Palestina's onafhankelijkheid op de agenda? HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ook de vrouw krijgt nu ouderlijke macht Geloof bepaalt niet de politieke keuze Amerika bep erkt verkoop van schepen Arabische landen toegelaten bij de besprekingen Weer wapenstilstand in Palestina? Nieuwe PAROLOSCOOP Weerbericht Einde van Londens havenstaking? Kwestie-Glasgow zal worden onderzocht Amerikaansche steun voor vijf landen Spanning aangrens, van Oostenrijk Mr. Joekes afgetreden Vacantie in bouwvak van 4-10 Aug. Wil van den vader beslist echter Pleegkinderenwet is Koning Christiaan ter aarde besteld Prof. Irving Fisher overleden PRA-personeel bij de politie? Nederland vraagt dollarleening Herstel eischt 535 millioen Nederl. bank ziet licht en schaduw Gratie voor Luiendijk en Bekkers Predikanten verontrust over politieke tegenstellingen in Hervormde Kerk Stichting '40-'45 is ongerust Belgisch elftal Vermeulen en ChavesJ vervangen Scheepsramp op de Schelde Petroleumbonnen aaiigewt zen Red. en Adm. lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4(—, los sa nummer* 0,09 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 39864* Bankier, Amsterdamsehe Panic PL Hooidredacteuri Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 101 [~"}e commissie van orde-van de Assemblée der U.N.O. ls gisteren met J~' de behandeling van het Palestlna-vraagstuk begonnen. Hot Britsche voorstel (commissie van onderzoek) werd op de agenda geplaatst Of het Egyptische voorstel (onafhankelijkheid van Palestina) op de agenda zal komen Is nog niet zeker, Engeland cn Amerika schijnen het er op te zetten dat te voorkomen. Over het Joodsche voorstel (Joodsche vertegen woordigers ter vergadering) Is nog niet gesproken. Woensdag 30 April 1947 '.Bijhet begin der besprekingen lokte Asaf Ali, de -afgevaardigde van India, een debat uit met de ,c vraag óf Engeland bereid is de. aan- bevelingen van de vergadering, te .aanvaarden.;-Van deze vraag hangt het af of de besprekingen eenigen zin zullen hebben, aldus Asaf Ali. Hij-kreeg onmiddellijk steun van den Egyptischen afgevaardigde en van Grorhyko. Sir Alexander Cadogan antwoord de dat hfi in-een verklaring voor de Assemblée het Britsche standpunt volledig zal uiteenzetten. De voor zitter trachtte een verdere discus sie af te wenden door op te mer ken, dat de kwestie niet aan de orde was en dat er nog gelegenheid genoeg zou komen er over te de- batteeren, maar de vertegenwoor digers van Egypte en India hielden aan: en wildeneen duidelijk ant- r woord:/- Sir Alexander zei toen, fiat men 'niet van Engeland kan verwachten, dat het zonder bijstand van ande ren goed en bloed zal wagen om aanbevelingen van de UNO uit te voeren. Het Britsche voorstel om eeu commissie van onderzoek te benoe men werd op do agenda van de As semblée geplaatst ter behandeling door de politieke sub-commissie. Egypte's voorstel 'Nadat vertegenwoordigers van Irak. Libanon. Saoedi-Arabie en Syrië uitgenoodigd waren hun p.aatsen aan tafc: in te nemen. werd het debat over het verzoek van de-Arabische staten om bespre- king van de Patastjjnsche onafhar. - keltfkheld geopend. -De Arabische landen pleitten voor de onafhankelijkheid van Palestina en tegen toelating van /Joodsche vertegenwoordigers. Gro- myko zei geen bezwaar te hebben tegen een bespreking van het Egyp tische voorstel, maar Herschel Johnson was er tegen. Hij noemde Volgens te Jeruzalem gaande ge ruchten zullen de Joodsche verzets groepen voor den duur van de Al- gemeene Vergadering der UNO in Palestina afzien van; vijandelijke, handelingen - jer* y de Britschei strijdkrachten. De Amerikaarische Jod en zouden druk op de .Irgocn Zwai' .Ledétrii éri öe groep - Stem hebben uitgeoefend om hun' geweld daden voorloop: g te staken. Deze organisaties zelf hebben.'hun stand punt nog niet bekend gemaakt. Bruening komt terug HEINRICH BRUENING heeft in dertijd de wijk genomen voor butler hetgeen niet dom was. gezien het lot dat een generaal Sehicicher trof en het lot, dat tnans 'een Von Papen.c.a. nog in het nek- i'.Vol heeft gegrepen. Hitier liet Schleicher vermomden -in Juni 1934. omdat Schleicher te gced op de hoogte was van Hitiers duister verleden en omdat er geen rijkskanselier mocht- zijn geweest yóór den schepper van het onver gankelijke Duizendjarige Rijk. Heinrich Bruening was een van die antinaziistische voorgangers, een Cpntrurr.leider. een stil, streng man roet veel relaties achter de coulis sen. Hij week uit raar Amerika, maar verloor patria niet uit het oog. Hij hield zich onlcdigrnct economie te doceeren aan de Harvarduniver- siteit te Cambridge (USA), maar nu heeft hij „den Weg zurück" aan vaard. net andersom als Hugo Ecke- rier en de 600 andere geleerden die Amerika's weerbaarheid gaan hel- pen. Eenenzestig jaar oud wil hij Dyitschlands grand old roan worden door het op te nemen want iets anders kan cr bij den ouden poli- tieken rot niet achter zitten tegen Schumacher, wiens volgelingen uit den stembusstrijd van de afgeloopen week zegevierend zijn tevoorschijn gekomen. Ter camouflage van dit politieke doel zal hij een of ancér professoraat bekleeöcn. desnoods 'aan een Ameriksansche instelling in de - Amcrikaansehe zór.e, of'in zijn vernielde vaderstad Muenster. Dc werkelijkheid zal 'een ander beeld te zien geven, want er zijn buiten den socialist Kurt Schuma cher geen mannen van formaat meer in Duitschland. noch bij do commu- 1 nisten. noch bij de roomsch-katho- liekcn. Deze laatsten hebben echter nog krachten „auf Lager", en een der'belangrijkste daarvan is de ge spaard-gebleven Bruening. die we reldpolitiek ècn grooterinternatio naal prestige geniet dan de dyna-. mische. nieuweling Schumacher. 1 Van'een leerstoel, door Brucning bezet, kan cën groote- aantrekkings kracht* uitgaan vcor de t-.llooze po litieke dakJoozen-.in Duitschland en voor- allen:die conservatieve, aristo cratische of roomsch-katholieke nei gingen hebben. "Buiten Victor Agartz kan Schu macher nog niet over veel staf-des kundigen beschikken, terwijl Brue ning" vecri enorm reservoir te zijner beschikking heeft. 'n- Felle, 'n harde strijd kondigt zich aan. Eerst onder den grond, la ter meer openlijk. Nu klinkt.het nog als:„eeh voorspelling, doch r.og vóór het/einde van., het. jaar zalhet een realiteit zijn. Daar- staat de naam Bruening borg voor. De naam Bruening dien - wij 'aan troffen in een onopvallend berichtje, dat .hij.ma' vijftien jaar buitenslands te hebben vertoefd, naar Duitschland terugkeert.- - de juiste manier ómhet, Palestijn-i sche probleem; te benaderen: een; voorbereidende Assemblée en for- muicering van gezaghebbende nan bevelingen 'door een commissie, zobdat déAssemblée. op haar zit ting' -in' SeptemberovëiY? duideiyke yobrstellëri.zal ■•kunnen -.beschikken. Welingelichte waarnemers zgn van .'meening,dat 'h.et voldoen aan het Britsche verzoek tot' vorming van,., een .commissie van onderzoek het gras voor de voeten van de Ara bieren zou wegmaaien;, daar de„As4 semblée; 'dan /net;recht zou hebben te verklaren, 'dat de jtwè^tisvan de onafhankelijkheid door., dé commis-j' 5ie van onderzoek zal': worden .be studeerd,, en dat zij hierop niet wil vopruitloopen/ /A-A/V-P Engeland en Amerika,; die, daarin door vele delegaties worden ge steund,' schijnen' vastbesloten een bespreking van den toekomstigen status van Palestina op deze spe ciale zitting te voorkomen. Joodsch protest Een woordvoerder van het Joodsch Bureau heeft te Lake Suc ces geprotesteerd tegèn de bcsilsr sing van de commissie van orde om vier Arabische rtaten tot de con- fercntietafel toe te laten, terwijl deze landen geen lid. der UNO' zijn. De woordvoerder zeidè: „Het „,ls den Arabischen'staten -toegestaan gebruik te maken -van het hoogste torum in de wereld voor het'ver spreiden van hun propaganda. Wij vertrouwen dat de Vereenigdé Na ties het yoortdurerf van een 'derge lijke daad, -die zoo kennelijk rJön- rechtvaardig is, niet zullen •toe staan. De zienswijze .van, het-Jood sche -volk is niet tèr kenhiS jVan-de commissie - gekomen, 'wanthet had geen vertegenwoordiger by .de commissie die de Arabieren, van re pliek kon dienen". DE VLAG IN TOP. Gisteroch tend woei onze driekleur boven in de heistelling aan het Zuidplein waar de eerste peel in den grond werd gedreven voor de bouw vim de 13 etage hooge woon flat. (Van onzen correspondent) - LONDEN,'30April, De Lon- densehe havenstaking de door twee kleinere vakvereenigingen ge- orgaoiseerde sympathie-e-taking ten gunste van de ongeveer 4000 sta kende havenarbeiders in Glasgow, «}ie. 7 «eken geleden het «erk heb ben neergelegd, ómdat JOU van hen werden afgevoerd, duurde giste ren nog voort, maar zal vermoede lijk lieden eindigen. Db staking om vatte"justeren.:940ft;:.njant-' Op 75 van aanwezige schép en lag het 'w'érkstil v /De leden van dé dok- "werkers'sèótie van de groote .Trans- poet Unie blijven aah; het werk. Mi- 'rtfstcr Isaacs heeft in het Lagerhuis, ecnlyegklarinj? afgelegd, waarin hij zeidë,"dat'.dé staking een. schending was. van de-grondregelen van het overlég in hsfc bedrijf en een voisla- •gen minachting. toondev voor de ge volgen'van nationaal •welzijn. •De regèering- zal alle noodzake lijke, stappeu némen om de voedsel- roorziening jte waarborgenAls «ie Glasgowër arbeidersaab het werk gajln za! een nieuw onderzoek wor- den ingesteld. Italië mét. Triëst.' Hongarye, Po len,; Griékenlanü en Chfna zullen Amerikaansche steun, krijgen. :ten bedrage yam' 350 millioen dollar. Dit besluit wérd Dinsdag; genomëri door dé .seimatscommissie voor buiten- lansche zaken.'/' i{' Het/ Huis J van Afgevaardigden besloot in- een' "voórloopige stem ming, geen hulp te vcrleenen aan landen die zich n.et accoord ver klaren met „streng toezicht" van dc Vcreenigde Staten, Oostenrijk en Hongarije zullen ook na de UN RRA-hulp steun Icrijgen. mits de herstelbetalingen van deze landen tot na. het-hulpverlecningsprogram zullen wordenvopgcschort. -De'bewakinr. van de grens tus- 'schën Oostenrijk en Joegoslavië is •verscherpt ,'drndat. Joegoslavische -partisanen zich langs -de - grensrivier dé Mur zouden h •«bbcn opgesteld cn .onder - leuzen a's „Itadkórsbufg zal spoedig van ons zijn" cn'„Tito zal den 1 Mei-dag in Radkcrsburg vie ren" van plan. zouden zijn dit Zuid oostelijke Oostcnrijksehc gebied binnen te' trekken. Kadkersburg wordt bijnaj-gel.eel door Joegosla vische g-liied omgeven; - Britsche troepen van hctr East Yorkshire re giment bewaken dc grens. Dc Oos tcnrijksehc bewoners houden zich gereed voor evacuatie .voor het ge-- val de Britsche 'troepen mochten worden teruggetrokken. Mr. A. M. Joekes zal op I Mei definitief zijn werkzaamheden als rijksbcmiddclaar beëindigen. Zijn aftreden was al tegen een vroege- ren" datum aangekondigd, doch hrj heeft.eerst de regeling var. de loo- nen der .havenarbeiders, waarmede hn sinds eenigen tqd bezig was, willen afmaken. - 'De Bedrijfsraad voor het Bnuw- bedrijf heeft besloten de vacantie In.1-dé week van 4 tot en met 9 'Augustus te geven. Werkgevers die reeds de vacan tie hebbenvastgesteld in de weelc van 11- tot enmet: 16 Augustus- moeten-daarvoor, aan de regionale commissie dispensatie vragen. '- a in het iok bij Wilton ligt voor een „groofe beurt" de lichte kruiser „Heemskerk".:Voor het schip naar dc Indische wateren vertrekt is het rnoodig een grondige inspectie te houden '(Van onzenparlementairen redacteur.) Volgens het Burgerlijk Wetboek wordt momenteel de ouderlijke macht uitgeoefend door den vader. Als de wet tot herziening van het burgerlijk kinderrecht, waarvan de behandeling gisteren In de Tweede Kamer is begonnen, zal zyn afgekondigd, zullen belde ouders zijn belast met de uitoefening van de ouderlijke, macht. Doch deze verandering ten goede uox;ilt ten deele ongedaan gemaakt door de toevoeging, dat by verschil van niéening de wil van den vader beslist. doch mr. Térps tra A.R.) meen de dat.'de man/in, het huwelijk do mineert. Dit achtte hij:in overeen stemming, met God's woord. Nadat ook mevr. Van den Muyzerxberg—Will.emse 'n lans'had gebroken- voor een pleeg kinderenwet, verklaarde minister Van Maa.rsse.veen, dat hij bij zijn collega's van Sociale Zaken en- van Binnenlandsche Zaken zal aan dringen op spoed met deze materie. Vóór een herziening van het straf recht voor kinderen achtte hij den tijd'nog niet rijp. Voor. een beroep op den kinderrechter voelde hij niets. „Geef," zoo waarschuwde hg, „het wapen van.tusschenkomst van dén kinderrechter niet lichtvaardig ih handen van de vrouw." Aan zijn standpunt" ten opzichtevan kinde ren, in overspel of bloedschande verwekt, hielddeminister vast. Aan een wettelijke regeling van adoptie had hij geen behoefte. Een .wetsontwerp voor executie van on- •derhötrdsvonnlsseh" is''gereed' Weersverwachting, - ,c geldig- tot Doriderdap- .-r):: avond. Van >*oord-West naar Noord of Noord-Oost ruimende -wind. -aan- vaiikelijlc nop krach tig:. later afnemend. Geleidelijk afnemende buienacttvitelt. Kond voor den tijd van het Jaar. Luchtdruk 74D.5;wind W. Z. W. 6: temp. 8.0; max. temp. 11.8(gisteravond 8.30 uur); min. temp. T.B (hedenmorgen 6.40 uur); weersgesteldheid: betrokken. Vrees voor concurrentiè1 Dc Vereenigde Staten, wier hani delsvloot in oorlogstijd een omvang van welhaast 50 millioen b.r.t. hadl -ber'eikt, -hebben- na de overwinning op Japan hot buitenland in de géler„ genheid gesteld een deel van deze vloot over te nemen.-F,n zooals-.hetd meestal in .zulke gevallen gaat„hoiifU jc .dan- het beste .voóf jezelf. Zoo werden de langzame Libcrty-sche- pen. waarvan er' meer dan 2000 zijn gebouwd, tegen betrekkeUjk .gunste ge. voorwaarden 'aan de van hun han delsvloten beroofde Europccsche landen aangeboden. Vele landen, waaronder ook Nederland, hebben deze Liberty-schqpen. over welks 'hoedanigheden vèrschillend wordt geoordeeld, gekocht Op hun hoogex gekwalificeerde schepen- waren de Amerikanen vanzelfsprekend 'zuini ger; toch gelukte het ons Nederlan ders ook een aantal* Victory--en'-C- schepen te verwerven, die als lijn schepen uitstekende diensten zullen bewijzen. Naar Lloyd's List meldt heeft de Scheepvaarcommissie van de Vcr eenigde Staten dezer dagen beslo ten. beperkingen op te leggen aan den verkoop van in den oorlog ge bouwde handelsschepen. Zij moti veert haar besluit me: de verklaring aat het buitenland reeds meer dan de helft van het schepensurplus hééft afgenomen. De voordeelige .verkoopvoorwaarden, .zouden daar- lenbóvén' de' biiitenlandsche reeders in een dusdanigr gunstige positie .■hebbengeplaatst,?; datfzij. .de Ameri- Xaahschë/ schéepyaart ernstige con currentie •aandoen. Daarbij komt neg' 'Mit''ïdeUéidendé/séheèpyaartlanden ^hurLiöSndelsvloten dusdanig ebben .h«^rsteid, 'dkt hun tonnage weldra „aié v^nwóor den' oorlog zal overtref fen. Het is nietbekend, welke de -nieuwe voorwaarden zullen zijn, waarop „de Amerikaansche surplus- schepcn'aan den man zullen worden gébracht, héfe ik:echtét iékér-dathet: buitéhland-vèél meër'zal'nioéteh be< talen dan vroeger. Volgens Heuler., 'zouden /tot^éind- Maart re ëdsj 950 Amerikaansche 're geeringsschépenzijni:yérkocHt,/waar-j van het buitenland-er,: 627^;voor, zijn: rekeningheeft' g ënomén r/Als 'jmen' nagaat dat de Amerikaansche rèede-. rijen deze schepen tegen aanmerke-, lij kgunstiger; yoprwaarden kuanènr krijgen,- .geeftdit :/wel;'; eeh' scfirit: beeld van de-"-concurrentiemogelijk heden van 'de Amerikaansche koop vaardij. Niet. all.ëeh het concürrentie- motief dwingt.de Amerikanen echter tot ds genoemde maatregelen; men wil ook eén aantal schepen opleggen om in geval van nood over een stra tegische reserve te kunnen beschik ken.' De vier vrouwelijke Kamerleden zijn daartegen .m. het geweer "geko men; zij vonden-steun bij. twee van de vier mannelijke-Kamerleden, die over het wetsontwerp spraken. Overigens oogstte het wetsontwerp in het algemeen slechts lof. Dat is geen' wonder, want het kinderrecht/, verspreid over een groot aantal artikel en van het Bur gerlijk Wetboek, us thans volkomen onhanteerbaar gelijk mr. Don k e r (Arbeid) hét uitdrukte. Het zal nu een overzichtelijk geheel worden. Mr. Donker wees er op. dat ook het strafrecht voor kinderen gewijzigd moet. worden/Hij verheugde zich. dat het recht'van - den vader zijn kind naar de tuphtschoo' te zenden, uit het onrtyerp. .verdwenen, .is, "drong -8.-an-op>*©e*w wettélij k e - rëge r ling van 'de adoptie en •op de invoe ring van - eén oleegkindercmwet; waardoor een eind kan komen aan ongecontroleerde verzorging van pleegkinderen. Mevr/ P o Ti ta n i e rD e Wli t (Vrijheid) zag als één van de vert diensten van de wet, dat de moeder, haar natuurlijk kind niet meer spe ciaal behoeft te erkennen/ Met de uitzonderingsbepalingen' voor kin deren. verwekt ïn -overspel of ;.b!oed schande^ was zij het niet eens, om dat deze kinderen dupe worden van fouten, .der ouders/;;;/- v/, Kinderrechfer Mej. mr. Tende 1 o o Arbeid) pleitte voor een regeling, waarbij" ouders, als zij belangrijk •meenings- verschil' hebben over de opvoeding van hun .kind, beslissing van- den kinderrechter 'kunnen vragen.. De heer, Rooi vink (K.V.B.). achtte het beslissingsrecht van .den vader in overeenstemming met een encycliek van Paus.Pius XI cn de kerkvaders. Beroep oo den kinder rechter zou in strijd zün met' de christelijke tradities. Mr. Stokvis (C.P.N.) drong aan op gelijkstelling van kinderen, in overspel of bloedschande ver wekt, met natuurlijke kinderen. (Van onzen correspondent) KOPENHAGEN, 30 April. •Vandaag iskoning Christiaan X ten grave gedragen.' De ;doör paar den -getrokken zwartë lijkwagen 'werd door honderdduizenden op-zijn' weg door Kopenhagen- begeleid.'Om half één gingen de -deurcr. van de slotkerk van Christiaarsborg open en 12 officieren droegen de kist van den koning de trappen af naar den wachtenden lijkwagen. Daarna zet te dc rouwstoet zich ir. beweging. Direct daarachter werd het paard van den koning geleid.'waarop hij zyn rit door de stad pleegde te maken. Dc eigenlijke rouwstoet zelf werd geopend, door koning Frede- rik. -Achter' hom gingen zijn broer Kruid, de troonopvolger en de ver tegenwoordigers uit het buitenland en de vorstenhuizen. Onder hen be vonden zich koning .Haakon van Noorwegen en zijn zoon, kroonprins Olaf, ;de kroonprins-regent Gustaaf Adolf van Zweden én prins. George van Griekenland. Na aankomst aan het station werd het stoffelijk over schot vervoerd naar Roskildc. waar de bijzetting in den namiddag heeft plaats gevonden. De cok in-Nederland bekendc Amerikaansche econoom Irving ••]Fi'sher:;ii¥'';0i3b/.'acKtigja!rigen^ leeftijd; te. New A'ork' "overleden. Fishcr heeft vóora! groote bekendheid vcr- worvèn'doór ziin /th'conecn over de Waardevastheid van het: geld, waar-r toe hij'zich verdiepte.; in. de zooge naamde kwantitatieve geldvraag- stukken. Hij verdedigde de bekende stelling, dat de waarde van. het gdd wordt bcpaald.door .de hoeveelheid geld in omloo", alsmede door de omloop /snelheid. - Eisher /was van oorsprong filosóóf doch later is hij zich voor economische vraagstuk ken gaan intcrcssccrcn. 'Het schijnt ih-.de bedoeling te lig gen personeel der P.R.A., dat daar toe'de geschiktheid bezit, bp de po litie te benoemen. Voorts is voor hen, die daarvoor niet in aanmer king komen en na. ontslag niet da delijk weer een anderen werkkring kunnen vindén/een wachtgeldrege ling- in voorberiding. Naar een zegsman van de Wereld bank mededeelt, heeft Nederland formeel een leening van 535 millioen dollar bü deze instelling aange vraagd. teneinde het dringende her stel van het land te bespoedigen. Zooals bekend is dc regeering reeds vele maanden lang doende een nieuwe leening in dc Vereenigde Staten te verkrijgen: tot nog toe echter zonder, resultaat Volgens fi- naneieele deskundigen zijn Neder lands kansen allerminst slecht, doch de Vereénigde Staten, achten blijk baar het verstrekken van zooge naamde „politieke leeningcn" op het oogenblik belangrijker. Ook schijnt het betrekkelijk geringe kapitaal waarover de Wereldbank tot nog toe beschikt, een rem te zijn voor het verstx-ekken van een omvangrijke leening. - Het jaarverslag over 1946, van de Nederlandsche bank laat enkele hoopvolle geluiden hooren ten; aan zien van den economischen toestand van ons land, terwijl anderzijds wordt gewezen op véle moeilijkhe den. waaraan wij het hoofd zullen hebben te bieden. Allereerst de schaduw,' opdat het daaropvolgend licht weer veel goedmake: Teleurstellend voor ons land acht hetverslag het groqie invoer-over- schot. waardoor de schulden aan het buitenland grooter worden. Indone sië is-ons tot een last geworden, niet- alleen omdat wij als leveran cier cn als klant voorloopig zijn uit gevallen, doch ook .omdat het land ons eenmillioenen verslindende militaire inspanning kost Onze financieelé positie, en meer in. het. bijzonder onze niet sluitende be- grooting. dwingen 'ons -tot de grootst mogelijke zuinigheid, .hetgeen zal moeten leiden tot een vertraging van den opbouw er een daling van de,, consumptie. ïn verband hiermede oefent de bank een. kleine zijdelingsche critiek op de regeering uit, waar' zij"-zégt ér aan tetwijfelen of. alle over- heidsorganen wel voldoende door drongen zijn. van het feit dat iedere vermeerdering van uitgaven een gevaar voor; den financieelen- toe stand van het land beteekentEr tnoet/worden gespaard, .aldus, het verslag, doch deze besparingen zul len in hoofdzaak van de institu- .tioneele beleggers en van de onder- /nexningen zelf„raoeten komen.- '"/•Gunstj-g". ach't 'de,-bank- heb' snëHe- herstel in v.rcl haast allé -sectoren van hét économisch leven en het succes van de loon-en prijspolitiek. Over de aanstaande nationalisatie van de bank wordt met geen woord gerept.' u" 1 ;.,V. De Koningin heeft gratie ver leend aan H. Lugendtjk, en aan W. J. Bekkers. Ten aanzien van beiden Is de doodstraf verwisseld in een levenslange-gevangenisstraf. De. 73 predikanten, die dc theolo genconferentie. welke van 812 April., te Driebergen gehouden is, bijwoonden, hebben in een gezamen lijke .verklaring zich ultges-»róke- over de politieke tegenstellingen binnen dé Nedcrlandsch Hervormde Kerk.;//,/.^ Deverklaring' is - opgesteld, als ge volg van déverontrustende verwjj- .dering./tusschen eenerzijds de aan hangers- van.' de A;R. :cn - C.H.U., en anderzijds van de^ P.v.d;A.", welke verwijdering - de'deelnemers aan de conferentie er toe bracht metelkaar hierover /-'te-.' spreken,/een s gemeen schappelijke basis te zoeken en pp die basis de verschillen tot'hun wet tige proportie. terug fte brengen. De verklaring geeft dan. aan/ „dat allen zich; één weten.in dc /wijze, waarop zij de roeping, der overheid verstaan,-de overheid; die van Gods wege met gezag :is', bekleed. Aan de koninklijke heerschappij van Chris tus Jezus is- ook het politieke" leven onderworpen cn deze.' heerschappij geldt voor heel ons yolk. en dient ten gunste van hétgehéele volk te v/orden erkend'/ ..Wij", aldus de verklaring, „2ijn tezamen overtuigd, dat elke poli tieke partij zoozeer is bepaald door haar verleden, door/de'sociale groe pen. die haar dragen,, door de be oordeeling der bestaande politieke vraagstukken, cn door de noodzaak .van eensgezind handeelen, dat .het woord Gods tégen wil «en dank /i n elke p dl it i eke p artij aan banden .wojr'dfc gelegd.JMiettemin kan 7 de weg- van-zulk een partij- voor den geloövige ïh/de practijk voo rkor- tër/'ofi/langé'y/tijd'dpn/wég; der' ge- •hoorzaamheiü. aan hetwoord Gods •zyn'V'; .- .- „Wij meencnelkaar, te verstaan, dat: wat or& wederzijds tot een ver-; schillende-politieke keuze drijft, eenefzijds is'.dé verontrusting over de miskenning van hetgezag als grondslag vanalle- overheidsharide- lén en in..verband, daarmee de ver ontrusting over een dreigende en toenemende chaos in ons volksle ven, anderzijds een sterk e sociale bewogenheid; die 'slechts door diep ingrijpende veranderingen inhet maatschappelijk bestel, het recht pp levensruimte voor allen gewaar borgd acht". „Daarom verwerpen wij dc houding van hen. die iemands christen zijnenzijn plaats in kerk en school beoordeelen naar zijn' politieke, beslissing".: Dé verklaring geeft tenslotte aan, 'dat.; iér rèen gezamenlijke.' wil/is. ;om naar elkander "te .luisterenen; in eigen politiek handelen met eikaars beweegreden enterekenen. Het bestuur van de Stichting '4ü—45 heelt eén nota gezonden aan aiie Kamerleden- met het ver zoek bij dé behandeling; van de penei oen wet, die de/ui tkeeringén regelt voor de nagelaten betrek kingen van gevallen verzetsstrij ders en voor invalide, illegale werkers,-aan te dringen op een verhooging-der uitkeerlng aan-de Stichting. -- Dg Stichting keert'jaarlijks een bedrag van 8 h 9 millioen guldén uit. Ter, bestrijding van .deze uit gaven: ontvangt 'de Stichting een crediet. van ruim 7 millioen: gul den uit de' schatkist Dit crediet wordt/ toegewezen,zoolang r, de wet tel ij k e regdlin g nog niet gé- reed is. Indien het wetsontwerp dat.thans in behandeling aan :is; onveranderd .wordt aanvaard, zal de uitkeering aan de Stichting tot. ongeveer 6 millioen gulden worden teruggebracht.. Moïortankschip te water' gelaten Gisteren is op de werf I. S. Figee tc Vlaaniingen het eerste van de acht voordc Shell-Nederlandté bouwen motortankschepen te water gelaten. De afmetingen van dit vaartuig zijn 26.45 m'. lengte over alles, breedt 4.40 m. en holte 1.65 m. Het schip heeft een laadvermogen van 60 ton gasolie en zal worden uitgerust met een 80 p.k. industrie motor. MEN heeft er zich weieens over/Sp verwonderd, dat onze krant, wier strever. toch zoo radicaal-mo- dcm'ls. zich tijdens cn na den oor-/ log nog altoos van de oude spelling bediende. Dit geschiedde uit zuiver j/^.- practische overwegingen. Wij wach- ten namelijk liever op de officieele nieuwe spelling, dan ons te storten -'-ïJ/ in den chaos van opvattingen over „die r.ieuwe spelling". Eu wij ver- /.y/ trouwden, dat er na den oorlog;^'/ spoedig een massa veranderingen in /v--- ons maatschappelijk bestel zouden"// komen, waaronder natuurlijk ook de beslissing over de nieuwe spelling. Deze laatste verwachting gaat nu dan tenminste in vervulling, al sput- :'vv tert de Eerste Kamer nog na Van morgen 1 Mei af schrijft Ne-' derland de nieuwe, de officieele spelling en al is er dan nog een aan-; Sl tal twijfclpunten van aesthetischen. zoowel als van nuttigen aard, ir.ett:~£y. zal weldra tot de overtuiging ko- men. dat onze taal met deze veran- dcrLng' geen-geweld wordt aan ge- .j/. daan. Over enkele wcken'leest men kalm over de enkele a's. o's en. e's heen cn men behoeft geen boekjes na te slaan om te zien. of de n er al dan niet aan toegevoegd moet/|fe wórden. In groote trekken-kónit^er^^p nu een vaste lijn en dat ïs vvööralfe voor het onderwijs van onschatbare^} beteekenis. /Bepaald onmogelijk was/i de situatie, waarin wij nu rééds/|| yele jaren verkeeren, dat afgestu^ deerde jongelui, van de school ko-:|.| mend,'in de maatschappij gedwonp» gen werden een andere spelling.t®// gaan leer en. Voor vele ouderen/ die onze inge-;f§ wikkelde grammatica leerden; ken-^i: nen en liefhebben ondanks haar ora^ •slachtïgheid, is dit afscheid'„wee^ moedig. Doch daar staat tègenóyé$||L dat de jeugd gewend aan klank'en^|; "beeld van onze ;nieuwe taal, een-'f3^ zucht van,verlichting.zal riaken, oirt-kj dat ze nu eindelijkvoor: vol wordf^ aangezien, ook als ze een woórdi zonder ch schrijft. De nieuwë/spöS ling behoort bij den nieuwen.tijd/Zéï is eenvoudig en zakelijk, gemakké; lijk hanteerbaar en de dichters,//; 'zij hebben sinds Revius, Perk, GuidO| Gezelle en Marsman toch steeds hUTi;1 eigen klankwaarden gevonden/ Steeds wisselende spelling. De dichters dichten voort/ ook de nieuwe spelling! .Het Belgisch elftal, dat Zonda; aanstaande te jLntwerpen tege: Nederland In het veld treedt/is/al volgt samengesteld: •doel: Daencn, (Tilleor)) achterAei noudts: (Beridiem)«:/en^Pamiiay« (TUlenr); midden: PüttaerL/fUnloj St. Gïlloise)Vercammen, (Lyra),/e.n| Dehuck, (Eendracht)voor: Lembe^ rechts, (Mechelen)Coppensy (IVfechelen)Declcyn, (Mecheleh)/. Anoul, (Luik) en l^rifait, (Chail^l rol). -' Reserves/ Meert, (AnderlechtJi van Boven, (Beerschot)Benriet/| Charleroi)en van Vaerènberg^ (Namen). - in dé..-plaats; Vermeulenis dus- thans de, eveneens als Rtopperï'pp- tredende spil Vercammen opgesteld;- te rwijl Chaves, die den laatst en/tyiA. uit vorm Is, is vervangendoor/ Anoul. Scheidsrechter ZaL; zijn/I! Engelschman Wiltshirc/ dezelfde j.l. Zaterdag de Cup-final leidde/ Naar wij'vernemen, is .de spil' E.D.O., Schijvenaar. door de k commissie, van den. K.N.V.BZ/7." nopdigd, om'als reserve1'óp/tel den voor den wedstrijd Belgi" derland, die Zondag a-S/Zia/ werpen zal worden gespeeld;/ der zal, naar alle waarschïj heid, van der Linden, die dezer gen als ziek werd gemeld, zijn-p!' als achtcrspeler in. den Nedërï- schen ploeg wél kunnen innemen/^ De kansis uiterst gering/, wrak/van dé.- Britsche:/yracl i'.Mérganjer", die;Maandagayónid| d Schelde in aanvaring., is. gek/ met het Amcrikaonsche; schip„NoryaIk Victory",/gébqr^^^ zal kunnen worden. Slechts de/mas cn de schoorsteen steken boven/hè water uit. Van dc hemanning jva 28 koppe.zijn er 13 gered 'dóór/d Zweedschc. vrachtboot „Dagfrld"/ de anderen zijn gered door. Bëlgis'clie slecpbooten en door de ;bemanhitf van de /.Norwalk Victory". //Een- lid van dc". bemanning is l. órn^h/. leven ■gekomen.,.; -• Sleepbooten van vier; land ook Nederlands chc, z ij n eiv T niet in geslaagd beweging te.krijgëT in het; Amerikaansche :Liberty/schi| John G. Whittier'datJ 'in Hé£| Kanaal op 800 meter van Kaap Gris! Nez op het strand geloopcn 'is. Vertrek der Indrapnera Vrijdag: vertrekt van'de/£ii kade de Indrapoera met-circa/ man troepen aan boord nesië. /- Het Centraal' Dist deelt mede, dat op de bonnen der petroleumkaarten. kookdocleinden en verlichting1 durende.de maand 1947 de da ter 'vermelde hoeveelheden' leum verkrijgbaar zullen zti Kaarten UA 611: bon A A 28: vier liter per bon. Kaarten UB 611: bon B 13 vier liter per bon. Kaarten UC 611: bon. C"07/' liter per bon; KaartenUD 611bon D '"121' 1 liter per boru HOOGE PRIJZEN LOTERIJ 6861, 12721 en 20822: f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1