luijcks' AZIJN Kleiner wonen «3gm. PRIMA VERKOOPERS 3e CömSSëN kan niet krassen, f SISSilS® Schep vreugde in't ievn! tegoeden en effecten in Imlië tuinman heeft zijn best Op goede sla hoort H. H. DE KLERK ZN. BEHANGERS - STOFFEERDERS HALFWAS en LEERLINGEN (W oningruil) Choc. KRAKELINGEN k PHILIPS Ministerie van Overzeescbe Gebiedsdeelen Speeiate% euut&iediHg. &RICK-KRACKS \/t -Radio .Centrale [Erik Schaaper FILMPROGRAMMA'S voor de VOLGENDE WEEK WASHINGTON HARMONIE ARENA: IucWkolor capitolGEOr6E FORHBY DAVID NIVEN 'n GRATIS knip en naailes! KANTOORBEDIENDE BEKWAME; .i MACHIHESTIKSTERS WONINGRUIL 500ste STAATSLOTERIJ 'SIGAREN'" SIGARETTEN, TABAK.' N.BINNENWEG 456 TEL.3I6AA-R'DAM PEIJNENBÜRG, DB'. fA BRIEK, DIE ZÖOVEÊL GELDROP - HONING DOOR HAARKOEK'DÖET Donderdag 17 April 1947 AlgemeensReiarusgévüjg - MARC. ROEPIUS i l'lï KhES" VAN" 0VYN* ^Otterdam, n April 1347 TTl>um 20 ..April na 3 uur. Beukelsdyk 53. Sigtnaars varia :-:y.SS April «open Ouders - N, B. HABICHT - en E. KLAASSEX :iïo^jr!»iniivtraat J-Vfï - SO-jarizé eehtver- ïf&mfcïne te herdenken. ^II.uri dunkhare Kinderen 5?" cu Kleinkinderen i|it>6ch. Verb ran k? tr. 26 Maak Uw gezin tot een blij gezin. Een gezin vol Zon en Vrolijkheid. Een nieuw behang doel wonderen. N.V. be hang vernieuwt en verjongt Uw huise- lijk feven en is in ontelbare zonnige tinten vrij te koop voor weinig geld. Zoowel uit Indië gerepatrieerden als anderen, kunnen tegoeden cn effecten naar - Nederlandlaten overbrengen. Voor de overboeking .van tegoeden zijn thans ruimere grenzen gesteld. Zij wier tegoed of effecten berus ten bij één der Indische kantoren der Zondag 2ft April 10.13 a. Spfeèkt in de schouwburgzaal ;v»n gebouw „OJeon". iGouverocstrar.t overt Rotterdam-Zuid r Beijertendschelaan 159 kunnen zich schriftelijk om inlich tingen wenden tot haar hoofdkantoor VIJZELSTRAAT 32, AMSTERDAM Kahrtverk. Kunsthandel Denis, 1 0 MftHellanJstr. Telefoon 30491. Jfr DE BEKENDE GELE BUS, Dit MOET U HEBBEN .DE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG, S.T.A.R.T. Eerste voorstelling van Vrijdag 18 April COMPLETE WONINGINRICHTING VRAAGT voor directe indiensttreding eonlge bekwam» voor woninginrichting, alsmédö eenige Aanmelden a.s. Zaterdag van; 1-^3 uur, WALENBURGEmVEG 141,: ROTTERDAM. .HET HBI3 AAN HET MOERAS' Een thriller in 3 bedrijven. Regie: A. Defresnè. Beschikbaar id Rotterdam. (BHjdorpy modern vrij beneden huis, 4- kamers,, badeel, keuken met boiler, gezellig huis. Tegen ruim. vrij huis,geschikt voor 6 personen, liefst in Hillegersberg, eventueelmet garage. Br. no. 1640, Adv. Bur.; Betcke,- 's-Q raven dijk wal 93. Zondag 20 April 8 uur 94*2 M50 9931 10CSS 1MTS J5i3l *91*3 *0233 19244 1024» 102» 10M1 10317 16141 1014» 193»! 1*362 J9388 10430 IHK 10371 10301 10*02 20*03 10*1» 10*41 10612 1061T 1072» 10717 1ÏTS4 18770 10793 19187 10*07 10*41 10*11 IWM 10*7* ONMIDDELLIJKE VERUCHTING EN VERBETERING MEDAILLES BEKERS TAKKEN en KRANSEN Hoofd4 kies- pijn of een kou of griep onder de leden? M IJNHARDT's POEDERS lielpen'Ueraf. Doo»45ct. 'Eed Ideale vacantïe ZEILEN bij de Nederlandsclie Zeilscliool. Een week op. de Kaagmet: voll.i>en- sion ïn mooie- omgeving. .f.72--; JuK—Aug. 80.-.- Vraagt geïïll prospectus. Leeuwendaall. 87, - Rijs- 'WijkvZJÏ.. telef. .119165. 100 GRAM 28i 13322 13363 1S#8 J51S7 J3464 115(1 15730 137» 2576» 137» 1 13»» 13908 1»« I3S33 23SSJ J«BS 16010 15034 1605* 16063 l*OM «131 1S1S4 16177 H182 WHO 1*212 1*215 1*21* ld» 1*243 16261 56TU 1WJ0 163» 1«M3 1K552 16440 JS4S0 16523 1*523 16544 1«71 JW53 1*6*4 1*723 1*71* 16734 1*75* «779 16*24 J8U6 16*49 1*940 16M8 17909 1705* KOM 17090 170*2 17313 171*7 17173 17197 17219 JÏ23I 17238 17Ï73 J72Ï2 17-J3 17479 1733* 17552 37372 37372 175*9 1780» 17*12 J76» Hill 17731 27*12 17S54 jjg» JTKO HUI 17883 JT893 17942 17922v 27939 37954 27JTÏ 1WJI JW39 1807* «03* 1*190 1*108 1110* 1*125 I*l29 1*140 1*207 1*273 1*313 1*330 2*371 1*381 1*408 18412 lttS3 1*4*7 1*4S3 JS9H 1853» 18543 1*591 U3M1KI3 3*8*0 11700 1*773 1*817 l**21 13912 1*918 lt*2ï 16944 1*350 1*393 19015 19030 19057 IS12S 1*179 I9WÏ 191J8 19227 17244 1*283 19283 7*30» 19339 13351 19371 1W73 1SS7? 1M17 1HS1 IMI2 1*550 59583 1*370 19818 '29844 198*9 I9®1197M1Ï729 1*75» 1MIÏ 1*8» 1N» ISH J992J 19MS 1*954" 19470 JOOS* 20775 TOM? 2011! 20137 20142 20138 291*3 20238 20255 30342 20141 20317 s»l 20419154X 7&4Q 20*X 29547 30835 20ÉS8 20735 207S1 2ÜT66 Tail* 20«i« 208*7 20*78 S0822 SS57 28989 21031 210412V870.21082 2U45 21182 2UU 21250 21271 2127* 212*5 21244 31S48 Ï1349 2ISS* 21403 Ï1441 II4Ï2 21*53 Ï1444 2184* ÜS75 21 CM 21704 2171] 21758 21737 21302 2;*94 21*83 218)3 31903 21933 Gouvernestr. 88 c, R'dam. RADIO TOESTEtLEH pnaet-; moderne lampen. 2 jr. i'tg'ger^ 130..Radio Service k^De Haan. Scbieweg 217a. .teL 7^9702. 1 rf asthma, neus-j verkoudheid. I hooikoorts, bronchitis, en moeilijke ademhaling Sigaren, dgarillos, sprietjes, enz. tfixture, pruimta bak enz. Öp al uw bonnen Virginiasigaretten. Commissariaat voor Indische Zaken "—'-'O* CCDCM -Een grooter zeepraotsoen krijgt U door Profijt te gebruiken. Pro- fijt maakt bet harde leidingwater zocht. Met één pakje Profijt be- E spaart U ongeveer 3 stukken zeep, 3 pakjes waschpoeder of500 S gram zachte zeep. Profijt spaart «S Uw zeep en Uw Wascbgoed! Si Bi) het Vrouwen-Korps van het Koninklijk Nederlandseh Indisch Leger kan worden geplaatst en uit gezonden naar Inalé ln militair verband r -TRAPLEEREN •/- '^6-7-3 treden vanaf f 10.80 KEUKEN COMBINATiE-TAFELS zeer practiseh f,48.— Gróote «orteering HP UT EN .LEPELS fóSÏ AI ;de»artikelen-zijn fe'.Vanf prima kwafiteiL *t I? kriek-kraek vóór en kriok-kraek nü l 'l L* nooit grooeg. Maar beu5.eb! We knnncn niet meer bakken, omdat er tn weinig honing i*. En er moet be slist volop honing door. Want iedereen moer Hijven zeggen AAdministr. personeel secretaresses, steno-typistes, typistes, administratie! onder legde krachten van hoogere - en lagere orde. B Verplegend personeel gediplomeerde, zoowel als on gediplomeerde verpleegsters. G Welfare - personeel .hostesses", dames v.d. huishou-' ;V.; ding, rece ptionist eskrachten i voor cqntIne^werk. Minimum -eisch: M-U.LO. of daar mede gelijk te stellen diploma strekt tot .aanbeveling. ,v - Mialnium-Ieefti|d s21 Iaat Tropenervaring en kennis pan Mateiscè strekt oude W aanbeveling. - A-an m e ld e n schriftelijk s Afdeeling C Militcilr Personeelé Zaken van het Ministerie van Overzeesche Gebiedsdeelen.'- V. (Luitenant Janssen, V.K. KLN.I.L.) Pr. Mauritsplein 23. te '«-Gravenhage .Persoonlijke aanmelding uitsluitend na oproep. GEVRAAGD net,gehuwd persoon z. k. voor het zellstandig bclieeren van ccn rijwiel stalling annex reparatie- inrichting met eventu- eele woningruiL ook voor den verkoop van onder- deeien. Qetr. persoon moet in bezibzijn van de vereischte vakdiploma's en erkenningen.' ör. r.o. 2095 bur. van dit blad. je "pJtOZpt de koning' ;fjüiïhou(ielijk«,8rtilc»Un 104 Rotterdam |R«ïterilamteh(dij L 24? fSv', Schiedam -■ J De N.V. Wed. J, AHREND Zn., Nw. Binnenweg 317, Rotterdam, vraagt voor haar winkeiyeTlcoop van Techn- teekenmaterialen en kantoorbehoeften eenige beschaafde ||MaakjzelïUw eigen j Pen" U."behoefL niet meer. ein- iMëloasltc betalen. Een, radio- [fto€Stèl;fjïèt slechts één - lamp zeergemakkelijk en goed- iBcoop zCif të. bouwen' en toch grijf of ies -stations glasbel- rder. h - -li nieuwe vinding van gepubliceerd Sn ?.ijn schrift, [cursus. '„Radiopiractijk-" "met25 [bouwplaten, voor leek en vak- jman- Schrijf op een briefkaart I-afS postwissel'alleen maar U ontvangt alle in-. Ijichtingen, bouwplaat en proef- hés^tege». één gulden.:. ISIEBSTK,4-4a - DEN HAAG Jean ARTHUR James STEWART .-■A. Claude.RAINS r 1.;.; tr, FRANK GAPRA'S MEESTERWERK* met goed voorkomen en goede ischoolopleidiog. Bekendheid met; de branche strekt tot aanbeveling, «Alleen prima vei-k'oopers komenin «aanmerking. Gelieve uitsluitend schriftelijk, te solliciteeren. '{tE'PÊRE TRANOUUlEi;.-V. OP HET TOOHEEL: "t AAM HET ORGEL - FRANS v. SCHAIK j JOOP WALVIS OOOOOOOOOOOOOOOOGOO^OG'OOOOOCOOOOOOOOC GEVRAAGD een vrouwelijke administratieve kracht, leeftijd 1810 jaar. Tevens een le klasse boekdrukker gevraagd. Aanmelden: CAItTOXNAGEFABRIEK HOLLAND" Persoonehaven 66 oo<xx><><><x><x><K><><x><><>b<><xx><><xx><>o<><x> OOK IN ROTTERDAM-ZUID DE' MOOISTE FILM VAN DIT SEIZOEN EEN WA AR GEBEURENWERD EEN GROOTSCHE FILM" Pierre Brasseur V Charles BOYER - Ingrid BERGMAN EEN FRANSCHE FltM VAK' N.V. NEDERLAND TQEGamg 18 »aah REPARATIES T'" KUNSTGEBITTEN in eea.% uur klaar, Claés de .Vrieselaani 21 b, Rotterdam 4 Telef. 3751Ö ROGER LIVESEY SAYMOND MASSEY, in doller en dwazer dan. ooi! GEVRAAGD voor onmiddell, indiensttr. by distil- leerdorij, ervaren vcor corrbsp.-, faetureenv. 'en'andere adm.-werk- 2aamh. Br. met opgave, v. dipl., 'getuigEchr., verl. sal. eriz. onder left. M.R.R. aan Advertontiebureau NJJGH VAN DITMAR, Rotterdam. EAGtE UOM-FJLM (A; MATTER OF LIFE AND DEATH}; PRODUCTIE EN REGIE:. OP HET TOONEa. HIOIAH P0WEU EN'.EHERK PRESSBURGER Itmm ..tóv SAtTEN EN Z»N.lè SÖUSTEH L UUnilLLV TOEGANG 14 JAAR DAG. 2-6.45-1.15 U PARTERRE ACROBATIEK 7*1, ZONDM30.4.fe.45.q.1S U. Vrije bel-étage gelegen, aan Schieweg bev. 3 kam. en suite en keuken (geen badeel). Telef. en radio- distributie aanwezig in ruil aangeboden voor grooter huis. Inlicht teL 46987 of onder lett M. M. Z. aan Advertentiebur. Nijgh van Ditmar, Rotterdam. op het tooneel. DUO FOUACHE EEN NACHT IN MONTMARTRE CAS PIJPERS en. Zijn 18 SOUSTEN C1-Cl, DAG 5-645-9 15 ZAT. EN EIKENLEEF.IIO 2QHO 1.30 4.Ó4S-9 15 OP Hf» iooneelT j 3 CRAnOH'S LAOOER ACRC0ATIEK EEN R K.O..FIIM IN TECHNICOLOR DER M.P.C.A. j Om U ervan te Cc°0overtuigen, dal U THUIS werkelijk 43 - goed kunt leren Datroontekenen, knippen en naaien, ;^uürt: Miep Olff-van Boven aan de ie- ieressen'van dit blad één-, gratis proef-. les van haar alom geroemde cursus* Patroontekenen, knippen en naaien a<s U cc bon invult. Scheepvaartkantoor vraagt' voor. direct .of spoedige i11- diensttrojin» 'j EEN KLINKEN JONGEMAN ter opleidingtot correspondent. Kcnjiis^eri moderns: ta len, spéciaal van Engelsch, vereischt. -Kennis^ van l\in- vaartnerkzaamjicdcnslrekt tof a ar beveling,-dofh is niet noodzakelijk. Uitvoerige fiollidtalies onder no. TAÖ, Arc's Advcrtonticbedrijf, Ou.ie Hoofdpicir 4,- Rotterdam. NIEUWS HET KONINKLIJK BEZOEK AAN ROTTERDAM 0E VOORJAARS8EURS If. UTRECHT TN MEMORIAM HENRY FORD MIJNSTAKING IN. HET ROERGEBIED AZIË-CONFERENTIE IN NEW-DELHI OEMONSTR'ATIES Mets 'S-WERELDS felste, vliegtuig PREMIÈRE VAN HET OPZIENBARENDE ZWEEDSCHÉ FILMWERK VVONlNGKtJIL. Vrij huis je te Overschie met 5, kamers, keuken en badk.. tuin, mooi uitzicht, tegen huis in 't Westen of Blij- dorp. Huurprijs f. 35 a f 40. Br. No. 7750 Adv. Bur. J. Grijseels Jr.,' Nw. Binnenweg 166. - OOGEN VOOR DE BLINDEN OE HOND ALS TROUWE HELPER VOOR. DE HULPBEHOEVENDE MENSCH EEN VROOLUKE TEEKENFILM GEVRAAGD voor hef BROEKEN- en JAPONNEN-ATELIER (HETS) REGIE:ALF SIQBERG <n-«.T?8£5P9f»:fN ffN D*G t* vppfx mcofuit Vul d&xm bon in, zend Naam V sr. open couvert, Qw»*ro? 1ei posl- ~ysan 1 m o va i"*'res P->ftbui 50, Hilversum PROEFLES j- JAMES MASON ANN TODD HET VOORTREFFELUKE FILMWERK TORïA Erich von STROHEIM IN DE AANGRIJPENDE AMERIKAANSCIIE FILM TOEGANG 14 JAAR CASSA GEOPEND 10 UUR Zonn. moderne- yrye étajre 2 kam. ea s., zyk. keuk. dou che,bale, en bergl., rzeer ruim uitzj omg. Pleinwep, voor ietB gr. won. Br., ond. no.. 2084, bar. v.,d.rblad. 4 Persoonlijk aanmelden;-U Flrraa ESDERS Erasrausstraat 37 Rotterdam -1 EAGLC.UON lop HEI tooneei-THE 2 BROYTONS KRACHT en schoonheid SPANNING VAN BEGIN TOT EINDE tosCang isjaaR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4