Cineac STADSNIEUWS witett -uit SIERKLQMPJES GROOTE BEVRIJDINGSRIT wra i mimi s ;y«/ van Reeuwijk's ROTTERDAM Emmabloemcöllecte zestig mille! Rijnvaart Schandelijk SCHEEPVAART ELVRIE RADIO DE ROÏÏERDAMSCHE SCHOUWBURG fSs WON ING I MfijCHTT HG. Dinsdag 29 April 1947 Duivensport Zondag hield het Kring con cours een wedvlucht voor postduiven van uit Hasselt» De afstand van 129 km. werd door. de eerstblnnenkomendu duif afgele-d in 1 uur 53 rain. 13 sec. De laatste, duif kwam '8 och-' tends 10-23-27 in haar hok terug: De lossing vond 's ochtends om 8 uur plaats. De uitslag werd: 1, 24 \V. p. Sloot en Co.; 2. 27 C. Grijo en Co»; 3. Gebr, Verheugen; 4, 18. 28 G. Breur; 5, 19 J. Koogie; 6 Gebr. v. d. Windt; 7 A- X Rlgtera; 8 X v. d. Linden; 9. 26 J. Frey; 10, 23, 29 C. Verhaeren; n en dlpl. C. Th. Rigters; 12 P. van Os en Zn.: 13 X Verboom; 14 x Doe jaar en; 15 X V. d. Linden; 16, 21, 32 A: R Bakker: 17 X Voogt; 20 Wagten- donk; 22 A. X Brokling; 25 Gebr. v. d. Tuin; 30 A. "Wijnsteker; 31 J Wenteler; S3, 34 C. Huigen. De Zaterdag gehouden Emma- bloem collecte: heeft in onze stad het prachtige resultaat gehad, dat rond. 60.000 -of om precies te z^jn: 59.926,26 ia opgehaald. znrnleii Mriffr/crtintj) Cecft glans aan Uw haarl Glanzend en opvullend mooi wordt ook Uw kaar door regelmatige who» scbiug met de zeep- en nlkalivrije Weinig bezoek voor Jongensstad Het'was wel heel onprettig voor de directie van Luxor, dlo hot thea ter geheel gratis beschikbaar had gesteld en voor den ingezetene, die alle andere kosten had betaald, dat er slechts een kleitie 200 bezoekers waren voor de film Jongensstad, die door de N.I.W.l.N. werd ge draaid. Aan de film beeft het zeker niet gelegen, die kan alle critiek met glans doorstaan. Prachtig spel leveren Spencer Tracy en Mickey. Rooney In deze mooie film. Mis schien heeft men wat te laat be leend gemaakt dat deze film ver toond zou worden, zoodat niet ieder een wist wat er aan de hand was. Kerknieuws Ds. J. H. Mulder van de Gerefor meerde Kerk heeft bedankt voor de beroepen naar 's Gravenhage en Arnhem.;:"-'- Postkantoor gesloten Woensdag na'12 uur en Maandag 5 Mei den geheelen dag zal het postkantoorgesloten ztjn. c [Jfe Slbiting gemeentehureaux [§gff gekgenheid van den verjaar- van Hjch. Prinses Juliana [Ip^; a*lc geméentebureaux, dien- lspv;V sten en bedrijven, voor zoover de [Mlr belang-en van den dienst zulks toe- in den middag.van Woensdag [IIP^XAprU 1947 gesloten zfln. °P den naUonalen feestdag. 5 zullen de gemeentebureaux, «üenstcn en bedrijven eveneens voor lp%Z00Ver de hangen van den dienst zulks toelaten, den geheelen dag [fe-^'gcsloten rijn, met dien verstande, tgS-ij; dat het bureau van den burgerlijken jjpg^stAnd, Nieuwstraat 26, uitsluitend |p3v°ór het doert van geboorte-aanglf- van 9—9.30 uur geopend zal syn. Antoon van Welie over zijn leven en werk ln het Stedelijk Museum hieid Antoon va» Welie Maandagavond een causerie over zijn werk én leven. Meer dan óver zijn werk, heeft de schilder verteld ovei de vele belevenissen uit zijn rijke luöpbaah. De heer van Welie liet zich kennen als een beminnelijk en vlot causeur, die zich kenue- Ihk niet meer thuis voelt in deze wereld die de romantiek en char me mist van de negentiende eeuw. Nadat de heer van Welie ver leid had over het begin van zijn kunstenaarsloopbaan, hoe. waar én door welke personen bij in de gelegenheid werd gesteld exposi ties; té houden en portretten te schilderen, werden door enkele toehoorders vragen gesteld, o.a. over de door den schilder toege paste techniek, een vraag waar over de heer van Welie zich ten zeerste verwonderde. _,TWat is techniek", zoo vroeg hij zich af. „Liefde en wijsheid dat is hee belangrijkste in het leven. Ais ik schilder, dan leef ik me geheel in in den persoon dien ik voor me heb, dan schilder ik hem zooals ik vind dat hij is. Ik schil der zoo góed en waarachtie als in mijn vermogen ligt." Nadat pastoor Quackman do cuuserie van den heer van Welie wet een kort woord nog had toe gelicht werd nog *n rondgang ge- maaki langs de religieuze schil derijen die in de aula van het museum zijn opgehangen, Sdiiedamsche gebrekkigen naar de bollen Met vjjftien autos. beschikbaar gesteld door siadgenooten, zullen 3Ti pupillen van het Schiedam- sche C. X. B. zich Donderdag aan sluiten bij den stoet van-70 Rot- terdamsche auto's die voor het eerst na den oorlog de. lichame lijk gebrekkigen, weer naar buiten brengen. Nadat de Schiedarasche auto's zich op plein Eendragt verzameld hebben,wordt kwart voor -tien van de Mariniersweg in Rotterdam gereden, vanwaar na een rit door-de stad den tocht haar de bollenstreek een aan vang neemt. De lunch zal hef ge zelschap gebruiken in Huis t«r Heide te,N'oordwijk. Het comité verzocht ons te wil len mededeélén dat zij, die mèé- ncn als C-A.B.-pupil te kunnen worden ingeschreven, zich dienen te wenden tot het secretariaat, St. Liduinaplein 8. SJ'-'tnpodor RLO?iD/ DONKER I K VDEfl SHAMPOOS Dorofi 26 van New-York naar West Iridic; Dordrecht 2$ te Kopenhagen van Port Arthür.'S,•-* Hermes 27 te Antwerpen van Jl'dam. Juno 26 ta lstanhoel; Jacob Cats 23 van Port Arthur naar Tampa; John M. Bozeman 25 van Hampton Roads, New YorkK'dam. Kcxtosono 20. te Batavia; Leerdam p. 27 Lizard: Lorenzo de Zavala 26 van Hampton Roads naar R'dam. 1 r:-_v'- Maartje p. 27 Lizard: '- Marinier 24 van Paramaribo naar A'dam: Mies 27 te Naestved van R'dam; Modjokerto 26 te Batavia. y Nleuw Holland 27 te Aden: Nijmegen 26 te Napels -van .R'dam; Njord 28 schuilt, te Clovelly; Nlgeretroom 28 te Freetown, thuis. Odysseus 27 van Kopenhagen' naar Horeens; OIso 28 Van Rounan naar Parijs; Oksywie 27 van Tangcr naar Glbralta r; Omlandia 27 te Lissabon van Portimao; Ovula 23. vanCebü naar Singapore; Othon 25 van - R'dam te Philadelphia. -• Prins Maurits 28 .te Toronto ujt; Prins Alexander 26'Van St. John N.F. uit; Polyöorüs 27 te-Londen - thuis; prins WJllem IV P--26 Malta thuis. Raagon(gech.) 26 van Kopenhagen naar Wismar. -y y.-- Strijpe 26 te Cardiffvan R'dam: Stu- reborg p. 28.aues3ant;' Stathos J. Yan- naghis 25 van R'dam te Philadelphia; SlDterdfjk 25 te Batavia van Soerabeja. Tarakan p. 27.Gibraltar;.;.Tjitjalengka 231 van Batavia naar Shanghai; Titua 23 'te Curagao van New Orleans; Tou louse, 24 vanAden; Cebu—R'dam; Twin 25 van Londen naar Kopenhagen. Trajanus 25 van Paramaribo naar New Orleans.C;l -y,' Urmajo 28 te Bohus van Christlan- sand; ".'--iV';; - Veenenburgh 27 te: Middlcsbro van R'dam; Verba 25 van Halmstad naar Dordrecht: Viking 25 van Skive naar Kopenhagen;. Vecht 25 te Teignmouth. Wim 27 van Kopenhagen naar Wis- mar; Zeehond 26van Coósbay naar, A'dam; Ztjpe 25 van-King's Lynn naar ;Goole; Loblth,. gepasseerd 26 April stroomop waarts: St. Antonle, Constant, Catha- rina, Charitas, Frlcka, Hamünd, Herta, Sahara. Damco 22, Friesland. Alkmaar, Phonlx,: Dina, Arago, La Place, SL An- tónius, Dixartus, Condoreet, Givet, Pa pin/ Capella, St. John, Chilosa, Joca. Kronenbuig. Risfco, Jantina, Hrena. Sark, Eendracht, .Beatrix, Kanaalvaart B, Nil sine Deo. Mcvo, Tempo, Harmonie II,. Energie, Wilha.. Hehdrika, 2 Gezus ters, Renna, Helena, alle DUitschland; CP.Ry 502, Straatsburg; 'Henta, Goth- Iiard, Dslmatia, Damco 22, Grebbeland, Niesen, JVlorea. Susanna, Galicia, Neska 2, C.FR. 516, alle Basel. Loblth, gepasseerd 26 April stroomaf waarts Johanna, Catharlna, J oh an Heinrich, FredJo, Peekeibron. Helena, Gerard, Gerard. Suevia, Gerhard, Edel- weis 15, Edelweis 24,. Echo. Emma. Arme, -Wesüi, Nerva, Pulla, Norvl, Theo H. Elise.-'alle .Rotterdam;' Koop handel, Amsterdam: Credo, Sully, Plee- kenstein, Maurthe, Parn, alle Dor drecht; San Antonio/ Zaandam; Wil lem Frcderlk. Harlingen; Vertrouwen» Rival, beide Nijmegen; Mathilde, Wil lem Marie. Reve d'Or, 3 Gebroeders, Deus Rigih 2,-'St.Maria 4,Alberdina. Ablett'e. Meziërés, Franeotó;' Sylose, Edelweis 23/ St."-Aritbrti, - L'Adda. Jo- eepha. Lloyd 13, Verseau. Speranza, Fcciima,- Cabog VI,Samara 102, Rheiq- tuiion 8. alle België. Loblth, gepasseerd 27 April, stroomop- waartsVluba. Etzel. Wega, Klaus. Alta. Nautilus 5,'.Keulse Vaart 3. Petri, Uiiarls, Cornelia, Keulse Vaart 18, Parte-Puce, Geuite, Anna, Louise, Sterrc der Zee. crescendo 3," W. v.. Dril. 70, Berg, Morgenster,' Broeder trouw. Helvetia. Toscandre, San José, Vertrouwen, alle Duitschland," Oboch, Straatsburg; 'Express aO/ Uttiberg. Bo- homia, Bulgaria. .Express 27, Mesocco, Edelweiss 6, Vesta I, Gandria, Socarno, Rijn Schelde 17, lie Basel. Lobith. gepasseerd 27 April, stroomaf waarts-Keulse Vaart 5,: providence. Brunhllde, Rhelnüjiion 10) Rhelriunlon 3, Koiüngin Emma, Keulse Vaart 8, Stllla, Wesseljna. Rheinuhion -2. Aeger. Nor- mania, Janna-Gerdina, ColDnia, Alplna I, Hendrik, Anthemael, Theodora, Da- nlco 30, AJax, Atlas 9, Arnhem, Arolla, alle Botterdam: W. V, Drlel 38. Harlin gen! Vesta, Den Haag; Keulse Vaart 12,Loblth: Reine des Mere. België; Aargau, Mitropa, i Eeherance, Express 25, Neptun 6, Url, Emilie, Scaldla. 3, Emma, Samber, Colibri,. Vervien. Caro line, Express 37, Marcel, ThJjestad, RÜnzeevaartVI, C.T.R. 519. Rjjnschelde, alle België, V MRWAT EflBIEPTEN Malburgsche - Haven—Wijk bij Duur stede 235: Wijk bijDuurstede—Vrees- wfjk 235; Dsselkop—Doesburg 255; Doesburg—Zutphcn 240: Zutphen—De venter 330; Deventer—Katerveer 280; Arnhem 701 1; WestervoortPiey 855 1; Straszburg 2.15, onveranderd; Maxau 2.00 8; Keulen 1.60 8. 1 Ophalen hulsvuünls op den v natioaalen feestdag Het ophalen van huisvuil zal ia .plaats van op Maandag, 5 Mei ge schieden op Dinsdag: 6 MeL Radio-programma DINSDAG 29 APRIL Avondprogramma HILVERSUM I; 19.00 Nu naar bed; 19.05 Radiostrip; 19.15 Pag-a- nini-kwartet; 20.00 Nieuws; 20.05 Journaal; 20.15 Bonte -Dinsdag- avondtrcin; 21.30 Gram.muz.; 22.15 Buit. Overz.; 22,30 Vlooi en plano; 23.00 Nieuws;, 23.15 Gram.muz. HILVERSUM H: 19.00 Nieuws; .19.15 -Amusementsorkest; 19.45 Thuisfront; 20.00 Nieuws; .20.05 Gewone man; 20.12 Actualiteiten; 20.20 Concert; 21.15 Hoorspel; 22.30 Nieuws: 22,50 Avondgebed:23.05 Granumuz.; 23.20 Vaders dagboek; 23.25 Kwintet. WOENSDAG 30 APRIL Ochtend- en middagprogramma HILVERSUM I: 7.30 Muziek; 8.02 Nieuws; 8.18 Gram.muz.; 8.50 Voor de huisvrouw; 9.00 Gram.muz. 10.00 Morgenwijding; 10.20 Voor de huisvrouw; 10.35 Bariton en piano 1X00. Gram.muz.; 1X45 Familiebe richten; 12.00 Orgelspel; 12.30 Ramblers; 13.00 Nieuws; 13.15 Voor het platteland; 13.20 Metropolé-ar- Kest; 14.00 Voor'de vrouw; 14.15 Omroeporkest; 35.00 Voor de jeugd; 15.45 Zieken; 16.15 Jeugd17,15 Gram.muz. 17.30 Ned. Volksherstel; 17.35 Tango-rumba-orkest; 18.00 Nieuws; 18.20 Gram.muz.; 18.30 Ned. Strijdkrachten. HILVERSUM H; - 7.02 Nieuws; 7.30 Kon. MIL Kapel; 7.45 Woord V. d. dag; 8.02 Nieuws; 8.15 Gewijde muz.; 8.30 Vroolijk concert; 9.15 Bij jonge zieken; 9.50 Resiüentie-ork. 10.30 Morgendienst; 11.00 VaX lie deren;- 1X30 Vragen aan Voorbij-' gangers; 12.00 Amhémsche Orkëst- vereeniging; 12.30 Ned. Kamerkoor; 13.00 Nieuws; 13.15 Mandolinata; 14.00 Carillonmuziek; 14.15 Rhap- sodia-Sextet; 15.00 Licht Sympho- nisch Concert; 16.00 Postzegel praatje; 16.15 Meisjeskoor: 16.45 Jeugd; 17.30 Musetteklanken; 17.45 Indonesische liederen; 18.00 Orgel concert; 18.45 Land- en Tuinbouw. Op een vrachtauto in de Bloem-, foute instraal heeft de politie van nacht een, aantal kratten, met die ren aangetroffen waarvaxi "verschil lende reeds door gebrek aan ruimte geste rven waren- In de kratten bevonden zich. '37' jonge geiten, eenige oude geiten, kippen en konijnen» Van de jonge geiten waren er reeds aebt gestorven, tenvijl ook een kip dood was. De dieren werden van stroo voorzien en naar het posthuis aan den linker veerdam overge bracht Tegen den eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt wegens dierenkwelling en de dierenbescher ming is op de hoogte gesteld. Hinderwet fell' By B. en W. zijn ingekomen ver- |p'j5oeken:.van: van der Staaö te Kethel om pp-verguxinhig tot uitbreiding van de koek- en banketbakkerij in |^:.--het pand Schiedamscheweg 170 on-, feirfder. Kethel. door bijplaatsing van ^r'''y,eea.°ven en een. electromotor van 2 W0P'K7 voor het drijven van een af- ^S^weegTnachme, in dier voege, dat in |p?de. inrichting thans aanwezig zijn pp een oven roet water- en stoomver- ®g;.warmiiig („Baco"). een heetelucht- |«f/.oven („de Boer") en 3 electromo- l2^toren; van resp. 2.75.' 2 en 1 Pit, spdrpvende een deeg-, een afweeg- en ^5^een amandelwr\jfmachine; en gSpiE. Swiderski. alhier» om vergun- ^Ivjrting. tot oprichting van een tim- Pproerbedrijf in het pand Korte Haven |f£vlfs met 6 electromotoren van totaal ^iXS-2 P.K. (Lm. 1x7, 1x4,7 1x3. feï;.jx2. .1x1,1 en 1x0.4 FJBL). drijvende lp, een vandikte-, vlak- en fraisbank, •p/lintzaag en 2 sljjpsteeneEL zulks met jp intrekking van de op 18 Februari ^>;1947 afgekondigde aanvrage. .'.Dc2e verzoeken zÖn met de bü- lagen op de Secretarie der gemeen- S'p te ter visie gelegd. PP - Op Dinsdag, 13 Mei 1947, 's och- pp tends half twaalf, zal ten Raad- huize gelegenheid worden gegeven Pp tegen het toestaan van deze ver- zoeken bezwaren in te brengen en mondeling of schriftelijk toe. te plichten. Drankwet - /Bij B. en W. is ingekomen een IpSrerzoek van H. G- Getisendorffer, klhier/ om «n:verlof A voor den. ^pyerkoop van zwalt-alcoholischen ^gidrank ïn het klein in de verscbll- Sfslehdé lokaliteiten van het Passage sltsTbeater aan de Passage 9/11, alhier. Er'.wordt aan herinnerd, dat bin- ?^ren 2.weken na deze bekendmaking tegen-het verleenen van het verlof :v|;/bij hun College schriftelijk bezwa- p'/ren kunnen word en-ingebracht.: K, Burgerlijke sland Geboren: Willem, H. J. z. v, E J. M',W-Uijtdewilligen en G, M. Blok, ë^SDr- Noletstr-' 1Ronald» z. J. v. d. iSp/Graaf "en-X;X: G. Beijer, Overschïe- ;WÏ"schestr. 98: Frank, z, v„ F. Kool en Kalisvaart.' Tuinlaan 7(h Ja- mgcöba; M. d. v., J. j. Overgoor en H. |É?/Valck, Achter de Teerstoof 26; Gre ta, d. v., D- de Groot en J/P. C* Pcvy/MiddéndorPrNassaülaan 75;Willém. P^-Zo-V-t'/W. Verschoor enE. X M. La- ^Sierwaard, Boerhavelaan 1;: Matthijs; P. A J. Schaap en - C;; ds Goéde, Dr. Noleütr. 1; Johannes, z. V v, C. H V' Hoof en L. J. Ooms, Boerhavelaan1; Hindericus, z. v., C. ^ÏLiHoÜteager eh .H. de Haas. 'Boer- ^ïrhavelaan lj Fetronell a. <Lv.» T. G. v. ÉK'Beusichem en X .M..Droge; Nassau- »#-Haan.:76; Hermanüs, F. z.' v„ H. fe/Zwarts en..A Hamerslag, Nassau- laan/75;. Cori7elis, ;A. P- Z- v„ A. C. J, ^Scheffery en E. M. Stéenhorst, Dam l%*'35;':Hans, A. z. v., X P» Ahrens en N; Zwemmer,-Dr. Noletstr. 1; Johannes, jjË^yS:5L'..van.-.Hof en M. A.SIa- venburg/Voornestr. 4L Overleden:'' C. "W. G. Schenk, 1 pl^aahd,Burg» Knappertlaan 198; C. ^fA^Verrnoten. '75. weduwe V/ Th; I^V^y-Zwïètërt,' Nwe Haven '225; J. Ra - ^■makers, 80 j/vr; v. Th. C. 'Riemslag j§l Baas. Kwe Haven 225; A. Ii. Nieu- wenhuizcn. 73 j_ vr. v. W. J. Vier- telhauzen, TJwe Haven 49. Tegen vrachtauto opgeloopen Op den Plein weg is de 48-jarige gemeentewerkman J. G. de Jong, die op onvoorzichtige wyze met een schop zand de: rijstraat overlieo, door een groote vrachtauto gegrepen met een oogwond, een recbterdi.i- beenfractuur en een hersenschud ding is hij in het Zuiderziekenhuis opgenomen. Successen voor De Vries De Vries heeft, gedurende het af- geloopen week-end weer mooie suc cessen weten te boeken. Zaterdag wist hij tijdens een 100 km. wed strijd in Kloetingen een ronde van 4 ïi» km. uit te loopen en werd win naar. Zondag reed hy in Den. Haag 80 tan. en liep, samen met Van Beek, 2 ronden uit» Kort voor 'het einde kreeg hij een lekken band, waardoor hij geen eerste werd, en zich met de tweede plaats tevreden moest stellen... Met belangstelling zien-we naar nieuwe pogingen van De Vries uit. De passagierslijst van het M S Joh, de Witt, dat omstreeks, •P Mei te Amtaerdim verwacht wordX ligt op ons kantoor Schie- damschesingel 42 ter inzage. Jubilea. Op 5 Mei zalhet echtpaar J. Brobbel^van den Berg haar gou den huwelijksfeest vieren. Adres Spoorsingel 103. De hecren G. J. de Jong en L. A. Suyker waren dezer dagen 25 iaar als lid verbonden aan het R.K. Par. Zangkoor „St. Caecilia". vlaardinuen Visschcrij Ue VI. 121 bisomde 3184. Plantage-concert Op den avond van den verjaardag van H.ICH. Prinses Juliana zal het Stedelijk Muziekcorps in de. Plan tage concerteeren. Het programma van dit concert, dat om acht uur aanvangt, is als volgt samenge steld: Wilhelmus./ V- Prinses Juliana, Marsch, ':'N. A - Bouwman»'' Ouverture De Prins van Oranje, C. Latann, Lentekinderen, Wals, W. Waldteufel Operette, Der Betteistudent. C. Millocker. Parade in 't Sorookjeswoud, P. Noack- Engeland Vaaniers, Marsch, W. Schild. '-Rotterdam, aangekomen 28 April Zulüerburgh. Netvpcrt I.lon Müller Merwebaven. stukgoed: Serula. Man chester, Van Es, Menvehavoi, Bluk- soed; Ino, Bristol Muller Merwehaven. fitaltgoed; Kota Baroe, Batavia Burger, Sch:ehaven. slUKgoed. Stad Maassluis Philadelphia Halcyon Lijn Waalhaven, kolen. 1 29'.April Prague Harwich Hudig en Pieters Hoek van. Holland; Empire Parkestan Harwich. Navy Hoek van Holland., Vertrokken 28.April Confld,V/est Hartlepool; Empire Wansbeck naar y Harwich; Trompen- büfgh. naar Londen. Sheririgham Hanvlch: Oranje. Nas- sau Harwich. - /vy -;y Kota Baroe aangekomen. /.Os» 'April' Thalatt» Shanghai via Antwerpen: .Vesta'Dover. De wind ls Noord-West, stormachtig, veel zèe, helder. Vannacht drie uur loodsdienst ge staakt. .'/•'- S C HEEPSBE WEGINGEN Arlaüne, 28 van Algiers naar Gibral tar; Arkeldijk, p. 27 PrawIepoSnt uit; Annam 34 te Penatig. Bangkok—R'dam; Ardennes, 24 van Izmir naar, Fethye; Arak 28 van Barcelona te Antwerpen; Abbedljk 29 te Londen verwacht, Ta co ma—R'dam. Barendrecht 27 te Algiers van Fort de Bone; Borneo 28 te Stavanger van Londen; Brcc Helle 27 te Kopenhagen van Antwerpen; Barnard Victory 1/5 van New York te R'dam venvacht. Capito p. 27 Lizard: Czechoslovakia Victory* 23 van New York naar R'dam; Clstula „20 te Fort Said. uit. 413. Ik vid baast van mijn zitplaats van schrik. Dit was wel de vervelendste verrassing: ik was een koning zonder land. Alleen het park rond het paleis was van mij; alle Üooge bergen en groene dalen die' ik verder zag behoorden mij niet toe. Van wie was dan. dé rest van Bulketanié'-. Wie had den koning zijn. land afge nomen? Ik wist het niet en durfde het niet aan de lakei te vragen. Die zou misschien argwaan krijgen en ent- dekken, dat ik. riiet koning Carolus, maar gewoon Ketelbinkie was. We reden terug naar het paleis, mijn ochtendrjt was afgeloopen en de koninklijke koetsywerd op stal gezet. Patjepoef zette zijn hoed af en was weer 'lakei;' :/y/-y- •././/••-.• i Langzaam, begon ik te begrijpen, waarom Carolus zoo'n hekel aan zijn baantje en zco graag een maand vacantie wjldc hebben. Koning tc wezen in dit stille /paleis en den heelen dag op een troon zitten en de .gaten in* je vloerkleed., bekijken ls een .eentonige bezig heid, En als" je dan alleen mocht heerschen over een klein stukje land, waar alleen één lakei was, die zich zelf te deftig Vond om te praten, dan' zóu je graag een betrekking hebben, waarin meer te. beleven viel. Ik zat drie uur alleen; in de troonzaal te. peinzen over de poets, die Carolus mij gebakken had.' Eindelijk nader den er .voetstappen. Het was' Pat iepoef weer. die be zoek aan kwam kondigen. j.Ah." bromde ik,.eindelijk wat leven in de brouwerij." Patjepoef zei nog; dat het een man en geen heer was en dat zag ik zelf ook. De dikke man. die door de gang kwam slenteren, droeg een felgele das óp een knalrood overhemd en een bult tusschen zijn schouders] die bij gewone meh- schen „hoofd" genoemd wordt. Rijwieldiefstallen Maandag werden hier ter atede c rijwielen gestolen. Eén stond in een schuurtje achter een oarid aan de Broersvest en één in de Stadhouders laan. De Heer en Mevrouw DROST—VAK stOLK geven met groote vreugde kennis van, de gebóarte, van bua Dochter ELISABETH -JOHANPtA: 23 Aprü 194 L /y ZKralingscbe Plaslaao 21. HOOGTEZON - MAKE-UP Maeaaga (gedipk) - Manlcure DUN.VE BIERKADE 1 (hoek Wagenstraat). Uitsluitend^betere cliénteelo' Geopend van 10—6 uur.' Jrb'De Heer cd Mevrouw |^;h:sueker—lokker fr/geven 'met groote blijdschap ^kennig yaa de geboorte van hun, Zoon - p - CORNELIS HENDRIK Woenfld&Jt 30 April van 20.35 tot 21 uur over helde zenders Groote Roode Krui3 Radio-wedatrbd: „ik jcfef fk xie waf jtj *3 4:.;V' niet xtott» Eamenpeeteld dóórDr. Lastpost én Jan Boots. 600 prachtige prijzen w.o.: huiskamerameuble ment. fietsen, bebywol, zeep. koKergramofoons. kamerjassen, enz. enz. VrUdsg j Z Mei 8 unr S.T.A.R.T. ,ER KOMT EEN VRIEND VANAVOND' extra reportage./vanfde Interieur No. 2 CHARLTON-BURNLEY "cRottFird.'fïu,. 28 April'1947.- t^Beukelsdjjjk '112b. ll^deJytatadfeE: Diaconee- ^fisèQrlnrichting,Kamer -313,: estersingel 115, Rotter» èSdatn»; //;-/x/ ,v'/::"-i' Opening 30 April Sigarenmagazijn 1 Zwartjansijr. 73 Nieuwe eigenaar: Kruis AAXGEBODEX in. alle soorten, concurreerende prijzen. .Vraagt prijsopgave by KOOP'S KLOMPENFABRIEK Z6/0T. poat Oldenzaal, Medewerkenden: Faul Vlaanderen. Tante Beatrice, De gewone Man, Theo Dden Masraen, Ans HeldeodRflJ. weeseL Dekker. Alice Kellen- bach. Plet Post, Albert vaji Raai te en Mevr. Roaa Spier. j/per luxe touringcars op MAANDAG 5 MEI 1947 (bevry. ^diogsdag) naar deo GREBBEBERG. ARXHEir, APEL- ijDOORN,laags de WOESTOEVER en ferug. Vertrek 7 uur morgens. ^Reisbureau «de Tourist". Rotterdamschedyk 201B Schie. //dam, lel. 66735. Voor Rotterdam Reisbureau Rava, Gaes. beekstr. 60, tol. 71G98 en 7.5719 en Slgarenmag. v. Buite- £n«0i Putschebocht $7,'tel; 70484. fó'; BESTEL TJJDIG L'VV PLAATSEN"» Sledere dag ook 'B Zondags GROOTE BLOEMBöLLENRIT pjnët bezoek aan „KOPJE VAN BLOEMENDAAL'V Ook ^TeJefooSsch te bespreken; 60Q prachtige prijzen Doet allen mee en zendt uw oplossing op een briefkaart met SO cent eziro gefrankeerd, aan het Hoofdbestuur van het Ned. Itoodo Kruis, Prinaeaaeerftcht 2Ï, den Haag. De inzending sluit op 15 Mei 1947. De nomen vso de winnaars der hoofdprijzen worden op 1 Juni 1917 door de radio bekendgemaakt. Zeer soliede huiskamer in old finish uitvoering. Groot dressoir - 2 meter bladmaat - rware meubelplaat, met glas in lood deur - uitschuiftafel - 2 armstoelen - 4 stoelen met rugbekleeding. Oompleet 598.- OCCASIONS. Gouden Damesrlngtn Z-2 br 111 anten'/ 395,-— Gouden"' - Hcerenring' m. brlharit. Egypt;. motlèfris.r//263,5®. Damesrlngen m. brill.. spec, aanbied, f- 89,25' Zilveren brood- ïrÊ:;-- ntand'2150,/X'/ -Zilv. mocca-servles, 3-dellg 295, Al. dezo ,arL zonder; inlevering. Je Uhm'— 1* trekkJiie £4 April Ig-«. - - iioooe PWJZÉ.V. jaéri; st»; iubi nsw£ luo; f2» i«n „u<, atan.' r'Alia» int- bm2: IWö- it(' Niéuwe Binnenweg 30 y ROTTERDAM I ffinwozam MIEL 468051 HO O G STRAAT Beden Expositie KOERIERSTERS BRENGEN! HET U.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2