Pogingen tot pact van vier hebben gefaald HET ROTTERDAMSCH PAROOL Texas-City (U.S.A.) vernietigd door ontploffing Zevende Jaargang, No. 89 Vrij. onverveerd Donderdag 17 April 1947 TWAALFHONDERD DOODEN EN 1000-TAL GEWONDEN Schip met nitraat vloog in de lucht PAROLOSCOOP Weerbericht „Highflyer" vloog de lucht in R'dams haven in de belangstelling Aanwinst voor de vloot Nog even optimist 't Valt wel mee! Bom in Eïigelsch ministerie Is groep Stern verant woordelijk? Dr. Tiso vraagt gratie Veldmaarschalk Ivlilch krijgt levenslang Consumentenkrediet mag niet misbruikt Eerste vrouw in corps diplomatique Bevin en Marshall zullen Moskou volgende week verlaten Moskou wil Oostenrijk nog afhandelen Appartementen in eigendom? Wetsontwerp hij Tweede Kamer ingediend Eerste Kamer herdacht haar voorzitter Teruggekrabbeld BONNENLIJST Proces te^enBAT'A Spande Schaehf samen tegen Illtler? Be-N e-Lux-tolunie remt conferentie van Geneve Britsche troepen uit Irak vóór de herfst Narcissen Zondag in vollen bloei Red. en Adm. Lange Haven 141,.Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal i,—t losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMEK Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank le Rotterdam PL Directeurs B. de Vries PL Hoofdredacteurs Th. Ramaker Een ramp, die tot de ernstigste uit de geschiedenis van 'rr'rc a V WOT/ Smekend, heeft de havenstad, Texas City IUÖA; getroffen, Een explosie, op het met nitraat geladen Franschc schip „Grarid Camp" leidde tot ontzettende ,7™ C" ',lieuwc ontploffingen. Het aantal dooden wordt op; 1200 en dat der gewonden op 1000 geschat. V olieraffinaderijen en schepen in de haven staan oor in brand. - De stedelijke overheid "heeft alle heschikhare gasmaskers opgeëischt ten einde de bevolking te kunnen' be schermen tegen-'de giftige dampen Volgens radio-beribhten biedt de stad. een aanblik, alsof er. eert atoom bom. ontploft is; De voorzitter vim hei Amerikaan sche, Róóde Kruis, O'Connor, heeft "voor-lëeniging. van den 'nood een kwart milljoen dollars beschikbaar gesteld; De .'telefonisten^.die, zooalé hékèrid, sedert eétiigen tijd in staking zijnj Tiehben, van hun vakbond [op dracht gekregen -het werk, te hervat ten, voor'zoover- het reddingswerk dat. eischt. Een radio-uitzending van de ABC uit Texas City .werd plotseling ver broken.' Dei omroeper deelde mede, dat de stad moest worden ontruimd. - De brand aan"boord van een tank schip breidt zich snel' uit'in-de rich ting van een schip met munitie. - I Vo{gens het hoofd van, de, brand/ weer'te Texas City! bestaat er geen; gevaar meer, 'dat het.schip met mu-i nitrein.de lucht zal vltegen. Een om-' roepervan de NBC 'heeft medege deeld, "dat hij.'op last van de autori- .teite'n naar: een plaats dp 5. km af stand .van de haven - moest evacueerën Het Roode Kruis' meldt, dat min stens 300. huizen' totaal .vernield zijri en dat, overigens geen enkel huis on beschadigd is gebleven. Het is. de grootste mdustrieele ramp: van de laatste tién jaar in de Vereènigde Staten. Volgens de kustwacht van Ne\Y York heeft; zelfontbranding de explo sies yerdórzaakt. v De- vicé-presiderit' vandé „Texas City; RailwayCompany!', W- H. San- berg, heeft verklaard, dat hoewel er was aangekondigd dat de „Grand Camp" in Texas' City een lading vet zou innemen, hij ervan overtuigd was .dat'Jiet,sctnp.munitie.geladen_ha(l„.>. Volgens de Gailvéston Tribune moet het grootè aantal dooden worden toe geschreven aan het feit, dat honder den nieuwsgierigen dicht opeenge pakt op de pieren den brand van de „Grand :Camp" gadesloegen Tóen ha dé brand ontploffing .op ontploffing volgde;,waren zij de eersten, die de lucht, ingeslingerd werden; Donderdagmorgen f vroeg woedde een heftige-brand op 'het. ruim-6.000 ton metende Amerikaansche vracht schip „Highflyèr", dat ;met. meer dan 900-ton' ammonium-nitraat geladen is; Het leven van 200 arbeiders, die bij de reddingswerkzaamheden behulp- zaa ni zijn,- .lóópt - gevaar; wanneer dooi", dezennieuwen1 brand opnieuw een explosie/zou .plaats hebben; Volgens een telefonische mededee- iing' uit:;het bij Texas 'gelegen ;GsL veston. wefa. de, omgéving hedenmor-, gen vroeg opgeschrikt door een nieu we ontploffing. - pi';. Een giftige damp verbreidde zich over de stad. Vele gebouwen .zijn verwoest. Volgens sommige berich- ten' 20U zelfs de geheele stad in putn liggen. De berichten zijn zeer ver ward door het .feit. dat de telefoon- verbindingen mét Texas:City verbro kenzijn.; vNpLNC i Doordat de. „Grand Camp" niet. tij- dig huiten dé haven kon worden' ge bracht er was laan boord, brand: - uitgebroken had de eerste explosie een, fatale uitwerking/. Naar gemeld wordt, heeft de ont- plotting ook de chemische fabriek die aan de; hi-veiistond, ;doen ont ploffen. Defabriek die een waarde van millioenen dollars had, wérd ge heel verwoest. Reuter meldt, dat stukken staal van; de fabriek eri liet schip meer dan 23", "km.- weggeslingerd werden. Er. was.geen water beschikbaar om vele der branden te blusscneh en uren na 'de ontploffingen-waren de stralen nog gevuld met,, mènschen,: die als verdwaasd nier wisten waar te gaan Millioenen dollars Naar het hoofdkwartier van het Foode Kruis in het midden-westen heeft meegedeeld, zijn tot dusver 500 lijken geborgen. De materieele schade loopt in de millioenen dollars. De Rotary zonder stichter E stichter van de Rotary-be- -■-' weging is voor eenigen tijd overleden. Daar dit een sterfgeval is, dat téii onrechte onopgemerki dreigde te. blijven door het geda ver van alle mogelijke andere ge beurtenissen in deze wereld, wordt et; bier evc.n -bij; stllgesjnon.- Dc advocaat Paul- P. Harris stichtte in 1005 te Chicago, tiil-t drie 2tjnér cliënten, die elk ecu ander iieroen uitoefenden, dc eer ste Rotary-club. met het doel con tacten te onderhouden met voor- aanstaah'rie mannen1 uit handel, nijverheid.- kunsL-ltPolitiek.; indu strie en wat-al-nie.t. óm: de" vloek •der specialis'eering en; de daaruit voortvloeiende isoleerlng zooveel 'mogelijk, tegen té;;gaan en ze' te wijzigen ten nutte, van-weerzüdsch begrip,'"broederschap; en vrede! Zijn idééën stroomden als een weldaad over dé wereld, mede doordat' dé "stichter iedere Rotary- cluh vrïj-liet in. haar wereldbe schouwing.: haar codsdienstigë bij zonderheden én haar politieke 'neutraliteit.Nyï".'yv'v Per beroep, vak of bezigheid kon één prominent vertegenwoor diger toetreden. Tedere week kwam men hijeen voor eon voor dracht of een bespreking, jaar lijks wisselde men van leiding en overal stolde men „het nut der gemeenschap"' als hoofddoel zon der offers aan formalisme en cere monieel. Pan! P. Harris, afkomstig uit Racine (Wisconsin"), was een typisch setfmaricman. zónder ouderhuis, zonder familie, zonder heimwee naar ,.de plek. waar eens zijn wieg had gestaan"; vandaar, dat hij. toen hii met ziin 2Sste jaar te Chicago bovengenoemde plan-, nen ging uitwerken om zich niet te verliezen in hei wel en wee van zijn vak. doch door contact met andere werkers de eigen vcr- I.oren-gcgane waarden, die m.m. ook door anderen als een gemis werden gevoeld, te herstellen, en dan zoo. dat de gemeenschap er iets aan had. Hij is van alles geweest: student in T.owa. verslaggever in Los An geles. tooncclspcler in Dcr.ver. cowboy op een ranch bij Platte- ville. nachtportier.in Jacksonville, en -sinaasoppelplukker hii New Orleans. Ookr begeleidde hii vee transporten naar Engeland en reisde, in Europa voor marmer- en natuursfeenfirma's. Als advocaat in Chicago wisselde hii dertig maal van adres, betgeen ophield toen hii op ziin 42ste iaar huwde. De Rotary-beweging liet lui vrij gropien en hii bemoeide zich zoo. weinig met het inwendige, dat toen hii stierf. 78 iaar oud. hij alleen maar „dienende" vrienden telde: en die hingen zijn dood niet aan do grnoie klok. Ziin-T :'hal a tenschóo .bedraagt burin; 5.ÓÓÖ cTiths frieFSOO.OflO Jédén, dfe de vërdraagzaamhéid ;bcïliideh; KOUDE NACHT A Weersvcrwachtlngisgel- dl c (tót Vrij dagavond 12- Wind door Noord-Oost peleidelUfc; ruimend naar.: Zuidelijke richtingen. Koude nacht, morsen overdag weer flinke stij ging -vaiv .[temperatuur. Aanvankelijk voorna melijk in het Znld-Oos- Ifn van het .land vrij veel bewolking, tater opklaringen overwegend droog w.eer. Waarnemingen te Rotterdam -heden morgen. 8.40 uur; Het.:. Amerikaansche vracht schip „Highflyer" met 900 ton ammonium-nitraat T aan boord is hedenmorgen te Texas-City de lucht in gevlogen, .terwijl sleepbooten bezig waren het schip uit; het 'dok te halen. (Van onzen Xondenschen Correspondent) In tegenwoordigheid van. bur gemeester Oud en andere genoo- tligdcu heelt- gisteren te Londen dë^ eerste vertooning pSaatsgehad van de film On which they de pend". Hét is een voor rekening van dc Botterdamsche Stichting .Havenbelangen door een Engel- sche maatschappij, de British Foundation Picture Ltd.', ónder leiding van Ronald Haines ge maakte propagandafilm voor de Rotterdamsché haven. De film zal door. deze maatschappijook in omloopworden 'gebracht.- De be- doeling is, dat zij in. een-900 thca- tére. in Etigeiand in het gewone programma zal gaan draaien, Te- -vens-ligt -vertooning in-Amerika in het voornemen. De iilm is ge bouwd .op. het thenia „Rotterdam is de grootste haven van het Con tinent en Jst in staat .de ~ol van best geóutiileerde en modernste haven' van het;Rijn-'en Ruhr-in- dnstriegëbied tévervullen", Havens, kraiien en échepén zijn altijd- een dankbaar -fotografisch object en dë film laat op duide lijke' wijze do - verschillende ma- Tiiercn van lossen en laden van de -.verschillende producten zien. ■- De vertrouvvd e; stem van Frank :Phiips spreekt de tekst; wat prot- 'tip 'is om te hooren, behalve één keer. als hij overde -„Neu i Arn- sterdam" spreekt'.s De bevelhebber der Nederland- -Vcfie 7.ee8(rijtlkracuicii,^linte|ir.itt-a'.l- ttiiraal*'C.'Ê. Tr -Ifelfrich. heeft tiet U-MO ton metende reparatiftAchlp „Bcachv Head", namens »»ze re geer mg, van de Etigelsche vloot overgenomen. Het zal «mier der. naam „Vulkaan." deèl uitmaken van de Nadcrlandscbe Vloot. Aan'het eind van deze week zal, naar menverwacht, .da, nota van mi nister -Lieftinck oVer de financieele' én economische positie in. ons land, welke.vandaag in den Economischen Raad - van den Ministerraadis be sproken, aan de-Tweede Kamer wor den •aangeboden."'-',1 T- De voetbalwedstrijd Ierland— Wales.: die'Woensdagavond yoór 43.0Ü0t o esch ouwers werd," gesp eel d, is geëindigd in een 2-1 overwinning van Ierland. HUGH DAL1 ON, Labours minister van financiën met ziin budget kof jeetje bij hei ver/a/en van Downingstrcet 10 op weg naar het Leger- huis* Zijn mét zooveel spanning tegemoet geziene begrooting inspireer de voor het, eerst weer eens tot eensgezind optimistische commentaren De Engelsche begrooting is voor ket eerst weer in evenwicht, doch de voorgestelde drastische prijsverhoogingt'van tabaksarükelén zat de En- gelschen het lach en doen vergaan. Reuter meldt dat een,bomaan slag is gepleegd op Dover House, een in, het. Engelsche ministerie van koloniën gevestigde aïdee- ling, waar vooral economische: aangelegenheden ..van Patestina' worden behandeld. De aanslag mislukte, doordat de lont wel was aangestoken, maar niet verder heeft gebrand. .De bom was in bruin papier ge wikkeld, zoodat het geheel het uiter lijk "had van een pakje. Het. kaliber was van dien aard, dat bij een explo sie het geheele gebouw de lucht in moest vliegen. Van officieels zijde wordt tegen gesproken, dat deze aanslag ccn protest zou zijn tegen de executie van Dov Gruber. 1 Een onbekend gebleven vrouw heeft telefonisch aan persbureaus te Parijs medegedeeld, dat de groep Stern (ccn Joodsche verzets-organi- satfe) verantwoordelijk is voor het plaatsen van'de bom in het minis terie van Koloniën te Londen. .Woensdagmiddag begaven een aantal rechercheurs van Scotland Yarn zich in allerijl naar het minis terie van-Ootlog, nadat zij een tele fonisch dreigement ontvangen had den, dat het: gebouw zou worden opgeblazen. Déze bedreiging kwam binnen, twee'uur nadat de bom in het ministeri£ var. Koloniën gevon den was. Er^wer l evenwel niets verdachts önldekt. Dr. Joseph Tiso, de vroegere presi dent van Slowakije, die ter dood is veroordeeld, heeft een verzoek om gratie ingediend. Het Nede"rland,sche yliégtuig'Tnoederschip „Karei Doormanbezoekt Engeland-en ligt thans óp "'de Thames bij Landenf-Dit 14.000.'ton mé- tende scklp behoorde vroeger, tot dc Engelsche vloot en droeg toen de naam „Nairana", Een Nederlandsche matroos seint een boodschap naar óen.wal. - 'Veldmaarschalk Milch, voormalig- 'Nazi-onderminister: [van luchtvaart, ia te Neurenberg .tot 'le venslange ge vangenisstraf veroordeeld.: ■'■Af Hij .werd .schuldig; bevondenaan misdaden tegen de menschelijkheid; enaan medeplichtigheid aan de' de portatie vaii dwangarbeiders, gebruik: van krijgsgevangenen voor militaire doeleinden en verantwoordelijk ge steld voor moord op en mishandeling van krijgsgevangenen. Het ministerie van'financiën-waar schuwt ervoor, dat bónnen, voor hot consumentenereiliet niet besteed mnetco .worden voor: het aanschaft, feii van' tweedehands goederen, die dikwijls: van mindere kwrUteit zijn Misbruik van bonnen, bijvoorbeeld yopr het hetalen van huishuur, kan g«straft', worden met intrekking yan bet credict, wat (ot gevolg- bcêft," dat do!betrokkene:het beele bedra; onmiddellijk'moet betaleia'. Mej. mr.- M;"ZTNV Wittevèen is be noemd tot ambtenaarvan dén bm- tenlandscben' dienst :ïb bijzonderen dienst met: den Tangyan ambassade raad. Zij zal als zóódanig werkzaam worden iresteld bij de vertegenwoor. diging van Nederland bii dé Ver- eenigde Naties te,New York. Met deze benoeming heef; dc eer ste vrouw baar intrede gedaan 'n. het Nederlandsche corps diploma tique. Mej \Yiitcveer. studeerde rechten te. Leiden,- waar-zy in !02fi promo- veerde.'.Van 1!>31—1939 was zij ver bonden aan het secretariaat van den Volkenbond; In 1945 nam zij deel aan het voorberadende werk voor dë tot standkoming der 'Ver- eenigde Naties on in T946 trad zij te.Londen op als secretaresse en t»" New York als deskupdige der Ne derlandsche .delegatie der vredes conferentie te Parijs. Bevin zal aanstaanden Dinsdag (of uiterlijk twee dagen daarna) 'uit"Moskou yertrékkèn. Men neemt aan dat de gekeele delegatie met hem zal lfeèótgaöni 1*;"r '■■'r-r" Marsha.ll en de andere Amerikaansche afgevaardigden treffen voorbereidingen om terzelfder tijd te vertrekken. Ue voornaamste beweegreden voor hun besluit schijnt het mis lukken van de pogingen om een, viermogendhedenpact te sluiten, waardoor verdere besprekingen over het verdrag met Duitschland nutteloos zijn geworden. Het üostenrijksche vredesverdrag zal, naar zich Iaat aanzien, nog worden afgehandeld. industrie in het Ruhr ge bied onder supervisie van den geallieerden be stuursraad. Ook verzocht Molotof om actieve medewerking van.: de- mocratischè partijen en vakvereeni- gingen ;aan de Duitsche atceckool- productie..;-;.';,,- "Bevin en Marshall hérhaalden de uiteenzetting van hun standpunt dat zij niét in staat z#n 'èenig voor stel voor viermogendhedentoezicht over de steenkoolindustrie te aan vaarden, zoolang er nog geen vol komen overeenstemming, over de économische eenheid, is bereikt. De punten waarover de ministers het heden voor het. eerst eens zyn geworden zfln: 3. Verbod van aansluiting van Oostenrqk by'Duitschland. 2. Regeling'betreffende' natura lisatie, immigratie en verblijf van Duitsche staatsburgers 'in Oosten rijk. ,;r 3. '"Regeling betreffende uitleve ring; van oorlogsmisdadigers. Over de volgende punten kon geen overeenstemming worden be reikt:'" 1.' De 'nauwkeurige .definitie, vervat1 in- dé preambule, van Oos- ténrijks schuld aan den oorlog;. - 2. -De actie die de", UNO of de geallieerden zouden dienen te voe ren bij.' -een mogelijke toekomstige bedreiging van Oostenrijks territo riale/politieke en- economische on afhankelijkheid. Robert Magidoff, Amerikaansch radioverslaggever, heeft 'uit Mos kou gemeld,,dat, naar hem ter oore .ivas .gekomen, Marshall en Bevin Woensdagmorgen een bespreking gehad zouden hebben naar. aanlei-: ding. van Marshall's bezoek aan Stalin. Het voornaamste onderwerp van de bespreking op het Kremlin, aldus-Magidoff, was waarschijnlijk het viermogendhedenverdrag. waar omtrent de ministers van buiten- lar.dsche zaken niet tot overeen stemming konden komen. Er van afgezien of het falen der ministers orri een verdrag op te stellen van invloed is geweest op de Britsch- Sowjetrussisehe besprekingen over herziening van het alliantie-ver drag, aldus Magidoff, een feit is! het, dat die besprekingen tot stil stand zijn gekomen. Volgens Brit- sche .bronnen is. het thans aan Wisjlnsky 'om eventueel een volgen de bespreking te arrangeeren. Na' twee uur gewijd "te hebben aan het rapport van dë commissie: voor .de Duitsche steenkool industrie,, begonnen -de. vier minis-- ter3 gisteren met een bespreking, van. het Oostenr(jksche -vredesver drag. Zoowel, de Oostenrijksehè als de Joegoslavische* gedelegeerden, die zich in Moskou nevinden, z|jn uitgenoodigd om hun standpunten voor -den ministerraad uiteen te zetten. -v:!. .Molotof1 sprak-zijn oordeel uit; over - het; rapport- van'de bovenge noemde commissie^ De drie andere ministers -hadden dit; Dinsdag reeds, gedaan. - Molotof 'zé!de; :dat''dé Russi- sphé delegatie er naar:streefde, het Oóstëhrjjkschè vredesver drag tijdens .de huidige confe- rentie af té handèloti. Er werd een begin gemaakt met de bespreking van de 55 artikelen van het verdrag,' waarbtf vorderin gen werden gemaakt ten aanzien van enkele betrekkelijk onderge schikte kwesties. De ministers toonden, zich eenigszins genegen, te geven en te nemen.,Er werden vijf tien clausules bestudeerd, waarvan er. negen, die tevoren reeds door de plaatsvervangers waren goedge keurd, zonder discussiewerden aangenomen. In principe werd men het eens óver .drié andere, clausu les, Twee clausules leverden geen overeenstemming op, terwijl de clausule betreffende de Oostenrijk sehè grenzen niet eerder zal wor den besproken dan "nadat 'de. Oos- tenrijksche cn 'Jöegoslavische .dele gaties 'zijn gehoord. VV Joegoslavië zal [vanmiddag "ge hoord worden/ daarna- Oostenrijk voor zoover de tijd het - toelaat. Ia dit niet het geval dan komtOos - .tenrijk Vrndag aan de beurt. De af gevaardigden van heide jarideh-mo- gen eikaars- verklaringen aamhoo- rén. -1 De besprekingen van het rapport der steenkool-commissie gingala een nachtkaars uit. Molotof diende een plan in voor toewijzing cn pro ductie van Duitsche steenkool voor export cn herstelbetalingen, ten tweede stelde h(j een speciale con- trótecommissië voor der- vier mo gendheden voor de steenkool- Vele panden, die herbouwd zullen worden in de verwoeste gedeelten van Rotterdam en andore steden, zullen gróoter moeten worden,, dan de gebouwen die daar voor den oor log .hebben gestaan. De oude eigenaar, die in de binnenstad wil herbouwen, zal in vele gevallen, niet kunnen volstaan met het stich ten van een gebouw, dat even groot is als zijn vroegere pand. Tot het bouwen van zulk een pand is. hij echter financieel veelal niet bh machte. Het bovenstaande is ontleend aan de memorie van toelichting van een thans - bij de Tweede Kamer inge diend wetsontwerp, houdende voor zieningen betreffende eigendom van appartementen. Omdat het vol gens het Nederlandsche recht on zeker is, of afzonderlijke verdie pingen en vertrekken van één huis aan verschillende personen in eigendom kunnen toebehooren, wil len de ministers van ju3titie en: wederopbouw de in dit opzicht ont stane moeilijkheden ondervangen door het „eombineeren van eigena ren". Deze zullen: tezamen gebou wen van f linken omvang kunnen; stichten en de panden kunnen ver deden in een aantal appartemen ten, waarvan ieder er één of meer in eigendom krijgt. i VIER musici, Eduard van' Bei-/ num, Ferdinand Hetmantt,- Wü-;% lem Andrïessen en Haakon Stotpri, hebben zich dezer dagen tot den Central en Eercraad gewend met. een brief, waarinzij, nun erkente lijkheid uitsprekend over hetgeen Mengelberg voor het Nederland sche muziekleven* heeft gedaan, een beroep deden op den C.K. om bij de behandeling van' deze zaak, den naam Mengelberg te onttrekken; aan de sfeer van politieken strijd en lolitieke hartstochten,waarin, hij ..oor tragische omstandigheden is geraakt. 2jj verzochten hem terug te geven aan de leunst, waar z(jn historische plaats is. Het Invartet, dat deze bevreemdende dissonanten teweeg bracht, schijnt zich inznid- dels wel v/at laat op de hoog te te hebben, gesteld van de „trgai- T sche omstandigheden" waardoor. Mengelberg eigen naam en- den naam van ons land bezoedelde en krabbelt thans: terug. Het komt ona voor, dat de Centrale Eereraad geen behoefte heeft aan zoo voor- barige adhaesiebétuiglngen als de onderhavige en dat de „historische plaats" van den figuur Mengelberg op^gzede gronden zal worden be- Voor hét tjjdvak van 20 April t.m. 3 Mei 1847 BONKAARTEN KA, KB, KO- 795 (Serie A) A-02 Algemeen: 500 gr, suiker, bo- terhamstrooisel enz. of 1000 gr. jam, stroop enz. of 500/: gr. chocolade of suikerwerk,"1^ A-03 Algemeen: 250 .gr. zachte: zeep. BONKAARTEN KD, HE 705 {Serie A) A-12, A-13 Algemeen:. 250 gr. sui-'/ ker, boterhamstrooisel -enz^ of 500 gr. jam, stroop enz. of 250 gr. chocolade of suiker-/ werk. A-14 Algemeen: 250 gr. zachte1;;/ zeep. A-17 Reserve: 250 gr. zachte zeep. BONKAARTEN MA, MD 705 tÈ (b|jz. arbeid, a.s. moeders) .'/(Scriè'A); A-21 Suiker: 250 gr. suiker, boter- hamstroolsel enz. of 500 'gr. jam,, stroop enz. of 250 gr." -*1 chocolade of suikerwerk.: TABAKSKAARTEN ENZ-f QA, QB, QO 703>:;v 691 Tabak: 3 rantsoeriéh tabaks// - artikelexU'^ 69—3,69—3 Tabakf 2 rahtsoènenlf tabaksartikelen.; 69—1 Versnaperingen: 200 gr.'cho-M - colade en/of suikerwerk; Of:-- 200 gr. suiker, 1 boterham// strooisel enz. of 400 gr. jamü!/ stroop enz. 693 Versnaperingen: 100 gr. cho-.'v colade en'of suikerwerk; of .100 gr. 'suiker,;'boterham//' strooisel enz. of 200 gr. janv/i stroop, enz. - - *,He t Téjeihosip'w'aakstiie niéuws- bureau deeltin ede, "dat" hét pródes tegen den bekenden Tsjechoslo-. waakschen..schpenmagnaat,' Jati An- tonin Bat'a..op 28:Aprii'blj afwezig-, heid-van beklaagde za'4 [beginnen. Bafla, dic zich in. Brazilic bevindt en Braziliaanschbvirgérris,-wordt er. van i beschuldigd, tijdéhs den'oorlog schoenen' aan het Duitsche leger" té hebben.gëleverd enplannen te heb ben beraamd om hét "geheele Tsje-, chische volk naar Patagonië over te brengen. - -• - Dr. -Kraus, die op last van; het: militaire bestuur het verloop .vari' de processen te Neurenberg vast legt, heeft meegedeeld, dat Hjalmar Schacht! Hitiers .Jinancieele toove- naarl'. in,1938 met dc generaals Von WitZleben cn Haider plannen heeft beraamd óm Het bewind' van Hitier omvèr tc: werpen. Doorhet 'bez'oèk van den tocnmnJiGcn' Britschen eer sten* minister.Chamberlain, kon het plan niet wórden uitgevoerd. Naar aanleiding-van deze ver klaring zal generaal Haider als ge-, tuigc worden gehoord. Joe Baksi zal.'dit jaar' niet t(%cn Joc Louis uitkomen. Dit heeFt Nat Rogers; een Ncw-Yorksch' pro motor na ccn'cóófërentie met.Nat Woltson, Baksi's manager, Woens dag gezegd. De es-voorzitter; van de Eerste Kamer,bar'on' De Vos van Steen- wijk, dié; Zaterdag plotseling over leden is, is; gisteravond in de zit ting. va;.) 'het college, dat'hij zoovelo jaren geleid., heeft, .berdaeht Dë huidige - president, - prof. Krahon- burg. schetste de voortreffelijke wijze, waaróp, dé. overledene zïja taak heeft volbracht; „H'u (eiddo ónzó; "beraadslagingenonpartijdig, politieke mede- en tegmistanders gelijk behandelend, in ieder op zicht, de goede tradities van oos parlementaire, le.vpn handhavend." „De aantasting van 0020 vrije staatsinstellingen, in -.bezettingstijd was hem een gruwel. In/die1 jafco kon. mén hem altijd aantreffen in de. voorzitterskamer, zich verdiepend, io de handelingen der Eerste .Ka mer." ./v i Minister-president! dr. L. J.. ,.H.: Beël sloot zich bij deze'rede 'van prof. Kranenburg -• aa. De Kamer maakte 'een aanvang" met de behandeling, van de begroó- ti.ng voor Openbare Werken en Wederophouw.Drie sprekers, ni. de Kamerleden Nyka'mp en ir.! Kraay- vanger, beiden KV?,, en do heer Schipper (AR) uitten hun bezorgd- hoiö oyér dengang/ van zakon Hij- den wederopbouw. "Vooral ir. Kraav- vanger bleek van óórdeel dat de.re-: gceringdirect -tia .de bevrijding de moeilijkheden' ver heeft onderschat, en te veel. optimisme ten ytoon spreidde. Overigens namen alle drie sprekers een afwachtende houding aan ten aanzien>van-den arbeid van' den nieuwen minister Neher. Luc van Dam heeft de uitdaging, die de Amsterdammer Gerrit Lefèbre eenigen tijd geleden tot hem gericht heeft, aangenomen. Het.gevecht om den middengewïcfmitel van Neder land zal waarschijnlijk 'op 30 Mei'a.s. te Amsterdam plaats hebben. De tolunïe tusschen Nederland,--, België en Luxemburg is.een van do factoren geweest, die de openings van de tarievcnonderhandelingeu tusschen de délegaHes bij dpVconfójf ren tie van do International Tradé/; Organisation te Geoève hebben ver-.,;: trartgd. De Nederlandsche gedele-! gèerd0 heeft.- tegenóver bet uitvöe-i| rond comité, beslaande uit de hoof- den van de delegaties van 17/larf/4 den, eQn verklaring 'afgelegd óver;| 1i0t standpunt van de drïo landen in het licht van de, uit do tolanlë v voortvloeiende, nïouwe tarievoni deelde mede, dn t het nieuwe;tarie- vensysteem, zoowel voor Lhem als - voor zijrj Belgischencollega, dia;to-;> vcub Luxemburg vertegenwoordigt, een crnstigc handicap zon zyn;Ook/| voor de andere landenzon dit bet geval kunnen blijken te- ■rijn! Nederland en België zijn .voorne-V; mens de cónsessiés! die zij eyeptjiK/ eei op de huidige conferentie zullëir/; doen, te bas.ceren op hot nieuwe-geg-L: meensehapoeliiko. tarief. "yerzóeköa;;| om concessies van de andere lan/;; don zullen wórden behandeld op,; basisvan dé oude tarieven. l Een woordvoerder van bef Britschef^ ministerie van. .buitenlandscheVzhkeri^ heeftde berichten uit Bagdad^völ-^ gens welke alle Britsche troepen te^ gen den herfst van dit jaar. Irafëzulletif ontruimen, - bevestigd. Contingenten*/ Britsche luchtstrijdkrachten, met in-: begrip van grondpersoneel,diëf|i| krachlens de bepalingen van het/|^ bondgenootschnpsverdrag van 193Ö.' tusschen Engeland en Irak op de vliegvelden van Habbanijah en Sjai- bah gestationneerd ztjn, zullen niet bij de ontruiming inbegrepen zijn. Vereeniging' voor Vreemdelingen^ Verkeer in Zuid-Holland' mcld£4f dat a-s. Zo idag de narcissen in vol len bloei zullen staan. Dc hyacin-.| then beginnen al_te;kleüren. Hier> en daar verschijnen reeds cnkelol velden vroege tulpen. Over veer een weekzullen"" ook 'de hya-| cinthen volop blceien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1