Vier verraders geven elkaar de schuld WËÊÊËhël m HET ROTTERDAMSCH PAROL Jaarbeurs Utrecht open 1;,-! Branca Simons „opereerde" ook in Schiedam Op één dag 36 slachtoffers m Ook vredesconferentie van agenda in Moskou Invalide verzetssiaclitoffers krijgen pensioen PAROLOSCOOP Militaire invaliden hooger pensioen Beel en Jonkman naar Indonesië Hooger beroep van kr ij gsr aadvonnis Spoedig resultaat in Batavia VELUWE: NEERLANDS ALASKA? Nog eens: art. 7 Voorstellen van Marshall Kosten rond zes millioen De Gaulle heeft zijn eigen partij Bed. ea Adm. Lange Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4(—losse nummers 0,0? DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries - PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Y Zevende Jaargang, No. 87 Vrij. oh verveer d Dinsdag 15 April 19-1-7' Een benauwende sfeer van weerzinwekkend verraad, van lengen en be drog, van menschonteerende intriges en van grenzelooze hardheid hing gisteren in de;zaal van het Bijzónder GeréchtshoF te Amsterdam, toen vier van de-ergste Nederlandsche Jodenjagers en deDuitsche A.verbindungs- man" Olto Ksmpin elkaarover en weer van de gezamenlijk uitgevoerde jacht op Joodsclie burgers de schuld in de schoenen trachtten te schuiven. Daar was allereerst do 41-iarige' k'nna van Dijk. die reeds, tot den dood is veroordeeld en als kroon getuige een vroegére vriendin, de 28-jarige Branca Simons: ch hvar man. deti 45-jarigcn :!W.;. 3. H. Houthuys, met zooveel overtui ging én beslistheid van verraad beschuldigde, dat de advocaat-fis caal. mr. ,M. H. Gelinck. tegen beiden de doodstraf eisebte. Daar was voorts de feeds zoo dikwijls als getuige gehoorde SD- rechercheur Pieter Schaap, die met cynische onverschilligheid cn vertrouwenwekkende opënharlig- béid alle inlichtingen over deze clrie menschon', die hem geduren de de bezetting, tallooze Joden in handen speelden, verstrekte, en tenslotte de Duitsche chef van deze lieden. Otto Kempin. die tij dens- den oorlog zooveel „zaken" heeft behandeld, dat hij meesten tijds niet anders op dé hem ge stelde vragen 'kon antwoorden, dan: Mogelijk, maar 3k kan het mo niet meer precies herinneren." Beide vrouwen vielen aanvanr kelijk in handen van Schaap en kochten hun vrijheid door mede burgers 't lot te laten ondergaan. waarvoor ze zelf zoo bang waren. „Allen Joodschen arres tanten, moesten wij vragen of zij. In ruil voor liuri vrijheid ondergedoken Joden .wilden verraden. Dikwijls hadden wij Y daarmee succes. Wilden zij met ons meewerken, dan wérd - -Getimmer aan den weg OOR I1EÏTRY WALLACE, den v liberalen Atnerikaanschen re- hel, is"er werk-aan den winkel: h« vervult spreekbeurten te Manches ter, Liverpool, Stdke en voor de BBC; een dezer dagen gaat hij naar Parijs op verzoek van allerlei Fran- schc politieke vogels van diverse pluimage. In zjjn eigen land probeert hü een derde partij te stichten, om de „aan aderverkalking lijdende republikei nen en democraten in balans te hou den" en om de politie* van Trunian en Marshall te torpedeeren. In En geland maakt hij gebruik van het vrije woord, \vaarover iedere poli tieke gast beschikt, om zijn 'rebel lie toe te lichten en over de hoofden van de Britten heen de Russen voor zijn ideeën te winnen, en niét al leen de Russen,"ook alle Euro'iea- nen voor wie wijlen Roosevelt Aiog altijd een der menachelilkste'tJoli- tieke genieën uit de laatste viff-en- twintig jaren Is. „Kome de menschheid tot een New Deal voor de geheele wereld!", riep Hènry Wallace, die Roosevelt's laatste minister in Truman's kabi net was, „Britten, schakelt u in, gij staat tusschen de vrije concurrentie der Amerikanen en de bedoelingen der Russen in. Lost samen met de Amerikanen de; problemen van het Midden-Oosten op" (waar zooveel olie vandaan komt!), „maakt van de zandwoestenijen bij de Tigris en Euphraat een nieuwen Hof 'van Eden", (de Engelschman is altijd gevoelig voor Bijbelsche zinspelin gen), „en bedenkt, dat wü, Ameri kanen, de macht hebben voor dit. alles. Uit; die macht moeten over vloed en welvaart voortvloeien!" „Wallace is een hysterische ver rader; hij gaat stuitend te werk!";, tieren zijn vroegere collega'suit den senaat, „laten wij hem uit de (democratische) .partij stooten, en laten wij hem een - proces -mndoen. omdat hij buiten .zijn.-boekje is ge gaan! Hij is geen Amerikaan meer, hy is de stemvan liet Kreml". „Graag!", heeft Wallace reeds ge repliceerd, en hii dacht daarbij aan het nut van reclame, als men. zoo als riji, bezig is een derde partij te stichten, aan welke stichting, staat voor staat, allerlei moeilijkheden in den weg worden gelegd. Wallace wil wiggen slaan. Zoo is hl| bijv. vóór steun aan Griekenland, hoewel een anderen steun dan Truman bedoelt; maar hij is tégen st*mn aan Turkije, om dat dit land tijdens den oorlog chroom heeft geleverd aan Duitsch- land. Duidelijk afgelijnd zün noch de figuur Wallace, noch het succes, dat hij hebben kan. Daarom moet het oordeel over dezen man uit ..het an dere Amerika" nog even worden op geschort. Weerbericht TEMPERATUUR HOVEN NORMAAL Weersverwachting Rcldig van Dinsdag avond tot Woensdag avond: In deiii ochtend plaatselijke mist. overigens in het Noord-Westelijke gedeelte van het land (vooral lanes de kast) nog vrij ;veel bewolking. doch overwegend;'droog en-in hetvovferige ge- deelte. van h»t land Blinder bewolking en vooral In het Zuid-Oosten overdag zonnig weer. Meest matige wind tusschenWest en Zuid. Nog «enige stijging van tempe ratuur. 18 April zon op 6.24 uur. onder 20.18 uur. .Waterstanden Rotterdam le ty 0.30 uur; 2e tij 13.28 uur. -IA geen nania'i genoemfi, - elrib- beldenzc tcgérir aan ^noemden wij èeii aantal yan vijf. waar-.- mede wé gcnpegèn namen-, /verklaarde Sciiaap.' -Y' yerraad begon, Branca Simohs-cnAns van Dijk wilden meewerke.n, zij werden, bijna gelijktijdig in dbti zomer van -1043 gearresteerd.en later als z.g. V-vrouwen, in 'het S.D.-register te boek 'gesteld. Branca Simons woonde in;de Kerkstraaf te. Am sterdam, boven haar woonde Schaap.; Onder "talrijke hoopge vende voorwendsels lokten 1e beide vrouwen de ongelukkige Joden naar deze woning, waar ze oiiniiddellfjk werden gearres'eerd. Maar. daarbijbleef het niet; alle adressen, waar zich Joden op hielden en die déh.:.vrouwen ter on re kwamen,, werden; zonder mankeeren aan Schaap doorgege ven., .'4.;-',.yY" Ook buiten Amsterdam opereer- den ze; twee gevallen weidBn vandaag behandeld: in Schiedam, waar Branca Simons zich een weeklang z.g. als onderduikster In een huis ophield met andere Jo den, die allen werden gearres teerd en in Zeist, waar haar echt genoot, in samenwerking met de twee vrouwen, er tn slaagde als „illegaal werker" zooveel vertrou wen te krijgen, dat op IB Angus tus 1944 niet minder dan 36 Joden konden worden gearresteerd waarvan er 32 gedeeltelijk door vergassing, gedeeltelijk door uit hongering In Dnltschland zijn omgekomen.'\ v/v-; Y'YY De".twee vrouwen en Houthuys waren/langzaamaan v onder een zekere bekoring van i her verraad gekomen. Zooals zij thans elkaar van hét doorgeven^der^a.clressem aan'"Schaap "hésc.hulaigen", Yo'ö •wedijverden zij in dien tijd met elkaar'iti lugubere tistighcid. Ver raden was een fascineerend spel géworden, waarin zij elkaar de eer betwistten. Het „moeilijkste" was het vertrouwen te winnen bij dn a.s. slachtoffers.-daartoe schon ken, zij met kwistige hand levens middelenkaarten, die Schaap hun in bundeltjes vérstrekte. Dc beide vrouwen ontvingen een varieerend percentage, van .ie in.-beslag genomen buit. Kempin schatte het bedrag, dat hij aan de vrouwen had uitgekeerd, tusschen do f ïo.000.en f. 20.000.over een periode van ruim vijftien maanden. Leugens Branca'Simons erkende bijna alle haar ten laste gelegde feiten. Houthuys daarentegen hield zich zoo lang van den domme, dat-de president mr. F. YV. van Schaéck Mathon, hem tenslotte vroeg of hij niet inzag hoe.belachelijk en gevaarlijk dergelijke doorzichtige leugen^ -waren! „Het is afschuwelijk." zoo zeide mr. Gelinck in zijn requisitoir, „ie zien hoe deze lieden met groo- te brutaliteit en totale onverschil ligheid voor hot lot van '3ndere Jorlen op de meest schandelijke manier misbruik hebben gemnak) van het vertrouwen, dat mede- menschen. die in voortdurenden angst voor deportatie leefden, in hen hebben gestefd. Ik. kan me bejzrijpen! dat een .arrestant,"die in doods-' angst. is. iémand verraadt, maar dat verraden iviilens en wetóns vijftien maanden voort*"- 1 zetten, ijs een menschontee- rende lafhartigheid." Ilnuthuyfi had, tiaar ds mee- ning van mr. Gelinck, als zwart-! hindelaar;in de -loden een winst gevend handelsobject gezien. Bij de Tweede Kamer is een wets ontwerp ingediendtot".wijziging en aanvulling; van de pensioenwetten voor land-, zeemacht 'en.het''reserve- personeel.Y -■ :',- Dé maximum-pensioensgrondslag voor-dé berekening! van aan nabe staandenvan overleden of ver- miste militairen tóe te kennen pen sioenen wordt- gebracht van 3000 op 4500. Y'Y'Y De pensioensgrondslag voor het invalidiieitspensioen bedraagt even eens maximaal 4500. Het maximum-gezinspensioen wordi gebracht van 80 op 90 van den pensioensgrondslag.' Het .'-weduwenpensioen; zal 65 bédragen vande eerste 'f' 2000 en; 55van het overige gedeelte?van den pensioensgrondslag, 'inplaat® van., respectievelijk 50 en 40 r -Het invaliditeitspensioen wordt, verminderd, indien .de gepension- neerde. inkomsten geniet uit arbeid of'bedrijf. De minister-president en de minis ter van Överzeesche Gebiedsdeelcn overwegen7 om zich- tegen het einde dezer maand ter persoonlijkeoriën teering en voor het voeren van be sprekingen naar Indonesië te begeven Uit 'welingelichte kringen in Den Haag wordt vernomen, dat de com missie-generaal reeds eenigen tijd geleden dc overeenkomst van deze bewindslcdcn had verzocht. Nu de onderteckening van dc basisovereen komst een feit - is geworden, zijn 'daardoor talrijke problemen inzake de uitwerking van bet accoord aan de orde gekomen-en ligt een nadere gedachtenwiseling volkomen in de lijn. Hiertoe hoopen thans de minis ters Bcel er. Jonkman tegen het eind van deze maand in de gelegenheid te z?jn. Op deze wijze wordt de conti nuïteit der besprekingen tusschen de commissie-generaal en de Indo nesische delegatie niet onderbroken, terwijl de beid ministers zich te vens ter plaatse zullen Qricnteerèn. Troepen in Indonesië nog uitgesloten Het is op dit oogenblik nog niet mogelijk van de rechtspleging te velde weder op de vredesrechtsple ging over te schakelen. Voor militairen bestaat het be langrijkste verschil tusschen vredes- rechtspleging en rechtspleging te velde uitsluitend hierin, dat van de vonnissen der krijgsraden te velde geea hooger beroep openstaat. De omstandigheden laten thans echter wel toe de uitoefening van het recht van, hooger beroep weder mogelijk te maken. Omdat zulks ook algemeen als een behoefte wordt gevoeld, hebben de ministers van Justitie en Oorlog dan. ook ge meend een voorziening te moeten treffen, waarbij ook In tijd van oor log hooger beroep tegen de vonnis sen van krijgsraden te velde moge lijk-.wordt gemaakt, doch aap. .de Kroon de bevoegdheid wordt gege ven deze openstelling van hooger beroep uit te sluiten ten aanzien van do vonnissen bii die onderdec- len welke hun taak onder feitelijke oorlogsomstandigheden .uitoefenen. Militairenvan de Koninklijke Landmacht in Indonesië, die aan de rechtsmacht vanden daarfungee- renden Nederlandschen' krijgsraad te velde zijn onderworpen, worden vfiii; hoogegs.béroep- echterv.yoDriDo- pig „uitgesloten., Hzm Belangrijke economische be sprekingen, tusschen' de Neder- landsche en Indonesische dele gatie zullen de komende wekten in Batavia in een versneld tem po plaats vinden. De woordvoerder van den Ncder- lan d sch-lndischen yre geeringsvoor- liehtingsdienst heeft verklaard, dat de Nederlandsche delegatie de Indo- nefeiërs heeft pogen te overtuigen/ duf de Nederlandsche voorstellnh als gevolg' zouden hebben, dat nifet in de eerste plaats Nederland, doch zeker integendeel allereerst de re publiek hier voordepl uit zou trek ken. Verder, verklaarde de woordvoer der, dat het cr geenszins om ging Nederlandsche financiëelc belangen te..bevorderen, doch om' de Indone sische republiek credietwaardig te maken.Deze credïetwaardigheid, aldus vervolgde de woordvoerder, kan .slechts worden, bewerkstelligd, indien het accoord; van Linggadjati concrete gevolgen heeft. n.I. dat beide partijen samenwerken bü de handhaving van de veiligheid in het binnenland, bij de rationalisatie van de geldcirculatie en'bil de ontwikke ling van den im-en exporthandel. - Binnenkort zal de commissie- generaal naar Makassar reizen, ten einde "de -openingszitting van het Oost-Indonèsische1 parlement bij te .wónen; tenzij de besprekingen, mét de" Indonesische, delegatie deze -reis ónmogelijk- makonT Hedenmorgen u eracn de poorten van dc -18ste Koninklijke Seder, landsche Jaarbeurs te Utrecht geopend cn al direct bewoog een groo- te stroom van bezoekers zich van station naar de beurs, wuar voor den Ingang van het Vaste gebouw op het Vreeburg weer de gezellige drukte ontstond, die de voor jaar sbeurs eigen is. Vanzelfsprekend wordt de groole toeloop van belangstellenden pas ovórmorgen ver- wacht daar het vandaag en morgen slechts exportdagen zijn. (P.) Record aantal deelnemers, meer vraag dan aanbod Wü verlieten gistermiddag de laatste conferentie voor de opening van de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs tc Utrecht met een cata logus, zoo dik als een "bijbel èn met een angstig gevoel. Hoe zou men uit dezen warwinkel binnen 'n etmaal een geordende Jaarbcnrs kunnen maken? Bijna geen enkele stand was nog gereed. Ontelbare mannen droegen allerhande kisten cn. kratten binnen cn overal lagen bergen papier en rommel. Doch op het oogenblik nu wij dit publicccren is «Je Jaarbeurs open en met uitzondering van dc cnlcelc buitcnlandsche afvaardigingen die wegens vervoermisère verstek moesten laten gaan, is alles op orde. Koningin bracht heden een bezoek Mr. J. Milius. de directeur, heeft ons gisteren tal van frappante bij zonderheden „verteld; dat er op. deze 48ste Jaarbeurs 2514 deelnemers zijn. die een recordruimte innemen, na-, beel aan den export gewijd zijn. op bet nieuwe terrein aan de Croc- selaan werd ondergebracht. Het wachten is op vaste gebouwen. De eerste dag Het groote publiek kwam heden morgen nog niet in drommen opzet ten, daar dc beide eerste dagen gc- Op de NoordAVest Vcluwc nabij Doornspijk is bij het grinlgraven gesteente naar boven gebracht, dat goud cn zilver bevat, liet ligt op een diepte van ongeveer vier lot zes nieter cn s gemakkelijk te del ven. F.en monster van dit steen werd opgestuurd en het essayebiljet vermeldde: per 100 K.G. 2 gram goud en 108gram zilver. Op de plaats, waar de goudader? is ontdekt wordt nu verder gezocht naar deze oncferaarcfsc/ie deviezen. (P.) melijk 33.815 M* en dat het meer dan ooit noodzakelijk wordt deze markt permanente gebouwen te verschaf fen, dat er 1380 Nederlandsche cn U34 buitenlandsche deelnemers zijn en dat daarbij Engeland. Schotland, de Vereenigde Staten. Zwitserland. België; Frankrijk oh Tsjocho Slowa kije - aim -de- spits - staan;.-- dat-meer dan.- 500 aanvragers teleurgesteld moestén worden, enz,. Dat Nederland er heel wat anders, heel wat ongunstiger voorstaat dan voor den oorlog, was voor mr. Milius uiteraard niet mpeilijk te bewijzen. Het tijdperk van de geldruimte „is voorbij en we zullen tot versobering van consumptie en verhooging der arbeidersproductivileit moeten ko men. Bovendien.moeten nieuwe ge bieden worden gezocht voor onzen internationalen bundel, mede omdat de verhouding tot Duilschlnnd cn Indië een gansch andere is gewor den. Van het allergrootste belang achtte mr. Milius, hiermee onder schrijvend tic woorden die dc voor zitter van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te New York, de heer A. D. Bestebreuitje voor do radio.sprak, dat Nederland een voor beeld' moet^ nemen aan vele landen die in Amerika grooten afzet hebben gevonden door collectief optreden. De collectieve organisatie in dienst 1 van den export kan veel nut afwer pen. Laat men dus in Nederland een „gepaste collectieve onbescheiden heid" ten toon spreiden. Meer vraag dan aanbod Over de Jaarbeurs sprekende, zei- de dc heer Milius nog. dat ook th3ns de vraag het aanbod nog zal over treffen. Deze Jaarbeurs vervult dc taak van een markt. Op 35 en 16 April zullen speciale exportdagen. worden gehouden. Dit gebeukt, ten einde de buitcnlandsche inkoopers die reizen langs de belangrijkste in ternationale jaarbeurzen, m de gele genheid te stellen rnstïg 'de produc ten der Nederlandsche industrie te toetsen op prijs, kwaliteit en ge schiktheid voor hun markt. De indeeling van de Jaarbeurs wijkt in zooverre van vorige af, dat de groep der techniek in haar geheel Toch was .er reeds een levendige drukte en allerwcgc werd gevlagd. De verkeerspolitie in Utrecht zal de komende dagen handenvol werk krijgen, maar de organisatie moet, als vorige jaren, weer kloppen als een bus.; Van." een officieele-.opening was, ..evenmin als^gnflérp.- 23ri»n,;.i5p3»-) ke. De hekkengingen om negen uur los en daarmee was Necriands grootste beurs voor het publiek opengesteld. Na de beide exportda gen, waarvoor een vrije hooge entree wordt geheven, komen de gewone bezoekers en begint ook de „dagjes- menschen"-invasie. Dan zal Utrecht, als van ouds, overstroomd zijn met belangstellenden uit alle oorden. Ho pen wij, uat de groote schare nieuws gierigen het vlot zakendoen niet zal belemmeren. Naar men ons mededeelde, zou de Koningin heden kwart over vijf in Utrecht aankomen, van het palcis Soestdijk, teneinde dc beurs gedu rende een uur in oogcnschouw te nemen. Wat is „persvrijheid"? Niet lang geleden maakten .wy Y een paar opmerkingen over het ze- vende artikel van onze Grondwet, v- volgens hetwelk niemand vooraf- gaand verlof noodïg heeft om. zijn gedachten, en gevoelens door mid-; ..Y del van de drukpers te openbaren1 („behoudens ieders verantwoorde-r' üjkheid volgens de wet"). Wij keer- den ons toen tegen een gangbare, to rnaar niet te verdedigen, interpre- 5 tatic van dat artikel. Volgens die "A interpretatie zóu artikel 7 een or- ••yi dening van het perswezenin den weg staan, want het zou „iedereen" Y Yiï het recht toekennen om een dag-- .;t bladonderneming te stichten. Dat Y is een avcrcchtsche uitleg. ':;Yi Onze Grondwet heeft slechts tot uitdrukking willen brengen, dat de - Regecring niet het recht heeft, 'den Y burger te dwingen, verlof te vra- gen voor het doen drukken van zijn meening. De foutieve interpretatie speelt ons telkens parten. Zoo is tegen de door minister Burger in net; yZ Persbcsluit-19'14 opgenomen bepa ling volgens welke zou worden ge- oordeeld over de behoefte aan een ry nieuw dagblad, protest aangetee- - :H kend op grond van artikel 7 der Grondwet. Geheel ten onrechte. Dat :V artikel heeft met ordening vol- strekt niets te maken. Men kan er zich op beroepen indien de staat „censuur" instelt, maar niet indien de staat, aan de hand van welke criteria dan ook, het aantal dag bladen beperkt of, via een bedrijfs- y orgaan bijvoorbeeld, laat beperken. - y Het is interessant, dat soórtge- lijke vragen opgeworpen zijn in het 'onlangs na drie jaar studie y Y in Chicago gepubliceerde particu- -y liere rapport een er Commissie voor -V de Persvrijheid <„A free and -;j responsible press, Chicago 1947), Y Dat rapport, door een werkgroep,* hoofdzakelijk uit den universitairen yy kring van Chicago, ongesteld, is voorzichtig in zijn conclusies, waar die het lot der persvrijheid raken, v -; De Commissie ziet gevaren in de ontwikkeling der laatste decennia;'yd die leidde tot ophooping van pers-'YY macht in steeds minder handen, Zij zocht binnen 't kader van de li be- raal-kapitaliatische Amerikaansche /yy samenleving naar de mogelijlcheden om tegen dat gevaar dammen op Y,Y te werpen en komt daarbij met een. reeks aanbevelingen', die wij ter ge-S yY legcner tijd nader willen bekijken. Maar op één. punt is de Commissie.. YY heel beslist: zij weigert een inter- pretatie te aanvaarden gelijk diciv,Y?' door velen hier te lande op artikel 7 van de Grondwet wordt tocge-; past. Ook de Amerikaansche Grond-C- jié. wet kent een persvrijheidsartikcL.: Ook dat artikel geeft den. burger -ï een waarborg. Maar, zegt dé Com-: missie, „het bedoelt vrijo meeninga- y y; uiting veilig te stellen, niet een ge- s v/i priviligeorde industrie te schep- pen". Dc erkenning van het recht. Y, xip-v'riY'rïaërifmgsuiring"7vverhhnlertYïy5 niet de aanvaarding"van bijzondere, regelingen, die bepaalde vormen van meeningsuiting beheersehen?, i staat niet in den weg aan'„decliie-. ming door de regeermg aan het y. Y perswezen". Nergens concludeert de Commis- sie, dat „persvrijheid" een vrijheid rA voor ondernemers zou zijn, dat. zij y het recht van den „courantier" zou Y waarborgen om naar hartelust dag- v.." bladbedrijven te stichten. Wie zulk vi een „recht" in artikel 7 van onze Grondwet leest kan met de lezingy .y van „A free and "responsible press" zön voordeel doen. Hg zal eruit lec- ren, dat hjj het in conservatief li-:.ypi btralisme nog van de Amerikanen yg wint.. DE Raad van ministers heeft gisterengeenenkel concreet re sultaat-bereikt over de procedure voor de vredesconferentie. Na uit voerige besprekingen besloten zij de kwestie naar de plaatsvervangers te rug, te .wijzen. Men neemt aan dat de conferentie voor hetvredesverdrag met Duitschland inMoskou niet meer aan de orde za! komen. Aan bet begin van de vergadering van gisteren legde Marshal] een ver klaring af over het Amerikaansche standpunt tenaanzien van dè pro cedure voor dé DuitBche vredéscon-, ferentie. Hijnoemde, dc volgende punten:- A-, Y 1) Zoowel de aanbevelingen der conferentie, die7 .een twee-derde meerderheid vereischen. als die, welke een - eenvoudigemeerderheid vereischen,; moeten: niet alleen, door de meerderheid van alle. aanwezige landen, maar^ook .van, die, welke, Duitschlands buren "waren" of gewa penderhand aan de#;*oorlög deelna men, goedgekeurd górden; i 2) Beide soorten' aanbevelingen moeten door den ministerraad 'in pverweging genomen worden, zooals dat:ta Parijs bij dé vredesverdragen' met de satellieten het' geval was. De ministerraad is. echter; ntct verplicht! ze te aanvaarden; 3) Do verantwoordelijléh^id .voor het naleven van het Amoaésverdrag rust indirect op hétDüitsché" volk*on direct óp de Duitsche;regeeripg. Nadat Marshall zijn collega's had gevraagd of zij accoord gïngeni met een. viermogendhedenverdrag voor de ontwapening endeniilitaris'atie van Duitschland en voorstelde,'dat onmiddellijk gevolmachtigden zou den-worden benoemd om! den'defini tieven tekst hiervoor te bestudcercn, stbmden Bevin en-:B5dault met dit voorstel-jin. 1 yi;;V-'*:'y Amendementen Molotof diende een aantal amen dementen en - toevoegingen, op de. Amerikaansche voorstellen voor een vietrmogendhëdehverdrag inzake de Duitsche ontwapening en demilitari- satie in. De ministers zullen vandaag de discussie over dit verdrag voort zetten. Het is zoo goed als zeker, dat zij het Amerikaansche ontwerp naar een nóg té benoemen commissie .zul len verwijzen. De amendementen en toevoegingen van Molotof zijn: 1. Er is geen mélding gemaakt van denazificatie in verband met de de- militarisatië; 2. Er is geen voorziening getrof fen Voor een viermogendhcdencon- trólevoor het Ruhr-gebied; 3. In de Amerikaansche. voorstel len wordt de liquidatie van trusts en kartels niet. uitdrukkelyk vermeld. De punten '4, 5 en 6 bevatten ■amendementen.op de Amerikaansche voorstellen met betrekking tot de democratie in Duitschland, dé agra rische hervormingen en de beëindi ging van de geallieerde bezetting. Alle vier ministers stemden cr mee in, dat het Sowjet-voorstcl om den duur van. het vredesverdrag van 25 op 40 jaar te brengen in den tekst zal worden Opgenomen. Zonder tot oenige concrete-be slissing te komen hebben de vier ministers de btstudeering van de procedure voor het ontwerpen van het- Duitsche vredesverdrag beëindigd. Men neemt aan, dat dé k* .-otic aan de pliatsvcrvan- gers zal worden overgedragen en n'«t meer tijdens de Moskousehe zitting van den ministerraad zal worden besproken. Beslissing ward Smith Atrl;rlkaansch ray dio-commëntator, heeft in een. uit zending van radio Moskou medege deeld, dat volgens kringen aldaar de mogelijkheid bestaat, dat dc volgen de 48 uren er over zullen beslissen of de conferentie een mislukking of succeszal worden. „De groote vier zijn van plan tijdens hun volgehde bijeenkomst een besluit te nemen, ten aanzien van het vredesverdrag met Oostenrijk- Indien zij dit- doen, zal men -in het laatste cn beslissen de stadium zijn," De algemeene impasse, waarin'de conferentie is geraakt, kan misschien wprden doorbroken indien - Marshall en Molotof een oplossing kunnen vinden v- .r de eischen der Sowjet- Unle ten aanzien van de herstelbeta lingen door. de. westelijke zónes van Duitschland,. aldus de commentator. De coördinatie-commissie wérd het gisteren eens over de vrije versprei ding-van nieuwsbladen en berichten in de vier bezettmgszönes. Aan invalide vcrzetsslachtoffcrs en nagelaten betrekkingen van hen, die ten gevolge van of in verband met hun verzet zijn omgekomen zal een pensioen worden verstrekt, dat hun de waarborg verschaft binnen rede lijke grenzen tc blijven voortleven onder de matcrieclc omstandigheden, waarin zy, voor de bezetting ver keerden. Bij de samenstelling van het wets ontwerp dat dit pensioen regelt, is cr naar gestreefd, zooveel mogelijk overeenstemming te verkrijgen met de regeling, ontworpen voor de mi litaire oorlogsslachtoffers en voor de zeel icden-o orlogssl ach toffers. Voor zoover uit dc beschikbare ge gevens blijkt zullen rond een vier duizendtal buitengewone pensioenen worden tocgek end,terwijl wordt aangenomen, dat per geval een ge middeld. jaarbedrag" van ongeveer f 15D0 noodïg 7,al zijn. De totale kos ten worden op f 6.0QO.OOO per jaar ge raamd. Dé toepassing van de wet, is toegedacht aan een buitengewonén pensioenraad. Ook zij, die bij do-uitoefening van. hun ambt of functie of de vervulling van hun tank tijdens de bezetting door daad of houding hebben deel genomen aan het binncnlandsch ver zet, vallen onder deze wet. De Stichting 1940—1945'zal ecn.be- langrijk aandeel bij .de uitvoering van deze wet krijgen. De mogelijkheid wordt geopend om studenten en anderen, voor wie het in verband met den overgangs tijd, waarin zij zich bevinden, nog niet doenlijk" of gcwcnscht is een pensioensgrondslag vast tc stellen, Toestand van Koning Christiaan slecht Ofschoon het laatste buiktin zei- de, dat de toestand van. koning Chnstiaan van Denemarken onver anderd waa, wordt in de hoogste Deenschc kringen toegegeven, dat men zich ernstig bezorgd maakt. Een diplomatiek diner, dat de mi nister van buitenlandsche zalten Maandag zou geven, is tot nader order uitgesteld. liet parlement ls voor Woensdag' ln buitengewone vergadering bijeen geroepen. voorloopig een buitengewoon pen-;- sioen te verleehen. Voorts wordt voorzien In de be hoefte, welke in de praetijk is. ge- bicken in enkele 'gevallen, waarin,; de echtgenoote van een invalide, die op haar 'hulp was aangewezen, in. verband met het verzet is omgeko-, men. - 1 (Van onzen Vanjschcn correspondent De kogel ls door de kerk. Gene raal De Gaulle heefthans officieel do pnrlü, waarvan hy zegt, dat zaY geen part([ is,opgericht: Lo ras-, «emblement du peupla franpnls (Samenbundeling van het Franscho Volk). -. -t'V- ;.L' - 'r' Het tegenwoordige systeem, aldus dó verklaring van Dc Gaüllc, vol-, gens hetwelk stroeve; cn vijandige partijen onderling de macht ycrdce- len, moet worden vervangen door, een ander,-waardoor dc uitvoerende!;'; macht voortkomt uit het land cn niet uit de partijen cn ieder onóp- losbaar conflict door 4ict volk zelf wordt beslecht. Ik neem dc leiding van <Ic R.P.F., zeg tbij verder, cn noodïg allé Fran-" schen uit, die zich.AVillcri'Verëenigcn,/; voor het gemeenschappelijk heil,; zóonls zij gisteren voor de bcvrij-y ding cn dc overwinning van Frank-L; rijk hebben gedaan, zich bij mij;aan tc sluiten. Leve. Frankrijk, leve dc/ republiek. 'LYi! Hierbij kan wórden aangcteekend, 1 dat de generaalin deze; kor te'.verY klaring veel. verder is gegaan:dan iri'p zijn zgn. grondwet an Bayéux. Er;! is'in dit systeem geen evenwicht/ meer tusschen <ie uitvoerirrgchv en!^ dc wetgevende macht, maar.'': een sterk overwicht! bij de eerste* ten koste van dc laatste. Dc/rcgeéring' zou zich telkens door middcl/vanj] referendums in het zadel kunnen/ houden,, over het hoofd van ;hct parlement heen. Ditis een - zuiver'! autoritair.systeem, dat op de oppo-Y sitic der democratische partijen zal stuiten. vrPrrri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1