HET ROTTERDAMSCH PARCDL De Geer ondermijnde het gezag m „Grootsch socialistisch plan beziele ons volk" „Amerika's No. 1 blonde kastanje-bruin Veel te weinig en ijzer SU' Zevende: Jaargang, No. 99 Vrij. onverveerd Maandag 28 April 1947 Dagvaarding legt twee punten ten laste Prins Bernhard weer jï naar Nederland PA R O LOS COOP Vliegtuigindustrie heeft goede vooruitzichten Beel en Jonkman gaan 1 Mei naar Batavia Niwm-pakketten beklad Communisten kregen de schuld Mr. Van der Goes van Naters: Rita Hay worth ziet- de bollen IS Weerbericht Congres P;.v.d.A. ten einde V ■- -. Toeristen-carnets komen niet Ouderwetschc bollen- Zondag ONDERZOEK IN TEXAS CITY STUIT OP TEGENSPRAAK Schadeloosstelling voor getroffenen Bormann in Egypte? Opstand uitgebreid in Paraguay Minister Neher over wederopbouw A Gringhuis ter dood veroordeeld Bezwaarschrift prof. mr. J. van'toon E VC-af gevaardigden naar Indonesië Particulier vliegtuig neergestort' Wallace weer thuis Begint de „Irgoen" ook in België? Cycloon in Birma ■is» Londensche sympathie met Glasgow Extra kaas voor, kinderen Leverkaas en -worst weer op den bon Red. en/Admi ten ge Haven 141; Schiedam V Y'te^.'i?30O.;-V; Abonnementsprijs per week 31 "cent, per kwartaal 4,-—4 losse nummers i.09 DE SCHIEDAMMER Uitgave /Stichting „Het Parool'',Postgiro 398444 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries Hoofdredacteurj Th- Ramaker,'.;/'V:~P. De dagvaarding'tegen jhr, M; D. j/ de Geer, 'dié-'oó 9:Mei voor het Am- sterdamsch Bijzonder Gerechtshof zal terechtstaan,-bevat inhoofdzaak 2 punten. In de-eerste plaats is den oud-minister-president ten laste ge legd,- dat- -hij -in* Februari 1941, jn strijd met .deri wil van de Nederland- scbe.regeering, te -Londen, doch met toestemming .van - de Duitsche regee ring. zich' naar-het bezette gebied heeft begeven, waardoor bij de be volking den indruk:moest worden ge wekt, dat'een zoo gezaghebbend per soon ats' de gewezen minister-presi dent in t de Verdere >oortzcttfng.-var. den strijd géepjieii^meerzag en dat er bij de- bondgenó'oten twijfel moest worden-gewekt aan 'de vastbesloten- hèid van-Ket.Nederlandschë volk óm den oorlög/vóórt'le zetten en' aan.jde betrouwbaarheid van '.Nederland'als. bondgenoot:Voorts wprdf jhr. De Geer ten-laste gelegd, dat hij in' April 1942 'met toestemming/van' de Duit sche Autoriteiten -;de brochure'.„Dè: synthesë-.vBn.:den-; oorlóg1-' heeft^ge- publiceerd,' waarin ;werd aangedron gen op samenspreking en óverleg tusschen de geallieerden eii Duïtsch- land, terwijl het den verdachte'toch bekend was,-dat dcNederlandschéeit de Britschcrëgeer.ing, een dergelijk overjeg hadden afgewezen en boven dien- gebleken ..was, tdat Hitier zich niet gebonden achtle aan internatio nale overeenkomsten. Er-zijn I6 ge- tuigen a 'chargé'-gedagvaard. waar onder de oiid-ministers Gerbrandy, Weiter en BoJkesfefn. de vroegere Nederlandsche gezant te Lissabon dr. mr. B. .Ph. vanHarinxniadoe; Sloten, Néderlandsch gezant te-Brussel, J- A. van Sijn; uitgever, van de brochure, de N.S.B.-ers C. van Geelkerken, T. Goedewagen en Ernst-.Voorhoeven. Ook zijn opgeroepen de commissaris; Posthurna en inspecteur.'/J)-H: Heijnink van de.Amsterdamsche po litie, die het vooronderzoek hebben geleid. PrinsBernhard en de prinsesjes Beatrix en Irene zullen vermoedelijk vandaag per vliegtuig naar Neder land vertrëfckën.yDë prins hééft dé laatste dagen Vvan^zjjn> vacantie te Zermatt uitsluitend gewyd aan groo- të skitochten ln de bergen. Daartoe kóps hu als-verblijfplaats .een alpen- hut op ongeveer 3000 Ml hoogte. Hy zal op .1 Mei jn de.;KóëpeIkerk i te Amsterdam,-waar dé O.D. van 25 Maart'tot'"5; Met '2945' zun^algeméen hoofdkwartler gevestigd bad, een he rinn eringsplaquette onthul len.- J. G.-Slllem. dr;:M. van Blankenstein, H. Al. .van Randwijk; hoofdredacteur van „Vrij Nederland", J. H. Schep?, 7V/TISLUKT: dat is:Moskou. Wie vclgl?: dat slaat op u Palostijnsche .kwestie, waarmede Lake Sucess./(de /N. ook wel de UNO» hedeii zou, beginnen. Nog twee afjicheidsalinéaV over de mislukkingen; na 7 weken hi«n en weer gepra.it. stant de were:.l voor een wreede 7 jnaindon vair wachten....': in .NoveniU-f k;s4zul len de'Cóóje Viq'r Ie Londen op nieuw prnbeeren voor Quitschlau.i en Oostcnryk een vrede in elkaar tiro meren,.,d i e.,giëérJ'^a'i vrede Aits':, schcn dé 'oorlogsgeallieerden. zal' - moeten zjjn dan een'..sta op en wandel!'' voor (terinania. Wee anglosaktscbe droomen ->p Duitscii economisch gebied: en, blijf, scher pe tegenstelling tusschen Moskon én de anderen te Wccnen en langs het IJzeren Gordijn. Dat men te Moskou eikaars op vattingen beter heeft 'leefcn kennen, ie geen troost: men had.die vooraf ook kunnen kennen. Zelfs in dea humor aan het slot ligt geen troost (toen Stalin een dronk uitbracht op Truman), en in de drie kale dingen die' ,wèlbereikt zijn.1evenmin,' n.l. al indv /verdjvyriing van Pruisen, 8ymboor van". Dui tsch la ndB onuit- blucchbaar' rfiiütairsine,-,b. .de/finan-/ cieele', hiilp' vpnr; Triést, en' c, de tér/ rugkeer vatifde Duitsche'krygsge-/ /vangenen vóór 1949, - 1 v Marshall is'jé Washington terag;. -Truman.Vprees Jjeiirfenvahavpid komt hij voor de raido. - Kwelgeest Wallace is eveneens terug,- toegejuicht/én-uitgejouwd. Nocb. MarshaIl, pdch Wallace zul len. morgen nóg,hët belangr'ukst.zijii dat ia de Palestijnsche' kwestie die in-de-VNjaait de orde is'gesteld op .verzoek', van" een Engeland, dat z'o.-Bfi-jarig mandaat over bet Be loofde Land beu is, .Wilde 'politieke-begeerten zullen zich kenbaar maken; men zal harts- tochtélijfcei debatten beleven. Van welke zijde-komt de oplossing voor dit nefeligste: aller problemen, dat om 'n éi van Columbus en een Salo- mo's oordeel smeekt?. Gaat er eent.coimutasie van onder- ibek naar'het heilige land?, de zoo- •yeelste ui tstel-afstel-vergetelheid- commissie? .- -K eu r t'; 2/3 - der - VN' bet;goed, dat. de Arabieren-de_haas worden in Pa lestina. als dë 'Russen-er. de Riissen- genooten (Polen,-JoegosIaven.Tsjo- cljenr'c.d.) ontvankelijk" zij'n voor •Syrisch—Egyptisch—Iraksch—Liba- nonsch gekuip,^kan- -men .nimmer weten. Worden^ de Joden zelf ook'nog gehoord, nl.r de' gematigde' Jewish' Agency en ^et-Natfonaal Comitó? Zij zeil verlangen- het vurig. Zien wjj een oplossing?;Misschien is.dit er een':.men geve Palestina een. nieuwen mandataris, een die de moeilijkheden' wèl aankan,mót. de VN politic.. - Anders herhalen-wü ove; .3 wc- ken, „wederom .mislukt: wat folgt?" -Gisterochtend; arriveerde - op •Schiphol de Jiéër /P. A. van de Velde.'mededirecteür vain de Fok kerfabrieken die een bezoek aan de/: Vereenigde Staten' heeft ge bracht,, waar hij opderhat/cieim- gen/heeft - gevóerd'métleidende Amerikaansché vliej^tüigfabrikan- ten. o^. met. Douglas.' De heer Van del /Velde deelde mede.vdat hei resultaat/van zijn onderhandelin gen voor-ons land zear belangrijk is. aangezien hij?gunstige contrac ten heeft .m'e'degehfacht. die- voor onze: vliegtuigindustrie grooie ruo- celijKiiedén 'openen/. Als gevolg van de vlotte.'besnre 'hingen kan men In.Nëderiand i direcl .aan het werk gaan: zoodra hél licentie contract, geteekend is zullen de,NederJandrche Fabrie ken' met, iicenhe-nuuw..van vlieg tuigen beginnen., p'e.hêcr'Van oe Velde zei zeer^ tevreden-te. zyn over het resultaat vanzijn reis vooral onidat een aanzienlijke de vifizenwinst voor.*.Nederland, .hel gevolg, zafzijn'.*' fir &jti voorts "contractenafge slptop ;.voor de .leyertng yan de jtuj-, dcMoel ori-''derr'vfltfgt^rigëA^ KTT^I^e' sprekingënV gevoerd. 'die*"volgens den .héér Van de VeJde in.de nabije toekomst vruchten voor ón ze nationale luchtvaartindustrie zullen atvyerpén. De minister-president;'dr.- Beel- en. !mr.' -Jonkman, mimster.- 'voor - Over- zeesche-.Gebiedsdeelen, zullen, waar- schïjnlïjk'.Dpnderdag 1 Mei naar 'Ba- taviavertrekken. Zooals men weet zijn op. de ver pak king.; van-de Niwin-pakketteri, die iti December 1946 naar de Ne- derlands^be^spldaten Indonesia gezonden werden,; opschriften aau- gebracht als/;„Vrooruk Kérstfeest, moordenaars",- „VrQoïijk Kerstfeest, ellendelingen" en „VrooiükKerst feest,' ploerten". .Deze gebeurtenis heeft nog al wat stof doen opwaaien vooral toen/uteek, dat de opschrif ten in N ed erlan d moestën/zifn aan - gebracht. De daders 'heeft men nooit 'kunneii/vindfea./.;*.. A jn het weekb?adl>,Wap'enbroédërs**." ;óén van. dei-Nèdërlandschö organen welkè°)ln.'"4ndów!tó^tönde^/de-' soldn- ten /wórden ;öitgërejitt,\kwam op 3ü Januari het volgende /berichtje; voort:/ -.'// ;:'- - „LAFFE KALRERS" Bet tiit hèt lood geslagen ge spuis, dat Ach communist noemt en dat in zijn handeling&t en O*-. Nederlanü&che daden Merk doet. f denken aan de activiteit van de~ vroegere natïomai-socialhtisché bewegir/g, heeft gemeend 'varizyn onnationale gevoelens, blijk moeten geven door dé buUenver- pakkingvan enkele N/IP/-V- Kerstpakketien met opschriften 'als Vroolijk Kerstfeest",moor denaars,. te b( kladden. Naar aanleiding hiervan heeft do heer Knejeuians.- Éérste Kamerli j voor de C.I'.N., minister Jonkman .vragen gesteld,/'waarop deze ant woordt, dat het bewuste artikel zien moet worden.als en uit psy chologisch oogpunt verkljo.rbare scherpe reactie op deze .wandaden, welke, ook-naar zijn .mcening ernsti ge afkeuring verdienen. Hoewel hij de,, keuze van verschillende bewoor dingen, in; het artikel gebruikt ,n-et gelukkig acht en otkent, «int dco uitlating- kan* kwetsen, neem»Iri.i rr/cb^"aj-^da«,g^edp^.(^:u.i1.mjisiqii% zich de woorden:'net uit het iotrr geslagen gespuis, dat zich „com muni» r. n e nvt" fspatieering van «len minister) niet behoeven aan te trekken." Zaterdagmiddag heeft ten aanschouwe van ongeveer 2500 toeschouwers de Rotterdamsche Rugbyclubeen wedstrijd gespeeld tegen de Old Hymerians uit HultJiDe Engelschen toonden een vrij groot overwicht over onze stadgenoot en en ware bijzonder snel. Het werd dan ook een overwinning yopr de gasten, die de cijfers 30-—13 behaalden. „Het doel. dat wU ons na den oorlog hadden gesteld, n.l. de menschheid te vrijwaren, van:vrees en gebrek, Is helaas niet bereikt. Om daartoe te geraken hebben wil dien hardnekklgen yerzetsgeést noodlg, welke streed voor de bevrijding van ons volk uit den greep der Dultscliers..Het.Is zeer té betreuren dat zóóvele verzetslieden na de bevrijding de bakens niet wisten te-verzetten,/na de afbraak van het nazidom zich niet met alle krachten wierpen op den wederopbouw van ons land, dat slechts weinigen den weg vonden tot de Party van den Arbeid." kocD - r "Weersvcrw^chting/ïel- dlg 'tot Dinsdagavond: Aanvankelijk - 'nog krachtige wind hit "N.- UVéstellJke richting.'Wis selend b ewolkt me te eni ge regen of "hagelbuien. Laterafnemende 'wind en' mlnfler bewolking. -i.^V"r^,köua- *->- ^^«araémlngtóiVte'- Rotterdam heden morgen 8.40 uur: vfvr. 4 Luchtdruk 7Q8.6S wind-Zuid-West',6; h p.' 106: max-temp. 17.1 gistermld- I JJur' temP- 1Q 6 hedenmor gen 8.40 uur)- Weersgesteldheid:* betrokken. fon op: SJ8 uur; onder 20.38 utlr. ;L Rotterdam le tJJ IÓ^O uur; 2e ty '22.40 uur. f Met: het gemak van! iemand, die dit wel gewend is, stapte Zondag morgen de -Amerikaansche f film- actrice Rita Hay worth, omstuwd door een legertje/ filmmanagers, journalisten- èn persfotografen, de loopplank Van dè ,,Veendam" af. :Aan. beide-zyden was er aanvan kelijk 'eenige verrassing,, by haar om deze-intense en :matineuze belang stelling en bjj ons omdat deze char mante verschijning, die gekleed was in een pepita-ruit mantelpakje, licht jV.j'V kastanjebruin haar heeft, wat'dus niet heelcmaal klopte met het signale ment van Ameri ca's No. 11 Blonde, zóoals zeer onlangs eenAmerikaansch tij'dsclirift dit gaf. „Ik ben heel-blü» v/ dat.ik niet met het vliegtuig gekomen -/ -* bent," .vertelde ze, - j;:- „wantal - washet" V j weer. ,een beetje ruw onderweg, - ik heb erg - genoten van de zeereisen/F/fV'- ik' hadeindelijk' eens de gelegen, heid om uit te rus- '■kpM ten" 'j van "'de'ver-"^^ moeienissen van twee films, die., pas gemaakt heb, The lady of Stang- hai/'-die mijn echt- genoqt, Orson'Wel les, regisseerde en Down to Earth. In die. laatste film, een musical in tech nicolor, ging ik. mét mijn-'-partner Mare Platt een wedden- s chap aan,-, wie _.by het aansén dén grootstën afstand af legde; - aan onze voeten haddenwe een pedometer, vastgebonden, die; precies 'registreerde' hoeveeL-mijlen we ieder aflegden."- 5 /j/;:.■..•'Atoombom,. Gilda Rita Kayworth, die in ons land nog weinig bekendheid geniet men kent-haar-hier: slechts als het ver- vwèndé:millionnairsdochtertje uit/ /Orchidëeëh /voor/Maria; en ookvan: Tales of-Manhattan is in Ame-I rika. .een 'van de meest populaire sterren. - Vooral met de film „Gilda". die; hier.binnenkort vertoond zal worden,; eyenals^ .Covergirl en Blood and| Sand maakte "zü enormen opgang en de temperamentvolle activiteiten, die ze in'deze' film "aan den dag legde, worden voldoende geïllustreerd door het feit, dat dé atoómbommenwerper van' Bikini den bijnaam, kreeg van ^Gïïda"i. ?}U Het 'dansen leerde ze van haar va der, eên Spanjaard en ze1 heeft ook uitgebreid studie gemaakt van deze kunst.-Het was'óók als danseres, dat zij door één .,ontdekk.ings"-expeditie van de Fox/film*in/het Mexicaansche Agua Calicute-,opgemerkt werd. Zu vertelde tenslotte nog, dat dit haar eerste ..bezoek- was. aan^ W. Europa en;dat^ze drie en één'halve maand hoopte- te biy'ven. „Gelukkig, dat het zoo'n mooie - ;V Met.deze woorden beaon Zater dagmiddag jhr. mr.! dr. M. van des Go es vëcS/U ate rs op het congres' van .de P. v. d. A. zijn groote - "rede k over? de politieke perspectieven;van dezen t(jd. Onge twijfeld. zoo vervolgde htJ. „ziin voor- de teleursteJIIrig/der ex-illegale strijders ;véle redenen aan te dui- den. Het'juatitioneéle* bewindwerkt onbevredigend, opgéèróten S.S.-ers krijgente dikwijls-dé kans te ont snappen, al of niet-/voorwaardedik vrijgelaten poIltiekêZ delinquenten worden den ex-SIlëgaJèn. werkers op het;dak/:geschqven:-:/d&:fecónomische' 'De proteatboudfng'en de verr .bittering :zjjn dus zeer gerecht A vaardlgd,: maar, zoo. riep mr.' Van der, Goes den ex-i!Jegalen werkers toe. blijft daarin niet yoJharden.Voor eennieuw recht Is een nieuwe sociaal-eco- i nomische ondergrond noódJg. Daaraan kunt gij. met ons. bou wen in de Partij van den Ar beid." lApJausl. Wij/zijn de gevolgen van het libe raal-kapitalistische tijdperk nog lang niet te boven/zei mr. Van der Goes, hoewel een zuiver kapitalis tische productiewijze reeds tot^het verleden behoort. Hoe ver hèt-so cialisme gevorderd is weten wij niet nauwkeurig- Voor één ding moeten wü echter steeds oppassen: dat wil bü onze. socialisatie-maatregelen nooit vervallen tot staatssocialisme, maar,steeds weer,wegen zoeken om te komen tot een moderner en soe peler organisch beheer der bedrij ven. J/Kolenschap ../Niet alle economische gebieden zjjn reeds rüp voor dezen vorm van beheer, maar één zaak weet-ik ze ker: de instelling van een kolen schap ls een eisch van dezen tjjd. Voor de verwezenlijking daarvan zal de P. v. d. A- al haar krachten inzetten. (Applaus). De ervaringen, die wy met de so cialisatie van dc mijnen zullen op doen, kunnen ons de maatstaven leeren noodlg voor de maatregelen, welke, voor andere bedrijven even tueel gewenscht 2ün. „Wij mosten verder, ook/de ren ten moetengecontroleerd worden, de prysbeheerschlng scherper door gevoerd, niet alleen- toezicht op de marktprijzen is noodig, maar vooral op de Prijszetting, zelf.On dernemingen moeten him'.geheim vande meerwaarde", - de winBtvor- ming, prijsgeven, het bankgeheim past niet meer in dezen?tüd, het is dan. oók onder de; slagen der pu-, bliëke opiniegevallen."^Applaus) de Uno-gedachte. laten wij niet los. Nederland, het land van Hugo de Groot en Van Vollenhoven. moet. daarvan maken wat er van te ma ken is. Ongetwijfeld zal eerlijke samen werking van de tweegrootste machten van dezen tijd. de Sovjet unie en de Vereënigde Staten, een zegen zijn voor.de menschheid. zij zou ook eeu oplossing mogelijk ma ken van het Duitsche probleem. In deze richting hebben onze buiten- landsche vertegenwoordigers een groote taak,moeten zjj ook. een vaste lijn volgen. Daaróm moet onze buitenland sche dienst gesocialiseerd worden- Applaus") „Zoo kunnen Wy het volk Iets lor; ten zien van ons-einddoel. \Vy moe ten het volk niet alleen lastig val len; met /.tydelfóke maatregelen, drilt bcyordéwT^lecIitfT cTö^ nefglngWcotp-" kankeren. Ou» volk wil graag hard werken.vdoch het wik.weten waar voor. Het grootsche Plan, dat onze denkers moeten samenstellen," zal de Inzet z(fn van een machtigen Ideeënstrijd, iry zullen het moeten propageerert ir.et alle middelen der tnassa-psyehologie. Wee ons, als we niet moedig z|fn, als we tekort schieten. Het socialisme zal ons dan over spoelen, maar hèt zal niet ons.peri sonallstisch..stempel'dragèn en hierdoor noodzakelijk mislukken!'? (Daverend applaus). Het congres nam het nieuwe be ginselprogram met algemeene stem men-aan- Na de "rede van jhr.\ irir.: dr/ M, van.der.GoBB van Naters sloot de voorzitter K003 Vorrink het congres. :/v:/-:v De zoogenaamde toeristen-car nets, een soort bonboekjes voor rei zen naar België van Nederland uit, waarvoor, naar destjfds gemeld werd, een regeling in de maak wa9, zullen niet verschijnen. De Belgische-regeering 'heeft wel met Frankryk en Zweden, doch niet met Nederland tot overeenstem ming kunnen komen, zoodat het toerisme beperkt zal blifven/ tot uit wisseling, van groepenterwijl voor de particuliere vacantiegangers dc mogelijkheden zeer .gering blijven.. toon doorbetaald worden.- In. het -, fonds voor sociale voorzieningen van de*arbeiders zal eeii '.bedrag van 2 tot 2 millioen dollar gestort worden, voor de slachtoffers van de ramp. Volgens de laatste berichten zijn van de Monsahto-maatschap-. pij 80 employé's omgekomen, 80 worden nog vermist en meer dan. 100 zijn gewond. Schout-bij-Nacht GordonFinlay, die de leiding heeft van de enquê te-commissie die een' onderzoek instelt naar de ontploffing in Texas City, heeft tijdens een in terview gezegd: „Het,is duidelijk, dat er iemand liegt er zijn te veel tegenspra ken óp te veel punten." Finlay bevestigde de berichten, dat de federale regeering de. zaak onderzocht, op mogelijke overtre dingen, van de federale criminee- le wetten, Volgens den burgemeester van de stad, J. C .Trahan, is het laatst bekende doodencijfer 433. Hij voorspelde, dat de schade" ,aan eigendommen de 50 millioer. dol lar, een schattintr van de verzeke ringmaatschappijen. overschrijden zal. De raad van bestuur.van de Monsanto-maatschappij, de /che mische fabriek, waardoor, de ont ploffing van de „Grand Camp" in de stad werd overgebracht, heeft een bedrag van 500.000 dollar be- schikhaar gesteld voor steun aan de getroffen employe's van de maatschappij. Tevens bevestigde de raad, dat aan iedere weduwe of ander werkelijk afhankelijk gezinslid ,1.000 dollar betaald zal worden. Aan getroffen employes zal, tij- In Egypte' worden op aanwij zing van' Scotland Yard uitge breide maatregelen' genomen die kunnen leiden tot arrestatie van Martin Bormann, Hitiers plaatsvervanger, die/te Neuren berg bij verstek ter dood ver oordeeld werd. Berichten van Agence France Presse dat de arrestatie - reeds een feit zou zijn, worden te Cairo tegen gesproken. Scotland Yard had reden'om hét mogelijk "të achten, dat Bormann op weg_ naar Egypte is of zich daar reeds bevindt. Agence France Presse-meldt nog, dat volgens sommigen Bormann.zich gevoegd zou hebben bij Jodentr die na^r Palestina ..trachten ui.Uté, wijken/ Volgens een officieel communiqué, uit Asuncion te Buenos Aires ont vangen, is een opstand van het marine-garnizoen, der Paraguaysche hoofdstad door bereden politie en een legerregiment bedwongen. De opstand begon Zondagmorgen vroeg. De elcctrïciteltstoevoer werd door de opstandelingen afgesneden. Volgens andere berichten zouden opstandige mariniers en burgers te Port Sajonïa en Cerru Tacumbu nog steeds in gevechten gewikkeld zjjn met de troepen van president Mori- Bjj den wederopbouw moet over wogen .worden waar „het .zwaarte punt ligt, het belang van de plaats en de belangen van net maatschap-. pelilk en-economisch leven' van óns volk. Onze industrieele productie moet worden opgevoerd en wy moe ten voor onze agrarische producten. afzetgebied in het buitenland - vin-. den. Deze export moet den import van voor den bouw noodzakelijke': materialen 'mogelyk maken. Bouw 5' van woningen en industrieele r' be- drijven is urgent, daarnaast ook/die;-;/:' van hotels, religieuze gebouwenen vereeqigingsgelegenheden. De vraag;"/' is dan welke van de twee zal men; doen en tot welk percentage. Is men<-; het eens over den bouw van: in du- strieele bedrjiven> noodzakeiyk-. om-- dat wy bjj de sterke toenemingvan de bevolking in toenemende mate'"// moeten industrlaliseeren, omdat ons agrarisch areaal en rendement* nu eenmaal ontoereikend is en omdat wy aller schuldenaar zijn, damonoet' dit ook krachtig worden aangepalrt. Wij moeten daarbij ook bedenken,; dat zich over de geheele wereldjeea.;/;:; sterke industrieele ontwikkeling voltrekt: wie het- laatst versChjjnt ,f:, heeft geen kans. Daarom is "er in/. ;;f ons land een streven naar industrie^ herstel. De beslissing omtrent her-/'// bouw en nieuwbouw, of deze of een./ andere industrie preferentie Z moet j/i-j hebben of niet, dient aan. de över- heid te. worden overgelaten. Het 'lB daarbij onvermijdeiyk de indivi- dueele beslissingsvrijheid af té:rem//;:: men of zelfs uit te schakelen. Dit was in het kort weergegeven - de inhoud van een-rede, die-m. Neher, de minister van wederop-Z^/ bouw. en volkshuisvesting .Zaterdag, in de jaarvergadering van de. Gel- dersche Indus tri éeleclub te Am-/|ïi hem hield. De minister deelde/ver-../v der mede, dat de yoor het bouwplan 1947: gecalculeerde340.900 ton ■ataal-enrifzer, 'byLvwrtdurimg^van^uit den huidigén toestand nog "voötTde^ helft:hiet bereikt zal worden, en-dat/fe bygevolg aan reeds goedgeketirdo:.: werken niet zal kunnen worded ber/v gonnen. De minister hoopte, dat y 'ZtiÊi -'~"i reeds aangevangL stilgelegd behoefden te worden. De Amsterdamscha ex-recher- cheur G. Gringhuis isdoor) het f Bijzonder Gerechtshof ter veroordeeld, terwijl zijn' collega J< Ouashoom twintig jaar geyange- nisstraf werd. opgelegd. Deze polit ïlj tiemannen hebben in bezettings- /'-':/5 tijd lien tall en Joden en menschel^'" die Jodenherbergen, -aan^ Dilit-lri/ schers uitgeleverd, Bij een pviêryal in een buis in deNarcissenstraat te Utrecht, waar Joden waren dergebracht ransel don .ze samen een.vrouw af en stopten eeri/Joöd.^» die ze gevonden; hadden lneen kast na hem aan handen en voe- werken niet;/ nigo; De opperbevelhebber van .Ma- rinigo's strndkrachten, kolonel Fre- derico Smith, zou naar Argentynsch gebied zyn uitgeweken. (Bij het begin'\ran den nu reeds maa.nden durenden opstand te Con- cepclon heef t dé 'regeering van Pa-: raguay eveneens verklaard dat het verzet was bedwongen, en sedert dien zrjn de berichten in dien trant veelvuldig geweest. 'Het eenige wat men uit de vage berichten uit Para- Riia JJayworth "-- r/\> dag; is, want we gaan naar Schevë- ningen én 'de 'bollenvelden en "ik bén uitgenoodigd om 'in een kwëekerü. een-/.nieuwe tülpènsöort mét den' naam Rita Hayworth te doopen. Ook! staat ëëri" tocht' riaar^Aerdenhout f spreek;ik dat goed uit? op het programma voor'een bezoek'aan het' herstellingsoord voor 'illegale wer kers (Kareol); Woensdagavond vertrek ik uit; Amsterdam naar Parus, maar verder heb ik nog" geen definitieve plannen.' Wel staat het vast, dat ik in Duitsch- land voor de troepen zal optreden en misschien/kan.er nog eèn bezoek af voor het filmfestival, dat in Brussel zal worden gehouden." A Buitcnlandsch beleid In, het buitenlandsch beleid ko- mep de inzichten van de P. v. d. A. nog niet voldoende tot gelding.' Tus schen. Rusland en Amerika moet West-Europa zyó weg zoeken, maar Prof,, mr., J. van Loon, oud-presi dent-van den Hoogen Raad, tegen wlen door het Haagsche Tribunaal twee jaar intemeering' werd/gead- viséerd'en verbeurdverklaring van een.' gedeelte ,vaii zyn-vermógen, heeft tegen deze uitspraak :een be zwaarschrift ingediend 'bö öe hooge autoriteit te. 's-Gravenhage, belast met'de èindbeoordeellng van de 'uit- sprakénder /Tribunalen.' - Zondag '4/Mei a.s. Vertrekken de Heére n B. Blokzijl, vóörzittèr van rde-'EVG -ën'^'H. ^erinink,: propa- 'gandalèldér van de EVG-pe'r vlieg tuig, naar Indonesië om als ge delegeerdenvan de eenliei'dsvak- centrale het congres'.van do. alge meene Indonesische vakbétveging (Sobsi), dat van '16 tm. "18 Mei te Malanc zal worden gehouden, hij te wonen. Reeds Zondagmórgen./ vroeg be woog zich een lange slinger van wielrijders in de richting. van de bloeiende bollenvelden, -terwijl ook, met, touringcars; duizenden stedclin-' gen werden- aangevoerd, die dezen; .eersten/.bollenzondag volop van de' Hollandsche schilderij, die'elk voor jaar achter de duinën doór dè natuur; wordt geëxposeerd,v wilden genieten. De middaguren gaven" zware; op-i stoppingen, vooral jn het tramver keer ien wie in .Hillegom de drom men. menschen op den blauwen/wa' gen van'de N.ZJH. heeft zien wach ten/ kan getuigen, dat, de 27e. April een ouderwetsche bollenzondagwas. De luxe - auto's waren ditmaal" schaarsch en, voorzichtig, want de^ rijksverkeersinspectie verdraagt geen grapjes. Touringcars daarentegen, waren in grooten getale opgekomen' om met fleurige slingers getooid/ dén fietsloozen de gelegenheid te geven "toch iets van de velden té zién.* Narcis en'Hyacint vormden den hoofdschotel, doch- de tulpen begin nen' ook reeds de kleur en'geur té versterken, Hoewel het - windje verre van zwoel was en, de zon soms wei nig. van zich- lje,t/ zien.; herinnerde het- bezoek aan ,Ypór-oorlogsche ja ren, "ja_ hier en daar. word een zelfs toen ongekende:.- drukte.' gere gistreerd. Ook' vele vreemdelingen waren aanwezig. -/ Een .Deensch particulier vliegtuig is Zondagmiddag-.ten Noordwesten van Kopenhagen, ^neergestort. De drie inzittenden.kwamen om. politieke bedoelingen guay niet, bekend zyn, nog steeds het Noord-Westen van het land be zet houden en dat nog voortdurend in het door de regeeringstroepen bezette gebied klelrte opstanden uit breken. wanneer het bericht dat de opperbevelhebber der regeerings troepen zou zijn uitgeweken waar is, zou dat in eën lieel andere rich ting wjjzen ,dan de regeeringscom- munlqué's willen. Red.). Vijftig menschen op het vliegveld te New York begroetten Zondag Wallace met gejuich én gedeeltelijk: met geïouw; Tot persvertégenwoor. digers zei Wallace; „Ik wil de bevol-, king van de U.S.A. vertellen van dat prachtige, warm vod eride volk/; dat ik in Engeland en Europa aantrof. De vrede zit hun allen diep in het hart. Ik heb een mooie reis gehad en »n Europa gevonden, "wat ik hoopte er te vinden: een volk, dat als één man, voor den vrede is." Wallace zal. van avond te Washington een perscon-' fe'rentie houden en,-op I Mei voor de radio spreken. Naar fcet, Belgische Wad „Het Volk" meldt, zijn,de redacties van-verschil- lende Antwerpsche bladen opgebeld door een geheimzinnig persoon, die zei uit naam -van de „Irgoen Zwai Leoemi" té spreken en liet volgende verklaarde: „Aangezien1 ,wij Belgi sche' menschenlevens willen :sparen,: waarschuwen wij -de Belgën.-Vdie werkzaam zijn in de Britsche ambas sade of in.officïeele Engelsche -/ge bouwen- door middel van de pers. Zij iüupcn gevaar slachtoffers ie worden van dc aanslagen, die tégen deze ge houwen zullen worden gericht" Eeneyejoon heeft ongeveer 500Ö huizèn fn -en rond: de havenstad YeinyZuid-Birma verwoest." 'Acht entwintig dorpen werden geteisterd. ten gebonden te hebben. (Van onzen correspondent) -/• 'Ai .Tweeduizend man van do na* tionalo stuwadoors cn dokwer- ■/-^^ kers en van de schuitenvoerders- un'ie hebben giéteren in een- bij- cenkomst in Hackney (Londen) te^ gen het advies van hun leiders in -v;^ besloten om héden het werk neer './k te leggen. Dit besluit is een symt 'f.^ palhiestaking met de havensta- -/Wi lting te Glasgow, dm nu al t - ken aan den gang is en die, ia ante taan Over de aIvlQeÜttg;„yaK'i/|j^ overtolligpersoneel. Het. centraal distributiekantóoij:/ deelt mede, dat personen géboren-:, in een der jaren 1927t.m. '1942 in; aanmerking komen voor een extra.1//" hoeveelheid van100-gram korst-- iooze .en/of smeerkaas. Men moet hiertoe, de bon Bo4 reserve- OK B07J-/ reserve uiteriyk op 3: Mei- a.s. b|j£: een handelaar in kaas inleveren. De- aflevering; der korstlooze' "4éh/oCr/ smeerkaas zal zoo spoedig mogelillcA geschieden. v- v:' Met 'ingang /van heden /.zujJ$ icn Berliner en Saksische leverw'orst' en leverkoas, /artikelen,1 waarin be->: halve1-lever ook :\vlecscb verwerkt)/ wordt, uitsluitend weer op bón ,ver4i| k.ijgbaar zijn. >Dè z.g.n, "riaagschc leverworst, die ceeu vlecsch bevat; zal - men zonder bon kunnen-blijven koopen.-) Het C.D.K.- deelt naar aanleiding.,, hiervan mede, dat met ingang van'/ Maandag 28 April een bon voor 100 gram vleesch.zonder/' been desge- wens'cht recht geeft op'het,koopen';;. van 300: gram Berlinér, Saksische lc« - ver worst en leverkaas. //•Wij ■virA&t'S- '/'y/^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1