HET EOTTEEDAMSCH PAROOL Met zijn dertienen naar Californië Op Helgoland regende Het betonblokken Weiter wil KV P doen breken met PvdA Ghristiaan X overleden In Moskou eenig resultaat over Oostenrijk Smokkelaars door politie beschoten Zevende Jaargang, No. 92 Vrij, onveiveerd Maandag 21 April 1947. Katholieke actie tegen „Linggadjati" PAROLOSCOOP Kroonprinses Elizabeth van Engeland is heden 21 jaar geworden. Weerbericht Kroonprins Frederik - zijn opvolger „Overheid en pers" Socialistische journalisten kwamen bijeen Koningin spreekt op 3 Mei Complot in Portugal ontdekt Twee boschbranden bij Tilburg Vader, moeder en elf kinderen vliegen over den oceaan In Amerika wacht hun een boerderij Aanlal geschilpunten opgehelderd S.P.D. en C.D.U. leiden Britsche zóne stemde Brandspuit gal geen water Woningen, schuren en stallen verwoest Geestelijken vermoord in China Supers commissaris det Spoorwegen Douanetarief der lage landen aanvaard België-Holland Tweede helft wordt uitgezonden Rotswand aan Zuid-West-punt in geheel verdwenen Versterkingen zijn verwoest Tarwe leed zeer door vorst Schade aan rogge is veel geringer Eén zwaar gewonde en. één doode Weer 31.000 eieren in beslag genomen TRI herovert station op rebellen Dader van bomaanslag in Nederland? Bomaanslagen in Palestina - :C -■ 1 's Red. en Adra. Lango Haven HI, Schiedam tel. £9300 Abonnementsprijs per week '31 cent, per kwartaal 4,—» losse nummers 0,09 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 1 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Dlrecteun B. de Vriest— PL Hooldredacteun Th. Ramaker „Als straks het Nederlandsche volk doldeljjk wordt, welke ontzagge lijke rampspoed fn economisch en ander opzicht het gevolg van het llnksche dryven, waarvan „Linggadjati" het uitvloeisel Is, dan zullen «lo katholieken daarvoor verantwoordelijk worden gesteld omdat z(f dit alles hebben toegelaten. Het lot van Nederland en Indië mag niet ln handen bleven „van een kleine groep „dubieuze lieden". Zoo liet oud-minister Ch. J. I. -Mi' Welter zich uit over het streven van de Party van den Arbeid, wel ker doel, volgens hem. 1n samen werking met de mannen van de Stuw-groep steeds doelbewust ts geweest: „Indië los van Holland". De vergadering, waarin hg. sprak, was in Den Haag georganiseerd door het voorloopig katholiek comi té van actie tegen „Linggadjati".1 De .heer Welter betreurde het zeer dat de K.V.P. met haar reli- g euze en zedelijke grondslagen, zich op zuiver m aterl alistische mo tieven lfet" verleiden, tot e«n ver bond met 'de P- v. d. A., .waardoor de prótestantscb-christeiyke par- töeh. welke, volgens hem, zoovéél uitnemende krachten bevatten voor den. herbouw van Nederland en:In- öië,. van- 's lands -bestuur zyn uit gesloten. ■-•' 1 - Een samengaan .met deze groepen moet lederen katholiek nader liggen dan een verbond' met de P. v. d. A. De katholieken beschikken mo menteel in het parlement niet over menschen, dio noemenswaard des kundig op Indisch gebied kunnen worden genoemd waardoor bij de kabinctsvormïng alle sleutelposities ln handen kwamen van de „ande ren", zooals de It. gouverneur-gene raal of beter: „liquidateur gene raal", dc minister van Overzeesche Gcbiedsdeelen en de voorzitter der commissie-generaal. Niemand begrijpt waarom het noodzakelijk was. een commissie- generaal naar Indië te zenden, iets wat minister Beel van alle zijden is afgeraden. De benoeming van prof. Schermerhom was'de prijs, die de katholieken moesten betalen voor de samenwerking met de P.v. d_A., riep spreker uit. De K.V.P. bevindt zich thans in een, onwaar dige, positie, hetgeen volgens:den heer Weiter blilkt uit het gebeurde met de motie-Romrae. Dat de toch zoo hechte en goed gestabiliseerde K.V.P. zoo duidelijk een onderschik king aan-de P.v.dA aanvaardt, vloeit vermoedelijk.voort uit vrees voor een kabinetscrisis met als ge volg algemeene stakingen, waar mede dunr communisten en socialis ten .vrü.jop^iyk ,woidt.(g;eg^ermd, „Maar," riep spr. uit - „laat ze staken, dan zult- ge eens zien, boe het Nederland- SWEET TWENTY ONE Du geheele pers van het Engclsch sprekende dee'i wijdt er groote aan- i dacht aan, want;het is, in dit tijds- - gewrocht, alles behalve een gewone verjaardag. - Een van de om hun-eenvoud aar digste beschouwingen is van Geof frey Murray in de News Chronicle. Hij wil niet meedoen aan de gezel schapspraat of - Philip Mountbatten (ex-Philip van Griekenland, een neef var. koning Paul I) de toekom- stige prince-consort wordt of niet dat ligt in. den schoot der'nabije of verre toekomst. „Kroonprinses" Elizabeth's inko- men steeg Zondagnacht van 6.000 op 15.000 pond sterling 's jaars. Het wordt haar zHf ter hand ge steld en niét meer aan haar vader. Wettelijk is zij een „gewoon" En- gelsch burgeres;, van rechtswege komt haar maar één titel toe, n.l. die .van Hare Koninklijke Hoogheid. Kroonprinses wordt .zij, zoodra hét een feit,is, dat geen mannelijke na komeling van den regeerenden ko ning meer rechten kan laten gelden dan zij: die mogelijkheid wordt lederen dag kleiner. Zelfs mag. zij zichniet prinses van Wales noemen, want- die titel is in haar geval weggelegd voor de vrouw van 's konings eventueelen- oudsten zoon. En daar zü ook geen „peeress" is kan zr| geen zitting ne men in het Hoozerhuis, maar in het nieuwe Lagerhuis krijgt zij een aparte loge, om de debatten- te kun nen volgen. Hoewel zij een eigen standaard voert, bezit zij geen eigen auto-en geen eigen -huis, zij heeft 'drie ;ka- mers te harér beschikking 'in' het Buckingbampaleis Zö heeft ir. hét ATS-corpsge diend als chauffeuse en voert den eeretitel van kolonel, byde garde grenadiers. Haar populariteit is groot, maar zy is er niet door over. het paard getild. •Haar leven wemelt reeds-van bij zonderheden, die* meer de Engel- schen dan de buitenlanders kunnen interessceren. - Eens over twintig, dertig, veer. tig jaar kan zij koningin van'Enge land zijn. Maar vandaag is'zy jarig, meer derjarig geworden.. Voor ieder men- scheckind een grooten dag. WISSELENDE BEWOLKING- Weersverwachting gel dig tot Dinsdagavond: Tijdelijk krachtige 7.- Westelijke wind, wisse lende bewolking met enkele verspreide regen buien. Des nachts Iets kouder, overdag reilde temperatuur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 te Rotterdam: Luchtdruk 7C1.8; wind Z.W. 6: temp. 10.3; max. temp. .18.3 (3 uur gistermiddag) min. temp. 9.2 (5.40 he denmorgen). Weersgesteldheid: licht bewolkt. 21 April: Zon op 6.13 uur; onder 20.26 uur (Nieuwe.maan.) V; Water standen Rotterdam -Ie tij 4.32 uur; 2e ty 17.11 uur. - - sche volk. daarop reageert. Het zou de P-v.d.A. by de volgende verkiezingen minstens tien ze tels kosten." De heer Weiter zag nog een mo gelijkheid, om zelfs met „dit wan gedrocht van Linggadjati" een goed werkenden federalen staatsvorm te vinden, mits maar, en dat op; den kortst mogeiyken termtin, de sa menwerking tusschen K.V.P. en P.v.dlA, wordt opgezegd. Köiung Ghrisdaan yaa-Dene marken is: gisteravond, elf üür te Kopenhagen overleden. Hij. was sedert vijf uur Zondagmid dag bewusteloos; zijn krachten waren de laatste dagen snel af genomen. C 4'-; De nieuwe koning, kroonprins Frederik werd in 1S09 gehoren.Tn 1035 huwde hij prinses Ingrid van Zweden. Uit dit huwelijk werd in 1940 prinses Margretha. geboren. De nieuwe koning heeft van morgen -den eéd op de constitutie afgelegd. -De proclamatie ge-, chiedde vanmiddag., V. -v •Het'li'overlijdén,yan koning Cbristiaan werd op verzoek v «n da Koningin aan duizenden voor net palcis medegedeeld. Het hof zal. 24 weken rouw io acht hemen.' Journalisten, die lid.zijn van de Partij van den Arbeid, kwamen Za terdag te. Amsterdam in een verga dering bijeen, welke,gewijd was aan het onderwerp: „Overheid en pers". De vergadering stond onder voorzit terschap van den heer SC. Voskuil. In leiders waren de heeren M. A. Rt i- nalda, voorzitter van den persr*.iJ, en de journalist mr. dr. j. Barents. Twee resoluties werden aangeno men, die zullen worden aangeboden aan het congres der Partij van den Arbeid. In de eerste wordt uitgespro ken, dat de democratisch-socialisti- sche journalisten zich rekenschap ge ven van de gevaren, waarmee eener zij ds totalitaire, overheidsbemoeiingen in verscheidene landen de vrijheid der pers bedreigen. Zij zijn van oordeel dat een onafhankelijke integere pers een levensvoorwaarde is voor het be houd en de ontplooiing der democra tie en van het op democratischen grondslag zich ontwikkelende socia lisme. In. de tweede resolutie wor$lt uit gesproken, dat de /mogelijkheden van vernieuwing der pers, die voortvloei en uit den verzetsstrijd tegen den be zetter var» groote waarde zijn en dat het partijbestuur de nakoming 'van door de regeering aan de voormalige illegale, pers gedane: toezeggingen met energie dient te helpen realisee- ren.-V-v 's-GRAVENHAGF. Tn het ka- der van den nationalen herden kingsavond op 3 Mei a.s. zal.de Koningin zich te 18;45 uur over beide radiozenders met een toe spraak tot het Nederlandsche volk richten. De Portugeesche minister van oorlog,luiten an t-kolor.el Santos Costa, heeft,heden medegedeeld, dat in Midden-Portugal een com plot is,ontdekt 'ter - voorbereiding van een revolutie door eenige gar nizoenen van het Portugeesche le gér.--. -v;V Verklaard wordt, dat „een gering "aantal" lieden niet medewerking van. burgerlijke agitatoren- een „linksgerichterevolutie" voorberei den tec omverwerping van het hui dige Portugeesche regiem. Deze po ging mislukte en „men kon slechts twee lofficlereiT-en. twee andere mi litairen, die zich aan misdadig ge drag schuldig gemaakt hebben, op sporen". i,; v De staking van havenarbeiders te Lissabon is mislukt en de arbeiders zijn weer naar hun werk terugge keerd. Er werden talrijke arrestaties verricht en een aantal stakers ver bannen. Ook enkele bekendeleiders der oppositie, o.w. studenten, die tot de „democratische eenheidsbe weging behoorden en officieel als „door Moskou geïnspireerden" wor den betiteld, zjjn eveneens gearres teerd.' Zondagmiddag zijn aan den Doa- genschenweg onder Tilburg twee boschbranden uitgebroken. By den eersten brand, ging een oppervlakte van. circa 1200 M2 in vlammen op, terwijl bijden brand, die eenige uren later uitbrak, ongevèer 300 M2 verloren ging. Het vuur werd in beide gevallen door de Tilburg- sche brandweer gebiuscht. Voor het begin van de groote reis moest het gezin Van der Dussen K nog even „op een plaatje'*. Tijdens de bijeenkomst van Zondag hebben de' vier ministère te Moskou goede vorderingen maakt bij de bespreking van het Ooster.riiksche 'vredesverdrag. Acht punten waarover eenstem migheid bereikt^werd zijn: 'X de preambule;,2. '.naturalisa tie en.vestiging van Duitsche on derdanen in'Oostenrijk: 3.. de uit levering van oorlogsmisdadigers: 4.'het werén' van voormalige na zi's uit hét Oostehrijksche leger: 5. beperking van grensversterkin- geh; 6. eenorganisatie voor het regelen van geschillen. voortsprui- ténd. uit de restitutie van eigen dommen derVereenigde Naties in Oostenrijk; 7.'faciliteiten voor dé' -'Oostennjksche spoorwegen voor een deel van Duitschland cn een.lichaam.voor de ratificatie van het Oostenrijksche verdrag. Elf-artikelen-werden ter verde re overweging, hetzij door dc mi nister?, of hun plaatsvervangers, ter zijde gelegd.' Negen artikelen bleven onongelost. i Niet opgeschoten Dc plaatsvervarigeré voor. Oos tenrijk .bleven opnieuw steken in het vraagstuk van de Oostennjk sche. grcnzen. -Ook: ten aanzien van de vraagstukken, der Oosten- rijksche verplaatste personen en "dé- vërantwoordelijkheid van'ldit land voor de rente van de buiten- Jandschèt dèeningen; aangegaan 'tusschen den Anschluss :en; de: be- ynjding.zullen1 dé' nlaatsvervan- 'gers vanmiddagaan de .ministers van btiitènlandsché zaken geen're sultaten kunnen melden. Op de creditzijde van-dé bijeen komst staat een overeenstemming over- de voorwaarden voor het te rugtrekken van' troepen en het opheffen 'vari* hétgeallieerde be stuursapparaat in. Oostenrijk. Ook ovër; .het 'verwijderenvan perso nen van Duitsche. nationaliteit én minder, belangrijke financieel- technisché aangelegenheden kon men 'tot overeenstemming komen. In dé zitting van Zaterdagmor gen waren economische kwesties aan de orde.* jjiv.'. P .s.r Joegoslavië's ëischen Over de hérsteleischén van Joe- goslavië 'ging :de Zaterdagmiddag- zitting. Bevin betoogdedat te 'Potsdam 'overeengekomen was geen herstejbetalingen aan Oos tenrijk op te'ieggeii. maar Molotof voerde-aan dat dit besluit- alleen betrekking had op de Groote.Drie. Bidaui tstelde- voor. dat aan dc eischén van Joegoslavië 'tegemoet gekomen zou wórden door het la kten val 1 en - van' artikel 45 volgens hetwelkOostenriilvsche eigendom^ men op gebied van de Vereenigde Volkeren of de opbrengsten -uit. iiqmdatie van dergelijke, eigen dommen aan: Oostenrijk terugge geven zouden moeten worden. "De ministers besloten dit artikel door de 'plaatsvervangers' te laten be- stüdeerén volgens de door Bi- dault voorgestelde, richtlijnen. De .rninisters' kwamen overeen, dat. onder goedkeuring van alle op het oógenbiik ;in Oostenrijk vertegen woordigende. mogendheden. de voorheen aan Joden in .Oostenrijk toebehoord i' hebbende oigendomh men aange\vénd. mogen worden ten bate van slachtoffers van het nazisme huiten Oostenrijk. De geldigheidsduur van de voor TOO gram zuidvruchten aangewe zen bonnen 67-e reserve. 67-1 reser ve en 68-t reserve, die op 19 April afloopt, is Verlengd tot en met 3 Mei as. De familie van-der Dussen gaat verhuizen. VadérVimoeder én elf., kinderen.;. Maar ét; staat geen ver huiswagen voor hun woning aan den Matheaesserdyk.' want deze fa milie gaat maar niet zoo gewoon verhuizen paar een andere straat in Rotterdam of naar een andere stad in Nederland! Van der Dussen en zyn gezm gaan naar een ander land. ver over zee. naar Californië, het land van de altijd stralende zón; bet land van dedad els en sinaasapp elen^ Donderdag-.zaV dit familiegezel schap per. Skymastèr van de VLM den Atlantisehea VOceaan overste ken; naarjiNew TTork. Vandaar rei zen zij tezamen 'per trein, getrok ken doorvzop'n Amerikaanschen reu- zenlocomotief, door; de Véfsenigde Staten, naar San. Francisco en. dan, dan. gaat het: nieuwe leven van ;d?t moedige gezin van dezen 43-jarigon Rotterdammer en zijn van gezond heid stralende, vrouw en van. de el! jongens en meisjes, waarvan de jongstcn. een tweeling, pas een half jaar oud ïijn. Van Frisco zullen zij •met", zijn derdencn-naéiw-ïieUflO'wer treken om daar eep „Dairv Farm" een Califoroiechc modelboerderij met 120 koeien te .ëxplolteeren. Van der Dussen; die vroeger een boerderühad 'in de omgeving van Rotterdam.1 werkte, later als melk- grossier in deze stad; Na het bphèf- fen der, grpssiersbedrijvep werd htj filiaalbehserder van hpt melk-uit- giftestation yan een standaardisv tiebëdrijf. De drang "paar zelfstan- Vanochtend vroeg was een derde deel der uitgebrachte stemmen in de Britsche zone geteld. De C.D.IT. leidde toen. in Rijnland en de So ciaal-Democraten in dé; proyincie Hannover. In de geheele zoneheeft 60 tot 70 procent der stemgerech tigden. zijn stem uitgebracht. Cijfers, uit het Ruhrgebied gaven eenïge winst aan voor Soc.-Demo craten: en Communisten ten koste van de C.D.U- Ohllgs behoorde .tot de steden die een communistische meerderheidte zien gaven- De einduitslag voor Sleeswyk— Holstein luidt: Soc.-Democraten 341-113, 27 zetelsVrije Democra ten 43.323; Zuïd-Sleeswyksche par tij CDeensch) 71.847Communisten 32.814.V -•'•r Radio-Hamburg gaf de volgende resultatén; van .31 van de 150 dis tricten van' Noord-Rijnland—West-.' falen: CJ0.U. 377.666, Soc.-Demo craten 228.162, Communisten 190.566.' De resultaten van 54 van de 95 districten van Neder-Saksen zyn: Socl-Dëmocraten. .721.943, 35 zetels; C.D.U. 572.337, 18 zetels; Neder- Sakgische party 82.371; V Een groote brand, veroorzaakt door kinderen,-, die - met lucifers speelden, heeft in SprangCapelle niet minder dan vier ^boerenwonin gen en de daarbybehoorende schu ren en stallen in de asch gelegd. :?De gemeentelijke motorspuit bleek niet in staat water te geven; waar door, de brand een zoo grooten om vang: kon aannemen. Toen de brand weren uitTilburg en Waalwijk ar riveerden waren reedsdrie boerde rijen zoo goed als afgebrand. Met 12 slangen heeft men; hét vuur bestre den, doch mén kon niet "meer voor komen, dat vier hofsteden, die met riet gedekt waren,: met den grond werden, gelijkgemaakt.; Vij'f runderen en twéé varkens kwamen in de vlammen om. De schade wordt slechts ten deele door verzekering gedekt Vier Belgische priesters en zes Nederlandsche kloosterzusters zijn bij de.plundering van de stad Soeng- tsjioetsjieoe (provincie Jehol) door Chineesche communisten gedood. digheid deed hem echter naar nieu we mogelijkheden zoeken en die vond hij kort na de bevrijding. Een zwager van Van der Dussen, die reeds vele jaren in California ver toeft. raadde hem aan eveneens naar dit land te komen en na bijna rtvëe jaar overleg, brieven schrijven en loopen om paspoorten, visa en an dere papieren gaat de familie den grooten sprong wagen, De farm die voorlcopls-, door zijn familie betaald is, hoopt Van der Dussen met har 1 werken terug te verdienen. En wie dezen moedigen pionier met zijn al grij2enden kop boort spreken, wie de rustige blik ziét in de odgen van zijn kordate vrouw en wie bedenkt dat de elf kinderen, waarvan de oudste zeventien :s, kunnen opgroeien tot even sterke en wilskrachtige menschenals de ouders, die .twijfelt er niet aaa of dit gezin moet slagen daar- indaz verreland., Mr. dr. A. van Doomick heeft be dankt als lid van den Raad van Com missarissen van deNederlandsche Spoorwegen. Tot nieuwe leden .van die»raa{Lr^ijn -benoemd mr. HL; jacoh, secretaris-generaal van het departement van Finahriën en de heer E Kupèrè, voorzitter: van hef NVV. ,-.v 'V Alle landen, die deel nemen aan de internationale handeisconferentie te Genève zijn naar Reuter verneemt, veree n gekomen, om het nieuwe g e- meenschappelijke Nederlandsch- Belgisch-Luxemburg5che douaneta rief, dat 'onlangs bij de parlementen dezer landen is ingediend, - als basis te beschouwen voor de tarief-onder handelingen met deze. landen, t Het bestuur van den K.N.V.B. heeft toestemming gegeven voor hét uitzenden van de tweede helft van den op 4 Mei a.s. te Antwer pen fe spelen interlandwedstrijd België—Nederland. Vereenigin- gen, die een voor haar op dien datum vaslgestelden competitie wedstrijd op een vroeger tijdstip wenschen te doen aanvangen, hunnen öaaxvoor toestemming krijgen mits haar verzoek, verge zeld gaat van de accoordvezkla- rinp van de tegenpartij, uiterlijk 26 April in het bezit is van den secretaris penningmeester van den K.N.VJÏ. Duitsche vlsschers, die de strenge orders- van de Britsche AdmiroUtelt overtraden, waren de eersten die op Helgoland aan wal stapten. Zjj wil den bljjkbaar zoeken naar verborgen schatten die by de explosies naar boven konden zjjn gekomen. De eerste officleele waarnemer was luitenant Bernard Cahtll; hjj werd gevolgd door een verkenningsgroep van de ma rine, een kie Ine groep geleerden en technici, en tenslotte de journalisten. Alle rapporten doen uitkomen dat de versterkingen vrijwel vol ledig zijn venboest Toch was de explosie niet zoo sterk als men verwacht haü£| Véle huizen van het dorp bij dés onderzeebootbun kers. die. al door bommen waren beschadigd, staan nosr overeind, en ook de vuurtoren bestaat nog. De landkaart hoeft nauwelijks ge wijzigd te worden: alleen de rots wand .aan dé.Zuidkust is verdwe nen. De vogels yan hèt eiland had men tevoren - niet lichte ontplof fingen verjaagd; zij zijn nu weer op het eiland teruggekeerd. De havens 'zifn'betrekkelijk on geschonden gebleven. Ook de Duitsche journalisten - moesten toegeven dat de;maatregelen van de Britsche marine om slechts de fortificaties;en het geschut.te ver nielen succes volwaren geweest. Duitschers overwegen de moge lijkheidvan hetleiland een vacan- tieoord te makeö. ri Dit eiland De Berlijnsche correspondent van het A.N.P. -seint van Helgo land: Er is op dit'eiland op dezen zonnigen middag geen- andere plaats ofn zich neer te,zetten.voor het tikken van de eerste impres sies dan een der als een dichte regen over het eiland gevallen be tonblokken. de simpele restanten van de machtige bunkers, waar mee .Hitiers Duitschland het rots eiland tot een der machtigste zee- vestingen van den modernen tijd had gemaakt. Een paar uur gele- Uit verscheidene gegevens over de schade, die de vorst aan de verschil lende graansoorten heeft aangebracht blijkt dat. de wintertarweop lage gronden, die véej van water, te lijden hadden en waar het smeltwater min der goed kor» worden afgevoerd een veel ongunstiger beeld opleveren dan op 'meer doorlatende gronden. Van overwegend belang;blijkt ook de soort der uitgezaaide rassen,. Zoo zijn de tarwes van de Julianagroép- voor tachtig procent verloren'gegaan. De schade, aan rogge is "veel ge ringer dan die aan tarwe, zij-be draagt ongeveer.tien pet In de veen koloniën en: op het veen in het Wes ten van ons land zijn de percentages resp. twintig en dertig. :C De wintergerst is inGronjngei» en Friesland voor ruim zeventig pet verloren, in het centrum en in rhet Westen „slechts" voor vijftig pet.Tn Zeeuwsch-Vlaanderen en Noord-Bra bant is slechts tien pet, van de gerst behouden. Koolzaad kan in het Noorden als verloren worden beschouwd. In Noord Holland en Limburg zou. het percen tage van het verlies zeventig pet be dragen-.' *- .v:r v De voret heeft weinig invloed, op de kar wij gehad, terwijl de schade voor het grasland op ongeveer tien procent wordt geschat. Het in het vorig jaar uitgezaaide en bijgezaaide grasland heeft ernstig; te lijden ge had en moet deels als verloren wor den beschouwd. De klavers hebben ernstig geleden, Fransche klaver heeft voord in de Betuwe, en Utrecht geleden. In het afgeloopen weekeinde is de Rijkspolitie energiek opgetreden in de grensstreek. De smokkelaars zullen voorloopig dén schrik wel in de beeneö hebben. Dat het niet meer bjj waarschuwen biyft, doch van de schietwapens gebruik wordt gemaakt zal den heeren nu wel duidelijk geworden zjjn. De marechaussee te Glaner- brug trof op de grens eenige mannen aan, die by het zien De rykspolitie sommeerde den chauffeur van éen auto aanden grens Van Limburg en België te stoppen. Toen dezeeven wel vol gas gaf, werd"hij met enke le schoten van een stengun gedwon gen te stoppen. De wagen bevatte 200 kg. koffie. De inzitïendemver- den in arrest gesteld. - Kort daarna arriveerde .een twee de wagen. Een der inzittenden, trachtte .zich aan legitimatie te onttrekken door dé vlucht te nemen. Nadat de'politie tot twee maal toe had gesommeerd te blij ven staan, en nadat nog twee waar schuwingsschoten waren gelost, waaraan nog geen: gevolg werd ge geven, trof een derde schot den vluchteling. In zorgwekkenden toestand werd de getroffene, zekere W. B. uit Geulle, naar een ziekenhuis" te Maastricht vervoerd. Later vond. de ■olltie ter plaatse een-groote par ti van enkele honderden kilo's koffie, die bestemd waren.om te worden opgeladen. der agenten op een loopen zet ten. Nadat de agenten eerst eenige waarschuwingsschoten, in de lucht hadden gelost, vuur de een van hen een schot af in de richting van de vluchtelin gen. Een van hen,een zekere J. U.'uit Delden. werd daardoor ernstig .getroffen en naar het ziekenhuis te Enschede overge bracht. Hy is daar ïntusschen aan de verwonding-bezweken. Zyn kameraad wist te ontko- - men.: .Enkele, agenten te Enschede lie pen in de Walhofstraat op een auto toe, die half. op het trottoir gepar keerd stond,waarop de inzittenden er haastig uitsprongen, en wegren den." •<-. V Een van hen kon spoedig-gepakt worden, een ander, die by de vlucht een pakje-wegwierp, kon men even eens achterhalen. Het bleken te zö'n F. K.' en G. S. uit Sneek. Onder den motorkap van de auto troffen de agenten ongeveer 1000 schaartjes aan en verder een groo te hoeveelheid actetasch-sloten en zakmessen. Achter in den wagen waren bovendien rywielonderdeelen verstopt. den hebben wij voet aan wal ga- zet en sindsdien hebben wij moei- zame pogingen moeten aanwen- den om door borntrechters en over machtige puinbergen onzen weg te zoeken naar de zuidpunt van de rots. waar de uitwerking van de explosie van zevenmïllloen kg. dynamiet het hevigst is geweest. Toen wij Vrijdag van een afstand van tien mijl met on zé kijkers door den nevel moesten boren om de uitwerking der explosie te.zien. leek. het alsof het rotsmassief zoo goed als onaangetast was geble ven. De eerste verkenners, die na de operatie aan land gingen» brachten evenwel het nieuws mee. dat do Zuidelijke punt der rots practisch verdwenen was.- Inder daad is 'het silhouet van het - eiland aanmerkelijk gewijzigd. De tot veertig meter boven den zee spiegel oprijzende rotsw-anden 5ni; 1 het Zuiden zijn er niet meer. ":~K. Een groote vrachtwagenvan; deT?. firma E. te Bennebmek.. reed met' een' lading van niet minder daa#? 115.000 in den Achterhoek gekochte eieren door Amersfoort. De chaüïri"; j feur. legde, bij controle veryoerbB-'^l jetten over,- die in orde bleken-Te;';.; zijn. Daarop stond een-aantalyyaa,g^ 84.000 eieren vermeld. Een - -ruwëöSI schatting bracht echter aan -hêtv|l licht, dat dit aantal verre overtrof- J". fen was. Dei CCD ging er toé, oyer .-v deze in'beslag te nemen. Dén CCD is later, gebleken, dat dei:/;; firma E. over geleidebUietten/vóorlg de in beslaggenomen 31.000 eieren;®: beschikte. Deze papieren' waren. door e én vergissing in Bennebroek?||| achtergelaten. Het; gevolg; was, dat... de chauffeur, terugkomende viiij^g| den Achterhoek met een: ladhig.I van 115.000:"_éieren slechts-' geldige ve r vóé rbe^zèz^^óa^^éTléi^ing^ voor. 84.000 daarvan. De CCD meldt, dat contrOIe* het "eieren-vervoer mteret' moeiliücxj^ is. Kwaadwillende handelaars zien kans twee keer een lading eieren^*" te vervoeren op dezelfde geleide^/;."; biljetten. De officier van justitie -Jte® Utrecht zal er. nu over moeten:ïie-;'|i; slissen of de in beslaggenomen j eieren kunnen worden vriigege-T yen. Troepen van het Indonesische repubiikemeche leger hébben het-:;: spoorwegstation Tamboen, ongèrjj: veer 50 Kilocneter ten Zuid-Oosten.*'" van Batavia, na ©en nachtelülrjgë^ vecht met Indonesische ongeré-Ji| gelde troepen heroverd. De gere- geldö troepen maakten vgebrtu® van mortieren, doodden een aan- tal. en namen het grootste deel0 der ongeregelde troepen - gevan-^l gen. -■ De rebellen hadden het station RJ aan dagochtend bestormd. ZiJ'pr hadden daarbij gebruik gemaakt van de. plaatselijke bevolking ala ;:U dekkinc om den republikeinschenyfi commandant, die het station ver- .dedigde,; van vuren te weerhou- den. De aanvar was gedaan na uitvaardiging van nieuw©-belas-jj|ij tingmaaxregelen. die dienden om®; bei smokkelen te-voorkomen tüsrill schen Batavia en Tamboen, hetvj laatste station -voor de demarcatiè-:i:| lijn tusschen het. Nederlaridscho en het republikeinsche gebied. Nog steeda stelt Scotland .Yard alles ln het werk om de(n) dader(s)plj van den bomaanslag op het EngBl-jjKf sche ministerie van. koloniën vinden. Men is op zoek naar- een vrouw van 25 30 jaar van Joodsch Aj uiterlijk, sprekend met xFranscSÜ accent, die van den aanslag verA®: dacht wordt D e mogelijkheid wordti® verondersteld, dat zjj Engeland® heeft verlatem Volgens een bericht;^ heeft een vrouw van dit signale-* ment enkele dagen geleden by een reisbureau een plaate genomen'op^:;;: de boot naar Hoek van Holland. ea':' - zou zjj reeds naar Nederland zyn" I vertrokken. Tengevolge van een bomaanval op een bioscoop voor Britsche troepen te Nathanya in 'Palestina werden zes Britsche soldaten gewond, terwijl de telefoonverbindingen tusschen Natha^ nya en Jeruzalem en andere punten. langs de kust werden verbroken. Vier soldaten werden gewond, toen zij bui-;;-; ten Nathanya op een mijn reden. OoK''-'®^ uit andere plaatsen., worden bomaac-*-^ slagen gemeld, waarbij echter gee dooden en gewondenvielen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1