mmi ÜACALCULATOR VERFSPUITEN Cineac Niemeijers GROEN'S P BANKWERKERS en KOPERSLAGERS APOTHEKERS-ASSISTENTE Accountantskantoor JAC. STOL MARIEMMA C Naar de bloembollenvelden Se ramp'm Texas-City lewenstein Firma Joh. A. v. Wingeréen LEKKER! f' KOFFIE Veilinggebouw Vietstraat 8 BOEKHOUDER te de Vrieselaan 21 b AMERIKAANSCHE LÈGERMATRASSEN 75 x 190 c.m. ^.90 V -■ Meisjes voor de Bakkerij dameskapper wenscht van positie te veranderen BAZEN ÖE ROTTER! S**"— w TEL 3159?; VlïBHHBflCHTSTB.tia E.SfiK ZW ITS A LAX TÉGEN VERSTO PPING ROTTERDAM: WALENBURGERWEG - '8E1JERLANDSCHELAAN DEN HAAG:. GR. MARKTSTR. .HAARLEM: (F«. OOSTWALD> KRUISSIR. 1 V Woensdag belast ïkb met allo belastingzaken (spec. Vermogens, aanwas), bijhouden en controleeren van Uw boekhouding. contracten, verzoekschriften enz. enz. SPREEKUREN: Dinsdag en Donderdag, van 9—16 nüi Leiden y - Henegouwerlaan 106c, Rotterdam - Den Hang HAARGROEIMIDDEL \-V iLtniJnitalnhttiuhtxititshmhiixtlnriJmafirtlah) fc. G*ea bluf, tta*r eearoödif* tvexVdijiihcid. Het - h*»r jcroeit veroMend »oei en wordt dichter. CjCïflli OP «vorderde leeftijd. Deie tinctuur iiïSSS ecrttcrlst de biubodcm, bevordert de hur- Ktoeï. voorkomi huruitval,trerw5dert»Ueroo*. tt'l de Mirwtor niet un. Ook voor DROOG 'V en voor VET bur. Fr****./ 2-JQ; Rrmhamn f. 2,70 Pt* flan*. frritfyAidr af èvttlUn tg Uw DROGIST af igï KRUIDENHUIS .ZONNEGOUD" - HAARLEM B<« co HoTcnstr. 3. GirotJ. A. v. d. Scb»»D H S895. TeL j^»20 INSTRUMENTENFABRIEK vraagt voor spoedige indiensttreding S. T A R. „ER KOMT EEN VRIEND VANAVOND' Kon thriller van Jacques Compaaccx Kegle r Paul Storm ZaterUng CO April 8 uur S.T.A.R.T. -HEI HUIS AAM HET MOERAS' Br. no. 2206 Parool. Kdwaril Percy on KoRinaU) Denham RegioA. Dofresne De C.V. Rotterdamsché Taxi Centrale U.A. maakt bekend dat met ingang van ZATERDAG 26 APRIL a,s. haar kantoor aan de BLOEMKWEKERSTRAAT 57 verplaatst wordt naar: BERENDINASTR. hoek v. d. Duynstraat. Ons voorloopigtelsfoonhummer wordt 45870 (4 lijnen) ROTTERDAMSCHE TAXI CENTRALE DAG EX NACHT GEOPEND VOOR T A-XI *S en LU X E V ER H UTJ R; SPECIAAL ADRES voor trouwrijden en voor reizen, haar binnen, en buitenland. ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG - X.V. Int. Cone. Dir. Ernst Kvanss DONDERDAG 24 APRIL 8 UUR; Één enkel optreden na haar enorm succes'te Parijs SPA.VJES GROOTSTE DANSERES A*" g met medew. van den beroemden Spaanschch pianist ENRIQUE LUZURIAGA - De grootste triomf in Nederland op dansgebied sedert tientallen jaren! Pr. f 1.50.tot f 5.r. inb. Plaatsbespreken van 10—3-uur.-V f Van AMSTERDAM naar PARIJS met de bekleedewieges Vdór*oorlogsche collectie COMPL. BABY-UITZETTEN „De Ooievaar", dc groote speciaalzaak, Staienweg 191. Blijdorp. Tol. 41823, R'dara en vandaar met een der 157 Air- France toestellen naar alle deelen yan de wereld, even comfortabel als met de beste scheepvaartlijnen,' doch sneller! per nutocar.: Dagelyks'vanaf-20 APRIL .r. Ook voor veréeoigingen Aanmeldingen EUROPA EXPRESS (Holland Trips) t Noordsingel 59, Telefoon 47947 ondeagenten. ,Ê?h het lidmaatschap ;Vap do ARB. VEK. voor LIJKVERBRAN- tdiNG .{S begrepen, de volledige verzorging bekostiging van de CREMATIE Ë^fSênTjnz. <van deze. «advertentie alsdruk- Y-werk aan Hoofdbe- ;j|tuur Sarphatistraat -41. Amsterdam-C. gra- ;,^ST.toez, -vap. volledig ^prospectus.- Aan boord fcunf U genieten van een ceer ver zorgde Franscfie keuken, geserveerd door speciaal opgeleid personeel. extra - reportage' Als 'van 'oiids vin.lt U weer allé maten Rolfiltns, Platen, Smalfilms, enz. bij; Masage, Huidverzorging, Hoogtezonbehandelingen, Hand- en voetverzorging Mevr. VER H O E V E N Gordelweg 210e - Tel. 48623 revalleD. versleten °f - defect P«wao« «n InfarmaBu» bij AIR fRANCE PARIS, tl9-121 Champs Bp*ei. T«l By 26-00 erf b«J d« KLM. Lei&ctiapteln en •11a raisburaau*. v.Ii.: PASSAGE Muur its weg 42 Rotterdam Zoek* U een nieuwe RADIO? Wy bebr ben voorradig pri ma apparaten L. K'. Ukg. in pracht fvast met garantie. Speciaal adres voor reparatie ophoog' u g.d ra i n op - |rlpg,siptelbeton, enz. ^elever^ 'per auto. Hot- •dérdatn en; Omstreken jHóoingerdijk 9 R'dam fTelêroon 22837—20475 Repareert baar direct. Rotterdam alleen Mathenesserpieïn 20 Telefoon 38094 k Qikenddttéedi! :i Gerepareerd, en éventueèl onafbrand baar gelakt, van nieuw niet meer te onder scheiden. Dat doet Waar Abram al eeuwen de mosterd haaltl vraagt meubelen, Weeding en huish- goederen te koop of voor de veiling. Gratis afhalen, goede, prijzen. Taxaties kosteloos.Bel op 49353 na 6 uur 23905. Uw kunstgebit gebroken? Wij* zorgen vu^r een snelle en goede reóaratic Drogisterij „De Tijger", Dordtschelaan 16a. AUT0M0B1ELM0T0REN - REYISEUR Wast;werW:.-- Goed" loon Ty gébjeken gesclivkihelilAipname in Pensioenfonds FIRMA J. L. S P O O R M A K E R AUTOMOBIELEN Nieawe Binnen wég 446b.- Rotterdam S.ysifü.öSlS EH niKSIZEH R'damjcheJijfc 247 Schiedam Meenf 104.' - Rotterdam Gevraagd voor spoedig» indiensttreding BOEKHANDEL -vr.iagt voor diiect ervaren rs Uw Naaimachine defect? Groen helpt U direct!! Alles op 't gebied van.naai machines voor alle voorkomend'typow'erk. ROTTERDAMSCHE AUTOMOBIEL- CENTRALE Houtlaan 29—33 Rotterdam Telefoon 27779 in bezit v;»r» praetijk-Iip.'otna. 0 Biiwcn met uitv. inl. en ^opgaveS-ah ver}. onder no. 2299. bur. Het Pr.rooi. Naaimachinehandel vVierambacht Pst raat 114 Rotterdam W Tel. 36653 Wij koopen gebruikte 1machines ®.V, BÓELES scheepswerven en machinefa- I^BRIEK,: BoIn%. V,»rYocrgefcgehiréid be«fhikbJ<-'»r. Gevraagd pér 1 Juni in klein ^.dóktersgeari-;' HULP i.d. HUISHOUDING v. d. dag of d. en n. Mevr. de Winde, Mathenesserweg 112b GARAGEBEDRIJF vraagt ten spoedigste CHEF-MONTEUR voor algebeele leidinj en een H A L F W A S. Br. no; 2205 Parool. KUNSTGEBITTEN Wegen slechts 16 gram en dragen daardoor bijzon der licht.. Worden direct na.trekken geleverd. Pijnloos trekken door Tandartsen Ook Lachgas-narcose! - Omzettingen van met- passende gebitten - in plastic'in. één dag gereed. Reparaties in een uur klaar. -. ROTTERDAM, TeL 37519 VOORAANSTAANDE fabriek VAN EERSTErKWALlTEiT5-MERKART!KELEN IN DE LEVENSMIDDELENBRANCHE vraagt voor baar DEPOT UTRECHT VRIJE VERKOOP niet gebruikte Stoomververij VERHOEFF Singel 142-150, Schiedam vraagt BEKWAME STRIJKSTERS en LEERLING STRIJKSTERS Ook zij die.-enkele, dagen per week kunnen, komen in aanmérkihg. - Hoog loon. ▼oor Je leidinx van Verkoop, Knpedicie Cq Kantoor. V«rei?cbten rijot' ruime yerkooppervaring, uitge- *proketf bckwaamhetlen op orgaoisatorincb gebieil, jnvt*at.bet rertroun'eu te winnen van ▼ertegen- wöOrdi|?*r*i- expeditie- en kantoorpersoneel en door verkregen overwicït leiiiiog te -teven. Bekendheid met de kmiJenéersbranclie in Imre verschillende geledingen «trekt tot 'aanbeveling. Middelbare echoolopleidiaê geweusebt, deeftijd 30-40 jaar. Eigenhflndig ^Mclireveo 'brieven met uitvoerige gegevens over opleiding» ervaring, leeftijd en referen tie® worden gaarne ingewacht onder No'. D. 1028 (t< vernielden op enveloppe en brief) bij bet Adv. Bur..De b» Mar, Aaxaterdam. Vertrouwelijke be handeling verzekerd. Gevraagd vobr. direct LEERLING NAAISTERS FIRM A vH. B O T H Jongkindstraat 3 Tevens ku&neh; nóg enkele VOLSLAGEN NAAISTERS geplaatst worden. Zij, Jïe n ie t op een Atelier gewerkt hebben, behoeven, zich ni e t; aan te melden. Te koop: MAHONIE LITS-JUMEAUX SLAAPKAMER 4-deurs'kast met toilettafel. Prima kwaliteit. "A. J. BRIXK'. Bilderdük- straat 13a, Rotterdam:West KANTOORBEDIENDE (m.) GEVRAAGD op groote verf- en vernis fabriek te Rot ter.* dam, voor dé binnenlandsche verkoop-afd. Leeftijd 20—30 jaar. Bekendheid met binnenl. expeditie en braneheken. nis strekt .tót aanbeveling. Uitvoerige sollicitaties met- opgaaf van genoten opleiding, enz. on de r No.. 563 Adv.- bur. G FOXTIJX, Aelbrcchtstr. 17, Rotterdam. KLEERMAKER MACHINEPERSER EERSTE NATWASSCHER en STRIJKSTERS GEVRAAGD HOEVELS Berguej 285 - - ROTTERDAM: GEVR. CODPEDB, Uefst Rundschau Snijsysteem, 2 kleermJcnechten, 1 pant.- en vestm aker (ster)1 handwer- ker(ster), vast -werk. Hoog loon. W. A. Dabmen, Mod. Maatkleermakerij, Bas Jun- gerinsstraat 165 A. TER-OPLEIDING in/de- 'LICHTDRUKSERIJ .-Tvdrdën'ieénigé f'- .NETTE JONGENS g e:T 'r;a.a;g'd-: }- Persoonlijk', aanmelden bij N/V. ROCKA, Spinhuisstraat 35 (Beursgebouw) Rofcter- dam.; TE KOOP AANGEBODEN in P"ma staat verkeerend IÏNSTRUMENTENFABRIEK vraagt voor Itapóedige indiensttreding Te bezichtigen dagelijks van 1- uur Rocbusscnstraat 31b, Rotterdam. GEBRS. VAN DOORNN.V. BANKET. EN BISCUITFABRIEK .."vraagt. AanmeldenKantoor Schulpweg^l2 Rotter dam-Zuid. met technisch inzicht GEVRAAGD J O N GE DA ME voor typewerk en verdere kantoor werkzaamheden. Mulo opl. eri accuratesse "yereischt,-- steno strekt .tot'' 'aanbeveling, t 'f. H. VOS, GROOTHANDEL, Wiekstraat 16. Tel, 42620. Gevraagd voor Brood, 'en Banketzaak: '...'.FLINKE..'. AUTOMOBIEL INDUSTRIE „ROTTERDAM" N.V: Afdeeling „Oudedi.jicy IeJericbojstr.28, R'dam-0. vraagt';-' Monteurs ty". ,'v>: Auto-EIectriciën Aank. Draaier Gereedschapmaker Magazijnbediende Pers. .aanmelden Maandag en .Woensdagmorgen van .1012 uur. - - - - APOTHEEK KRULt BURG. MEINESZLAAN :57B TEL/ 30477';—- R'DAM vraafft voor - diverse afdeellngen MEISJES boven 16 jaar/ voor: inpakwerk en lichte labrlckawcrkzaam- hederu Hoo'e: loon. .Aanmelden: lederenVérk- dag na 2 unr (behalve Za- terdagsj/ook Donderdags. 'a.avonds'van 6—8 uur,- ,Hugo, de Grootstraat 41. Aanra.; van- 10—12 uur: C ULRICHV BROODFABRIEKEN Straatweg 4547 - R'dam 'VRAAGT ZOO SP.OEDLGMOGELIJK. Di; NederUntltch» hiiiimoetferï.zien reik- h«l<e^d fit nier hel Lieblg Baeljonblok, Oè - eflexerïrg hiervan en - van andere Lleb»9 Producten wordt echter ernstig ver- treagd do'or gebrek aan personeel op onze ihpa^efdeelingj Voor daie «fdeeling vre-, gen'wij voordirecle indien'sttredlng eertigé VAN DER HEEM N.V., Den Haag vraagt voor haar MONTAGE ATELIER gevraagd.". Vólkomenmet het vak bekend/ Aanmelden:Middelland plein 28, Rotterdam. -^.v- Johgeman 23 j., sinds 3 j. Pp8porjngsambt.> Tech'n. on derlegd, in. bez. van Rybe. wijs A, •Brf'jN0. 2186. Bur. Parool. Leeftijd 15-—30 jaar Woor meisjes,, dierflink;willen aanpakken; een, pret tige werkkring meU behoorlijke doonen in. een. nieuwe fabriek. ,-';A. .,.:Persó.neel- .uit R'dain en Schiedam wordt per auto vervoerd. BvSollicitanten kunnen zich aanmelden-eiken Woensdag-envDohderdag jvan-2—4 uur. bij de N.V. Handelmaatschappij R. S. Stokvis Zonen, Westzeerlijk 507, Rotterdam;. Radio- en Stofzuigerfabriek vraagt voor' haar Montage, en -Wikkélafdeeling: Behoorlijk - leiding: kunnende geven "aan- hoofd zakelijk. vrl. p ersoneël; Lee f tijd 28—35-jaar. Aan goede: krachten wórdt- na gebleken geschikt-: - - heid een-goede positie geboden.- Uitsl."schrift, 'sol!, tel richten aan; VanIdëLHeem" - N.V,. Maan wég,254Dé n Haag onder' h ef motto B A Pretl'9* werttring mal gunatige arbeij*- voorvf a;dan. Aanmelden tüJfch«n 9-l2uür NED. LIEBIG MIJ. N.V. schiekade - Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4