mm staat in öpört het teeken NOGMAALS HET BOUWCENTRUM Plannen van onze stedelijke tooneelgroep Hoe generaal Seyffardt werdï „gewroken" DE MAN- Wat de boer niet kent... Het gaat om wetenschappelijke, objectieve voorlichting Iets totaal anders dan de Jaarbeurs Wij worden steeds geleerder Jeugdestafette naar het raadhuis „Rotterdams Toneel zaTzij heeten Naar een bloeiend tooneelleven „Streven naar kunst" won éérsten prijs De toonéelwedstrijd van „Mutua Amicïtia" Van ratten en menschen N.S.B.-ster joeg tweejarig JoodscH kind in den dood Tegen verraadster 10 jaar geëischt Dinsdag 29 April. 1947 ONGEVEER een maand geleden fa men aan den Stationsboulevard, schuin tegenover het nieuw te.'bouwen Centraal Station, begon nen met de werkzaamheden aan den zetel van het Nederlandsche Bouwcentrum.. De vorige, .week zjjn de bouwplannen volledig open baar. gemaakt. De houding- dlè men tegenover.deze nieuwigheid aan neemt, varteért tri hoofdzaak van onwennigheid tot felle afwijzing. De gedachte dringt zich hierbij sterk op, dat men de^bedöenngen van het Nederlandsche Bouwcentrum niet door de grootc beteckenia ervan voor den kring over het hoofd ziet geheel begrijpt-cn "daat- sfederlandschen bouwers- ]~)lT blijkt wel heel'sterk,uit een de verwijten die men'dit in stituut maakt, waarin gezegd wordt dat het, geïnfecteerd door den split- sfngsbacll. naast de bestaande Ko ninklijke' Nederlandsche Jaarbeurs geld en materiaal gaat verspillen aan een onzinnig bouwwerk. Een dergelijke uitlating getuigt meer van een schromelijke misvat ting van den opzet, dan van een ernstige bestudeerlng van het, vraagstuk, v' In het Nederlandsche Bouwcen trum, dat uit particulier Initiatief is voortgekomen, hebben zich alle In stanties èn groepccrlngen uit het Nederlandsche bouwwezen ver-: eenigd, met de bedoeling, aanschou welijke, mondelinge en schriftelijke voorlichting te verschaffen omtrent alles waarmee de bouwer en "zijn op drachtgever-te maken hebben. Het gaat hier dus om wetenschappelijke, objectieve voorlichting, waajT4f men .uitgaat van de materialen én hun eigenschappen eeucizijds en .de eischen die er aan gestéld zullen worden anderzijds. Wanneer, om eens een. voorbeeld te noemen een architect materiaal inden-vorm van platen noodig heeft" om een wand te bekieeden, kan hij op de permanente tentoonstelling bij het Bou ween tram d e ve rs chil Ie nd e soor ten die daarvoor In aanmerking.ko men aan zijn'principaal toonén, die de monsters, op kleur en structuur kan beoordeelen. Daarbij staat deze monstercollectie icderen dag ter. be schikking, wordt steeds van de nieuwste aanvullingen voorzien en is veel. vollediger dan eenige archi- de glaskrana tusschen de bovenste verdieping en het schotelvormlge dak. De rondloopcnde gevel van het hoofdgebouw laat de dragende con structie zien als cen'bctonskelet dat behakt wordt, opgevuld met bak steen die iu sierverband gemetseld wordt om de nictdragenae functie te aecentueeren. Dc - verschillende uitbouwen die een gcheel.andere be stemming hebbpn, al3 kantoorru.m- ten, vergaderzalen, bibliotheek, do- cumentatie-afdecling e.d., laten dit ook duidelijk zien. Bovendien «s er een modelrestaurant met model- keukens aan verbonden, pok toe gankelijk voor de niet-bezoekers van het Bouwcentrum.- Als de verschillende eischen van de bestemmingen de eisch tot so berheid als gevolg van de tijdsom standigheden', heeft ir.' Boks „weten te sublïmeeren tot" een interessant gebouw, dat een waardige behuizing zal vormen voor dit noodzakelijke instituut. Hij toont bovendien aan tot Welk een frissche,-vormgeving men kan komen bij het; eerlijk aan vaarden van de ge est olijke enma- terieele waarden van dezen: tijd. Van D. tect er op-ma zou kunnen houden. Er,;is gelegenheid zich daarbij te laten voorlichten omtrent de speci fieke eigenschappen cn wanneer dc keus eenmaal rs-gemaakt, kunnen zij een opgave.van. alle fabrieken die dit materiaal vervaardigen, met de bgbehoorende prijzen, ontvan gen. Hebber, zti bijvoorbeeld mate riaal r.oodlg voor gelulds- of tempe- ratuurs-isolatie.' dan zullen ze ge bruik maken van de wetenschappe lijke onderzoekingen van het Bouw centrum ;<dle. onafhankelijk van de fabrieken, verricht werden." Door de werkzaamheid van het Bouwcen trum zal de stroom van monsters en drukwerken waaronder archi tecten en aannemers af en toe be dolven dreigen te raken, belangrijk kunnen verminderen, wat een niet te onderschatten besparing betce- kent Bovendien zal een permanen te objectieve wetenschappelijke voorlichting niet alleen over materialen en materieel, maar ook over nieuwigheden, syste men, bouwwijzen e.d. een snel len opbouw stimuleeren. Op de Jaarbeurs is de voorlich ting subjectief. Hier bieden de ver schillende fabrikanten tegen elkaar op in concurrentie waarbij de ob- Rotterdarn bouwt Italianen kunnen nu scheiden In Italië werd eenigen tijd ge leden een nieuwe politieke partij opgericht, die misschien do eenige,weet. wat zij wil, name lijk: echtscheiding. ...Meer dan twee milfiocn menöchen siaan achter ous", zei te voorzitter een paar weken geleden op een persconferentie. Of dit aantal do leden der Tta liaansche volksvertejrenwoor diging Êchrik heeff ingeboezemd., is niet vermeld, maar Donderdag heeft;de constittieerende verga dering met drie. 'stemmen meerderheid den motie aangc-, nemen, om uit dt nieuwe grond wet het woord „onverbreekbaar", waar dit op de huwelijken op trekking iheefl- te schrappen. In regelmatig versneld tempo l". Een Araerikaansch psycholoog, prof. Lehman, heeft een aantal gra fieken 'gepubliceerd, waaruit blykt, dat wij verbazend snel geleerder worden. De vooruitgang op het ge bied der kennis is de laatste 300 jaar elke eeuw dubbel zoo groot geweest als de voorafgaande eeuw. Deze vooruitgang had plaats op het gebied der scheikunde, geologie, maihematiBcho wetenschappen, bat onderwijs,; de economie, de weten schap/der politiek, dc insectenku ti de," de plantkunde, de operamuziek, de wijsbegeerte,de genetische biw logie, dè literatuur en de orchestrate, eh symphonische muziek. Lehman deelde mede, dat elke eetiw. de tendenz vertoont, op elk dezer gebieden het geheele verleden te verdubbelen. „De curven" zei hij ,;toonen grafisch de steeds toenemende snel heid aan van de vooruitgang, op verscheidene, gebieden der bescha ving gedurende de laatste eeuwen. Zij doen tevens .vermoeden, dat de ontdekkingen en uitvindingen der mensebbeid gedurende de. eerstko mende eeuwen waarschijnlijk in een nog stjeller tempo zullen toenemen dan in het verleen, het -geval is geweest!7.' - Lehman herinnerde er aan, dat soms: wordt gtzegd, 'dat het begaaf de individu, aangezien zooveel werk dooi. machines is:, overgenomen. :ds minder mogelijkheden tot ontplooiing van zijn hoogste be kwaamheden vindt Het is een moei lijk probleem vbor hen, arbeid vinden, die hém in staat stelt zich naar verband en geest verder te ontwikkelen, zegt de professor. Loonen voor.nacht wakers geregeld Het College van Rijksbemiddelaars heeft een regeling, van loonen en andere arbeidsvoorwaarden voor het Nachtveiligheids- én Bewakingsbe drijf afgekondigd ;in:de Staatscourant van 25 April. ^Voor' vijf,gemeente- klassen zijn uur- en weekloonen in gesteld? overwerk étl vacantie zijn geregeld. Het besluit kan te allen tijde door het College worden gewijzigd of ingetrokken. *,.- De bevrijdingsdag zal voor een voornaam deel in het feeken staan van de sport. Zoo zullen al in de vroege ochtenduren meisjes en jongens door de stad draven om door een jeugdsferestafette de verbondenheid van de geannexeerde randgemeenten met de „oude stad" te demonstreerèn. In de middaguren zal van:2 uur tot half zes een groote sportdemonstratie plaats vinden in het Feyenoord-stadlori, waarvan de opbrengst geheel ten bate komt van dé T.B.C.-bestrijding. jDÉ.GROOTE MODE Ï*AN D/3T Een bloesje entertwijde^ -'rokjn' contrastéerertde kleueènSl&tiitöp'het hemd-niel-entre-deux van .vroeger geïnspireerde witte katoenen bloesje niet schattig bij: de katoe- nen rok met figuren van opgestikt- botduur$et2'*ffi?v-tr Mét .goedkeuring-van den burge meester heeft' de Raad voor de Lichamelijke opvoeding, de jeugd estafette georganiseerd. Al naar ge lang den afstand, waarop de v.m. landgemeenten van Jijet hart van r*t,n«(r nan rtn urprWf»» dJIUbCliiCCluCll VdJI lljpi -iïdlT Val» jectteve W.^^«n^werke-; RaWerd?„ verwijderd zijn, al' op "pen nogal eens komt. Hier gaai het er immers om, zooveel mo gelijk te: verkoo- ert dé toepas singsmogelijkheden yan het product zoo ruim mogelijk voor .tg stéllen. Zonder twijfel is voor één gezond bedrijfsleven -de Jaarbeurs onmls- baar,- maar: evenzeer bestaat er daarnaasteen..: werkelijk ernstige behoefte aan het werk dat het Ne derlandsche Bouwcentrum zich ten doel stelt. p. IWIFCI HHJII VCIWIJUCiU «JU, 'tri' 'verschillende urenworden gestart. Zóö verf rekken des m or^eiis om cir.- ca uur vier leerlingen.pér fiets uit Hoek van. Holland om dé estafetten vlag naar. ..denMathenesserwegte brengen waar de eerste looper hem overneemt. Hoogvliet en Pernis bren- Het gebouw zelf HET géboinv zelf is van dien aard dat velen er In den 'be ginne vreemd tegenover zullen staan. Waar Het hier iets nieuws betreft/Iaat zich dat begrijpen. De architect in J. W. C. Boks. was in dit. geval wel heel sterk gebonden door.de eischen: die de bestemming' met zich meebracht. Dé techniek van het exposeeren verlangde, nu eenmaal buitenmuren waar geen ramen in zouden komen.. Natuurlijk drukt dit ai direct een bepaald stempelop; het gebouw. Hij is: ge- - komen tot een groote expositiehal^ in dén vorm van een veelhoek, me£ een middellijn, van 45 ra.': Langs, de wanden daarvan liggen op gaande rijen-de; stands waaride;nraterialen worden tentoongesteld. Deze ont vangen hun licht van een rondgaan- Een^i'nwonèrfüit'Sc^ eerdé een orgel, dat few accordeon '^bespeeld faw wórden. .poorVdhet ^verplaatsen:, van een schroef kan het mechanisme op. cen piano, worden overgezet, gen de vlag-door fietsers naar de Dok 'laan ;eri;'Kfalingscheveer, Overschie naar den Rotlerdamschen Rijweg, ter wijl in Hillegersbérg voor het v.m. raadhuis én in Schiebroek in Je Adrianalaan, hoek Schoolstraat wordt geétart, Elke looper (of loopster) moét circa 200 meter afleggen. Een aulq zet.op elke plaats,.waar de vlag gen hióéteb worden overgenomen, de leerlingen af. en een andere neemt de kinderen, die den afstand hebben ge- loopen, iveer op. De starttijd. Is zoo danig bepaald, dat alle, loopers om circa 9:50 tiur op de centrale punten .bij, hetVErasmusliuis en het station. "Hofplein zullen arriveereni Intusschen hébben zich "daar leerlingen uit; de. oude' stad opgesteld en -gezamenlijk gaat het dan naar het Raaahuis. waaf; dé verschillende vlaggen, in het bij zijn van den burgemeester, aan vlaggemasten 2ullen worden gehe- schen. Ten slotte zal dan de burge meester nog een toespraak „houden.. De leerlingen? dieihebben deelgeno men aan hetfeest?: worden hierna^ in den Rötterdamschen. Schouwburg ver wacht, vwaarrJac. van Elsacker zal déclameèren 'en een goochelaar zijn kunsten zal vertoonen. Alle attributen voor de estafettevlaggetjes zijn door scholieren vervaardigd, de vlaggetjes door leerlingen Van: de Industrie school en het overige door jongens van "de Ambbachtsschoolaan de Tamboèrstraat. Deputaties-van de Rotterdamsche Jeugdgemeenschap zullen tegelijk met de estafetteloópers borden met spreuken aandragen, die aan het Raadhuis zullen worden bevestigd. De middag in het Stadion Enin de middaguren is er dan, zooalswij reeds mededeelden, de sportdemonstratie in het Fey en oord stadion; Van 2 tot 3 uur is ér een hockeywedstrijd tusschen het scmi- Nederlandsche elftal, „de Batavièren" tegen het Rotterdamsche elftal. Van 3 tot 4 uur een'grootsche "athletiek- demonstratiejvan.ongeveer 1000 Rot-- terdamsche turners enturnsters en vaii 4 uur-tot half zes. is er een voet balwedstrijd tusschen een Rotter dams ch. en eën^Lirnburgscli elftal, waarvan de opstellingen nóg nader bekend zullen worden gemaaktvt" Men weet: we hebben .weer een eigen tooneeïgezelschap. Zaterdag stonden de portretten der acteurs-en actrices, in de: krant en -gisteren kwam de artistieke leidervan dc'n groep, Ko Arnoidi, in een persge-' sprek bijzonderheden vertellen over z(jn plannen.' Wij gaan hier een bloeiend üjo- nëellcven scheppen", zei ArnoldL .Dat is. cr in Rotterdam wel eens meer geweest," maar later "kwam er eén verschrikkelijke inzinking. -_De gezelschappen .konden met goed fat soen niet meer in Rotterdam' spélen,' zooveel verlies leverde dat. op. Dank zij de goede zorgen van de Volksuni versiteit is er hier toch gelukkig nog tooneel gespeeld. Toen kwam de oorlog en de theaters werden vér- woest. Maar mèt' de'voltooiing van den nieuwen Schóuwbüfg;föntsiond de noodzakelijkheidvan een eigen, gezelschap, een dat Rotterdam, waar dig was, De' speelsters en spelers in den lande toonden groote animo naar Rotterdam te'komen cn zich bij den nieuwen groep aan; te slui ten.' v,;< V Iedereen naar den Schotiwbnrg Natuurlijk zullen wij zorgen voor een zeer behoorlijk repertoire: klas siek zoowel als modem. Het zou-ook aardig zijn als. we hier een Studio TuINKALENDER DINSOAO SO APRIL. „ten tuin is de eenige geliefde, die nim mer bedriegt, tiooit teleurstelt en steeds jong blijft", heeft eens iemand gezegd. Mits de tuin ook de verzor ging krijgt, waarop de planten aan spraak maken. Laat de grond nim mer uitdtogen. Vergeet ook niet -'<? bemesting. Houd hef gras kprf en mank dc onkruiden steeds bijtijds onschadelijkBestrijd dc planten ziekten en het schadelijk gedierte, maar door verschillende planten kunnen voorden bedreigd. Gebruik steeds planten cn zaden van prima kwaliteit. Neem de juiste plant- en zaaitijden in acht. Raadpleeg in ge vallen van twijfel een vakman, lift alles of Tooneelschool konden stichten, dan hoeven jonge talenten niet per sé naar Amsterdam om te worden opgeleid. Wèl 'degelijk zullen we re- kéning houden, ging Arnoidi verder, met; den aard van het publiek. In Rotterdam "is dat anders samenge steld- datv in de meeste plaatsen. Er is hier een. zeer. groote arbeiders-be volking en die moeten wij den-weg lecreri, vinden naaT den Schouw burg. 3 Danmoet er natuurlijkge zorgd worden dat wij stukken ver- 'tpbne£Adie?;Êü)^v be volkingsgroepen kunnen bo?is-n. ÖhiaU^eai-ézullen ;we ,-,Veel- léveüv om>ï£éts"?'gaah spelen, én ook 'éfö^tfle^Vaii^pUêre. Raynal's „i 'souffert sóus Portee Pilatei' Is aange- :,kócht." Amerikaanscbe. stukken ko men ook op bet repertoire. Al had- deh :wp; aanvankelijk gedacht niet te 2uUen' aoublecren. '4 in. de rioekomst zal dat wel, onmogelijk blijken, maar daar hoeft; het artistieke peil :mièt per sé door te dalen. Reizen zal on- Vermijdelljk zijtifr iwant: .door de Rijkssubsidie heeft de provincie ook recht-' ops voorstellingen. Als we half .SeptemberJ^beginnen, -zullen we led er weekeittd-S iii711. Rotterd am op tre - den; Sterk^spël zullen we in de toe- komst1 moetènvgëyen; en de regisseurs verlangen ;zeer naar de'ontplooiing van hun mogelijkheden. Als het pu bliek maar. blijft komen, zal er een bloeiend tooneelleven ontstaan. Alle begin is moeilijk, maar. er cijn aardi ge dingcr. bedacht orru den loop cr in te krijgen". Daar vertelde dc heer 't Ilart van de Kunststichting het een en ander van. Er is een-spaar systeem - ontworpen cn met mede werking van' ,,'t Schouwspel".: de vcreeniging van tooneelvrienden, hoopt men bij duizenden stndgenoo- ten een wckelijksch bedrag van 25 a 30 cent to innen. Do spaarders krij gen een abonnement op vijf voor- .sleUingen. Zbö';-Koopt men de men- schen~niët smalle "beurzen in de ge legenheid" te stellen goede tooneel- kunst te genieten;^ 'r\ Met vakvereenigingen, -personeels organisaties enz,; zal contact worden gezocht; Menige directie zal terwllle van haar personeel een .steentje wil len bijdragen voor hot spaarfonds. Met bet repertoire kunnen de spaar ders een keus doen die het meest met hum verlangen overeenstemt. Zoo zullen er verschillende series wor den samengesteld en met do bevol kingsgroepen zal overleg worden ge pleegd over hetkarakter der stuk ken. Men ziet: er ïs nog heel wat te doen vóór September. Daii; zal be gonnen worden met de ohtginning van Rotterdams cultureele woeste nij. Moge de kunstbloemen er spoe dig op bloeien. Aan het slot van de bijeenkomst kreeg het kind zijn naam:. „Rotter dams Tooneel" zal het heeten. Be- Van den internationalen fóoneel- wédstrijd,' Uitgeschreven door dé Kon. Erk. Declamatieclub .„Mutua Amicitia" ter gelegenheid van haar halve eeuwfeest, is thans de uitslag bëkt«d geworden. Eerste prijs: Amstels tooneelver- eeniging „Streven naar Kunst" met „Kinderen van ons Volk" van Antóon Coolen. - Tweede prijs: tooneelvereeniging TAVENU te .Meppel met „Het.Onbe woonde Eiland" van A. Dcfrcsne. Derde prijs: Kon. toon- e.i tooneel vereeniging" „Vondel" te Antwerpen met mijnheer Pirroen"-van Fetik Tim mermans en Ed. Veterman. Vierde prijs: Kon..erk. vereeniging „Roomsch i ooneet'! te Rotterdam met „Jonkvrouwe de Ia Seigliêre" van Jules Sandeau. Ecreprijs samenspel: 1. „Streven naar Kunst", Amsterdam; 2. „Vondel" te Antwerpen. Eereprijs tooneelaankleeding: l. .Streven naar Kunst", Amsterdam; 2. .Roomsch Tooneel" Rotterdam. Eereprijs regie:l.J „Vondel" te Antwerpen; 2. „Streven naar Kunst" Amsterdam. Eereprijs uitspraak: 1. Utrechtsche Rederijkerskamer „Molière" met „Een huwelijk onder Loaewïjk de Vijftien de": van. Alexandre Dumas; 2. Too neel ver. „TOG1DO" Amsterdam met' „De Schaduw" van Dario Incodemi. Kan vitamine A ons leven" verlengen? „Indien menschen op voedsel rea- geeten als witte ratten" aldus een AmertkÉiansch medicus van de Columbia Universiteit„dan moe ten zij in' staat zijn hun leven met .tien tot vijftien jaar te verlengen door vitamme A to gebruiken." Hij is van meening, dat menschen in derdaad zullen reageeran zooals de ratten in zijn laboratorium. Ratten eten -H.L' ongeveer het zelfde als menschen, als zij het kunnen krij gen. JDe professor is in 1S42 begonnen ratten eerst precies tweemaal zoo veel vitamine A te geven als voor menschen wordt aanbevolen en ver volgens gaf hii .ze viermaal zooveel. De ratten, die het dubbele quan tum Vitamine A hadden gekregen, leefden 10% langer dan normaal en waren ook langer Inde kracht;van. hunleven wat betreft het voort plantingsvermogen. De periode; waarmede het leven van deze ratten werdverlengd, komt ongeveer overeen' met tien jaren van een menschenleven. - Toen de geleerde opnieuw de. hoé veelheid ...vitamine A verdubbelde, werd het rattenlevèn nogmaals mét 10% verlengd. Het volledige resul taat is. nog niet bekendé omdat nog niet hIIb ratten van dit experiment- aan het einde'van hun leven zijn' gekotnqp.,- r*~z -*?De r hoöglèeraarverklaarde. dat de experimenten steun geven aan de - veronderstelling, dat toevoeging van groote ré hoeveelheden vita mine A aan het menscheiyk voed- sel gewenscht Is. Hfl acht-ditte waarschijnlijker omdat de - meeste menschen vermoedelijk „minder be schut" leven dan proefdieren.;^- In ït klein| Rechtspreken is een ernstige^ zaak en een ernstig gezicht.hooi^l er bij gezet, maar een politierechter^ en een Officier van Justitie: en; ëqn| griffier zijn tenslotte ook meiischehg en dat zij nu alle drie zitten.;*tag glimlachen, elk naar zjjn aardridaj officier oolijk, de. rechter fHnt]es ;ën3; de griffier geamuseérd, is; de Gchuldf van;Anthoiiius, die daar net;biiiiiéttl is gökorhèxi. Schutterig, eh bedeesd;^ met zijn pet in de hahd eh?;.'zÖii^ naam. op dé; lippen. 'Eigenlijk is hetJ heelexnaal Anthonius'schuld dat er gegrinnikt wordt cloor-elkëèal in de zaal, want wie kan"'t helpen! hoe .hij heet?>'t Is de 'achtemaam^a de van, zoogezegd, van Anthoiiius,-d die", dé humorknobbels doet jeukénu| Humor is een eigenaardige zaak:j uit tegenstellingen wordt htf vaalc<a geboren, uit plotselinge, geheel óh-3 verwachte situaties. Êyn vader een lach, zijn moeder een traan.- dé naam van- dezen eenvoudigenVbfr-a klaagde doet het hem hier: dè 'johJa reman heet Rothschild. Kom aar als eenvoudig-arbeider binnen-^] stappen en dan moet je zeggen, da je Rothschild heet: enierkennfeti' dat; je zucht naar geld je ten val bracht,-^ Op een keer zat deze Rothschild ioo f krap - bij - Ras dat hif zich1 vergreepj aan het - loonzakje van zijnkame-| raad. Eeni- bankje van vijf en twlü-f tig nam hij er uit en stak*-het; üiJ z"n eigen zak. -1 rf&'jCM, Je hebt-werkelijk wel wat ^ge-| meen met je grooten naamgenooti;! zei deofficier*--- Die wilde ookals-» maar meer geld hebben. r. Anthonius .zag er het v gréppfgés niét van; in en bleef heel erasüg;en| beteuterd kijken. De officier vertel-T, de er niet bij hoe de vermaarde^ naamgenoot er in geslaagd waa| zooveel centjes bij elkander te krij^ gen,- Of - hij misschien óók met eënj "Veep in een andermans loonzakje| legonnen was bij zijn kapltaalvor-'; mmg en of hij wellicht doorgegaan? was met aLsmaar grootere grepen; ült steeds weer grootere Loonzakjes^ loonzakken, loonbalen, loonkluizeoü en tenslotte heele loonbankgebSu-f wén. Anthonius zou hét weinig ,-ge^ interesseerd hebben, maar wij 'had-4 den liet wél graag vernomenhó<^ doeoudeRothschllddatgeflïkthad/! om het onmiddellijte na i te binnen; doen, als het tenminste inhet nettéi gebeurd is, Anthonius had enkel langstelling .voorzijn istrafmaatg Die viel nogal mee (o,-de lach stemt mildmet 15 boete kwam: hf Jépj af. Anthonhm moët''ver^maar':;niet] boos om zijn dat met zijn komst: het zooveel vroaiyker werdMnS-;i3«] zaal. 'Niet om' hem is er 4gèlachèiii;l maar om dien adellijken. naamg< noot, die. er zoo warmpjes inzat;.^ Om de v. d. ^aag-pnjz De uitslag-, van.-, da: wedstrijd9n| cm dè v. d. Waag-prljzenuxtge^ sdiroven door de RotteVdoinschf! Rennersvorceniging'Apollo;*?iluid^ als. volgt: A klas:. 00 Klop 3-p.; ;2 P "Spierenburg 3H^Breedyeld^ y p^; 6 WMosmansi2 B Was: KM:i CFynaart* 3;p,*:2 3* H B u is G p ;>jüniorê3: 25 de Bruin 2;p.j 2 HogendoornU p^| 3 Verwei S (p. De afeandenïzijzL|aMgeziën|ffl^ twee wedstrijden; gehouden zyrijl tweemaal verreden. '3^^ !3 zal, Uw tuin [ten goede komen, groeten wy- bet -met de - beste 'wen- }Ck\i '-w-vs t 3. A. I schen voor een voorspoedigén groei. !.-;** r- wV- Een van de mcest elleridige uitingen van het nationaal-sociallsme. ,,uullu«» ■nr. Donker, de advocaat-fiscaal van hét bijzonder gerechtshof, het verraada van de thans 26-jarige gedetineerde LamberdJna Jaantje WllUs. Door haarj verraders bood schap aan deri S.D. joeg "ze In Februari 1943 een, tweejarigs] Joodsch kind in den dood cn bewerkte ze de arrestatie van een menwh-éi licvcnd Nederlander, die een verblijf van eenige jaren in Duitsche concen-ll tratickampen moest doormaken. •- --»« In 1943 bewoonde het N.S.B.-echt- paar Krane—Williseenverdieping, aan de Aelbrecliiskade. Boven, hen woonde het, echtpaar Lusse—Dal- meicr, waarvan de vrouw op dit oogenblik communistisch jgemeenie- raadslid is. Op zekerëh dag toonde mevrouw Lusse, in.het hijzijn van de yroujv, die nu terechtstaat, haar vreugde over.; den gelukten aanslag op den beruchtcn generaal Seyffardt-,, Zij lachle-en sprak den wehsch uit, dat er spoedig;meer van zijn slag uit den weg geruimd zouden wórden."5 De N.S.B.-bmirvrouw ontstak hier over in woede en nam .wraak;'! wel: niet direct, maar juist daarom op des die niet mocht terugkeeren DOOR WILLY CORSAR) 49).. :;v-"Waarom heb ik niets verteld? -Het;v;as vanzclf zoo, gekomen. .-;V? hij sprak "niet graag over die dingen en óveh, het geheel niet: graag ^vanzichzell. Er waren twéé vreemden in de kamer, toen hij die eerste maal binnenkwam. En Erik scheen er zoo'zeker van te zijn, dat hij daar veilig én wel in Zweden had gezetenJHét had hem: vermaakt, op 'een watwrange manier. Hij dacht: :"ik houd er 'n soort.verwrongen gevoel Voor humor.op na.!Hët is. mijn eigen!, schuld. *Eh'ik heb'volkomen 'afgeleerd te toonén wat ilc voeL Hoe kon het anders? Altijd had :hij dat verborgen,': Als kind aL Later nog meer. eerst,toernhy ziek lag. HU zou eenvoudig 'niét/hebben kunnen spre- iKéöVöver.digeschiedenis met Ellen ;ëh.;wat;hët jvöor hem beteckend had, tóe;;>zerhem; afschreefEn ih'dè jaren idaarha ;was het eéft'bittere noódzake-, 1 ij ft heid gewordeh*altij d té. verbergen itvat- je .werkelijk; voelde en dacht, .wérd hëtdoodclijk gevaarlijk; ooit iets daarvan te verraden. Maskers, altijd maskers, tot hijnauwelijks meer. wist of hij nog een werkelijk gezicht -bézat, zooals andere men schen.: Een masker had hij voorge daan, ook toen-hij binnenging bij zijn oudé" Vrienden. Uit vrées dat het oude leed weer zou gaan branden en steken in hem als hij Ellén", terugzag. Hij dacht aan den avond, toen hij in den tuin stond, daarheen gedre- ven door zijn! wanhopige, verlangen haar, evente zien, misschien haar stemte, hooren. Hét was. de eenige maal dat^hij "tijdens-den, oorlóg hier in de stad was geweest en hfj had er nog voorzichtiger- moeten- zijn: dan overal j.elders, om niet herkend te- worden. Als iemand had gezegd: maar dat is Sigurd Gren, had het zijn dood beteekcnd.:!M3ar,..dat .was nu hlies voorbij. Gevaar- en pijn en. verlangen. Hij dacht nu aan Lilian. Van het oogenblik al dat zij_hem had vertéld wat er in haar omging, voel de hij zich op, wonderlijke wijze ver- ibonden methaar dóór' eenzelfde échUldgevoeL :Zij had Felix wegge- wenscht.hij had hem doodge- .wenschL En hoe goed kende hij de wroeging,-die: volgde op-dezen ver-, vulden wenschï 't Verbaasdë'hemzelf dat hij dit zoo diep voelde. Hoëvelen zouden dit niét slechts hebben opge vat, als een- samenloop van omstan digheden. Hoevelen kondenwerke lijk dooden. niet1 alleen! in gedachten, zonder later daarónder/te-lijdend Wat; was, hét,:dat in enkele mchschéh één onbarmhartig; rechter;!.deed: leereiv tegenover wièn geén;,uitvluchten-:en' verontschuld 1 gingen baatteiiIf|Eed rechter die hem had 'aangekeken uit 'de- oogen van dat portret, en uit-de oogen van. het kind, !dat geen vader meer had? Uit het vervallen gelaat van: een oudenman/;uIt:Elléns wee- moedigen glimlach: Hij hitdhun man, hun zoon, hun vader doodgewenscht, had hem in gedachlen honderdmaal gedood, terwij! hij machteloos en ziek op. bed lag. Had hem nog ge haat -êrï "doodgewenscht,i.toen hij als een bedelaar bij 'dat venster stond, hopende op de aalmoes van een vluchtig beeld/ een stemkank. En hu was hijdood. vWelk verbandVoelde hij. tusschen die twéevfeitendat niet kon bestaan? Dat^zóöveel janderën nooltfzoudem hebben gevoeld?. Hij dacht:'hét us misschien, juist, idóordat Ik heb afgeleerd te toohen wat:er in mé omgaat, dat Ik' de dingen soms zoo diep voel. dat ze in me vasthech- ten., - Hijverwonderde zich- dikwyls, dat, iemand zich ooit recht durfde uitspreken over een ander: Hoe kon eén mensch zoo zeker zijn dat" hij beter was? Hoe durft iemand ooit "een mensch ter dood veroordeelen? Niet, zóöals het gebeurde in den strijd, zooals hij .Falk zonder! aarzeling :zou .hebben neergeschoten zoodra zijn taak was afgeloopen, maar rustig en weloverwogen van uit de hoogte eéner.-zelfverzekerdheid, die hemon begrijpelijk was. Hoe zou hij nu, waardig en zeker van zichzelf, dur- ven rechten over Falk? 4 Hij dwóng zijn gedachten weg van: .die:'- pvërpemzingenen, van vragen, waaropihijmooit; antwoord kon viri- Heh. Hij moest nu santandere dingen dérikeh. -J 1 - v -, ^Tot nog toe had hij het zïnloos ge-' vonden te vörschen naar; een .oplos sing vóór den dood van Felix Êriro.;, Zinloos en gevaarlijk'.Dé scène "met Erik had hem maar al te zeer in het gelijk gesteld, wat dit gevaar betrof.. Maar nu waren er twee dingen,; dié; hem- er toedreven f -. ditonderzoek voort té; zetten,dat "Erik zoo onhan dig was v begonnen, en den weg te zoeken, waarvan Erik zoover was 'afgedwaald: de wensch-Lilian te bevrijden van/haar schuldgevoel, dat dreigde te i ontaarden in een com plex en haar,heele leven konver nielen. En dan! nog-Iéts andera Sinds zijn komst hiérWaren er dingen ge beurd, die hy graag zou. willen op lossen en.:.! misschien ook oplossen kon. Toen hijdie1- eerstemaal. met Erik sprak* meende hij, dat hét hope- loos was in dit alles te wroeten, omdat alles sinds lang dood en be graven was. Maar dat -was niet bcelcmaal jiiist geweest. Iemand wenschte hem hier weg te hebben en kon dat om' iets anders zijn dan om. te voorkomen, dat hij Erik zou helpen met' zijn onderzoek? Maar wie kon het zijn? Wie wist dat Erik met hem" daarover had gesproken, dat hij besloten had hém tc helpen-! en wie had er zooveel belang by dat de zaak "nooit werd opgehelderd? Hij geloofde niet aan de boodschap van een geest, "Maar zelfs', alshij geloofd had. datdeze "wonderlijke boodschap Ellen-op bovennatuurlijke wijze bereikt bad,zou het hem toch brandend hebben geïnteresseerd, waarom" die - boodschap'.;, dan .niet klopte. :Whnt howdafi óokjV-* hij1 was niet gevaarlijk en valschvor vEllen- Neen. iemarid wilde hem weghebbent iemand.was bang voor-hem. Maar hij kende mevrouw Vorly nieten.vzijsïhad/.Eélix niefc*gekend- Welk bolang kón üzij erbij hebben dié boodschap te^fingecren?: Wie kon haar dié boodschap hebben'gesugge- .reerd:zoodat zij wellicht te goeder trouw, gemeend! had dat zij die in trance opschreef? Wie wilde tot eiken priis voorkomen,'dat hij Erik hielp? Twee gestalten gingen vluchtig door zijn gedachten. Die van dr. Van Hettem en van Anna Gr overs. Kon het mogelijk zijn, dat, dr. .Van Het-, tem.... Neen, dat was niet mogelijk! Het was psychologisch volkomen on aanvaardbaar: dr.-. Van Hettem-was een veel te oprecht man' oftt slink- sche wegen te gebruiken en zeker zoü; bij niet dién weg hebben geko zen, Want hij kon bij voorbaat weten dat Ellen er pijnlijk door geschokt zou worden cn had juist al het mo gelijke gedaan om haar weg te hou den van mevrouw Vorly. Kende Anna Grovcrs - mevrouw Vorly? Het zou interessant zijn daar eens naar te xnformeeren. Kende Bennet haar of Chris? Dat waren drie mogelijkheden. Als hij ooit kon ontdekken, dat Bennet of Chris in contact waren, geweest met de spiritiste.,... Want wié weet had Bennet dien bcwusten nacht iets ontdekt en die beiden verraden, of misschien al eerder zijn:maatregelen genomen, om Felix:/ weg te krijgen en zichzelf buitén^gevaar „te bren gen, Een lafaard was tot allesin staat, Sadisten: waren bijna altijd laf en lafaards sadistisch. Wat hij! zijn vrouw/ had aangedaan wees daarop duidelijk genoeg. En Chris? Hij had; een I/onberedeneerde sympathie voor hem éh het was nooit gebeurd, dat. hjj.;2lch7vergiste In zijn sympathieën, en antipathieën, maar hij was nier onfeilbaar. Chris was verliefd op Ellen geweest Niemand bad dit ernslig opgevat en toch .waren het dikwijls mannen, die links en rechts vrouwen hadden en dat nooit ernstig namen, die plotseling oen zeer sterk, gevoel voor een vrouw konden krij gen. (Wordt vervolgd). te gemeener manier. Het was° haai nJ, bekend, dat de familie Lusse'ille gaal een Joodsch kind onderdak-yer|| schafte.Dit deelde zij mede'aan:;d« S.D., die kort daarna bijde Lusses verscheen, het"! kind wegvoerde.i;ën| evëiicens den heer Lusse arresfèëraëi av egens /communistia ch eöctivif éifêgjra het voeren Van anti-nationaalsdtteli^É tische propaganda. De! heer Lussë bé2| landde via Héèmraadssingèl^iéVu^t cn Wcsterbork/ in Duitscfie conèéfig tratiekampen, Waaruit; hij ha; dë|be^ vrijding terugkeerde.Van':.het '/kind; heeft menniets;meer vernoménó"'"41 Laffe beschuldiging; Direct na :de arrestatieJ./dbpr^B^ 5.D. kwam de verraadster, Laniti^ dina Willis, hij mevrouw Lusse ïiaae- medelijden betuigen. Zij ging lil doortraptheid zelfs zoover,-/te*|ïn§ sinueeren, dat een 70 jaar ou^n niah,-; dié bij de familie Lusse irtwbonde^ui^ protest tegen het opzeggen, van kamer, het verraad gepleegd had, Hierover kreeg de N.S.B.'ster echtëd gewetenswroegingen, eenigénStljd-I later bekende 2ij, dat ze het verborg gen houden van het kind zelf aan:.de'n| S-D. gemeld had, uit wraak voor^dë; vreugde diede Lüsse's. schépténflhj hetliquidecrcn /.van :'g'eneraal|jSi6WM lardt, Zij betuigde haar spijf öVëf/hetJ^ jarréstéeren.van den lieer Lusse. Aiö^r; dat het! kind was .weggevoèrdivÓfï^ ze juist goed. i Het is een van /berouw.-!en';ahgsi snikkende Lamberdina; - die/vówvhadj rechters staat. Dit kleine, tengere; vrouwtje, dat dc dood yan eenoh; schuldig kind op haar geweten heeft probeert zich met: schuchterèj/Jjall verstikte stem ie verweren, inaarieT aannemelijke verklaring voor:-:h'a; daaa kan zc niet geven. De procureur-fiscaal/.nóemt'ghaa een ellendige landverraadster/.diè/'de vermétigihgvan/ëen/'dër^ verraders van het Nedérlandsetf léger, /heeft -gé vvrókerimet-denl'doó" van eén onwetend kind. Hij/elscJitfee" gevangenisstraf van tien jaar, metfa trek en ontzetting uit dc kiesrechten^ De verdediger houdt cen. uitvoe*-1 pleidooi en beweert, dat niet béwez is, dat het betreffende Joodsché;;kin inderdaad is omgekomen.'rv.5j> - De uitspraak in deze zaak .vol 12 Mei.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3