r C STADSNIEUWS \UMf' dü M'i- JfÜ'WllMM i'n m MONOPOLE lss®i? L JONGEDAME Kantongerecht Veiligheid in fabriek en werkplaats Nogsteeds .verduisterde' voertuigen Distributienieuws Aanvragen voor werk schoenen en fietsbanden Emmabloem-collecte AGENDA Volkstellers gevraagd Paraffine-oliefcollen Qnatco>SS4n, ■k Radio-programma SCHEEPVAART CALVE'S mosterdsaus Rijr vaart SCHIEDAM George Form by in Kampioen op sokken 41 Juffrouw-Buffet Meisje voor afwasch BROODBEZORGERS KURKENFABRIEK Mannelijke personen Magazijnknechi 'V Donderdag 17 April 1947 vin 'devoortgezette laak tegen den S^fieagenaar van een darmslijmerij, v N, |&.^wist mr< Goeman als verdediger, aan ?7" tooaen dat de dagvaarding juri- disch gezien niet juist was. Mr. Cos- .leen in dit geval, waarin vaststond dat ten rtrafbnar feit was gepleegd, toch. niet anders doen, dan v H, die zelf niet aanwezig was. vrij spreekn. Evenals v H. had ook de drukker '438 W C C. niet gezorgd dat de ver- ^;:;eischte veil igh eitismaatregelen waren 'i. - gcaoonen. Een leerling-zetter was er <le dupe van geworden, toen hij bij fe^eon. niet beveiligde degelpers bezig riy;was cnmet xijn hand tusschen de ii;f;_.pers raakte. *>a heer Lange, technisch ambte- H. naar van de Veiligheidswet had reeds voor dit ongeval een waar- a schuwing gegeven, doch C was van 1 meening geweest dat het werken j zonder beveiliging veiliger was, zoo- <3»t tot het ongeval alles bij het oude - t>Ioef_ De heer Lange kent zjjn men- schen. Het was ook hier weer het fel; oude liedje, eigengereidheid cn on- achteaaraheid. zoowel van werkgever als werknemer. Er moeten eerst on- iy^gevaïlen plaatsvinden alvorens men i£v«te veiligheids-maatregelen doeltref- |p£fend toepast L De ambtenaar vond ook niet veel Streden tot clementie aanwezig. Hij verw eet CL zijn eigenwijsheid en een totaal gebrek aan vcrsntwoordelijk- ^■ijheidsgevoeL ƒ200.— of 50 dagen en r-, een. gevangenisstraf van een maand voorwaardelijk werd de eisch. Mr. Cos toonde zich clement cn verlaag- de de straf tot ƒ100.of 25 dagen hechtenis.- H§EEN BACGJUS-ZANG De Schiedammer C.V. had - opze- keren. dag in Januari in Vlaardin- gen de inwoners op een ongewoon ÏJur vergast op enkele liederen die luidkeels in de "Vlaardingsche dreven werden uitgegalmd ..Een glaasje te- s Veel op?" informeerde Mr. Cos- Neen. V- i dat ging weL want verdachte kon -•v volgens zijn eigen zeggen wel tegen -een paar borrels, - Het nachtelijk zangrecital kwam i de Schiedamscbe „crooner" op ƒ4. 2 dagen te staan. J- C. F. te Vlaartimgen die in zieft- xelf veertien dagen geleden reeds een uitstekend pleitbezorger had ge- vonden, kwam nog eens terug. nu LivvVergezeld van den hoofdagent H. E_ .diehet proces-verbaal had opge- 'Jf&jaaaki.';: $Ï0 F, werd ten' laste gelegd dat hij links van de. weg had gereden toen met zijn motor door een bocht -;:'reed. waardoor'een wielrijder werd aangereden. Verdachte bestreed het 'J ten laste gelegde nogmaals met dochhet mocht niet baten. De cï. kantonrechter achtte het bewijs wet- Éiftië-en overtuigend geleverd en be- fefjv^de ctc straf op /13.of6 dagen. flMfc LTCHTLOOZE WEGGE BRUIKERS Méf-^ v, d. jK. uit Ooirschot w-as op de Singelaangehouden .omdat; zijn r. i;»cbterlicht' hief brandde. Tweemaal !t;;y;/5-of 2 dagen oordeelde Mr. Cos De landbouwer J. de J. uit Sprang- KapéHe xced 16 Januari in Schiedam fif iop-.een motor zonder achterlicht. X; .Ook hij kreeg twee boetes, want het ISgpnmnmerbord was natuurlijk ook niet 1 ^>Lve*ühht geweest De kosten waren ■p^fcok hier f 10.— of 4 dagen. I ..rEen' HB^.-ieerling kreeg voor f eenzelfde feit, doch dan op een fiets, Eeqii Ijoete van f 4.— of 2 dg en f 2.- of 1 dag. |||fSpoorweg-klanten Zonder, verwinning op de spoor- j baan loopen en zonder kaartje in de I rf|-;xtreing gaan zitten is nog steeds niet 4-)egestaan. J v d V nit .Vlaardingen •^eeflfde Schiedammer D ten C moesten Izich wegens -eertgenoeradfeit voor 1 SMn Cos verantwoorden. Voor belden j|-werd het f .5.-— of 2 dagen. H H E j.Vlaardingen had. zijn kaartje lipv verloren, toen de conducteur er om ïp^Vroeg^'f^.— of 1 dag. K had op station Vlaardingen- ■®^Oost weer kwestie over een hek, waarover in de volgende zitting nog |weIhet een en ander gezegd zal worden." De Vliegende Hollander? w.:.De""expediteur M. O..kon zich er i-niets van herinneren,dat hij 13 ËMaart .door de van Marumstraat en ^.Boylestraat was gereden en.toch wa- :-}ren er. C B en J G bij mr. Cos, die t gezien hadden, dat de vrachtauto van |0,- over het voetpad was gereden en v; daar_ schade had aangericht Twee jLgettiigen leveren een bewijs én -dus. gmóét O,'ondanks alle onschuld -Verordeningen op. woon wagens en schepen heden af zija op secretarie der gemeente ter lering voor een leder ^flëdcreude drie maanden neergelegd de ^door/den gemeenteraad op 30 Januari Vastgestelde verordeningen op ^woonwagens op woonschepen in de ge- meen te Schiedam. toch 15.— betalen of 6 dg. brom men. D v S had voor zeven gulden melk over de Dam laten spoelen, door met zijn. auto een melkwagen omver té rijden. Nu moet hij ook nof f 15.— of 6 dg aan het Rijk betalen. De bestuurder van de RET, zekere A Z, zou tijdens gladheid van den weg in de nabijheid van Wilton te hard hebben gereden, met het gevolg dat hy, toen gestopt moest worden, weggeieed en in botsing kwam met een tegenligger. Met f 7.50 of 3 dg. was alles betaald. W uit Maassluis, had met een luxe auto links van den weg gereden. Hij werd bij verstek veroordeeld tot een boete van f 20.of S dogen. Uitspraken Tribunaal Het Tribunaal deed hedenmorgen uitspraak in twee zaken. A. G. vl d. Nagel werd veroordeeld lof internee, ring voor den tijd van drie jaar met aftrek van voorarrest, zoodat hij 5 Meï 194$ uit internetting-wordt ont slagen. M. D. van Most, kreeg 2 jaar en 6 mnd. interneering, eveneens met aftrek. Op 13 Nov*, komt hij vrij. Hij werd ontzet uit beide kiesrechten en 50.van zijn vermogen werd ver beurd verklaard. De Distributiedienst Schiedam maakt bekend, dat er van 21 t/ra 26 April '4? gelegenheid zal rijn tot het indienen van aanvragen voor werkschoenen en rijwielbanden. Ook nu gddt dat personen, werk zaam in bedrijven met 20 of meer ar beiders hun aanvragen collectief via hun werkgever moeten indienen. ïn an dere gevallen geschiedt het aanvragen individueel Voorts dient er. nog tè worden opge let dat geen aanvragen voor werkschoe nen worden geaccepteerd tb.v perso nen beneden 16 jaar en evenmin tb.v. personen die na 30 April '46 een bon voor Werkschoenen hebben ontvangen. Collectieve aanvragen voor dit artikel dienen vergezeld te gaan van een lijst in duplo, vermeldende naam. adres, 5'amkaartnummer en beroep van de be trokken arbeiders. Voor nadere inlichtingen betreffende het aanvragen van rijwielbanden wende men zich tot het kantoor. Broers vest 111. Oproep van den Burgemeester Stadgenooten. Op Zaterdag, 19 April a.si, zal in Schiedam wederom de Emma- bloemcoilecte worden gehouden. Het doel van deze collecte, welke wordt georganiseerd door de Schiedamsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose, is bekend. De opbrengst komt geheel ten goede aan de verpleging van Uw medeburgers, die door bemiddeling van genoemde ver- eeniging, naar een sanatorium moeten worden uitgezonden. Een ieder weet, welk een om vang do tuberculose in de ach ter ons liggende bezettingsjaren heeft aangenomen. Wil ons land zy'n goeden* naam op het gebied der tuberculose-bcstrijding be houden, dan Is ons aller inspan ning cn medewerking noodig. U, stadgenooten, kunt dat op tweeërlei manier doen. Geeft U zich in de eerste plaats als collectant (e) op btf den Penningmeester der Ver- eeniging, den Heer S. J. Kleyn, Stad noudersl aan 35, telefoon 6S224 of op V r ij d a g 18 April a.s. des avonds om half acht in het Gebouw „IRENE", Nieu we Haven 155, alhier. Collecteeren is soms geen pret tige bezigheid, Wecst U, collec- tantjes en collectanten, er ech ter van overtuigd, dat Uw hulp in dete allerwege zeer op prjis zal worden gesteld en dat tl bg Uw rondgang door de stad vergezeld wordt van de sym- >athie van alle ingezetenen en de dankbaarheid van vele zie ken! In de tweede plaats kunt U Uw medewerking verleenen door met milde hand het prachtige werk der Vereeniging te steu nen. Laat Uw dankbaarheid, dat U niet tot het helaas zoo groote leger van tuberculoselijders be hoort, zich uiten wanneer U ver zocht wordt het Emmabloempje te koopen. Laat Uw gave inder daad een offerCzjJn! Ik vertrouw, dat ik niet tever geefs een beroep op Uw offer vaardigheid heb gedaan. De Burgemeester van Schiedam, Mr. J. \V. PEEK. Tooneel: 17 cn 18 April. R.K. Volksbond. 8 uur: R.K. Priesterstad, ver. met „Eue Saeordos". Cabaret: 20 April. Musis Sacrum, 8 uur: A.B.C.-cabaret met .Remember my forgotten shows". Films:. Passage-theater, Da. 2. 6.45 en 9.15. Za. en Zo. 1.45, 4.15, 6,45 en 9.15 uur: De Kleine Man. Op het tooneeL Frans v Schaik. Monopole. Da- 2, 7 en 9 uur. Vr. en Za. 2. 5. 7 en 9 uur. Zo. 3, 5. 7 cn 9 uur: Kampioen op sokken. Feestavonden e, a.: 720 April, terrein H'damsche- dUk, Lunapark. 17 April Ver. lokaal, 8 uur: Too- neeluitvoering Geref. Jeugdver- bond, 19 April RK Volksbond, 8 uur: Revue-avond Amigo. IB April, Musis Sacrum, 8 uur; E.V.C.-ca baretavond. 20 April. Passage-theater,9.30vra: Kunstochtend SJBB. Vergaderingen: 17 April Stadhuis, 8 uur: Ver gadering i.vm. plannen Schicd. Gemeenschap. Tentoonstellingen: Stedelijk Museum. Da. 10—5 uur: An toon van Welle. Te voorzien is, dat voor de-Volks telling van 31 Mei niet voldoende gemeente-personeel beschikbaar zal zijn. Voor Schiedam wordt gerekend op een aantal van 700 tellers en tel- sters. Daarom wordt een beroep ge daan op hen, die bereid zijn gedu rende eenigo werkdagen belangeloos te helpen. Man cn vrouw jong cn oud, ieder kan zich nuttig maken, mits eenige administratieve kennis niet ontbreekt. Het werk omvat een telling van alle op 31 Mei in de gemeente aan- werige personen, alsmede van de in de aanwezige woningen en an- - dere bew. ruimten. Iedere aangestelde Rcdieiia. teller (ster), krijgt van 25 tot 30 wo- Aanvraagformulieren Vermakelijkheidsvergunntng dient aangevraagd Het komt vaak voor, dat aan vragen voor vergunningen lot het liouüén van vermakelijkheden enz. waarvoor toch een behoorlijk on derzoek pevvenscht is; op een kor ten termijn binnen komen. Nog maals worden belanghebbenden er uitdrukkelijk op gewezen, zulks ter voorkoming van -.teleurstelling en/of moeilijkheden, dat bedoelde aanvrage», uiterlijk den achtsten dag voor het plaatsvinden der ver makelijkheden enz. moeten'zijn in- UITREIKING SCHOENEN BONNEN De distributie te Schiedam maakt bekend, dat van 18 April tot 1 Mei a.s. schoenenbonnen zullen worden uitgereikt aan hen, wier- tweede dïstr. stamkaartna. op een 7, 2 of 5 eindigt, mits - volgens - cyfer&anwij- rmg-^nóg geen;se hoepen bon is ont vangen. Kinderen geboren in de maad April van een der jaren 1932 tot en met 1945 komen bovendien In aanmerking- voor een extra schoenenbon, ongeacht voorafgaan de verstrekking. Kinderen, geboren In de maand Juni '46 kunnen bjj voorrang een .kinderschoenenbon ontvangen. De uitreiking vindt plaats vol gens onderstaand schema*. Vrijdag 18 April A—Boo: Zater dag 10 April Bop—Don; Maandag 21 April Doo—F; Dinsdag 22 April GHo; Woensdag 23 April Hu—K; Donderdag 24 April geheels letter L; Vrijdag 25 .April MNiz; Za- Donderdag 1 Mel X—Z. De 2e distributiestamkaart met inlegvel dient men mede te bren gen. Het bureau Broersvest 95 is geopend van 912.30 en van 2—5 uur, 's Zaterdags van 912.30. „Ongehoorde" diefstal Via een openstaande keukendeur heeft men zich Dinsdagavond toe gang "wéten'-te verschaffen tot de woning van de familie J. F.. E. aan den Rotterdamsche Rijweg, die intus- schen naar de radio zat te luisteren. Uit de keuken werd een portefeuille met 100.— en distributiebescheiden meegenomen; in de gang werden kieedingstukken doorzocht. De por tefeuille is- later leeg teruggevonden in dé prof. Bolklaan. Uit het politierapport Op;de Lange Haven reed gister avond omstreeks vijf uur door eén tot nog toe onbekende oorzaak een luxe auto in het water. Met een kraan auto is de drenkeling weer op de wal gehand:"?v In den nacht van Dinsdag op Woensdag is uit het schip Van den beurtschipper G., dat gelegen was in de Schie, bij de Ooievaarsbrug, ca. 50 liter gedistilleerd gestolen. 1 Ingetogen herdenking op 3 Mei 's avonds In verband met de plechtigheden, die Zaterdagavond. 3 Mei 1947, zullen ■worden gehouden ter herdenking van alie gedurende den oorlog gevallenen, heelt de Burgemeester voor dien dag het volgende bepaald: Na 18 uur mogen geen filmvoorstel lingen worden gegeven; Na 18 uur mogen geen vermakelijk heden. van welken aard ook, en geen bijeenkomsten. Welke een feestelijk ka rakter dragen, worden gegeven of ge houden; Na#lS uur mag in de inrichtingen tot het verbruiken van eetr en drinkwaren 1 geen muziek worden gemaakt, terwijl het dansen is verboden; Geen straatmuziek mag worden ge- maakt en geen optochten mogeö wor den gehouden, tenzij deze onmiddellijk verband houden met de herdenkings plechtigheid; ,-^v. Van vergunningen, welke reeds voer het onder 1 t/m 4 genoemde zijn ver leend. mag op genoemden datum geen gebruik worden gemaakt, Groene Kruis-bazar in Kethel Twee dagen lang. Dinsdag en Woensdag, lieeft de afdeeüng Ke thel van het Groene Kruis.een ba zar gehouden in.de intieme sfeeer van het voormalige raadhuis.'Van verscheidene kanten, vooral van middenstanders en fabrikanten waren góederen hiervoor geschon ken, zoodat de bezoeker te kust en. te keur kónden gaan. Dé stands waren bijeengebracht op den zol der, de spelen als sjoelbakken en gelukswieï hadden in de oude raadszaal een plaatsje gevonden, De baten, van het geheel zijn ten goede gekomen aan, het nieuwe wijkgebouw dat de vereeniging, zooals haar \*oorzitter, de heer S. J.„Poot, in zijn openingswoord meedeelde, zoo vlug mogelijk on belast wil hebben./ 'X[.t BURGERLIJKE S-TAND Geboren: Theödorus, z.v. A,. Kok en J. G; van Poppelen, Parallelweg 128; Wim, z.v. A. de Visser en j. van Wagtendonk, Nassaulaan 75; Gerda, d.v, W. Poelman en G, K, Eggert, Nassaulan 75;. Regin Digna, d.v. S. Wi .J. Schade van Westrum en L M. Uytenbogaart, W. de Zwïjgerlaan 11 Johannes Boudewijn, z,v, B. Messe- makèr en .C. van Diggelen, Een- drachtstraat 16: Jacob z.v,,S. Eiker lenboom en AL C. Mulder, Prof, Kam. Onneslaan 167; Johannes Wilhelmus Maria, z.v, C. G. van Hoof en A. A. Ouwerü'ng, v. Lceuwenhoeckstraat 47 Marian na Catharina, d.v, j. Klute en C. M. de Ronde, St. Liduinastraat 81; Tommy, z.v. \v. H. de Jong A, Muizer, Boerhavelaan 1. Een ambtenaar van de Prijsbe- heersching in Schiedam constateer de dezer dagen bij een kraamhou- der, dat deze oliebollen en patats frites ni parafiïie-oüe bakte. De man kreeg een waarschuwing, maar des ondanks ging hij door met het ge bruik van deze olie. Daarop stelde de Prijsbeheereching een onderzoek in naar de herkomst van de olie. Het spoor leidde naar een Rotter- damsch fabrikant van chemisch* producten, die van Juni 1946 af circa 12000 liter parafine-olie had verkocht, deels als medicinale olie 3.— per liter, deels k f\9.— per liter aan bakkers, die er hun bak blikken mee insmeerden cn aan kraamhouders, die er oliebollen en patats frites van bakten. De fa brikant kocht de parafine-olie in voor 1.10 per liter. Om haar nog wat appetijtelijker te maken ver mengde hij de olie met wat essence. Tegen den fabrikant en tegen den kraamhouder uit Schiedam is pro cesverbaal opgemaakt wegens over treding van de prijsvoorschriften. Middenstanders in een organisatie Een aantal middenslanders hier tèr stede heeft het plan opgevat om ccn plaatselijke afdeeling van de Nederlandsche Moderne Mid denstandsbond op te richten om dat naar hun meening alleen een sterke organisatie de dreigende ondergang van den middenstand kan voorkomen. Men stelt- zich voor acties te voeren tegen onbil lijke prijs voorschriften, lage winst marges, 'hoope bedrijfsonkosten en hopgc belastingen, die naar de meenl'ng der oprichters, een rede lijk bestaan onmogelijk maken. Dinsdagavond, 5 uur, wordt in de Amstelbron een oprichtingsver gadering gehouden, waarin o.a. het woord zal worden gevoerd door den héér P. Brinckman, lid van het hoofdbestuur van dèn Moder nen Mddenstandsbond. ningen voor zijn taak aangewezen, die hij (id) slechts tweemaal be hoeft to bezoeken. Een hem (haar) te verstrekken legitimatiebewijs zal hem (haar) daarbü ten dienste staan. Op Woensdag 28. Donderdag 29 of Vrijdag 30 en zoo noodig op Zaterdag 31 Mei 1947 maken de tellers(sters) hun eersten rondgang, tijdens wel ken zij eenige aantcekeningen op daarvoor bestemde hun in een kleine portefeuille medegegeven omslagen cn registers hebben te ma ken, terwijl zij tevens andere omsla gen en formulieren aan elk der door hen te bezoeken woningen afgeven. De tweede rondgaug dient te begin nen op Maandag 2 Juni en kan zoo noodig worden voortgezet op Dins dag 3. Woensdag 4 en Donderdag 5 Juni 1947. Alle personen, die zich in staat achten als teller(ster) in boven om schreven verband op te treden, ge lieven zich zoo spoedig; mogelijk en in elk. geval vóór 23 April a.s. op te geven met vermolding vannaam, voornaam, geslacht, woon-adres en werkkring tberoep) aan het Ge meentelijk Bureau Volkstelling, Groote Markt 15, alhier, telefoon 68043, alwaar men desgewenscht ook nadere inlichtingen kan aanvragen en verkrijgen. Willen heeren Vakleïders, Wyk- hoofden en Blokhoofden van de voormalige luchtbeschermingsorga nisatie hun krachten voor dit doel op korten termijn mobïlisceren? DISTRIBUTIE-AGENDA Vrydag vindt van 9—12.20 en 2— 5 uur in het distributiekantoor aan de Broersvest de uitreiking plaats van aanvullingsbonkaarten voor de letters Hu tm. K. hiervoro zijn to bekomen bij de afdeeling Speciale Wetten, hoofdbureau van politie. eBstuurders van vereenigingen en ieder, dio een vermakelijkheid, feestavond of andere bijeenkomst, hetzij openbaar, hetzij zjr. beslo ten, organiseert, vervoegen zich tijdig tevoren ten kantore Afd. Be lastingen, Oude Kerkhof, teneinde inlichtingen in te winnen of de bijeenkomst a! of niet aan verma- kelijkhedenbelastlng onderworpen -«Je nmi; Hole »pring« *eerea tnalrsn, «frvterfc, net primo danitt tijk Vit voorraad leverbaar cp targttnning Hieuw* Btiwn bw«i 30 -fc ROnWOAM. 5. Donderdag 17 April Avondprogramma HILVERSUM 1 301,5 M.: 18*00 xVifiuws; 18,15 Sport; 1830 Wed. Strijdkr.; 19*00 En nu naar bed 19.05 Radio Strip; 19.15 Radio Volksmuziekschool19.45 De volks* telling; 20*00 Nieuws; 20.05 Weer bericht; 20.08 Echo v. d. dag20.15 Radlo Philh, ürk2lJ5 Radiospel; 22.10 Orgel; 22.20 Zang en piano- duo; 22.45 Indië spreekt; 23.00 Nieuws; 23.1524J)0 Drip orkesten. HILVERSUM 11 415,5 M.: IS.0Ö Orgelconcert; 1830 Kamerork.; 18.45 Mcdedeellngen; 19*00 Nieuws; 19.15 Causerie; 19.30 Orgel; 19.40 Causerie; 20.00 Nieuws; 20.05 Ont spanning; 2L30 Band en plaat22.00 Nieuws; 2z 15 Actueel geluid; 22.30 Berlijnsch Philh. Ork.; 22.45 Avond- overdenking;. 23.00 Pro Vïrfe-Quar- tet; 2320—24*00 "Jr.pt. - VRIJDAG 18 APRIL Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I 30t\5 M.i 7J00 Nieuws; 7.15 Gymn.; 730 Muziek b. h. ontbijt; 8M0 Nieuws; 8.15 Zang; 8.18 Opera-progr.; 830 Voor de huisvrouw; 9.00 Gc.muz.; IOJOO Morgenwijding; 10.20 De Regen boog; 10.45 Voordracht; 11.00 Zang; 11.15 Voor de vrouw; 11.30 Marsch- mtiz.; 11.45 Eam.ber.; 1230 Les Gars de Peris; 1230 5porf; 2235 The Sky masters; 13,00 Nieuws; 13.15 Orgel; 14.00 Kookkunt; 1420 Gr.muz,; 15-20 Opgewekt progr.; 16.00 Kwartet Jan Corduwener; 16.30 Tusschen twaalf en zestien; 1730 Orgelspel; 1730 Muzikaal, babbeltje. .7- V. HILVERSUM II 4153 M.; 730 Nieuws; 735 Gymn.; 730 Gebed; 7.45 Ochtendgloren; 830 Nieuws; 8.15 Pluk den dag930 Muzlekka- lender; 9.05 Gevar. concert; 930 Woierat. cn pol. ber.; 930 Fransche claveclnisten; 10.15 Het boek der boeken; 10.40 Gr.pl.; 11.00 De Zon nebloem; 1135 Als de ziele luis tert; 11.45 Accordeon; 1230 Ange lus; 12.03 Gr.pl.;: 12.30 Concert; 1235 Zonnewijzer; 1330 Nieuws; 13.15 Stafmuz.; 1^30 Van man tot man; 14.00 Onder wuivende pal men; 1430 Het eeuwig masker; 15.10 Symph. v. Brückner; 1630 Nar schooltijd; 16.45 Klanken - uit Ar gentinië; 17.15 Gr.pl.; 17.45 Cause rie. V - is. Indien het in bijzondere geval len onmogelijk macht zijn onder de vastgestelde kaniijoruren fS.3012 uur en 130—5 ui r) zich ten kan tore Oude Kerkhof 17 te .vervoe gen,- zal op een laartoe gedaan schriftelijk of teh Ionisch verzoek in overleg met belanghebbenden, een ander tijdstip voor het doen van - aangifto of hv.t houden van een bespreking warden vastge steld. VERGADERING AT.-KIES VER EEN! GING De AJL-kiesvereemli.ting hield Woensdagavond een v^-.jaderlng in het Geref. Jeucdhuis. Spreker was de heer "Westrate uit V',aardingen, secretaris van de Statenst ctie Delft,- die een overzicht gaf van het poli tieke beleid der AB.-partij Ook de moeilijkheden die een samengaan van de ALR. en CH. tot nog toe in den weg stonden, gaf hij uitvoerig weer. AANGEKOMEN SCHEPEN 16 April Express Boston Unc. Ned. Bew, Kont. naar Dordrecht; Goldtinch Havre Gene ral Steam Waalhaven hooi: Holland Londen Van Uden Daelhaven; stukgoed: Vecnenburfih Middlesbro Muller Merwehaven stukgoed, Ida Mlddlesbro Muller Merwehaven xtuk- goed; Harry Culbreath Houston 'Hott. Oceaan Merwehaven stukgoed; Wim Wisbech Wagenborg Waalhaven ledl»; Zeemeeuw Londen van Udcn IJselhis- ven marlnegoederen; Goote Antwerpen Van Ee bijlegger Hock van Holland; Wim Fowey Vermaas Parkkade klei. 17 April Twee Gebroeders A'dam Furness Merxi-ehaven ledig; Boston Trader Yar mouth Van Es Merwehaven stukgoed! Seaham Goole S.S.M. Merwehaven le dig; Villanova Victory New York Hott. Ocaan Mewehaven stukgoed; Cecilia Rouaan Anth Veder Merwehaven ledig; Oranjepolder Londen Muller Parkhaven stukgoed; Bullfinch Londen V.A.M. Meiwchaven stukgoed; Cymbria Ko penhagen Vlnke Waalhaven ledig; Em pire Lizard Swansea van Ommeren Per nis ledig; Pearl Harbor Buenos Ayres Lenders Lekhaven stukgoed; Shering- ham Harwich. Hudig Pieters Lekhaven stukgoed; Prague Harwich Hoek van "Holland; Empire Parkeston Harwich Hoek van Holland; "William Cox Buenos Ayres Ned. Bevr. - Kant Maashaven, graan; Sunetta Las Piedras Van Om meren Pernis olie; TyroDublin Hudtg Veder Merwehaven stukgoed; Fort Ca- taraqul Baltimore Burger Maashaven, graai» John Murray Forbes Baltimore R..K.C. Waalhaven kolen. Noordara New York H-A.L Wilhelm!, nakade Stukgoed en passagiers. VERTROKKEN SCHEPEN 16 April Capsa, A'dam: Michael de Kovats, Charleston; Adellen. Trinidad; Fort Cullyspell, Halifax Stanford. Piraeus; Duivendyk, San Francisco Northdown Dublin via A'dam: Verba. Heisingborg; Omen, Lissabon; Export, Londen; Po- lus, Stettin; Dorselbrook, Goole Empire Wnnsbeck, Harwich; Oranje Nassau Harwich; Goote, Hamburg. i: April Pierre Victory. New York; Rapid. Hull; Edna. Bergen viaA-'dam; Ocean Liberty, Georgetown Norse Lady, Am sterdam. Wind Zuid, Flauwe koelte, kalme zee, heldere lucht. Zeehond. Oslo. SCHEEPS BEWEGINGEN Abbedljk thuis 14 van Christob'al. 28 (e Londen verwacht: Agloi Victores 15 van Aden naar Lorenzo Marques; Al- phard thuis pass 15 Madeira; Am stel- xerk 33 van Hambre naar Wert-Afrika; AverdUk van R'dam naar Mobile 16 te Antwerpen; Andljk 14 van Havana naar Galveston; Agatha 13 van Hong kong naar Tarakan,- Barendrecht 16 te Blzarta: Bataan 15 Van Aden naar Oost-Azië: Birmingham 15 te Harlingen; Brastagi, 15 te Soe- rabaja. Congostroom 14-te Lagos; Capsa, 16 van R'dam te A'dam. Delft uit 16 te Curacao; Depa 15 .van Boston Line" naar Londen; Dione 11 van R'dam te Malmö. Sgmond. 15 van; Buenos Ayres naar Rosarto; Edna 16 van R'dam te A'dam. Flonla 12 van R'damte Singapore; Flevo 12 van Guayaquil naar Curasao. Calves mosterdsaus geeft de ietwat flauwe stokvisch dat verrukkelijke, pittige smaakje. Heerlijk pikant op duizend- ea-een gerecht-zóó te ge bruiken droogt niet uit, OVtKAt VEkKCUftkAAR. ItlCHTS f. 033 FLESCH CMS. Mil Gaasterland 16 van A'dam te Kings- Ijran; Goote van Antwerpen naar Ham burg 16 van Hoek van Holland; Gany- medes 22 van Corral naar Montevideo. Ha da 15 te Esbjerg; Harold O. Wilson 15 van R'dam te Nerv York: Haat 3IT 14 Goole; Hattiesburg Victory io van R'dam te Kopenhagen. Ino 15 te Christobal (dokken voor reparatie!. Kerkplein J5 van Rangoon naar R'dam; Kong Haakon VII van Cal cutta naar R'dam 15 te Antwerpen. Lestris 14 van R'dam te Barry; Lena 8 van Ajacclo naar Fropriano. Mongolia 13 van R'dam te Madras; Maartje 16 .van Leith"' naar Poole; Martha 15 van Dublin hC">' Barry. Nieuw Holland uitgaand pass 16 Gi braltar; Noordam thuis pass. 16 Scllly. 1T 's mfdd. 12 uur te R'dam verwacht; Neptun 9 van R'dam te Trondheim; Northdown 16 van R'dam te A'dam, Prima 16 van Port Talbot naar R'dam: Prins Willem IV pass 14 Malta naar Jaffa; Prins Eernhard 13 te Ma- ranham; PrlnsontQn 9 van Philadelphia naar Port Limon. Robert .Fruin 15 van New York naar Halifax; Roepat 15 van Antwerpen naar Havre. Sloterdijk 21 .van R'dam te Batavia venvacht;Stad Maastricht 17 van A'dam naar Zuid-ACrika; Saldja 12 te Singapore. Titus 14 Van New Orleans naar Wesi-IndlÓ; Twin 13 van R'dam te Grimsby, Twente 14 te Huil; Tamara van Calcutta naar R'dam 14 te Cochin. Union Victory 12 van. New York naar Antwerpen cn R'dam. Van Oostade 13 van Triddad naar Curacao; Veendam 16 van New York naar R'dam; Van Brakei pass 14 Yar mouth reede om de Zuid. Zeeland 14 te Singapore; ZIJpe 15 van R'dam te Londen. British Tradition 18 van Abadan to R'dam verwacht; Brltsum 16 van R'dam te Buenos Ayreai Blankenburg sleep boot 16 van Huil naar Duinkerken. Hoogland 16 van Blytu rtaar Londen; Hercules 17 van -Midd. Zee te A'dam. Katwijk 16 van A'dam te Harlingen. Nijkerk uitgaand 16 te Momhassa. Oise 16 van Parijs naar Antwerpen cn R'dam. Fooizee sleepboot met een bagger molen en een bak naar, Soerabaja paai 16 Gibraltar.-'-, i Stad Vlaardingen is van Philadelphia naar Baltimore; Schelde sleepboot 16 van Dieppe naar R'dam met twee bakken. Vulcar.us 16 van A'dam naar Har lingen. Waterland ultgaaad 26 te Rio de- Janeiro. Abbekerk 15 van Cochin naar Austra lië; Alclnous thuis lS te Singapore; Albatros 15 te Strood. Bentcnan, Betana. Tnboelan eti Ta- pa toean 1G op' 37.07 Noord en 11.13 Oosten (ter hoogte van' Kaap Bon),':" Deido 17 van-Wèst-Afrika te A'dam; De Ruyter 16 te Odense; Buivelaad 14 te Grangemouth, FairJsle 16 ^*an R'dam te Antwerpen. Gouwe 17 van Huelva te. A'dam. Heemskerk 1G van Klngslynn naar Hull; Hast I 10 te Savona. Joost 17 van LoLxoes te A'dam. Larenberg thuis 17 te Antwerpen; Linge pass 17 Ouessant naSr R'dam. Mocalang 16 te Colombo; Mies 16 van Fremington naar R'dam; Maria 15 van R'dam te Rochester. Nettie 16 te Kopenhagen; Nymegen 18 Vll&slngen naar zee. - Oud Beyerland 13 te Portsmouth. Radja 14 'te Lorenzo Marques; Ea- genhaupt 14 te^Boston Line. Thomas Stóne 15 van Lorenzo Mar ques Paar Nederland; TaUwang en Ta- rempa 16 op 26.02 Noord en 2.49 West; Thorbecke 15 van Amoy. naar Shang hai; Tliriantha 36 te Harlingen, Vesta 36 van de Tyne naar Londen: Villa Franca 18 van-Lissabon te R'dam verwacht; Van Huete 15 van Honghong naar Singapore; Va Brakei 16 te Poole; Van Gelder 16 van Dublin na&r Mary- port. - - Zeeland 26 van Umulden naar Huelva. Lobith, gepasseerd 14 April stroomaf waarts: Jolianna, Midgard, Brekelen- karap. Fodir. Lekkerkerk, Titania, Ke nia 2. Tabanan, Thca, Johanna Andre Anne, Nassaukade', Angele, Resplu, Damco 42, Marie 2. Anna, Marin, Con stance,. 'Dependant, Wil car. Limbergia, Nelly. Vulcaan.2, Tristan. Albicoore, Sclroe. Maria. Thema, Frederik, Flat Vol 10, Harmonie 2, alle Duitschland; Slriua, Flora. CJ.R; 514, alle Straats burg; Furka, Carmenna, Rhone, Egli- sau."Vreeswyk, Wijkdienst 29, Edel weiss 3, Diavolerza, Johanna, alle Ba sel; Bosch I, Waiaum I, Hendrik. Rok- ka, Cisalplna I, Margarete, Mosel. Matlerham 12, Leoarno, Theodorus, alle Rotterdam; St. Joseph, Amster dam; Donau, Edelweiss, Gent," Express 41, Rotondo. Fratemlté 10. Lungs, Sai gon, Cinibria. alle België. :\::4éêr 403, Mijn geduld was ten einde, nu de twee kwel- ^jeesten-jhtin daden niet verklaren' wilden ging Ik han- pdelend optreden. Ik wijde voorgoed van .het hinderlijk gezelschap bevrijd worden. Met een paar sprongen ■was ik recht over het pad bij de twee zwarte, zwijgende "gestalten en begon met gebalde vuisten in het rond :£;tfc maaien.-Op dat oogenbfik had ik.maar én gedachte, jl'mifh-'twee achtervolgers te raken waar ik maarkon, fi^-wraak- te nemen pp den angst, dien zt mij bezorgd h ad- ^dcdlftht alle niadit stompte Ik naar de zwarte gestalte, J die het dichtst bij mij wasmaar juist toen mijn vuist K hem raken zou. ritselden er wat doeken en L-of Ik alleen Jmaar lucht i van dien eersten aanval maakte me 37 ik gilde; staan, zwart jurk, vecht als een man!" en wierp nc voor dc tweede maal naar voren. Dit keer lette ik beter op en zag hoe de zwarte gestalte met een doek voor zijn lijf zwaaide en daar zeil "achter vandaan sprong op het oogenblik dat-lk hem raken zou. Ik krabbelde vlug overeind en pro beerde het nu nog eens. maar. bet ging telkens mis, de mannen zwaaiden met doeken en sprongen opzij, net als bij een stierengevechtl Bij eiken mislukten sprong nam mijn woede toe; ik vond deze manier van vechten gemeen. Toen .ik voor de twaalfde maal een sprong nam in de richting van de mannen róókte ik eindelijk wat, want mijn vaart werd gestuit. Maar het was niet het lichaam van een van dc vijanden, nee, die twee sluwaards hadden van een doek een soort vangnet ge- piaakt en daar belaadde ik in als een visch in ten netje! Hond, kruising Chow-Chow herder, luisterend ;naar dea naam „Teddy", T. g. b. t v'.'Pi cLyOEM;'' Singel 80 Schiedam Kinderen erg-- aan gehecht xGevraagd: V; -j; Jongste of aank. BEDIENDE Schriftelijke sollicitatie aan Makelaarekant W. Moerman L. Kerkstraat 80, Schiedam Tc koop: 2 p. gelakt crème slaapkam. 125. Na 6 uur. Fabristr. 28 b. Te koop gevr.: 3 of 4-pits petroleumstfcl. Wilcken, Rembrandtlaan 82 a. Aangcb. goeden stand Schie dam West, aan heer ot dame b.b-h-h, gest zit-slaapkamer, alleen inw. Br. no. S 1591, bur. van dit blad. PUNK DAGMEISJE gevTaagd, 8—5 uur,, één dag yrü of WERKSTER 2 dagen per week; W.: v; Herwerden; Rembrandtlaan 116 B. Vanaf 18 April Een nieuw lachsucces van George Formby met spanning en sensatie. - Toegang 14 Jaar. Werkdagen Z-7-9 uur Zaterdag 2-5-7-9 uur Zondag 3-5-7-9 uur Caira opon 10 uur STEEDS TE LEVEREN Echte specerijen, nootmuskaat, peper, kaneel, kruidnagc len, aextropur (drulvensuiker). Damcsverband, rubberhandschoenen, oude kwaliteit Hos- pitaallmncn. Voor de schoonmaak. OmyL DT.T, bleekwater, ammoniak, zeephoudend sodawater, vloeibare zeep. Stoffenverf in alle kleuren. Drogisi H. G. WILLEBRAND, RotterdamscheflUk 205 TeL 67848. Nw. hee: den. Br. no. dit blad. Iwiel m. ban- 258S bur. van WoningrtiiL Aangeb. ruime 2e etage met vrije slaap- etage, bev. 5 kamers, zolder en balcon, lage huur, voor ben. huis, minstens 3 kamera Br- co. S 1590 bur. v. <L bL GEVRAAGD 's avonds 512 uur, v^.g.v. en -i (des Zondags) DE AMSTELBRON - Schiedsm Gevraagd bekwame Hoog loon. BAKKERIJ „DE GEER" Broursveld - Schiedam Gevraagd óp Handels, en fabriekskantoor te Schiedam leeftijd 16 4 18 jaar, kunnende machine5chrjjven,, ter op leiding voor algeheete kantoorwerkzaamheden.. Brieven onder letter S.O.H. Bureau van dit blad De N.V. Ned. Gist- en Spiritusfabriek Noordvest 37a, Schiedam, vraagt voor haar reeds met het vak bekcude, cf .daarin op- te leiden tusschen 14 <en 24 jaar. Tevens iémand, ca. 24 jr oud, dio naast 'ander fabriekswerk als dienst-kan "doén. Op ca. 25-)arlgejiileeftijd bestaat voor allen de mogelijkheid tot vaate aanstelling met pensioen etc. Aanmelding aan de fabriek

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2