HET POTTERDAMSCH PAROOL Deviezenpositie nu niet slechter dan een half jaar geleden Frankrijk weer bedreigg met kabinetscrisis Ook Oostenrijksek verdrag Jn Moskou ^strand Roffelende donder langs den geheelen horizon Middenstanders voorgelicht over prijsbeheersching .Pieter Jelles' ff|il -r, Socialisatie nü is een gevaarlijk experiment Zestien kamerleden luisterden naar dr. Huysmans PAROLOSCOOP Weerbericht Van Mook neemt geen ontslag Lieftinck en Van Mook naar de VS? Gruber vraagt spoedige beëindiging der geallieerde bezetting Art. 35 op doode punt gekomen Ultimatum technisch personeel radio-unie Doodelijk ongeval bij Wilton-Feyenoord Toen Helgoland explodeerde... V rijheidssportf eest in het Stadion Aantal overtredingen neemt af 'v Kamp Kanaalweg opgeheven Bijzondere rechtspraak in 't gedrang Volgende week een ei Weer aflevering van gort en havermout Geheime nota's van Mussert Vonnis van Tiso voltrokken Briljant spel van) van de Pol f Rotterdammer vestigt- nieuw Europeesch record sj Koloniale politiek aanleiding Red en Adm. Lange Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,t losse nummers 0,09 Zevende Jaargang, No. 91 Vrij. onverveerd Uitgave Stichting ..Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamscba. Bank^l te Rotterdam Pi- Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteuri Th. Ramaker - 'Y Zaterdag 19 April 1941 (Van onzen parlementairen redacteur) In de Eerste Kamer verklaarde sisteravon'd minister Huysmans, dat er geen reacn is» om onze deviezenpositie en dc goederenvoorzïening pessimistischer te beschouwen dan een half jaar geleden. Er is aan dén inderdaad ernstigcn toestand ten onrechte het sensationeele karakter toegekend van een acute crisis. Er is óver de bej^rooting van Eco nomische Zaken uitvoerig gediscus sieerd, waarbij rar. Stikker (Vrij heid) het somberste geluid liet ïioo- ren. De wet .op het Centrale Planbu reau is zonder hoofdelijke stemming aangenomen, na een weinig betee- kenend debat. De heer Stelnkühler (K.V.P.) bleek van meening, dat de regee- ringslnmenging in het bedrijsleven te ver gaat. Oostcrhuis (Arbeid) stond met troote reserve tegenover de ge achte dat het particulier onderne mingsinitiatief ons de vroegere wel vaart terug zou kunnen brengen. Laat men de mijnwerkers de ge dachte geven, dat rij voor de ge meenschap werken door eindelijk de mijnen te nationalisecren, zei hy. Mr. Stikker (P.v.d.V.) zag de mi nisters van Economische Zaken, Financiën, Ovcrzeesche Gebiedsdee- lett en BuitenJandsche Zaken als de vier ruiters uit de Openbaring van Johannes, 'die Nederland begeleiden naar den ondergang. Wil zijn, op de febieden, door deze ministers be- eerd. volkomen vastgeloopcn, om dat zij partijpolitiek hebben ge voerd, verklaarde hij. Prof Van den Brink (K.V.P.) liet een minder somber geluid hooren, toen hjj vaststelde, dat de indu- strieele productie sedert September 1945 ongeveer verdubbeld is. Een beperking van het aantal ambtena ren, dat sedert 1938 met meer dan DVan Bevin lot Mozarl E TREIN, waarmede Bevin, c.s. uit Moskou willen vluchten, omdat zij meenen dat zij hun ttfd beter kunnen besteden dan met lo ven en bieden, staat nog steeds on der stoom. Het zal jammer rijn als ...ztj gaan, maar hetgeen hen dwong te -gaan-is-cvcn^jammcrUtkr'nV.dc onoverkomelijkheid om op hotseer ste cardlnaie punt tot overeenstem ming te komen met betrekking tot Duitschlands naaste toekomst. Koren is dat op den molen van wie nu in de Britsche zóne rond trekken met verkiezingsredevoe ringen: tot onder den rook van de Nederlandschc huizen langs de g.ens worden die redevoeringen afgestoken, aangehoord door een populatie die hoe langer hoe scham- perder, rooflustiger, werkschuwer en neo-hitleriaanscher wordt en ;steeds'minder geneigd ook In eigen 'boezem te zoeken naar schuld aan1 den chaos van tegenwoordig. Koren: is het op de molens van een Wallace; den Amerlkaanschen rebel, en van De Gaiille die de werf- trom Iaat roeren voor de RPF.-de.' nieuwe partij die bedenkelijke, neo- fascistische neigingen vertoont. Wankel- en mismoedigen en men- schen zonder een sterk persoonlek idealisme luisteren daar gaarne naar. Het is overat merkbaar, dat schampere. Zoo meldde men uit New York. dat toen de oranje- blauwe vlag van de stad boven het speelterrein in Manhattan werd neergehaald om de vlaggen der 55 naties te hiischen, omdat op die plek het definitieve UNO-gebouw zal verrijzen, niemand van de €000 aanwezigen zich waarachtig-geest- drlftlg betoonde. Het UNO-gebouw verrijst op do ruïnes van oude slachthuizen; de voor de hand liggende symboliek ontging niemand er werd dank- baar gebruik van gemaakt in aller lei zinspelingen. Met redevoeringen zal het UNO- gebouw over een paar jaar worden geopend, ook met liederen. De Oos tenrijkers hopen, dat zij de gelegen- held zullen krijgen hun nieuwste volkslied to demonstrecrcn. want Haydn'3 melodie en Gott erhalte Franz den Kaiser mochten niet weer terugkeeren, nadat het door het TJeher Allca-tied en dc slappe Horst Wesselmarsch was vervan gen. Neen. thans heeft het Bundes- lied van Mozart de taak het Oos- tenrtfksche bloed warmer te doen stroomen; de woorden zjjn van Paula von Proradovic,(hoe Sla visch!): zjj beginnen nogal aard- rijkskundig: Land der Berge. Land am Strome. Land der Aocker, Land der Dome. Land der Hfimmer, enz., drie counletten. Het eerste cindi- gend met Hooggeroemd. het tweede Veelbeproefd, het derde Innigge- liefd Oostenrijk. Haydn, de afgeschafte, geeft den onthutsten Mozart een melancho lisch knipoogje.' ZACHTER DES NACHTS Weersverwachting Reldljc tot Zondag avond: Zwaar bewolkt met tijdelijke opklarin gen, enkele regen buien. Zachter des nachts, echter met hier cn daar mist. overdag weinig ver andering van tem peratuur. Aanvanke lijk zwakke -later toenemende wind tusschen West en Zuid. 2D April: Zon op 6.15 uur: onder 20 24 Waterstanden Rotterdam le tij 3.65 uur:< 2e Ui 16.35 uur. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.40 uur: luchtdruk 761.5; wind ZAV. 3: temp. 8.4; max. temp. 17.0 (gis termiddag 5.40);.min. temp 6.B (gister morgen 8.40 uur.) Weersgesteldheid: zwaar-bewolkt 200.000 is toegenomen, achtte hij dringend geboden. De heer Van Santen (G.P.N.) be toogde, dat een genationaliseerde sector in het bedrijfsleven onmis baar is, ook omdat daarmede een bres wordt geslagen in het inter nationale monopolisme, dat vijan dig is aan onze belangen. Hij uitte de vrees, dat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zou uitgroeien tot een economisch corporatisme, dat een einde zou maken: aan de democratie. Nadat om vijf uur een kwartier was gepauzeerd kreeg minister Huysmans, voor een gehoor van zestien Kamerleden, gelegenheid om de sprekers te beantwoorden. Hij bleek bereid om zijn beleid zooveel mogelök te baseeren op de mede werking van het vrije bedriif. De beperking van het overheidsappa raat wordt zooveel mogelijk voort gezet, Terwijl de minister zich om trent het gebeurde in de Tilburg- sche textielindustrie niet wilde uit laten, omdat de zaak nog in een stadium van onderzoek is. weet hij een deel van den zwarten handel aan de arbeiders, die hun toelagen iri natura verkoop en. Het zou een gevaarlijk expe riment zijn, om nu met natio nalisatie en socialisatie te be ginnen, terwijl daarover in het volk belangrijke principieels verschillen bestaan en de indu strialisatie er ongetwijfeld doof zou worden belemmerd. Naar het vrije spel der economische krachten wilde de bewindsman echter niet terug.'. In afwachting van de totstand koming van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, zal de Econo mische Raad weer in werking wor den gesteld. Een departementale commissie, versterkt met vertegen woordigers uit h'et bedrijfsleven, is unaniem tót de conclusie gekomen, dat het niet juist zou zijn expor teurs een deel van de-verworven'de viezen te laten behouden. V;?: Dr. Van Mook'heeft naar aanleiding van berichten in de Nederlandsche pers tegenover journalisten verklaard, dat, voor zoover hij wist, van benoe ming van- een nieuwen gouver neur-generaal geen sprake was- „Van mijn kant is er .geen sprake van, dat ik ontslag neem en het verhaal, dat ik Nederlandsch ambassadeur te Washington word is nieuw voor mij," aldus Dr. Van Mook. Dr. Van Mook voegde er aan toe, dat men hem officieel noch onoffi cieel over een benoeming te Washington gesproken had. Het was echter mogelijk, dat hij met den Nederlandschen minister van financiën een reis naar de Ver- eenigde Staten zou maken, doch hij wist niet met zekerheid, wanneer. „Dit zfcjn feiten", aldus Dr. Van Mook. In verband met de kqmst van minister Lieftinck naar Batavia v-meemt Aneta, dat Jiefc geens zins uitgesloten is. flat'ai bespre- etn aldaar over ei:- financieels po sitie van Nederland en Indonesië minister LiefUnck en dr; Van' Mook zich haar de V.S. zullen be geven, .waarbij ook de mogelijk heid tot liet verkrijgen van een geidieenïng ter 'sprake zal komen. Onze: Haagschè redactie ver neemt naar aanleiding van ba- venstaand bericht, dat weliswaar deze réis zeer waarschijnlijk \vqrdt goacht, maar dat een' definitieve beslissing hieromtrent1 teil' nauw ste samenhangt met het verloop van de: besprekingen te Batavia. Oostenrijks minister van Buttenlandsche Zaken, dr. Karl Gruber, heeft gistermorgen een verklaring afgelegd in de ver gadering van de vier ministers, Gruber zeide, dat de Joeg;o- Slavische eischcn verbreking van de spoorwegverbindingen met '-'Italië - beteekenen en ver- nietiging van de economische eenheid van Karinthië. Hij drong aan' op een spoe dige beëindiging der'bezetting van'Oostenrijk, dat het herstel van een vrfj en onafhankelijk Oostenrijk hoe langer hoé moei lijker wordt. Gistermiddag-ijn de ministers' verder gegaan met het' bespreken van het ontwerp-verdrag- vóór Oostenrijk. Marshall diende een nieuw compromis-voorstel in, be treffende artikel 35, om overeen stemming inzake de kwestie dér Duitsche activa' in Oostenrijk te vergemakkelijken en het grootste struikelblok b(j het opstellen 'van hét Oostenrïjksehe vredesverdrag weg te nemen. Het voorstel van Marshall be vatte de volgende vier'punten: 1. Oostenrijk moet "het beschik kingsrecht der vier geallieerden over de Duitsche activa'In Oosten rijk erkennen. - 2. Onder Duitsche activa ln Oos~. ten rijk zullen worden begrepen rechten en eigendommen, die de Duitsche régeering "óf Duitsche burgers op '12 Maart 1938 in Qob- tenrijk bézaten, óf na dien datum goedschiks verkregen hebben, en óp 8 Mei 1Ö45 nóg in bezit hadden;. 3. De bedoelde activa zullen voor- loopig onder de bepalingen van de Oostenrïjksehe wet -vallen, doch mogen niet, worden genationali seerd. .Y, 4. Het gebied van Oost-Oosten- Hei technisch personeel van de Néder la tnlscbe Radio-Unie beeft te legrafisch den minister van onder wijs, kunsten en wctenscbappeu ver- zocht, vóór 25 April bet voorgeno men 6alari3scbema vaat to stellen, zoodat verdere 'maatregelen van het personeel achtenvego kunnen blijveD. Vrijdagmorgen is in do ijzergie terij van Wilton Fcyenoord aan de Peikstrnat. ceti toodeliik onge val gebeurd. Eeu gietvorm van circa 4000 kg. gewicht, schoot plotseling los'en viel van 16 me ter hoogte op het bovenlichaam van den 30 jarigen hulpkerndrani- er P du Pree uit dc Heulstraat. die juist enkele ijzerdcelen onder den gietvorm vandaan wilde ha len. De man-werd'vrijwel op slag gedood. rijk, waarnaar in het Berljjnsche protocol Wordt verwezen, zah wor den gedefinieerd als de Sovjet-Rus sische bezettingszone en het Sov jet-Russische deel van Weenen," Marshall achtte het van? het grootste belang, dat men tot. over eenstemming zon geraken ovei: de definitie van Duitsche activa cn verklaarde in dat geval bereid te zijn er. in' toe te'stemmen; dat leder dér mogendheden de Oostenrüksche regéering formeel de bevoegdheid zal verleenen tot de onmiddellijke overdracht der activa in Oost-Oos tenrijk aande Sovjetunie.' Zoowel Bevin als Bidault ver klaarden zich bereid Marshali's ontwerp als basis voor bespreking te aanvaarden, doch Mü.utov reageerde, ér. practisch niet op.;. Op een voorstel van Molotoï, dat Oostenrijk de. wegvoering der voort brengselen en opbrengst van bin- nenlandsche eigendommen, die als herstelbetalingen aan buitenland- sche mogendheden zijn overgedra gen. niet zal - mogen belemmeren, merkte Marshall op, dat indien de Sovjet-voorstellen zouden worden aanvaard, Oostenrijk practisch ge heel onder vreemd beheer zou kómen.: -V Ten slotte achtte de voorzitter der conferentie, Bidault, het duide lijk, dat in het huidige stadium geen overeenstemming over artikel 35 kan wórden'bereikt. IN EEN .GEVANGENISPAKJE geboren, maar als de nalutir het biedt, zooals aan deze jonge Zebra in' de Diergaarde Blijdorp, dan is "Mhéti tiziïlt het eens zijn, een allerliefst toilet. HET schouwspel Her explo sie had men zich nauwelijks fantastischer kunnen voorstel len. Eerst nadat de;rookzuil tot meer dan een mijl/hoogte was geklommen, knetterde het ge luid van een lange reeks ont ploffingen over het water om zich minutenlang als roffelen de donder langs den geheelen horizon voort te zetten, seinde de speciale 'correspondent van het A.N.P. Inmiddels breidde? de 'rookmassa. die 't geh e el e eiland omvat had, zich steeds wijder en hooger uit. Het duurde ongeveer tien minuten voor dat de westelijke 'rotspunt weer zichtbaar weriL GeleidéD.Nóaan: werd. het rookscherm:'?; vooriVjdpnj.; geelqn; steilen} TptsWand^w^^ptrokken. Het. weer in precies, den zelTdeff vorm waarin het verdwenen .was. De zee, rondom - wes everi kalm en rïmpe- I005 als een uur geleden. Onder de vliegtuigen, die laag. over het water kwamen scheren, om den inzittenden den eersten blik op hét eiland te gunnen, mengde zich ook een KLM- toesteï. De Britsche bevelhebber sir Sholto Douglas, zond van de „Duin kerk" af een telegram met geluk- wensch aan de commandanten der schepen, die aan de operatie hadden deelgenomen. Z V-.:;.,. Is dat naalles? De bevolking van Cuxhaven was op het ergste.voorbereid- Zii had de ramen opengelaten, zoodat deze niet door den luchtdruk van de explosie zouden sneuvelen. Er waren zelfs menschcn, die zoo bang waren, dat'zij niet in hun huis wilden blijven. Den menschcn, die in- door bommen beschadigde hulzen wonen, was door de autoriteiten gevraagd buitenshuis te blijven, tot dat de ontploffing voorbij *was. Toen alles voorbij was, merkten de inwoners van: Cuxhaven op: „Is dat nü alles? Wij hadden veel meer ver wacht";. De explosie is een minuut en veer tig seconden daarna door de seismo- grafen te Parijs opgeteekend. Het geluld van de explosie op Helgoland heeft acht minuten on 32 -seconden noodig gehad om Hamburg te berei ken;^ V' Het rumoer van het verkeer in de Hamburgsche straten overstémde het geluid van de ontploffing. Op het waamemingsplatform van de ster renwacht Bergedórff vernam men een dof gerommel, dat veertien mi nuten en 27 seconden lang aanhield. De waarnemer van de BBC in het vliegtuig, dat zich boven het eiland bevond, berichtte: „Het is het groot ste vuurwerk» dat ik ooit gezien heb" De BBC deelde mede, dat de Ko ninklijke marine het eiland Helgo land met 6300 ton zwaar explosieve stoffen in de lucht heeft laten vlie gen. „De intensieve contröle op de.na- leving van de pnjBWmrschriften heeft bjj den handeldrjjvenden mid denstand het aantal overtredingen doen afnemen." is de indruk, wel ken men op het directoraat-gene raal voor de prtfzen heeft gekregen. De overheid zoekt op velerlei wijze contact met de vakgroepen, terwijl ook rekening gehouden wordt met. de belangen van de vrije organisa ties. Gevolg is, dat de middenstand oog heeft gekregen voor de moeilijkheden, waarvoor ook de overheid, als vertegenwoordig ster van het algemeen belang, zich ziet geplaatst Van den middenstand zelve ló het initiatief uitgegaan, om te ko men tot oprichting van centrale adviesraden voor den middenstand, welke thans o.m. gevestigd ztfn in Rotterdam. Vlaardingen, Zwolle en Kampen. Daarnaast zjjn er uit de burgerij ongeveer 350 paatselUke prjjzencommissies voor den dag ge komen en het spreekt vanzelf,'dat deze factoren de naleving van de prijsvoorschriftcn in het algemeen zeer teri goede komen. De ervaring heeft geleerd, dat de weg van het minnelijke overleg en de minnelijke schikking de mid denstanders helpt. Het directoraat- generaal voor de prjjzen geeft aan de verschillende branches toelich ting in brochures, waaruit de han deldrijvende middenstanders gege vens kunnen puttea- betreffende-den juist«.n in- en verkoopsprijs en een inzicht krijgen in de. wijze, waarop rrien tot de' vaststelling van be paalde prb'zen is omkomen. Dit ex periment bl(jkt veel belangstelling te trekken.- Toelichting Het nut hiervan is. rlat men op deze wjjze in belangrijke mate te gemoet komt aan dc wenschen van het bedrijfsleven, vooral van den kleinhandel, die de vaak ingewik kelde, juridische termen van d° prjjsvoorschriften op deze wijze na der ziet toegelicht. Een beroep bil den tuchtrechter op het feit, dat men van de prijsvoorschriften niet op de hoogte was, is dus thans niet meer mogelijk. Acht van dergelijke brochures zjjn reeds uitgegeven en wel voor: textiel, aannemerij (kleine aanne mingen en "klantenwerk), kruide niers, restaurants, begrafenissen, lederwaren, banketbakkers en pen sions. In totaal staat de uitgavo van 24 van dergelijke brochures op het programma. Op grond van de medewer. king, welke momenteel ver leend wordt, zoowel door den middenstand als door de bur gerij, zijn de verwachtingen, die men op het directoraat-ge neraal voor de prijzen koestert ten aanzien van de naleving van de prijsvoorschriften, gun- fiüg. Maandag 5 Mei wordt voor de derde maal de nationale feestdag ge houden, waarop het feest van de be vrijding zal worden gevierd. Gèrui- mén tijd werd er gewerkt aan de sa menstelling van een programma, dat Vair dezen feestdag inderdaad een volksfeest moest maken. Het hoofd nummer zou bestaan- uit een groots opgezet bevrijdingsspel in het stadion .Feyenoordj^onder^leiding-Vjpn'Carrel Briels. Onverwachte complicaties waren oorzaak, dat de voorbereidingen van dit spel moesten worden gestaakt Daarmede 'kwam het geheele pro gramma in gevaar, maar de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, wiens hulp werd ingeroepen, is er in geslaagd op korten termijn een pro gramma in elkaar te zetten, dat on getwijfeld zal voldoen aan hef ge- stelde doel. -?• C !n de ochtenduren zullen scholieren uitde vroegere randgemeenteh een estafette houden naar den. Cooisingel en groenwitte; vlaggen, waarop de wapens van deze voormalige ge meenten zijn aangebracht, aan den burgemeester, overhandigen. Na deze plechtigheidzullen allen worden ver zameld in den schouwburg, waar de gemeentelijke kunstcommissie voor de jeugd een voor de kinderen van alle gezindten geschiktprogramma. zal aanbieden. De clou van den dag wordt het sportfeest, dat van'2 tot 6 uur in'het siadion Peyenoord wordt gehouden en waarbij hoekey-ers, turners en voetballers in actie zullen komen: Een stedelijke liockcyploeg zal een wedstrijd spelen tegen een elftai van de Batavieren (officieus Neder landsch elftal). De turnkring Rotter dam en Omstreken 2al met honder den deeJnemers(-sters) ecn\ demon stratie geven van de bekende „Vre- de-j en vrijheiod-oefemngen" en het Rotlerdamsch voetbalelftal zal uitko men tegen het sterke Zuid-Limburg- sche Z walu wen -elf t a J. - Een Olympische dag in het klein derhalve. Donderdag werd het kamp voor politieke delinquenten aan den Ka naalweg opgeheven, hetgeen mr. J. C. Donker, advocaat-fiscaal oïj de Rotterdamsche kamer van het Bij zonder gerechtshof in een requisitoir aanleiding gaf te zeggen, dat deze maatregel een rem menden invloed op de afwikkeling der zaken van delin quenten zou uitoefenen. Dit kamp, dat gebruikt werd om delinquenten, die te Rotterdam te recht moésten staan, tijdelijk onder te brengen, stelde de advocaten in de gelegenheid tijdig een goed contact met hun cliënten op te nemen. De president, mr. j. van Vollenho- ven, onderstreepte de woorden van den advicaat-fiscaal, door de mee ning van het Hof in deze kwestie ie vertolken. Indertijd was met-het di rectoraat-generaal der bijzondere rechtspleging overeengekomen, dat ninstens tien dagen voor het ver schijnen, van den delinquent voor het hof, deze naar het voornoemde kamp zou worden overgebracht. Zonder de Rotterdamsche kamer hiervan in kennis te stellen heeft het directo raat-generaal besloten het kamp op te heffen, welke eenzijdige verbre king van de overeenkomst door den president ten zeerste werd afge keurd, Nu zullen de delinquenten weer in de kampen te Delft en Vlaar dingen moeten worden onderge bracht, wat éen snelle en goede af wikkeling der bijzondere rechtsple ging ernstig zal beperken. Mr. van Vollenhoven zejde alles in het werk te stellen alsnog een kamp in de on middellijke omgeving van'Rotterdam toegewezen te krijgen. Rita Hayworlh naar Nederland De Amcrikaansche filmster Rita Hay worth zal 26 April per Veendam te "Rotterdam aankomen. Zij zal van Den Haag uit verschillende excursies door ons land maken. Daarna zal z)j een bezoek aan Brussel en Parijs brengen.';.' jv:v Naar wtf verueroen zal zeer ver-, moedelfjk op Donderdag 24 April een1 bón'voor een ei wprdên aange- Het grootste gédeelté van do eicrproductle W'ordt op het oogen- bllk geëxporteerd, zuodat een rui mere eler\ oorzleolmR"binnen land niet te verwachten is. ALLEEN zij die den leeftijd der-jjii sterken hebben ..bereikt, kunnen%j zich Pi'eter Jelles Troelstra nog her^fgi in neren, zooals hij was, zooals hijMj werkte en leefde. Voor zeer vele-an^|r deren is hij reeds een begnp gewor-';;-? dén, een legende, die gestaltekan£| krijgen door zijn prachtige nalattn^ schap, 2ijn Gedenkschriften.Niet:| voor niets probeerde de leiding van. de N.S.B. omstreeks 1940 Troelstra's;^ naam te gebruiken bij haar aanyan-r' kelijke acties en-niet voor niéts misé:'t| lukte deze opzet totaal. Tröelstra's^ integriteit staat immers, boven Daarom, nu in den lande een actie.-) wordt gevoerd om'zijn nagedachte^!* nis te eeren (men zie ook elders jn-f dit blad) door de.plaatsing van èéli|| standbeeld in Den Haag, wil .Het); Rotterdamsch Parool volgaarne 'me^ dewerken aan het welslagen vanVÜit^ plan. Troelstra is immers de Nederlander^ geweest; die, hoewel hij veel gemak1:S keiijker dee! had kunnen nemen aan£! de materieelevreugden des Ie'yens;J zich n eerboog voor de - armen, zon^ der neerbuigend 'te 'willen zijn en die;) ons volk opriep tot een betere samens^ leving. Hij heeft hét Nederlandsche^ socialisme in het leven geroepen,)het|f| zelfbewustzijn' van „den^ proletariër!* doen ontwaken en hem idealen yÓoc^i oogen gesteld, waarover' hij. tot dien..-)! slechts durfde droomen; Pieter jelles, zooals men hem;.wéli?|; dra noemde.' heeft dit gedaan, hoe^M wel de tegenstand fel en onverzette-|| lijk was.. Hij is voor zqn-mensdt&TM gaan staan enheeft hen tegelijker-'^; tijd beschermd en gevormd. Hij :kén)g| de hun nooden eri hun goeden wil)eh-| offerde zich voor hen op, omdat.-;niih|| geloof hem inspireerde en omdat hij^ als grootste, taak'in den mensch.;be-^| schouwde, het dienen. Gediend^; heeft Pieter Jelles'te allen tijde.' Toen Doméla Niéuwenhuis met zijn-l; eerste socialistische beweging onvol^l doende resultaten bereikte, -stichtte^ Troelstra met zijn elf apostdengptfÉ 26 Augustus 1894 dé-;- S.D.AiP^en^ daarmede een bolwerk dat dé social listische idee voor goed'onder ziin^ hoede nam. Sinds Troejstra in 1897; tot lid van de Tweede Kamer, werdf gekozen) woei er; eèn: nieuwe wmd;f. door Nederland. Hij -was een'!uhmuh-| ten de spieker en hij had me^rëcht!1 iets te zeggen. Financieele gelijkstel-i| l'mg voor ^bijzonderén bpenbaaÊffin^ derwijs; algemeen kie^rechtri/ontriir; bare sociale en cultureele noódÈhj Stelde hij aan? de orde- en menluis^p terde, naar Zen staatsman 'énrfjiair| den mensch, in en buitén'de-KamCT^ in en buiten.het land. >4^'^ Aan den vooravond van zijn ge- boortedag, op 20'April I860) begtdi niib hèt, -fTróeIsïïats;'ÖRV:t^ê^r^ schap1 b ekleédt;'zü hjinzameHng|j v gen zeer velen? daaraan bijdrdgéfl^tu™ meerdere glorie van den öft^cjrget^ lijken baanbreker,- van de);5óciML' democratie, Pieter Jelles-: De regeèring heeft aan de faobri- Ivantèn van havermout en gortpro ducten op 17 Maart j.l. een tijdelijk verbod tot. af levering van deze pro ducten opgelegd. Er, is thans een zékere voorraad gevormd, waaruit, zoo noodig. kan worden geput. Zon der nadeeligen invloed voor de ge troffen voorzorgen kan, naar het ministerie van landbouw, visscherij en voedselvoorziening mededeelt, de aflevering van gortproducten en havermout aan den handel met in gang van 21 April a.s. dan ook met normale hoeveelheden hervat worden. Binnenkort zijn deze arti kelen \*oor de consument dus weer op de gewone wfjze bij de detaillis ten verkrgbaar. Drs. L de Jong,-leider van bet Rijksinstituut voor oorlogsdocumen tatie. heeft meegedeeld, dat binnen enkele weken do publicatie te ver wachten is vau den tekst van vijf geheime nota's, dio Mussert aan liitier verzonden beeft Hel vonnis van dr. Joseph Tiso, den voormaligeo Slowaak&chen pre sident, dio wegens verraad ter dood was-veroordeeld, is voltrokken.. (Van onzen correspondent) Wederom wankelt het Fransche kabinet Óp zijn grqndvéstembe|ootth muhistische ministers hebben een kabinetsvergadering verlaten na éériltóf-) tig conflict over de arrestatie van een aantal volk5vertegenwobrid|gi^^l| Afadagascar en reeds wordt over een nieuwe regeéringscrisis gesproken); Het is echter nog niet.zoover! ••..-i nog steeds op Paaschreces is);op;|.29i April weer bijeenkomt^? Vqo£^ï|è'fu eventueel ontslag van. de régéëring|fe| trouwens ook de. aanwezigheidvan» c'en president van. dé- repub!ièkitbij| wien het moet worden ingediehd)5eért| vereischté. President Au ri6I,i?l;tdïéj thans op weg is naar. Fransch?.We|t^ Afrika, wordt 1 Mei in Parijs?terug| verwacht. - Zooals in deze correspondentie naar aanleiding vanhet conflict van de vorige maand ten aanzien van dé militaire credieten voor Indo-China is opgemerkt,- heerscht in het Fransche kabinet een permanente crisis/ Deze is het gevolg vande samenwerking van partijen, die op essentieele pun ten van haar politiek program van inzicht verschillen; De communisten denken anders over de koloniale po litiek dan de andere partijen, maar 'zij willen de voordeeleu Yan oppositie partij en regeeringspartij beide" ge nieten. Nadat het kabinet dit conflict naar aanleiding van Indo-China met veel', pijn had overleefd, is nu hetzelfde, geschil naar aanleiding van Madagas car aan de orde en indien er ook de zen keer weer éen mouw aan wordt gepast, dan zal dezelfde crisis bij Üe vaststelling' van" het statuut van Al geria prompt weer uitbreken. Madagascar De directe aanleiding is dezen keer de arrestatie van eenigc leden van de Nationale Vergadering en den Raad van de Republiek, die behooren tot de democratische beweging voor de vernieuwing van Madagascar. Deze partij wordt er van beschuldigd den opstand op Madagascar te héb ben beraamd. Nu staat de grondwet arrestatie van volksvertegenwoordigers slechts toe als één van twee voorwaarden is vervuld: of zij moeten op heeterdaad zijn betrapt, óf de Kamer, waartoe zij behooren, moet besloten 'hebben, htm immuniteit op te heffen. De re geering beweert thans, dat het voort duren van den opstand op Madagas car in juridischen zin het begrip „op heeterdaad betrappen" mogelijk maakt. Tevens heeft zij besloten, de opheffing der immuniteit van de ar restanten aan het parlement te' vra- gen. De communisten zijn uit. de kabi netszitting weg^eloopen, omdat'zij het niet eens zijn met deze veel te ver gaande interpretatie va» hét be grip „heeterdaad" én zij zijn het er ook niet mee eens, dat de opheffing van de immuniteit van regeerings- wege wordt gevraagd.' Het conflict kam echter eerst for-, meel uitbreken als het parlement, dat N'de laatste:avondpartijen•öm&étf x Europeèsch kampióenschap'£|7172f wist van de Po! aodr meesterlijke beheersching. zoowel vanzichzélf-èh] van het materiaal als van het-spelSinï ah zijn onderdeden, —.'door feilloos] maatgevoel, rotsvaste techniék;?voór-i beeldige énergie en bewonderëns-J waardige on vervaardheid ëeh vanjdeT meest gave series op te bouwen, wei-1 ke ooit in 71/2 tot stand gebracht zijn. Een serie die weihaast volmaakt? was door strengen eenvoud, soberheid! en vlekkeloosheid van uitvoering)! zoowel wat het kleine spel als wat"de| rappels en dé bandstooten betreft^! Het werden 179 punten, —*eéir nieuw Europeesch record. Het'oude), tevens wereldrecord, staat sinds 1934V met 150 op naam van .den'Fra'nschiï man Davin. (Het Nederlandsche ?.rc-5 cord houdt de Leeuw met !96). Eiif aangezien van.de Pol in de Volgeödër beurt' in denzelfden magistralcn'so'f heren trant 76 punten bijeènrgaardej, wat 300 in zes. beurten beteekéndei1; vestigde hij tevens met 50 een nieiiv^ Europeesch en een nieuw.' Neder?-! Iandsch record voor het hoogste'par^ ticulierc gemiddelde. Het oude.Eurö-^ peesche record, tevens wereldrecord^ werd sinds 1936 met 37150 gehouden) door van Belle. Aangezien wereld^ records slechts tijdens rwc'dstrijdèiv om het wereldkampioenschap .geves^ tigd kunnen worden,-kan. vari'j'r.diSj Pol's briljante prestatie dus alleërUalsf Europeesch' record r worden erkérid;) alhoewel ze. vanhooger'gehalteSS' dan het officieele wereldrecord.;iHét' Nederlandsch record stond-ksind; AtaartJ947 met 37^0 op naaimiy dc'Leehw en yan-.yiiet samer ;i'.-\.JTf:'-'.r. w".1 r;..■.f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1