USA wenschen geen centrale Duitsche regeering i HET ROTTERDAMSCH PAROOL wip; Betaal niet te veel tijdens verblijf in pensions! Explosie oorzaak, of fout van piloot Moreton? Fusie van N.V.V. met E.V.C. was onmogelijk MARSHALL: MISLUKKING VAN MOSKOU RU3LANDS SCHULD Volgend maal beter, zei Stalin PAROLOSCOOP Weerbericht „Truman politiek gevaarlijk" Wallace bepleitlèening aan Rusland Van Martin Bormann geen spoor Willy Vervoort voor Parool-lezers Prijzen zijn officieel vastgesteld Knoeierijen bij den Leger-filmdienst Personeel on bekwaam Proces legen Bata begonnen Handelsverdrag met Denemarken „Money-Texas' Dolkstoot trof bijna het hart .Twee knapén kregen noodlottige ruzie Smokkelen met een pantserauto Wagen na dollen rit buitgemaakt De Dakota-ramp op Schiphol Deskundigen zijn 't niet eens Sjahrir blijft leider der delegatie Inkrimping militair apparaat noodig Zitting voor Palestina geopend - Londensche staking breidt zich uit Twee wereldrecords op: één avond Regeering geeft weèr consumentencrediet Zondagsdiensten der N.S. op 5 Mei Padvinders maken een? speelfilm Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—, losse nummers 0,09 DE CJitgave Stichting „Het Parool"-— Postgiro; 395644 Bankier» Amsterdamsen© Bank te Eotterdtm PL' Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacleur» Th, Ramaker Zevende Jaargang, No. 100 Dinsdag 29'April 194/ TN Muskou kon geen overeenstemming worden bereikt, omdat de Sowjet- J Unie vasthield aan voorstellen die een gecentraliseerde Duitsche te- gcering beoogden en een volledige controle over het land, dat daardoor economisch ten ondergang gedoemd zou rijn. i. Duitschland zon zoo zwaar In de schuld zUn gekomen, dat het een groot deel van zijn productie als herstelbetaling had moeten afstaan.voorna melijk aan de Sowjet-Unie. Amerikaansche steun zou tót Ln het oneindige noodig zl/n geweest met als eenlg resultaat de verslechtering van het economisch leven in Duitschland en Europa en een onvcrtnydeiyken nood toestand van dictatuur en strijd. aldus Marshall gisteravond In zijn radio rede tot het Amerikaansche volk. Stalin heeft mij de verzekering gegeven 'dat involgende bijeenkom sten van de ministers van buiten- landsche zaken overeenkomst be reikt kón worden omtrent ontwape ning,. de politieke structuur' van Duitschland. herstelbetaling en eco nomische eenheid. Ik hoop „dat'Stalin gelijk heeft,- maar dan zóu ide Sowjet-Unie meer medewerking moeten toonen, dan thans het geval is geweest - Onze regeering, aldus Marshall, is voorstandster van de vrijheid van" voorlichting! Dit; maakt dikvrijls een 'beroep; op de openbare mecning noodzakelijk. Te Moskou doet .de propaganda een 'beroep op den hartstocht en.het vooroordeel schijnt er de plaats Ingenomen te hébben van het appél aan het gezond ver stand en het begrip. Ondanks de vele moeilijkheden zijn wellicht grootere vorderingen gemaakt, dan men beseft. De plaats- vervangers kennen nu precies de standpunten. Daardoor zouden zij eventueel enkele geschillen kunnen oplossen. Door een verdere bestu deering van de punten van over eenkomst en verschil zou zeer ze ker eenlge klaarheid geschapen kunnen worden. Dit duidt op voor- uitgang, hoe pijnlijk langzaam overi gens ook. Hierna weidde Marshall uit over de fundamenteel e ^vraagstukken Dramatische spanning PTRANKRIJK spartelt- als een man. die nog net het hoofd boven water houdt; als het niet vol houdt, verdrinkt het!", aldus de Fransche minister-president Kama- ".dier bIj een' rede..te Millau. in het zuidwesten van Het land. „Pessimistisch inag ik niét zijn, .maar het einde onzer moeilijkheden zie ik niet. Onze productie; baart de meeste zorg; wijhebben buiten- Iandsche werkkrachten hard noo- dig, want de .Fransche arbeider heeft de grens; van zjjn productivi- 'teit bereikt.-'L Politiek zijn er minstenszoo- donkere wolken (buiten de misluk king van Moskou orn), al was het maar. dat de terugkeer van De Gaulle en de aanwas van zijn RPF zorg baart aan het zittend kabinet, dat trouwens aan allerlei stormen 'het hoofd moet bieden. Zoolang echter -het» staatshoofd. Vincent Aurlol, jxlet terug ls van zyn reis door overzeesche gebieden, .zal men van' een'inwendige, kabi- .netscrisis .verschoond blyven. Door weg te blijven, houdt. Auriol de combinatie dus nog even bijeen. Bo vendien-wordt de rebelleerzucht der communisten geringer naarmate zij meer beseffen, dat zij, door aan de landsregecring deel te nemen, inter-' nationalen invloed kunnen uitoefe nen; bovendien zouden De Gaulle c.s. er zjjde by spinnen als-de com munisten onrustig werden. Politiek en-economisch is het tn Madagascar een janboel geworden doordat het moederland na den we reldoorlog te- passief is gebleven en te druk-uezig met .andere, proble men. Sinds de modern-bewapende kleurlingen 'naar de opstandelingen 'zyn overgeloopen,.woedt cr een fel le, bloedige guerilla. Met Viet Nam verkeert Partfs op voet van oorlog en op voet van di plomatieke onderhandelingen' -^-'dat' -ls al heel wonderiyk, om-r.iet te zeggen halfslachtig en typeerend voor een na-óorlogschen chaos. Algiers levert ook z'n problemen. 'De Inboorlingen wachten af .en ple- fen ïydeiyk verzet; de blanken heb- en hun hoop op uitredding door Parijs opgegeven. Financieel is al die onrust moor dend. want op de drie continenten .houdt Parijs thans een.legermacht op.de.been die met 700.000 man aan den lagen kant wordt geschat. Dat- is meer dan ln den" zomer van 1939, tien iedereen-wist dat Hitier een wereldoorlog- wilde forceeren. De kleurlingen weten - zeer wel. :dat Frankrijk onder do onkosten hier van zucht.' Als «Auriol-binnenkort weer thuis ja, kan het .„spel"beginnen. Nu hangt er in Frankrijk alleen een ondraaglijke, dramatische spanning. NOG STEEDS VRIJ KOUD Weersverwachting geldig tot Woens dagavond: Aanvankelijk Zui delijke of Zuid- Oostelijke wind, later weer naar Noordelijke - rich tingen omloopende ■wind, meest zwaar bewolkt met plaat selijk eenlge-regen of regenbuien, vrij koud. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen 8.40 uur: Luchtdruk 765.1: wind W.N.W. 5; max! temp 13.3 gistermiddag 4.40 uur); min. temp. 8.0 (hedenmorgen 5.40 uur). Weersgesteldheid: bewolkt. waarvan de oplossing zou kunnen leiden tot een snelle regeling van andere geschilpunten. In de eerste plaats het tekort; aan steenkolen in Europaen de noodzakelijkheid d» Duitsche 'mijnindustrie! teherstel len. Alle aan Duitschland grenzen- den landen eri bovendien Groot- Brittannië en de' Sowjet-Unie zijn bij dit herstel, betrok ken. daar steen koolvereischt Is, voor de Duitsche exportpröductic. Zware industrie Het. tweede-belangrijke punt is de vorming van de zware Industrie in Duitschland. die misschien weer een bedreiging van- den wereldvrede zou kunnen beteokencji. De kwestie Duitschland houdt niet alleen ver band met de. veiligheid yaniEuropa en 'de wereld maartevens met- de Europeesche welvaart De Ameri kaansche delegatie moest 'aan .den eenen .kant baar aandachtwijden a aneen v e rd ra gvoorvel e 'ja ren en aan den anderen - kantrekening houden met de; nooden van de vol ken van Europa.: De,„ volken *'an Groot-Brittannië en de U.S.A. kun nen niet voortgaan met'de verstrek king van honderden millioenen dol lars voor Duitschland. Marshall oefende critiek .uit op de voorkeur der Sowjet-Unie voor een sterke centrale regeering voor Duitschland en zeide, dat de U.S.A. en Groot-Brittannië zich daartegen verzetten, omdat con dergelijke rc- geerlng gemakkelijk zou kunnen veranderen in een regiem gelijk aan dat van de nazi's. Ook op grond van .geheel andereredenenbestaal er een gerechtvaardigde .vrees voor dc heropleving van de Duitsche mi-'; Utaire macht en. bezorgdheid over- geuite of verborgen verlangens. 7?-— „ry'(gVcn^.Tii^ 3ëïïSiöcF De Russische interpretatie van Potsdam, dat "de.I westelijke Pool- sche grens, gevormd door Oder en Neisse. definitief zou zijn. werd door Marshall nadrukkelijkbestre-i den. Deze voorloopigegrens,-tus-: schen Duitschland enPolen zou,, in dien zij werd vastgesteld. .Duitsch land van gebied berooven. waarvan meer dan een vijfde der bevolking afhankelijk was. Marshall betoogde, dat alle landen, die met Duitschland in oorlog waren geweest, eenigen invloed moesten.; uitoefenen; bij de totstandkoming'van hetvre desverdrag. Marshall 'moest tót'-" de conclusie komen, .dat de. Russische' regeering geen pact wenschte of hetóiluitöi; van het pact wilde uitstellen,.„'daari: het Amerikaansche voorstel,;::vöór.: een viermogendhedenpact Wtwaar-1 borging van de demilitarlsati'érvan: Duitschland door Russische amen-] dementen «zoodanig werd gewjjzigdT' dat zijn-strekking volkomen, veran derd werd. Indien'het Russische voorstel in zake de'Duitsche activa-in Oosten rijk zou zijn aangenomen, zou het te betwijfelen zijn geweest of Oosten rijk ooit weer een zelfstandige staat zou zijn geworden. Henry Wallace heeft op zijn eer ste persconferentie na zijn tournee door Europa verkaard, dat de hui- dige buitenlandsche politiek van Truman. toteen burgeroorlog In Frankrijk aanleiding kan geven. Trumans program zal tot gevolg kunnen hebben, dat de gematigde partij en verd wijnen en Frankrijk zal worden gesplitst in uiterst links en uiterst rechts. Wanneer slechts deze twee 'groepen over big ven, be staat er groot gevaar voor moei lijkheden en zelfs voor burgeroor-, log. Wallace heeft zich in een offi cieuze conferentie met leden van het Fransche partem ent voórstan- der verklaard van een politiek, waarbij-de Amerikaansche export- .Importbank over de geheele wereld voor GO.OOO.UUU.OÜO dollar aan lee- ningen zou móeten verstrekken om achterlijke landen' tot ontwikkeling -te brengen en verwoeste gebieden weer op te bouwen. Hij zeide. dat de verwoestingen In de Sowjet-Unie grooter zijn dan waar ook ter we reld en hij bracht in herinnering, dat, toen hij hoofd was van den raad van economische oorlogvoe ring. er in 1944 door deze organisa tie studies zyn gemaakt, waarin ls uiteengezet, dat de Sowjet-Unie een tecning van 10.000.000.000 dollar zou behoeven.- Hoewel -alle havens, vliegvelden en stations in Egypte ónder de strepgste controle staan, heeft .men tot nog toe geen spoor kunnen vin den van Martin Bormann. Volgens een functionaris van de-.veiligheids politie, neemt de'politie geen risico's, ,hoeAy'el>zij^gélooftv! - dat ontsnapte krijgsgevangenen, .die zich in Egyp tische steden ophouden, ten onrechte voor Bormann. worden gehouden. Il.K.H. Prinses Juliana, die op 30 April haar '38ste'verjaardag vferf. Vier van' de elf kleinkunst ar- tisten.-die Zondag a.s. medewer ken aan den groeten variété-, avond voor ^Paroollezers in de Rivièrahal, treden hedenavond voor den omroep óp, n.l. Willy Vervoort, Suzy. '-Marlène, Conny Wietenz ven;;Martin van Héels- j '.'V Zy. die hi de gelegenheid zyh"; vanavond aan' de radio te luiste-- ren., krijgen een, voorproefje'van het"voorjaar3feest van vrooiyke en gezellige liédjes, dat Zondag avond den Paroolbezoekers ge-- boden wprdt -p;;.; - v Verdere medewerkenden aan den Paroolavond zijn de radio-' imitator - Oradi, het accordeon duo „De Corita"s, „De Rubati's" (moderne clowneriën en imita tor) cn Noldy en Jack (nieuwe komische tapdansen). Na het variété-programma volgt voor de danslustlgen hal tot 2 uur met medewerking van „The Sound Diggers". Als byzondere attractie is er cp dezen avond een 'gratis ver loting-met aardige prezen. Na afloop .trams. in.alle rich tingen. De entreeprijzen zjjn 1.50, -ƒ 2.—, 2.75 en 3.25 (pro gramma inbegrepen). Kaarten dagelyks van 9-fi uur verkrijgbaar aan ons kantoor - Schiedamschesthgel 42 (ook te lefonisch onder no. 25430),. DE R0TTERDMM$CHE FAMILIE VAN DER DUSSEN, bestaande uil man, vrouw en èlf Jjtiridereri, die per vliegtuig, naar Amerika is vertrokken, bij aankomst oj^het'Vliegveld Ia Guardia te New York. Het doel van de reis is Balflowei.in California waar vader Van der Dussen een'boerderij - heeft gekocht. - Het vorige vacantie-seizoen heeft lijk gemeubileerd zijn en mag aan aangetoond, dat'de: prijzen van veel pensions ver boven het; geoorloofde pêil lagen! De niüiister van Econo mische Zaken .heeft thans een prijs regeling afgekondigd, .welke zoowel voor den gast als» voor den pension houder, zeer eenvoudig aangeeft v?at berekend mag" worden. De regeling komt hierop neer. dat in. het algemeen.;!, bij particulieren f 4.50 en in beróepspëhsioris. die over gemakken als electrisch licht en stroom'endwaterybeschikken.. f 5. per persoon per dag mag Wórden be rekend. Eeii hoógere prijs.welke meestal f 6.— zal bedragen, mag alleen in eerste klasse pensions;,na verkregen, toestemming van- den; directeur-ge neraal van. dc prijzen .worden ge vraagd. De samenstelling der maal tijden is nauwkeurig .omschreven. Bovendien moet de kamer - deugde- Officieren'van den generalen staf geassisteerd door de marcchausHfxj hebben een inval gedaan'by den 1c- ger-filmdlenst, die ia ondergebracht in 'de niéuwe Frederikskazerno te •s-Gravenhage. Do aanwezige mili tairen kregen het.bevci dc werk zaamheden te staken en.de sleutels in te leveren. Daarna werd het" ge bouw gesloten en do manschappen werden tot Maandag a.s. mot verlof gezonden, zoo meldt „Trouw". Hét wrs aan Ingewijden reeds lang bekend, dat er bij den film dienst'iets niet pluis is. Appara ten en films verdwenen spoorloos en ook andere onregelmatigheden vonden cr plaats. Zoo maakte nog onlangs' een der officieren van de zen dienst met zy.» secretaresse een reisje naar Spanje. Ook do bekwaamheid van het per soneel liet nog al eens. te wenschen over. Eenigen tfld 'geleden zyn men- schen, die zelfs niet in staat' waren een foto te-maken, naar Indonesië gezonden om daar een fllmdlenst.te organJsecriirtu Btt het onderzoek, waarmede Vrijdagmiddag een begin, is ge maakt, is komen vast te staan, dat inderdaad een gedeelte van den in ventaris niet meer aanwezig, is. Het gebouw staat thans onder militaire bewaking en accountants van de Rekenkamer zijn begonnen de administratie te controleeren. In verband met het onderzoek ln dc2e.affaire is de filmdienst tü- deiyk opgeheven. Het nationale gerechtshof te Praag heeft het proces geopend te gen Jan. Bata, den Tsjecho Slo-' waakschen'schoenenkoning, die be-; schuldigd wordt van samenwerking, met de Duitschers en steun aan het fascisme en die thansln Brazilië verbiyit. Bata nam in 1932 de fa brieken te Zlln over. als stiefbroe der van den stichter dezer fabrie ken. Hjj maakte reizen naar Italië en Japan en sprak zyn groote -be wondering uit voor het: fascistische regime fn deze landen en ln Duitschland. Bata had. het plan dc Tsjechen naar de pampas van Patagonië over te brengen. Do Tsjechen zouden het land in cultuur moeten brengen en een Industrie opbouwen. - De verdediger protesteerde tegen het houden van het proces, daar Bata thans BrRZiliaansch staats burger-ls. De Deensche minister van buiten landsche zaken maakte bekend dat Nederland en Denemarken een han delsovereenkomst hebben gesloten voor den duur van een jaar. Ingaan de op 1 April j.l. Denemarken, zal vee, caseïne, zaden, visch, phanna- 'cheutische producten, cement, .en machines leveren tot een totaio waarde van 50 mlllloen kronen, ter wijl Nederland rayon garens, manu facturen, chemicaliën, zout. tin, ruw yzer, machines, rijwielonderdeelen en radiomateriaal tot een totale waarde van 41 miUïocn kronen naar Denemarken zal uitvoeren. Wild-Wést aan het Hudsonplein ..-AV oensdagavon d^-M1 April^hwameó' twee mannen in 'het café van de wed. IV, v." d. Z.—v. d. W. aan het Hudsonplein. Een van hen nam plaats, aan de toonbank, de andére op het biljart. Op een gegeven oogenbük trok de man on het bil jart ccn revolver en schreeuwde: „Money, Texas!" waarbij hij het wa pen op de bezoekers richtte. Een van hen bleef kalm en liet blijken, dat hij den man aan: de kist kende als een zekere „KareT', met wien hij gevaren had. Dit werd door dézen hardnekkig ontkend, .maar de be zoeker gaftoch derv man.die nog steeds met de revolver dreigde, een wenk, waarop'de indringers verdwe- •nen. •v!.!. ;-V -v fV'VVy V: f) Er werd destijds niets over deze zaak gepubliceerd, omdat de eerste -gedachte was. dat het hier eé« kwa jongensstreek - betrof.. Natuurlijk werd een onderzoek naar de kna peningesteld, dat als resultaat had. dat beiden resp. op 18 en 19 April aangehouden werden. Het waren „T. B. V„ koksmaat 20 jaar (de man met de'revolver) en H. A. C. sleepboot kapitein. 23 jaar. Inmiddels werd er. zooals bekend. op 17 April een gewapende overval gepleegd op een rijwielhandelaar in de Bovenstraat. Hij en zijp. knecht werden met een revolver bedreigd en opgesloten in een kast. waarop de overvallers met twee rijwielen ver dwenen. Oogenbllkkelijk -werd toen verband 'gelegd tusschen deze over val en het gebeurde in het café. De knapen bekenden ook deze overval. Zij waren naar TJsselmonde gegaan om fietsen te stelen, wat her. niet gelukt was. Besloten werd toen. den fietsenmaker een bezoek te brengen, met het vermelde resultaat. De fietsen en de revolver werden 'opgespoord. De twee knapen zijn naar het Huis van Bewaring over gebracht. Uit het verhoor is gebleken, dat ..zij we! degelijk het plan hodden, de bezoekers van het café te berooven. 't Waren dilletanten. maar toch ge vaarlijkeknapen. Na de arrestatie 'zagen zij den em^t-van de feiten wel in, docht te laat. In dé* Oleanderstraat ls gister avondora ongeveer acht uur een zestienjarige jongen met een dolk een één. jaar ouderen knaap t© lijf gegaan. De dolk trof liet slachtoffer ter. hoogte van .het hart. Dc toe stand van dezen jongen, die In het ZuJdcrzlekcnhuis ls opgenomen, Is ernstig. De dader de' 16-jarige perser C. E. moest in.de Oleanderstraat een éóstuum halen. Terwijl hJJ stor.d te wachten, zag de 17-1arige E. H. uit dé Pimpcrnclstraat kans de nog nieuwe fiets van den perser, waarop deze heel zuinig is, te bemachtigen, waarna hjj er een beetje mee ging rijden. Het kostte den jongen1eige naar ©enige moeite weer in'het be zit van zijn karretje te komen.-Toen hem dit tenslotte gelukte, reed hy iri een. 'woedende stemming naar huis, gaf het costuum af en keerde daarop terstond naar dc Oleander- straat terug, r.u echter gewapend met een dolk, die hy van huis had meegenomen. Er ontstond een vechtparty met het reeds vermelde noodlottige ge volg. De dader, die doodeiyk ge schrokken naar huis was gerend, is later gearresteerd en ingesloten. de bediening hooge- eisehen worden gesteld. Indien vier of meer gasten op één kamer met-slechts één vaste waschtafelworden onderge bracht of kinderen geen aparte kamer krijgen moet de prijs la ger zijn. -• De prijs is gemakkelijk te contro leeren, omdat de prijsklasse, waarin 't pension is ingedeeld, op de menu kaart vermeld slant. Hij bedraagt in dc vier-klassen hoogstens f .5.—, f 6.—. f 7.50 en9.50 per persoon per dag. 'V - De hotelhouder mag echter sóm mige kamers hooger berekenen, mits hij andere zooveel- lager prijst dat hij op het gemiddelde van zijn klas se blijft. In dit geval moet een lijst; van alle kamers met hun prijzen in de eetzaal wórden opgehangen. De minister legt ér. den nadruk op dat reeds gemaakte afspraken met deze regeling in overeenstemming moeten worden gebracht. Een hoo- gere prijs dan die. welke na 1 Mei is toegestaan, mag dus in geen geval worden gevraagd of betaald. Opsporingsambtenaren van dc invoerrechten en accynzen en den C.C.D. hadden ër onlangs lucht van gekregen,"dat smokkelaars met een gepantsèrdeh auto hun bedrijf - uit oef enden. Vrijdaguacht ontdekten rij het voertuig in de grensstreek onder Etten en met een Jeep werd een sensationeele achtervolging in gezet. Al spoedig klonken schoten in het nachteiyk duister, doch dé smokkelaars lieten zich hierdoor niet overtroeven. ,.f- Langs, bij na onbegaanD»re wegen' ging het vla. Etten. Beek en Prin- cenhage kriskras door het'grensge bied van de Baronie. Doordat de smokkelaars uit de auto spijker planken, spijkers en andere scherpe voorwerpen wierpen, kreeg de jeep een lekken band, maar desondanks zetten de C.C.D.-ers de achtervol ging voort. Na een enerveerenden rit van ongeveer 25 k.m. slaagde rr.en er in, den wagen onder Rys- bergen te pakken te krijgen. De smokkelaars zagen toen het hopelooze van hun pogen in, ver lieten den wagen en kozen het ha zenpad. Groot was de verwondering van de opsporingsambtenaren, toen bleek, dat men by de inrichting van den wagen .op alle eventualiteiten had gerekend; spljkerplanken. spij kers en glas behoorden tot de outil- iage. Den geheelen morgen zjjn de ambtenaren bezig geweest met het uitladen van de smokkelwaar, dle bestond uit ongeveer duizend k.g. Belgische zeep en een ~eiyke hoe veelheid shagtabak. Het wa« jam mer, dat de smokkelaars zelf niet konden worden gegrepen. Naar men zich zal herinneren stortte 14 November j.l.; de K.L.M.-Dakota PH-TDW bij de landing op het vliegveld Schiphol neer, explodeerde èn brandde geheel uit. Bij deze ramp. vonden alle 26 inzittenden den dood. Het vliegtuig werd be stuurd door den Engelscben piloot Moreton. Gistermiddag heeft de Raad voor de Luchtvaart onder voorzitterschap van mr. J. E. van der Meuten m het openbaar een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van dit ongeluk. Als getuigen werden gehoord. de heeren j. J. M. van der Heyde, verkeers- ambtensar op Schiphol; D. Bonne, commies bij den Rijksluchtvaart dienst; F. C- Rose, voorlichtings ambtenaar van den meteorologischen dienst op Schiphol; J, J. Bouckaert, boordwerktuigkundige bij.de K.L.M, en F. H, A. Naber. werkmeester by de KLM. Voorts als getuige deskun dige dr. R. van Dam, patholoog- ana toom en als deskundige prof. dr. H.' J. van der Maas, hoogteeraar in de vliegtuigkunde aan de technische hoogeschool. - DR. VAN DAM concludeerde tot oen explosie op grond, omdat van verscheidene slachtoffers-lichaams- deelen waren afgerukt, in de klee- ren metaaldéeltjes werden gevonden en de lichamen kleine wonden ver toonden, waarschijnlijk veroorzaakt door scherven. t r Dé heer BONNE had de leiding bij de landingen. Zoolang het ongeluk kige vliegtuig radioverbinding-. had met Schiphol is er hoegenaamd niets doorgekomen. waaruit zouhebben kunnen blijken.dat er iets niet in orde tvas. Het weer was aan *t ver slechteren. Vlak vóór de landing zag deze getuige, dat de piloot niet.de juiste koers kon vinden- om te. lan den. Getuige, beschouwde dit als een gebrek aan kennis van de landings- procedure." - J. J. BOUCKAERT had dienzelf den dag niét Moreton van Malmoe naar Amsterdam- gevlogen. Bij de landing gaf de 'piloot order tot het driekwart uitzetten der lan- dingskleppen, hetgeen: .getuige wei gerde le doen omdat hy dat veel te gevaarlijk' vond by de geringe snel heid. Nogmaals kwam dc order, maar weer weigerde BouckaerL Deze dienstweigering is gerapporteerd, maar zij heeft, na een onderzoek, echter geen gevolgen gehad. in* hef dossier voorkumend stuk voor, waaruit blykt, dat gezagvoerder Het republikeinsche kabinet heeft te Djokjakarta besloten Sjahrir als hoofd van de Indonesische delegatie te handhaven en de samenstelling van deze delegatie, te. verbreeden. Eenige adviséurs zullen aan de dele gatie worden toegevoegd. Dr'. Ai K. Gani zal vervangen worden door I. Kasimo van de repu blikeinsche katholieke party,, die voor. den oorlog lid was van 'den volksraad eu door Soepeno, socia listisch lid van het werkcomité van de K.N.I.P. Dr. Gani wordt vervangen/omdat' zyn taalt als minister van economi sche zaken te zwaarte om hém nog tHd te laten voor. politieke bespre kingen.. -' Dr. E. F.' E., Douwes Dekker is door het republikeinsche kabinet be noemd tot minister zonder porte feuille. Hij werd voor den oorlog als anti- hl ederlandscb agitator beschouwd en in Mei 1940 door de Ned. Indische regeering gearresteerd en ln Ngawi geïnterneerd. Kort voor de Japan- sche invasie werd hij naar Suriname overgebracht Zijn terugkeer in In donesië (Januari 1947) wekte in dc Néd.-Indische pers veel protesten. By die gelegenheid kreeg dr. Douwes Dekker het Indonesische staatsburgerschap. Hy nam den narnn Setlabuddhl aan. HOOGE PRIJZEN STAATS LOTERIJ 500e Staatsloterij. 5e klasse, f 1000.—: 4711, 11838, 17534. f 400.— 3807, 7316. 13948, 14414. f 200.— 6640, 13898, 16966. f 100.—.6617. 7311. 7331, 8462, 11400,12678,15827.. Op het demonstratief congres van het N.V.V., dat Zaterdag te Am sterdam gehouden te. zhn twee re soluties aangenomen netreffende de afgewezen fusie met de. E.V.C.' en de loon- en prijspolitiek. Het congres stelde vast, dat het N.V.V. steeds heeft gestreefd naar een- politiek onafhankelhke, nlet- confessioneele, vakbeweging.- Het •heeft reeds tydens de bezetting ge poogd tot een fusio te komen, liet oprichten van de E.V.C. was orga nisatorisch onjuist en overbodig. Fusie was onmogelijk, omdat de leiders van deze organisatie van een on democratisch e instelling hebben blijk gegeven. v De tweede voorzitter van het N.V.y., de-heer Oosterhuis. zeide over deze kwestie: Wij hebben een fusie afgewezen, die'ons tot .leen speelbal van dc communisten zou maken, maar wh zullen met ver dubbelde innerlijke kracht, geeste lijk paraat, voortgaan onze doelstel-', llhgen te verwezenlijken. Ieder is welkom in het N.V.V. mits'hy .de doelstellingen van het' N.V.V. aan vaardt". Loonen en Prijzen In de resolutie loonen en prijzen wordt gezegd, dat aan de reeds vroeger.gestelde eteèhen, met bo- trekking tot het inschakelen vamde vakbeweging, door het instellen van. prgzen-commissleo en het In voeren van de productie van utility goederen, te voldaan. De spanning tusschen loonen en prijzen te ge deeltelijk opgeheven, door do toe gepaste looncorrecties én de verla ging der prijzen. De heer Vermeulen zei over dc loon- en prijspolitiek o.a.: Dalende prijzen en hoogere loo nen kunnen niet or.s doel rijn, want dat is economisch niet door te voe ren. Lang niet alle bedrijven maken genoeg winst om ioonsverhooglng mogelijk te maken. Maar cr ls ccn andere ir.ogelükheld om de span ning tusschen koopkracht en goe-, derenpriJzen op te heffen, nl. het. consumcnteucrediet. De heer ..Ver meulen wees er op. dat binnenkort, een Sociaal Economische Raad zal worden ingesteld, die de r"geering van advlc3 zal dienen zoolang dn pubHekrcchtciyke bedrijfsorganisa tie er nog niet is. De schaarachte in ons land zal nog wel geruimen tyd blfiven, maar wij moeten hier dar. ook de-tering naar de nering 2etten," met.als eer sten stap' Inkrimping van het mili taire apparaat. Hiertoe moeten on middellijk de 200.000 soldaten, die ln Indonesië zjjri, worden teruggeroe pen. Moreton van 1936 tot 1946 tal dienst is- geweest van de Engel- sche militaire luchtvaart en be-7;j-; k end stond als e én piloot van;,-., buitengewone bekwaamheid; Prof. VAN DER MAAS meende,:,: dat de overgelegde - stukken geen waarborg bieden, dat de piloot doende ervaring had on met toestel te landen. G»'concludcerd;:';gjt moet worden, dat 'Moreton onvcd- ;!-#i doendezelfvertrouwen bezat om laag genoeg te komen ten einde te :-;»i landen. Hij was dan ook niet genoeg,-^'-- ingesteld op het gebruik van-y vliegtuig. ",-V Aan explosie als oorzaak van den: ramp geloofde deze deskundige niet,; wel kan bij het landen nog een.ex^g plosie hebben plaats gehad. Het,-!; vliegtuig is zeer goed bruikbaar, maar de vlieger dient met hetzelfde;^; toestel lang les te krijgen. Vooral, voor hét i'llegcn met lage snelheden en In bochten. "#vVJ De- directeur-generaal van den Rijksluchtvaartdienst deelde nog meLï; de. d&t de piloot Moreton ongeveer]!; zestig landingen op Schiphol had-ge-:.; maakt.' zoodat niet 'aan te nemen, is];'" dat het hem aan ervaring, mankeer-;; de.' Veeteer moet aan een vliegfout]- worden gedacht. De Raad zal 2 Juni; uitspraak doen. Onder het voorloopige voorzit-;;: tcrschap van den Belg Ferdinand van Langcnhove is -■.gisteren-i&tè^l Flushing Meadows de. bijzondere# zitting van de As3emblée der UNO geopend. De vergadering hield zich% voornamelijk bezig met het: kiezen^ van een voorzitter (Osaldo Aranka]^; Brazilië) en het. samenstellen dér,^ commissies.:. :- - Siom werd officieel als lidvaa,f de UJ^.O. toegelaten. i'5-3 De consultatieve raad van! Joodsche Wereldcongres heeft'; sl o ten aan de Aigemeene V er gade*- ring te verzoeken om vryéen ón-$ beperkte immigratie, van Joodsche verplaatste personen ln ;Palestiha|^ ais een kwestie' van urgent'belang; aan te bevelen. Van onze tv correspond^t ji; -v.LONDBN.vWa^teg^ De havenstaking die gisteren" begonnen, omvat tot nu toeélO.OOO. man. Op zeven cn vijftig dit te iets meer don.de helft van dé in'de haven aanwezige schepen ligt het werk stil. Over het algemeen' schijnen de leden van:dé havenarm bclderssecUe van de groote Tran sport Unie, waarvan de gedelegeer den besloten niet in staking gaan,- zich 'aan dit besluit "te hou den. Een 'aantal arbeiders vah déze Unie was weliswaar ook nietaan; het'werk, maar dit vindt zijn'réden' hiérini dat ztJ. nu de; leden van de' Stuwadoors Unie staken, -s-Jiiin^bc-t paalde taken'niet Konden vervul-: len* ,T 'i.-„ Tydens de internationale iwcm-Sjt; wedstrüden In het Sportfondsenbad' te Arnhem is de Ncderlandschc da mes-estafette ploeg, bestaande- uit Irene Koster-van Feggelcn," Nel van Vliet en Ilannie Terineulen, erin 'c®-.'. slaagd liet wereldrecord op de 3x100.'$ m. wisselslag estafette te verbete-'j;^ ren door dezen afstand af te'leggen" In 3 tnln. 42,4 sec. Het oude record stond eveneens op naam van Ne-.: derland met derelfde damesploeg met een t(Jd van 3 min. 46.3 sec.,'ge vestlg-d op 14 December 1946 te Am sterdam. Als tusschentvjd op de 100 metés-^ schoolslag voor Nel van Vliet geno-*" teerd een tyd van 1 min. 18.2 se<^, een tijd, welke beneden het. o£IK cieele wereldrecord ligt. De tyd van Nel van Vliet op de 100 meter schoolslag zate aan de; Fina worden opgezonden voor cr]*- kenning'als wereldrecord, aangezien" '- drie offlciccle tijdwaarnemers dezenv' afstand afzonderlijk hebben opge-/ nomen. - Het oude wereldrecord van NelV- van Vliet stood op X minuut 19 'se- ]-" conden, gemaakt te Den Haag op 1 Augustus 1946. Minister Dreca heeft aan de Dis-*.; trlctsradcn voor het Consumenten-'-- crediet medegedeeld, dat hy bealo^v" ten heeft de mogelijkheid tot aan-" vragen, van consumentencrediet op- nieuw open te stellen. Binnenkort zullen da voorwaar^ den hiervoor worden vastgesteld en V bekend gemaakt tr Op Maandag 5 Mei, den •nationa-'fe len feestdag,, zultendeNoderland'S sche Spoorwogcn hun diensten uit-^ voeren als op'Zondagen. Naar \vy vernemen maken do Ne-- derlandsche padvinders thans eené? speelfilm, waarin in het btjzonder?- do ridderlijkheid van deze bewe-i'V ging tot uiting wordt gebracht. Do première van deze flim, waarvan;-" de vertooning. ongeveer 1Ü uur duurt, :zal gegeven, wordentjj de - 6e, wereldjamboree., Augustus te Moiason bij wordt gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1