de woorden van Mr. Seriicyns. Het fascisme en nationaahsocialisme, aldus de burgemeesteiv. zouden .veel, meer vat op de jeugd hebben verkregen, als daar niet het jeugd werk zooals van „De Arend" was geweekt Met den. weriscli; dat de club huizen „De Arend" nog lang hun zegenrijk werk zouden mógen kunnen voorzetten, verklaarde de burgemeesterde tentoonstelling voor geopend Namens enkele Róttcrdamsche bedrijven sprak nog de secretaris van den Metaalbond, afd, Rotter dam, de heer J. P. de Kanter, die dén' voorzitter van het bestuur van „De Arend" een geschenk ón der.couvert aanbood. "Den tentoongestelde, knutsel werkjes van de „Arendjongens'', spreken voor zich zelL-Öf het nu eenvoudige klei figuurtjes en hou ten en metalen gebruiksi en sier- voonverpen geldt, of macjuettes van clubhuizen en modellen van schépén uit al het tentoongestelde blijkt duidelijk de diefde cn de toewijding, waarmee.het vervaar digd is. Bovendien geeft de t<»t- toonstelllng" een - aantrekketijk bccld_;ynn hetgeen...dep. jongens tot ontwikkeling en ontspanning geboden wordt. Is-dit geen aardig idee dm e en oud hoedje op ie frisschen?: Dit model letje is van wit stfoo, met garnce- ring en shawltje van overwegend roode Schotsóhe taf zijden ruit. OP Paasinorgen werd: Gljsbert wakker véél vroeger öan anders, omdat hij ergens in., zijn achterkop het gevoel had, dat het feest was vandaag en voor zijn bed stond een Icruiwa- gentje, hoog opge laden met:de prach tigste Paaseieren.: Verheugd sprong hii zijn bed uit om zc eens van dichtbij te bekijken en toen vond hij een briefje, waarop in een 'bibberig, haastig pootschrift te lezen stond: „Hierbij de. eieren, -de eieren, Ze' kosten niks, want jóbent een oude vriend, eeri; oude vriend. Je-moet ze zelf kleuren, want ik heb geen tijd, geen tijd. Dag. Dag. PAASHAAS." Toen zag Gysbert, dat .er' by al die eieren een kistje met penselen tubes verf en een heus palet waren ingepakt, - Hij werd -er- helemaal koortsachtig van. „Ik kom nooit' klaar" zei hij gejaagd en merkte helemaal niet dat hij al net zoze nuwachtig als de Paashaas was. Onhandig began hij een ei van het wagentje af te Iaden en zette het: voor. rich-neer. Hy nam een tube j met verf, schroefde -het'dopje er af en kneep. Een straal gouden verfs spoot vrolijk midden in rijn gezfeht.: Hij schrok er van, werd een beetje boos en zei tegen de tube. dat hy dat geen manier vond. De tube' kronkelde van de lach en hikte, dat het zijn eigen schuld'was, omdat hij haar gekieteld had. Gijsbert veegde zich beledigd al dat goed uit zijn snuit, nam het palet en begon kleurtjes te mengen. Hij kreeg er vreselijk veel plezier in en voelde inspiratie op zich af komen, wat iets is, dat bij. je komt als je er niet om vraagt. „Ilc zal taferelen uit myrr eigen leven op de eieren zetten," zei hij, i want hij vond zijn leven schilder achtig en toen ging hij in trance, wat heel hoog is. Hij schilderde Haan en'Mevrouw Hen, Poes Minet en Ree, zijn:fami lielid Kunikulus. Kronkel .schilderde hij op een ei voor Olifant, want hij vond het grappig, dat de worm zo klein en Slurf zo £root was. Daarna laadde hy ze op het. wagentje en. ging op weg om de vriendente verrassen. Toen hy het circusterrein op reed met zijn vrachtje ontstond er grote opwinding- „Daar komt de Paashaasriepen de mensen, kwa men opgevyonden uit hun .woonwa gens en tenten rennen en wezen.el kaar Gijsbert, die trots zyn- wagen tje door de zon duwde en het niet eens erg vond; dat ze heni voor iets aanzagen, wat hij niet was. Ook. de dieren, die hij kende, kwamen uit'hun hokken. De mén sen vonden dat goed voor deze keer omdat het Pasen was en alles dan vrolijk en gelukkig is. Alleen Eoe- ml, de koningstijger, bleef in zjjn. hok, omdat hy zichzelf tc verscheu rend vond om er uit te komen. „Hier is het Paaskonïjn met een verrassing!" riep Gyabert opgewon den en toen ze allemaalom hem heen dromden, begon hy uitdeling te houden. Voor Pifï een rood el met gouden spikkeltjes, voor Lor een pimpelpaars met groene rand. jes, voor Zilte Rob een; blauw.ei Sterk r.aar binnen gekeerd, leven-^ de vrouwen merken het fefoffelyke cn stoffige roDdom haar. nlèt zoo» zeer op én als wy Dirkjeniet had^ den, zou mijn woning zekér imkór-/- ten tijd in hygiënisch opzicht tekort'' schieten. Eenmaal, iedere weck,'-, maakt Dirkje het reisje van haax-s dorp naar hier endan -zórgen^wjj? maar dat we weg komen, wantSal^ soppend en -boenend en .wrijvenil;^ moet zij de ruimte hebben voorhai|^ landelij k'e werkkracht. Nu, met"de^ schoonixiaak brengt dat eenige moel^ Iijkbeden mee, want' we kunnen^-, ter wille van Dirkje's breeden siag>moeilijk veertien '.*:dagè».^jjf straat- zwerven. Twee- volle wekéo;''" is Dirkje onze gast- Overdag maakt^ zij schoon en *s nachts rast rij in-do\ grootouderlijke twijfelaar op zolder^ Wij zijn bijzonderlief en harte^k^ voor Dirk' cn toonen ons misscMéa:^ evérdrëven dankbaar voorVKaatf stérillseerenden Arbeid, maar jon^ dariks dat alles schijnt het blp.eièn-^. de deerntje hier niet te ."tieren.;;Z5^ was nog nimmer een.nachtje.?, huis geweest en na éenige dagehj^1 begon zij er heimwee-aebtig uSjSÏ&iS zien. rk vermoed dat zij èen briefTn^ p; mineur naar. haar dorp gezonden^ heeft, want op. een morgen,werd;jfï^ 'f gebeld cn toen ik open deed er een kleine volksmenigte \nog.de^ stoep. Een breede vröuw met rbode^ L kooncn. die eon zuigeling in' een^h doek droeg, deed bet woord- j komen eens naar Dirkje kén/' sprak zij rustig. Vt is min doch- ter, ze werkt bij U.*' .,0, dat isfaatfj^ rlig. zei ik gastvrij, komt u binnen|p 'en ik duwde de deur wijd :;:óp.eh^s Achter'de vrouw aan traden nijn^ woning in: een jongeth vaneen|g jaar of acht (Dirkjes broertje), kleine meisjes met vieze neusjes (Dirkjes zusjes) en een levensgrot^gg té soldaat (Dirkjes aanstaande lant). Nou, dat was eenblijdevver^ róssing, voor Dirkje enihétecn;-eea|^ gezellige' drukte. Nauwelijksj;wasfde# zuigeling uit. de doeken gedaan|;ofj| het wicht begon erbarmefikAa;ïknj|| schen. ^.Gerrie mot eerst.maar .eepB^' drinken", zei de brcede,yrqu.w^bë^ daard en' begon rustig haarij te knoppen. Even later stiet' mijn jongste: zóonl een yselijke gil -uit. Hij was slaa-as gerankt, met Dirkjes broertjê;vWb«p deren hebben dat Sauw' Diaar^^§ zuigeling schrok ér; van, v3'Mtikt«M zich cn bleef naar lang achter./Oirp derwijl zat Dirkje heerlijk baad, hand met haar soldaat, lette niet' érg, op was met mij in: een; scherp - débats gewikkeld over Thdonè3|3;.\wa^^fj naar toe moest cn waarop bij hevig zat af te geven. De kUi.néQmÓïB zaten, overal aan, ondanks' de streng; gé vermaningen- van hun ntbedCirM die nochtans $enn. kim neusjes te bpmdeicn/:r.qo^t|ï5® onafgebroken liepen te Maar wij..vonden Dirkje dat heïmwee-achtigóbn|^^lM heelemaal kwijt .was .-'en-; noegd zat te glirnmen; ;,7%gen8a drukke bezigheden' moesten helaas éxcuseeren én vrii FGMchtet® de familie een prettige dag., Toetï^ we,om vijf unr thuis kwamen;lw$re,ïa dc luidjes net weg;-Het wasr^aji^ wat rommelig.;-.in der.huiskamer^ nt aar D irkje z/icbtbaar;; opgefl^r.dr door liet bezoek; .wérkte erjialjlw^feö op los; en ik verzékcr/U/dat^list^ schoon zal worden hij ons. Dirkjo^ zal ïiiet rusten met rcIioonrriak^n/tóL je van den pro ndkunt .eten^wanfe zoo hoort: het te zijn nade' schbon^ maak, zegt zij. DESIDERIUS^ groote tube 45 et Fllnkeiube 30 et-» *ear ,ldie?;niet -V mocht terugkeeren DOOR WiLLY CORSAR1 35) De boodschappen, die mevrouw Vorlv haar soms. had gebracht, wa rén ook nooit van dien aard.'geweest,, dat ze haar overtuiging aan het wan kelen konden,;brengen en ze had op haar rustige en vriéndelijke, manier zeer heslist geweigerd, ooit aan een séance deel te némen, zoodat zelfs de, volijverige eh fanatieke mevrouw Vorly tenslotte ontmoedigd was ge worden. Zij voelde, dat alles, wat zij Ellen -beloofde, van zulke séances; haar juist afstootte. Want Ellén ver langde niet, zooals veel menschen die icniand aan den dóód verloren hebben, haar doóde terug te zien;of nabij zich te. voelen, zooals mevrouw Vorly haar voorspiegelde 'dat zou. ge beuren als'rij wilde meewerken. De gedachte, Felix weg te lokken uit een betere wereld, was in .haar ge voel een profanatie. Sinds-maanden had zij mevrouw Vorly dan ook niet gezien of gesproken en het; wasj toer val, dat ze haar ontmoette, toén zij terugkeerde van haar bezoek aan den zieken Erno. Mevrouw Vorly was opgewonden naar haar toege sneld om te vertellen, dat zij juist tien avond tevoren een boodschap had gekregen van Felix. Zij moest absoluut komen om die te lezen mevrouw Vorly waagde zich niet' meer. in het huis van den dokter met zulke dingen het kon heel belang- "rijk zijn. Ellen was begonnen met te weigeren. Toen had mevrouw Vorly iets gezegddat haar verbaasde eri ontstelde. „Het gaat over dien logé van jul lie, dien vriend van Erik', had zij gezegd. „Ja, zijn naam staat er niet in, maar het is duidelijk genoeg cn er staat-ook iets in van een dreig brief. Zegt je dat iets?" Ellen had vaag iets geantwoord en beloofd te zullen-komen. Haar hart was plotseling; sneller gaan kloppen cn ze haastte - zich weg, alsof zij vluchtte. Een dreigbrief. ;v, een d r e i g b r i fKon het mogelijk zijn dat dit sloeg op.maar daar van wist niemand iets al dan Felix. -Zij had gewankeld tusschen haar afkeer van al deze dingen en eeri plotseling donker voorgevoel dat. dit iets ahdex's was dan al het Vorige.. Op den avond, dat Erik en Sigurd naar Amsterdam waren gegaan, had zij 'een besluit genomen. Ze maakte zichzelf wijs dat het beter wasdie boodschap té lezen en vast té stéllen, dat het ér juist mee was ..als met al die anderewat vage zinnen die nietszeggend waren" onder hun ge heimzinnigheid.frases, zooals ieder schrijven kon, ook zonder iri trance, te raken. Maar in waarheid was het'iets anders dat haar. dreef dat ecne woord: dreigbrief.Dat woord had Felix eens gebruikt en het had een brief betroffen,: die Si gurd had geschreven. Mevrouw Vor ly'. kan daarvan niets-;-afweten; had Felix nooit zelf ontmoet, want ze was tijdens den oorlog in het stadje komen wonen, nadat haar huis in Rotterdam bij' het;:bombardemcnt was afgebrand. Ellen had haar'nooit iets over Felix verteld uit voorzich tigheid cn. had alleen wel eens iets over. haar geschreven in de vele brie ven.'die zij met Felix wisselde sinds hij zat ondergedoken en waarmee zij hem afleiding probeerde te verschaf fen door hem uitvoerig alles te ver tellen, wat zij beleefde en wat er om hen heen gebeurde, in het stadje- Mevrouw Vorly was toen een tijd lang een soort locale beroemdheid door haar voorspellingen dat de oor- 'log binnenkort, zóu afloopen en. de boodschappen, die zij van overlede nen overbracht aan de nabestaan den. Maar de datum van den aange- kondigden vrede verschoof zoo vaak cn .de.- boodschappen waren dikwijls zoo onbelangrijk 'en vaag, dat die roem gaandeweg,-taande. Dat woord „dreigbrief" bracht El len er. toe naar mevrouw Vorly. te gaan. Nu zij hier alléén zat op haar kamer voelde zij bitter berouw er over. Voor de honderdste maal mis schien herleefde zé weer dat uur bij mevrouw Vorly, die haar met geest drift had begroet. Zij bewoonde .een kleine étage die- nog bekromper.er leek, doordat de kamers volgepropt waren, de muren bijna geheel bedekt met tcekeningen de meeste fantastisch van aard, enkele volgens mevrouw Vorly, ver vaardigd door Rembrandt en Van Gogh,: via een medium.: Mevrouw Vorly kon rich niet veroorloveneen dienstbode té houden en had geen belangstelling voor het. huishouden. Dit alles bij elkaar vormde een chao tische wanorde, waarin de groote, zware vrouw met haar enorme han den en voeten zich niet kon bewegen zonder tegen een meubelstuk .te stoo- tcn of bijna een der yele stapels boeken, die overal stonden, om te gooien. Mevrouw Vorly's basstem paste bij haar, maar het aureool van witte: haren én de lichtend helle bogen' leken tot'een andere vrouw te behooren. Vele menschen lachten om mevrouw Vorly, maar Ellen was altijd vaag bevreesd voor haar ge weest als zij die vreemd lichtende bogen zag. Zij had dikwijls gedacht dat er iets macabers was m den ijver, waarmee mevrouw Vorly toe snelde, als iemand een doode had te betreuren, maar tegelijkertijdhad zij medelijden met haar. Zij wist dat mevrouw Vorly spiritiste was ge worden na den dood van haar. man en daarin troost =had gevonden. Het was haar onbegrijpelijk, dat zij zoo gelukkig was met boodschappen in den trant van: „ik heb het hier heer lijk'en denk steeds aan je", en sinds de goede vrouw weer de meeste van haar aanhangers en bewonderaars had verloren, vond zij haar ook mee lijwekkend. Maar tegelijkertijd was er iets in den fanatieken. wensch der andere om een bewijs te leveren van de echtheid van haar boodschappen, dat haar afstootte.. Vervuld van al.zulke tegenstrijdige gevoelens had zij tegenover- me vrouw- Vorly gezeten, geperst tus schen meubels en stapels boeken, en had de boodschap gelezen, die me vrouw Vorly volgens haar zeggen in trance had geschreven. Maar zoo dra zij het-papier in handen hield, hpH zy zoo'n schok gekregen, dat het even duurde eer zy lezen kon. Want wat daar stond, was.geschreven.met een handschrift dat volkomen geleek op dat van FelixéDat kan nic-t waar zijn, dacht Ellen-verwilderd', dat.is toeval, het kén niet ztfn bandschrift 2yn. .het lijkt er alleen;op.... Maar de letters dansten vnor haar oogen en mevrouw Vorly, die haar ontroering merkte, vroeg gretig: „Is het belangrijk? Begrijp je het? Mij lijkt het erg geheimzinnig, maar het moet slaan op dien vriend van. Erik en is dat niet merkwaardig?" Ellen zei met bleeke lippen: „Ja, het is.merkwaardig. Er staat iets in. dat alleen Felix en ik weten". Daarop kende mevrouw Vorly's geestdrift geen grenzen. Het gelukte Ellen slechts met moeite weg te ko men, want de andere wilde dadelijk probeeren een séance te houden. Él len was bijna gevlucht, nadat zij bet papier met dc boodschap in haar tasch had gestoken..* Nu zij alleen zat in haar kamer, trachtte zij zichzelf er van te over tuigen dat alles zelfbedrog moest zijn, suggestie, toeval, wat dan ook. Maar hoe kon het suggestie zijn? Zij had zeker niet zichzelf iets gesugge reerd- en hoe kon mevrouw Vorly haar suggerecren dat het handschrift dat van Felix was?. Zij wist niet eens, dat het zooveel daarop leek. Het was een handschrift dat moeilijk'na,te bootsen zou zijn. Ellen- had hem wél eens'geplaagd, dat zijn brieven meer leken op lange doktersrecepten. En de dreigbrief... Zij nam met bevende vingers het papier^uit haar tasch en dwong zich zoo kalm cn nuchier mogelij ie lê hef-: lezen wat er stond. (Wordt vervolsd) met allemaal gele oortjes. Ze -vonïl den het prachtig en Güsbcrt extra^j lief, omdat hij zo' aan ze f. gedaeafe had - op, deze .zonnige PaasmorgenS Maar 't mooiste van alles kwam^ nog. Toen Slurf zijn Kronkelei^wojj gaan eten, bleek' het met het béér» lijkste hooi gevuld te zyn. lekkerdéél dan bij het ooit gegeten (had,1|yër|f| zékerde hij ieder, diehet maar)Jiq«|| ren wilde. VoorFifi bleek- hetveên|| el met nootjes en dat van'v;Ik)èf ■vvashelemaal gevuldmet blefstu 2e raakten niet uitgepraat van:yé^ rukking en prezen Gijsbert TuW|eïz^ begrepen maar niet, hoe hUdatïa^T lemaal kon. ':'i „Tjaaaa.zei Gljsb.ert-gUm«§| mend er. hij keek zo geheünzihnlgp als hij maar kon, ik kan eer toveren, hè (Wordt vervolgd). MARIAN 5 Voor vijf belangrijke steden India, Calcutta. Amritaar, DelhO Agra en .Pesjawar, is wegens :nléu«f we ongeregeldheden 'een uitgaans^ verbod afgekondigd, MiUtrircmrfenö_ politie patrouiUeeren door' déiShra^ ten. Te Calcutta zjjn bovendien-hop sedert het- begin van de maandi30O personen wegenë cholera naarlhét^ ziekenhuis: vervoerd, .^v Zóó MOET JIET N7ETII Matras} sen, kussens en sióelbeklcedthgigj^) knrj men bef er stof zuigen of schui x ren, want zij hebben van klop""1 veel ie lijden. X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3