m ire-Hardy houdt gemoederen in Frankrijk bezig Polemieken in de pers Wat zullen wij opmerken als Helgoland „ontploft"? Filmclub ook in Rotterdam Speitinq-Apsdhiq heöen DE MAN- Communisten exploiteeren haar I op demagogische wijze Vorrink spreekt in de Rivièrahai Militaire uitgaven moeten omlaag Louis uit den ring? wollen dekens V.. BIG BEN klinkt weer in Rotterdam Hoe laat is het in Singapore Groote nederlaag van Haagsch Elftal Geen reden tot ongerustheid Op veiligen afstand door - Prol. dr. S. W. Visser Propaganda voor de goede film" Film van de maand Cavalleria en Donderdag 17 April 1947 De bekentenis van René Hardy, aio heeft toegegeven, dat hU na zijn arrestatie in den sneltrein. LyonParijs in verstandhouding met <I« Gestapo u-as petreden, heeft een polemiek in de pers ontKctcnd, die in heftigheid alles overtreft wat er In dit emoünneele land toch al op dit gebied was gepubliceerd. De c* minimis ten '-onden 2ich er op beroemen, dat zij gelijk hadden Rek regen. Reeds tijdens het proces m Januari, dat, zooals men weet. met vrijspraak is geëindigd, hebben zij zich niet ontzien een felle cam pagne te voeren tegen Hardy, dien zij voor en na zijn vrijspraak steeds als ..Hardy le Mouchard" (de ver klikker) hebben aangeduid. De rest van de pers heeft, nadat Hardy was vrijgesproken, omdat ztfn Schuld niet bewezen was, zonder eenige uitzondering haar voldoening daar-, over geuit. Tegenover de bezwaren de getuigenissen stonden immers andere verklaringen, die een con creet alibi opleverden. Ieder fat soenlek mensch begreep, dat men onder zulke omstandigheden niet tot veroordéeling kon overgaan, maar de opmmumsten eischten de ■doodstraf Voor Hardy, terwijl zij, evenmin als de rechters, over nader bewijsmateriaal beschikten. Waar om deden zij dit? Waarschijnlijk wisten zjj op eeni ge lastige verwjjten, die hun her haaldelijk werden gedaan, geen an der antwoord te geven dan het on dernemen van een stelselmatige verdachtmaking -van de motieven van het nfet-comraunistische deel der rési"*"' Want ofschoon zij zelf ont' "-"Hik een zeer be- langrljk" **V 'n het verzet hebben gespeeld, waren hét ook juist hun motleven,- welke hun tegenstanders in twijfel trachtten te trekken. ,,G9 beroemt u op uw vaderlandslieven de gezindheid," zeiden deze tegen standers. „maar &i ztjt eerst nadat Duitschland Sowjet-Rusland had aangevallen, tot het verzet toege treden Daarvoor hebt gjj den oorlog tegen Duitschland 2clf gesaboteerd en uw leider, Maurice Thorez, is Naar schatting ongeveer. 6000 be langstellenden \varen gisteravond naar de Rivièrahai getogen, waar de. afdeeling Rotterdam van de Party' van den Arbeid onder de leuze „met de Partij van den Ar beid tegen xêhctle voor democratie en socialisme" een openbare verga dering had belegd. Jammer was het, dateerst minister Lieftinck en op het laatste moment ook zijn plaats vervanger minister Vos wegens drukke werkzaamheden niet in de gelegenheid waren dezen avond aan wezig te zijn om een spreekbeurt te vervullen, zoodat als eenige spreker overbleef de voorzitter der partij, de hoer Koos Vorrink. In een boeien de rede, die vele malen door applaus werd onderbroken, hoeft de heer Vorrink het beleid van het tegen woordige kabinetverdedigd en is hij fel van leer getrokken tegen de aanvallen der reactie, voc.^Si op het terrein der Indonesische politiek. Spr. betoogde dat met Lmggadjau de weg gebaand is om een der groot ste politieke kwesties van dezen tijd op een 'vreedzame en constructieve wijzë op te lossen. De tegenstanders van deze overeenkomst hebben zich laten' kennen als impotente conser vatieven, die niet willen zien, dat een nieuwe wereldorde :bezlg is zich baan te breken, een' wereldorde, waarin koloniale verhoudingen de finitief tot het- verleden bebooren. De heer Vorrink gaf uiting aan zijn blijdschap, dat de onderhandelingen in Indonesië thans op: gang komen en dat vier ministers twee aan twee eerst de heeren Beel en Jonkman en daarna de heeren Lieftinck en Huysmans naar Batavia zullen gaan ter orienteering en voor het Voeren van besprekingen. Het zwarte schaap, der reactie, dr. Van jyiook, gaat voorloopig niet heen. Nu Linggadjatigeteekend is bestaat de mogelijkheid de troepensterkte m Indonesië, te verminderen.- De poli tiek van de Partij, van den .Arbeid zal er dan ook op gericht zijn de militaire uitgaven rigoureus omlaag te brengen. '■>-Uitvoerig behandelde spr. de tinancieele-ecanomiscbe'po litiek dor regeering, die duidelijk één doel 'doet onderkennen, nl. dat het particuliere belang op den ach tergrond hoeft te treden. In dit ver band maakte de heer Vorrink :met vreugde gewag van de goedé sa- - menwerking lusschen de Partij van den'Arbeid en de progressieve, ra dicale groepen in het Roomsch -Ka tholieke kamp, die samen o.m. de nationalisatie van de Nederlandsche Bank en de nog in handen van par ticulieren zijnde mijnen op haar programma hebben staan. Dc bijeenkomst werd opgeluisterd met zang van „De stem des volks". uit het leger naar Moskou gedeser teerd." Dit ztfn harde/ moeilik weerleg bare verwijten. Het communistische antwoord hierop Is de systemati sche verdachtmaking van alle hoo- gere hondgenooten uit het verzet. Van Dg Gaulle tot on met Hardy worden zij uitgekreten voor avon turiers en gelukzoekers zonder be ginselen, die evengoed voorhun eigen land als voor den vijand kon den werken en die terstond ttver- liepen als hnn dat heter uitkwam. Daarom stond de schuld van Hardy, die jaren geleden uit de party was weggeloopen en beschul digd werd den dood van Jean Mou lin, die met hun party sympathi seerde, op zijn geweten te hebben voor hen reeds van te voren vast. In zijn veroordeeling lag de propa gandistische mogelijkheid besloten om het geheele burgerlijke verzet als gecompromitteerd voor te stel len. Het is niet onmogelijk, dat sommigevertegenwoordigers van dit burgerlijke, verzet, die dezen toe leg doorzagen en de eer van hun beweging wilden redden, zich tot onvoorzichtige stappen hebben la ten verleiden- Daaraan zouden mis schien de gunstige verklaringen, die over Hardy's persoon door men schen ab Henri Frenay een. voor malig 'minister van De Gaulle, zijn afgelegd, kunnen worden verklaard. Maar hoe dit ook zij, nu de com munisten door het plotseling ten tooneeJe verschijnen van den slaap- ■wagenconducteur, op het goede paard blijken te hebben gewed, kan niets hen weerhouden deze situatie tot het uiterste te exploiteeren. Zg ontdekken een/„clan-Hardy", die nog voortdurend bcrig is hem te beschermen. Kardy logeerde, kort voor z^n recente arrestatie, b'J den Fran- seheri gouveméui van de Pfalz, die behoort tot de clan. Die gouver neur heeft den opnieuw verdachten Hardy op verzoek van een lid van de C.N.R., die wilde, dat- Hardy zich weer ter beschikking van oe justitie stelde, per auto naar Parijs, gebracht. Dit lid van de C.N.R. be hoort tot de clan.' De politie heeft Hardy gearresteerd op 10 kilome ter afstand van Colombey-Les Deux Eglises, waar, naar iedereen in Frankrijk weet, generaal De Gaulte woont. De „Humanité" insinueert op die manier, dat ook de generaal tot de clan behoort. De. rest van de pers protesteert tegen de laagheid van deze metho de. „Kec_ tï rollen niet om" ant woordt de „Humanité" de rest vac de pers, „Wij zijn het die aankla gen. Gij rijt de medeplichtigen van den beldaagde." Joe Louis, de wereldkampioen zwaargewicht verklaarde te San Diego (Cal.). dat het, .tenzij er dezen zomer nog een wedstrijd voor hem zou worden georganiseerd, in zijn bedoeling lag zich uit' den boksring terug tc trekken. „Wan neer ik tot volgend jaar zou wach ten, zou het wet eens tc laat kun nen zij**", zei hij, „een bokser kan nu eenmaal niet tot in het oneindi ge doorgaan". r - DIRECT LEVERBAAR 100% WOL mal vfirutimiinir Nieuwe Binnenweg 30 Rotterdam EEN ongewone sensatie kan men sedert kort:op gezette uren en kwartieren beleven in de buurt van het Mathenesserplcin. Boven de cacophonic van het luid ruchtige verkeer uit weerklinkt daar plotseling' de sonore galm van Big Bcp, bet welbekende thema, gevolgd door het voorgeschreven aantal Slagen. f V.' Alsof dit nog niet genoeg is, hoort men, naderbij gekomen, een troepje belangstellenden met ken nis van zaken vaststellen, hoe laat men leeft resp. in Rio de Janeiro, Shanghai, Chicago en Madeira,- L)e*bron van al deze attracties en wetenswaardigheden is een groot uurwerk .met-.vier. luiklokkcn, dat boven; een horloge- "en goud smidswinkel is opgehangen. Voor het publick een welkome aanwinst dus, heeft deze klok vóór zijn- eigenaar een wel zeer speciale betcckcnis. Nu immers is hij weer TÜINKALENDER DOKDEIWAG 1? APRIL. Ten gevolge van den langdurig en i&n- jer hebben zich dit voorjaar ook do grasvelden later ontwikkeld dan gewoonlijk. In sommige tuinen fyceft het gra«.zelfs erg door de vorst ge leden. Dh^zijn vooral de jonge gras. velden. Voor zoover hei noodtg blijktkan men opnieuw graszaad zaaien of nieuwe graszoden teggen- Het is thans daarvoor de geschiktste tijd. Doode of koele plekken, die zich in een grascveld of grosband bevinden, worden ock van nieuw gras voorzien. Indien het een zeer droog en zonnig voorjaar wordt, dan wordt niet verzuimd om 1 het nieuwe gras nu en dan met gieter of tuinslang te bevochtigen. De be mesting worde ook niet vergeten i S. L. met recht De Man van de Klok, zooals in de dagen voor '40 op den Oude Binnenweg, waar hij eenzelf de klokkenspel bezat. Dat was een heel ingewikkelde machinerie met een zwaar torenuurwerk, de zoogen. inocderklok in den winkel zelf, waarvan dc'massale gewichten da gelijks met een groeten slinger op gewonden móesten worden; een gecompliceerd Stelsel van trekdra- den leidde óver eengroot aantal rollen en hefboomen door muren en langsplafonds van; het uurwerk- naar de luiklokken. Het Was dus geen gering karwei, waar-;de klok kenmaker hb de bevrijding voor stond; toeri hij het klokkenspel weer in eëre wilde herstellen. Alles moest hij zelf maken en het kostte vaak de grootste moeite de noodigc onderdeclen op den 'kop tetikken; het eenige wat hem was overgeble ven, waren drie klokken van het oude spel, en...., een vijf en veertig jarige korlogemakcrservaring. Na een jaar haid Werken is de klok er gekomen en zij is zelfs nog vernuftiger uitgerust dan" de oude. Het torenuurwerk is vervangen door een normalen Westminster slag-regulateur, voorzien van vónk: vrije krulscontactcn en de klepels van de klokken wórden nu efec- trisch In beweging gebracht door vier magneetspoelcn, Voor de veer tien synchronische Werken, die de lijden van Madeira, Rio de Janeiro, Chicago, Shanghai, Batavia, Moskou, Londen cn zes andere plaatsen ge ven, hécft hij van de P.T.T. alle officiéclé gegevens óntvangbn. ""Hoc-de menschen)<fczenieuwig heid opnemen? Dc huren vinden het zoo'n gezcl- Hjj gehoor, dat ze *s avonds in bed gewoon liggen te wachten, of de klok weer geen deuntje gaat spelen. Ook de scholieren hebben er veel plezier in; dié klok is een prachtig „spiekie" voor hun cosmografie- sommen, «Is ze bijv,, moeten uitre- keneb, hoe Iaat dc zon twee jaar geleden onderging in de hoofdstade van het Derde Rijk. Koning George opende ie Salisbury Zuid-Afrikc.) dc tweede zitting van het zesde parlement. De konin klijke familie had dentocht van Pretoria naar Salisbury in twee vliegtuigen gemaakt. De koning en de koningin bij aankomst aan het parlementsgebouw In een eenzijdigen wedstrijd, die tijdens de eerste helft voortdurend doch na' de rust slecht sporadisch het;aankijken waard was, heeft een Zwaluwenploeg in het eivolle VUC* stadion gisteravond eèn. 6-2 over winning op het Haagsche Elftal be haald. Deze zege .was volkomen verdiend co de cijfers zouden w®!" licht «Og sprekender rijn geweest indien de Zwaluwen na de rust met de zelfde energie en doortas tendheid waren blijven doorspelen. De 5-1 voorsprong,welke.zij in de eerste helft hadden behaald, werkte echter verslappend, zooals ook be grijpelijk is cn het was veel meer aan dit tammere spel van de tegen partij te danken dan aan de wijzi gingen, die zij in hun elftal hadden aangebracht, dat de Hagenaars zich tijdens het tweede deel van den wedstrijd vrijwel konden bandha ven OP 18 -April des middags om d2 uur zullen de verdedigings werken op. Helgoland door niet minder dan 3,500 ton explo sieven worden vernietigd. Wat zullen hiervan de gevolgen zijn voor de omwonenden tot op grooten afstand? Wanneer de enorme hoeveelheid in één klap de lucht ingaat» vertegenwoordigt dit een energie, die in mïllïarden moet worden uitgedrukt^De maatregel zal wel afdoende zijn, maar onder de bewoners van de omgeving,' tot zelfs in ons land, ontstaat een lichtelijk onbehaaglijke stemming. Alen leest» dat de seismologische stations over de'geheele aarde zijn gewaarschuwd en vraagt zich af, wat dit beteekent. Men leest van de verwachting, dat de schok 160 km. diep in de aarde zal doordringen en maakt zich bezorgd over de gevolgen van dit expe riment. Men. kan de draagwijdte van dergelijke berichten niet be- oordeelen, maar constateert de tegenstrijdigheid: als de schok 160 km. diep gaat; waarom dan de seismologen over de geheele wereld'te.alarmeeren? Wat zit hier achter? op enkele tientallen kilometers en daarbuiten pas weer op meer dm 100 km, afstand. Rondom het cen trale gebied*, is een ring, waar niets wordt geboord. Zoo ontstond bij de beschieting van Antwerpen in 1914 een tweede geluidszone op 110 km. Het ge luid was in Noordwijk aan Zee Wij knenen <mze vragers ge ruststellen. Helgoland ligt op vei lige afstand in zee. minstens 45 km. uit de kust. De uitwerking neemt met den afstand zeer snel af en ongelukken op den vasten wal behoeft men niét te vreezen. De waarschuwing aan de seis- pmlóflen heeft alleen wetenschap pelijks beteekenls. i - Er wordt op: Helgoland een kunstmatige aardbeving verwekt gj* de bestudeering van de wijze, waarop de schok zich voortplant, is van groot belang voor onze kennis van dc samenstelling van) deaarde; Van do aard& niet al leen; ook de lucht en liet water komen inberoering. Zoowel de vooHplanliiiK van het geluid als de beweging van een vloedgolf'; zijn waard te worden bestudeerd. En daarom is het toe te juichen, dat deze gelegenheid Avordt aan gegrepen om ,alle begeleidende vei^chijnseleit' nauvvge^et waar te nemen:.' Reeds vaaR.heeft enen bij onver wachte explosies wonderlijke din gen opgemerkt. Zoo komt' er her haaldelijk een „stiltezonc" tot stand. Men hbo'rt de,explosie tot Wi jjEn Oomarie", vroeg ik, raakt u al een beet-, je Wegwijs in die nieu we spelling?" ,Ja en nee", ant woordde Oomarie. Kijk er zijn dingen die me goed lijken, als ik er over denk. Naar dat van ZEE cn zo, daar kan ik nog niet uit wijs worden. Waarom is het nou nodig dm ZEE tc schrijven enniet ZOO? Dal lijkt me nou niet bondig, zre ;c". „Dan heb Je toch slecht nagedacht^ Oomarie", kwam me over de lippen voor ik er op bedacht was. Je kan wel een beetje meer eerbied hebben voor dg onder. dom", zei Oomarie nij dig* „Nou, u hoeft dade lijk niet zo giftig te worden. Ik ben het nog niet vergetendat u snotneus tegen me-zei, en ik ben toch ook al een jaar of wat school meester". „Toch moet je 'een beetje op je woorden letten,-vadertjé", mok te Oomarie. Nou goed, zand er over. Kijk die oo schrijf je niet, omdat je ZO en ZOO op dezelfde manier zegt, maar ZE en ZEE niet, snap je? Maar als je nu bijv. hebt BEREN en BEEREN, waar yve het d e vorige keer1 over hadden, dan is dat spel lingverschil en dat t> niet nodig als de klank gelijk isn. Nou ben ik er ein- delljkachter", zei Oomarie, „het valt niet mee. Maar waarom moei je dan schrijven TWEEDE in plaats van TWEDE,dat is dan toch ook een spelling- onderscheid?" JWclyerduiveld Oom arie, je wordt u-aar- achtig scherpzinnig; dat is ook eigen/ijk overbodig, manr de lieuwe-spellingmakers vonden het beter om die ée van TWEE én zo ook te blijven schrij ven Jn afleidingen en sarnensfei/ingen, dus TWEEDE, TWEE SPALT; em." „Hadden de heren beter kunnen wegla ten'V meende Oomarie. net als die oo in GOOCHELEN, GOOCHEM en LOOCHENEN". - „Nou dot is niet hélemaal hetzelfde. Die ch doel hef hem, zie je; denk' maar eens aan ROCHELEN en zulke woorden". „Toch, had ik dieoo ook. rnaar cadeau ge- IrfaanV, zei Oomarie ,#ls je eenmaal bezig bent de rommelzolder op tc ruimen, doe het dan ook goed". zóó sterk, dat men aan een zee slag dacht en de menschen naar het etrand. Hepen om er naar te kijken. Men beeft na den eersten wereldoorlog herhaaldelijk yan het opblazen van munitievoorra- den gebruik gemaakt om dit vér- schijnsel te 'bestud eèren. De "lezer herinnert zich, misschien nög de ontplóffihK.. bij Oldebroek óp 2S 2S October 1922, waarbij vijftien ton ammoniumperchloraat de lucht in ging. Do tweede geluids zone lag toen óp; 150—18Ö km. afstand. Deze geluidaverdeeling ontetaat door go!ven,,die op: groote boogie door de hier heerscbendo: eige naardige tempcratuurverdeeling naar de aarde worden terugge bogen tin zoo langs een hoogen omweg op grooten afstand van de bron naar de aarde tcrugk'eoren. De vorm en dc afmeetingen van do.stiltezonc lecrcn ons den toe stand Wan; de atmosfeer kennen cp hoogten, dis anders onborèik- bnar zijn. Wat het ontstaan van een vloed, golf betreft, dit lijkt mi{ alleen mogelijk, wanneer hot zeewater met kracht In de plotseling bloot gelegde gangen en gewelven kan binnendringen. Van veel beteeke- nis zal de nolf evenwel niet zijn. omdat de verplaatste hoe veelheid zeewater toch gering ig. •Vóór den seismoloog; beeft do schok de meeste waarde, omdat bij te maken krijgt met een aard beving in zijn allereenvoudigste gedaante en deze bovendien op een nauwkeurig bekend oogen- blik optreedt Hij ie de tnan. die de gevolgen van het opblazen van Helgoland kanbeoordeel en. De energie, hiertoe benoodigd, zinkt in bet niet bii die van een matige aardbeving. Men kan clan ook aannemen, dat de schok, niet op de kust zal -worden gevoeld en alleen door de gevoelige seismo- grafen zal worden 'geregistreerd. Tct op welken afstand is moeilijk te schatten. De geweldige botsing van -de aarde met een meteoriet op 30 Juni 1908, ergens in het hart van Siberië, veroorzaakte daar een kratervormig gat van drie km. middellijn, maar .werd slechts door drie seismografen in Siberië opgeteekend, terwijl de geluids golf was aan te toonen op do gevoelige barograJeh te Batavia, 7470 km. ver, en te Washington, op 8910 km. Een buitengewoon zware explo sie in Zuid-Engel and in 1944 werd op ongeveer "0 km. afstand te Ztirich geregistreerd door de seis mograaf van het allergevoeligste type. De uitwerking van de ont ploffing op Helgoland zal zeker sterker zijn -en op grooter afstand op de seismologische stations worden waargenomen, miar reden voot ongerustheid behoeft er niet te zijn. Dc proefneming is interessant uit een wetenschappelijk oogpunt en kan zonder eenig bezwaar worden toegestaan, omdat het ge^ vanrlijke gebied tot den naasten omtrek van Helgoland zal blijven ..beperkt Gelijk hebbééj Zelden zijn het groote en gewich-.^ tige-zaken waar de menschen ove*:;) twisten, waar zij van lichte heme tot:;; slaande ruzie over maken. De klein- - ste kleinigheden ondermijnen veelal de rust en harmonie en ik heb huwe- v lijken zien mislukken, doordat de£ vrouw ten-ierachtig vast hield aany: gehakt roet eieren en de man kon het niet 1 eeren eten. Voor het lieve Jeveix zijn kleine bacillen veel gevaarlijker dan zware vliegtuigen en snelle treï-;-:; nen. Van de week heeft het bij mij in huis gespannen. Gemelijke taal is er uitgeslagen en met deuren ge smeten en hoor nu toch weer. eens waarom. Kom ik daar in het stra-.;. lendste humeur thuis, loop fluitend door naar de keuken, waar mijn goe de vrouw juist een lap biefstuk met veel gesis in de pan omdraait, snuif ik de goddelijke eeuren op, zoen -: haar enthousiast en verlangend (doperwtjes zag ik ook staan en m.'n lievelingstoelje) en zeg zangerig: „Lieve, ik zag daar juist Bernard x op den Cooisingel, hij had z'n nieuwe zomerpakkie aan. verduiveld netjes, donkerbruin jasje met licht-bruine ruitjesbroek. Erg geslaagd". „Zoo. Desideriusje", zei ze en keek me onderzoekend aan. „Hoeveel klei ne glaasjes bcb jij zou even gedron-. ken? Ik zag Bernard gisteren name lijk ook, ja 't was een mooi pakje, maar de broek was donkerbruin en het jasje licht met kleine ruitjes." „Maar lieve", sprak ik verteederd en nog zeer gemoedelijk: „ik ben tóch niet kleurenblind ik heb wel vijf minuten met. Bernard staan praten, nog aan de stofgevoeld, lang niet gek voor dezen tijd. Effen donker-; bruin was het jasje en de broek licht met ruitjes, ik zweer het je". Weer die onderzoekende blik,' nu. gemengd met een-tlichten wrevel en. een duidelijke achterdocht „Kijk eens, jongeman", zei m'n^ vrouw, ik weet dat je eigenwijs bent,;; maar dit is toch hét. toppunt Ik zeg:;ï je: donkerbruine broek en het jasje; licht met kleine ruitjes." „Wel allemachtig," sprak ik wat luider en al tamelijk geprikkeld, „wat u' mankeert jou. 'k Zal 't nog één keeri^ zeggen en dan wil ia er geen woord meer over hooren: Donkerbruine jas. lichtbruine broek. Klaar, uitT „Lichtbruine jas, donkerbruine broek, schat" (doodelijke blik). Enfin ik spaar u de rest., 't Uep;: erg hoog. Verdraaid, als je het toch. v zelf gezien hebtl Gelijk is toch gelijk,;?; je kunt veel van elkaar houden. maar ze moeten je niet voor idioot;; zetten. Van die biefstuk heb ik geen;? snippertje geproefd. Hoe gaat dat: jas aanschieten, roet de straatdeur smijten en dan moet je wel in een i' cafétaria eten met een doodbidders-*, gezicht en knagende 6püt. -V* 's Avonds liep ik even bij Bernard aan. Even vertellen, even je hart luchten. Dat lachen, dat bulderende v hatelijke lachen van dien vent bij de kleerenkasL „Kijk, Desiderius, ro'n jongen, *k heb er twee; een'don-.; ker en een lichter. Tc Draag het don- ker'e jasje op de lichte broek en het) lichte op de donkere. Veel aardiger,;- veel vlotter." V „Ja, veel vlotter", zei ïk, doodelijk: vermoeid. DESIDERIUS. Onlangs Is té Amsterdam een Filmclub opgericht, die bin nen enkele .weken reeds duizen den leden omvatte. - Het doel van deze club Is volkomen nlerov en ons Inziens zeer ge rechtvaardigd. Men wil name lijk propaganda maken voor „de goede film" en de publieke belangstelling daarvoor stlmu- - leeren. De vcrtoonlngskansen van de goede film zyn In ge vaar, omdat de exploitanten ter voorkoming van „bedrijfs risico's" soms gedwongen zijn waardevolle films te laten pas- secren. Do Filmclub wit er aan meehelpen dit te voorkomen. Er is een bestuur gevormd, be staande uit de heeren Ch. van Bie- nc, F. W. Dubbeldam, I*. W. R. Afoyer, J. Weening, A. Koolhaas, L. J. Jordaan, A. van Domburg en S. Carmiggelt. Enkelen hunner kent men als critici. Ze beslissen welke REDUCTfEBEVVlJS VOOR DE FILMCLUB Aan de administratie van de Stichting Nederlandsche Filmclub p.a. Het Rotterdamse Pal-ooi, Schiedamschcsingel 42. Ondcrgeteekende: (Naam in bloklotters) Adres:.te is abonné van „Het Rotterdamsch Parool" eh wenscht toe te treden ais lid van de Nederlandsche Filmclub tegen den gereduceerden i per postwissel wordt overgemaakt prös van f 0.75 p. jaar hetwelk wordt gegireerd op 3986442 of kan wörden voldaan btj ons kantoor voornoemd. 'h -r.^:b r Handteekening: films in aanmerldnff komen al*) „films van de maand Als zooda- nig werd reeds bepaald „Les' Ea»5?. fants du Paradis", wrik werk Vanv C&rmé op 2 Mei in Rotterdam zal? worden vertoond. .J De andere film die als zoodanig wordt beschouwd, jraat* deze weele in Rotterdam, n.l. Powell en Press-- burger's A matter of life and! death",waarover men elders kan) lezen. r Tegen een jaarcontributie van| f 1,50 kan men tot de ólub toetre-7 den. De: leden worden uitgenoodig<L! tot. het" bijwonen: der'onder auspi ciën der club georganiseerde, voer-; steUingen, waarvoor zy, hetzfr uit-.- sluitend, hetzij in voorrang toe-t gangsbe^vijzen .kunnen Rrflgeii."; Onder auspiciën van de Filmclub:: worden dan dus ook te Rotterdam? de cultureel belangrijke filmsver~l toond. De propagandistische^"*-) king dezerritwrstellingen zal,- men, daarna de gewone, „TrMé vertooning dezer - films mogeRjl maken,;.', s. Het doet ons genoegen to kun-; nen medcdeelen, dat abonnees van; „Het Rotterdamsch; Parool"»?* dié', belangstelling licbben voor do Club»' ais lid kunnen toetreden voor ;da, helft urn den pr(Js. Door den ln dit nummer opgenomen bon In te zen-, den kan men voor 75 cent als lid toetreden. '"dié. ület mocht tcrugkecren DOOR WILLY CORSAR1 39)-T Ze. zweeg, even, richtte zich op cn veegde met haar zakdoekje de tra nen van haar wangen, Toen sprak zij zacht vérder, voor zl cli starende: „Als ik maar eerder had* begrepen, hoe ongelukkig moeder was, over iets dat niemand wist en*.waarover zc niet kon spreken. Alleen met mij heeft ze het gedaan en pas Op het laatst Ik:kan het je wel .vertellen. Moeder wasaleens getrouwdge weest, eer ze mijn vader ontmoette. Op baar een en twintigste, jaar: was ze al weduwe en uit dat eerste, hu^ wélijk had ze een zoontje. Toen: ze met vader*trouwde,; haalde hij haar over dat kind bij familie: van haar overleden man te laten.- Hij was er erg jaloersch óp. Hü 'beloofde-haar dat ze het regelmatig mocht gaan bèzoeken. Hij verbood dat later ook niet maar hij legde,haar altijd.aller hande moeilijkheden in den weg en maakte haar het leven ondraaglijk als zij wilde. gaan. en als rijterug kwam. En zoo kwam zij er toe, steeds znindcr te gaan. Maar hot ver langen naar het kind maakte haar ziek. Men zegt dat menschen soms ziek worden, omdat .ze het graag •willen, omdat ze niet meer van het leven houden en liever sterven". „2e had jou. toch", zei Slgurd. „Ja, maar ze had altijd het gevoel, dat zij haar zoontje onrecht aandeed en was altijd onrustig over hem. Maar ze was geen vrouw, die kon vechten/ Niemand weet iets van dat alles af, ook de familie Van Hettem niet. Vader Wilde niet dat'ze er. ooit over sprak, dat ze. al eens getrouwd was geweest en nog een ander kind bad".v ":v '."tv „Dus je hebt een broer", zei hij, "„ken je hem?"- Zij knikte. „Een beetje". - „Waar is hij nu?" „Dat weet ik niet". „Krijg je nooit meer bericht van :hem?" Zij schudde*.het hoofd: „Nee". „Waarom schrijf je'niet. eens aan die familie, die hem heeft ópge- yoéd?"; ■■-•.-■■-.v „Ik weet niet, waar ze wonen". Hij streelde haar.' éven over het hoofd. „Op een dag zal hij wel van zich laten hooren, óf zelf opdagen en dan kun je misschien een beetje goed maken aan hem, wat hU is te kort gekomen". - *:;-- Zy: stond plotseling op en zei hef tig: „Goed maken? Ik haat hem". Ze had dadelijk spijt van haar woorden, wendde zich af en nam een sigaret uit. een doos, die op tafel stond. Hij zag haar trillen, toen ze de sigaret hanstak. „Waarom haat je hem?" vroeg hij zacht. Ze haalde even de schouders op en zei kortaf: „Ik heb het beroerde ka rakter van mijn vader. Jaloezie. Ik haatte hem al als'klnd, omdat mijn moeder zooveelvan;.hem hield en verdriet over hem had. Ik was op jou vroeger ook jaloersch, omdat Erik en Ellen zooveel van. je hiel den. Ik ben niet veel waard". Hij zat even stil naar haar te kij ken. Toen zei. hij op 2ijn rustigen toon: „Maar dat alles is hét niet, Lilian. Tenminste niet1 dat alleen. Ik wil; me niet in: je vertrouwen drin gen, maar zou het je niet goed doen me te vertellen," Waarom jé zoo on gelukkig bent?" .'i?. Ze wierp hem'weer een snellen blik toe en zei haastig: „Er is geen andere reden, welke andere reden zou er - kunnen zijn?" Ze stelde die vraag met iets uitdagends in haar toon en wist zelf niet of ze hoopte dat hij er iets op zou antwoorden, dat haar zou dwingen te spreken. Hij antwoordde alleen: „Feïtx?" Toen hij .uitsprak wat zij verwacht te, deinsde zij terug, :alsof hij een. dreigende beweging had gemaakt cn zei met een schfillen klank in haar stem: „Felix? Wat een nonsens! Na tuurlijk vind ik dat vreeselijk. Maar daaroverkaniktochnietzooonge- lukkig zijn? Ik was toch zijn vrouw niet?,-,V, - -k1 Tóen hij bleef zwijgen, keek ze, hem' aan en zei rustiger: „Misschien denk je dat ik verliefd op hem was? Dan vergis je je. Ik, zal je zelfs iets zeggen wat je niemand moet ;vertel-, len: ik mocht hem niet graag". „Je mocht hem niet graag?" De verwondering in zijn toon deed haar opeens glimlachen. „Jft, ik was. een 'uitzondering en dat is eigenïyk vreemd. Het zou vóel normaler zijn geweest als ik wél ver liefd 'op hem was geworden,-hij was zoo knap en charmant eh ik zag hom ten slotte heel wat vaker dan de ar me Ellen. Och, we schoten altijd goed op énhet zou ook een heelkunst stuk zijn geweest om met Relix niet op te schieten, hoewel hij op het laatst ook zenuwachtig en prikkel baar werd, maar dat was geen won der. Niets ging zoo op de zenuwen werken, als dat eeuwige ondergedo ken zitten en hij miste Ellen en het kind ontzettend. Ik kon het zelf nooit goed verklaren, waarom ik hem niet zoo graag mocht als de anderen. Waarschijnlijk was ik op hem ook al jaloersch. Leuk, als je zoo'n karakter sbébtV'Ze lach te-bittér. Hij herinnerde zich opeens den vreemden toon, waarop Erik had ge zegd dien eersten avond, toen hij te rug was en Lilian hem vertelde dat iedereen van Felix had gehouden: „Niet iedereen". Hij zei: „Erik'heeft dat geweten". Lilian schudde het hoofd. „O neen, ik heb nooit iets. laten'merken. Och het was alleen, omdat hij zoo plotse ling het middelpunt werd. HU ver- .scheeni.en Ellen werd dadelijk verliefd, rpevrouw Van Hettem was verrukt over hem. Erik kon reusach tig met hem opschieten en zelfs onze dienstbode verloor haar hart aan. hem. Dat ergerde me allemaal. Zoo ben ik' nu eenmaal. ïk schaamde rae er zelf over, maar in mijn hart vond ik hem een indringer. Hij kwam in ons kringetje binnenvallen en werd opeens dé hoofdpersoonieders lieveling".v; Sigurd zei langzaam: „Behalve van den dokter".. Ze keek hem verwonderd aan. .Dokter Van Hettem was ook erg op hem gesteld. O. ja, hij was er tegen dat ze al zouden trouwen, voordat Felix was afgestudeerd en later om dat alles zoo onzeker was geworden. Hïj vond Ellen ook nog te jong. Maar hoe graag hij. Felix mocht, heb ik wel gemerkt toen het doodsbericht kwr.m. Dat heeft hem toen meer aangegrepen dan alles wat tevoren was gebeurd en sindsdien is hij zoo verouderd. Neen, ik was de eenige, die hem niet zoo graag mocht en misschien is dat de reden, waarom ik me zijn dood zoo erg heb aange trokken: een soort van schuldgevoel. Ik had hem wel eens weggewenscht O, natuurlijk niet dood, maar wég. Maar nu hij weg is. zou ik alles wil len geven om hem terug te zien ko men". Haar stem brak af. Er viel een een stilte. Ten slotte keek ze Sigurd aao en werd getroffen door de vr, erode uitdrukking in zijn oogen. -*V. zei hij, „dat kan ik goed be- grjjtbi**. (Wordt vervolgd). De voorstellingen vnn de.Nedeiv; landsche Opera worden den laat ste n tijd belangrijk beter. Het.ia verheugend zooveel goeds er-\'an zoo'n opvoering van Cavaeria. Ruslicana en Paljas, gisteravond in deu Schouwburg, te zegg valt. Opmerkelijk waren ds aninló en liet élan waarmee, gespeeld^en. gezongen werd, de aardige';regio van Hans Busch, de. vlotte) attie der figuranten. Koor en orkest waren uitstekend op' dreef en mén1 speelde deze overbekende melo dieën met ,'n tc prijzen toewijding ett frischiióJd. lu Cacalcria was de Santuzza. van Grè:-Brouwen' stijn rondweg voortrelfèlijltJér CJiris Schaf Ier, als;-Türiddu, aah van kelijk matig, kwani, er h^ langer hoe beter in en zong ten slotfc heel mooi do Alfio va" OUo Couperus beviel mij rründ goed. ook geen spel. Louise de Vries mag dan geè groote slem Ji ebben, zij maakt" door haar uitetckend spel in Pal jas van Ned da een biizonder go dc creatie. Theo Baylé (Tonio hcoft wcor boel mooi gczongen-.ê dc proloog ontlokte stormen va applaus. ja'. Zeer te waardecren was oo Jon van Montgem in de tïtblro en Gerard llolthaue (SiJtio) en'Ja Voogt (Bcpkc) acteerden en,2011 gen goed. De kleine dictator Paü Peller hnd er den wind weer on der. Luide uitroepen cn ovatiódeè applaus 'non het slot bewezen Ave hoe de voorstelling door. het tal rijke publiek op prijs werd.'g stcld, D.Roodenburg y.cicnai

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3