.Groote Vier' zien er gèen gat meer in ROTTERDAMSCH PAROOL Kamerdebat over fraude op Militairen bestreden brand op Leusderliei Carijzenaars staan in rij voor bakkerswinkels .Vrr Voor ondergoed en wer/ckleeding 300.000pond beschikbaar Eieren en melk blijven op den bon P AR OLOSCOOP: Weerbericht Schipbreuk bij Wales In Juni goed weer? Warspite gestrand rand old lady" met roemrijk verleden Finsche crisis niet oplosbaar? Wij krijgen hout uit 'tZwarte Woud Met pantserauto's de vlammen tegemoet Achtste leerjaar niet verplicht Verlenging leerplich t gehandhaafd Beensche koning wordt Woensdag begraven Gisteren overgebracht naar Kopenhagen De Senaat wil de (n) „n" niet loslaten Verschil moet er zijn!. Deviezenlek wordt r gestopt Weer twee vliegtuigen verongelukt HEDEN LAATSTE VERGADERING TE MOSKOU Geharrewar over mislukt verdrag Straffe vermindering van broodrantsoen Rij kslegerlu chtmacht wordt opgericht Hard tegen hard in Palestina Waschpoeder en één ei Lotsy betuigt den Belgen zijn spijt Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tet 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4*—* losse nummers 0,09 Zevende Jaargang, No. 95 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 39B64% Banklen Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeurt B. de Vries Pl. Hoofdredacteur) Th. Ramaker Donderdag 24 April 1947 (Van onzen parlementairen redacteur) Toen glstema middag minister Van JVIaarsseveen als laatste woordvoerder namens de regeering een streep zette onder de gedachtemvisseling over fraude en knoeierijen, besloot l»ü:: ..Het nut van deze interpellatie Is ge weest, dat de oogen van het Nederlandsche volk erdoor kunnen opengaan voor den ernst van deze kwestie". Op den inareelcn kant van het probleem is door verschillende sprekers nog eens den,nadruk gelegd, doch een nieuw aspect hebben zjj aan het debat niet kurinen- geven. Mr. Joe k e s (Arbeid) bracht in zijn repliek ook. geen nieuwe punten in het geding. Hij drong er op aan. dat de regeering regelmatig rappor ten over de verdere ontwikkeling van dit probleem zou', verstrekken. De lieer Sassen (K.VJP.) con stateerde dat de meeste Nederlan-» ders zich te weinig verantwoordelijk voelen tégenover de gemeenschap. Met voorschriften en. controle alleen kan men dit euvel niet. bestrijden.. Spoedige invoering van publiekrech telijke bedrijfsorganisatie zal verbe tering kunnen brengen. De sociaal r economische bureaucratie moet plaats maken voor sociaal-economi sche democratie. Nadat nog een aantal Kamerleden enkele aspecten van het probleem hadden belicht kwam dr. Huysmans nogmaals, aan het woord. Een goede twintig Kamerleden warén nog aanwezig bm te hooren, wat de-regeering over dit belangrij ke vraagstuk, te zéggen! had.. De mi- nister kondigde aan, dat 300.000- pond sterling zal worden uitfgetrokken voor den aankoop van ondergoed en* werkkleedlng. Voor een combinatie van vrijwillige en. officieele controle bleek hü niets te gevoelen. Hij gaf te kennen, dat hem van den kant der organisaties nog nooit een klacht over fraude in een bepaald bedrijf had bereikt. Ofschoon hy hoopte, dat een publiekrechtelijke bedrijfs organisatie spoedig tot stand zou komen. kon. naar zijn meening. 200- Isng de noodiase duurt aan zulk een organisatie de taak van de Rijksbu reau* toch niet worden overgedra gen. Overwogen moet worden of v?.n de textielarbeiders niet zal mogen worden verlangd, dat zij voor het algemeen belang afstand doen van de ./gebruikelijke uitlceeringen In natura... Minister Mansholt deelde me de, dat er- geen sprake van was. dat melk en eieren binnen afzienbaren tijd -buiten de distributie zouden kunnen komen.' In een 'geheime vergadering van drie kwartier heeft rdef;.Tweede Ka mer net besluit genomen, onv gelijk dat v.o6r" de' stukken der reeeéring na 1 Mei zal geschieden, ook voor de stukkon van de Kamer de naam- vals-n weg te laten. - Lering uit Clano's Dagboek „IJdelheid heeft Mussclini be- heerscht; hy hield niet van het Ita- liaansche volk, hij verachtte het, en hij was tot in. zijn - ruggemerg ja- loersch op Hitler s oogenschynhjk succes. De Duce omringde zich. met vleiers en sycophanten f klaploopen- de aanbrengers) die hem bedrogen, en, hfi haatte mannen die heni waar schuwden of hem de waarheid- zei den, gelijk meermalen geschiedde door zijn schoonzoon Ciano, döor Grandi,Badoglio of koning Victor Emmanuel. TöenJig.vernam, dat de Italianen zich niet gaarne 'aan de zyde der - Duïtschers in den oorlog wilden storten en dat: zij wisten nog lang* niet klaar te zijn," voerde hij een troostende,panacee in,ml. den pas- so. romano, d.w.z. den Italiaanschen ganzenpas. Een zwaren sneeuwval, die de operaties aan hét front be lemmerde, begroette: btf. met de uit lating: „Hoe meer sneeuw, hoé be ter: sneeuw maakt.van slappelingen kerels!'? v Er werd, bij spanningen, veel ge huild door fascisten en nationaal- socialisten. Hitler was 'gevreesd om zyn huildagen," maar Mussolini en z'rt omgeving waren ook royaal.met .geweeklaag én tranen t Starace huilde toen hyontheven - werd van een post,.-een generaal huilt 'omdat hij bevorderd wordt, Clara Petacci huilt omdat Mussolini haar haai-, zin niet gegft, en Mussolini huilt omdat Clara zoo lastig en zoo grillig-is, het is. of men telkens worat her innerd aan Göring die ook huilde toen hij de Annunziala-orde niet kreeg. Laster, verraad en aanbrengerij regeerden. De nederlagen vazi Italië vond .Mussolini niet pijnlijk voor de Italianen doch'wel een beleediging voor -zichzelf en naar hen die de eigenlijke kracht der- geallieerden wel kenden werd niet geluisterd: dat waren „defaltisten en lafaards". Neen, afgodische verecring werd geschonken aan Ribbcntrops e.d., die op hun borst sloegen en zeiden, dat Rusland binnen acht weken van de kaart zou zijnweggevaagd". Men ijst, als men de grofheden leest die de leiders var. de As zich permitteerden over hun volgelingen en hun volkeren, en over men seden, die hun leven in dienst had den gesteld van geloof, idealisme en mcnschhcid. Van die nachtmerrie zyn wij ten minste bevrijd. Het bovenstaande is een zeer korte samenvatting van het naïef- eerlijke Dagboek van Ciano. dat net in Londen is verschenen bij Heine- mann. Het loopt van 1939 tot in 1943. -Toen werd graaf Ciano, Ita- lië's minister van buitenlandsche zaken gedood door zyn schoon vader Mussolini/■"- MINDER WIND Weersverwachting gel dig tot" Vrijdagavond -Aanvankelijk nog vet-, der afnemende WesteliJ- ke wind, bij helderen hemel.. Later.,weer aan wakkerende naar Zuid omloopende wind roet toenemende bewolking ft- nacht.xzeao xzeao.xzoaoxzean xrenm •1 eer.Sgen regen. Koude nacht. Over- tog Iets hongerc temperatuur dan van- toag. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.40 uUr: Luchtdruk. 758.4: wind. Z.W.7, 8; tem- peratuur 10.Ö: max temp 14 2 (gister middag 3 uur): min. temp. 9.5 (gister ochtend 0 uur); weersgesteldheid: licht bewolkt. 24 Anril: Zon x»p 8.06 uur: onder 20.3L uur. Waterstanden Rotterdam le t(J fi.25 uur; 2e tij 19.13 uur. Voor de kust van Zuïd-Wales heeft een voormalig Lihertyschip. naar men meent "het Britsche stoomschip'„San. lampa" (7.129 too), schipbreuk ge leden!" Pogingen om"'de bemanning fe redden, mislukten - door den ster ken wind, die. de kracht-had-van een orkaan. .Her schtpKbrak/spoedig na dat het tegen *de kust was'geloópen, in drieën.' Toen reddingsploegen het wrak bij eb bereikten,, namen zij geen em kei, teeken van léven waar.'De ge. heele bemanning,van 42 koppen, is in de golven omgekomen. Verscheidene lijkenzijn reedsaangespoeld. De afdeeling klfmatologie van het KNMI" te De Bilt dgelt als verwachting voor de maand Mei'mede. dat de ge middelde neerslag ongeveer normaal.zal •ztin. Over, de..temperat-aur valt niets met voldoende zekerhpid té zeggen. - - Voor de maand- Juni.wordt verwacht, dat 'de gëmïddelde-;temperatuur'boven normaal zal'zijn.'De gemiddelde neer slag beneden normaal. Er wordt op ge wezen.-'dat-deze verwachtingen betrek king hebben op het maandgemiddeldë. 'DIJ beteikmt?'d3t-:-er.,ht.«ed» peo'-samaL dagen-kan voorkomen"! dte een'Afwij king naar den anderen kant vertonnen. Het 23.000 ton metende slag schip .Warspite". de „Grand old Lady" van de Britschj marine is bij Cuddan .Point, Cornwall aan 'den grond-geloopen. Het schip was-op-weg naar de Clyde (Schot land), waar het gesloopt zal wor den. Later wordt gemeld, dat het schip een volslagen wrak is eir niet meer zal kunnen varen. (De ..Warspite" heeft 'zich tij dens den oorlog bijzonder ver dietst 'ijk 'gemaakt, onder andere hij de achtervolging van het Duit sche Hagschip de '„Bismarck" op dé Atlantische Oceaan - en bij de slag bijMatapan onder Kreta in I94i! Waarschijnlijk wacht deze oude getrouwe der Britsche ma rine nu een'eerlijk zeemansgraf... réd.1).; Vv '*- Naar- Radio Helsinki meldt, is de Finsche. ex-minister Yrjo Lein, die belast was met de vorming van een nieuwe regeerihg, evenals .zijn voor ganger niet geslaagd.- WEDERÖP30UWEISCHT HOLT. Eérï der struikelblokken oor een snellenherbouw van de geteisterde gebieden -.Is hst gr ooi e gebrek aan houK In het Zwarte Woud valt rjoö wel ,,,watn te kap pen. Daarom bevinden zich momen teel 275 Kedérlandsche houthakkers in het dorpje Reicherrthal, 'die tot taak hebbent vóór 1 December van dit jaar 100.000 kubieke meter hout te kappen eri-naar ons land te ver- renden. Dit hout wordt van Rei- chenthal uit> per vrachtauto naar Karlsruhe vervoerd en daar overge laden op 2\éderlandsche rijnaken* (Van onzen speclalen verslaggever)' Ruim driehonderd H.A. bosch en helde. Westelijk van den straatweg AmersfoortDoorn, Is Woensdagmiddag verbrand én verschroeid, toen le storm een zee van vuur over de Leusderheide stuwde. De brand ontstond nabij een heuveltop. Westelijk- van Café Aart Jan ten, waar vroeger een waarnemingspost van het K.N-31.I. was ge vestigd. Een .heet- karwétEW-érkliedenVbezig methet jasschen van 'nverbinding in de óliepijplèiding in de woestijn van Irak, .beschermen rich met een paraplui tegen de.brandendezonne stralen. Het was ongeveer half drie, toen mariniers uit Doom en Austerlitz, die aan het oefenen-waren, het on heil zagen. Oogenblikkelrjk sloegen zij alarm. De mariniers bezonnen in alleryl met hei blusschmgswerk, doch zq konden niet verhinderen, dat het vuur zich razend snel naar het Noorden, in de richting Amers foort, verplaatste. De burgemeester van Leusaen riep dé assistentie van de brandweer van Amersfoort in, ook de Woudenbergsche boschv brandweer kwam met een „jeep" te .hulp». AmersfoortPche-;,plicht brandweer" rukte met groot mate rieel uit. beveiligde eerst Leusden. doch veranderde van - positie toen het vudr plotseling tveer in de richting Amersfoort draalde. In middels was er achter de Dumou- lin kazerne bij Soesterberg eveneens een heidebrand uitgebroken. Mili tairen. en. de brandweer uit Soest en Soesterberg waren het vuur hier echter spoedig meester. Op de Leus derheide waren de vlammen echter om vier uur al gevaarlijk dicht de schietbanen genaderd. Duizenden militairen, van alle mogelyke onderiïeelen, nit Amersfoort, uit Doorn en uit Soesterberg, rukte.n In gesloten colonnes pp naar de bedreigde plaatsen." vrachtauto's en pant serwagens voerden stcèds niéu we blusschingstroepen aan. die uitgerust waren met pikhou- weelen, schoppen, byien, hel men en met rook- en gasmas kers. Van den straatweg sloegenhon derden. het schouwspel gade, dèt het best kon worden vergeleken met een veldslag: de duizenden gehelm de'militairen,1 de pantserauto's, de commando's, het hoogoplaaiende vuur en het gordijn vanérook. V OntploEEingen De militairen hadden een moeilijk werk. "Want in de, omgeving van de schietbanen nabijWaterloo Ia^en nog overal op de heide hoeveelhe den munitie, die- door de Duitschers destyds .werden achtergelaten. Me nigmaal, hoorde men dan ook de, ex plosies van mortier-granaten e.d. Eén militair- werd licht gewond Minister Gieleri heeft' bij" de Twee de "Kam er een wetsontwerp tot 'wij ziging van de leerplichtwet inge diend,- waarin- als één der belang rijkste .bepalingen voorkomt, dat, de verlenging -van--de leerplicht met één jaar. die in; 1942; is ingevoerd, voorloopig blijft gehandhaafd. De Icérplichtige' kinderen zullen uh het vervolg echter 'niét meer gedwon gen worden het "achtste leerjaar té volgen.!"' ■j!*;- Deze-, laatste verplichting' acht "dr. Gielenalleen - verantwoord wanneer het volkskind in het achtste leerjaar zoodanig, onderwijs ontvangt, dat hetv beter toegêru.st .-dan ..-thaiis,''d^ maatschappijkan ingaan! 'Datis, ivolgens. -den minister., momenteel nog niet, het. geval.- waarschijnlijk wei ■ovèridrie-jaar. Tot dien tijd wil t^j de verplichting opheffen.;5 Verder, zal. de,, leerplichtwet ook gelden voor andere' 'soortenvan onderwijs.' Het Is nl. gebJelcën, dat vooral, ibij- .-hot .bezoek aannijver heidsscholen men zich niet'hield aan de voorschriften.; De- straffen, die op hetniet-naleven - der- verplichtingen zijn gesteld, worden verhoogd. .Het. .huj5:pn.derwij5, dat ..tot nu toe geheel buiten controle van dèri in- spéctêtir":van-het' L.O^ viel, gaf: me nigmaal;' aanleiding., tot .ontduiking van. leerplicht, terwijl dé. deugdelijk heid dikwijls ;te' wenschen overliet. •Volgens* niéuWe-: régel ing" krijgt^-de inspecteur het recht de lessen bij te wonen;'5terwijl het-wettelijk' aantal lesuren wórdt .verhoogd, Van onzen correspondent) Hetonoffïcieele gedeelte van de begrafetiispiechtighecleu voor wijlen koning Christiaan vond gisteravond plaats met de 'Overbrenging van de kist van Amalienborg naar de kerk van het: slof Christiaansborg. dat in het centrum van de stad is,gelegen- en waar ook het Deenscbe parle ment bijeen komt. Ofaclioön- het tijd stip van de 'overbrenging geheim was gehouden, hadden zich langs den weg toch veie mensetön p'ogé- steld* diéAde"!..auto, „waarin zich de kist met het' stoffelijk overschot be-' vond, volgden. Dadelijk achter de an to liep koning l^rederik en zijn' jong.ere broer Ivhiid, de troonopvol ger. De koningin en liaar gevolg, wachtten den stoet .voor .de kerk .op. Hier werd een korte godsdienst- plechtigherd' gehbtiden. Vijf -dagen lang zal de bevolking gelegenheid krijgen langs de baar van den ge storven koning te defileeven. De politie heeft. Vritgcbreidé mnatrege-; ien^enóroen, daar men millioenen bezoekers tl it het! geheele iand en; de' naburige, landen- Zweden en Noorwegen verwacht. j! De ^begrafenis, is vastgesteld op Sö April Op. dien? dag zal de kist overgebracht .worden na air het' 30 kilometer verder gelegen Ruskildé waar in den ouden, dom de Deen- sche- koning bp, tfaditioneele wijze, zal worden bijgezet. door vvegsprmgende scherven. Terwijl groote, groenen soldaten inderhaast brandgeulen- groeven, trachtten, anderen met takkebossen hét;-vuur të dóbyeh. Ook werden op enkele plaatsen tegenbranden ge sticht ;••••*.!...-• Het vuur; drong door tot op enkele meters van 'het boseh. dat Kamp Laan 1914 omheint. En daar, toen de situatie kri tiek werd, iveek 'hétgevaar. Brandgeuleh.ldié men voorheen reeds had pêgraven, verhinder den een ramp- Gehikk.'g begon het op dat moment, het was In middels half. vijf,"5-ook nog te re genen, zoodot roeö' toen; den *1; brand oft gestrekt gebied van ge- sehrneide hef bleef over. Er werd een brandpiket op het terrein achtergelaten, doch ..men vermoedde, dat de regen het na- blusschingsvverk wel geheel overbo dig zou hebben gemaakt. Om .vyf uur rukten de militairen, naar schatting ongeveer 3000 man, in/Moe, .met zwarte gezichten, vuile kleeren, die soms geschroeid;waren, met bloedëhdeschrammen van.het' prikkeldraad, maar welgemoed,, klommen zij in de: auto's en zelfs waren ermariniers,, die loopend naar Doom teruggingen. De brand heeft, hoofdzakelijk ge woed op - militair terrein. Over den oorzaak is niets bekend! (Van" ónzen parlementairen. redacteur) Grensarbeiders moeten loon naar Holland mee nemen Een belangrijk deviezenlek, dat nog Steeds aan de grens bestond. zal gedicht worden door het in werking treden van „Deviezenbe- schïkking grensarbeiders België 19477', dié déze week aan de arbei ders iri de grensplaatsen bekend gemaakt werd; Het voornaamste punt uit deze beschikking is. dat de arbeiders, die in België wer ken.' in het!vervolg, minstens 90% van het loon in óns land moeten invoeren. Hierop zal door betrok ken instanties een nauwkeurige controle worden uitgeoefend. Iede re grensarbeider moet zich, vóór 1 Mei een inschrijvingskaartaan-, schaffeti welke - aan het douane- De Eerste' Kamer heeft gisteren, de gelegenheid aangegrepen om -nog eens haar bijzondere positie te ac- centueeren. Ditkomt duidelyk uit in hét besluit," dat zij gisteren in ge heime zitting, heeft genomen, om trent de toepassing van de nieuwe spelling. De Eerste Kamer, als eenige staatsinstelling, zal in - de van haar uitgaande stukken de naanivals-n, waarvan; zooals be kend, het gebruik facultatief ge steld is, bij ven gebruiken. Nadat- de" regeering besloten heeft, om die in, .dé van haar uitgaande stukken- 'niet te gebruiken, heefthet weinig idn, om wat dat betreft - opëen eilandje te gaan zitten. Dit'heeft de Eerste Kamer thans gedaan! luttele uren.,: nadat de Tweede Kamer, het- besluit had ge-: nomen, om zich bij de opvatting-der: regeering aan te sluiten. .Wij ken- n ende motiveering van .de Tweede Kamer niet, doch ongetwijfeld zal de doorslag hebben gegeven dat eenheid van spelling, .in. - officieele stukken gewenscht. is.. Wij. zullen, dank zij - de hardnekkigheid van. de Eerste Kamer,straks de. vreemde figuur -zien, dat haar Voorloopige Verslagen de naamvals-n handha ven, terwijl deze in de Memories van Antwoord der.regeering wordt weg gelaten. En misschien Zien we'naast de handelingen dér Tweede. Kamer zonder naamval?-n'die. van de Eer ste! Kamer verschijnen.- met naam vals-n;. En als, straks in- alle krantenen officieele stukken geen naamvals-n mèer-te bekennen is zal zjj ..aLs ty pisch Nederlandsch curiosum alleen voorkomen in de stukken, der Eer ste Kamer. Een' Amerikaansch' legervliegtuig is bij 'Marienbad in Bohemen Peer- gestort. Dé beman ,!ng 'kon"zich!met parachutesredden. V v..V Een Mexicaansch. .milifair -vlieg tuig, dat Salvador. rhad verlaten, voor een vluchtv naar Costarica én Panama, Wordt' sinds!Din5dag ver mist. r &T Op. eeri vergadering van directed-: ren eri eigenaren van brouwerijen in Groningen 'is. medegedeeld,dat de ïprïjzèn vóór vruchtenlimonade- ga?euse wordt teruggebracht van 23 op 20 cent. geld. invoeren en voor kleine on kosten in België mag ijüij hoogs tens. 10% uitgeven tot een. maxi mum van 200 francs per week. Binnen1 drie dagen na Invoer moet het.geld worden gestort bij de op dopkaart vermelde Deviezenbank. E—i Woensdagochtend arriveerden te Delfzijl de Engelsche erf Neder- landsche delegaties voor .de grens correcties! i -. Dr vergaderingen van gisteren te Moskou hebben geen enkel resul taat opgeleverd. De ministers spraken langdurig over de nog overge bleven geschilpunten mei betrekking tot het verdrag met Oostenrijk en verwaten elkaar het mislukken van de besprekingen over Duitsch- land, miar kwamen niet verder dan deie meeningsverschlllen. Ten einde raad stelde Marshall gisteravond voor om, wanneer vandaag geen overeenstemming over het Oostenrjjksche verdrag zou worden bereikt, !de heele kwestie volgens art. 14 van het Handvest naar de Algemeene Vergadering der U.X.O. te verwijzen. Molotof zal vanmid dag antwoorden. Dit zal de laatste bijeenkomst zijn. Artikel .14 geeft de Algemeene Vergadering het recht om aanbeve lingen te doen ter regeling van elke situatie, dte het algemeen welzijn of de vriendschappelijke betrekkin gen tusschen de staten kan schaden. Tenzij de Sowjetdelegatie nieuwe voorstellendoet, waaruit duidelijk blijkt, dat 'onder de Duitscke activa in Oostenrijk niet gerekend worden de activa, die de Duitschers zich met geweld toegeëigend hebben, 200 zei Marshall, is het onmogelijk op deze conferentie tot verdere resul taten inzake het Oostenrijksche verdrag te!komen. Naar aanleiding van het rapport der- plaatsvervangers inzake de kwesties van het Duitsche vredes verdrag stelden Marshall en Molo tof elkaar wederzijds verantwoorde lijk voor: het mislukken, van de po ging om een viermogendheden-ver- drag tegen Duitsche herbewapening te sluitetL r; Marshall noemde Molotofs amen dement op het Amerikaan5che voor stel tot een viermogendhedenéer- drag een afwijzing van het voorstel, omdat de 'Russische versie elke overeenstemming onmogelijk maak te. De U.SiA. blijven hun voorstel handhaven. Kan niet weten! Molotof weigerde af te zien van het recht, om amendementen, in te dienen op voorstellen van andere delegaties. Dé Sowjet-Unie is het in groote trekken, eens met het doen van een dergelijk verdrag, doch doel en werkwijze waren volgens Molo tof niet met elkaar in overeenstem ming. Het Amerikaansche voorstel sprak alleen van demilitarisatie en niét van democratisee- -scnanen weiK.e aan -uei uuuaue- zuivering, niet van democratsee- öiFóór-itföernföra Hij-moet zyn loon - in Belgisch de. Amerikaansche delegatie zelfs niet. de moeite had: {genomen het amendement in j 0verwegin g te ne- men. Op voorstel van Bevin zouden de plaatsvervangers voor Oostenrijk vanochtend bijeenkomen om .te trachten de oneenigheid over min- *der belangrijke punten' uit den weg te ruimen. Hoewel Molotof zei niets meer aan zyn reeds herhaaldelijk geuite standpunt te -hebben tóe te voegen, verklaar de hij^ zich -na Be- vin's antwoord: „Jé kunt nooit we ten.bereid,; deze! ondergeschikte kwesties door de plaatsvervangers te laten behandelen. Vervolgens werd met algemeene stemmen aan genomen 31 December 1943 als uiterste termijn te stellen voor dca terugkeer van alle voormalige leden van de Duitsche gewapende macht, die zich nog als krijsgevangenen in het buitenland bevinden. Laatste dag Ondertussehen maken de delega ties zich gereed voor het .vertrek. Marshalls vliegtuig is onderweg naar Moskou en voor Bevin en Bi- dault staan treinen gereed. De agen da voor vandaag luidt: 1. Oostenrijk: bespreking van de meening der plaatsvervangers over minder belangrijke punten, waar- over nog geen overeenstemming "vas bereikt. Antwoord van Molotof op Marshalls verklaring inzake het Oostenrijksche verdrag. 2. Bespreking van het door Byr nes te New York gedane, maar daar niet besproken voorstel om het aantal geallieerde bezettingstroepen in Europa te beperken. 3. Datum en plaats van de vol gende bijeenkomst van den Raad van Ministers. (Van ónzen correspondent)' Sinds eenige dagen ziet nien in Parijs een verschijnsel,- dat aan de donkerste .dagen van den oorlóg eo" -de bezetting herinërt: Vele bakkers winkels zijn gesloten-, V.w andere die slechts voor .een pake nar. per dag open gaan, vorm?n zich. lange rijen, in, de provincie zyn verschei dene' plaatsen Volkomen yan brood verstoken. Eerst,heeft men lu-t ver ontruste publièk trachten te katmee- ren. door te -verklaren, .'lux bet slechtsdeaflevering v.ui „hét meel was, die voor- een pa ir dage-n .ha perde. Thans-blijken 7de alarmeerea- de berichten óver d.e; tarwe-sitnatie gegrond 'te zijn-én. gaat ^ï'rankri.i'c een. periode tegemoet, Avaarin het broodrantsoen zal ,moaten worden verminderd. De .verontwaardiging hierover uit zich algemeen -in scher pe cfitiëk,op "de regeering, die ver zuimd „beeft tijdig maatregelen - ts nemenDe .00rz'akén van het tarwe- tëicort zijn .verscheidene. De su!br«- de. die jde .langdurige vorstheeft Voorultloopend !op de beslissing die omtrent het rapport .van de com missie-Giebel „zal worden genomen, heeft, de -minister, van Oorlog, on langs in cenTegërorder een beschik king tot instelling van een Comman do Legerlucbtmocht Nederland be kend gemaakt. Daarmee is.de grond slag gelegd voor dc oprichting van een Rijkslegerluchtmacht. Aangeno men moét wórdén. dat de directora ten van alle luchtstrijdmachten in Nederland en in het rijk overzee, in één. organisatie zullen wordensa mengebracht, :;dïe .waarschijnlijk di rect onderiden; minister yan.' oorlog zal komen.te staan. Tot -chef (yah^aëi Stafwah het-com mando is de genera al-majoor C Gie bel zelf benoemd.1 Het directoraat vön de luchtstrijdkrachten kan zich uitsluitend gaan bezighouden mét de.luchtvaartopleiding.,. In .verband hiermeé' zal het in hét vérvolg als „directoraatvóór de luchtvaartop leiding" bekend staan. - Zelfs wordt ook gedacht aan. de mogelijkheid, hét directoraat bij 'de opleiding voor de .luchtvaartafdeeling van 'de mari ne eh "dé" civieiëluchtvaart in te' schakelen.. aangericht' noodzaakte 1 >Ie boerui een deel van het graan nuu afte leveren. Zij hébben bet opgespaard yoor eigen gebruik én voor var kensvoer. Tevens zijn tarweleverin- gen van het .buitenland bene-'.cn de verwachtingen gebleven. Alen ver onderstelt, dat -de regeeriag heden een aantal maatregelen, /al reioen, zooalseen vermindering van. het broodrantsoen van 300 tot 250 gram per'week, de sluiting van de bakke rijen gedurende twee dagen per week en de verplichting bij een be paalden .bakker, te moeien koopen. Als het parlement de volgende week weer bijeenkomt zullen de mi nisters van Nationale Economie, Andrè Philip, en zijn collega van Landbouw/ Tanguy Prigent, hat hard te verantwoorden krijgen. De illegale Palestijnscbe radio zender „Stem van .het strijdende 7:on", .omroe Van de verzetsbewe ging Irgoen. Zwai I eoemi, be schouwt de terechtgestelde leden der beweging als vermoorde krijgs gevangenen. De beweging verklaart dat deze Britsche maatregelen haar ontslaan' van het toepassen van „oorlogsrecht*!; De Irgoen kondigde aan, dat Brit sche-soldaten en politie-agenten. die in het* bezit wordengevonden van wapens, indien ze de Irgoéh 'in handen vallen berecht zullen'wor den-als leden V! een onwettige organisatie'in het Joodsche vader land. Er zal geen beroep mogelijk zijn.Vonnissenzullen worden uit gevoerd door ophanging of met de kogel.. - De Irgoen Zwai Leoemi heeft de verantwoordelijkheid op zich geno men voor'den aanslag op de figyp- te-express. „Dit is de vergelding voor het ophangen van onze krijgs gevangenen".. Sir Al am; Cunningham, de Brit sche hooge commissaris voor. Pales tina, heeft Woensdag Davld Ben Gurion,' voorzittervan het Joodsche Agentschap, uitgenoodigd tot - een conferentie. --ê-r>-*• v Officieele bonnenlyst voor het tüd- vak van 27 April tmu 10 Mei 1947., Elk der volgende bonnen geeft recht np het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC, 705 (serie B) B-01 brood; 800 gram brood B-02 brood: 400 gram. brood B-01 boter: 125 gram boter B-03 boter: 250 gram- margarine of 100 gram vet B-03. botoriJilp-^am^jnargarine 200 gram vet r 1 B-01 mèlte 4 liter'melk - E B-03, B-05 melk: 7 litef melk -■ B-01 vleesch: 1D0 gram vleesch B-02 vleesch;. 300 gram vleesch B-01 algemeen: 200 gram kaas Ky. B-02 algemeen: 1 ei B-03 algemeen: 100 gram bloem of/-5 zelfrijzend bakmeel of kinder- meel (niet uit rijst bereid) -,'iv 'B-04 algemeen:125 gram .-koffie B-05 algemeen: 50 gram thee B-06 algemeen: 250 -. gram wasch- poeder -f 250; gram soda B-03 reserve: 1600 gram brood - ,B-G5 reserve: 800 gram bropd Bonkaarten KD, KE 705 (serie B) B-11-brood: 800, gram. brood B-ll boter: 250 gram boter -- B-12 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet B-13, B-15 melk: 12 liter melk B-ll, B-12 vleesch: - 100 gr. vleesch.^: B-ll algemeen: 100 gram kaas B-12 algemeen; .1 ei - B-13 algemeen: 250 gram wasch-.;, poeder 250 gram soda - B-13 reserve: 800 gr am. brood - B-14 reserve: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel (niet uit rijst bereid) -j! B-16 reserve:. 600 gram bloem of kindermeel (niet uit rijgt be- j reid) of zelfrijzend bakmeel Bonkaarten MA, MB, MC/ MD,. DIE, TUF, MG 705 (biJz. arbeid, a-s. moeders en zieken) (serie B) "!-V B-21 brood; BOO gram brood B-21 boten 250 gram boter B-22 boter: 250 gram margarine of;,: 200 gram vet-!;; B-21 melk: 5 liter! melk B-21 vleesch;300 gram vleesch -V.T-: B-22 vleesch: 100 gram vleésch B-21 kaas: 200 gram kaas /- B-21 eieren: 5 eieren Op 1 Mei zullen bonnen worden.;!; aangewezen voor suiker, versnape-J;'; ringen, cacao en tabak! Op de bonnen B-06 en B-13 is 250/; gram waschpoeder benevens 250 gr.Y soda verkrijgbaar. - -•'■!; Met ingang van 25 Aprü a.s. is op;| de rantsóenbonnen voor wasehpoe-"! der, per santsoen verkrijgbaar 250-Y gram waschpoeder benevens 250 gr.. soda. A "";W;ïfï: Op zijn verzoek is de heer Lotsy/;! voorzitter van den Kon.. Nederland- schen Voetbalbond, Maandagavond ontvangen door kanunnik F.Des-fi sain. voorzitter, en den heer A, Ver4;| dijclc, algemeen secretaris van den;; Koninklijken Belgischen Voetbal-!'! bond. De heer Lotsy heeft spontaan/; verklaard, dat door zijn. Bond ver-!? gissingen Jdjn begaan, en dat hij!/ speciaal naar Brussel is gekomen om'! namens den K.N-.V.B. zijn veront/:)! schuldigingen aan te bieden. Hij heeft den Belgischen bond verzocht/: er verzekerd van te willen zijn/ dat|§ vanwege de bestuursleden van den; K.N.V.B., geen kwetsende bedoeling; bestond en heeft verder mitdculddng gegeven aan het verlangen, dat:-da!/ beide bonden ten spoedigste schik- kingen zullen'treffen om te voorko-'/ men dat de wrijving, nadeeligen.in^1? vloed zal uitoefenen op de --toekomt atige .'betrekkingen.' De Belgisché^ afgevaardigden hebben geantwoord./ dat de gevoelens van den Belgischen/ bond overeenstemmen! mét die; wél-C ke de heer Lotsky namens den 'Ne-, derlandsclien bond heeft vertolkL -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1