HET ROTTERMMSCH PAROOL Onderwijzerssalarisseit belangrijk omhoog È.L.M. heeft goed geboerd, zegt Plesman Parool voetbalprijsvraag Vier" vinden geen punten van overeenstemming Woensdag 16 April 194i\ Vrij, onvsrveerd Dezen zomer weer belangrijke uitbreidingen Drie maal per week op New York PAROLOSCOOP Weerbericht Ook Lieftinck naar Indonesië „Deelen" berecht Leiders van autodump verdienden f 21.500 Vlucht om de wereld in 78 uur Aanslag- op Britsch ministerie De gelukkige winnaars „Qüeén Elisabeth" vlot V eiligheidsmaatr egelen N in Palestina Ook verdrag van de agenda Maximum thans na 20 jaar Berekening sterk vereenvoudigd Kortstondige staking bij Philips Lidice's verwoester gevonnist Boschbrand bedreigt mijnenveld Marshall bij Stalin Engelsche begrooting in evenwicht 32% voor De Gaulle „Spanning neemt af," zegt Sjahrir Luchtvaartconferentie te Parijs Ned. elftal tegen Huddersf ield Havenkwesties in USA besproken Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tèL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—, losse nummers 0,09 Zevende Jaargang, No. 88 Uitgave Stichting „He: Parool" —.Postgiro 398644 Banklen Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Het was weer een ouderwetsch-gemoedelüke „Pies", die Dinsdagmiddag de in overweldigenden getale opgekomen journalisten in het KX.RL-inter- - naat „De "Wiltzangk" te Wassenaar het zomerprogramma van de K.L.M. uit eenzette. Plesman begon met een terugblik op het afgeloopen jaar, waarin er, zooals h(j zei, „goed geboerd" is. Dit jaar wordt er een omzet van 90 millioen verwacht; dat mag wel, als men rekent, dat een uurtje „lessen" 12 a 15000 gulden kast, dat er vorig jaar aan instructie 3 millioen werd uit- gegeven, welk bedrag dit jaar de vijf millioen zal overschrijden! In '48, wanneer het nieuwe materieel in dienst wordt gesteld, hoopt de K.L.M weer „op peil" te zijn. Genève-Rame (driemaal per week), geopend,de driemaal wekelijlcsche dienst op Bazel wordt na 20 Mei met DC 4's onderhouden en de K.L.M. vliegt dan met de Swissair tienmaal wek *"'ks op Zürich. Óp 2 Juni worden drié van deze ver bindingen doorgetrokken naar Bar celona^ Voorts komt er een driemaal wekel. dienst AmsterdamParijsLissa bon. Men zal weer dagelijks' naar Kopenhagen en Malmö kunnen vlie gen, terwijl de eenmaal dagelijksehe dienst AmsterdamPraag v.v. ver dubbeld wordt. Op 20 Mei wordt de oude lijn naar de „Midlands" weer geëxploi teerd met een driemaal wekelyk- schen dienst AmsterdamMan chesterDublin. Van 27 Mei af komt er een verbinding Eindhoven AntwerpenLonden, op 16 Mei een tweemaal wekélijkschen dienst op Glasgow, op 21 April een dienst EnschedeEindhoven—Brussel op werkdagen. Tevens zal van 2 Juni af op werkdagen een dienst Am sterdamMaastricht Luxemburg worden gevlogen: goed nieuws voor vacantiegangers! In het binnenland AmsterdamEindhoven zal weer driemaal daagsch worden gevlogen, AmsterdamLeeuwarden en Am sterdam—Groningen viermaal daagsch, Amsterdam—Enschede tweemaal daagsch. De. openingsda ta worden nog bekend gemaakt. De accomodatle der binnenlandsche vliegtuigen is aanzienlijk verbeterd. In elk vliegtuig zal een stewardess aanwezig zijn. Op 20 Mei zal het nachtlucht- post ver keer worden hersteld, de K.L.M. zal de nachtdiensten Am sterdam—Kopenhagen—Malmö v.v. voor haar rekening nemen. De K.L.M.:Vloot omvat :thans 66 toestellen." Met. „de nieuwe .Constel lations; DC--6-toestelleneïr.ConsöIi- dated Convairs er by hoopt men aan het eind van het jaar 75 h 80 toestellen rijk te. zijn. De verbeteringen aan na-oorlog*" sche. toestellen noemde Plesman o.m. omkeerbare propellers/ die het stilstaan op kort terrein, bijv. bij een blind landing, mogelijk maken. Als volgenden stap voorspelde hij over een jaar 5 burgervliegtuigen met ..jets" (straalmotoren I. Interessant was de visie van „Pies" op de toekomst van het luchtvrachtvervoer, dat volgens hem wel zal toenemen, maar door de duurte, vooral op lange afstan den, alteen loonend is voor hoog waardige goederen en als invloeds factor op hot %fervoer per schip vol komen te verwasrloozen. Het vrachtsleepvervoer met zweefvlieg tuigen voorspelde lijj een groote toekomst, vooral In landen als Australië en China, maar er zal veel geëxperimenteerd moeten wór den met het oog op slechte weers omstandigheden. Wat de uitbreidingen betreft, van 20 April af zal men driemaal i-p v. tweemaal per week op New York gaan vliegen, eenmaal per weck door naar Curaqao, op welke Irjn half Mei Constellations worden in gezet, Hierdoor wordt' het traject AmsterdamCuraqao van 37 tot 32 uur ingekort. Een vierde dienét op New York zal in het begin van den zomer aans'—'tinir geven op de Ba- tavia-lijn, die ook met. Constella tions en vaker zal worden gevlo gen. Begin Juli hoopt men den één maal wekelijkschèn dienst .op Mon tevideo te verdubbelen: men streeft er naar, spoedig naar Buenos Aires te kunnen doorvliegen. Europeesch luchtnet Ook het Europeesche luchtnet ondergaat in.de op 20 April ingaan de zomerdicnatregeling uitbreidin gen: op 9 Juni wordt Amsterdam - Dr. --PLEmANi^;-r-^ „Hef lucht vaar t vervoer wordt geen concurrent voor de. scheepvaart Aangewakkerde hartstochten LA ROCHEFOUCAULD (1613— 1680) kon, evenals Saint Just (1767—1794),: wysgeerigheden schrijven, die vooral tegenwoordig opgeld doen. Is bijv. op een De Gaulle - niet van toepassing, dat „scheiding en kluizenaarschap zijn als de wind, 'die. kleine hartstochten dooft, doch de groote aanwakkert tot een uitslaanden' brand"li De Gaulle trok zich in'Januari 1946 terug. Hij had genoeg van het openbare leven en var de politiek, .waaraan hij bjj elkaar vijf, glorieuze, jaren van z$n ieven.had besteed. De vredes-mensehen vielen hem tegen; hij had genoeg van hen, zH richtten volgens hem het herrijzend Frankrijk te gronde. Hij trok zich terug te Colombey des Deux Egllses. Zijn come-back is te dezer plaat se voorvoeld en bijgehouden. De Paaschrede te Straatsburg deed een nieuwe, beweging ontstaan, waarbij de ontevredenen uit het midden en van gematigd-rechts zich aansluiten: de nieuwe, de oude en de gebruikelijke ontevredenen die men na een oorlog altijd aan treft. Thans, ruim een week later, heeft De Gaulle, officieel het leiderschap van de nieuwe beweging op zich ge nomen; van de Fransché volksher- eenlging, wier hoofddoel is „hervor ming van den Staat", en deze be staat o.m. in hettoekennen van grooter bevoegdheden („macht" noemt men dat tegenwoordig) aan het staatshoofd. - In een persverklaring gebraakt De GaulIe, in herinnering aan zyn gloedrijk Appèl van den 18-dcn Juni 1940, toen Frankrijk's hielepe-" zen waren doorgesneden, het mili taire woord „Sluit u bij ,mij aan, zoodra ik het signaal Verzamelen laat blazen". r-AvC Jacques Soustelle heeft als secre- taris-eeneraal van de nieuwe bewe ging Tn alle Frar.sche departemen ten inschrijvingsbureaux geopend; gedurende den oorlog was Hij De Gaulle's chef van den geheimen in lichtingendienst Dit alles valt samen met den op stand in Madagascar, het toespit sen ;der' Amerikaansch-Russische tegenstellingen, den tragen gang der zaken in Moskou, en de binnen landsche verscheurdheden in Frankrijk zelf, o.a. over het „kolo nialisme" in Afrika, enz. Denervositeit neemt toe. in Frankryk herlees nu de eerste alinea en gij vindt de oplossing. WEL GEEN VERANDERING Weersverwach- ting geldig tot Donderdagavond: In den nacht en ochtend op vele plaatsen nevel of mist, lal V bijna overal weer door brekende zon. Overweg, droog weer. zwakke tot matigen wind tusschen West en Zuid. Weinig ver andering van temperatuur. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.40 uur. luchtdruk 770; wind W.Z. w. 3: temperatuur 8.0; max. temp. 12.7 (gistermorgen 11.30) min. temper 7.8 (Jiecenmorgen 7.40); weersgesteld heid: mist. 17'April: Zon 'op 6.21 uur; onder 20.18 ur. Waterstanden Rotterdam le t(J 1.47 uur; 2e tij 14.30 uur.. Behalve de minister-president en de minister van Overzeesche Ge- biedsdeelén zal prof. Lieftinck, "de minister van Financiën, naar Indo nesië gaan voor het voeren van be sprekingen. Waarsch ij nlij'k zal hij de reis' de volgende maand aanvaarden. Er bestaat ook nog een mogelijk heid, dat de minister van Economi sche Zaken, dr, Huysmans, naar In donesië zal gaan, doch hierover is nog geen beslissing genomen. De knoeierijen in de autodump te Deelen hebben vorig jaar opzien gebaard. Zooals men 'weet hebben verscheidene personen, die de lei ding hadden bij het liquidceren van deze verzamelplaats van geal lieerde legerauto's, die ons departe ment van Oorlog gekocht had, wa gens verhandeld tegen een prijs, die verlag boven dien, welke daar voor officieel was vastgesteld en den extra winst tn eigen zak, gesto ken. Tijdens het proces tegen deze lieden, dat gisteren voor de Arn- hemsche rechtbank is gevoerd, bleek dat deze heeren f 21.500 „ver diend" hebben. De verdachten waren: de inspec teur der domeinen J. H. L. uit Yughh. die met de algeheele liqui datie van Deelen belast was. zijn assistent, de inspecteur der belas tingen 2. J. de B, uit Bloemendaal, de chef-taxateur H. J. K., auto handelaar te Wassenaar en de eer ste luitenant E. Rj Gezamenlijk hadden zij 21 auto's die voor sloop bestemd waren en f 2500.moes ten opbrengen, voor f 24.000ver- kocht aan een Eihdbovenschen handelaar. De groote strijdvraag bleek in hoeverre deze .menschen werkelijk een overtreding van de wet hadden begaan dan wel zich schuldig had den gemaakt aan; grove incorrect heid. Hij eischte tegen de B. ander half jaar gevangenisstraf zonder aftrek van voorarrest, verbod om vier jaar als inspecteur der. belas tingen werkzaam, te zijn en terug gave van F 9.000.-—; tegen K. negen maanden zonder aftrek. R., zijns inziens de hoofdschuldige, behoort voor den krijgsraad thuis. De ver dediger bestreed de opvatting van den officier ch vroeg onmiddellijke invrijheidstelling, hetgeen de recht bank aFwees. Milton Reynolds, een. millionnaïr uit Chicago heeft een vlucht om de wereld gemaakt in 78 uur en 55 minuten. Een afstand van 20.000 mijl werd afgelegd. Hij beeft daarmee het wereldre cord. met twaalf uur en negentien minuten ./.verbeterd. -' Noch het oude record van Hug hes noch het nieuwe van Reynolds worden als officieel erkend, daar niet langs de route gevlogen is. die door de „Federation Aeronflutiquc Internationale" is voorgeschreven. f»og nooit is een vlucht om 'de we reld volgens de officieeie voor schriften gemaakt. In Dover House, een in het En- gelsche ministerie van koloniën ge vestigde afdeling, waar vooral eco nomische aangelegenheden van Pa lestina worden' behandeld, is een met de hand gemaakte bom gevon den. voordat déze tot ontploffing kwam. Er zijn aanwijzigingendat de lont wel is aangestoken, maar niet verder gebrand heeft. De bom was'in bruin papier gewikkeld, zoo dat het geheel "het uiterlijk had van een. pak je. De bom was van een dergelijk kaliber, dat bij een explosie waar schijnlijk het geheefe gebouw do lucht zou zijn ingevlogen, en wefd door een waker, die de ronde deed ontdekt. De mogelijkheid bestaat, dat de bom werd gelegd als protest-tegen de executie -dan Dov Gruncr. De democratische afgevaardigde. Mendel Rivers heeft in het Ameri- bd,arische m een res out!» "ngo- diend. waarin Wallace om zyn rede voeringen in Engeland wegens „ern. stigen ondienst aan het welzijn van zijn land" wordt becritiseerd. Van de meer dan drieduizend deel nemers aan de Parool-voetbalprijs vraag HollandBelgië was. er een zestigtal inzenders, dat de juiste uit- l, n.l. 21 had ingevuld. Over het Gisteravondis de „Queen Eliza beth", die gestrand was op de Bramble-zandbank bij Southamp ton, door twaalf sleepbooten vlot getrokken. Het schip is de haven van Southampton binnengevaren en zal waarschijnlijk nog deze week- haar New-York vertrekken. De. strengste veiligheidsmaatregelen tot dusver zijn in de Joodsche wijken van Jeruzalem, Haifa. Tel Aviv en Pethatiqva genomen. Sinds 6 uur gis teravond ligt het wegverkeer, stil en vanochtend is in deze wijken een uitgaansverbod afgekondigd. Deze maatregelen volgen op het gisteren verspreide bericht, dat Dov Gruner, de Joodsche verzetsman, heimelijk naar de doodencel van de gevangenis te Acre was overge bracht, tezamen met drié andere ter dood veroordeelden. algemeen werd door de veie deel nemers een einduitslag met een laag doelptmtencijfër-verwacht, terwijl het aantal optimisten, dat een overwin ning voorspelde, wel ongeveer gelijk was aan het aantal pessimisten. In een gelijk spel geloofden maar wei nigen. Onder leiding van den heer E; Mundt, lid T.C. van den K.N.V.B. heeft de jury alle inzendingen nauw keurig gecontroleerd, en daarna de loting verricht. De gelukkige prijswinnaars van twee toegangsbewijzen voor den wedstrijd België—Holland zijn: 1. C. van Berkel, Hpjlandschestraat .79, 2. AT. A. Roos, Bergschelaan 326-, 3. N. Faassen, Zw.; de Croonstraat 40b, 4. J. T. Klein Holt, Boomgaard straat28,: 5. H. j, Mooy^du Chatenier, Talmastraat 64a. Een boekwerk van Adriani Engels 'of Karei Xbtsys - 1. Maria van. Vèssem, 5e Biersloot- steeg .4, .VIaardingen, 2. Nico Doorn- heim, Vierambachtstraat 75, 3. Jan Karsten, Eendrachtsstraat 160, 4.: Cor. Roos, Wolphaértsstraat 52, 5. Aart" jan - 'Dijkstra, Vellevest. 23, Schiedam, 6. Alie Houtbraken, Schie- damscheweg 73a, 7. Lammers, Devei- straat 12, 8. Arie Molenbeek, Hart- mansfraat 61, 9. J. J. Speelpenning, Ackersdijkstraat 64, 10. Greet Have naar, Zwarte Paardenstraat 57*. De prijswinnaars ontvangen nog bericht, wanneer zij de prijzen aan ons kantoor Schiedamsche singel 42 in. ontvangst kunnen nemen. //are Majesteit heeft tjh/eravond "a 5 uur een bezoek ran ongeveer een uur gebracht aan de Jaarbeurs, speciaal aan de vaste gibomcen. Oe foto toont Hoar en Haar gerolg op de wandeling over het Vreeburg' terrein. Bare Majesteit wordt begeleid .door den Voorzitter van den Raad van Br.heer, dr F. Feniener van Vlissingen. F} E discussie van de vier mï- nisters over het viermo- gendhedenverdrag is op niets uitgeloopen. Zonder overeen stemming bereikt te hebben, werd tot het volgende punt van de agenda overgegaan het rapport van deskundigen, der vier mogendheden inzake de Duitsche steenkoolindustrie. Bi- dault, Marshall en Bevin gaven hun ^meening hieromtrent te ken nen. Vandaag zal Moiotof zijn standpunt uiteenzetten. Marshall zeide, - dat -MolotoFs amendementen op het Amerikaan- sche ontwerp-verdrag voor de ont wapening van Duitschland,. die gis teren werden ingediend, het karak ter van het verdrag volkomen >vijzi* gëh.'. 'Marshu 11 ',.jrcrkaarde,.^ jqnduit. "dat 'Mblótbf'poogdë. twistvragen in het geding te breïigeni. hetgeen ir Feite beteekende, dat ër.geen vier* mogendheden verdrag tot stand zou kunnen worden gebracht. Indien onder deze omstandighe den gevolmachtigden zouden wor den benoemd, zouden deze onmo* gelijx tot overeenstemming kunnen komen, alous Marshall. t Ten aanzien van het steenkool- vraagstuk drong Bidaulf aan op vermeercering van arbeidskrachten in de miincn, sneller levering van materiaal ,cn het geven van voor rang. speciaal \va+ staal betreft, aan fabrieken, die voor de mijnindus trie werken. Verder drong hij aan op strengere geallieerde controle op hét verbruik van steenkool1 in Duitschland, Productie stügt Marshall vestigde de aandacht op drie punten: 1. Het rapport toont aan, dat de steenkoolproductie stij gende is en dat de basis is gelegd voor een gestadige, verbetering. 2. Het is nimmer mogelijk geweest om, wat de levering van steenkool aangaat, deelneming van Sowjct- Russischr zijde te verkrijgen. 3. Zonder economische eenheid is met het onderhavige rapport niets te beginnen. Bevin sprak de beschuldiging tegen, die zoowel door Moiotof als „Het Schoolblad" heelt een extra-nummer gewijd aan de nieu we regeling voor onderwijzers-salarissen. Het stelt in de eerste plaats vast, dat de berekening daarvan een belangrijke vereenvou diging zal ondergaan. Xot nu toe moesten, om tot het netto-loon te komen, de volgende correcties worden aangebracht op het bruto-loon. Er af: kortingen van 10 en 5 pet., pensioen-bijdragen, loonbelasting, standplaats-aftrek en ongehuwden-aftrek; er bij: vaste toelagen, tijdelijke toelagen en overbruggingstoeiagen. Al deze rompslomp gaat thans verdwijnen, er worden thans voor alle salarissen vaste bedragen vastgesteld. MaandagnamiJdag hebben hij de N.V. Philips* gloeilampenfabrieken te Eindhoven 1200 arbeiders het werk neergelegd, in verband met het feit, dat vijf Mei als een eollec. lieven snipperdag (losse vacantie- dag) beschouwd' moest "worden, een overheidsmaatregel, voorgesteld door het college van ryksbemidde- laars in overeenstemming-' 'mot de stichting van den arbeid. Dinsdag morgen zyn 1000,. stakers weer aan het werk gegaan, terwijL de laatste tweehonderd achterblijvers in don" loop van.öeri ochtend eveneons bet werk hebben hervat. Naar Radio "Praag meldt, heeft de rechtbank van Praag Harold Wies- mann, gewezen hoofd van Gestapo te Kladno (Tsjechoslowakije),. tot de doodstraf veroordeeld wegens ver antwoordelijkheid voor de verwoes ting van het dorpje Lidice. In de Brïtsche zone bij Mond schap, aan de Belgische grens, is een omvangrijke boschbrand uitge broken, die dreigt zijn weg te kie zen óver een veld, waarin. 4000 mij nen liggen. Doorhet mijnenveld werd het blusschingswerk belem merd. -"A Marshal! heeft gisteren een be zoek gebracht aan ^Stalin. Hij was vergezeld van zijn assistent Charles Bohlen en den Ameri- kaanschen amhassadeur Bedell Smith; van Russische 2ijde wa ren bij het onderhoud Moiotof en de ambassadeur in Washington Norikof aanwezig. Gezien de gisteren in .den raad van Ministers gevoerde bespre kingen over het viermogendhe- den-ontwapeningsverdrag en Marshall's verwijt aan het adres van Molot f, dat deze de eenheid der geallieerden in gevaar zou brengen door het opwerpen wan onnoodïge meenirigsverschillen, is het mogelijk, dat Marshall met Stalin wilde spreken over de kernpunten van het debat. Wisjtnsky .te berde is gebracht, dat namelijk Groot-Brittannië steen kool. ZDu.hebbeh/ontxaagea^bySvjjr.e. van schadevergoeding. Al het ;geld; voor steenkool-export en uit de Brit sche zone ontvangeh. is aange wend, ten bate van de Duitsche economie, zei hij. Bevin verklaarde verder, dat hy bereid was de pro ductie der mijnen in het Ruhrge* bied te onderwerpen aan het toe zicht van den geallieerden bestuurs raad, via de daartoe aangewezen Duitsche instanties. Hij was echter niet bereid toe te stemmen in een uitzonderingspositie; voor de Brit- sebe zone, die de meeste steenkool levert, voordat economische een heid tot stand zou zijn gekomen. Labour's, begrootirig voor 1947, gistermiddag in het Lagerhuis door Hugh Dalton ingediend, belooft den Britsch en belastingbetaler nog. geen verlaging van zijn aanslag, maar stelt een verbetering van Groot- Brittannië's financiecle positie in het vooruitzicht. De terugkeer haar ccn evenwich tige begrooting is zelfs sneller ge gaan dan ik verwachtte, zei Dalton. Het tekort van het afgeloopen jaar was slechts 569 millioen pond sterling. 157 millioen minder dan verwacht werd. Dc geraamde in komsten voor 1947-48 op de huidi ge basis der belasting zijn 3.429.000-000 pond sterling, de ge raamde uitgaven 3.181.000.000 pond sterling. Dit jaar moeten, wij niet alleen de begrooting jn evenwicht brengen, wij zullen ccn goed batig saldo hebben, aldus. Dalton. De gci-aamdc uitgaven', .bêteeke- ncn ccn vermindering van 729 mil lioen pjnd of 19% ten opzichte Van die van het afgelöópcïïjaar.- Voor defensk wordt 899 raillioen-v:pond uitgetrokken, ccn vermindering.'van 46%. .Wij rekenen op/' een verdere aanzienlijke verlaging het volgend janr, zei Dalton. ';v' Het meest schokkendeivan dlcze begrooting is voor- den - En^elsch- mandc voorgestelde/, «drastische prijsverhooging voor tabflksartike- len. Dalton zette uiteen, dat tach tig procent der tabak, uit Amerika moest worden, aangevoerd en dat hiervoor in aanziénlijké mate tiitde dollar-reserves geput moest worden. Dalton kondigde kleiné conces sies aan wat betreft .de omzetbelas ting en verder.verhpoging van 'den kindertcslag. Hij stelde een belas tingverlaging voor de lagere inko men voor. Meer dan 10.000 Parijzenaars heb ben zich rèeds aangemeld als lid van' de nieuwe partij van generaal De' Gaulle, de „Rassemblement'du Peuple Franqais"/ Volgens een na de rede "van 'Dé Gaulle te .Bruneval gehouden opinie-' onderzoek wenscht32% der. Fransche bevolking, dat De Gaulle: weer aan het bewind komt 55% is daar tegen en 13% heeft geen meening. Dc voormalige commandant; yan het vroegere concentratiekamp Auschwitz. Rudolf Hoess. is Dins dag tc Auschwitz opgehangen. Belangrijker dan de vereenvoudi ging in de berekening is de verhoo ging, die de ondenvijzerssalarissen zullen ondergaan. Het. maximum salaris wordt nu na twintig (in de oude regeling na twee en twintig) jaar bereikt. Het departement van Onderwijs gaf de volgende voorbeel den van bruto-satarissen: Aanvangssalaris voor gehuwden: z,h.a. m.h.a. Nu (met toelagen) ƒ1916 ƒ2032 Nieuw (na 1 Oct. *46) 2436 2783 Maximum voor gehuwden: Nu (met toelagen) ƒ3359 ƒ3798 Nieuw (na 1 Oct. *46) ƒ3911 4577 z.h.a. z= zonder hoofdacte m.h.a, r= met hooidacte. Voorbeelden „Het Schoolblad" geeft nog de vol gende voorbeelden: Een onderwijzer zonder hoofdacte, ongehuwd, acht dienstjaren, stand plaats 3e klasse, kreeg tot 1 juli 1946 139.88, tot 1 October 1946 170,40 en krijgt na 1 October 1946 183.36 netto per maand. Het hoofd van een viermansschool, veertien dienstjaren, standplaats 2e klasse, gehuwd, twee kinderen boven twee jaar, ontving vóór 1 juli 1946 272,52, vöó'r 1 October 1946 322,70 en zal na 1 October 345,48 netto ontvangen. - .Eep^opdi^iizeres^ aaii .^en .1ULO- school; zestien dienstjaren, stand plaats !e klasse, met hoofdacte M.O. Fransch, L-O. Duitsch en EngeJsch, In een interview heeft Soetan Sjahrir verklaard dat, indien de onderhandel ingen op dezelfde witze bleven voortgaan en de mili taire spanning bleef afnemen, de gewapende macht in Indonesië wellicht spoedig verminderd zal worden.,, Voorts beschreef hij de Nedcr- landsch-lndonesïsche economi sche besprekingen als „zeer be moedigend" en zeide, dat hij reden had te hopen, dat de Ne derlanders spoedig zouden komen tot een rcKilinc 'van itn- cn ex port, hetgeen tot gevolg zou heb ben, dat zij de beperkingen, die den Indonesiërs bij de handel en scheepvaart waren opgelegd, zou den opheffen. Naar aanleding van de berich ten in de Nedcrlandsche pors, als zou prof. Rorame .worden be noemd tot gouverneur-generaal in Indonesië, zei Sjahrir. dat de republikeinen over het algemeen van meening waren, dat een der gelijke benoeming „do geneigd heid, welke op het oogenblik ha sten!, voor meer positieve samen werking zou verstoren". De Amerikaansche regcering heeft officieel aan Sjahrir mede gedeeld, dat zij zich aansluit hij de de facto-erkenning van de In donesische republiek door dc Ne dcrlandsche regeeriTig. zooats d^zc in de overeenkomst van Linggad- jati is omschreven. De Nedcrlandsche .regcering heeft, naar A.P. mededeelt, aan al le buitcnlandschc.consuls te Bata via bericht, dat önderteekening van het accoord'van Linggndjati geen dc facto" erkenning van dc Indone sische Republiek bcteckcnt.cn dat zulk een erkenning daarin ook niet besloten ligt. Het accoord houdt al leen in, dat dc Republiek de facto het binncnlandsch gezag .uitoefent op Java, Sumatra en Madoera. De Nedcrlandsch-Indische regcering blijft volkomen souveréin tot de Vereenigdc Staten van Indonesië op. T Januari 1949 gevormd zullen zijn. Daarna zullen de buitcnlandschc zaken een gemeenschappelijke aan gelegenheid vormen van Nederland cn de Indonesische Unie, Deskundigen uit meer dan twin tig landen, die. lid zijn van de in ternationale organisatie voor de burgerluchtvaart (I.C.A.O.) zijn te Parijs-bijeengekomen om te spreken over een voorloopige regeling voor de Europeesche.luchtvaart geduren de. den komenden - winter en voor bereidingen te treffen voor een re geling op langeren termijn.; Tegelijkertijd heeft een vergade ring plaats van den internationalen luchtvaartbond (I.A.T.A.), waarin particuliere, exploitanten .van. inter nationale lucht^verbindingen verte genwoordigd zijn. ongehuwd, ontving vóór 1 Juli '45 230,03, vóór 1 October 1946 f 271,12 en zal na 1 October 288,13 v netto ontvangen. Van deze bedragen zijn de pensioenbijdrage en de loon- belasting afgetrokken. in de nieuwe regeling is de stand- plaats-aftrek voor een tweede klas gemeente 4, voor een derde klas-ge meente 8%. De hoofdenmarge be draagt 500 bij niet meer dan zes verplichte onderwijzers (hoofd inbe grepen), 700 bij meer dan ze ver- plichte leerkrachten (hoofd inbegre pen). Verder zijn er de verschillende vergoedingen voor bijzondere aeten. Voor den oefenwedstrijd tegen Huddersfield Town, die Disndag .22;.// April te Rotterdam zal worden ge- 7 speeld, Is het vocrloopig Neder-, landsch elftal als volgt samengesteld: Doel: Kraak (Stormvogels). Achter: Van Bun (MVV) en, van der Linden (Ajax). Midden; Stroker (Ajax), Möhrïtig (Enschede) en De Vroct (Feyen- oord). Voor: Drager (Ajax), Wilkes (Xerxes), Roozen. (Haarlem), Rij-; vers (NAC) en Bergman (Blauw, Wit). Reserves: Van Raalte (Blauw-: Wit), Potharst (Ajax), Smit (VUC), Lakenberg (NEC). /-'H Op één uitzondering na is dit het/- elftal dat tweeden Paaschdag in het Olympisch Stadion den Belgen een 2—1 nederlaag toebracht. Zooals tè/:v Verwachten was,"."-isEakenbérg"'-Vérw^] vangen en thans krijgt DrSger zijn;; kar.s weer, welke de Ajaxied zeker;; zal benutten. -ïjj- In Amerikaansche regeeririgs- kringen vcrl uidt, dat do kwestio van het gebruik van do havens van Botterdam en Antwerpen bij den doorvoer naar dc Amerikaan- sche en He Engelsche zone van;;; Duitschland mom out cel ook door het betreffende .departement met generaal Clay iii Duitschland^ wordt besproken. SCHOLIERENONTMOETING ANTWERPEN—ROTTERDAM ;l Hemelvaartsdag zullen plrri; scho--/ lieren naar Antwerpen trekken om v; daar Antwcrpsche jongens en meisjes/; in een sportieve kamp te ontmoeten- Om tot de af te vaardigen leerlingen;^ te komen worden dezer dagen selec*«; tic-wedstrijden gehouden, n.l. Don-/| dérdag 17 April te 4 uur voor athle< .- tiek op de Nenytobaan, Zaterdag. 19^| April te half drie voor korfbal aan het Langepad en voor hockey op dènzelJ/7 den tijd op het complex Laag-Zes- tienhöven. BLAAUWHOEDENVEEM VERHUIST Zooals wij reeds sclireven za! door de hergroepeering der havenbedrijf/;; ven Blaauwhoedenveem ALriesseyeeni^ van dc Wilhelminakade naar de;;/ Mcrwehavcn wprden overgebracht.; v Op liet nieuwe 350 m lange tcrrein.4- zal een loods van 170 bij 40 m veró:;; rijzen, waarin het stuwadoorsbédrijf/g zal worden ondergebracht. Verder zal aan de Merwehavcn: een koel- l ettvg vriesliuis wordengebou wd van i00/r bij -42.50 m, onder leiding yan het/'f. architectenbureau Kanters. Verder;; wordt ten behoeve van dit veembe-;;; drijf gebouwd aan een nieuw c6m-*-% plex aan de Jobshaven; dat kahtorerf en pelterijen zal herbergen alsmcdeg aan de Rijnhaven OZ waar het pand,:./. „De Molukken" wordt vernieuwde v yK Gereed voor den strijd iegert Ret' y water. De eerste Neder landschep drijvende kraan van 160 ion:,JSuz/* 2" wordt te Huiltn:'gercédlièjld.1 bracht vöor de werkzaamhcdcn-aati% de „Morton Gap",

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1