Wm WkcMiï NETTE MEISJES VERTEGENWOORDIGER J^adio defect VAN SANTEN »DE MEUBELBEURS E; R HERMANS Jr. GEMEENTELIJKE CREDIET- VOORSCHOTBANK T. M. V. Rechtskundige VAN DRIEL -Lederen jassen— „Het Motorpaleis" DANES! BEURSGEBOUW onze GI3ATIS DEMONSTRATIE I HAATKNIPPEN V.d.MEULEN'S MODESCHOQl GEVRAAGD voor. radicale insecten IJ IDI thans alom met groot succes toegepast! ZOMERDIENSTREGELING NEDERLAND BEtGIË-LUXEMBURG KLEERMAKER Secretaresse Sekwaam Steno-Typiste Ass. Boekhouder Aank. Bediende ADIEM REPAREE-Rt BErt^N -.VOOfiD.tELlGER I TIEND,5TR AAl'-53-.55;ROTTERDAM LUXOR THEATER Vanaf IS April lederen rvond 8 uux Zondag 2 nnr matinee HOOFDSTAD; OPERETTE - met leden var. de voormalige FRITZ HIRSCH OPERETTE Buitengewone voorstellingen van de wereldberoemde operette HET VROOl.UKE WEEUWTJE (DIE LUSTIGE WITWE) van Eranz Lehar Nieuwe Nederl. bewerking van MEYER HAMEL met ■PAUL HARDEN, RUTII RHODE»*, FRITZ STE1NEU. BERNARD TAVERNE, CLAIRE CLAIRY, HENK 3R0ÜWKR e.v.a, Groot Koor on OrkuR Rcsie: OTTP AURICH Dirigent; Pill-DE LA FUENTE Entreeprijzen f 1.50 t/m f .4;— a.r.1. Plaatsbesprekcn twee dagen voor .elke voorstelling van 10—3 uur, na 11 uur,- tel. 2332G. GEVESTIGD: -Huidarts Mafhenesserlaah" 263; R'dam en^StaSdag' (Donderdag en-Zaterdjig 1—3 en volgens afhaak. ..r Schiedam Er. .Noletstlchting, Maandag en Donderdag 8—10 per 100 gram 1.30 Müno Lavendel per 100 gram 1.75 Mlmo vloeibare zeep L flesch 1. Haarkammen per stuli 0,300.50 Zakkammen in etui 0,75 Zaktoilets m. spiegel en kam, 1.5G Voor jaars- M'.ir moeheid Orlgineele Fransche Parfums •'pgr>.f^am^ <0l35:}:.V,-/.;' VANOUDS ,pE FRANSCHE BAZAR' STATENWEG (BLIJDORP) Tel. 36761-38016 EENHEIDSVAKCENTRALE - Afd. R'dam PROPAGANDA-BIJÉENKÖMST Zondes 13 Apr. vm, 10 u. Zaat open 9.30 *u. Gebouw Spes,* Dordtschestraatweg DeclaTnatie: MARIE "DE'.IONG—LAGERWAARD Zang: WIE WIES, -Sprekers:.:©. KLEINSMA, H.B.-ÜÖ E-V.C.; TOOK v. d-BERD; voorzitter E.V.C.. 'Rotterdam Entree 25et.bei; inbegr. Nieuwe Binnenweg 135 ROTTERDAM 'Voorjaais-' l"*1./moeheid is V"V J'-l een-gevolg., k van tekort aan. Vitamine C. Aan -yoghurt zijn per^it^rUOOO THQfaa. miné. C. "toegevoegd: Prijs l7ct: per ViL. Fiesch VOL ONDER- EN BOVENGEBIT Gcén prijsverhaoging If door iVitamine- - toevoeging Credieteii. aan alle werknemers, aan wachtgelders en ge pension neer den. Bedrijfscredieten .aan kleine middenstanders- Schulden regeling Bedrijfssanering .Woekerbestrijding PRIMA KWALITEIT Uit VOORRAAD UVtRBAAR Geopend dagelijks van 9^12 cn 1-4 uur, des Woensdagavonds van 7—9 uur. ZAAGMOLé NORIFt MAtHENESSERWEC 1 BEFJERIANOSCHéLAAN 5 AP l; n. oosbndié ts Inü ZOUTMANSTRAAna EEN. GOEDÉ RAAD. Ooft behangselpapier zal voorlopig nog erg schaars blijven. Kies Uu> behang dus met zeer veel overleg, wanneer U zo gc- lukfelg mocht sijn tot de weinigen te behoren Mr prima kwaliteit; - Schepenstraat 111 Rotterdam1:; Tel, 45710 Bezoekt in het zaal. 4, Meent 110, Rotterdam op: a.s. Maandag 14, Dinsdag 15, Woens dag -1ó en Donderdag 17 April, Js.mfddags iXy. *'*3';uür en s'ayonds. 8' uur." D1 'Bovendien Donderdagmorgen 1 0 uur. Wij leeren U het maatknippen ih 3 maanden. Geen rekensysteem - Geen huisbezoek. Lid xttr Ked erlands chiï Vertcal- jing Vtb Rechtekuuiiigs Adviteori) Alle Zaken. BOEZEMSINGEL 100 (Vtematkt) Roittrdm» .Tel. 20105 ONZE NAAM IS GEWIJZIGD IN Dereprachtige" Warner bestaande uit dern zwaar dressoir, 2 armfauteullï en 4 «oc:W len. alles met royale bal-.r.^. poten, koopt tl bij ..De 'a Meubelbeurs" "oor Gevestigd tc 'Amsterdam R'dam o/ omg. ca. oppervlakte. B:-. N"o.' 2013 Parool. N.V. REMINGTON SCHRIJFMACHINE MIJT. Filiaal: R'D.AM: Rochussenstr. 44, Tel. '25biü Overtuigt U van de goedë-^ kwaliteiten en de prlma-^ afwerking van dcie blJ-'S rondere aanbieding i ■-.^•~-.";HEEFTtfSIO F???? (-;■ ;i-'SlJ ;.wy maken naar maat heerencostuums. demi, mantel, mantel- costuums, enz. cn Teveren. alle voerings - cr bij.; Birnicn acht dagen gebracht met 3 weken gereed. Ook keeren cn vermaken van alle heeten- 'en dameskleeding. Desgewenscht coupeur- bezoek door geheel Nederland. Zend briefkaart. Uitsl. beter Klasse kleermHkerswerk. Firma PBTO'S MA AT ATELIER, Rau- u-enhofstr. 4, R'dam. Havenstraat 101.Hilversum, teL 5235. Geopend van 8—12 uur en 2—5.30. Dinsdags gesloten. Ytor>r>7É vi^CHERlJSTRAATBAObudeMetheneMerbrua .R'DAMI AUTOMOBIEL INDUSTRIE „Rotterdam" N.V.: - A.fdeeHnjj „Oudedijk'V le Jerichostr.' 28,' R'aam-0. vraagt ''"•v."'/". v.' Monteurs V A.uto-Electricieh v Aank. Draaier Gereedschapmaker Magazijnbediende Pers. aanmelden Maandag:-' en Woensdagmorgen vdn .10=12 uur. Dames en Heeren,tUe';een^89f lukklg narmonlach £'huWjB.UJJS; vol vertrouwen naar- BUREAU „HILVÊRSÜ^I O rus kantoor h e et t. z rv. goede en beschaafde/-relaties door Bcheel NederlandL;.HMfen zonder positlo of. Inkomen- veri' Iconen wij gocn bernlddellng? SchrSJt ons vol vcrtrouwen/XIw urrrr-V-. qn vlt-'Vllllffn hpnïlf- - Een zucht van de Ienia door goudblond haar. Omdat voor Valdelis por« Jums.ven kostbare luxe-fla cons Is. afgezien, bedraagt de' prijs slechts 90 cent per eenvoudig flesje.'" Maarzo gewoon hel fles je, zo kostelijk-de Inhoudl vraagt voor diverse af deelingen MEISJES boven 16 Jaar; voor inpakwerk en lichte labrlakewerKzaam- heden. Hoog loon. Aanmelden liederen werk dag na 2 uur (behalve Za terdags), ook Donderdags, 's-avonds van 6-8 uur. Hugo de Grootstraat 4L ïs de nieuwe,' bljroiv; der werkzame stof, welke als eeriig pre paraat niet slechts de insecten, doch speciaal de eitjes, larven en neten daai van, radicaal uitroeit. Ons Durra:i staat onder Vrou- wclIJkD (Sip: en l.t hel kanloor mei de HEEST besliste ZE KERHEID. van slaecn. C,tfn IHialen rit bilkantoren' De uitstekende resultaten, overal met het nieuwe preparaat bereikt, uuders:repen oogrr.aals de groote 'beteekenis va:ide vtndtnfi „TJ 181" Talrijke bc- .iangrtikc instellingen, w.o 'bet Ncderlandschs leger, zickcnhutzeu cn- veeteeltbedrijvengebruiken voor ont^rneterngv en 'rêtnigmgsdöeleinden reeds de pro ducten,* waarin TJ 181 is verwerkt. PARFUMS I P R E T T-1 G E W E R K K R I N G in heldere omgeving, dat i6' wat tvy v naast -goed Joon, te bieden hebben aan ingaande 20 April 1947 ;e Muziek instelling te R'dam vraagt: VOLONTAIRfE) vollcd:£TO inuztckupleiding. tczennrostatie lichte admi nistratieve beziiracdcn. Br. -Vo. 3316 Adv. Bur. Benjamin. Stadihoudergw-eg 30n. R'dam. TJ 181 bezweert het mottengevaar De speciale eigenschap van TJ 181. om oók de darven' en eiyes te dóoden, •s voorel bij de mollenbe strijding van grool beiang. Het zijn de raoltenlarven,; .die de motgaten veroo-- zakën en dus" vernietigd moeten worden. Dat doet alléén TJ.181. boven 16 jaar ■VERPAKKIXGSAFDEÈLING' DER VAN DEN' BERGH-S JURGENS' FABRIEKEN.N.V,. NASSAUKADE 3 - ROTTERDAM je" bij den hoofdportier.. - tuSBchen 8 en 12 uur en.' breng je vriendin mee. uitzonderlijke eigenschappen van Overal tv»3* men prijs stelt op uiterste hygiëne gebrutkt men thans TJ 181. Ook in het huis houden maakt men dankbaar gebruik van de eigenschappen, waardoor aüe producten, waarin TJ 181 is verwerkt, zich onderscheiden. KLEERMAKERIJ vraagt is tiet eenige preparaat, dat niet slechu hel. on- pedierie zelf. doch ook de ritjes, de larven en dc nctën termeiirt N.VROTT. ELECTRICITEITS MIJ. vfL H, CROON CO., Schlemond 22, Rotterdam-W. vraagt: -\'! Uitvoerigè schriftelijke Eollicilaties worden gaarne ;jjgewachU/^h :V; is het ecittge preparaat, dat ook m vloeibaren'; vorm toegepasi kan worden. is intltomen onschadelijk voor mensch en huisdier. Aanmelden: A. VAN 'T HOF, kcr Frans$traat 5, térdam: behoefi ilechts" eenmaal grondig toegepast tf worden, om afdoende tesuliaai ce vciktiiften. wordt geheel uit Nederlandsche grondstoven ver-: vaardigd enjjeteekent dus 'n belangrijke dwieten-' bcspumg ANTWERPEN GEVRAAGD: (vrl. of manl.) MULO. of HRS-opleiding. Goede vooruitzichten. P. J. ROKKER CO., Schiekade 108, Rotterdam TcJ. 45825 AMSTERDAM-GRONINGEN »v 4XDAAGS AMSTERDAM-LEEUWARDEN w 4 X DA AGS - AMSTERDAM-ENSCHEDE w 2XDAAGS AMSTERDAM-EINDHOVEN w 3XDAAGS AMSTERDAM-MAASTRICHT vV 6XDAAGS AMSTERDAM-BRUSSEL **.3X DAAGS ENSCHEDE -EINDHOVEN w 2XDAAGS EINDHOVEN-BRUSSEL v» ;1XDAAGSV l.igaande 1 Juni 1947 amsi ero am-MA AST RICHT-LUXEMBURG vv 1X DAAGS Directe en srelle doorverbindingen Dientlregeling en tarieven weiden op aanvrage ventrekt doet da K.LM.-kenleren en Agenltchappen. Alle preparaten mét TJ 181 w.o. eveneens de PITEX producten, worden vervaardigd door „Pharmavet", Utrecht en in den handel gebracht door ..ADIÊM"., Mocht Uw apotheker of drogist cydeiiik geen voor-: raad hebben, wendt U 2>ch dan rechtstreeks tot: Gevraagd per OCcictontB voor postkamer t Mei a^. ÖOÖI»LCIILC en archief Leeftijd v. 18^20 jaar.-.Brieven onder lett. H.W.R. aan Advertentiebureau Nijgh van Ditmar,-. Rotterdam. GROSSIERDERIJ IN KOLONIALE WAREN zoekt (speciaal Groottverk) kan ernog plir.. 100 stukgi por week meer. vervaar, ïlieen. Br. onder No.;7642. Adv. Bur. TTarte, Zaatrmolen- rlrift 3.5a. Botterdam. Pharmaceutische Afdeeling Postbus 307. /,mstcrdam-C.,coder verme.dtng, van den naam van Uw leverancier. voor Rotterdam. Brieven onder lett. H.T.T. a.an Nygh van Ditmar. Rotterdam. &il£ inlirhlinnfin (JJISJ U lïl CO SlSilfl Hi, 551""1- daOdSSO. 5s «t9S.e JaaiÈÊUXS»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 7