C D STADSNIEUWS PVROUM jO'T'l'lltfrf Welt -uit Jtugi" v koeriersters Tamboers- en pijpers corps „Harmonie" Leelijke val AGENDA Radio-programma SCHEEPVAART SCHIEDAM- STENO-TYPISTE JONGEDAME JCHOÖN MAAK-TID atOERIERSTER-TIIDr; Er wordt veel geruild... KOERIERSTER s c hoonrnaaktarief Gelieve te plaatsen: ZATERDAG 26 APRIL vm^mm •*-"> - -- - - -..., "Woensdag 23 April 1947 $kJ?* was ten opgewekt feest dat gnet tamboers- en püperscorps „Har. riJh toehoorders Dinsdag, g;*ydnd iirde taal van de RJC. Bond fövoorzetto-' |iï; Een der nummers die wel bet best vertolkt, "was de bloemenwats ^an D. Hol. fev/.De Jong-Hannoni^ die onder lel fiöing stond van W. Mak. deed het jgooK niet kwaad, alhoewel er nog al iets nSast ^ePy'PtM Wfird- 'l'ïy marschband verzorgde het JChtere deel van het programma. eigen krachten zyn tusschen bedrijven door korte één-acters pPSevoerd. De uitvoering, die ook bijgewoond door den burgemees- '*v* Bar* P®«k> werd door den neer j. Veenman,. voorzitter der «^Mnome met gebed geopend. Söfifn dirigent S. Eikelenboom werd den aanvang van het programma vr .een fecstmarsch toegespeeld tereere zy« gezinsnitbreidmg. - Donderdagavond volgt een reprise 'feWUi'^'deie 200 zeer geslaagde uit. ■•voering. És Do scholier van de Ambachts- ggeltool T-A-T, vjei tyd.ens het schil- .deren: van de buitendeur der school mot onbekende oorzaak van een •ladder. Hij brak zün linkerpols co. na'door den G.G.D. ter plaat- |ée te ryn geholpen, naar het gs- $?Wate-ziekenhuïs overgebracht. Advi escommissie Gew. ||pArbeidsbureau T cA Dezer dagen is een Commissie kfnc* t? de Koninklijke Vereeni- van Adviesvóórden Directeur l.os^ en ^'cst* organiseeren Concert: 24 Aprü Volksbond, 8 uur: Tamboer- en Pijpercorps „Har- morde". 23 April. ÏLK. Volksbond. 2.30 en J-30 uur; Kinderkoor „Het Wes ten". 23 April. Julianakerk, 8 uur: Orat ver. „Laus Deo" met „Die Jahreszeiten". Too gee l. en Dans: 24 ApriL Musis Sacrum, 8 uur: Javaansche cuKureele avond met ensemble Raden S. Hardjodi- «nggo. Films: Passage-theater, Da. 2. 6.45 en 9-15. Za. en Zo. 1.45. 4.15. 6.45 en 0-15 uur De Kleine Man. Op het tooneel. Frans v Schalk, Monopole. Da. 2. 7 er 9 uur. Vr. en Za. 2. 5. 7 en 9 uhr. Zo. 3. 5. 7 en 9 uur; Kampioen op sokken. Tentoonstellingen: Stedelijk Museum. Da. 10-5 uur: Antoon van "Welie. Bijeenkom s.'t.e n en Vergaderingen: 21--23 ApriL Vereenigingslokaal: Maranatha-conferentie. 25 April, Amstelbron, 8 uur; Le denvergadering, Oranjever eeni- gwg. distributie-agenda Donderdag vindt van 9—1230 en 2— o uur in het distributiekantoor aan de Sroersvest de uitreiking plaats van a an vullings bonkaarten voor de letters Sch. tm. T. Schoenenbonnen voor de nummers i. oi 5 worden er uitgereikt aan de geheeie letter L. Javaonsche cultureele avond in Musis -Sacrum De plaatselijke afdcelingen van het AlgemeenNederlandsch Vér- r?v,an het Bijkantoor Vlaardingen ?».yan het Gewestelijk Arbeidsbti- ^rea» Botterdam geïnstalleerd. Op Lvoordracht van de Stichting van fide-Arbeid werden benoemd: Voor ster: J. Buis, leden: A. Moerman Uzn., X L. Jonker. A. J. de Jong, Halkes, M. v. d# Velden en ^A.3orsbOOtn. Y," Burgerlijke stand Él^oren: Pranciscus Henricus .iWillibrordus, z. v. W. Th. A. Nef- Trens en E- L. L. Evers, Ch. de Bour- Donderdagavond in samenwer king met de Schiedamsche Volks universiteit een Javaanschen ctil- tiireelen avond iQ Musis Sacrum, die ook voor nict-ledcn toeganke lijk is. Een zeer gevarieerd pro gramma van Javhansche muziek en tooneelspel. Voor onze stadgenooten nu de gelegenheid te toonen. dat ze toch werkelijk belangstelling hebben voor cultuur ai leek het soms wel eens anders en dat ze waar- deering hebben vpor het streven orsnnWendc vereenfeta- Nasaauiaan 75 ya? pen. on5-ïn bennis te brengen 'met S?% Overleden: a van Leeuwen, 56 j. 1 de eeuwenoude cultuur van een 75; A. Osterholt, 3 yv.' bied, waarop tegenwoordig de oletstraat X; L- 'XL Rensman. f oogen van de geheeie wereld zijn u^s5traat 5S- gericht. Kaarten voor, dezen unie^ MirC nr, i kcn avond zijn verkrijgbaar aan ^Reveer gcrefonneerde jon- de volgende adressen: Boerhaave-- .geren zoowel jongens als meis> j laan 124, Prins Mauritsstraat 11 het' pIan om van 23 6. Stadhouderslaan 62, Oude Maas- Wtus'te gaan kampeo- j straat S5 en Rubensplein 16a: voor -v^n40p eCn errein Noord-Bra- i zoover voorradig eventueel nog pant. "s avonds aan de zaal. Niet opgelet v De 61-jarige* wïelrjjder F. H. van G., woonachtig aan den Havendyk, stak 'gisteren bjj het .Pompstation direct na het oversteken van de trambaan den .Rotterdamachedijk, o^r. Een personenauto, bestuurd door C. L. v. d. D. uit Delfgauw, die eveneens uit do ricliting Rotter dam kwam en vlak achter Van fl. reéd, kan hoewel de bestuurder krachtig remde niet tijdig stoppen loódat de wielrijder werd aangere den en tegen den grond gesmakt. Met een sehedelbasisfractuur ïs hij in de Dr. Noletstichting opgeno men. j WOENSDAG 23 APRIL Ai'ondprograrrtmo HILVERSUM 301,5 M.: 18.00 iV/euws; iS.15 Var a-V aria; 1820 Walsmuz.; 1830 Ned. Strijdkr.; <f9,0Q Spellingrisrede; 19.15 Or.pl.: 1930 Lezing; 2Ü-M Nieuws; 20.05 Dingen v, d. dag; 20.15 De Krekels; 20.45 Omrocpork.; 2130 T^oJksver- haal; 22.00 Koorzang; 22.15 The Ramblers; 22.45 Toespraak; 23.00 rinperoTub-n .^nededcelmp) Speciaal huidmicJclel voor vrouwenschoon uit de Pu rol-Fa brieken. iYlenu's; 23.15 Viool en piano: 23.25 24.00 j4 Vond Wenken. HILVERSUM 11-4153 18.00 Mandolinata; 28,45 Landen tuin bouw; 191X1 Nieuws; 19,15' Het nieuws uit Indie; 1930 Eng. les; 20.00 Nieuws; 20.05 Symph Orfc.; 20.30 Orgelconcert; 2ll>0 Causerie 2130 Koor m. orgel: 22.00 Nieuws 22d 5 A ctueel geluid; 2230 Sariion ni. ork.; 22.45 Avondoverdenking; 24.00 Gcvar. concert. DO ND ERDA G.24 A PRIL Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM l 3013. Ah: 740 Nieuws; 7.15 Gymn.; 730 Muz. b. h. ontbijt; 830 Nieuws; 8.15 Koorzang; 8.IS Morgenklanken9.15 Gr. muz.; 10.00 Voordracht10.15 Gr. muz.; 1C30 P.v.d-r-J.; 12.15 Museite-ork.; 1230 Orgelspel; 13.00 Nieuws; 13.15 The Ramblers; 13.50 Kozakkenkoor 14.00 Pianowerken; 1435 Gedichten; 14.40 Opera Carmen; 1535 Gr.muz.; 1630 Omroepfcamerorfc.; 16.40 Voor de jeugd; 17.13 Gr. muz. HILVERSUM 7 4153 M.: 7.00 Nieuws; 7.15 Gynin.; 730 Gebed; 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk den dag; 9.00 Muziekkalepoer; 945 Concert; 930 WFaterst. en- po/, bcr.; 930 Peter Kreuder; 10.00 Leger des heits; 10.15 Morgendienst; 10.45 5#rydorfcesl; 114Q De Zonnebloem; 11.45 Koor- zang; 12.00 Angelus; 1243 Viool en piano; 1230 Vaudeville-ork.; 12.55 Zonnewijzer: 13.00 Nieuws; 13.15 Vatrdevii/e-orfc.; 13.45 Vrouwen- varta; 1440 Siafmuz.; 14.40 Cause rie; 15.00 Vroolijke klanken; 15.30 Hoborecital; 16.00 Bijbellezing; 16-45 Amati-trio; 17j5 March Weber en Bing Crosby1730 Het rijk over zee. f AANGEKOMEN SCHEPEN Stentor Umuiden Welsmuller Dor drecht; Nestor IJmuiden Weismuller Dordrecht; Ingeborg Sandeljord NecL Bevr. kant, Zwljndrecht. traan; Agla Marina Casablanca Francalse. Rhenane Waalhaven ledig Caplto Bristol Muller Merwehavert, stukgoed. 23 Ajirïl Sctas Goolc Vermaas le Kat. Haven Ijzer; Topa Topa New, York L. van Antw Runclmnn Mcrvvehavcn rtukg Alcione Ip^vlch van Es Lekhaven ledig PresUius I Bergen Vinke Merwehaven visch; Triton iQueensborough Fumess Merwehaven, ledig; Anson Mtlles Nor folk S.S.M. Waalhaven, kolen;Sanden- burgh Hango Muller Merwehaven gtukg.- Empire Parkestoii Harwich Hoek van. Holland Oranje Nassau Harwich Hoek van. Holland. VERTROKKEN SCHEPEN 22. April Kilisbergen Noordzee; Delfhaven Bue nos Ayres via Antwerpen: Van Brakel Lubeok: Strijpe Cardiff: Eban Lowe stoft Ellinor Mnlmö vla Antwerpen; Hondsrug Grimsby Olivian Coast New- CasUe; Melrose Abbey Hull; Vulcanus Savona; Empire Wansbeck Harwich: Villa Franca Lissabon via Havre: Has- kcrland Lelth; Prague Harwich Loanda Londen. 23 April Meonta Bangkok via Marseille; Stork Londen. De wind Is W.Z.W, matige bries, be wolkte lucht, matige zee. SCHEEPSBEWEGINGEN Andijk, 10 van Rotterdam te New Or leans; Aruba, AmsterdamValparaiso 21 te Callao: Axeldjjk, Vancouver naar Rotterdam, 21 te San Francisco; Alci- nous, 21 tc Port Swettenham: Ardea. 21 te Bona; Amstclstroom p. 21 Barry Is land Ariadne 21 van Catania naar Mes sina. Democraat, 21 van Antwerpen naar Horten. Edam, ID von New Orleans naar Rot- IP ||T M°ö f. X |f. ,B terdara. 6 Mei te Londen verwacht. Fsrmsum. 21 van New York te Phila delphia: Frlso, 21 van Antwerpen naor Boston. - Glashaven. 21 te Gothenburg van Rot terdam. Hemony (éx Gecrge P. hlckayl 20 van Baltimore naar Rotterdam. Helvetia.-pj.-20 Kaap Serrat. Rotter dam— Bntavia: Hero. 17 van Port au Prince naor Curacao. Lathi 21 te Abö van Rotterdam: Lena. IS van Tunis naar CatnnSa; Larix 18 te Marseille -van Konakri.' Neleus p. 21 Gibraltar naar Amster dam: Nettle 20 van. Kopenhagen naar Gothenburg; Noorstad p. I7r Lizard van Penzance; Noordwijk. 21 te CuracaO, Puerto La Cruz: Nyenburgh, 21 te >IaI- mö van Halmstad. .-■.V-.rr Omtandia, ID van Lelxoes naar'Se- vflUu' Robert Fruin. J9 vau Halifax", via Port Said naar Ned, Indië. Singkep, ,21 te Kaapstad. Amsterdam Bei ra verbeterd bericht); Soemb* p. 17 Lizard; Tjikampek. Amsterdam—Batavia. 9 ■van Aden; Talisse, 19 te Balik Papa% (verbeterd bericht). Veoncnhurch. 20 van Rotterdam i« Kingsiynn. Westerdam. 20 van Rotterdam ft New York, vertrekt 30 April -naar Rot terdam; WUJn. p. 17 Lizard van Flv. mouth- Willem Barendsz (walv.) 20't Kaapstad - Euj-derburgh, 21 van Rotterdam t« Newport (Mon.); Zeehond. 2i van Ant werpen le Oslo. Op middólgropte fabriek kunnen direct ge plaatst worden; - VOLWASSEN EN AANKOMENDE METAALDRAAIERS BANKWERKERS ELECTRISCHE LASSCHERS Adres: ARIJ JORDAANS, Hoofdstraat 32—34—36 Schiedam let. 68260 GE\HAAGD; Voor spoedige indiensttreding ml. ol vr. aankomend KANTOORBEDIENDE Sollicitaties: Coöperatie „D-E-S." KETHELSTRAAT *10. SCHIEDAM 40S. „Dus," ging ik nog steeds een beetje ver baasd verder, „dus, jij, koningèh... Carolus, hebt me hierheen laten brengen „Jaja," zei Caro- Jus trotsch, „die twee swarte mannen rijn knechten van me. Van iemand die in jouw land geweest was en je toevallig gezien heeft, hoorde ik dat er ten jongetje-, wat. dat ak twee druppels water op me leek, ik heb toen twee bedienden uitgestuurd om je te zoeken en je te laten halen. Dat is alles!" „Zoo," zei ik langzaam en dreigend, want'ik voelde een hevige woede ia 'mij opkomen, „zoo... dat,Is alles." En plotseling kon ik mij niet langer inhouden... dat verwaande kereltje tegenover me was de schuld van al mijn angst..! en daar was hij nog trotsch op ook. „Zeg. koning Karei- tje/. schreeuwde ik, „waar haal jij dfc brutaliteit van- daan om zoo sprekend op mij te lijken en me. dan nog tc laten ontvoeren ooklj „Ik ben zoo vrij als een vogeltje in de lucht, ïk ben Ketelbinkie uit Nederland,waar mijn vader belasting betaald en mijn moeder aardappels schÜt, Daar hoor ik thuis en als Ik reizen ga. doe ik dat voor mijn plezier en niet omdat zoon verwaand koninkje dat. wenschb Hier/pak aan!" tk gaf Carolus zijn verdiende loon. maar. hfj nameet niet zonder, terugbetaling; het werd een stevige vechtpartij, waarin ik al mijn opgekropte woede van de laatste dagen luchtte. Hard slaan deden wé niet en we hielden weer spoedig op, want bet was telkens net of je jezelf een klap gaf, zoo stérk leken wij op elkaar„En," hijgde ik, toen de vrede weer getcekend was, „nu kunnen we praten. Wat wou jij eigenlijk van mij, Kareltjc?" SLAAPKAMER cf ZIT- cn SLAAPKAMER aangeb. met pension- Brieven letters S. E. O. Bureau, van dit Blad. Woningruil: Aangeb. bov.- huis, 3. kamers, keuken. 2 slaapk. f 5, voor ben.huis. met 4 kamers. Br.. DO. 1624 bur. van dit blad. Tc koop: Zomerjasje (beige) 2 jurkjes. Looft 2 i 3 j. Lek straat 17 b. Schiedam. Wij koopen en verkoopen, flesschen, kruiken, en be mande flesschon. F. a! rensman Groenewcegje 58, TeL S7217, Schiedam. Tc koop: Decoupeer- of wip- zaag en gr. m. kinderledi- kant van meubelmaker v. Pelt. Huijsmansstraat 46 c. Wonlngruil, woning Rotter dam-W. Haspelsstr: 13, ben. voor klein gezin. Huur f 5.50 p. w.in ruil v. woning, Schiedam. Tc koop: 1 pers. ledikant, flinke spiegel, houten wieg, ■wintermantel, mantelcost. en zijden japon. kl. maat. Stad- houdcrslaan 19, Schiedam. Verhuur v. complete bruids- küeeding (dames en heeren). Mej. Ham, No. 65, Schiedam (Spoorbrug over het water bij Post II). - Typewerk. Heer. in be2it van schrijfmachine, belast zich met typewerk;'admini stratie; correspondentie; ma nuscripten enz. Br. no. S. 1623 bur. v. d. blad. Lange Heven 141, Net persoon, zoekt degelijk kosthuis in Schiedam- Br. no. 1622 bur. van dit bi. De C. V. TH. J. L. van den BERG vraagt vooV haar afd, corr. Leeft, dr 20 jr. Mulo-dipL eenige kennis Fr., Eng. gewenscht Uitstekend In Ned. In de afd. Adm, kati ter opleiding geplaatst worden ca. 18 Jr. Mulo-dipL Voor'krachten met ijver en verant woordelijkheidsgevoel goede vooruitzichten.SolL uitsL schr. aan; TH. J. L. van den Berg, Postbus 34, Schiedam. 1—10 mm 2.—IEDERE 5 mm MEER I.- Door omstandigh. fonkelnieuw' dames- en heeren ZwiL-.,arm- bandborioge- 18—24 zien Snel- linckstr- 34 b. I.g^Lz. kinderwagen en uwe suède schoenen, sm. m. 37. J- v. d. Schrier, Vlasakkerstr. 64. TE KOOP- H-H. Glas in Looözetters. Een WWJteUinu ni W-Ooms- Druk.|5fr;<Sood,!">I™ - - „ï.lhlokken «n wielen t.g.aJi-. te- &ke-stand met mvejitaris Elke iS-branche, .JnL NteuwveLd. ^Stadboudersweg 120, TeL ®Een-;;einooi eiken buffet i cn pittfcen;. kop- en schotelrek. gr. eiken spi egeL Alles vooroor- Silogsche kwaL Na 6 uur. Bfl; Spiegelnissorkade 15.'! JZangkool, is JcpoitJes, inmaak- |h»ttengrasmach.. aL keuken- steL klass. gram.pl., aquarium Beyerlandsch eia an 5. tiet*11 bankstel, losse kussens, "onvloerkleed. spiegel, got. jt-elee,: haard, gob ovèrgor- pen. Beyerlandscheiaart 3. l-Pfano';:/.500,—- Weinig be- i^speeld.^Goed onderhouden, grspotprüs 500.Tevens stu- .e diepiano aangeb. tegen zeer billijken prijs- H, Voogt, Berg- |cwegi341. -v. Kinderledikaut, half rond rao- i- del. Math.diJk 331 b. bov. bel. Licht JX.O. motorrijwiel met i. J_.IC.IJE lUUlun IJ WJCJ «„CE L- prima banden. SnelUnckstraat •r 6; 5—7 uur. PAangeb^ peidngeesjes, off. .Sistainboom, Gevr. luidspreker. S'Kat,:Lagendijk 121'a. etage leeg te leverenbij ^aankoop pand voor belegging. #In' het Oosten. Br. no. 7787 ®Adv.bun Harte, zaagmolen- Adrift 33 a. R'dam. /Postzegels. Het:, goedkoopste fadreayraet ruime keuze is J. Iv^vHoek. Goudschestngel 512. ?iTeL"r24984.Heeft u maco's. ibmt XTr dan eens kjjkea. iBen'goede smoking, Xa half 8 g|timis- Heemraadssingel 90, SMattless 1340 350, K.K.. §AriH-R-H. 500 cc. K.K. 1937. ïf Citro&t -1936 -i tons bestelwa- §;geri- Hoogiandstr. 128 a. R'dam: Te koop nwe öeercnflets met nwe banden. Te bevr. TVIlle- brordnsplein 5. Van 6—7 u. |'MKl2iderwaSen, De Lange, Bea- ËTeT- Overn. aangeb. 3 h. cost, Km; 30. 3 p. heerenschoenen, m. Jê-45 'en 2 tuinstoelen. Na 6. uur, Pbebilve Woensdag. Harddra- ^yerstr.v-49 b._ ËOrgelj-'te.- koop. merk Mflller- Iprefldeh-11 registers met jsfoxhumana. C. Ch. Breurman, aScboonoordstr. 42. Tot 5J50 uur. Hoer bedekking te koop. Ruim S;vïïl,,/.:v.o. moquette - (gebr.); ■~3xZ>->70' cm., effen grijs,zeer Stgesclu' voor traplooper.- C- Ch. ^Ereurman, Schoonoordstr. 42. Ü^Tot 5JK? uur. graszoden. Alle da gen gvexsebe graszoden.. Br. kwaL Tuinders reductie.c. V- d. Heuvel, plantenhandel, Stand- jjiaats Noordplein. |Voll-: onder- en bovengeblt Porseleinentanden1? en ?:2v jaar garantie.- Beta- iling.'vanaf 1.— P.; w. -Bene-, Egouwcrlaan - el, Dordtschelaan. *ij-Tcsto-Bouwplaten 13 /min. ^ik/!30(L-25o—200x115 cmi 2^— AGroen r.*n tel. 73/.-Koïenaarstraat. 6la/b. r. low te koop. 10 m. oud, 'stamboom." pracht 'dier. J. :^Aret,"'Adr. Milderstraat 78 in-'pracht vloerkleed 3 bij 4. - -v Zwaanshals 223, na vens een zandslüpsteen. no. 2213 Parool. Roode chow chow, 12 weken; Bouvier,- n maanden m. stam boom F-; Ierse he Setters en een gray hound. N. Hijnen, Jac. Catsstr. 73, bjj Zwart Janstr. j_. Zingende mankanaries f 13^—, kattenbakken, hondencake en lederwerken. Hijnen, Jac, Catsstr. 73, -• bjj /Zwart Janstr. Old finish bureau, .pracht stuk. vaste prijs 250,—: 's avonds na 1 uur. Nw. Binnenweg 30L rend, prhna staat en moi eiken dressoir 185,.Noor- lander. Rosestraat 260.. Zuid. Woonschip, flinke ruimte.- Schieving, Zegwaardstraat 22. KoffergraujofooJL .V damesfiets m. banden,, lm. bontjas grijs, m. 42, motorlaarzen m. 44-45. rijbroek eri kristal pick-up. *s Avonds na 7 u. van Ostade- 2aan 59 b, Schiedam. Wuchkuipen, trapleeren en. alle soorten solide houtwaren. J. Ouwersloot, Schledamsche- weg 109. TeL 38422. Te koop heerenfiets, "compl., zinken badkuip, clné-kodak 15 mm.,' fototoestel, 2, violen, ban jo, guitaar, trompet. MathJaan 334 ond. beL Van 10—19 uur. Eikenhouten schrijfbureau m. bureaustoel, f 135,eiken houten boekenkast met gla zen deuren, 25,—2 gr. boe kenrekken met roeden en gor dijnen, t 30.— p. st Alles in goeden staat ert 1 faut. en 1 klok. Maarten Dijkshoornlaan 35, TeL',41359.,^: -UI B.M. bouwjaar 194L vast zwaard» tuig en hulk., ln goe den staat. Br. no,.-2207; parooL V;o. kinderwagen, box met mat. k. ledikant je. fietsmand je voor kind, W. F. afasson, Sophlakade 8. z pers. en l jpers. ombouw, gr. mantelpak m. 42, nwe sport- sch. mét Epekz. m 38%; of rui len vy nu 39; vlaggemanstr. 6a lx h' Licht motorrijwiel arjigeb. 76 C.C., trapbeweglng. Te - zien Zoutziederstr, 23. - v 2 pers. ledikant, z... spiraal. 2 stoelen m.tafel «n'. nachtk. alles eiken, I.g.st. Bruine vos. J. .vvv Dijk. .Duivenvoordestr/3.7. Aqnariums, Maanvisschen. roodvos radiotafel, 's Av. n" 8 uur. Coolschedwarsstr. 4b lx b. Pr. kampeertent 3x2%. m- prijs 80,—Schaap. Zw. dB Croon- str. 38 b. Nieuwe zetbank. 1 m. breed. J. pleruourtraat L Pracht trommel en piston. Wasserman. W. Varkenoordsch- weg 445. Mooie hulskamerlamp. Vaste prijs M7,50, wegens overcompL Smits, Groeninxstr. 18. 2 faut-, 4 stoelen, ultschuif- tafel. ronde tafel, schemer lamp en zijden kap. g. van Langeveld. Abr. Kuyperl. 52- CompL hanflweeitoestel met schraag. 2 kammen, klein rond kantkloskUEsen- Dresseihuve-, straat 22 a. Z^-a.n- compl. h.rijwlel, merk Fongere, evt. ruilen v. koffer- sehrijfmach. Tusschen 95 u. Burg- Melneszlaan 110 lx b. Antieke openhaardkachel wa pen Twee i.boxO^ö, groot Fransplegelglas met omlijsting, hondenhok, middelgroot, groo- te hondenmand en weckkast. Na 6 uur. B. L, Koetze. Groep- Btr. 51 b. Woon- of directiekeetwagen en een directiekeet -»ol zomer huisje te koop 3x4 M. Ger. Schoitenfitr. 101. Inschrijving o'p '--Winkler, prins (in Mei te versdhijfien). Kruls- beck. Beatrijsstraat 42, n: n.m. Nieuw vloerkleed, 2%x3%. kleur vrijnrood. Schermlaan 10c bov. bel. Manteloost. <jonkerbL. voor- oorL kwal., m. 3840, 75. K, rfe Vos, Dordtschelaan 220. TE KOOP GEVRAAGD i-pers- Kano. uneven m. uiter- sten prijs A. de Jonge, Zaag- molenstr. 176 a. IV. Kroet. Kooptalles; huis raad, bedden, kleeding, ook lompen. Gaffelstr, 86. 1 x b., R'dam. Afgeknipt haar of vlechten. Wij betalen den hoogsten prijs. Académie de Beauté, Westersingel ie. Ter overname gevr.' dame5- kapjalon m. schoonheldsafdee- ling op goeden stand gelegen. Br. Jetter S. Parool, Polder- lakn 24. Te koop gevr. afgeknipt haar of vlechten, wij betalen den hoogsten prijs.- Academie de Beauté. Westersingel 18. Meisjesflets, beslisfc'rin g, st De Waard, Slachthulsstr, 24. Wit geëm. bad tnet gasgeiser, zonder gebreken, v. d. Horst. Breitnerringeï 35. H'berg. Piusm. 2 m3 nieuwkort hout te koop. zeer gescb. voor speel goed of iets dergelijks, spoed. Br. o. letter H- adv.-bur. Ben jamin. Stadhoudersweg Occasion! Te kocp: veulen- bontmantel. m. 40. Nwe Bin- nenweg 337 (winkel). Te koop pr. h. rij wiel met z.g- a.n, banden. Bergsche Dorp- str. 34> Nieuwe J taal box, kinderledi kant. 2 pers, ledikant met ma trassen- Of rullen 1 pers. ojl- klapbed met ombouw. L. den Hyer, Nlc. Beetsstfaat T a.- Ultdraaihaard te koop, ook rul len voor divanbed, met Aupiög matras. Rauwenhoffstr. 50 a. Radio m. namenschaal» speelt pr. Prijs 7 185.'s Avonds tusschen 6 en 7 uur te zien- Van Weelstraat 44 B Weet. Nieuw Stokvis heerenrUwlH met nieuwe banden- Adr. v. d. Doeslaan 50 a, H'berg. Tel- 41865. ....V Juncker motorrijwiel (defect). J. van Balen, Rembrandtstraat 35 b. ••.•"u/". "a Wattdelwagen v.o., loopt op kogellagers, verchroomde epat- borden. A Verhoef, Smltshoek Bergschehoek. Uitrolbaar .projectiescherm en tafelbiljart, compL Roeters, TeL 46132.. JT,; Gr., gieter, weckglazen. japon- neii, oude damesmantel. Na 7 uur. Braber. Tambocrstr. 13 a. Eiken linnenkast, 5 stoelen, theemeubel,domesfautcull. spiegel/ salontafeltje, bloem- tafeltjes. Hudsonstraat 5 ben 's Avonds tusschen 5 en 8 u. Pr. bruidsjapon met sleep, tascbje, onderjurk, kroontje, linnen schoenen. Spanjaardstr. 118 b. - 3-wIeIlge kinderfiets, vliegen de Hollander. Jansen. Albr- Engelmanstraat 69. na 6 uur. Z.g.am. kinderwagen, Polder man. Math.dijk 285. 2 per», kapokbed met kussens. Herinerstraat 25 b,' bov, beL Dressoir of buffet en 2 pers. eiken ledikant. Br. 3259 adv. bur. Zaagmolenstr, 47. Te koop fiëvr. afgeknipt' haar of vlechten, "tyfj betalen- derij hoogsten prijs. Academie de" Beauté, Westersingel 18. Te"" koop gevr. camera 6-9 of kleinb. en smalfil minst. Br. Emmastr. 11. Bijawijk. Tel. 119367. Te koop gevr. D. fiets zonder banden in goeden st. evt on derdeden. D, Bijl. Zestlenho- venstr. 12a- Gevr. AMBeluumt kleed, over gordijnen. looper, J wandelwa gen. Br. no. 2167. Tuinbank cf tulnameubl., goe den st, evt. ruilen tegen nwe kachel compl. Aanb. Gr. Zoom 255. Oude rijwielen en. onderdee- lerr. Zendt briefkaart, wij ko men kijken. Hooïdrift 110 (W.) Te koop gevr. kinderautnotje, defect geen bezw. J. W. Kops. Palmstr. 5. TeL 34138. Gevr. lage ronde salontafel m. of z. glasplaat C. v. Gent. Jac. Catsstr. 92. Gevr. lederen damesmotorjas, m. 44. te rullen tegen, schapen wol. Math.diJk 337 e, Th. de Vos, na .7 uur, Ing. vr. per 1 Mei ztt-slaapka- mcr met volL pens., omg. H'berg, weekend afw. b.b.h,b. Br. no. 2211 Parool. ,/--C3 gekocht en verkocht in den schoonmaaktijd! Laat.eea Koerierster bemiddelen. Maar doe f j het dan nu,"want Zaterdag 26 April a.s. is: Ij %et DEN EAATSTEN DAG dat U;op den hieronder afgedrukten bon een goed- - -L koope Koeriereter kunt plaatsen, j l-O GRIJP NOG DE KANS! !A 2aagmoIcnstr; 176 a. Te huur gr. kelderruimte, zeer geschikt v. wcrkpl- of op. slagpL 'Br. no. 2215 PoróOl. avondjaponnen. Nette leerling kapstergevr. A. de Swart. Tel. 48877, Straat weg 40. Te huur gem. zit-sl.k., str. w„ voor heer of dame b.b.h(h., {1 Mei). Risselade, BeUkeisweg 28 a. Aangeb. kantoorruimte of bergplaats. Omg. Marconiplein. Br. t) o. 2184, ParooL Aangeb. zit- en/of zit-slaap ka- mer te Schiebroek gebr. van tel. en bad. Met» of zander pension. Br. no. 1711 Adv.bur. Harte, Zaagmol endrif t 35 a| Rotterdam. Voor 1 of 2 heeren zonnige R. met pracht uitzicht. Saftle- "onstraat 37 a. Frissche slaapk. op netten stand, omg. Dordtschelaan, heer of dame b.b.h-h- Br. no. 250 Kiosk Randweg. Gr. gem. zit-slaapk- te huur. zonder pens., voor 1 pers. Br. 2174 Parool. Aangeb. Centr. gr. gem, zolder- sJaapkamer, hl!een slapen, net te omgeving. De Kuyper, v. Brakelstr. 10 a. Gem. zit-slaapk. m. pens.v. 1 of 2 heeron, b.b.h.h.. z. gesch. v. 2 vrienden. Bad aanw. Zr. T. Liefveld, Kortenaerstr. 15a. lessen A.N.W.B. Bonds-Auto-Mo tor. rijschool Eversteyn. Bezitter Ned. Grootvaardigheidsdlplo- tna. School van. vertrouwen. Violierstraat 32, Tel. 73150. Thans ook Henegouwerlaan 6, bij Beukelsdijktünnel, Tel. 35666. Autorijschool „Llndo", West zeedijk 14, teL 21588. voor "be trouwbaar autoles p. cursus van 10 lessen 5o,—Desge- jvenscht: van huis gehaaid en gebracht. Auto-rSJscbool H. P. Take, ge- dfpl. K.N.A.C.-instrueteur A.3ST. •W.B.-Bondsaütorijschool, ,Jan Sonjestr. 4 (nabij Middelland- straat), Tel. 3B777. Autorijschool Will A. Louwe, gedipl. K.NA.C.-instructeur A-NAV.B. Eondsautorij school èenig bezitter Ned. Super grootvaardfgheidsdtpL G. J. Mulderstraat 79, Tel. 30321. Te huur Nws Binnenweg ka mer en serre voor 2 heeren of echtp. z.k„ met pens. Br. no, ""1 ParooL te mrrm gevraagd Bej. echtp. b.b.hli. vr. vrije zit-sLk. met of z. eenv. ontbijt (geen-pens.), Spangen, Delfs- haven of Krai. Br. H. de Boer, Borselaarstr. 9 a Z. - B.z^. net meisje, 25 J„ voor de huish... d,e.n.i zelfst. werken en koken. Ltefst R'dam West of Schiedam. Br. nö. 2199ParooL Nette dame zag zich gaarne geplaatst als hulshoudster in moederloos gezin. Br. no. 2217, 36-J. vrouw zoekt betrekking als huishoudster, intern. Br. no. 2166 parool. Accordeons, koffergramofoons, banjo's. guitaren. Simonls, Boyerl.laan no. 29, telefoon .71160.: Perzen, kleeden, loopers, meu- bélen te koop gevr. C. F. Ber lijn. Heemraadssingel 106 B, Tel; 32569. yr: - Gèyr. tandem nu of z- banden. Br. prijsopg.. no. 83 Kiosk Kruisplein. Fototoestel Rollyflex of soort- gdyk In goeden st.' J. de Jong.' v. d. Hilatstr. 22 a (WO; W. Kroet koopt ailes, huis raad, -bedden, kleeding ook lompen- Gaffelstr.. 86, l x b. Goed XototoesteL Aanb. met gegevens en uitersten prijs on der nó. 2170 Parool, Collectie moderne gramofoon- piaten- Aanb. met duidelijke omschrijving ,van soort.aantal en uitersten prijs onder no. 2160 parool. koop gevr. rulmkoffer. Duif er, Virulyplein 10 a. Te koop gevr. markies, v. d. Horst,:Brettnersiogel 35, H'berg,. Een of meerdere panden te koop gevr, voor pensioen fonds. uitv. inl. onöer letter H. Adv.bur, Benjamin; Stad-" houders-weg 30, Eiken, of mahonie 2-,'af 3-deurs linnenkast, eiken waschcom- mode en dreS3air. Br. P. 3263, Adv.bur, Zaagmolénstr. "471 Gevr. klnderledikant, groote maat. in goeden,, staat. A. M, P. VerweijStadhoudersweg 104. Tel. 43121. Bedrijf te koop gevr. evt;'deel genootschap door: ervaren" za kenman. Br. no. 2176 bur. v. d.: blad. r TE HUUR AANGEBODEN 2 ongem. zolderkamertjes te huur v. net meisje. b.b.h.h. Tel. 23720. Gem. zit-slaapk. met of zonder pension, Udst heer welke met weekend afw. Bexgschclaan 44 b. IL - Bestaande stoom ververij-vraagt te Schiedam af Rotterdam fabriekspand te huur. Br. on- der no. 2200 Parool. PERSONEEL AANGEB. Nette alleenst. deme (wed.}, zoekt .plaatsing ajs htxishouil- ster by beslist netten heer,, middelb. leeft. Br. no. 5294, Boekh. v. Dordrecht,-Benthui- zerstr. 84.1", V/oningrull. Aangeb. flat, le et., 4 k., keu... douchecel: bij Goudschesingel (Wereldhaven) voor ruimere woning. Br. no. 7718, Adv.-Bur. Harte, Zaag molendrift 35 a. R'dam- - PERSONEEL GEVRAAGD Net" meisje gevr. Seizoen-Pen sion dorp bij Utrecht Aange name werkkring, hoog loon, goede kost. Veel verval. Br, no. 2185, Parool.. Bekende ziektekostenverzeke ring Mij. vraagt acquisiteurs: Goede krachten GO,p. W. Br. ho. 7705 Adv.bur. Harte; Zaagmolendrift 35, R'dam. en; Ualfw. marktezcnmaker halfw. roUuikenmonteur. Fir ma v. Ham. RodenriJschestr. 28 Nette winkel Juffrouw gevr. Aenm. v. 58 uur. Dordtsche laan 163; 1 J ^::.- Gevr. le kapster en aank. kap ster. Stadhoudersweg 125» Tel. 47105.; Nette naaisters cn zelfst. cou peuse gevraagd voor klein ge zellig atelier. Hoog loon. Mode huis Sylvia. Stadhoudersplein 11 d. Nette meisjes gevr. Wasschcrij Hagelwit. Hendrik sorchstr. 4. Een perfecte opleiding waar borgt U de A-NAV.B. Bonds- autorljscbool „Correct" ca U wordt desgewenscht thuis of aan de zaak gehaald. A.N W B,-. instr. J. Wuljts, Tel. 38233— 38498. Engelschestraat 47. Voor rijles met theorie, lechn. storing, motoren on taxatie n. Wessels, Schermlaan 21, Heem raadssingel 26, Tel. 32029. Wonlngruil 2e at; 3k.» keu., w.z. 5.75, voor* ben.huis o£ vrij huisje. Br. no. 6737 Kiosk Detfshaven, Won.ruil. Vrij bovenh, bev. 4 gr., 2 kl. keuken en -dou checel (Z.), voor kl. woning, goeden stand. Br. 2180 Parool. Ges- woning, omgev. 's-Gra- vendljkwal-Heemraadringel.tot 35,p.m. v.'ben.h. m. slaap kamers op b.verd. tn H'berg, zon. huis en' tuin; Br. no. 2214 Parool. HUWELIJK Nette jongeman, rijksbetrek king z. ser. kennism. m. net meisje dr 21 j. Br. m. foto op eerew. retour, letter S—T. Car- nlsselaan 133 c,. R'dani-Z, Mej, H. 3L ie contact mislukt, Mlddellandplcln. Refereer schrift, nogmaals. Parool 2195. Zal dan weder voorstel doen: J. dame. vlotte yersch.. F.G., zoekt kennism. m. heer, g. po tot 40 j. Br. no. 2193 Parool. Voor een serieuze succesvolle- huwelijksbemiddeling Bureau ..Search", Dlergaardesingel 79c. TeL 36707, Rotterdam. Kan tooruren 9—9. WEGGELOOPEN Weggeloopcn Dultsclie herdér, zwart bovendek,'* groot soort, reu. T.b.t.b. Leygcr.Wester singel 7. Dameskapper. WONïNGRUIL Nieuwb. ben.huis, 3 kamers, (aan de straat), W.c. met bad; kelder en keuken voor dubbel ben.huis-of groote eerste etage. Brgno. 2182 Parool..35:n::- Woningruil Bureau De Maas stad, Putschélaan 220. Telef. 73324 ruilt voor U met succes. Vraagt inlichtingen. - Laat Uw worJngruil -bemidde len door erkend Woningbureau „Service", Maarland 5, R'dam Zuid. Servlce.-systcem ruilt met succes. Ruiladressen be schikbaar. Weggeloopen bruine boxer, luistert naar den naam Bobble. T.b.t.b. of InL.M. Kool. Beyer- Iandschelaan 165, tel. 73113. DIVERSEN - Net meisje zoekt vriendin ca. 18 4 ,17 jöar. liefst1 met fiets. Zuid. Br, letter P., Parool, Poldcrlaan 24. Voor ertistieken en vakkundi- gen aanleg cn onderhoud van tuinen (ook grafbeplanting). Bloemenmagazijn Louis van Wely. Noordsingel 197, Tel. 45438. schilderwerk. Vraagt prijs zonder verplichting. De Jong, Tel. 20499. Nu is het tijd voor. witten, vloeberen en schildeken van kamers. M. Burgers;,,' Teilln- gerstr. 87, Tel. 41125;,:: Meubelstoifeerderlj-Meubelm*- kerij..vraagt stoffeerwerk en meubelreparaties van. winke liers. Br. 2191 Parool; Kinderwagenkappen. Een nieu we overtrek .vakkundige af werking. «let op - het juista adres. Leen Kbyck, Putselaan 127 c, R'dam. Gezocht leuke vriendin, 19 J, Br.- nol 407Kiosk Schieweg. Witten. Voor al Uw wit werk naar H. Gerritse, Zaagmolen- drift TS. Plafonds vla» f 250, Zendtbrief kaart.4 Laat Uw kamer vakk» behan gen, spoedig geholpen, event, mód. behang leverbaar, H. v« d. Bos, Schinkelstr. 44 a, Witten. Gewoon en snelwtt-' ten. H. van Herk, Herlaer- straat 17/ Telefoon 42670. Pedicure aan huis door dame. onder medisch toezicht. Gedi plomeerd. Telefoon. 42G74, Verhuizingen en. meubelver- voer van en naar alle plaatsen tegen zeer lage prijzen. Jac. Mtddelhoek, Mathenesserdijk Tel. 34373 cn Statenweg 5 c. Tel. 49894. Den Outer en Dtepehbroek» Tamboerstr. 42, Tel. 20943, Goedkoopste adres v. etalage- cn wandbetlmmerlngcn. Gewoon en suelwitten. Vloeb* behang. .Vakkundig personeel. Prijsopg. z. verpl. v. Oort. Voorhaven 33, tel. 32715. Rechtzaken, Recherche Infor matie Huwelijksmoeilijkheden, gratieverzoeken, contracten, huurerfentszaken, Vorderingen, belastingadviezen, zakenver- koop. Vennootschappen enz. Bureau „Succes", RodcnriJ- 5chclaan 36b. R'dam. Tel. 49079. Gevestigd 1918. Kantooruren 98- jiur. Radio defect? Bel op 36694. Brink en Berkhout, Cl, de Vriesclaan 112. y Radio contröle thuis.Voor sleclits 250 volledig tech nisch rapport ov er.Uw to este! eii jampen. Radio Koels. Ing. oud-chef insp. Philips techn, dienst. Eindhoven, Hugo Mo- lenaarstr. Da. bel op tel, 37040. Pasfoto's. .Klaar terwfll IT wacht, Walg's Fotam-Btudio, Goudschesingel 551. Tel. no. 25895. Rechtgevend op een te plaatsen (Koop, verkoop, of goederenruil) v tegen 12 woorden f 1.— 18 woorden f 1.50 24 woorden f 2.-— (Duidelijk schrijven s.v.p.) Aan-tc bieden aan ons buceau Schiedamschesingel ,42. Ook alle kiosken, adveitQptie-bureaux, Uwboekbandelaar en do bezorgers nomen 2e aan. „HET R0TTERDAMSCH PAROOL" - Schiedamschesingel 42

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2