C Plechtige herdenking op 3 Mei Naar de bollenvelden per touringcar STADSNIEUWS yugdT GEMEENTE-ZIEKENHUIS SCHIEDAM W0M1NGRUIL Jahreszeilten". Groote feestelijkheden op 5 Mei Oranjevereeniging zal viering leiden Stichting 1940-'45 Inzamelingsactie van 28 Arpil - 5 Mei Verdeeling van Burgemeester doet beroep op de burgerij woongelegenheid Koos Vorrink spreekt voor de PvdA Radio-programma SCHEEPVAART Rijnvaart SCHIEDAM JONGSTEBEDIENDE<«r.) Binnen enkele weken, op S en 5 •Mei, ra] do Schiedamsche bevol- xing ton tweeden male degenen herdenken, dl© vielen in den strijd tegen den overweldiger en de be- Yxfldlng vieren van ons land door de geallieerde legers. D® eerste dag zal. een dag van bezinning sijn, om in stilte te eeren dle voor onze vrijheid vielen. QP 5 &fel wordt de bevrijding ge vierd met groote feestelijkheden voor zong en oud om de herinnering aan de Meidagen van 3945 weer voor ons te doen opleven. Inswolge de richtlijnen die de v regeering voor de herdenkingsplech- tighetien op 3 Alei heeft vastgesteld is ook hier ter stede een commissie benoemd. Zitting hebben hierin de beeren l. Kamp. p. Male, H- Sabel. «A. van Yuuren, H. AL Willemse en Hoogendam. Ka een vergadering op het stadhuis besloot de commis sie echter de organisatie der piech- 1 tighten bij het gedenkteeken in de Plantage en van het défilé over te dragen aan de Oranjevereeniging, die op dit punt meer ervaring heeft In een onderhoud dat wij met het bestuur der vereeniging mochten hebben, heeft men ons reeds eenige by zonderheden over de program ma's van 3 en 5. Mei medegedeeld, Plechtigheden Tn den avond van den 3den Mei, om 6 uur, gaan alle vlaggen die van. openbare gebouwen en parti cu- licre woonhuizen en zaken zullen wapperen, halfstok. Evenals vorig ^•jaar' vindt de herdenkingspiechtig- iriheid plaat3 bij 't voorloopig monu- .ment voor de gevallenen inden kop ;,Tfyan.' de Plantage. Precies zeven uur wordt by het stadhuis een stoet sa- mengesteld die half acht via .-Kerk- ;0'Straat en Broersvest haar tocht ■naar de Plantage aanvangt. Voorop p; zullen gaan de tamboers der geza- - xncnlijlce muziekcorpsen, die treur- marschen ten gehoore zullen bren- gen. Achter de tambours loo pen het gemeentebestuur en de commissie voor de herdenking, daarachter vol- s gén de familieleden. Het bestuur der Oranjevereeniging, afgevaar- ■•/■digden der v.m. illegale organisa ties, deputaties van jeugd-en sport .organisaties, vak. en standsorgani- c: saxles en burgers zullen den stoet •vidïe op haar tocht begeleid wordt ij door het dof geroffel der trommels en het gelui der klokken, besluiten. 'Ai- - Ka aankomst bij de Plantage Si werden allen opgesteld in. de Gerrit tósVerboomstraat, de afgevaardigden met bloemen, en kransen in hoef- ■jiAjzervorm voor het monument- Mee- ;i gevoerde vaandels zullen aan weers :v zijden Van het monument, een eere- wachtvormen.^-v Alvorens twee minuten stilte In' '-acht wordt genomen zullen de ge- 1 zamenlyke Schiedamsche mannen- koren, Orpheus, St. Cecilia, Christ, Mannenkoor en üe Kath. kerkkoren ijreehlgé liederen ten gelioore bren- gen. Als manifestatie van de raas- sale herdenking der gevallenen ■;V door heel de bevolking zullen de JSblooineu en kransen hierna tegelü- kcxtyd aan den Voet van het monu- :Ument worden neergelegd. Hierna valt de stilte in die na twee minu- ten wordt verbroken door het op- klinken van het Wilhelmus. ^-,De af mars ch vindt plaats via de Oranjestraat, waarmede de plech H tigheden op 3 Mei zijn afgeloopen. Er wordt door de Oranjevereeni- ging dringend verzocht bij het in- C vallen van de duisternis de vlaggen weer in te halen. Bevrijdingsfeest De feestelijkhedenoo 5 Mei be- ginnen reeds vroeg. De vlaggen worden om half acht uitgestoken, degene die vroeger uit de vceren is mag het ook natuurlijk eerder doen i.' klokslag acht uur begint het luiden j der kerkklokken, voor zoover nog aanwezig, en van kwart voor negen tot negen uur klinkt bazuingeschal van de torentrans der Groote kerk. Precies negen uur verzamelt jong en oud zich op de Groote Markt 'waar burgemeester Peek een toe» spraak houdt en onder leiding van Mevr- Grimberg-Huyser den volks zang zal worden beoefend. Van het stadhuis af brengen le- den van de Oranjegarde den vry- .hcïdsboom naar het Julianapark waar deze door den burgemeester Beroepen Op. het tweetal ter beroeping £van- een eigen predikant zijn door W$aëöt«'erkew»ad der. Cbr. - Geref. .Gemeente geplaatst (alpbabetisch) W.,.EerIand. te Dokkum en jf^|Dsg^;Zweepte IJmuiden. Burgerlijk© stand „f Geboren: Robert, z, v. P. van der S/'-ZeeuW' én C. Kloet, Singel 43: Her- ^"TnanSd wardz- v. H. G- de Wit en v* 3. JJL Kapsenberg, Stadhouderslaan '-70; Johannes Wilhelmus Hermanns W. 6T;: Jannette Jacomina, 'X v. J. van ®/der'Keër en -At Oosterlee, Tuinlaan ^.TzivVi-fX'A». X Heinsbroek en W. E. j^- van Vlugt, Pr. ;Mauritsstraat 28; MWilhelmus Adrianusz. y. C. Klein £3'cn-! C. JE-: H. Pil, "Pranklinstraat' 21; sj een als ïevenl. aangegeven kind van X' Stoop en >C'P. Meijer, Musschen- -V„-.broekstr: 9.".' ^F^ GebbrénJohannes, ''zl v.' X van |4Büréri:- en A- Koorengevel, Rijnstr. Johanna, d. v. J. van Beek en Ï-Tielen, Eendrachtstraat 40; ïjè Hendriks v Cornelia, d. v. -. A. Beze- ®l^mcr:en - J. "H- Triel, Lekstraat 34; j.r^'Pfeterneha Christina Maria, d. v. ;jvTh.'van Duik eren en X Heinsbroek, Wilhelminaplein 28;.Hendrik Anton, t z. v. S. van der Arend en J. J, Krab- K bendam, Dr. Koletstraat-l; Johan Carlo, z. v. C. Maltha en S. W. van RH, Naasaulaan 75; Sara Hendrika, :;d.. v. P. Roodbol -en A. J. Smit, ■•Boerhavelaan 'li John Pleter Hen drik; z. v. L B.' Knipacheer en J. E. G.i Wuijster,Galileistraat 7Frans Wtjnand. z. v. W. Brand en F. J. Groenewegen, Geervlietsc bestraat 38- CorneUs,-z. v. -W..de Wit en T. Vivee». Hhoonschestraat 10; Corne lls, z. v. P. H. Verhagen en C. Ver- steeg, Fabrlstraat 31. Overleden: M- B. Huihoven, 61 j., Xtg. .v. E. C. M. v. d,. Moezel, Nas- ulaan .75, Wordt geplant. Onder den boom gaat een looden koker waarin lijs ten met de handteekeningen van Schiedamsche burgers. Een groote loop door Schiedam wordt georganiseerd voor hardloo- pers die om 11 uur starten vanaf den ingang van het Julianapark. Zjj volgen do route Aleióastraat. Vlaardingerdijk, Rembrandtlaan, Rubensplein en E.K.-laan. Deze wedstrijd staat onder auspiciën van de S.B.L.O. In de Gorzen vinden omstreeks denzelfden tjid, van 10 tot 1 uur op het Rnzenburgerplein wedstrij den in tobbe tjesteken plaats. De feestelijkheden vvorden 's mid dags om twee uur voortgezet met een grooten wielerwedstrijd op het parcours Stadhouderslaan. C.a. 80 renners hebben reeds voor dezen wedstrUd. die onder auspiciën staat van de N.W.U., ingeschreven. Gedurende de wedstrijden zal de Stad houderslaan alleen voor het pu bliek toegankelijk zyn tegen betaling van den toegangsprijs van 30 of KJ cents. Leden van de Oranjevereeni ging hebben hierop 5Q3é reductie. Voor de jeugd van 9 tot 14 jaar is er ook een wedstrijd en wel om half drie op de Nassau Ia an, waar een wedstrijd op rolschaatsen wordt_ ge houden. Behendigheidswedstrijden voor wielrijders zijn er om drie uur op de Broexs\rest. Het Stedelijk Muziekcorps opent het avondprogramma met een con cert in de Plantage, dat kwart voor acht door het korps van het Leger des Heils. dat dezen dag juist eeni- gen Engelsche muzikanten op be zoek heeft, wordt voortgezet Het slotstuk van de feestelijkhe den en tevens een der hoogtepunten zal iljn een grootsch défilé van alle jeugd- en sportorganisaties die van uit de Boterstraat waar om zeven uur de opstelling plaatsvindt, langs het stadhuis trekken naar de Broers- vest. waar de groep rich in drie dee- Ien splitst die ieder afzonderlijk be geven naar Frans Halsplein. van t Ho ff plein en Rozenburgerplein, naar (le vreugdevuren zullen worden ont stoken. Het vuur hiervoor komt van het stadhuis van waaruit gymnasias ten een fakkelestafette organiseeren naar de brandstapels die door pad vinders worden aangestoken. Zoo zal onze stad op waardige A-ijze gedenken de dagen van ramp spoed en tegenslag, toen velen van de besten onder ons hun leven ga ven voor de vrijheid en op uitbundi ge wijze vieren de dag dat voor twee jaar de tyrannie ten einde was. Dat iedere Schiedammer er aan mede moge werken dat de plannen volkomen slagen. Vereenigïngen die in groepsver band wenschen mee te doen aan de défilé's op 3 en, 5 Mei kunnen zich hiervoor opgeven by den heer J F van Brugge, B. K.-laan 204. De Stichting 19401945, de werkgemeenschap van verzetsmen- schen, die een in de bezetting aan hun vrienden gedane belofte nako men, de belofte, om te zorgen voor de achtergebleven gezinnen van de vrienden, die voor de vrijheid van ons land vielen, heeft per maand aan die achtergebleven gezinnen onge veer 700.000, dit :s tusschen 8 en fl ndilioen gulden per jaar te beta len. Uit deze cijfers blijkt weJke eronrme offers er in den ondcr- grondschen strijd tijdens de bezet, tingsjaren zijn gebracht en welke bedragen er noodig zijn de slachtof- fes van dien strijd en hun nabestaan den een redelijk bestaan tewaar borgen. Een gedeelte van dit geld, n2ar raming 7 millioen gulden per jaar, wordt door het Rtjk verstrekt, de rest moei: bij eikaar worden ge bracht uit bijdragen van alle Neder- tanders. Om nu dit geld bij elkaar te krij gen, wordt in de week van 28 April tot 5 Mei een grooteinzamelings actie gehouden, waarvoor het plaat selijk bestuur van de Stichting een werkcomité in het leven heeft geroe pen. Dit werkcomité heeft een be roep gedaan op alle vroegere mede werkers, die in een vergadering, te beleggen op Donderdag, 24 April, 's avonds 8 uur in het Geref, Jeugd huis, bijeen zullen komen om te ver nemen, op welke wijze de actie zal vvorden gevoerd. Spreker is dezen avond de. heer Jac Kranenburg,di recteur van het district Zuid-Holland Noord der Stichting. De medewerkers worden opge wekt, deze bijeenkomst vooral te be zoeken. Tooneelavond Volks onderwijs in Kethel In samenwerking met de ouder- commissie der O-L.-school te Kethel organiseert de plaatselijke afdeeling van Volksonderwijs aldaar, Vrijdag avond een tooneelavond in: zaal De ■Bruin aan de Kerklaan. Leerlingen der Openbare Lagere School zullen onder leiding van hun, onderwijzeres een tweetal toooeel- stukjes opvoeren. De Schiedamsche Onderwijzers Tooneelvereeniging brengt haar successtuk „Robbedoes^' en de muzikale verzorging is dezen avond in handen van de J.OXL MAR.4NATHA- C 0 NTERE XTIE Onder auspiciën van de Vrije Evangelische Gemeente zal van 21 tejm 23 April in het Verenigings lokaal een reeks bijzondere dien sten worden gehouden onder het devies „Maranatha", Jezus komt Als sprekers zullen o.a. optreden de be kende predikanten ds. Vasseur en ds. v. d-,Flicr uit Enschedé. De on derwerpen voor de verschillende avonden lulden: „De naderende voetstappen van denAnti-Christ", „Het licht der wederopstanding en „Christus toch overwinnaar". StiUe omgang Maamlag li April vierden de katholieken den feestdos? van SL Liduina, Patrones van Schiedam. Niet alleen in dc naar haar ge noemde kerk aan hot Franken land doch in alle kerken, wordt dit feest jaarlijks met grooten luis ter herdacht. In de afgeloopen week. hebben zeer veel bedevaarten o.a. uit Lei den, Quintsheul. Berkcl en Roden rijs, van'de R. K. Vrouwenbond Schiedam en Rotterdam en de Schiedftmsche 'schooljeugd plaats gevonden. Zondag in do vroeerto verzamel den zich bij de verschillende pa rochiekerken zeer veel mannelijke geloovlgen tot deelname aan den Stillen Omgang door Schiedam. In devote stemming en biddend trokken de deelnemers door de Kreupolstraat, alwaar St, Liduina door oen val op het ijs kneuzingen opliep welke haar gedurende 38, jaar aan een smartelijk, ziekbed gekluisterd hielden. Langs de Groote of St. Janskerk w-aar Uduina gedoopt werd en rond het oude kerkhof waar zij destijds is begraven geweest, trok ken de deelnemers via Nieuw st ra at naar de Lange Achterweg, wa&r op do plaals van het Wees huis haar ouderlijke woning heeft gestaan. Vandaar gingen de parochianen groepsgewijs naar hun eigen kerk ter bijwoning van de H. Mis en ter gezamenlijk© communie. Zondagmiddag om1 4 uur is in Frankenlandscho kerk een proces sie gehouden voor alle verkenners en gidsen van Schiedam. Met een plechtig lof, relikwie- processie en feestpredikatie door kapelaan N. de Ruytcr. werd de feestweek 1947 gesloten. Weinig succes voor.de korfbalclubs Zooals verwacht kon worden heeft Sprotclub Schiedam het in Leiden niet kunnen bolwerken. De Algemeene bracht onzen stadgenoo- ten een 31 nederlaag toe, waar door zjj wel in 'n zeer precaire situa tie zyn gekomen. Succes bleef wel eenïgszins beneden de verwachtin gen. want Ready 2 keerde met een 21 overwinning naar de residen tie terug, waarmee de Hagenaars tevens revanche hebben genomen voor de destijds geleden nederlaag. By D.SILV.Rozenburg heeft het gespannen. De strijd eindigde tenslotte onbeslist (33} en beide twaalftallen blijven elkaar nu in de onderste regionen gezelschap hou den. Er zal hier nog wel fel om de laatste plaatsen worden gestreden, want niet minder dan vier ploegen verkeeren in gevaar. In de R-KZB. deelde Succes 2 de punten met Wion 2 door een 33 gelijk snel. Schiedam 2 moest met 0—4 In Het Zuiden 4 haar meerdere erkennen. D.S.K.V. 2 werd van het programma afgevoerd. Duivensport De Schiedamsche postduiven vlo gen Zondag een wedvlucht vanuit Valkenswaard. De afstand bedroeg 91 KAL. die door de winnende duif in een. tyd van 1 uur, 13 min. en 44 sec. werd afgelegd. De lossing ge schiedde om halfnegen. De laatste duif kwam 9.50.06 uur binnen. De uitslag was: 1. Gebr. v. d. Windt 2.30/ J. V. X Linden 3.15: Gebr. Verheugen 4.16.34; J. Freij 535; J. Wenteler 6: Gebr. v. X Kant 7.12; C. Rïgters 8.22.27 en DipL A. H- Bakker 9.17; X v. Leeu wen 10; A. J. Brokling 11; F. v. Wijk en Co. 13.29; P. Kreuk en Co. 14; J, Verboom 18; J. Voogt 19.3.3; G. Breur 20; P- v. Os 21; J. Flipse 23.31; G- Barzileij 24; M. Noordijk en Co, 25-37; W. P. Sloot en Co. 26; M. de Ruiter en Co. 28; P. Wijnties 32; C. Verhaeren 36; T. v. Weelie. emmabloem-collecte De Zaterdag gehouden Emma- bloemcollecte heeft ih onze gemeen te ?en bedrag van 2800,96% opge bracht. VLAARDINGEN Samenkomst van jonge lidmaten Op Donderdag 24 April wordt onder het motto „Ken je taak" een samenkomst van jonge lidmaten ge organiseerd, waarbij Ds. P. v. d. Vloed het woord zal voeren over „De eenheid der Kerken". De postduiven vliegen weer De Postduivenvereeniging „Keer Weef" hield Zondag een goed ge slaagde vlucht van Breda. In con cours warert 73 duiven, die met mooi weer om A uur in vrijheid waren ge steld. Zij kwamen als volgt binnen: 1 A. v. Es; 2 9 10 14 16 J. v. d. Zande; 3 8 B. Simon; 4 7 11 H, L. Stroobartd; 5 12 17 C. Letterle; G. Meijer; 13 19 M. j. Heinsius; 15 A. Brandwijk; 18 J. Priem. De eerste duif kwam om 9-43-02 aan, de laat ste om 10-05-55. De Burgemeester van Vlaardingen schrijft: Het is mij gebleken, dat meerma len vrijwillige samenwoningen wor den geweigerd door een echtpaar, al dan niet met kinderen, dat, gelet op de tegenwoordige tijdsomstandighe den, over voldoende ruimte beschikt om een ander gezin in samenwoning op te nemen. Deze weigering wordt dan veelal gemotiveerd met de me- dedeeling. dat men tot heden niet gedwongen is en zich niet verplicht acht hiertoe op dat moment vrijwil lig over te gaan. Het wil mij voor komen, dat het in het belang van alle betrokken partijen is om zoo mogelijk tot vrijwillige samenwo ning te geraken en niet af te wach ten tot men daartoe gedwongen wordt. De registratie van perceelen en gezinssamenstelling is zoodanig ge vorderd, dat reeds verscheidene sa- menwoningen ingevolge eanschrij- ving tot stand zija gebracht en het aantal met den dag toeneemt. nXL de Koningin heeft dezer da gen aan. de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal een ontwerp van wet tot bevordering van doelmatige ver deeling van woonruimten aangebo den. waarin 2oo\vel verhuizing als vestiging en vordering zijn samen gevat Aan de hand der bestaande wettelijke bepalingen worden echter op het oogenblik reeds verschillen de maatregelen, genomen tot betere verdeeling van de woongelegenheiX zoodathet op den weg ligt van ieder, die over meer woonruimte beschikt dan thans strikt noodzake lijk is, deze af te staan aan woning- behoevenden. Momenteel wordt in vele gevallen nog aan de wcnschen van beide be trokken. partijen tegemoetgekomen doch weldra zal vrije keuze uitge sloten zijn, aangezien voldoende tijd is gegeven om maatregelen te ne men. Alle groepen der bevolking zullen successievelijk worden bezien doch hot ligt voor de hand, dat al leen wonenden en echtparen zonder kinderen direct aan de beurt zijn. ongeacht het feit, dat ook gezinnen met kinderen in grootere huizen voor samenwoning in aanmerking komen, dan wel'moeten plaats ma ken voor een gezin- met grooler aantal kinderen. Ik doe dan ook een beroep op de geheele burgerij om naar vermogen mede te werken den grooten wo ningnood te lenigen en bij samen woning verdraagzaamheid te be trachten terwijl anderzijds diegenen, gie inwoning verkrijgen zich steeds voor oogen behooren te houden, dat zij het gezin van den hoofdbewoner niet mogen lastig vallen of hun het leven verzuren. Het feit is geconstateerd, dat hu wenden intrek nemen bij één der we- derzijdsche ouders, zonder zich vol doende te hebben gerealiseerd, dat bezwaren zullen rijzen met het oog op de beschikbare ruimten, zoodra gezinsvermeerdering plaats heeft Een beroep op mij om dan binnen korten tijd andere woonruimte toe te wijzen, kan in zulke gevallen niet op goedé gronden wórden gedaan. Hoezeer overtuigd zijnde van de groote moeilijkheden op dit gebied geef ik onzen jongen stadgenooten den welgemeenden raad uit gemeen schapszin en sociaal besef vóór het huwelijk naar een behoorlijke sa menwoning uit te zien, opdat de Zorg voor het achterlijke kind Er werd hard gewerkt in het afge- loopen jaar door de vereeniging „Zorg voor het achterlijke kind" ai werden dan ook nog niet de resul taten bereikt, die men ervan „ver wachtte. Men heeft veel moeite ge had met de verwarming van de school, waardoor men niet het voor- oorlogsch productiepell van de werk inrichting heeft kunnen bereiken. De opbrengst bedroeg voer de werkin richting 14.000,-— en voor de weve rij ongeveer 2200..Men kon aan de jongens 3100,— en aan de meisjes 500.uitbetalen. In Juli van het vorige jaar nam men afscheid van den heer Wensfoort, die de schoot verliet wegens 2ijn 65-jarigen leeftijd. In zijn plaats kwam de heer Otter. Aan giften werd een bedrag van 357.— ontvangen, terwijl het door de burgerij ook mogelijk werd gemaakt 20 kinderen naar de ge zondheidskolonie te Ede te zenden. Op de bestuursvergadering werd Dr. G. D. Birnie tot bestuurslid gekozen. Voor het examen Stenografie Groote slaagden. Zaterdag j.l. Kan toorstenograaf 130 lettergrepen: de dames N. Korpel, W. E. van Rijn, J. de Bruin, C. M. Slegtenhorst, D. Aaf- brecht (H, v. Holland) en de heer W. van Leeuwen. Voor Typist(e) slaag den de dames .W, E van Rijn, C. M. Slegtenhorst, M. Dijkshoorn en de heer C. Verbeek. Zij werden opge leid door Mej. W. A. Qualm. benarde woningsituatie in Vlaardin gen nog niet groot er worde. Het gemeentebestuur doet alles om den groei en bloei van onze gemeen te te bevorderen, o.a. 'door het doen bouwen van woningen, doch het aantal huizen dat binnen afzienba- ren tijd zal worden gesticht, is slechts een zeer bescheiden percen tage van hetgeen benoodïgd is. Nadrukkelijk wordt cr de aandacht op gevestigX dat alle besluiten in zake verhuizing en vestiging, opvor dering van 'woonruimte, uitsluitend uitgaan van den Burgemeester. Weliswaar wordt zoonoodlg door mij het advies ingewonnen van de daartoe ingestelde Huisvestingscpm- missie, doch deze adviescommissie heeft goonerlei rechtstreeksche per soonlijk of schriftelijk contact met het publiek, zoo dat men zich niet tot deze commissie heeft te wen den. doch tot het Huisvestings bureau. In speciale gevallen kan men zich daarna eventueel schrifte lijk met nxii ia verbinding stellen. Moge ieder begrip hebben voor de moeilijke en delicate taak welke op hetgemeentebestuur rust waarbij tenslotte een beroep wordt gedaan op allen, om niet dan in uitzonder lijke gevallen op mijn spreekuur over Huisvestingsaangelegerihedeoi te spreken. Men wende zich in het algemeen tot bet Huisvestingsbureau. „Schouder aan schouder voor een nieuwe wereld" „Scbouder aan schouder vechten, voor een nieuwe wereld", aldus Koos Vorrink in zijn .rede voor de Party van den Arbeid te Vlaardin gen in epn.volle Harmoniezaai. Pe gisteravond gehouden bijeenkomst werd geopend door den heer Do Bruin, dio het doel van dezen avond uiteenzette. Direct hierop nam Vor rink het woord. Met gemengde ge voelens werd de PvdA opgericht» zoo zei spreker, maar het bleek, dat dit «enige mogelijkheid was om de kloof tusschen christenen en niet-christeDen te overbruggen. De strijd was zwaar, maar we hadden den steun van vele christenen, die waren gaan nadenken over de groo te vragen van dezen tijd «n over hen die ten slachtoffer vielen aan een foutief systeem. Uitvoerig ging hij in op de door ..Trouw" te baat genomen lasierpractijken, die voor den mensch van de PvdA slechts, machteloosheid demonstreerden. Tn feite is de doorbraak mislukt, maar Gods molens malen langzaam en slechts geduldig gesprek kan re sultaten brengen. Aan den anderen kant staan dé Communisten. Hun enthousiasme zou te gebruiken zijn, maar hun methoden verwerpen wij, Zc trachten met een mindèrheid door middel van kunstgrepen de meerderheid te overheerschen. Over de resultaten van de Partij sprekend, noemde bij dé-SJbelastïng- wetten van Lieftirick waarvan al leen reeds de vermogensheffing in eens. 10 jaar geleden een revolutie ontketend zou hebben."Ook Minister Drees bracht veel goeds tot stand, op sociaal gebied (o.a. noodvoorzie ning Ouden van Dagen), Relatief is de PvdA klein, maar haar invloed ïs groot. Daartegenover staat, dat de reactie met KortenhorBt aan.het hoofd loert op een kans. Een kans, die ligt in de passiviteit.van de ar beidende massa, een kans die tefiiet gedaan wordt <*oor den strijd voor fe-in betere socialistische samenle ving. Er moet een barricade opge worpen worden tegen' de reactie. Schouder aan schouder zullen de sociaal-democraten moeten vechten voor ecu nieuwe wereld. Alweer het noodzwembad Er werd veel gepraat en gemop perd, toen eenige weken geleden het nooazwembad tengevolge van de weersomstandigheden het begaf en onze jeugd dus weer geen gelegen heid had onder toezicht de armen uit te slaan. Alen gaf de Gemeente de schuld en ilocg weinig acht op de moeilijke omstandigheden, waaronder het nood bad het vorige jaar werd gebouwd. Men vergeet, dat er zoo goed als geen materiaal aanwezig was en dat men roeien moest met de riemen die men had. Zoodoende kon het gebeu ren, dat de muren het niet langer hielden en instortten. Het Gemeente bestuur heett echter niet met de han den in het haar gezeten, maar pakte de zaak dadelijk aan, zoodat men nu de verzekering kan geven, dat het bad binnen enkele weken weer ge reed zal zijn, en de Vlaardingsche Zwemclub toch in de gelegenheid zal zijn het had op de gebruikelijke tijd te openen.: ki« 407. Op den troon in het vreemde paleis zat degene, die me door zijn zwarte dienaren hierheen had laten brengen, die me had laten achtervolgen en ontvoeren, die de schuld was van al mijn angst. Maar ik kon niet boos zfjn. Er was iets anders, iets dat al mijn gedachten voor een oogenblik stil deed staan. Het was nog maar een jongetje, dat daar op den troon zat, zijn voeten taakten den grond niet eens. Om zijn schouders droeg hij een hermelijnen Jasje. op zijn hoofd prijkte een blinkende kroon van het puurste goud, met diamanten afgezet. Maar het-waren niet de kostbaar heden, die mij versteld deden staan, het was het gelaat en de gestalte van dat koninkje, die mij.zelfs den aftocht van de zwarte mannen deden ontgaan. Want het was het gezicht van m 3j z e I f en het was mJin cl0ë.n gestalte waar die kostbare jas omheen hioglü. Die ontdekking was even te'veel voor me. Ik dui zelde op mijn beencn, mijn hersens zochten koortsach tig naar een woord waaraan ik houvast kon krijgen en eindelijk, na een paar pijnlijke seconden vonden zij het: Dubbelgangers! Die klelr.e koning en ik waren dubbelgangers. Hij leek net zoo veel op mij als ik op hem. „Haiio. Ketelbinkie! zei de koning: „Ben je erg geschrokken?" ..Hè." stamelde ik: „Hallo ikke! pardon Ik bedoelheet je sems ook Ketel binkie?" „Nee." zei de jongen: „Mijn naaro is Caro- lus. Koning Carolus van Bulketanië! Ik heb jeu hier heen laten brengen; wees welkom in mijn landl" „Oh." stamelde ik en begon langzaam een beetje over mijn verbazing heen te komen; „Hoe maak ik het... Ik bedoel.we lijken wel een beetje op elkaar, hè?"- Mooie opbrengst Paasch- collecte De Paaschcollecte, die in de Ned. Herv. Kerken werd gehouden heelt een bedrag van 3340.opgebracht, wat zeker een mooi resultaat ge noemd kan worden. Gouden huwelijksfeesten De heer en mevrouw L Breeder- land— Elshout, P. K. Drossaartsstr. 45, hopen op 29 April a.s. hun 50- jarig huwelijksfeest te vieren. De heer en mevrouw A. Vos- Kruithof hopen op 2 Mei an- hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. DINSDAG 22 APRIL Avondprogramma HILVERSUM l 301,5 Af-; 78.00 Nieuws; 18.15 Piano18.30 Ned. Stcijdkr29.00 En nu naar bed 19.05 Radioslrip; 19.15 Voetbal; J9-45 Departementen spreken; 20.00 Nieuws; 20.05 Met de microfoon 20.15 Bonte Dinsdagavond- trein; 21.30 Contact; 22.15 BuitenL overz.; 2130 Causerie; 23.00 Nieuws; 23.15—24.00 Benjamino Gigli. HILVERSUM II 4I5r5 M.: 18.00 Pianoduo; 18.20 Sporf; 18-30 Klaas van Beeck; 19.45 Arbeidsproducttvi- teit;' 20.00 Nieuws; 20X>5 De gewo. n; men.-; 20.72 Lezing; 20-20 Radio Phiiu. Ork.; 22.00 Nieuws; 22.20 Gebed; 2235 Voders dagboek22-40 Stichtsch Pianokwartet; 23j05 Gr. muz.; 23.30—24.00 Dansmuziek, WOENSDAG 23 APRIL Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM 1 3013 M.: 7.00 Nieuws; 7J5 Gymn.; 7.30 "Muz. b. h. ontbijt; S.00 Nieuws; 845 Mor genrood; 8.18 Gr.pt.; 830 Voor de huisvrouw; 9.00 Kamermuz10.00 Morgenwijding; 10.20 Onze keuken; 10.35 Piano; 11.00 Pop. pogr.; 11.45 Fam.ber.; 12410 Licht Orkestprogr.; 12,40 Kalender; 1235 Miller-Sextet; 13.00 Nieuws; 13.15 Voor het plat teland; 13.20 Orgelspel; 14430 Voor de vrouw; 14.15 Gevar. kamermuz. pogr.; 15.00 Voor de jeugd; 15.45 Op bezoek bij zieken; 1645 Foor de jeugd; 17.15 TViener-Bohème- Ork.; 17.30 Volksherstel; 17.35 Kwartet Jan Corduwener. HILVERSUM 11 4153 M.: 7.00 Nieuivs; 7.15 Gymn.; 730 Orgel; 7.45 Een woord v» d. dag; 8.00 Nieuws; 8.15 Kamerkoor; 830 Pad vindersparade; 9-00 Bij onze jonge zieken; 9.30 Pol. 6er.; SL5Ö Altviool en cello; 1030 Morgendienst; 11,00 Vioolrecital; 11.45 Gr.muz.; 12.15 Marinierskapel; 13.00 Nieuws; 1345 Celesta-ensemble; 14.00 Zangrecital 14.30 Ome tuin; 14.50 Cinderelta- ensembh; 14.30Orgelspel; 15.45 Blazers Ncd. Sextet; 16.20 Kinder zang; 16.45 Jongens en meisjes; 17.30 Orgel- en pianosoli; 1745 Rijk AANGEKOSIEN SCHEPEN' 21 April Jans. Amsterdam, Vermaas, Park kade., ledi^: Atidacia. Lei?c>us.' Ham meeste) n. Jobshaven, stukgoed;' Tim. Oslo, Rotterd. Kustv. Centrale; jobs- haven, stukgoed. Nato. Oporto Hammersteln bunkeren in Vlaardingen; Hr. Ms. Queen Wilhel- mina Noordzee Ken. Marine Parkkade. 22 April Marie Flore van Gent. Fume&s Mer- wehavcn ledfg; Vinteggen Buenos Aires van Es Maashaven lijnzaadschilfers; Empire Lizard van Brugge van Om meren naar Pemis ledig: Empire Wandsbeck Harwich Navy Hoek van. Holland: Prague Harwich Hudig Pleters Hock van Holland. VERTROKKEN SCHEPEN .21 April Serlnghatn naar Harwich. Cecilia Oporto. Empire Parkeston n. Harwich, Oranje Nassau naar Harwich; Trompenburgh naar Londen. 22 April Orbis naar New York, Empire Baron naar Antwerpen, Badzo naar Newport, Eemshorn naar Odense, Loslnj naar Venetlè. Sigbritt naar Oporto, Born- fa olm naar Aarhuus, Nordnes naar Cal cutta via Antwerpen. Wind Zuid. Zuidwest, stijve bries, matige zee. Bewolkt. Verzoek tot oprichting van een football-pool; De heer E, Herber, ex-directeur dér „Sportwereld'uentafeltennisser, heeft een verzoek gericht tol den minister van justitie, .nr. J. H.* van Maartse veen om permissie té krijgon tot het oprichten van een officieel erkende footba!l-pool in Nederland. Hoofdzaken io dit verzoek zijn: 40 procent der winst voor den, staat, 25 procent voor de Stichting MO— *43; 10 procent voor de NlWRi, of oud-illegalen of een dergelijke or ganisatie én' tenslotte 10 procent voor dekking van heer Berbers eigen on kosten. Een beslissing ;s in dezen nog niet gevallen; SC HEEPSBEWEGING EN Aalsum p. 21-Oucssant van Colombo naar Rotterdam; Alcor. 21 van R'dam te Antwerpen; Alfi3rve, 21 van R'dam te Antwerpen: AJdeboran. 19 van Phi ladelphia le Baltimore; Adlnda, 5 Mei te Singapore klaar met dokken; Att's, 18 van Kopenhagen naar Holding; Ari- dane. 1B te Napels van Genua naar Antwerpen; Atlantic Express. p. ib Cristobal van Rotterdam naar Los An gelos; Axak, 19 van Gandia naar Ant werpen; Averdljk. p. 20 Scilly Van Rotterdam naar New Orleans; Atalanti. 10 van Baltimore naar Rotterdam. Birmingham. 19 van Harlingen ta Goote; Bree Helle. 21 van Rouaan te Antwerpen; Bonaire, 19 van Fremantle te Soerabafa. Democraat, 20 van Rotterdam t« Antwerpen: Puurswold, 20 van Lon den te Antwerpen: Dana e. IB van Al giers naar .Alexandria De Ruyter, 18 van Odense te Lysekil. Flducta, 19 van Rotterdam te Boston (L.)L Farmsum. 19 van Rotterdam te New York. Ganlmedes, 17 te punta Arenas. June, 20 van Em den tc Grangemouth; Juno, 19 van Oran te Piraeus. Jacob Cats, 18 van Galveston to Houston. Kerkplein, 20 van Rotterdam te Cal cutta. Lorentz. 18 te Colombo, van R'dam naar Sjanghai: Lista. 18 Van St Michaels naar Amsterdam; Loppersum, 16 te Buenos Aires. Melampus, 19 van New York te Pe- nang: Marpcsna. 18 van Afaadan to Sjanghai; moet dokken in Honkong; Malvina, 35 van Las Fiedras, 2 Mel to Rotterdam verwacht. Ondina. 19 te Port Said, van Rotter dam naar Bahrein; Oranje, 19 van Suez (ult); Omlandla, 19 van Lissabon naar Sevillau Prins Maurlts, 21 van. Antwerpen, te Montreal verwacht; Prins Willem IV. 17 van Tynè te Alexandrle; Parkhaven, p. 2G Fern. Noronha, van Antwerpen aar Rosario. RcgeJa, 20 van Shoreham te Delfzijl. Socrates. 19 van. Trinidad to La Guaira; Salatiga. 18 van Vancouver n. Bombay; Sweelinck, 17 te Galveston, van New York. Tjibadak. 22 van Soerabaja naar Ma cassar: Tjlsadane, 19 van Tarakan via Menado naar Batavia; Tjltalengka, 22 van Batavia naar Sjanghai: Theseus, 19 van Savona te Livorno; Tamara, 17 te Bombay van Rangoon naar Rotterdzm- Urmanjo, 21 van Stavanger naar Christ! ansand. Verba, 20 van Rotterdam te Helslng- borg. Wlckenburgh, p. 19 Ouessant van Rotterdam naar Casablanca; Y/lUem Barendsz 20 van Antwerpen naar Lis sabon. Vecndam, 13 van New York naar Rotterdam. Zuyderburgh. p. 19 Lizard van R'dam naar New York; Zeeland, 17 te Batavia van Calcutta. Lobfth. gepasseerd 19 April 1947 stroomafwaarts: Kronos 8. Jalu, Gretel. Elbe, Een dracht. Arnhem. Foggs, Beatrix, Ber-^ nard, Mercurius, Edelweiss 22. Een dracht. Deus Tecum,' Codam 90, St, Antonie, Asgard, Harm I. 1 Bohemia. Feruvia. Helvetia, alle Rotterdam; tVet- liberg, Dordrecht: wijkdienst 28, Schie dam; Ave Marie, Bodegraven; Jo Wlnt, Weurt; Pieternel la Wllhela,, Kampen; Maria, Hariingcn; Lambertine, Emma v. Hofaske, S. B. 3113. Adolf, Tressor, Mereator, Express 22, Lcverler, Mentor, Antoinette, Nipsik, Elise. Huban, Mau- rits, Sidonie, - Tictno, ."Wewa, Gulze, Flandre, C.B.M- 6,. Troostwijk, alle Belglö. Stroomopwaarts: Morgenster, Flandre, Radteux, Geant, Palmaryvo, Klaluitja, Navexmotor 4, Nordri, Willem, Maria, Joplco. Elona. Trondcur. Noord. Anna, Ferdinand, Avantl, Hlldegrim, Esselina, C.G.N.R. 24, Thorbecke, K. Vaart H. Azolla, Anna. Vertrouwen, Exvoto. Tenna 2, DanniJ. Bolu 1, Johanna. Ru- pel 3, Netto, Louisa/Jeanne, alls Duitschland. C.F.R. 517. Rausseau, AmfortaB, Neptha 9. Damco 28, Basil Ia, alle Straatsburg; Fraternltè 7, Oder. Margarete, Rhein- union 6, Cormoran, Batavier, Tourane, alle BazeL (MET BEZOEK AAN KOPJE VAN BLOEMENDAAL) Dagelijks ook !s Zondags GROOTE BOLLENR1T. Vertrek 2 »aur Reisbureau „De ToarlsV' Rotterdamscbe- dijk 201 b. Schiedam, telefoon. 66735, en Reisbureau Rovar, - 71698 en 75719. - Uw aaugewezen adres voor touringcamtten. Gevraagd wordt een PORTIER. "Salarisgrenzen f40.50- f 48.60 per week overbruggingstoelage {Geb. i 4,80, ongeh. f 2.40 p. w.) Brieven met uitvoerige inlichtingen aan den Geneeibeer- Directeur vóór 1 Mei a,s. Aan de Technische Bedrijven der gemeente SCHIEDAM kunnen worden geplaatst eenige JONGSTE- en AANKOMENDE BEDIENDEN, leeftijd 1520 jaar, tn het bezit van U.L.O.-dlptoma. Eenige praetiseho ervaring strekt tot aanbeveling. Tevens kunnen wordeq geplaatst eenige LEERLING- FITTERS. Brieven met afschriften van getuigschriften en opgaven van referenties aan de Directi© der Technische Bedreven, Dwarsstraat 42 te Schiedam. Aangeb, HEERENHUIS, len stand, IV, Schiedam, 7 ka- mors in ruil voor'étagew. Centrum. Br., Iett. :S.E.M. Bur. Parool' Schiedam—Vlaardingen Aangeb. voor klein gezin, bovengedeelte vrij huisje, 2 kamers en keuken te Vlaar dingen. netten stand, in ruil voor gedeelte huis met keu ken te Schiedam. Br. Iett. MZM a. Adv. bur, Nijgh van Ditmar, Rotterdam. GEVRAAGD leeftijd Z 16 jr. Br. met volk inJ. letters S.E.N., bur. van dit blad. Tenthuls te huur, Je Oost- voome bevragen: J. Stehou- wer. Nieuwe Haven 295, Schiedam. Aangeb. beige zomerman tel, z.g.a.n. W. d. Zwijger laan 46. Wiq ruilt mijn eiken salon tafel voor fauteuiltje. Hor man», Schiedam L. Coster- straat 29b. Gaat U kampeeren? 5 per- Boonstent tc huur, geheel compleet. St. Liduinastr. 3b, Schiedam. Wie wil een benedenhuis ruilen voor een grootere bo venwoning. Br. no. S- 2620' bur. van dit blad. Li

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2