Aan de bron van Rotterdams groenvoorziening De moeite waard om te bekijken Oefenwedstrijd zonder perspectief m m I voor de slijmvliezen De Vroet onze man DE MAN- w$i mm Zoo kan het ook; als uiting van onzen eigen tijd Men is wet de nieuwe Rottcrdamsche binnenstad nog niet zoo ver gevorderd dat het mogelijk is verschillende gereedgekomen ge bouwen met elkaar to vergeleken. Wel is er op de tcekeotafels reeds veel op papier, maar de burgery merkt daar maar weinig van en kon dus moeilik intens meeleven, daar er slechts een enkele maal Iets gepubliceerd wordt. Bovendien bJyft het lezen van een teekening - <die toch altijd maar hulpmiddel en benadering blijft) clschen stellen aan het vnorstelllngsvermogenwaarbjj <le meeste Jeeken tekort schieten. Wanneer deze ontworpen bouwwerken te zijner t^d werkelijkheid worden, kan dat ook tot groote verrassingen of teleur- stellingen aanleiding geven. Hooger loon voor havenarbeiders Binnen zes maanden pensioen regeling Industriepandenop den Oostzeedijk Organisatie; van de industrie Medische brief BONDSELFTAL VERLOOR VAN HUDDERSFIELD pAtitiecuhtec Revue der meeningen - Stadskweekerij een warenhuis" van boomen, planten en heesters Geen iepen meer in de stad iW- 3/© Op Ameland komt e delinquentenkamp .TvoemJag 23 April 1947 -. ■-- .^L.«tas*».. ^Jfetgag*' 2 'gentf gedeelte ligt ona het verkeer over bet trottoir iiiet te,bcleintne- ren en alle huurders even goed te bedienen. Daarbij is 'zij gecom bineerd met hét „trappenhuis en de lift; zoodat alle elementen van verticaal verkeer samengebracht xljn. Inplaats van kleine pittores ke, doch onvoldoende raampjes, verzekeren rbyale\giaspuien hier een doeltreffende belichting. Al kijkende zult U zelf ook vee] ont dekken dat niet alleen afwijkend ia van vroegere bouwvormen, maar als geheel getuigenis aflegt van een eerlijke objectieve instel ling ten Opzichte van het onder 'werp. Hoe ver het er ook in wezen van af moge staan, toch vinden va* in de.vormgeving van dit ge bouwencomplex iets terug van de charme èn de evenwichtigheid van - de oude Nederlandsche pak huizen,.'. Het kan dan ook zeer goéd ais voorbeeld' dienen van: de moge lijk heid om te herbouwen vanuit d« gedachten-en vormen wereld ysn onzen eigen tijd.; zonder ge bruik-. tc maken van geleende mo tieven die uit een anderen .ondergrond/opgeschoten/en 'eens, lang geleden,.;tot- hloei zijn geko men.-' -• Hier 2tjn de kleine industrieën be wust samengebrachteen vrijwel ideale oplossing werd gevonden. De door daschocnvaartvereenigin- gen Rotterdam en Amsterdam met de Unie-Verkeer (Centrale bond van transportarbeiders. Christelijke en Katholieke transportarbcidersbon- den) voorgestelde herzieningen der loon- en arbeidsvoorwaarden .voor de havens van Rotterdam en Am sterdam, zijn door het -college van rijksbcmkldelaars goedgekeurd. Daaraan is de voorwaarde ver bonden, dat. binnen 'zes maanden een pensioenregeling voor havenar beiders tot stand wordt gebracht, waarin de verplichte mnde-betaling door de arbeiders,is opgenomen; De regeling gaat uit van een uurloon van 90 cent voor vaste havenarbèi- beiders, bij een, minimumweekloon van f 43.50, hetgeen een verhooging van f 3.95 betefeként. Ook de loonen van losse arbeiders zullen \5r0rdca 1 verhoogd. Y/EEL narigheid bij volwassenen TOT nu toe is 'er nog maar een enkele maal iets in een sta dium gekomen, dat het mogelijk maakt er nader op .in - te gaan' terwijl toch dat juist noodzakelijk is om niet té verdwalen in de; ab stractie van een 'gednchtenwereld die niet voor ieder toegankelijk is. Een beetje buiten het hart van de stad, op. don Oostzee - dijk, staat een dantal indus triepanden, ontworpen door do architecten Maaskant én - ,Van Tijeiï. Een klein gedeelte ervan werd reeds tijdens dén oorlóg gebouwd, maar een be langrijke uitbreiding weri V eerst onlangs voltooid. Ze staan daar in ccn gedeelte van de stad waar lang niet ieder een geregeld komt. maar het is zeker do moeite waard er eens een paar uur aan tc besteden om ze tc gaan bekijken. En dat niet. aangezien dit industriegebouw daar op den Oostzeedijk prijkt •ajs een grootsch monument van Kunst en Cultuur... maar omdat het in al zijn eenvoud een symp toom is. „Zoo kan het ookf'roept het krachtig en zelfbewust al de gen too. die. zich verlie- Rotterdam bóüwt - zend in, dag- 'droomen. over het verleden, den herbouw van Rotterdam 'slechts kunnen- zien als een;zooveel mógelijk be naderen van hoe -het geweest is, Zoo kan Jiet ook; beter. en.fris- st-her aló uiting-van onzen, eigen tij De -architecten van dit gebouw hebben zich zeker niet laten lei den door uiterlijke vormen dia ons uit vroegere perioden overge leverd zijn. Alles wijst er op dat zij zich zoo onbevangen 'mogelijk hebben opengesteld voor de pro blemen die zich aan hen' voorde- deh; dé èisclién die naar voren kwamen om.'dé. kleine bedrijven eu fabriekjes .zoools iedere wijk die kent. drukkerijen, smederijen, tiramerfabrickjes; pakhuizen en dergelijke, onder te brengen. El ders in de bestaande bebouwing vinden zij meestal een onderdak In panden die voot bewonina a! te veel versleten zijn, of die om andere redenen goedkoop ver huurbare objecten vormen. Zo» goed en zoo kwaad mogelijk wor- m»n die dan bij hun r.ieuwe be stemming aangepesl, maar het resultaat benadert meestal meer een tamelijk provisorisch behel pen. dan een oplossen van de zich voordoende nroblcmon. Hier zijn deze kleine industrieën «ebter bewust samengebracht om op deze wijze tot een zoo ideaal xnogoUjke oplossing tc kunnen komen. Wanneer U deze gebouwen goed bekijkt, zult U ook aan den gevel allerlei dingen opmerken, die uitingen zijn van dit zoeken naar de bcsie oplossing. Inplants van de tradJtioneele hijschbalk die als «en machtigen arm uit riem «vel naar vuren steekt, is hier voor zien in een overdekte hjjschIn richting, die in een terugsprin- Het Internationaal Centrum 'yoor Industrieele organisatie heeft een brochure uitgegeven.; waarin' zij doel en werkwijze uiteenzet; De tekortkomingen van ons onderwijs niet betrekkina- tóf de psychologi sche V én matcrieele orgaiiisatietecb-, nïek zal het.aan vullen, door contact en. Btudiegroepen en doorbedrijfS-- werkgemeensclVappen..Zelfs wil - bet centrum komen; tot de 'oprichting van een bedrijfsacademie, waar vak technisch afgestudeerden theore tisch en praciisch worden be-; kwaamd voor leidinggevende en or? ganiseerende functies. betere bekendheid van de moeder niet geringe afwijkingen bij het kleine, kind. Gelukkig js ons land voor den zuigeling nu overal gele. genheid tot regelmatige contröle. Behalve de regeling der .voeding komt daar ook het volledige toezicht pp de heele ontwikkeling van het kindje tot zijn recht. Jets minder ge legenheid bestaat er voor den kleu ter en juist, in den kleuterleeftijd tre den nogal eens verschijnselen op, welke slechts- bij groote oplettend heid. v/orden waargenomen. Daar is dan in de eerste plaats het: loópoór. Na een lichte verkoudheid klaagt het kind enkele dagen over pijn in het'oortje, soms zelfs klaagt het heelemaal niet. Dan ziet moeder plotseling wat vocht op het hoofd kussen: het trommelvlies is doorge broken en - de etterige pf siijmige ontsteking *cr achter heeft zich een. weg naar buiten gebaand. De oude methode met bruisdruppels, en phe- noiolie wordt-over'het algemeen nog steeds toegepast, hoewel de' moder ne opvatting liever de ooren droog houdt, eventueel met poeder, behan delt, :v Hoe het zij, het ioopoor vereischt regelmatige en zorgvuldige- medi sche controle en dient, "binnen drie. weken genezen te zijn. Anders be staat er -kans op, dat het chronisch wórdt cn -dat het kind er; voor de rest van zijn leven; last van zal hou- 'den.', l'V'* Ook een kleuter, die altijd een vuil - neusje heeft, moet eens beke- k'S^wp^dpni" Een/jtc /groote'/ derde amandel,één' scheetrieüstusschen- schot, poliepen óf een overgevoelig slijmvlies kunnen de oorzaak.,, zijn. Bij vroegtijdige - behandeling,' kwa len, die'te-, verhelpen zijn,. bij ver- vvaarloozing bronnen van chronische ellende. z/,*-;/-1 - Als de kinderen snurken of- niet open' mond slapen, wordt er in den regel 'gauw genoeg aandacht aan be steed. Het is: de, groote vraag -echter of .men het kind véei goed doet met het. zoogenaamde „knippen":, van de amandelen. Er blijven dan gedeelten zitten, - waarin, zich nogaleens een, chronische' ontsteking:' ontwikkelt Beter is het,.;wanneer de' amandelen te groot zijn; deze in. hun geheet te verwijderen door een iets, grooteren ingreep,;:die dan echter ook radicaal Nu we hét toch over de slijmvlie zen en hun ontsteking hebben,'wil ik ook even de aandacht vragen voor de afscheiding van- de kleine meisjes die men nogal eens ziet den laatsten tijd. Het onderwerp_ is zoo belang rijk, dat ik cr hier niet over wil zwij gen. Veelal op onbekende wijze krijgt het kind hetzij door een waschhandje of een spons, hetzij door verontreinigde handen van een volwassene, die'het kind wascht een infectie waarvan men'in het be gin weinig merkt. Als het kind gaat klagen over jeuk en branderfgheid, wordt veelal volstaan met wat extra wasscheri of een zalfje. De aandoe ning kan echter leiden tot een zeer chronische, niet onschuldige ontste king, kan zelfs later steriliteit ten gevolge hebben. Het is daarom van belang den dokter onmiddellijk te raadplegen in een dergelijk geval. Elk slijmvliesheeft zijn eigen bouw, zijn eigen slijmkliertjes en eigen functiè. Treedt er een stoornis op in de functie, komt. er ecninfec tie op liet teerë weefsel en beginnen deziektekiemen hun verwoestend werk, dan zijn al' spoedig bouw en functie door de war en op'den duur, ontstaat blijvende beschadiging. S. Joles, arts. We zijn stilletjes en bescheiden uit het: Sparta-stadion weggewan deld, gisteravond. VV(j hadden weer. verloren van een Engelsche ploeg. En het was weer de naam Hudders- fieJd. die ons een beetje treiterend toelachte. - V?e behoefden* weliswaar niet zoo diep het hoofd te buigen als destijds na de smadelijke 82, maar het was toch een nederlaag... Er speelden ons, ria afloop van den wedstrijd van het Bondselftal legen Huddersfield Town, velerlei gedachten door het hoofd. Wij kun nen natuurlijk beginnen met balsem op de wonde te leggen door-te-ver- tellen, dat liet verliezende elftal niet het echte Nederlandsch elftal Is geweest Nee. gelukkig niet "Wil kes sukkelt nog met z'n enkel, Rif vers maakt een reis naar. Rome en op het laatste oogenblïk heeft, ook Kraak wegens een blessure verstek moeten laten gaan. En in .den loop van de eerste helft zagen wij nog van Bunyff om ons onbekende rede nen het veld verlaten en vervan gen wo;den door Potharst. Rechts en linksbinnen zagen wij van Ortse- len uit V.S.V. en den jeugdigen1 „co ming man" van Hermes, Kokkie v. d. Tuyn, terwijl de rechtsbuiten- plaats voor cn na de rust respectie velijk gedeeld werd door den Aja- xied Drager en den Willem 2 „storm ram." Engel. Onder de lat stond de doelman van Blauw Wit: van Raaltc, voor en nade rust. Geen elftal dus, dat straks tegen dc Belgen zal spelen, maar toch... een vertegenwoordigend elftal van het Nederlandschc voetbal. En deze gedachte hindert ons reeds, want als wjj, behalve, de prominenten, niets beters op de been kunnen brengen, dan is de .toestand, bij al ons opti misme, toch verre van rooskleurig. „Pover voetbal"... Nu Jceeren we de medaille weer om en zeggen we: „ja maar, die En- gelschen zijn profs! „Inderdaad. Doch. wij meenen van onze; corres pondenten te hebben vernomen, dat Huddersfield al koesteren de lei ders mr. Wood en air. Steel ook groote verwachtingen voor. de toe komst in de oogen van de Engel- schen niet veel zaaks is. Zij benge len onderaan het lijstje van de eer ste divisie en het degradatiespook heeft hun /reeds minzaam toege- grijnsdl/V,-Vv1 Conclusie no. I: van Huddersfield te. verliezen is niet bepaald de me thode om ohs toch reeds in Albion zoo gehavende prestige 'n beetje op te lappen. Conclusie no.2: als-dit iri de oogen van de -EngeIschen „pover voetbal" is. dan vragen wij ons af, waar wij dan eiken Zondag naar zitten te kijken. "Want geen speler van het Bondselftal, die beter was dan zijn tegenstander. Integendeel, wij zouden ons gelukkig prijzen als wy -— met alle ..respect alweer voor Möring een spil hadden als Hep- plewhite ofeen linksbuiten als O'Shane, om van een linksbinnen als Peter Doherthy maar te zwijgen. Werd er door dé onzen in.de eerste. 25 minuten wel aardig voetbal, te zied gegeven, vooral op den réchter-^ vleugel; waar Drager voor zijn doen- byzonder actief was én van Onselen ons even Wilkes kon doen vergeten; daarna zakte het -peil toch ziender- oogen. Wij kregen even de vreugde van- een1—0 voorsprong, door een fraai doelpunt van "Van Onselen. doch bot daarop scoorde Glazzard den gelijkmaker. Toen kwam Pot harst in het veld en, door een gran dioze „misser" had liet 1—2 moeten staan, doch Doherty had medelijden met van Raalte. Ka de rust hebben we op een schot van Bergman tegen de lat na practisch geen kans meer gekregen. De Engelschen wel, want het werd door 'Doherty 1—2 en 13 en tenslotte scoorde Whittingham het vierde doelpunt. We zouden er. nog vele-beschouwin gen aan vast kunnen knoopen en ons bijvoorbeeld af kunnen vragenof van Raalte het derde doelpunt niet had kunnen houden en of er, behalve in Amsterdam <er speelden maar zes Amsterdammers mee!), geen voetballers meer wonen in Neder land, doch dit zou maar hatelijk klinken. Toevallig was de' eenigc Rotterdammer de- Vroet - de beste van het elftal en dit verzoent ons mét de rest Jeugdtournooi Neptunus Op 26 Afeï (2e Pinksterdag) or ganiseert Neptunus een landelijk toumooi voor. n-junlores. deelne mers: Ajax, Blauw-Wit, de Vole- w^ckers, DWS, Sparta, Feyenoorü, RFC, Neptunus, NAC, NOAD, BW DFC, RCH,HBS, VUC en DOS. Stukgoed//^ Sommige menschen lijken dom en /||j slim tcgelgk. Neem deze Aaltje bg* i voorbeeld. Zij heeft het starre vah:^ lieden die*niet hoog timmeren,*"maari^ in haar iets te rustigen blik (hoed U-M voor vrouwen-die nooit met haar;^ oogleden knipperen!) zit wat uïtgè-5|| rekends, iets van: als je mij wiltne- ^wsg men moet jé, vroeger jópstaaa.'/ 't Is een wonderlijke jongedame, -/ die Aaltje. Zie haar daar nu vooral het hekje staan: traag, (ja er.gaat'pM zoo'n onnatuurfijka rust vanhaartfMfj verschijning uit dat zij traag staat)w/M ongeïnteresseerd, maar hooghartig :-:rj en eigemvijs-onschuiaig.>- Noem haar niet dienstbode, want:/;/ dan verbetert .ztj U; terstond enrifj-,^ zig„hulp in. de huishouding,be-^- doelt. U". Tweemaal heeft zij denfc; rechter al op de vingers getikt vooraf deze verspreking: men heeft zijUsK trots/nietwaar. 1 Aaltje, was werkzaam go%vëest In' een rusthuis- Misschien had •;.het4>; woord, „rust" haar aangetrokken,;/^ maar dan had zij zich niet vol doen-ï/ST de rekenschap gegeven van het feit,/*/ dat hoe meer er in een rusthuis|;;/ door de rusters. gerustwordt, to harder de werkers moeten wer-,/;/*' ken.-/ Het beviel Aaltje daar heelemaal niet in dat rusthuis. Veel te veel doen en te beslommcren met al die$gê rustende menschen.; Na veertien-da-/// fen dienst, had Aaltje er al meeï/M an genoeg van. Ze zegde haar -Zd baantje op en - wilde maar meteen^ vertrekken. Geef me maar een;„, halve maand salaris, sprak zé: tót^ de directrice, dan ga ik er vandoor/" Kreeg ze natuurlijk niet, want ze was met de maand gehuurd. Toen- dacht Aaltje haar werkgeefster lep? slim af te zijn. Zij vertrok stiekem.-'® en nam als onderpand voor, de/; veertien dagen salaris .'(waar Zé geen recht op had) een inken; eeni^ï ge vorken en lepels en een mes mee// Dat had ze dus vast, :/dacht ;,hctl:. ganéjé.", --j Begreep je dan niet, zel/de.:|,.,. rechter, dat zooiets dief stal -.is dat het direct uit moest komen. Nee, sprak Aaltje bot eu eigerirl wijs, ze wou me niet betalen. Als Uci de centen gehad had zou ik dlcé rommel teruggegeven hebben, want-; wat heb ik nou aan een gescheurd^ laken, maar den anderen dag kwant cr al zoo'n stuk politie bij me;-;-f Van den. eisch schrokken wp 4 eigenlijk meer dan Aaltje zelf: Tieit'A dagen brommen, zei de officier, ear. Aaltje verblikte o£ verbloosde er. niet van. Hooghartig cn met dat' starre van menschen met ctn klein V defect in hun bovenkamer, hoorde zij cisch en vonnis aan. Vijf dagen* werd het. maar AnJtjcging in hoorri ger beroep en mettertijd zal ze dus a in Den" Haag voor de hccren staan.;-?/ Waarschjjnlyk vertelt ze dan daarv?: van dat stuk rechter in Rotterdam/v? die haar v(jf dagen wilde geven..::.Zek Hier wachten jonge boompjes, in wigwomvorm bijeen,, totdat zij kunncrj worden, t/iïgeplant., TUINKALENDER lVOENSt)AO 23 AFlüL. - tivnuy van oudsher wordt da 3 oanbVjcw riaPdlmstrurl' of Buxus .semperw- rens voor verschillende doeleinden gebruikt.. Jonge exemplaren, de c-g. bospotmvn, .zijn geschikt voor de aan plan tinq van altijd groene randen of z»er lage heggetjes. Vow zeer lage ra/iden gebruikt men ook de z.g, rgndpalm of Buxus suliruti- cosa, die zeer klein blijft tic vco>- melde, jonge bos palmen leen en zich ook uil stekend voo t een altijd g roe nc vulling van bloembakken. In Amerika worden ze bij miU.ioe.ncn voor dat doel gebruikt. Als. groen blijvende sierheester kan een Buxus zoowel in de zon als in de schaduw worden geplant 7.rcr bekendzijn 1''ook de velerlei ^geknipte vormen. Alen kan de Buxus ook -in kuipen houden* s" S. A. passeert, staat te smee- ken zónder duim. Wie zou haar. durven laten - staan? En als men Even voorstellen décor geassisteerd heeft, otterdam uitrijdt, er In de Revue der Mee- onvcrmeld Wijven- staan een paar opge- ningen werd onlangs Lifters schoten jongens -> te een „voorstellen" der v f_.h zwaaien...,by uitzonde- filmacteurs bepleit, ,.,,Er is nu toch wcrk€" ring, uit verveling, men Naar aanleiding hiervan FïT/ n?en?t h*n mceV het volgende: Wij heb- V0T.^ f z^ntwee arme studen- -ben ondervonden, dat 'n<?blliBten. ^ten de ten die geen geld hob- de namen der acteurs duimz\vaaiers, die toch ben en toch dat bijzon- beter onthouden worden het geloof nog hebben, dere college niet wilien wanneer dc „castrol". rusti? langs den kant missen in een andere fliet-EHn het begin; doch wm don.;w»s «taan. Er stad. aan het eind van de "Jden nu-weer treinen Qp een zonnigen dag rolprent verloond In overvloed. Het mee- staat op den weg naar wordt. Men heeft dan rijden veroorzaakt Deri Haag een arbeider de gezichten gezien, de maar overlast en trou- dulmzwaalerid. Men (gefingeerde) namen uitwens, het is gevaarlijk, /stopten krijgt een pas- de rol gehoord en-weet - want de bestuurder is gagier mee wiens onmiddellijk, wie wie is, verantwoordelijk ale er vrouw móéder is ge- wanneër; men aan het een ongeluk gebeurt, worden. En al het geld slot ide. nemen bij wijze En toch..; als er/ccn was op. vanrecapitulatie nog oud. moedertje, na het - Is er geen excuus even ziet. En wat ons bezoek van een klein- voor het liften? Of betreft kan dan de kind, ergens In een bui- geldt het alleen voor naam van den man. die tenwjjkjc,- waar. twee het mooie meisje; dat den teekenaar van het maal per dag een bus immers altjjdmeegaat? ROTTERDAM wordt een stad van groen en bloemen. Dc ontwerper van het basisplan, ir. Van Traa, heeft het ons verzekerd. En wanneer men op dé uitgestrekte terreinen van de stadskweekerij aan de Boezemlaan, dé jonge boompjes cn jjlanten bij duizenden ziet staan, in afwachting van het tijdstip, waarop ze in de stad kunnen worden uitgeplant, dan wekt deze uitspraak inderdaad de schoonste verwachtingen. Reeds zijn meer dan 10.000 jonge boomen geplant en nog vele duizenden zullen volgen, wanneer de plnats van de nieuwe wegen en pleinen in het hart van onze stad defini tief is vastgesteld. (Jam-Zuid, welk stadsdeel meer open is voor Z.W. winden dan'het-noor delijk deel van Rotterdam. Van elke bcom-, plant- of heester- soort is op dc kweekerij de bestem ming reeds vastgesteld, in verband met grondsoort en bebouwing in de verschillende stadswijken. ;Neém b.v. de: coniferen,; de eeuwig groene den netjes. De heer Vink verzekert, .dat ze maar matig geschikt zijn voor parken en plantsoenen, omdat... de hondjes óp den sterken geur afko men. De dennetjes zullen hoofdzake lijk op de begraafplaatsen geplant worden. Op het terrein groeien ook sier- appelboompjes,maar ze dragen vruchtjes. Met het oog op dc stads jeugd; enfin, vultU verder maar; aan/Hetzelfde geldt voor de kastari- jeboomen. Nu wordt een dubbdbloe- mige soort gekwegkt, die geen vruch ten draagt. Strop voor de jongens, die gek zijn op dc glanzende, bruine vruchten van den gewotien kastanje. Werk voor vele hónden Een deel van de ruim honderd ar beiders ,die thans dagelijks op de kweekerij werken, is bezig den grond van het terrein één meter diep om te spitten. Eén vermoeiend werk,'dat echter verricht móet worden om de Op een mooien, warmen voorjaars dag leidden de heer Vink, chef van den...gem. plantsoendienst en de heer Kien, chef-van de kweekerij, ons rond in dè stadskweekerij/een enorm com plex van circa acht ha. De eerste indruk, die een leek krijgt van de kweekerij, is wat te leurstellend. Hij ziet rijen boone- staakachtige, jonge .boompjes, rijen plantjes en heesters,; oogenschijnlijk alle van dezelfde soort. Maar dan is er de vakman, zijn gids, om hem dé dingen 3nders te leerén zien. Die kale, stakerige boompjes daar, zullen over enkele tientallen jaren twintig meter hooge esschen zijn, die in breede straten en lanen schaduw zullen, geven aan de Rotterdammers. De esschen, die taai zijn en goed wind kunnen verdragen, zullen de iepen vervangen, waarvan er helaas, in de afgeloopen jaren maar al te veel aan de bekende-iepenziekte zijn gestorven. Iej)cn zullen nu alleen nog op.de buitenwegen van de stad ge plant worden. De taaie esschen zullen vooral bestemd worden voor Rotter- zand- en veenlagen met elkander te vermengen, die anders, in lagen bo ven elkander, den groei van boomen en planten zouden belemmeren. Wij dwalen verder langs .uitge strekte bedden met planten en hees ters. Niet minder dan 1800 soorten planten zijn op; de kweekerij aan wezig. Als meneer Vink met Latijn- sche namen begint te schermen,'ra ken wij at. gauw .de kluts kwijt; wij houden ons liever bij goed Holland- sche namén als sering, Jaurierkers, of Chinecsdi klokje, hulst en winter- keide. Sommige heesters en planten staan al in bloei, zooals het: Chinee- sche. klokje met zijn aardige - gelé bloempjes. In de hooge populieren bij de Boe- zenibarakkeii zingen de vogeltjes, de kneu-tjes en booinpiepers, hun hóóg ste lied. Het Is lente, eindelijk lente. De zon koestert de ruggen van de ar beiders, dié gebukt en zwijgend spit ten in den grond. Van de stad klinkt rumoer van spelende kinderen. Over het gangpad, langs den Kralinger plas, jagen een paar-politieruiters in snelle vaart. De;/paarderi hinniken blij en opgewonden. die met mocht, terupkeeren DOOR WILLY CORSAR1 44) Nu valt het masker, dacht Erik. Hij houdt op met comediespelcn. Nu zal ik i'.em eindelijk zien. zooals hij werkelijk is Hij werd zich plotseling bewust, dat hij nog nooit ir. zijn le ven voor iets zoo bang was geweest, mahr hij sprak verder,, als een ac teur. die gedwongen is zijn rol op tc zeggen: „Wat je gedaan hebt? Je bent in dienst van de. Gestapo ge gaan, om een kans te krijgen Felix te laten pakken en vermoorden". Hij sloot even dc oogen. Het was hem alsof h(j Sigurd had gedood. Niet dien man daar in bed. maar den Sigurd van vroeger, zijn jeugdvriend In wien hjj zooveel vertrouwen had gesteld, tegen wien hjj had opgezien. Hij keerde zich af en zei gesmoord: „Je hebt gelijk gehad toen je zei, dat ik misschien iets zou ontdekken, dat erger, was dan onzekerheid cn wan trouwen als ik'niet ophield met naar de waarheid te zoeken. Maap metal je duivelscbe handigheid heb je niet gerekend op-het toeval, dat iemand zulke vreemde poetsen kan spelen. Het was .toeval, dat ik je bij Chris bracht en dat hij in jou den man die, samenwerkte met nu die vreemde boodschap kreeg, hoe dat dan ook iri elkaar mag zit ten. .Het was ook toeval, dat moeder je destijds zag aan het venster. Maar al die toevalligheden passeri nu zoo goed in .elkaar, dat ik opeens het geheel kan zien, dat ze vormen. Je hebt mij waarschijnlijk- geschaduwd cn: bent er zoo achter -• gekomen, waar Felix was. Je hebt onze vijan den gebruikt om je medeminnaar uit den weg te. ruimen en bent toen te ruggekomen- om je. buit binnen te balen.-;., om Ellen te krijgen". Hfj brak af en dacht:Nu héb. ik het gezegd. Het doet er. niet toe, laat hij er vandoor gaan.V:' - 'Hij liep naar. de deur,/keèk nog even om- en zei: .Maar ik' begrijp nu, dat je bang bent'/voor donker/ Zopiets .als een geweten schijn je toch nóg te bézitten". Hij ging. de deur, uit.en naar zijn éigen-kamer. Daar zakte hij op een stoel en steun de zijn bonzend hoofd in de handen. Ik, heb het,met alle geweld 'willen weten, dacht hij. Nu.weet ik het XIII Hij schrikte uiteen loodzwaren slaap,- waarin .hy was weggezonken, na drie poeders te hebben genomen, doordat zijn moeder opgewonden bij hem binnenkwam.: De wekker op den schoorsteen wees kwart voor acht/.- -* Ze zei zenuwachtig: „Erik, Sigurd is .plotseling vertrokken.,-Begrijp Je zooiets? "Hc /vond vanmorgen een briefje/van hem. Hij schrijft dat hij dringend weg moeL Weet jij; er iets herkende, Falk. het was toeval dat Ellen juist van? Hij kan. toch geen telegram hebben gekregen vannacht. Ik; heb niets gehoord. Erik, versta je me niet?" „Ik heb hop'dpjjn",, zei Erik, laat me alsjeblieft nog wat slapen. Ik weet er niets van: af" „Hij heeft niet eens ontbéten", klaagde zijn moeder, op tragischen toon, die hem zou hebben doen lachen als bij daartoe op. dit oogen blïk in staat was geweest. Nu sloot hij alleen de oogen. weer,.maar zijn moeder drong aan:„Heb je hem nog gesproken, toen je gisteravond -'thuis kwam?";:;v Erik zei norsch: „Ja even. Moeder Iaat me alsjeblieft slapen''.. Als het mogellikwas,/móest hij; haar dit - vreéselljké besparen, haar en zün vader en Ellen. Dus hij .was gevlucht, .zooals Chris wel voorzienhad/Eigenlijk gek, dat. iemand";die hem nauweljjks~kende, zóóveel meer van hem -had;geweten dan hij, die.maar'-wat was het nut er weer over té gaan denken? Had j hij werkelijk 'nog gehoopt/dat Sigurd zou hiijven. .en zich zon rechtvaardigen, als hij dat kon? - Met een: zucht van verlichting hoorde hij- zijn moeder de /kamer verlaten én trachtte ophieuw weg té zinken in den zwaren slaap, waaruit ze^hem had gehaald: Maar dat lukte niet meer. Zijn hersens weigerden op te houden met werken. Hij dacht: Ik zal nooitmeer. in iemand vertrou wen kunnen stellen. Hij hoorde bij. ons.' Ellen heeft van hém gehouden, zij moet hem ook heel-anders héb ben/gezien. dan hij was. Dat wijf allemaal. Vader en moeder, die zoo op hem gesteld waren en ikzelf. Hij kon zooicts' doen cn dan terug- keeren cn vriendelijk glimlachend met ons'zitten praten. Na'een'tijdje zou hij hebben geprobeerd Ellen te rug te winnen. Misschien was hem dat zelfs gelukt. Wie/zaf ik hierna nog kunnen vertrouwen? Dat eeuwi ge masker van hein had me:moeten waarschuwen, maar ik dacht dat bet bewonderenswaardig was zoovéél zclfbeheersching.te bezitten., Als ik me laat gaan,weet ik niet meer -wat ik doe.. Frases! Hij wist verduiveld goed, wat hij deed. Dit gebeurde niet in drift, zooals met Jaap en zijn. voogd. Het was een koelbloedig overlegde moord. Tenslotte stond hij op. Hij z-ou toch niet meer kunnen slapen en zou maar liggen denken en dénken.... 1 Hïj nam een douche,/kleedde zich aan en sloop even heimelijk het-'huis uit als hij.er.dicn nacht was bïnrien- gckomèn. He't lijkt- welvóf Ik iets op mijn geweten heb, .dacht hij bitter; Maar hij voélde" zich niet.in,,slaat nu met zijn. moeder -.of Ellenté spreken. Het; zou erg [genoeg wor den voortaan steeds tc/ moeten - hui chelen ais er sprake was vaii Si gurd. Maar misschien zóu Chris hem. te pakkenkrijgen; Dan zouden ze allen 'denzelfden klap krijgen,als >hij had gehad. 'Dan konden ze voortaan ook altijd, denken: wie kan men;nóg; vertrouwen? In gedachten zag hij Sigurd'zitten met dekleineFee, in zijn armen-, en' hij''vloekte tusschen ,r - - >e - -- •- de uitdrukking, die in Sigurds'oogen was gekomen, toen de kleine met haar vleiende stemmetje zei: „Jij bent ook Hef, hoor". Hij had toen gedacht: Nu 'vóelt' hij het toch, om dat het kind hem aan Fclix doet) denken. Misschien was dat ook zoo geweest. Dat kinderstemmetje had misschien tóch iets geraakt in hem. De buitenlucht deed, hem goed;-Hij dacht aan Lilian. Alleen mét haar- kon hij hierover spreken. Hij-móest'- nu-eindelijk ronduit met haar pra ten, moest haar bekennen wat in hem was omgegaan- en tusschen hen zou dan allés weer/worden ais. vroe ger. Ze was zoo veel'voor hem gaan bctéèkenen, juist in; dat laatste jaar, toen y,e steeds verder van elkaar af dreven. Het was hem geweest: alsof, hij'-■aan.'de kade stond cn een schip nakeek, dat haar [wegvoerde.-: Het schip- werd kleiner-en kleiner/en/hij- begreep dat het spoedig zou.verdwij-. nen aam den horizon. Nu zou", alles goed, komen tusschen hen.Dié.over tuiging was het ccnig vertroostende; in de -ellende, die/hem, vervulde. HJj liep om het huis /van/Benriet heen en aan den-nchterkantiflóót hij: het signaal,/dat ze altijd gebruikt hadden, al sinds - hun kinderjaren. Hij 'keek omhoog/naar het .venster- van - haar/ kamer, en toen zag hij- de serredeur op de haak staan, hij ging naar /binnen, liep js.de sèrrél^rnert door-én1' de gang rëgelrechè/dé.trap op./AIaar /voor deSdeur van'Lilians kamerstond hij; stil; mét een -achok. Het seizoen is laat, zegt de heer.r Vink. Voor het planten van boomen.Lj Is het nu geen tijd meer, maar van f; de heesters zullen er in den loop van/ dit jaar nog- duizenden Avórden ult^i geplant in de plantsoenen. Door dei^ lange vorstperiode is de openstelling/^ vairïiet oostelijk deel van den Kra-M lingerhout tot den zomer uitgesteld?^ Terloops hooren wij, dat van den»^ aanleg van een rosarium in de Parki-| laan niets zal komen. In de laan zuL/f len boomen worden bijgeplant cn ga- zons aangelegd. Tevens zullen in den/1 herfst langs de spoorbanen in/döf stad, on. aan de Rpsestraat,- haag-/| beuken ^worden gcpltót/jS^s""' In een Jioek op liet terrein zijn ^r- beidersbezig jonge boomen'-op/:té//j kuilen, door ze in den voriri ,yan/jri^ dianenfenten tegen/ Ika 11 der te:'plaat-'p sen. Op een -later tijdstip/zulleri/z^| worden uitgeplant om nog een/paar^ jaartjes in den grond-vah.de Iweéke^ rij te groeien, -.alvorenss.zïjjl: hun?;wlëg^ naar de stad zullen vinden. Over de breede/- verharde /wégërfe$ van hét terrein rijden vrachtauto's af/| en aanVoortdurend arriveertsiieuvi^" boomen- en^lantenmateriaal varidë|L kweekersbuiten de stad/ Boomenflj vooral uit" Utrecht en Brabant; hees^ ters u it - Bosko op.' H et b estekanmenif hier materiaal gebruiken, dat ondcr.-s slechte omstandigheden (op zand/J£ grond) is gekweekt. Dan is de ovér-^' gang op onzen niet a! lavetten Rot-;f lerdamschen bodem niet al te groóhr 'AL het planten- en bobmenmateriaal^ is cchter wel drie^maal zoo duur als vódr den oorlog, -verzucht "de /heer'4 Vink- Maar als wij tenslotte nog eens dén/5 reiisaclitigcn- //voorraadbodmpjës^l plantenden heesters op/ heLlterféini overzien, geloovei: Jwïj, :met,'dat/;héM Rotterdam -op /den'; duiir raan:grÓen§ zaL ontbreken L 'jj X l'/TJet-ligt in;de bcdöèling óp Jarid -cèrl kaTnp"voor 4ÓÖ, po Tichtehi/iHï jlopr'zal dér 'verkaveliug/ inpok .ting.'.van,-. het .vlicRveld tering van de - wegert ovc v ';v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3