Verdrag met Oostenrijk komt wellicht gereed HET ROTTERDAMSCH PARCOL Oneenigheid bijgelegd Steenkool - accoord tusschen USA, Engeland, Frankrijk Zevende Jaargang, No. 93 Vrij, onvèrveerd Dinsdag 22 April 1947: MINISTERS VERTREKKEN NOG NIET VANDAAG PAROLCSCOOP Weerbericht Donderdag koffie en thee Ontsla nu de huwende onderwijzeres niet Wordt vliegveld Beek uitgebreid? Frederik tot koning geproclameerd Britsche Koning en familie vertrekken 4000 huizen verwoest in Japansche stad Blijven de sigaren op den bon? Gas- en stroomrantsoen weer normaal Zeepvoorziening verbeterd? Doodstraf tegen Holla geëischt Bouman hielp bij een „badkuipkuur" Wilhelmus in Londen Geld gedeblokkeerd voor dollar-lceriing Bestüurshervorining op Formosa Duitsch protest teger vernieling Helgoland Fabriek op Java terug aan eigenaars Duitschers mochten niet doorreizen Uitvoerpercentage 21-25 Fransche successen op Madagascar „G loster" vloog 1070 km gemiddeld per uur Enschede-Brussel per KLM-vliegtuig Strafzaak tegen Van Meegeren uitgesteld Rampok-activiteït in Indonesië S.P.D. en C.D.U. leiden SFIO tegen „avontuur" van De Gaulle Boeren contra Peron Sjahrir's delegatie gereorganiseerd? Slechts vier ministers naac België/ li" Ook Koos .Vorrink naar Indonesië ::?i Brandstof fenbonnen tot 26 April geldig Eed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tell 69300; j Abonnementsprijs per week 31 cent, .per-S kwartaal losse nummeri 0,09 J Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 393644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam. PL Directeur» B. de Vries ?L Hoofdredacteur» Th. Ramaker het vredesverdrag met OoslenrUk n»2 In ,]HP eonferenUe onder de kap kan «rijgen. De plaatsvervangers maakten gistermorgen goede vorde- ringen en een aantal andere kwesties «renten In den Baad van Minis ters opplost. Aan bet eind van de mlddagHttlng ging de Baad waent In geheime vergadering, op voorstel van Marshall, nadal had opgemerkt dat nog maar d de grenzen, de herstelbetaJlngen - onver- nadat Be vin Krast -"V - -vva PUUBIiail, IIWIBI *>evin had opgemerkt^ dat nog maar drie punten moeten worden opgelost: de grenzen, de herstelbetalingen en de Dultsche activa. mits de opmerkingen van de Sowjet Unie in de notulen van de vergade ring werden opgenomen. De ge allieerde autoriteiten te Ween en moeten bepalen, wanneer over de verplaatste personen zal worden beslist. in'de ochtendzitting werd zonder vee] resultaat gesproken over fi- mancleele. problemen van liet vrije gebied van Trlëst Basis van de be sprekingen vormde een Britsch voorstel voor financtèelen bijstand. Molntof bestreed het voorstel ea men - kwam tenslotte overeen, de on besliste punten in het rapport- en de Italiaansche en Joegoslavische commentaren naar de plaatsver- van gers t£ ve rwijzen, .die tegen Woensdagmiddag moeten antwoor den: Dit wordt beschouwd als een aanwijzing, dat' de conferentie niet zooals tevoren verwacht werd. te gen -het' midden van deze week zal •worden beëindigd.. J Inmiddels kwamen de plaatsver vangers tot volledige overeenstem ming over de, vógénde punten: Oorlogsmisdadigers, verplaatsing van personen van Duitsche afkomst uit Oostenryk, terugtrekking van. geallieerde bezettingstroepen "uit Oostenrjik, het'teruggeven van goe- deren, door Oostenrijk (met een Russisch voorbehoud). Oostenrjjk- scbe bezittingen in geallieerde ge bieden (eenig voorbehoud van dé USA en de Sowjet-Uniecontract ten tusschen Oostenrijk enDuitsch- land (Russisch voorbehoud), specia le voorzieningen betreffende Indut strieèi. littèrajr en artistiek bezit, Van de naar de plaatsvervangers verwezen,,artikelen was oneenigheid blijven bestaan-over: grenzen, ver plaatste personen en schulden van Oostenrijk, vii "De oneenigheid over verplaatste personenj werd/ door. de, bij'gefe&tt'toéfrHViÖ 1 ministers VCT_. efach introk, dat een tijdslimiet zou wor den vastgesteld, waarbinnen Oos tenrijk over hetlot van zijn ver- - plaatstepersonen zou beslissen, „Ik ben zoo moe" DELAATSTE WOORDEN van koning Christiaan var» Dene marken: zijn geweest: „Ik ben zoo moe". Even tevoren had hij nog ver- zucht, dat zün..taak op,aardfe-was.be- eindigd en dathij vrede had met God.- In dat woordje „moe ligt een tra-, giek, waarvoor,iedereen .vatbaar is, dié "zich. een beeld kan vormen van de zorgen van een kléin, welvarend volk, dat ongelukkig gelegen is tus schen de uitbreidingsdriften van groote, niets-ontziende en* hebzuch tige buren. Koning en volk der De- v nen hebben echter elkaar geholpen zoorustig mogelijk door de moei lijkheden heen'te komen.-, - Ook de kroonprins-regent, thans koning Frederik IX, die voortdurend had gewaakt aan het sterfbed van zijn vader, moet die xvoorden - „Ik ben zoo moe", gehoord hebben, en waarschijnlijk-met meer ontroering dan zijn moeder en zijn vrouw, die onafgebroken den stervende ver zorgden.. /.jC'V'. Want het'waren dezelfde woorden, die hij.twintig, vijfentwintig jaar, geleden zelf. meermalen had uitge sproken. toen koning, volk en regee- ring zich ongerust maakten over 's kroonprinsen melancholie, In die dagen verborg'Frederik IX het niet,, dat hij gaarne van al zijn. rechten afstand zou doen.* als men hem kon toestaan, als gewoon, rustig burger zich ergens terug te trekken. Men- begreep then wensch ten- volle, maar- er was in 's konings omgeving, buiten Frederik, geen' prins die op de naderhandsche regeeringstaak was voorbereid,, als ihij, /Vans-alle,- kanten drong men er discreet op aan, of hy het niet aan den tijd wilde overla ten, om te ..zien- of er. genezing kon komen' voor zijn, door" iedereen ge respecteerde,' zwaarmoedigheid- Toen hij, ongeveer vijf jaar later, huwde met zijn nichtje Ingrjd van Zwédep, zag.men daarin .een; teeken, dat Frederik voor het Deensche ko ningsschap behouden was gebleven. De man. die als jongen volop pad vinder was geweest, die bij de marine had gediend. - die een ge vreesd .wedstrijdroeier was geweest, er. die groote muzikalegaven had ontwikkeld, gaat nu als een 48-jarige achter de baar van zijn vader en is de 38-ste koning der. Denen. ..En „moe"-mag hij nimmermeer *)jn: ook vcor-koningen zijn daartoe deze tijden te hard. IETS KOUDER Weersverwachting. Ccldlg van Dinsdag tot Woensdagavond: Wisselende be wolking met enkele verspreide regen buien, voornamclilk In het Oosten - van bet land. Tijdelijk nog krachtige, wind tnsschen West en Zuidwest. Iets kou der. Waarnomingen, te Rotterdam heden morgen' 8.40 uur: luchtdruk 735.9: wind Z.W 5; temp. 13.5; max. temp. 15.4 gistermiddag 4 uur): min. temp. 10.3 (gistermorgen 8.40 uur): weersgesteld heid: zwaar bewolkt. 23 April zon op 6.09 u. onder 20.29 'u. Waterstanden Rotterdam Ie tij 3.45 uur. 2e tij 1&22 uur. - Wat oorlogsmisdadigers betreft werd men 't eens, dat tegenover de leiders der commissie der Groote Vier te Ween en moet worden bewe zen, dat de personen, wier uitleve ring wordt geëischt, inderdaad op grond van hun gedrag, onder een van de. In het verdrag vastgestelde categorieën van oorlogsmisdadigers kunnen worden geplaatst. Elk ver schil van meening" moet aan deze zelfde commissie worden voorge legd. Overeenstemming over het te rugtrekken van geallieerde troepen stelde Molotof niet meer afhanke lijk van een bevredigende regeling der Duitsche activa m Oostenrijk. De ministers bereikten geen over eenstemming over de paragrafen, die betrekking hebben op Oosten- rjjksch bezit in Joegoslavië, Over eenstemming over schulden van Oostenrijk werd niet bereikt. Ook ovèr het artikel over con tracten tusschen Duitschland en Oostenrijk werd geen overeenstem ming bereikt, omdat de Sowjetdele- gatie ér. op bleef aandringen om deze kwestie afhankelijk-te stellen van de oplossing van het vraagstuk der Duitscheactiva. -■ y Naar wij uit goéde bron vernemen zullen op Donderdag 24 April bon nen worden aangawezen voor 125 gr. koffie en 50 gram thee voor vier weken. De vooruitzichten van. de koffie- voorziéning zijn opJ het oogenblik beter dan tUe'vanfftécl"*'*J'~ -.fel'V Zeer waarschijnlijk rullen-de hui dig rantsoenen koffie en thee nog nog wel ecnige maanden gehand haafd kunnen worden. Ookde cacaovoorziening schijnt voorloopig verzekerd op het bestaan de- rantsoen, Zooals wij reeds vermeldden, zal op Donderdag tevens een bon voor één ei worden aangewezen. Het hoofdbestuur van de Nèd. onderwijzersveréeniging beeft aan den minister, van O.K.W. een adres gezonden, waarin het er öp aan dringt. dat de bepaling in de L.O.- wet, volgens welke èen onderwijze res, die ..in het' huwelijktreedt op dién grond ontslagen wordt, zal worden - geschrapt,- omdat deze be paling niet in-het belang van het onderwijs is, in strijd is met de rechtvaardigheid tegenover de ge huwde vrouw, in:strijd is mot art. 5 van de grondwet en onnoodig de vrijheid van de gehuwde onderwij zeres als staatsburgeres aantast. In'Limburg is" een stichting in het leven geroepen,'welke'de belangen van de instandhouding van de lucht haven in Zuid-Limburg ten doel heeft. De. provinciale waterstaat heeft, in het afgeloopen jaar een tweede .startbaan op het- vliegveld te Beek, waarvan tusschen 30 April en 31 December 1946 niet minder dan 32.000 passagiers gebruik gemaakt hebben,voltooid en,'er zijn plannen- voor nog twee startbanen. Een daar van. zal met- een baken-beveiliging wordeningericht, zoödat ook bij ongunstig wéér gestart'en gedaald kan worden.Aan deaccommodatie van het vliegveld-wordt alle zorg besteecL\De kosten van inrichting zullenhaar schattingvier millioen bedragen', waarin hét Tijk. een aan deel, zal dragen. Maandagmiddag heeft de Deen sche premier Frederik IX tot ko ning van Denemarken uitgeroe pen. De proclamatie werd voorgele zen van het balkon van hef kas teel Christiaansborg; De nieuwe koning verscheen daarna op het bai kon en werd door de op het plein voor het paleis verzamelde menigte hartelijk toegejuicht. In een korte. toespraak zei hij. diit hij hoopte dat hef volk hem liet- 'zcifde vertrouwen zou schenken ais zij geschonken^ hadden aan zijn overleden vader. Op speciaal verzoek van koning Frederik zit de eérewacht hij het stoffelijk overschot van koning Christiaan. daj drie dagen in het paleis zal blijven opgebaard, be staan uit Deensche illegale wer kers en de rnifitairen en politie, dtp het Koninklijk kasteel od 19 September 1944 tegen de Duit schers verdedigden. De.tournee in Zuid-Afrika van de Britsche Koninklijke familie eindigde Zondag, toen de .witte trein, na een reis van ruim 11.000 km,, te Kaapstad aankwam. Donderdag zal men met de „Vanguard" de etrugreis naar Engelandaanvangen. Ten gevolge, van een brand, die door den wind werd aangewakkerd en later door .regen werd gebluscht zijn ïn de' 'Jèpansche stad. Iida- bijna ,4000 huizen,4verwóest en meer., dan 17000 ^personen; dakloos gewórden. Volgens'Japansclie - berichten is tweederde van: de stad, die 33000 in wonersteltj^verwoest. Er zijn,.géén--slachtoffers gevallen. Van Japansche zijde werd verno men, dat-deftschade-ongeveer 6 mil lioen pond.-sterling .bedraagt. ten Scheveningschc reedcrij zal een viertalvisstHcrsschepen in de vaart brengent die allen den naam zullen dragen van een onzer prinsesjes Een der schepen, afkomstig uit Frankrijk, wordt van den naam van prinses Nar gr iel voorzien. Dit is voor. het eerst in de geschiedenis der Scheveningsche visschersvloot, dat een visschersschip den naam van een der prinsesjes krijgt. Er circuleeren. berichten, volgens welke binnenkort de geheele of ge deeltelijke opheffing van de sigaren- distributie zou mogen worden ver wacht. Naar aanleiding hiervan deelt het ministerie vVan economische zaken mede, dat weliswaar bepaalde wijzigingen in de tabaksdistrïbutie worden overwogen, doch dat een be slissing nog niet .is; genomen. Het is zeer goed mogelijk,:dat de te nemen beslissing zóódanig-.uitvalt, dat de distributie van sigaren gehaïidbaafd blijft. De minister van Economische Za ken heeft de tijdelijke verlaging der gas- en electriciteitsrantsoenen, die óp 35 Januari, in verband met de moeilijkheden bU het kolentransport, afgekondigd werd, ongedaan, ge maakt en wel met- terugwerkende kracht van 1 April,*,af. 1 t-.. Het hoofd van de afdeeling pro ductie en distributie van het mini sterie van Economische'. Zaken heeft doen weten,',dat in de naaste toekomst gerekend kan worden, op een gunstiger zeep voorziening, zoo meldt „Dé Volkskrant'V Op 24 April wordt een:bon voor wasch- poeder aangewezen, terwijl In Mei huishoudzeepen zachte zeep ter beschikking zullen worden gesteld. De moeilijkheden, bij de grond stoffen-aan vp er ztjn.vnog niet opge lost, maar het ministerie heeft bij zondere aandacht, voor de zeepvoor- ziening, x.i* „Deze ménsch is 'ontaard tot een beest,, dat dag aan dag naar slacht offers zocht - om ze te verslinden. Hij heeftden dood van ongeveer dertig personen op zjjn geweten", zei de advocaat-fiscaal van het Bij zonder Gerechtshqf te Roermond over den veertig-jarigen café houder J. IL Holla, die in Limburg tijdens de bezetting een waar schrikbewind hééftuitgeoefend. .Vooral heeft hü zijn medewerking verleend bij het opspeuren van on derduikers, terwijl hfj ook de arre-, •statte- van-drLL. ^ï^ïonerw-secre taris. van het bisdom F.óërrhond, geen- cenecrd heeft. Holla bewevide uit eigen" bewe ging nooit iets \-oor de Duitschers gedaan te hebben. „Ik zat nu een maal in het schuitje en moest mée- I varen". Toen de advocaat-fiscaal de doodstraf eischte bleef hij onbe wogen, De 26-jarige „Opperschaarleider" O Bouman uit Groningen, die giste ren voor hen Bijzonder Gerechtshof in zijn woonplaats terecht stond, bleek al een'zeer ijverig leerling te zijn van den SD. In het „Scholtens- huis", dat als hoofdkwartier van deze Duitsche politie was ingericht, heeft bij geholpen bij de toepassing van de zgn. „badkuipkuur". Zoo is de il legale werker Van der Laan, die in zijn handen was gevallen, in een kuip met ijskoudwater gestopt, waarbij Bouman hem nu en dan on der dompelde. Als Van der Laan wat'lucht mocht happen ranselde Bouman hem met een gummistok af. Verder bleek, dat dit heerschap den dood van 'vele Nederlanders op zijn geweten heeft. De advocaat- fiscaal jhr.'mr. Van der Wijck eisch te dan ook de doodstraf. De Belgische, kunstschilder Gustaaf van de Woestyne is Maan dagmorgen overleden. Bét vliegtuigmoederschip „Ka- rel Doorman" heeft Londen be~ zocht en 't rood-tcit-blauw heeft, boven de Theems gewapperd. Met muziekcorps van de „Karei Doorman" 'neefi door de straten tan de Bngelsche hoofdstad ge~ marcfaerd en zich opgesteld voor het admiraliteitsgebouw Daar hebben onze blazers ge toond wat HoUandsche longen U't koperen blaasinstrumenten kun- nen halen Begrijpelijk ts het dat deze unieke gebculenis zeer vele Landenaars, die van het lente- zonnetje genoten, aanlokte. De Amerikaansche, Britsche en Fransche regeeringen hebben bekend gemaakt, dat z\j een overeenkomst hebben gesloten ter vaststelling van een exportquota voor steenkool uit hun bezettings zones. Deze overeenkomst, die in Moskou is bereikt, wordt In Frankrijk als een „kennelijke stap voorwaarts" begroet. Zij be- teekent een aanmerkelijk ruimere toewijzing van steenkool. Zy .bcteekent echter geen inschakeling van Frankryk ln de Britsch- Amcrlkaansche zone-fusie. Het Fransche communistische blad „Humanité" schrijft ten aan zien van de te Moskou geteekende steenkoolovereenkomst, dat Frank rijk hierdoor een „ondergeschikt deelgenoot" van het westers che blok wordt. „Wij zullen een] aal moes, ontvangen. evenredig met'on zen goeden(.\vil.;ep_onze _onde^g?- schiktheid aan dé politieke plannen van onze westersche partners." De -Kcderlandsche Bank voor hen, die tusschen 19 September 1946 cn-16 April 1917 dóltareffcc- ten. welke sedert 18 September Itlié in 'Nederland berustten cn hier verkocht zijn. de mogelijk heid geopend van bun geblok- keerde.geJd. uij dezen verkoop af komstig. in tc teckenen op de nieuwe doliar-obligatie-leening, die kort geleden 'uitgéscbreven is. Ook uit geblokkeerde rekeningen, ontstaan door den verkoop van dolJar-effecten in Amerika, voor zoover het geblokkeerde geld nog aanwezig is, kan men op deze leening inschrijven. Verder ko men voor inschrijving op de iee- ning ook in aanmerking zij, die hun dollar-effecten hebben gcr ruild tegen binnenlandsche effec ten en deze daarna weer verkocht hebben, van welke opbrengst vijf tig-procent geblokkeerd. v.erd. Dit laatste geld mag. belegd worden jn de nieuwe-doliar-obligaties. Generalissimus Ts|ang-Kaï-Sjek heeft een aantal voorstellers goedgekeurd, die voorzien inèen nieuwe regeling voor. Formosa, waar onlangs honderden personen gedood werden tijdens "onge regeldheden van anti-chinecsche strek king. De voorstellen behelzen o.m.' de af schaffing van het' gouverneurs-gene raalschapvoor Formosa, een provin ciaal bestuur" met Formosanen als plaatsvervangende leiders van alle ïegeerïngsdcparteraenten, de verdecling van land onder-dc Formosanen, de ver wijdering vanj corrupte ambtenaren en dc afschaffing van- zekere monopolies, die de directe aanleiding waren tot tic „revolutie". Dc Hambitrgsche politic heeft een aantal personen gearresteerd, die te Hamburg affiches hebben opgeplakt, waarin tgen het op blazen van Helgoland werd ge protesteerd. Op de affiches stond: .«Helgo land is een heilig land. Past op. Het zonnekruis waakt." Het zon- nekruis is een Duitsch mythisch teeken, waaruit de swastika baar oorsprong vond. Dit jaar zullen nog geen straal vliegtuigen in dienst gesteld worden van de Nederlandscbe luchtmacht. De demonstratie met dc „Gloster Meteor" op Valkenburg beeft op dit besluit geen invloed gehad, om dat bet voo) dien reeds was geno men. De Indonesische minister van economische zaken, A. K. Gani, heeft order gegeven, dat de belang, rijke textielfabriek in Pasoeroean op Oost Java aan de Engelscli-Nedér- landsche Nebritex-,maatschappij moet worden teruggéven. Dit, is dus de eerste.stap, die door de Indonesische republiek "is geno men om de' buitenlandsche eigen, dommen overeenkomstig haar belof te .aan deeigenaren terug te geven. De Engeische cr. Kcderlandsche vertegenwoordigers van rie Nebritex zijn reeds naar dc fabrieken vertrok ken.- De maatschappij is het gezamen lijke eigendom van de Calico printers Association ltd, in Liverpool en de Nederlandsche Borneo Suma tra Handelmaatschappij. Reuter meldt, daj de Nederland sche grenspost te Hengelo (be doeld wordt waarschijnlijk Gla- nerbrug, daar Hengelo geen grensstation is. Red.) 51 Duit sche journalisten. leeraren f,n vertegenwoordigers van vakver- eenigingen, di© in Engeland een zesweekschen cursus over demo cratie wilden volgen, den toegang tot ons land heeft geweigerd. Hoewel dc Britsche officier, die de Duitschers begeleidde, pro testeerde hielden de Nederland sche ambtenaren vol dat de Duit schers geen doorreisvisa vóór Ne- dcrland hadden.. Het gezelschap moest' onvérrichtérzake naar Hannover terugkeeren.'" De overeenkomst ïs aahgeeraan voor de periode van 1. Juni 1947 tot ■eind '47-:'' r-'' cV/'-'v;;- r''lïr fótltrë' gesteld In percentages van de riëtto- verkoqpbare stfienkóolpi-ofluctie.'te .bcErinnen bij 21%, wanneer de da- gelijksche nroductie in de westelij ke zones. 2BG.00Ö ton. en hooger. tot 25%, wanneer zij.370.000 ton per dag bedraagt. De percentageschaal houdt «enerzijds rekening met de behoefte' aan steenkool voor den herbouw, der bevrijde - landen van Europa cn anderzijds met 'de essen- tieele industrieels cn andere behoef ten van de Duitsche economie. Aan het eind van het jaar zal deze rege ling herzien worden. Tevens Ï3 be sloten, .dat wanneer tot dé econo mische inlijving van het Saargebied bij Frankrijk zal zijn, besloten, de Europeesche steenkoolorganisatie ervan óp de hoogte gesteld zal'wor den, dat Frankrijk voortaan aan deze organisatie zoowel de hulp bronnen--'als do behoeiten van Frankrijk cn het Saargebied als ge heel bekend zal maken. De huidige overeenkomst is na lange discussie tot stand gekomen' cn door drie ministers van buitenlandsche za ken bekrachtigd. In Fransche regeeringskringen Is men tevreden over de nieuwe rege ling. Een' woordvorder van het mi nisterie van buitenlandsche. zaken verklaarde, dat Frankrijk thans de hoop kan koesteren tegen het einde van dit jaar 50 percent meer steen kool uit Duitschland en het Saarge bied te ontvangen, dan het in de laatste maanden kreeg. Dc woordvoerder legde er den nadruk op, dat de overeenkomst zuiver technisch is en zonder poli tiek karakter. Het blad „Le Monde", dat dik wijls het standpunt van het Fran sche ministerie van buitenlandsche zaken weergeeft, schrijft, dat de in Moskoubereikte overeenkomst. Frankrijk' globaal zesmaal zooveel steenkool uit het Saargebied zal verstrekken ais tot dusverre. Ook uit, het Ruhrgebied zal .Frankrijk? merkbaar meer kragen. Waarschijnlijk zal de Sowjet- regeering haar afkeuring uit spreken over het accoord. De critiek, zou- hierop gebaseerd zijn, dat een overeenkomst tus schen driemogendheden in stryd is met den geest van Potsdam Fransche luchtstrijdkrachten heb ben Zaterdag het dorp Wohilawa, dat het bolwerk van de opstandelingen is, gebombardeerd. Uit de stad Manan- jary werden vrouwen cn kinderen per vliegtuig naar Tananarive geëva cueerd. Te land behaalden de Fransche troepen successen cn veroverden het dorp Andranomcna. De Fransche hooge commissaris, de Coppet, heeft dc eerste zitting van de .V.adagaskarsche vertegenwoordigen, dc vergadering geopend,' waarbij hij verklaarde, dat fransche militaire cn ambtelijke versterkingen onderweg zijn om de orde te herstellen, cn te handhaven. Het Britsche straalvliegtuig, „Glos ter Meteor Four" is 45 minuten na zijn vertrek uit Brussel op het vlieg veld' Kastrup aangekomen. De ge middelde snelheid bedsóeg 3070 km. per- .uur. Het toestel wordt in de Scandinavische- landen.gedemoa- strcerd. Gisteren heeft de K.L1M, een nieuwen dienst, Ehscbe—Eindho ven—Brussel geopend,, Deze dienst verbindt twee Nederland sche industriecentra met Brussel en is van groot belang voor het economisch contact met onze Zui derburen. De strafzaak tegen den kunstschil der Han van Meegeren, die zich in Mei voor de rechtbank te Amster dam zou moeten verantwoorden, is uitgesteld tot September of October Van dit jaar. In een onderhoud met den schilder vertelde deze, dat er op het oogen- blik een. aantal vervalschte „van Mèegerens" in omloop zijn, Jn het geheel heeft..hij zes maal geconstateerd, dat er'werk in den handel wordt gebracht met de val- sche signatuur „van Meegeren". Ook zijn er talrijke teckeningea on der zijn naam in omloop, die niet door hem zijn vervaardigd, De voorïoopige uitslagen van de verkiezingen voor de LAnder in de Britsche zóne luiden als volgt: Sleeswij'kHolstein: sociaal-de- mocraten 452.097 stemmen; chris ten-democraten ,815.605. Zuid-SJees wijksch Verbond_ 82,684. vrije de mocraten 50.215, communisten.'. 48.358, Duitsche rechtsche partij 32^50. Noordrijn-Westfalen: C. D. U. 1.S74.451 (93 zetels). soc.-democra- ten 1.601.3S9 (64 zetels), commu nisten 701.635 (28 zetels), centrum- partij 488.150 (20 zetels), vrije de-.;;; mocraten 299.115 (12 zetels). Nedersaksen: soc.-deraocraten. 36.067.027 (66 zetels), C. D. 573.623 (31 zetels). Nedersaksische partij 417.641 (25 zetels), vrije de- mocraten 216.455 (13 zetels).: com- munïsten 130.540 zetels), cen-"" trumpartij 101,511 (6 zetels). De Duitsche rechtsche partij behaal de 7.426 stemmen, doch verkreeg geen.enkelen zetel, In totaal hebben de verschil- - v.v lende partijen, in de drie Lan- der tezamen totnogtoe de vól- :yM gende zetelaantallen bereikt: >3. soc. dem. 173 zetels, chr. dem. un ie144. communisten 36,: vrije democraten 25. nat libe- ralen 25. centrumpartij 26,:: Zuid-Sleeswijkscli .Verbond 4. zetels. Von Papen, niet dood Het hedenmorgen door Dc Volks krant gepubliceerde en door den radionieuwsdienst cccitcerde bericht van den dood van Von Papen, blijkt te berusten op een verkeerd citaat van een radiobericht. Von Papen is van zijn beroerte van Woensdag zoover hersteld, dat hij gisteravond per trein naar Gar-, misch-Partenkircben kon worden, overgebracht. De secretaris-generaal van d«' - Fransche socialistische party S.F.I.O. Guy Mollet. heeft in een redevoering tc Lyon het standpunt van zijn party tegenover dc re een- te verklaringen van generaal De - V Gaulle uiteengezet. Mollet. ver-is klaarde, dat.de socialisten sinds»- 1940 aanhangers van De Gaulle:;-; waren geweest, maar Indiqn; hy^ïm-^ zich aan een avontuur wilde wagen, 'zoti- 'hy^dfr-^tjciallaten vin dennet zoo vastbesloten"' toen; zjj aan zijn zijde stondpn.' Mol- j let zeide, dat de socialisten voor bef. finselen streden en niet-'voor enke- ,nSen- j!.-. Het revolutionnaire vgfjarëriplah,-- dat de president van Argenflnië, Peron, zijn volk heeft opgelegd ea1$ dat de- bedoeling heeft de. geheële'yï sociale, economische en politieka^ structuur van het land om te vor-jjy men, loopt gevaar een tegen-revoIu-.j(| tie te verwekken. Overal fn-de;rtjke^t' landbouw- en. veeteeltgebiedcn heb-|:^ ben de boeren gedreigd hun produc- j ten liever te laten bederven dan zefe voor de vastgestelde prijzen aan de;-li regeering te leveren. Dc regeerlngt*-; maakt bij export van die:producten|$ een winst van meer dan .100 pro-f cent, die bijna geheel wordt beStemdj voor de financiering van het vfjfja^p renplan. De boeren klagen er over,» dat zij in vele gevallen geld op hun}:;? producten toeleggen., Peron heeft demonstraties en ver^j^ gaderingen van boeren verbodenA7,,. Hy heeft verklaard, dat hy zoo noo-fc dig het land onder de boerenarbeK ders zal verdeelen en hen zal bewa- fel penen om het te verdedigen. y. Het militair weekoverzicht van Maandag meldt, dat de totale ver liezen op Java en Sumatra in de .afgeloopen week een' doodo en vier gewonden bedragen. In Medan ward.op vérschillen.- de dagen van republikeinsche zij de op Nederlandsche troepen, ge vuurd en bij een van deze gelegen heden werd, bijbeantwoording van het vuur .een Japanneeg ge dood. Herhaaldelijk kon rampok- activiteit geconstateerd worden, soms door gewapende Lasjkar rajat's. die tevens verschillende stellingen aan dc Demarcatielijn, welke tevoren waren verlaten, weer gingen bezetten. Op 17 April werd opgemerkt, dat onverantwoordelijke elemen ten de dakbedekking van dc ,.Be- lawan Estate" afnamen. In den oostclijkon sector van Batavia werd tot driemaal toe eco Nederlandsche patrouille bescho- ien. Tc Buitenzorg raocst van Ne derlandsche zijde bescherming worden verleend bij den rijstoogst cn moest tevens togen smokke laars worden opgetreden. Te Soe- rabaia werd van republikeinsche zijde op Nederlandsche patrouilles gevuurd, dezo lieten het vuur on beantwoord. Er vult een verscherpte belem mering van het handelsverkeer tusschen Nederlandsch en-Repu blikeinse]! gebied waar te nemen. Op 19 'April kwamen de Neder landsche troepen in botsing met republikeinsche troepen, waarbij een Nederlander werd gedood en twee werdén-gewond. Op.Zuid- Cclebcs duren de infiltratie-pogin gen .van -extremisten uitJava voort. Naar A. F. P. meldt, heeft in. den.-loop van zijn zitting, die:20^ April is geopend, het republikein-;::: sche kabinet',zich bezig gehoudenfe met de reorganisatie van de re-fe. publikeinsche delegatie.. De deleife; gat ie bestaat thans uit Sjahrir^fe? dr. Gani, mr. Roem en. mr,Soe-.fe: santo. Het fs -dobeweging,.,van^jo links, die Sjahrir een herziening von de delgatie heeft aanbévblen< j| Het bezoek van de Nederlandscho ..ministers aan België, dat reeds fe 'eenige malen was uitgesteld, 'is voorloopig bepaald op 2 en 3 Mei. 7 Aangezien minister Becl waar-1 schyniyic reeds eind April zHn reia naar Indonesië begint zal de Neder landsche delegatie waarschiiniyk 1 bestaan uit slechts 4 ministers. Ml- nister Neher zal n.l. evenmin aan de conferentie in Brussel deelne men. Niet alleen de heer Kupers na- mens het wereldvakverbond en Suurhoff namens het N.V.V. zullen het congres van de republikeinsche' vakvereeniging Sobsi bijwonen, fe doch naar alle waarscliijniykheid J zal ook Koos Vorrink dc reis naar Indonesië maken cn wel als verte- -! genwoordiger van de Partij van den Arbeid. De rantsoenbonnen „een eenheid^: brandstoffen. 1946'47", alsmede do - bonnen-van de bonkaarten WA' en WB 606 en de bonnen 65 BV van de brandstoffenkaart T 606 blijven gel dig tot en met 26 April 1947:- Deze bonnen moeten .-derlialve uiterlijk op dien dag by een brand-: stoffenhandelaar zyn ingeleverd.'-.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1