TOONKUNST. msmm Gepension. Persoon ReïndiJEÉowügp Radicaai Levenspositie MAGAZIJNCHEF THE GLASGOW ORPHEUS CHOIR CONSE RVATORUJM tM UZIE KSCHOLËnI PARTICULIERE HOOGERE BURGERSCHOOL A PRACTIJKDIPIOMA'S Kruidenierszaak vTThr MEUBELEN of fTNBOEDELS :rv. Wingerden J. DUMAS en avondkleding „HET BRUIDSHUIS" flinke dienstbode pakhuisruimte LAGEMANN SCHOLTENS 1 e. JONGE DAME 2e. FLINKEN JONGEMAN Geheel zelfstandig CORRESPONDENT. TYPISTES en STENO-TYPISTES Zaterdag 12 April 1947 SED. COXCF.RTDIR. .1. BEEK - DK.V HAAG KOK'INGIN\EKERK ZATERDAG 19 APRIL - 8 UUR QnJer auspiciSa v. tl. British Council, Hot beroemde. Schotsche Gemengd Koor o l.v. Sir Ilugli ROBERTOX 60 Medewerkenden Kaartwerk. bu £a. Uchtenaiier, Nwe. Binnenw. 17 WR.WHttli PUPEKT MAm.UAM21Sl,GR.HILLEDUK25Si)WENUECONCORDUk!05 |5TRAATWK9QHIllKEB3BEM,l{EgK5IN6EtZI|OVBlSCHIEl Hoofdgebouw, ParterreStands 61en 65 verstrekt de ±.200 .Mi, ook te ruilen voor kleine werkplaats^ zoo noodig met won.ruil. {reen B'dam-Zuid. Brieven no. l9lo Hét Pa rooi TAXI-ONDERNEMING te koop g-evr. met of zontler materiaal. Br. letter B, Agentschap Parool,Polderlaan 24. Zuid Onderricht o.m. In: ±:.-; PIANO ZANG HOBO VIOOL DECLAMATIE CLARINET CELLO THEORIE TROMPET ORGEL FLUIT GUITAAR Privaatles vanaf f 5,75 per maand Vakopleiding Staatsexamen en Conservatorium Voor Muziekles naar Toonkunst ONMIDDELLIJKE VERLICHTING EN VERBETERING f;-; Stalhouderij v b. L v.<LKUYLEtf Gevestigdvanaf 1S40 |Qöu ve rnestraat no. 20 Tel. 30597, Rotterdam JAïitogarage telef. 68817 Inschrijving an leerlingen voor den cursus 1947-'48aan de voor JONGENS én MEISJES, Westèrsingel 30 is geopend. Spreekuren van dén Directeur op Donderdag van 10.30— 12 en Op Zaterdag van. 11. Tel. 28490, Hoofdkantoor: Amsterdam 76 Kantoren in Nederland - 22 Vestigingen in Azii Vertegenwoordigingen in Lénden en tw-York asthma, neus- verkoudheid, hooikoorts,] bronchitis, en moeilijkeI ademhaling] jong ^echtpaar aan gedeelte van woning met yrije ken ken j»f gëb'r. daarvan. Br. no. 1083, bur. ïïèt Parool Schiedamsche Singel 155, Télef. 2S999. Er zijn 3 Afdeelingen: a. MIDDELBARE MEISJESSCHOOL, b. LAGERE OPL. SCHOOL, c. KLEUTERKLASSEN. De inschrijving is geopend voor de in September aanvangende le klasse der MIDDELBARE SCHOOL VOOR MEISJES met 5-jarigen cursus. Vooral; moderne talen, alge- tneene ontwikkeling en kunstvakken;weinig; wiskunde. Erkend einddiploma met veil. rechten. Kleine klassen: max. 22 leerl. per klasse. Prospectus wordt na aanvr. gaarne toegezonden. AANMELDING bij voorkeur op Ma.- ^en Do.- middag. In het 3e leerjaar kan per Sept. as. nog een enkele leerlinge worden bijgeplaatst. Voor den nieuwen cursus zijn de Kleuterklassen re<=ds geheel en de eerste klassen Lag. OpL School bijna geheel voltallig. Inlichtingen worden gegeven door den Directeur J. II. KRUDDE. Kledingstuk, hWél-Vaardiger> wij van ivUw.-.'stoL De voering ^.wordt desgevrenst bij- gele*erd. DAMES- «n HERENKLEDING U kunt Weten tuneti gewone schriftelijk» lessen, en A CAOEMIE-PRIVAAT- r.gfi PER BRIEF. 90 procent van en-e cursisten slaagden, terwijl het gewrone percentage SO is- OORZAKEN: Da Academie telt IS gespecialiseerde leraren, onder wie 5 gepro moveerden. Onze eigen leraren hebben zitting in de examencommissies Uw werk wordt, wekelijks gecorrigeerd en'U krijgt persoonlijke aan wijzingen om le slagen. BOEKHOUDEN. ENGELSE- en FRANSE HANDELSCORRESPONDENTIE, Staatspracojkdiploma. acte Handelskennis L.O., Middenstandsdiploma, Tonmalistiek. Steno. Spaans, Maleisch- Vraag gratis proeflesl ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHRIFTELIJK ONDERWIJS Lustbolstraat 6, Rotterdam STOOMVERVERIJ H. VERHOEFF Singel 142150 - Tel. 69929 - Schiedam Filiaal Vlaardingen: Hoogstraat 60 Chem. reinigen Verven COSTUUM3.75 9.— PAXTAI.OX 1.50 3.25 REGENJAS 3.75 7.25 REGENMANTEL „3.75 „7-25 ZOMERMANTEL „3.75 7.25 GRATIS HALEN EN BEZORGEN f MOL. L AM OB&.Ü IO DE.NAÏÏOMALE weg IDE 5NELLE WEG voor. uw "TELE GRAMMEN OVE(?TEE. iWOLPHAERTSBOCHI 99 ft'DAM-Z. TEL 7*120-70078 r CoupeursbezoeV O ftt y;^±'.door".'t gehete tand. op goeden -stanj R'dam-X., ter overname aangeb. Om- .zet.f 700.p. tv.'. Woonhuis aanwezig. Br. No. 1994 bur. Het Parool sG^ÈQÉ'IG EB R UIKTE' fe knop gevraagd v. d, Takstraat'6 f' Telef. 27673 BELANGRIJK BERICHT Thans zjjn \vü in staat alle reparatiesaan Un? haard, of haardkachel- in enkeledagen uit te voeren. WIJ MOFFELEN rUw: haard met"onaf brandbare 1 aïc,v on dér garantie. i niCT OPZOMERSTRAAT Fa. G. i. van Kiti R^am <w.y?èi.37714 KUNSTGEBITTEN Jacob, Catsstraat. 125. Tel. 43186 hebben wij reeds gestoomd. Waar blijft die van Wij halen en 'bezorgen, 'gratis. Oplossingen gaarne per briefkaart mei. bijplakking van 50 ct» boven hel porto van .7 ét, aan Aclie Herbouw Diaconersenhuis Cronjéstr. 15 te ARNHEM Pojtrek. 32760. Wie meer bijplakt doel ons een groot ge noegen en helpt on» geweldig. doch bij de prijstoekenning wordt dit niet in rekening gebracht Inzendingen uiterlijk 21 April as. 1000 prachtige prijzen, w.o.: 1 SALONAMEUBLEMENT; 1 NAAI. MACHINE; 3 GAZELLE RIJWIELEN MET BANDEN; 2 RADIO'S; 6 COMPL.EDr" KEUKENUJTZETTEN 2 PRACHTIGE GASFORNUIZEN; 5 prima horloges: 6 vul- penhouders mét gouden pen;v400 boek werken in linnen band; import-jïgaretten; versnaperingen, enz- - l«d*v lid nu 't gazln, zandt Mn oplossing Ia I, Goedoakowd bij ba,chitting van Z. E. dar» min. van Juilitle. d.d. 24 3 - -47. 2. aid. A.:no. 1627. PrljilMtannlng Ian onntim -rm |ln. gaitrangar. Haar Ch.J, EngolharI*. Nótariil* Amham. op Dlmdag 29 Aprjl la 14 uur, Cro»j4liraat .15 DAAR ZIT UW FORNUIS WEER ONDER DE VIEZE VERFVLEKKEN, Maar Wie verft er dan ook nog >'n textiel op die oude, afgedane manier, 'Mevrotw? PRISMA is er nu toch; tn een ommezien, zonder dat vervelende koken, kunt U in elke kleur verven met 'FABRIEK: RÓCHUSSENSTRAAT 43 - TEL. 25807 rpiifaienr: Vlietlaan 42 Paul Krugerstraat 126 Bruidstoïletten compleet naar maat, OOK VOOR HEREN, huurt U bij; Maison van den Hoogen Amsrêrdam. Sorphallpgrk 88, talafoon 9S828 Fit. Haarlem,Bartaljorliztraat 4. toloL 21470 Fil. Dan Haag ZuldcrptrUaan 252, tel. 399027 - Eigen- ateliers.m\1 V': Chef'; dropswerker draeé. èn. toffee, allround vakman wenscht VAN BETREKKING TE VERANDEREN. - Br. no. ,70 Het Zuider Vul- penhüis. Lange Hilleweg23. Gévraagd-'K':K :K: zeifst; kunnende koken; Goed voor kinderen, voord, of d-:cn.n. Aanmelden na 7 u., "WALVIS, Schièiveg 152c Tél. 48987.. iGövraagd op Handels, en Fabriekskantoor beschaafd CHOC. EN SUIKERWERKFABR, vraagt -een van circa 150 a 200 M2.. Brieven no. 3216 Adv. Bureau, Zaagmolenstraat 47. Rotterdam. Groothandel In Werktuigmachines te Rotterdam vraagt! BEDBIJFSKLEEOINGFABRIEK ROTTERDAM vraagt voor spoedige indiensttreding: Leeftijd circa 18 jaar: Mulo-opleiding en typê. diploma; voor onze Factüufafdéeliiig én andere kahtoorwerkzaamheden. leeftijd circa 17 jaar, Mulo-opleiding, voor onze Magazijn- en Expeditïe-afc'eeling. Bij gebleken geschiktheid, en betoon Jé interesse,, volgt op leiding in bet vak. Sollicitatie-brieven met volledige gegevens en opgave verlangd salaris, inzenden onder vermelding Letter P. HENEGOüWERLAAN 59a. ROTTERDAM iy.oor lichte administratieve werkzaamheden ^Br.; niet yoll. antecedenten en referenties onder lêtt. jspLT,S. aao Advert.-bur. Nijgh van Ditmar, R'dam. Xeilerlandsch, Engelsch en Duitsch. By voorkeur bekend met Werktuigmachines, in staat om, na' gebleken geschiktheid, de leiding eer.er afdecling op zich. te nemen,. Leeftijd boven 25 jaar. Brieven met opgaaf van- verlangd salaris en uitvoerige referenties onder no. 1991. bureau Het Parool, Bij Departementen van Algemeen Bestuur kunnen op korten termijn geplaatst worden: alles toch duur tegenwoordig Vereischten: Grondige kennis van de XederJandsche taal. Ervaring in machineschrijven. Behoorlijke algc- meene ontwikkeling. Leeftijd 47—35 jaar. Sollicitaties te richten tot den CENTRALEN PERSONEELSDIENST BINNENHOF 4 te 's-GRAVENHAGE onder motto IbTST. Mondeling tusschen 1012.30 en 14.30—15.30 uur.. ACCOUNTANTSKANTOOR MORET DE JONG zoekt eenige beginnende en eenige gevorderde B O EK H OUDER, 36 jaar, met jarenlange practijk als Boekhouder-Kassier eh accountancy, wenscht van werkkring te veranderen. Bij voorkeur groote Handelszaak of Bouwmaatschappij, met perspectief te; Rotterdam. Leiding gevende positie. Br. No. 1960 Bur. Het Parool. voor 6t.mdplaats HEERLEN Brieven met uitvoerige inlichtingen aan Accountantekantoor MORETDE .JONG, Swêèlinckplèin 50—51 - 's-Gravenh.ige hoe kieskeuriger. JU van mij aan: koffie blijft wn GEVRAAGD: Hoe ouder, - daarom ncem .Je ieRcrsfc TEXT1ELGROOTHANDEL vraagt direct voor STOFFENAFDEELING THEEZAAK_ met vakkennis, lêeftüd tot 30 jaar.. Br. mét -uitv.' réf. en veil. salaris onder h<x,..3317. Adv. Bureau Benjamin, Stadhoudersweg 30a. R'dam. pe kpphs- N.V. BOELE'S SCHEEPSWERVEN EN MACHINE FABRIEK TE BOLNES. Vervocrgelegenheid bèschikbaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 8