AZENWINDEN QgESSSSH m Wonder van lmm mm m.; -m m m Sonja Henie m m SCHAKEN Duizenden willen 6 Mei naar het Stadion Hoog bezoek yoor Sparta en Xerxes Zachte legende en harde werkelijkheid gratie en schoonheid Journalistiek-iiteraire brief uit Engeland xWi DEN DOOLAARD door i Laat bookmakers werken! Maar... of zij de kans krijgen om er te komen Telefoon staat niet stil Ragnhild Hveger doet weer mee MU F ÏÏÈW Als Wilkes er zin in heeft, kan het nog spannend worden in district 2 De Roode lantaarn Russische kleuren in Cineac wmm Lutusca Avonturen van een losbol Capitol De zevende misdaad Victoria Walvischvaarders was Zaterdagmiddag, en dus it, zooals honderdduizenden igEngelschen het elke week doen, de hazcnwindhonöenrennen. een was het voor mij de eerste «r. vroeg mijn vrouw, die er ~k nog nooit heen was geweest, "<en ik terugkwam. ..hoe was het? yxnooite waard, dat ik een keer *ga?" De antwoordde mat een Rachel gefluit, legde mijn handen ach- jgter.mijn ooren, slingerde zc voor mij guit alsof ijc een onzichtbarcn vijand !|wdde wegduwen, floot weer, maakte Ipog een paar zwembewegingen en ®stak ten slotte mijn handen als ho llens boven mijn hoofd uit «Ben je wel naar de hondenrennen ^geveest?'* vroeg ze ongerust „Wat je yggar doet. lijkt meer op een 2wem- ^üredstrijd in een gekkenhuis." „Niks 'ï*cr van! Weet je wat het beteekent? w .k; een voorbeeld van do gebeim- ptaal. waarin de bookmakers met el- spreken, als ze elkaar op een g-afstand Iets duidelijk willen maken. ^j-'Beteekent eenvoudig, dat „Frac- graut Lady" in Race 3 op 5 tegen 2 «at endat hij geen nieuwe wedden- 'appen meer moet aannemen, agant Lady"' ofte wel „Geurige jnéy-was volgens bét program in »r,laatste race IMP BPD STB. jsr. ze was in zooveel reces QA FS Kcweest dat ik toch maar twee shil- OP haar gezet heb. Ik kreeg 2>/t terug, en voor die sixpence !®oï^veen gratis kop thee met cake 70- Toen ik.de krul in Fragrant brsfstaart zag. wist ik dadelük. 3i?*- OP haar wedden moest al was :|dan ook IMP BPD STB. Wat dat .zteeKent? Heel eenvoudig. Verle- ■Xf&tijpvQék' rende een andere, hond ,aar: voor de voeten, ze vloog er te- s^aan en schoot toen over den kop. e^-. zoolang een hond niet SA NS kan je er gerust een knaak "~h/Wagen, als haar huid je bevalt v'Geurige Damewas geel met ^arte vlekken." ^Vertel\ nou eens van voren af ^ztó rhijn vrouw ongeduldig. Zeventien renbanen .t Is niet moeilijk, om naar de ha- windhondenrenbaan te gaan. En- rohd Londen heen zijn er al ze- tièn. Ik koos Park Royal, omdat "vzooals ik hoorde, dicht bij een JïohOvan de ondergrondsche lag. Park Royal uitstapte. - lSe bÜöa meteen leeg. want staptenog een paar honderd luit;>Ik r yvist der weg -niet en roaz-.liët ik me maar met den ;.ypin nieedryven. De stroom vloei de# over (nauwe modderpaden, aan ■weerskanten met prikkeldraadschut- vtingen afgezet tusschen fabriekster- mendoor. Toen ik een metibelfa- riek, een kalkfabriek, een inktfa - riek en «in melkfabriek gepasseerd 'fvróeg ik aan een van de hon- _dea zwijgende mannen, die met samenzweerdersgezichten ^zïch iiit keken, of dit wel de 4££wasnaar de Park-Royal-ren- rond: ze haalden dus de respectabele snelheid van meer dan 60 km- per Uur. De haas stopte; de honden ook. De meisjes legden, ze weer aan de leid sels, en de winnaar en nummer 2 werden voor de eeretribune geleid. De meisjes salueerden, iwz ze graaiden in de richting van haar permanent. De honden werden weg-, geleid, op no. 5 na. die een plasje moest doen. Toen was het wachten op race no. 2. Een wedstrijd van acht races duurt meer dan twee uur; maar tijdens die twee uur wordt er slechts achtmaal een kleine halve minuut gerend. Want de rest van der. tijd is noodig voor het afsluiten van de wedden schappen. Je kan wedden bij de bookmakers of bij den totaljsator. Ik koos den tqtalisator, omdat die er moderner uitzag, en voor een leek j Volgens de „Kerkelijke Com- j missie in zake het Gokken", zou :,dë Britsche industrie de 275.000 J mannen en vrouwen, die zy dit i jaar noodig heeft, uit de gok- i ondernemingen kuunec halen- i Dè commissie heeft berekend, dattusschen de 36Q.000 en - i 435-000 personen regelmatig em. i plooi vinden in het voldoen aan de gokzucht van 'f publiek, dat hondenrennen bezoekt of aan voetbalpools deelneemt- Deze „arbeidsreserve" zou ge makkelijk kunnen voldoen aan de behoefte aan werkkrachteu en zelfs dan nog zou het gokbe- j drijf veel omvangrijker zijn,, dar. •voor het land goed is. - In de commissie, waarvan de aartsbisschop, van -Canterbury j 'voorzitter is, zijn alle christe- j dyke kerken, met uitzondering van de' katholieke vertegen- j woordigd. (AP). j CHEERFUL BISHOP, een eertijds beroemde Nederlandsche vertegen woordiger op de windhendemennen «Watdacht je anders?" zei hij met j RENNER wil Cheerful. Bishop hét brood voor zijn kinderen verdienen.' 1 boozen blik.„Denk je soms, dat -^ïbler .loopen voor het natuur schoon?" - ^JS'derdaadL Het,eenige mooie, dat wjeêtijdens een kwartier loopen te- èhkwamen. was een trein met fus- teii^bier,\vari een goed merk, dat je 7'. Leiden kunt krijgen, omdat er fveel-.vraag naar .is. -• Een tip jJAchtór <ïe bierfabriek lag het Hon- 'dehstation. 'Bij den ingang werd ik eschoten door een man, met een "ffigén' vi ltho fed diepdn-z'n kwaad- dige oogenl ,Jdag" ik je een. tip -^ypn?"csiste;hij: mij toe. „Zet alles ■hf. jehebt op Regenhoos in Race 7. t: ik. weethet van een- ih- téri Zet .ook tien pond voor mij, of '"f? ;alg. tien je te veel is. Na afloop eh'iAvé- mekaar." Ik knikte ja, be- öbfdei alles wat hij me vroeg en Ihgï'naar" birmen. Ik had toch maar. tien-shilling bij me. §p,angs een. rij wedloketten, langer dapin Thetvgrootste station, bereikte Sé- overdekte tribune. Midden in et/firasveld was een bloemperk zon- 7?blocincn '"(Nederlandsche bollen- 'eekers,.. attentie)Ründ het veld afgerasterderenbaan, met ëén^rondom Ioopende groene rail aan Bm^büiténkant Race I moest dade- ^kjibeginnen. i Zes meisjes, die zes 'hdhbaden-vasthielden aan een rtóhSriem,- kwamen;.*t; terrein op- .■wahdélen. De meisjes droegen witte 'assehi hoogerubberlaarzen van we- ^ë|dé-,modder;en zwarte jocKeypet- .ten;:;dè hazen winden droegen ge- ^êarde- dekjes met hun nummer en Jnüilkqrven.yabwege het bijten-vVoor dé<twee hoofdtribunes; hield de rij de meisjes - maakten front dobr.de honden een zetje tegen hun hterete ie gev zn, Toen werden de honden in nauwe hokken opgesloten, tegen den rand vah|de;renbaan en begonnen te blaf-, ^h'tenr. té janken. Opeens klonker ^éiL'luid geruisch; iets,dat op een aW-leek, vloog over de groene rail 'dérenbaan rond. Het traliehek voor 'de«hokken viel; de hondenstoven "aar-buiten, renden den haas na, en' tauwden, zich rond de bochten. On- ;yccr dc helft van de tocschou«.vers .begon te ^brullen; „Vooruit nummer ï-LPak de bocht. Handsome Duke!" 'sar de mooie Herlog trok .er zich et& van aan; hij was-en.bleef ach- fér.: In 24-seconden war'cn de honden betrouwbaarder. Achter vele loket ten zitten vele jongedames met inge wikkelde toestellen voor zich. Je legt je geld neer, mompelt een nummer, de juffrouw haalt een handle over, drukt knoppen in, en geeft je een kaartje. Als je gewonnen hebt krijg je na afloop op dat kaartje'je winst uitgekeerd. Op de tribunes, voor de loketten en in de bar lag de cemen ten vloer bezaaid met oude kaartjes, 't "Was dus zeker al net als in de staatsloterij; veel nieten. Toen ik mijn twee shilling had ingezet, legde een vriendelijke meneer mü uit hoe ik zien kon, hoe of wat ik gewonnen had. Rechts van de eeretribune staat aan deri rand van het veld een hooge zwarte muur met een witte rand; net een groots grafsteen. In het zwarte vlak wemelt het van da letters en cijfers, die voortdurend verspringen. De meneer probeerde me uit ie leg gen, hoe die totalisator werkte; maar hoe meer hij in details ging, des te totaler raakte ik in de war. Ik had het gevoel, dat de grafzerk kwaad aardig stond, te knipoogen. Hij ver telde. mc, dat-er in 1946 op alle En- gelsche hondenrennen samen, ruw geschat. 300 millioen pond verwed was. Er moeten achter die grafstee- nen vele fortuinen begraven liggen. Wedden en hondenrennen is een apart vak, waar duizenden hun brood (of liever: oesters en cham pagne! mee verdienen; en hij ver-, telde me ook van de vele vaktrucs. Van vergiftigde honden (een maand geleden nog stond er in de krant, dat er 24 honden op geheimzinnige wijze naar de Hiernamaals-Renbaan waren vertrokken). Van het stiekem voeren,, vlak voor de race, als ze 'm dat lappen kunnen, van den favoriet met chlorotonepillen in lever; van pogingen, om de knechts om te koo- pen, die de starthokken schrobben: als de knecht de planken, waarop de hond zich met zijn nagels afzet, met groene zeep insmeert, zoodat hij uit glijdt, krijgt hij de helft van de winst. Van de sukkels, die' op ver zoek .van een. wildvreemde extra in zetten op een bepaaldenhond, die „vast en zeker winnen zal"; wint het beest toevallig', dan heeft.de slimme rik. zonder /„eigen inzet een zoet winstjéVV.^ 'T 'j.' ÏF'F* '''r' Vriend kwam niet terug „He," zei ik, toen ik daarnet naar binnenging, vroeg een verdacht uit ziend type me,: of ik tien pond voor hem op Windhoos in rage 9 wou zet- -ten;"*.-; F Mijn. vriendelijke raadsman grin nikte. „Als Windhoos straks wint, viiegt die vent als een hazenwind op je af; als ze niet geplaatst wordt, is hij nergens te vinden." Hij kreeg gelijk. Windhoos verloor, cn ik zag m'n vriend met den hoed in de kwaaie oogen niet terug. Maar ik was wat in m'n nopjes met de sixpence, die ik op Geurende Dame had gewonnen. Omdat ik vond. dat ze zoo'n mooie krul in d'r staart had. Als ik teekenaar was. van de kracht van Daumier, of Hogarth zou ik eiken Zaterdag naar de hon denrennen gaan. Niet om te wedden, of om de honden, maar vanwege de prachtige louche types, die je er ziet. Om de vertrokken gezichten te teekenen, met uitpuilende oogen en stukgekauwde sigaretten in den mondhoek, op het oogënblik dat Geurende Dame en Mooie Hertog, Zonnestorm en Romantische Zwer ver in een kluitje op elkaar door de finish gaan. Nauwelijks is Holland—België achter den rug het gemopper van de menschen, die teleurgesteld moesten worden, klinkt ons nog in de ooren, om maar niet te spreken van de onverkwikkelijke ruzie, waarvoor gezanten in het geweer moeten komen om de partijen weer bij elkaar te krijgen of een nieuwe „heksenketel" doemt alweer aan de horizon op dc wedstrijd op 6 Mei in het Stadion Feyenuord tusschen het Continentale elftal en het BondselftaL nen om voor deze gelegenheid het aantal plaatsen, uit te breiden?" - „Nee,: dat kan niet. Misschien dat zulks nog wel eens in de toekomst zal gebeuren, maar nu zeer zeker niet."- Onze lezers zijn dus nu op ,de hoogte van den stand van zaken. Velen voelen zich geroepen om dezen wedstrijd bij te.wonen, doch slechts weinigen naar wij vreezen zul len worden uitverkoren Niettegenstaande het feit, dat wij nog bijna een maand voor den boeg hebben, worden er nu reeds hardnek kige pogingen: in het werk gesteld 'om een kaart voor dezen wedstrijd te bemachtigen; En wat is'er in zoo'n geval gemakkelijker dan een: tele foontje naar dc krant „Méneer, hoe kom ik aan een kaart voor den wedstrijd?" isde vraag, welke ons ettelijke malen pér dag gesteld wordt. Wisten wij het maar. De regeling is zoo, dat. de K.NjV.B. in - eerste instantie- de vereenigingen en officials bedient, die zooals destijds in de Sportkroniek is gepu bliceerd Vóór 14 April hun aan vragen moeten hebben ingediend. En wat -er da n nóg a a n plaatse nover blijft, aldus, heeft de. heer van Krim pen, de directeur van het Stadion ons medegedeeld, komt naar Rotterdam. Hebt u-er eenig idee van-hoe veel plaatsen dat zullen zijn?" „Nee," antwoordde de heer Van Krimpen, „dat kan ik mei geen mo gelijkheid zeggen. En zoolang wij het -aantal niet kennen, kunnen wij ook verder niets doén of beloven." Bestaan er misschien nog plan- Onzo Kopenhaagschecorrespon dent: seint, dat' do mogelijkheid groot is, dat de beroemdeDeenscb© zwemster Ragbnild Hveger zal deeL nemen aan do Europeescbe kam pioenschappen. Zij is vrijgesproken van de beschuldiging gecollabo reerd te hebben. Thans is zij dienst meisje in Zweden. /an Sinderen weer in training De Rotterdarosche bokser - Van Sinderen die onder den schuilnaam van Luc Lucas -tijdens den oorlog opmerkelijke successen heeft ge boekt, is, na eenige jaren: uit den ring te zyn geweest, bij Huizenaar weer in training gegaan. EEN GEMISTE KANS! De wedstrijden om den Wilhelm Steinitz-beker zijn in vollen gang. De beide laatste ronden kenmerken zich door gevechten, die na een rus tige openingsfase plotseling een moment van hoogspanning hebben, waarbij, veelal door tijdnood en nervositeit, de beslissende voortzet ting wordt gemist y Zoo mocht ondergeteekende in de tweede ronde niet klagen, toen dr. Bergsma op het beslissende oogën blik een duidelijke winstvqortzet- ting overzag en hij in het eindspel nog met reraise kon ontsnappen. Doch het schaakspel kent rechtvaar digheid! In de derde ronde gaf godin Caissa den dokter als vergoe ding een vol punt cadeau. Liever gezegd, het was E. L. Janssens, die de kans van den dag miste Jn de navolgende interessante partij; Wit: E. L. Janssens. Zwart: dr. K. M. Bergsma. Spaansche Partij: I. e2e4, e7—e5; 2. Pgl—f3, PbSc6; 3. Rfl—b5, a7a6; 4. Rb5— a4, Pg3—16; 5. Ddl—e2, De witspeler vermijdt bij voor keur de open verdediging (5. 0^-0, Fxe4 enz.). De tekstvoortzetting is een beetje tam en geeft zwart spoe dig gelijk spel. 5. b7—b5; 6. Ra4—b3, Rf8e7; 7. c2-rc3, 0—0; 8. d2—d3, Wederom te rustig gespeeld. In aanmerking kwam 8. 0—0, d6; 9. Tdl, Pa5; 10. Rc2, c5;. 11. d4. Dc7; 12. Rg5 enz: met kans op initiatief. 8.d7d6; 9. Rel—e3, Pc6—a5.' Maakt den opmarsch van den pion mogelijk. 10. Rb3c2, c7—c5; 11. Pbl—d2, Pa5—c6; 12. 0—0, Dd8—c7. De zwartspeler en trouwens ook de witspeler schijnen zich voorge nomen te hebben vooralsnog geen zetten te spelen, die bet beeld van den strijd wijzigen. Anders had zwart stellig de voortzetting: 12. d5. 13. exd5, Pxd5 met kansen langs de open d-fljn ge kozen. 13. Tal—cl. RcSd7; 14. RcZ— bl, h7hG: 15. h2—h3, Tf8—e8;. 16. Kgl—hl, Re7—18; 17. d3—d4, De „stille" zetten zijn op: wit gaat iets beginnen...... 17. Tab—bS; 18. d4—d5,.... doch heeft er al weer spijt van. 18. dxe5, dxe5; 19. Tfdl gevolgd door Pd2—fl—g3 had ons beter bevallen. 18. f, Pc6—a5? Er is geen enkele reden, te be denken waarom dit paard veroor deeld moet wórden niet meer aan het spel te mogen deelnemen. IS. Pe7 was noodzakelijk. 19. b2—b3, g7—g6; 20. Pf3—h4, Rf8g7; 21: f2—f4!, Wit ontwaakt plotseling tot leven! De tekstzet lijkt een misgreep, doch is in werkelijkheid een diepdoor dachte en kansrijke offerwending! De voetballiefhebbers, die er geen „vasteverkeerlng" op nahouden, komen morgen vóór een moeilijke keus te staan. Zy kunnen hun schreden richten naar het Kasteel van Spangen, waar AJax een beleefdhcidsrisite komt afleggen, maar ook aan den overkant, in het stadion \*an Van Krimpen, lqnkt hun een begeerlijke wedstrijd toer hier is het Xerxes, dat den strUd aan gaat binden tégen de club van Koozcn en Kick Smit. En dan spreken we maar niet van Hennes, dat als gustvrouwe optreedt te gen, het altyd moeiiyk hanteerbare V.S.V. wordt het oppassen voor de Schie-' damsche blauw-^vitten, willen ze nog een schimmetje van een kans op den hoogsten. titel behouden. Neptunus lachende derde? De jongens van Timmermans mogen mprgen op adem komen. Dat Is nüsschlen maar goed ook, want hun „come back" in de competitie was niet al te best. Vergissen wy ons niet, dan zullen we Tunus op dc tri bunes \an het Feyenoord-sta- dion tegenkomen en wat zou hjf vergenoegd in zjjn baard krab belen als zijn concurrent Haar lem een veeg uit de pan kreeg van Xerxes Het wordt een beetje eentonig om het altijd maar weer te hebben, over het „phenomeen" Wilkes, doch wil Xerxes een kans hebben om te winnen, dan zal Faas cr aan te pas moeten komen: Hij hééft trouwens nog iets goed 'te maken ook, want tegen België was hü niet je „dat". En misschien zjt meneer Seel- draayers, de vice-yoorzitter van. dé F.LF.A. wel weer op de itribime... Het aardige van dezen wedstrijd is, Het wordt in district 1.met .recht de dans om de roode lantaarn. Voor. niet minder dan vyf clubs luiden nog degradatieklokjes en het valt nog op geen stukken na te voor spellen, wie uiteindelijk het kind van de rekening zal worden. Niet één doch vyf katten, zullen probee- ren om rare sprongen te maken. Om te beginnen: Sparta... Het is nau welijks denkbaar. dat het den Kas- teelheeren zal lukken om het als een vorst op zijn troon zittende Ajax een onplezierige terugreis naar Amsterdam te bezorgen. Maar... „onmogelijk" komt niet voor in een voetbalwoordenboekje. Ajax zou de eerste niet zijn om van Sparta, dat ten slotte ook nog zoo jets heeft als een roemrijk verleden, een broekje te krygen, Feyenoord heeft al eens iets dergelijks onder vonden. De rood-witten kunnen zdch gesterkt voélen door de gedachte, dat zij morgen in de „struggle for life" niet afieen staan. A.D.O. ont moet D.W.S. en staat er precies eender voor en ook voor Emma lig gen er geen rozen op het pad, dat zij zal moeten verdedigen tegen 't Gooi- De Hilversummers hangen wel in de middenmoot, doch him arsenaal kan ook nog wel een beetje versterking gebruiken. Hetzelfde parool geldt voor V.S.V. en daarom Het ideale Laxeermiddel J Wat Is en hoe werk! de I.C.C.7 De I.CC Is een instelling, welke personen met elkaar In contact brengt, die weinig of geen relaties hebben. Zij. die om welke reden of welk doel dan ook, uitbreiding van hun relaties zoeken, kunnen lid" worden. Vraagt gratis inticfw tingen, welke geheel vrijblij vend In blanco couvert worden toegezonden door de dat Xerxes zelf nog geenszins kans loos is. De Rotterdammers staan slechts drie punten achter op Haar lem cn hebben bovendien een wed- strpu minder gespeeld. Dat belooft dus v/at morgen. Dat de Vole wijekers geen moeite rullen hebben met H.B.S. Btaat, na wat Neptunus in den Haag is over komen, voor ons ook nog geenszins als een paal boven water en Blauw V/it. de laatste van de „big five" zal ook geducht op moeten passen voor D.F.C. Het steeds dieper in het moeras wegzinkende Excelsior dur- \-en w e. hoe graag wc het ook zou den willen, weinig succes te voor- ene.'Jen tegen D.H.C., dat zelf rog niet buiten gevaar is en de eenige troost voor de roodbroeken is. dat Stormvogels ook nog niet gewon nen heeft van D.O.S, 21. e5xf4. Wie zou hier niet op zijn inge gaan? 22. Tflxf4!. g6g5; 23. Tf4xf6.', RgTxfS: 24. Tel—fl. Rf6—g7 Dekt met het oog op het dreigende Dho maar eerst den pion h6. 25. De2—h5. f7—£6. Zwart kan niet alles pareeren. 25 gxh4 faalde op de fraaie voortzetting: 26. Dxf7+. KhS; 27. Rxh6!. Rxh6; 28. e5!. Rg7; 29. Tf6ü dreigend Th6-f! enz. en op 25 Rc8 volgt eenvoudig 26. Pf3! en het raadsheeroffer op £5 is doodelijk omdat thans f7f6 niet gaat wegens DxeR-l- fenz. Zie diagram. 26. Dhög6??? Dit is harikiri in gewonnen stel ling! 26. c4—e5'.! was vrijwel be slissend, b.v.: a) 26Tex5, 27. Dg6, gxh4, 28. Txf6! en 29. Dh7 mat. b) 26Txè5. 27. Dg6, Txe3, 28. Txf6. Tel-K 29. Kh2. Txbl, 30. Tf7! en 31. Dxg7 mat c) 26...... Txe5, 27. Dg6, Re8. 28. Dh7-K K£7r 29. Rg6+, Kf8, 30. Txfe-f- enz. 'c,; d)26Txe5, 27. Dg6, f5 (het eenige) 28. Pxf5, Rxf5, .i 29. Rxf5, Txf5, 30." Txf5 en\,wif'hèëff'hèt'ge offerde materiaal terug en staat prachtig "voor'het eindspeL- 26. Te8— e5! U v;'. Zwart geeft geen tweedekans tot e4e5. Thans dreigt bovendien Re8 met damewinst en gxh4. 27. Ph4f5, Te5xf5! Wit geeft op, want op 28. gxf5 of Txf5 volgt 28...... Re8 en de witte: dame isgevangen. .Een opwindende finale! ,t>v CKR. VLAG5MA- De Russische fHm „De Steenen Bloem" moge dan: op het.filmfesti val -in Cannes' dén eersten :prijs voor kleurenfilms hebben gewonnen, ideaal lijkt ons'hei. procédé (nóg lang niet. In suikerzoete kleuren en een irritant traag tempo" toont regisseur: A. Ptouchko ons het sprookje van den herdersjongen Danila, die, eenmaal zeer bedreven in hetsteenbouwerf geworden, niet rust voor hij de,.le gendarische steenen bloem te aan schouwen krijgt, hét wonderwerk dat den kunstenaar het vermogen schenkt A LS er één uitzonderlijke en tevens omstreden sportfiguur op de wereld is geweest, dan is het toch zeker wel Sonja Henie, de 36-jarige,van afkomst Noor'sche, thans Amerikaansehe ijskoningin. Inderdaad Sonja' was een zeldzame figaur in de we reld van de sport, wier prestaties op de schaats verbazingwekkend waren, jammer dat haar opvattingen over de amateursbepalingen vrij ruim waren, zoodat haar sportieve moraal geen gelijken tred hield met haar ontegenzeggelijk niet te evenaren prestaties. eerste klasse te schenken. In 3 er- HET zou een absolute dwaasheid zijn ook maar iets te willen af dingen op haar zuiver sportieve verrichtingen. Wie het voorrecht heeft genad Sonja Henie eens in een solo-nummer over den spïegel- gladden ijsvloer te zien zweven, zal dit schouwspel niet. licht vergeten. Met het ietwat boersche uiterlijk en hoewel zij geen opvallende of knap pe verschijning was, veranderde zif, nauwelijks op de schaats,'in een sylphide, een wonder van gratie en schoonheid, waarop de wetten der zwaartekracht geen vat schenen te hebben. Tal van knappe en lenige meisjes, die zich uitsluitend tot de ijssport voelden aangetrokkenen zich met ongelooflijke energie aan de zware training, welke nu een maal onontbeerlijk is wil men als kunstrjjdster tot de topklasse behoo- ren, onderwierpen, trachtten haar te weerstreven, maar Sonja was on genaakbaar. Ernstige concurrenten heeft ze dan ook nimmer gehad.- Slechts tegen het tijdstip dat zij haar liefde aan de film ver pandde, scheen het dat haar capa citeiten iets gingen, tanen, doch ook toen liet zjj niet toe dat eerzuchtige Fransche, Oostenrfjksche emEngel- sche schoonen haar naar de kroon staken. Nimmer werd er na Sonja zoo sierlijk, soepel en zeker over het jjs geëvolueerd. DUBBEL jammer was het dan ook, dat zy zich, evenals zoo vele andere sport grootheden, we noemen slechts Nurmi, tooide met den witten hermelijnen mantel der amateurs, ofschoon zjj, hetgeen on- omstooteltfk is komen vast te staan. Jaren lang de grootste voordeelen trok uit haar sportieve prestaties^ Zeker, nimmer is er beter gereden dan door dit Noorsche meisje,"maar nimmer is er ook iemand geweest, die zoo'n aanstoot heeft gegeven door haar verkapt professionalisme. Zoo ging Sonja schaatsenrijdend door het leven: zii woonde met haar. ouders in de duurste hotels, had al les wat haar hart. begeerde, leidde een leven als een „prinses" en trok desondanks, zoo heette het tenmin ste, geen voordeelen uit haar sport. Hierbij werd zij gesteund door de Noorsche sportautoriteiten.- die wanneer hier of daar een protest werd gehoord, direct voor haar In de bres sprongen. Men ging zelfs zoo ver haar do Orde van St. Olaf daad veel heeft zij voor haar land gedaan. Sportieve daden werpen nu eenmaal voor het heele land een nuttig effect af en. uit dien hoofde eerde men haar .als een nationale heldin KONINGIN van de Schaats en nationaleheldin is zij geweest. Toen haar in de filmwereld eén fe nomenale- carrière werd aangebo den, gooide zö "eindelijk het masker af en een van haar eerste stappen was de Amerikaansehe nationaliteit voor zich en haar geheele familie te verkrijgen. Als huldeblijk hadSon ja bh haar afscheid uit Noorwegen van net gansche volk een pels van platina-bont in ontvangst te nemen. Evenals zoovele filmsterren, trouw de ook Sonja Henie tenslotte rnet een schatrijken Amerikaan, den milltonnair Dan Topping Sonja Henie SONJA BEN1E de Noorsche ijskoningin, vol gratie V en bekoorlijkheid geboren in 1911 debuteerde zij als kunslrijderes bij de eerste Olym pische Winterspelen in 1924. In 1927 icerd zo voor het eerst u>e> reldkampicene en bleef dit tot 1936. Tusschentijds haalde 21J nog vlug zes Europcesche en drie Olympische kampioenschap- pen;'Sleckts enkele andere phe nomena hebben zoo lang ais sterren van de eerste grootte aan het sportfirmanent geschit terd. Scène uit ,„Dc sfeenen bloem", de Russische kleurenfilm in Cineac het leven in steen vast te houden. Op den avond van zijn bruiloft vlucht hij naar de bergvrouw, de eenige die in staat is hem de steenen bloem te toopen, en: raakt in-haar macht. Zij wil den jongen man bij zich houden, maar als zij tenslotte ervaart, dat deze zijn bruid trouw blijft, zegeviert de liefde over haar macht en de man mag naar 2ijn vrouw terugkecren. Genietbaar zijn eenige aardige opna men van het Oeralwoud en de daar in levende dieren; fraai en interes sant de koppen der spelers. Het dé cor is een en al glinstering en hu cn dan wel feeëriek. Niet bepaald origineel is het slot: dc twee gelie ven loopen omstrengeld de opgaande zon tegemoet! Moedige mannen waren in hun jeugd vaak belhamels van jongens. Vivian Kenwav is' er ook zoo een. Hij wordt weggejaagd van de uni versiteit om zijn gebrek aan ernst en zijn bravourstukjes, mislukt om de zelfde redenen in verschillende baan tjes, maar als het dan oorlog gewor den is zien we hem als tankcomman- dant op prettige wijze een daad van grooten moed verachten, die hem ten slotte het leven kost. Het scena rio si gemaakt naar een novelle van Val Valentine. Die erfelijkheid is eigenlijk maar een benauwende zaak. Als uw groot vader een fameus pianist is geweest en gij, als kleinzoon, kunt nauwelijks van het klavier afblijven, dan moogt ge niet mopperen, maar als het lot u, zooals dien armen Victor Coole- brooke, een opa toedacht, die met hart en ziel het beroep van beul uit-' oefende, cn vrooljjk fluitend mannen en vrouwen den adem afsneed, zoo dat u a| maar lust -gevoelt jonge da mes te wurgen, erfelijk belast als gij zijt, dan staat ge er niet zoo best op. Victor heeft er nu ai zes koud ge maakt, allemaal lieve meisjes, die hij* in Londensche parken, gezellig zit tend onder een boom, de keel toe knijpt. Scotland Yard staat lang voor een raadsel, maar tenslotte komt het natuurlijk den dader op het spoor cn hoe dat allemaal geschiedt geniet ge onder ademlooze spanning, nu en dan verlicht door een verlossende lach, in dc door Lawrence Huntington knap geregisseerde thriller „Wanted for Murder". Een bijzónder goede de tective met voortreffelijke rollen van Eric Portman, Dulcie Gray cn Derek Farr. Het leven aan boord van een walvischvaarder is Kocd, maar het is cr geen Zondapsr.honJ! Mocht U dit nog niet weten, dan zal U „Walvischvaarders", een film van Zweedsche origine, die deze week als première in Victoria draait, er ras van overtuigen, dat men op het fabrieksschip of op de golven dansende jagerties géén zwakke lingen gebruikenkan. maar/oer sterke. stevige kerels, die niet hang zijn en tegen een stootje kunnen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4