Zwarte handel is diefstal, ten gemeenschap HET ROTTERDAMSCH PARGDL Variété-avond voor lezers van onze krant Nog steeds geheime zitting, nog steeds geen resultaat Egypte-express opgeblazen Vrij/onverveerd Ruim 64.000 koeien verdwenen over de Belgische grens Vier ministers gaven mr. Joekes antwoord PAROLOSCOOP Republiek sluit contracten Met Shell en NKPM Weerbericht Góede raad is duur... Handel in glasbonnen ontdekt Engelsch schip met 250 personen; vermist Prinses Jüliana terug op Soestdijk Katholieken sluiten op 3 Mei hun café's Weer 50 H.A. bosch en heide afgebrand Vrijdagmiddag begint kaartverkoop Neder landsch tegen De conferentie van Moskou: Overeenkomst inzake vrij Triest Wallace pleit voor leening aan USSR Import van hout is niet vrij Minister bepaalt de bestemming Groote margarine bonnen zwendel 17 personen in arrest Acht personen gedood, veertigtal gewond 250 schepen op mijnen gestoten na den oorlog Senaat aanvaardt Trumans program Thaelmann werd door Gestapo vermoord -f Ontevredenheid over verzetspensioenen Bed. en Adm. Lcnge Haven-Ml, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—, losse nummers 0,09 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro.: 398^44 Bankier» Amsierdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende Jaargang, No. 94 Woensdag 23 April 1947. vJVan onzen, parlementairen redactear) - v Dc behoeflenvoorzieninc van hct NrffrlanSsche volk Is' ecu dusdanig primair, belang, dat alle handelingen, welke haar in gevaar brengen, in het a a"1 r toy** knoeierijen, zwarte handel en smokkelarij, ernstige mis daden tegen het gemeenschapsbelangbeteehenen. Aan de verontrusting, gewekt door bet groote aantal, aan het licht komende vergrijpen, was de interpellatie te danken, die mr. A: »L Joekes (P.v.d.A.) gisteren ln de Tweede Kamer hield. fr de uitbreiding van'het personeel wel voldoende op - deugdelijkheid?.. In verband met fraude en, corruptie door ambtenarenweecspr. op .de plicht van de Overheid Om hen goed ie salarïeeren en een behoorlijke rechtspositie te geven. Daaraan, ont breekt nog wel het &n err ander. Bij den Crisis-Controledienst, die reeds, in-1034 is ingesteld, is van-de 3000 man personeel alleen de directeur; In vasten dienst van hel* Rijk./ De berechting van economische delicten door tuchtrechters en bij zondere- politierechter acht mr. Joe kes niet doeltreffend. Een niet ge ring aantal uitspraken is niet even redig met den ernst van het. delict. Het komt voor, dat de bobte belang-' rijklager is - dan de onrechtmatig verkregen winst. Er*moet in het Nederlandsche •volk' een'sterker besef; komen, dat wij hier met een ernstig kwaad hebben te maken. Meer voorlichting rdoor de regeering daaromtrent zou misschien bij velen de :bebeidheid bevorderen om zich aan de gestelde regelen -te houden. De normen van eer- lijkheid en goeden trouw,, zooals 1 wij .die -voor den oorlog in ons land kenden, - moeten" -worden hersteld. - - 1 Zwarte textiel Minister :Huysmans gaf (ëen beeld van de moeilijke, positie van de dis tributie-ambtenaren en die der prijs: beheerschirig' èn controlediensten waardoor zij nóch bij de producen ten, nóch bij de bandelaren,, nóch bij de consumenten populair *zün. Hij. deelde mede. - dat er 346 processen- verbaal- zijn opgemaakt wegens "on bevoegd verhandelen van hout. eri .600 wegens het clandestien vervoe ren van turf. Door rle ingewikkeld heid "van" het textielbedrijf-i3 achter af niet vast te stellen, wat er zwart gefabriceerd is. Niet minder, dan 25% -van de - textielbedryven. beett: -aan--de- arbeiders meèr. textiel, verstrekt' 1 dan toe. estaan is en een deel daarvan is in den straat handel terechtgekomen. De com binatie van. belanghebbende en. deskundige behoeft, naar zijn meening. niet tot, moeilijkheden te lelden. Tegen het opnemen van personeel Van; tijdelijke diensten in vast ver- De interpellatie was gericht tot de ministers van Economische Zaken, van Landbouw, Visscherij en. Voed selvoorziening. van -Financiën er van Justitie, die ieder op zijn beurt den intérpellant antwoordden, .het geen wel. veel. tijd kostte, doch niet zeer efficiënt was.. Mede. doordat de heer Joekes zich, grootendeels nood gedwongen, moest bepalen, tot een opsomming van. de verschillende soorten frauduleuze handelingén, miste de interpellatie de groote Jijn, die men er graag in gezien had. Mr. J o e k e s zag in het maat- schappelijk probleem.dat hij aan-, de orde stelde een sterke beïnvloeding door- de naoorlogeche omstandighe den, die een aantal maatregelen noo- dig maakten, aan welker overtreding groote winstmogelijkheden verbon den zjjn, terwijl in de bezetting .een algemeeoe - onlust is ontstaan om overheidsvoorschriften te gehoorza men. Hij schatte het aantal lieden, dat zich daaraan schuldig- maakt,op 150.000. Hij - haalde verschillende voorbeelden aan van „illegale" acti viteit op het gebied van de voedsel- voorziening:de veesmokkelarij haar België, -waardoor Hilvarenheek be-, nicht werd, het verdwijnen van mil- lioenen eieren-in den zwarten han del, de knoeierijen bij de verwer king van granen., enz. j Behalve de twintig dertig millioen turven;' welke clan destien verhandeld .zijn, de .in dubbelen zin „zwarte" kolen, speelde ook het Tilburgsch tex- tielschandaal een ról ih-zijn 'be toog. Hij kwam er tegen op, dat - belanghebbenden1.- in Rijksbu- reaux zitting hebpen als deskun digen. De d e vi ezensmok k el ar ij waarmeehónderden millioenen- gemoeid zijn, achtte hij een ern- stige bedreiging, van de finan- eieele^pojijiek. Her.regeering.v Samenwerking Hij stelde de vraag of de verschil lende opsporings- en controle-dien sten op bevredigende' wijze met el kander samenwerken. Let men bü Bruin,'Zwart, Geel en /-: /.-V'Blank ONRUST in Algiers, Tunis ^niet meer. wat-het was", spanning in. Marokko, opstand-achtige uitbars ting op Madagascar, burgeroorlog en een zeer bioedigen oproer, in FranschIndo-China, voorwaar het is genoeg om'het Fransche ministe rie van Uverzeesche ..Gebiedsdeelen met zorg te vervullen. Zou het kunnen zijn, dat Frank rijk tusschen de beiaewereldoorlo gen in een te stijve koloniale poli tiek heeft gevoerd en dat de tegen woordige bewindhebbers geen vrijen armslag, e.d„ genoeg heboen bjj het vieren van de te lang te strak aan gehaalde teugêls? Veel midden-en rechtsche Wa den in Franrijk lijden aan een kwaal, die men ook'in onthutste re- actionnaire;kringen van andere lan den waarneemt; zjj redeneeren n.L' aldus: „Wy hebben den kleurlingen hygiëne, techniek, christendom, so ciale orde 'en stabiliteit gebracht, en nu krjjgen wjj, er ondankbaarheid voor terug! Stank voor dank! Wjj Zjjri wel gek-geweest'de kleurlingen te Jaten deelen.in.onze zegeningen!" Bijzonder naar één kant toe-gere deneerd. Het christendom dat ge bracht'! werd was weieens innae- rent aan onderwerping; terwijl by de zegeningen dé drank en andere zonden vergeten tworden. Hoevelen hebben hun taak opgevat als. bij voorbeeld een' Albert Schweitzer! Aan. lederen-tjjd/zyn eigen gees telijke, houding.. Wie is er, die nu nog protesteert, tegen afschaffing'van de slaverriy Wie.' die wel: geniet'- van eigen vryheden,, gunt dergelijke'gevoelens een ander, niet? Als de- kleurlingen' goed 1 genoeg zyn geweest, öra de betreurens waardige broederoorlogentusschen. de grootste blanken mee té helpen beslisjen; is er niets dat het' zou; kuiinen verhinderen,' dat der kleur lingen min of meer profiteeren van hetgeen wjj - aamwezenlijk alge meen-goeds -tebieden hebben. Wijsheid ziet,"vooruit.- En wijsheid weet ook,., dat .V er, thans büv.\ 150 millioen .Voor-In-, diërs 'meer zijn dan veertig Jaar ge leden,dat er- twee-eh-een-half- maal zooveel - Egyptenaren zfln als voor v^ftig jaar. En..dat een land als Engeland aan Voor-Xndië ."duizend millioen pond sterling schuldig is, en aan Egypte 500.Ö00.Ü00 p.s.,-enz. ••En andere landen hebbeneen.mo- reele schuld die niet met cijfers, weer të geven is. Daarom wordt overal een nieuwe politiek ver wacht, waarin de moreele schuld en het moreele schuldbesef verdiscon teerd worden. ter dé-bedoeling om in verschillen de instanties vaste kernen te vor men. Niet alleen producenten en handelaaré. doch ook de consumen ten moetenzich aan de voorschrif ten houden. Hijwaarschuwde tegen sensatie en overdrijving t.a.v. de fraudes ei;weeserop, dat het niet mogelijk is den omvang en de in tensiteit der controle onbeperkt op te voeren. Minister Mansholt stelde vast, dat de melkproductie per koe van ongeveer 3500 liter" is verminderd tot 3175 liter. Daarvan komt 2640 li ter in een of anderen vorm in raen- schelijke consumptie. Voor de eieren is nu de 'maatregel getroffen, dat van. iedere kip per jaar 85 eieren moeten - worden ingeleverd, behalve als men .tien- of minder kippen 'houdt. Van de getaxeerdeopbrengst van 20.000.000 eieren per week worden er.plm. 18.500.000 ingele verd. Over de Belgische grens zijn naar schatting 64.000 koelen verdwenen.. Scherpere controle Al beginnen de getroffen maatre gelen doeltreffend te werken, toch zal de controle nog verscherpt wor den door langs de grens een strook van 20 25 km. aan te wijzen, waarin de koeien geregistreerd moe ten, word en. Van 1 Dec. 1946 tot 23 Febr. 1947 zijn 495.000 varkens ge leverd, doch. er werden 82.000 zwart verkocht. Strenge straffen achtte de mi nister noodzakelijk. Zwarte han del is 'diefstal tenkoste der ge meenschap en dé bedrijvers die nen op die basis te worden be- récht: - Minister Lieftinek:deelde me de, dat de deviezensmokkelarij- zich beweegt rond een bedrag van een paar honderd millioen. 'Uit een in Augustus 1946 plaats gehad hebben de telling bleek, dat in zeven dagen in totaal 34.000 Nederlanders zich naar België hadden begeven,j£ van wie 30.000 niet, in het- bezit-bleken vaD een in- enuitvoervergunning voor deviezen. In overweging is de instolimg /vaneen uitreisvisum. Minister Va n Maar'sse veen ten-:slotte verklaarde, dat een wets ontwerp ter uniforme regeling van rconomisrhe dilecten reeds bij den Haad van State is. Het republikeinsche persbureau AntarA méldt, dat dr. Ganj in een vergadering mét de. leiders van ver- 6chiilende Pa reorganisaties heeft verklaard, dat de republikeinsclio regeering- met allé 'industrieën op- Zuid-Sumatra contracten beeft ?'ge- sloten o.a.-^met de Shell en U« N.K.P.M.: De contracten zijn met t- Df jonge $chïedamsche coming-ma n Kokkie v. d. Tuyn heefi niet on verdienstelijk zijn debuut gemaakt onder de i,prominenten" van het Nederlaridsche voetbal. Onder: een spelmoment uit den gister gespeel den 'wèdstrijd Bondselftal—Hudder sfield Town, die de Engelschen met 'V/41 wonnen. „Het Rotterdamsch Parool" organiseert voor dat deel van zjjn lezers, dat een uitstekend variété-programma, gevolgd door een ge zellig bal,-op pr\js stelt, een gezelligen avond ln de Rivièrahal op Zondag 4 Mei. Hiermede vervullen we een veel geulten wensch. Van tal van abonnees ontvingen wij in de afgeloopen maanden het verzoek, naast de vele toonéel- er» balletvoorstellingen, die wij voor onze lezers orga- - niseerden, ook eens een wat luchtiger programma te bieden. aardige prijzen beschikbaar wordt gesteld."Waaruit deze prijzen be staan is tot" den avond zelf' een verrassing! - HARDE" WIND Krachtige vooral aan vankelijk tijdelijk storm achtlge Zuid-Westelijke wind. Wisselend bewolkt met enkele regenbuien.- Nog iets kouder. .Waarnemingen te.Rot terdam hedenmorgen 8.40 u.luchtdruk760,1: wind-Z.W.-5;',temp. 9.5;; max. tempT 15.1 fgister morgen 10 40); min.'temp. 7.5 (heden morgen 5.40); weersgesteldheid: zwaar bewolkt.".- band bestaan 'bezwaren.'Het is èch-vredenheld door de arbeidersvak- vervonfging .begroet. De luitenland- sche ondernemingen moéten zich aan; de repubükë.'nsche wetten uii regelingen, houden met* betrekking tot. de distributie en de productie. Slecht5v Jap^nneesche, puitsche eu- Italjaansché ondërhemingen komeo; vóór confiscatie in aanmerking. De economische commissie van drs.Hatta zou bepalen, \v«lke- on dernemingen voor nationaiisatie zyo bestemd. In >epnblikeinscbgebied wordt géén' monopoliesysteem tóe- gestaan, waardoor de tam (boer) volop' gelegenheid krijgt- \zyn eigen kina, rubber;etc. te verbouwen. Dr- Ganï verklaarde nog, dat bevredi gende resultaten'zijn bereikt wat de aanschaffing van uitrustingstukken voor den opbouw van het land be treft.. Dr. Ganï noemde de Neder landsche-blokkade op zee een moei lijke "kwestie- In dit kader haalde hij 'de woorden van vice-admiraal.' Pinke_aan: „Münheer Gani, ik oefen de macht'ter zee uit". Dr.- Gani voegde "eraan, toe, dat op dit terrein nog steeds gewerkt wordt aan een. oplossing, dochmomenteel zonder resultaat'. - V,V'. Ambtenaren, van de VNO schatten, dat de bijzondere zit- ting vanda algemeens vergade ring' over Palestina, die op April begint, 360.00C dollar zal ;kosten, indier twee weken duur■•'- 'De voorngamste uitgaven zul len zijn:; Reiskosten:-1J6 duizend dollar; Vzrïoer in \eü>% York: 27 duizend'dollar! Overwerk ,fx-. tra arbeidskrachten: 67 duizend dollar; Papier en drukwerk:- 20 duizend dollar; Telefoongesprek., kén: 5 duizend dollar; Verlich ting en verwarming: 22 duizend dollar. Deze. onkosten vallen buiten de gewone begrooting van de UNO. Ambtenaar verdiende ér 5000.aan Het is de recherche gelukt, den oor. sprong- op .te. sporen ;van een. uitge- brëiden handel in - glasbonn en, naar aanleiding waarvan zoowel de Haag- sche, ais öef Rotterdamsche - eK.'de! Amstërda'msche- politie op onderzoek, uittrokken. Bron ,.van deze n.v .handel bleek:;te zijn; een ambtenaar .op jhet. Rijksbureau vóór -Keramische pro- du eten,'zekere Van B., die;;' daar werkzaam was:op een;afdeeUrig'-bë^ last' met; de>vernietiging van' na-cir culatie- ingeleverde glasbonnen. ^Hoe wel de - man- blijft ontkennen ztjn. dè 'aan wij'zihgen - tegen hem dusdanige dat hij' ingesloten is. Hij moetaan dczën handel circa 5000.— hebben verdiend. - 1 Het schip ;Sir.":Heryèy Adam- son - vaii de-.British -India Steam Navigation Confcarry is naar men vreest met 250 passagiers verlo ren gegaan nabij 'de Mërqü i: 'arcHL pel 'tl langs dè kust /Van Birma; Het'SChip beeft 17 .April Rangoon verlaten en is daarna in;een cy cloon geraak.. Dakota's van de Prinses Jnliana en Prinses Mar griet zijn met .een speciaal vlieg tuig, bestuurd, door kapitein Son- derman,' Zwitserland co .liet vliegveld Soésterberg terugge keerd.' Direct na aankomst bega ven zij zich, naar. het -paleis. -De Nederlandsche Roomsch-Ka- tholièkéBond van Hotel-, Café- Re staura ntboi(ders en Slijters „St. Jo seph"'; heeft besloten alle. leden te adviseerer op den avund van-3 Mei te.sluiten en wel de café's om zos uur, .ende restaurants niet later dan acht uur. Dinsdag' brak brand uit in de -bosscben aan-den voet van den Le- meierberg. 'Er werd groot alarm gemaakt ójy.erschillende bosch- brahdWéergroëpen. jongens .uit h et -rij kswerkkamp Eerd e .en /mili tairen- bestreden den brand, maar konden niet verhinderen, dat 500.000 m2- bosch en/heide verloren tóngen. -'>• Bij.- dö aankomst -van- de Neder landsche mailboot Klipfontein te Marseille heeft de boottrein voor zich* thans voor, doordat het be kende theaterhureau „Minerva' zich hcrcid'heeft verklaard de voor i Mei in de Rivièrahal vastgestcl- den variétéavond uitsluitend te ge ven .voor. Parool-lezers. Aan dezen Parool-avond, die een beschaafd en-gezellig karakter zal dragen, werken :tal vaii zeer bekende klein -kunst artisten mee.o.a: de üopülaire.' Vlaamsche humorist Willv Vervoort, die door zijn rndio- optreden in Nederland reeds ver^ maartiheid heeft- verworven. „Cheerio" is één van de.: door hem. gelanceerde liedjes, dat thans door velen wordt gezongen. Voorts treden op de - charmante Vlaamsche cabaretière Suzy Mar- lèrie, de radio-imitator Oradi. even eens bekend door zijn optreden in het cabaret van Chiel de Boêr, hét accordeon-duo „De. Corita's éii dé vrouwelijke:tenor Connv AVietenz. Verder vermeldt het programma van dezen avond het optreden van den bekenden zanger Martin van Heelsbergen, „De Bübatï's" (mo derne clownerie en imitaties) en Noldy én Jack, dié.geheel nieuwe komische tapdansen zullen ópvoe-' rèh;/;r';;;; Dit uitgebreide en -veelbelovende vanété-prögramma" - zal op vlotte wijze worden afgewerkt, zoodat er voóu de darislustigën nog volop gelegenheid zal zijn '(tot/twee uur 's nachts),; een dansje te';maken. Aan hét.bal werkt mede het even eens/ bekende dahsorkest/: ,',The Sound Diggers'_metzang van Juüp'Bakker. Do entxee-prijzon voor dezen Pa- roolavohd zijtt' ƒ1.50, 2.—; 2.75 en 3.25 (proBramma inbegrepen). Na alloop trams. - Als bijzondere attractie vindt bp dezcfn avond - een gratis verloting plaats, waarvoorv-een aantal zeer R.A'.F. hebben een onderzoek in* het, eerst sinds den oorlog weer - voo: gesteld. voor geregelde aansluiting .gezorgd. De keuzecommissiejran den K.N.V.B. heeft het Nederlandsche elftal, dat Zóndag -4 Mei te Ant werpen tegen België speelt als volgt samengesteld: Doeh Kraak (Stormvogela) Achter: van Bun (MLV.V.) en van der Linden Ajax)V - Midden: Str.oker (Ajax.),. MörJng (Enschede en de Vreet (Feljen- oord) Voor: Drfiger (Ajax)VVilkes (Xerxes), Koozen Haarlem) RU- vers (N.A.C.F.) en Bergman (Blauw Wit). Reserves zijn van Vliet :(0,D,S,),. de Vos (Quick Nijmegen)Stoffelen Ajax) en van Onselen (V:S.V.). Hetgeen algemeen, verwacht-werd dat. Dragerweder als' rechtsbuiten zou worden opgesteld, is'bewaar-, heid geworden. Zjjn prestatiesin den tósteravond gespeelden^óéfen- wedstriid tegen de: Engelsche eerste leagu. club Huddersfield Town rechtvaardigen volkomen zijn her-, verkiezing. De foutjes door van Raaitc gemaakt zullen den Blauw- wltten vermoedelijk de reserve- plaats hebben gekost. Een week na de explosie in Texas- City .is er weer een opslagplaats met ammonium-nitraat in: brand gevlo gen. De. stad schijnt geen onmiddel lijk, gevaar te bedreigen. Aan igderen bezoeker wprdt^gra/ ••'tis waarop', een nummer/vermeld staat. Dit, programma''móet in ver band met de verloting goed-be waard wórden. Hoewel" de groote zaal van de .Rivièrahal plaats biedt aan onge veer dertienhonderdpersonen, worden onii de gezellige sfeer te verhoogen. niét meer dan duizend toegangsbewijzen verkocht! 1 De -kaartverkoop begint Vrijdag middag half één .aan ons kantoor, Schiedamschésingel 42 (Tel. 25430) Het optimisme dat Maandag ln Moskou heerschte, maar voor het einde van den dag alweer getemperd werd door het feit dat de be sloten zitting van den Raad var. Ministers klaarblijkelijk zonder resultaat was gebleven, is thans weer zoo goed als verdwenen. Gis teravond (daartusschen door werd over Triest gesproken) waren de ministers voortdurend ln geheime zitting hijeen, maar er werd geen communiqué gegeven en men moet dos aannemen dat geen enkele overeenstemming tot stand Is gekomen. Het ligt voor de hand dat de be sprekingen handelden over de drie nog onopgeloste* geschilpun ten van het verdrag-met Oosten rijk: de Duitsche activa, de gren zen cn de herstelbetalingen. Maan dagavond gingen er geruchten, dat de Amerikaansche delegatie een laatste compromis-voorstel zou indienen eri dat Molotqf een nieuwe regeling voor-de kwestie der Duitsche activa -ter tafel zou kunnen brengen. Naar uit be trouwbare" bron verluidt, heeft Molotof een dergelijk voorstel nïet naar vorén gebracht, doch' inte gendeel het Russische standpunt bevestigd. - Men veronderstelt te vens. dat Marshall tenslotte heeft verklaard, dat het geen. zin had de besprekingen voort te zetten, daar geen nieuwe gezichtspunten waren opgedoemd. Het is nog niet bckend, of verd er nog pogingen zullen worden aangewend, nadat de afgevaardigden tijd gehad heb ben om met lruti rèspectïeve rezee- ring.overleg te nlegen .om tot een compromis te komen, Financiëele steun In de (gewone) middagzitting behandelden de ministers het rap port van de speciale plaatsvervan gers voor de financïccle maatrege len voor Triëst. Zij kwamen tot een tweeledige overeenkomst: "L De gouverneur: van Triest moet gemachtigd worden, voor de Deriode van Juli tot September de UNO om financieelen steun inza ke buitenlandsche valuta ter waarde van. 5 millioen dollar te verzoeken.;-- 2. Het rapport van de-speciale^ financieele commissie voor Triest moet naar den Veiligheidsraad -verwezen, wjörderi.v/'T De.Tninisters deden-dé'.aanbevfr' - - - voorloopjgen raad der regeérfrig van het vrije gebied van Triëst' een-nieuwe regeling is getroffen en dat importgoederen uit Italië Wallace, die op zijn Europeesche toumooi thans Parijs bezoekt, heeft voor dc Fransche radio gepleit voor een „niet-politieke" Amerikaansche leening aan de Sovjet-Unie. Wallace noemde een dergelijke daad het bes- te middel om een duurzame vrede tc bewaren. Wallace wses op de ellende, die ten gevolge van de groote droogten in verschillende deelen van dc Sov jet-Unie heerscht ca die dit land zouden noodzaken zware herstelbe-» talingen uit dc loopende Duitsche productie tc eischen, hetgeen weer ellende in Duitschland zou veroor zaken en hierdoor onrust in Europa. Hij gaf als zijn overtuiging te ken nen, dat Sovjet-con'ununisme. Wes-?/.» teljjk socialisme en democratisch kapitalisme evengoed als de; vèr^w' schillende godsdiensten in vrede met elkaar kunnen leven. Reuter's spéciale correspondent; seint uit Parijs, dat de Fransche,;/ communisten, naar verwacht wordtv het bezoek van Wallace als het uit» gangspunt willen gebruiken voor een nieuwe campagne tegen'Trü-5: man's buitenlandsche politiek eu die van de Britsche Labourregee- ring. Wallacebrengt zijn bezoek aan Frankrijk op uitnoodiging, van" cea aantal Fransche partijleiders, onder wie. alle leiders der regeerings-par^*; then. Bij zjjn aankomst op het vliegveld Le Bourget werd Wallace/ echter uitsluitend verwelkomd 'door leiders der communistische Partij» die in groote getale waren geko- men. - -j In een telegram aan het Amcri-» V kaansche blad „New Republic",^ waarvan hh redacteur is heeft.hij z'ng jongste redevoeringen - in Engeland/; verdedigd: Door te spreken heb ik1;, sommigen mijner landgenooten be« wust gemaakt, dat Engeland bë-'i langstelling heeft voor de huidige stroomingen in Amerika en ver-j langt naar een nieuwe opkomst van.;; den liberalen geest in de U.SA Iai dien ik mijn stem niet in Engeland-^ had doen hDoren, :zou dit verraad;;/ beteekend'hebben van hetgeen het Amerikaansche volk' het meést^na^ Indien zou blijken, dat particu liere belangen bijden invoeren de verdeelingvan bouwmateria len het algemeen belang, dat door een /roede uitvoering der bouw plannen gediend wordt, doorkrui sen, zaü de .minister van. Econo mische Zaken niét nalaten de ver deel ing zélf ter hand te némen of .daaraan in.sterke:mate leiding te geven. - AIdus antwoórdt:dr. Huysmans op vragen vari mr. ten'Hagen fAr- beid) ,;over, hét gebrek pan mète- rïaleri bij de uitvoering van bousv- plannen 1946 eri.194.7. - Daar hij beslist voorhvëlke doel einden het te importberen hout wordt bestemd,'staat het dénari- voerhandel niet ^'rii He bepalen welke' houtsoortenen voor welke bestemmingdeze geïmporteerd worden. Het is'.juist, dat in het. verleden de afgegeven bonnen' voor.; bouw materialen verschillende malen niét snel,genoeg géhonoreérd kon den .worden. De.oorza.ak was hier in .geiegen dat de overheidsorga nen,nog. niet voldoende óp elkaar waren ingesteld «.Thans behoeft er niet aan te.wórden getwijfeld, dat de uitgegeven bonnen, ook indèr- .daad gehonoreerd., kunnen wor-. den. - 'l en- Joegoslavië vrijAy£n*"dóuanét rechten zullen zijn, mits weder zijds regelingen worden getroffen nïet bètrekking tot '.producten uit Trïëst. De ministers drongen ér eveneens op aan. dat alles in het werk wordt'gesteld om binnen drie maanden een nieuwe douane regeling te treffen. De besprekingen inzake een her ziening van .v het Eritsch-Russische verdrag zijn Maandag te Moskou hervat. Officieel is bekend gemaakt,, dat een algemeene gedachtenwisse- ling heeft plaatsgevonden, In samenwerking met de Belgische politie heeft de Haagsche economi sche recherche in Antwerpen zes personen gearresteerd, die deel uit maakten-, van een bende, die han delde in valsche Nwierlondsche margarinebonnen en toewijzingen,. Men bleek daarmee een wijdver takt complot ontdekt te hebben. Behalve die zes werden in; Neder land nog elf personen, in verzekerde bewaring gesteld. Bij een in Antwerpen verrichte huiszoeking kwamen 1600 vëmlsch- te margarinetoewijzingen voor den dag sik van 100 rantsoenen per stuk, waarop wanneer ze. in circulatie waren gekomen inièt' minder dan 160.000 pakjes margarine zouden zijn afgeleverd. Een speciaal vliegtuig met zeven employe's van de Delta Airlines is in Georgia (U.S.A.)-neergestort Alle inzittenden zijn om het leven geko men. Zestien officieren en man schappen werden gedood, toen een superfort, Maandag, bij Kwajalein (Marshalleilandën) neerstortte. >De „Egypte-express", waarmee troepen r levensmiddelen van rigypte naar Palestina/werden ver voerd is'bij Rehoboth ten Zuid-Oos ten van' Tel'Aviv opgeblazen. .Door/electrisch tot ontploffing, ge brachte i mijnen werden de eerste vijf wagons uit de rails geworpen. Daarna opendén de terroristen, tfie zichun de sinaasappelplantages; langs de lijn hadden verborgen, het vuur. Na een kort, maar fel gevecht na. men de aanvallers de wijk. Vijf soldaten en drie burgers, waaronder een driejarig Turksch jon- getie, „werden gedood; Voorts werden 23 militairen en 18 burgers gewpnd, waarvan, zeven 'ernsjig. .In totaal,bpvonden'zjch. pn-. geveer 25D militairen-eri 100 burgers in den trein. Een militair woordvoerder -.ver klaarde, dat dit; een1 nieuwe fase'is van het 24 uurs-offensief,dat^ dezev loodschc terroristen, zijn begonnen.; De aanval wordt, aan. de Irgoen Zwa: Leocni toegeschreven. Deze or ganisatie Lcèft namelijk gedreigd met represailles voor de executie voor vier .an haar leden. Volgensde ./„Evening/,Standard" zijn na den oorlog in verschillende deelen van de wereld bijna 250.sche pen op een mijn-geloopon..Geduren de een periode van acht dagen in Maart trof dit. ongeluk-niet miad-ir. ,dan. zeven 6cbepen: Ik heb bg 'Tnjjn besprekingen; met-U dé leiders der Britsche regeering-:./ hetzelfde vuur en hetzelfde enthOU-/:; siasme./ endezelfde - actieve-' V kracht aangetroffen als.-ia: de 1 dagen van de New; Met 67,. tegen 23," stemrnèa;^ beeft de Senaat der Ver^jrigHeffl Staten Truman's- wel^6ntwerpj|^ voor hulp aan- Griekenland 'en Turkije goedgekeurd,: twee amendementen vari de/oj^l positie verworpen waren. Het eerste amendement was; af^| komstig van Edwin Johnson ©n-l had tot doelmilitairebuli>aan/f Griekenland en Turkije uit te slui-/; ten.- Het verd met 68 tegen 22;; stemmen verworpen. Het/tweedes- amendement was een proefstem-// ming met de bedoeling de geheèlèicl zaak- op de lange baan te schui-// ven. Dit werd met 67: tegen ;23;f stemmen verworpen. Voormali-s gevangtuec van' het- concentratiekamp Buchenwald héb-;/-3 ben verklaard, datErnst Thaèl-|/ mauo, de Duitsche comaunistische/; leider door de Gestapo is doodge? echoten zoodra hij 't kamp Buchen-/'fCg; wald in den nacht vari l-7op 18 Au-|r^; gu8tus 1944 was binnengebracfrt,#" Het stoffelijk overschot werd' na gecremeerd. 11 Volgens de nazi's-was Thaelmarirti? om het leven gekomen tijdens yea// luchtaanval op/het hamp óp 28/Aü-i;/i gustus 1944. Do voormalige "gevan-j;-/; genen bevestigen Het BBC-boripht»//"' dat er op. dien .dag. geen- luchta,aa-.^' val op het kamp had .plaats gevou*/ den. 1 Het wetsontwerp tot "invoering - van een buitengewoon: pensióeni^ voor deelnemers aan het-verzet, en f;/: voor hun nagelaten bef rekkingen^ dat vorige week aan de Tweede Ka--f mer. is aangeboden, heeft een, oii-7jg derwerp van, bespreking uitgemaakt!/'''" op een te 's-Gravenhage gehouden;// vergadering van vertegenwoordi-/' gers van organisaties van' hen, die./ in t bet Overzet werkzaarii vgéwéestf zijn, e.d.-•":;"••/•/ Vertegenwoordigd - waren doE. Stichting 1940—1945, do Stichting Friesland 1940—1943, de federatie/^ van oud-illegale werkers, de fedev- ratie gemeenschap oud-illegale wer-; kers, dé vereeniging van ex-politi©^> ke gevangenen en voormalig verzet Zuid-Holland. V ""/'"'v: Men bleek ernstig feleurgesteld-/ door wat thans aan de kamer woTdt# voorgesteld." Deze' teleurstelling/^ gold vooral de regelingen voor de^ weduwenpensioenen en men was/ van .oordeel, dat door dit wetsont-/ werp de verwachtingen, _welke 'ge-'/ ,wekt waren, niet worden vervuld.»^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1