r c en meisjes D gEchtpaar, dat ziclt weinig meer herinnert. De papier nood is groot Aangifte nieuwe leerlingen m M Genettouider vndtten Tribunaal Schiedam 4; Laf verraderswerk J-.'V .van man Distributiénieüws T)ÓÖB dbtadxisten in te ^XEVEREN bonn-en vook ï- De plechtigheden van hedenavond - AGENDA CHEZPEERKE BODEGA „Tfekyogef'-werk in Volksgebpuw Regeling défilé op 5 Mei Legioen van Zorro Jeugd-puzzle. Radio-programma SCHEEPVAART Rijnvaart SCHIEDAM jóngste bediende (m.ofvr.) NETTE MEISJES Koeriersters Havenloods YBEHA;NG5'|:L-5 BÉoÊ RSVÈéT li/ SCMICDAM". T.E.L.69702 -'""-■/ EBHfiSWSS Zaterdajr 3-Mei 1047 r>6 W»erawgt erfelijke ïaken Vrödagwörgen die teren H. Mw."Boon. en zjjn ecfitgenote C. J. :/B©oa—Lxtach. AM> de man was. i- behelvo. z\jn lldmaatachapvan NSB «n* WA ten Jaste gelegd dat h(j als |i^.«cheepstirameriTiaï}bydcwerf //Gaato een brief had geschreven aan .3jide< "Duitser. Gcroza ./eveneens daar %VerI<2aajri1' wa&rln "over het nacene- |-^men ;van hout door d<; arbeiders .^werd gesproken als "sabotage. Na- |&idat dpze fanatiekeling in de Hel staat,""1 ëe» opleiding voor.de Staats- •-t^brandweor had gqnoten, was hüiri S^vDen Haag en Rotterdamhiervoor ^werkzaam. Op zekere dag had htf in de //.school aan de Dwarsstraat gehoofd ?>'r-'dat- cr naar de Engelse zender ge fluisterd werd. Op ondersoekuit- //^Sctógen. had hy de heren Knoops Rqy luisterende gevonden en jv-vprorapt aangegeven. Het was voor 03itsa wel «rg gemakkelijk want een t^zwager -«.'erkte by groep101. Het \vas niet aan verdachte te j^dankón dat Knoops, die tydens de ^rechtszitting een toeval kreeg, l^'vrygespronken werd en de heer vgflRey^ria een' half jaar weer naar ^huis', kon^terpgkèren. Uc raadsman in ëezc zaak, 'ma ?->VKok, kon uiteraard weinig aan de pleiten afdoen, en verzachtende om-, ^st'andighèdcn -waren cr ook plet.* ^Hct Tribunaal zal ia/dcze.saak over dagen beslissen! Ja ^:;2ün' echtgenote had volgens dc //"lieer-Ki.ocpa gezegd, toen deze met ^verdachte na .het gebeurde .kwam ^rJJtaten, „SChryt ze maar op." Na- ^zuurltjk ontkende de dame thans i. hardnekkig en het zal dan voor het Tribunaat ook moeilijk zijn,, aldus ^betoogde mr. Kok, de vrouw óp de ^jgetuïgèverklaring van" één man te r^etoófdelcn. v/-/ v Discipel van Göbbcls i^^'Ech psychologisch" raadtel noésn- t^'dc nir. J. R." Bouwer; A. Th. van I j^Moer. Verdachte, die lid van NSB «n \VA \vas geweest en zich by het l/£/.^7SKKhad gemeld, 'schreef in het I Y/Yvoorjaar van 1945 nog öen brief aan zön broer, - waarin hy de -over manning1 der Hunnen aanstaande jachtte..j "- Si//Volgens de raadsman; \vas tiet ^aan-het rolUéu te wijten waaruit" verdachte was'.voortgekomen- Zyn •"vader was een bekend N.S,B.-er 33y,vroeg voor Van Moer onraiddqJ- IHke invrijhcidstcllinu,doch ook :luer wordt eerst- rolgendé week ■/recht gesproken.- - *v v/:- ■-v "V- ..Uitspraken" Tribunaal, -deze-oditend beV staande uit de heren-mr.;P. B. Cos, f/voorzltter, mr. O./ÏV. Sipkes, secre- -rtariaen nuv'Hoek en A. Koren, ■gleden, deed direct uitspraak in de 0 Deze I^*Z3iggekécfd.l .uitde. rijen dercdél- Iïr/Kermanqp -gedrost én tóen aarf een tankgracht gaan gravenu-Hy kréég Kjcen straf van 2. jaar en B maanden, VlVEEK VAN 4- tm. '10 MEI '47 A Salker/VersnipcriiigeD: AT62 Alg.. |fè(2iris.">;'A 12, A 13, Alg A 21 striker IM (1* rial)- 63 "1 ."versnap.- <0,8 -. rts.);69r3 ?i -versnap. 0.4rts.).- Afloss. week 6-^ ?12 April-1947.r.-I f^Brood; s -B:03 -res;1 (16 - rialB ,06, ■Br* 13;res. (8 rts;)B 01. B tl*BJ21 (8-rts;); B 02 brood 14 rts.). t^'.'-hlelk: A 13. A la melk (12 rts.); „HA.03,-A'05 melk (7 rts.); A.21 roclk c^--<5 rts.)A 01 -melk' (4 .rts.). Afloss. t^week-6-12 Aprik 1947. ,r a 5 :P Zachte teep:.A-.03, A 34 Alg. (1 .^rtsJ; A. n.rcs. (1 rts.) Afloss. week 15 Maart *2947. - ■^'"Tabak (Detaillisten)69-1- tabak (3 i'^rtsj;.69-2. 60-3 tabak (2 rts.).'Afloss. 6 weck. 612'April 1347. - f&'i Textiel: Toew.1 text goederen. Toe- ^wijzingen Distcx "2(G3 85, 1 tra. 25 VA C#510pr.t);*■-101 tm.140VA-YB, 1 vc;'VD. VB 605 -f- B, - a D, - E, Tr i5. Ilppnt.)VvlOl-^tm. :200 Vï* 605:- A en .B iiYA'705' 15 pnt); A en-B VA 70S Cl *MpnU;r& 82, c BZJl-en 10-pnt).. ■Srf^;-"KenkenKerrir Blauwe ondergrond •5%met" rwarte- opdruk 1 pnt; Oranje 't^ondergrond met groene opdruk IC ïi pnt; Lila ondergrond met zwarte.op- r('.;druk l. pnt.:.- Lila .ondergrond met felrode opdruJclO'pnt.; 506. 006 Alg. van <p*;fdo.bonkaartaK6Q8» (2pnt). W^-Petroteum: 67-8, 63-7 Alg. <1 rts.); |^>'A"21 tn». A-24. B 11 tm. B 12 (2 rts.); 'sL'AC. Ofl,.D*ll (2rtsJ.;; Voor hen waarvoor, de2C week is [•"a^aengewezen.*" I^> BrancUtoffen, Industriekolen, Co- kea:< Coupures B, C, D. E, verbr. vervangingstoewijzingen. -Brandstoffen: 65BV' (3 rts.); WA }J: 605 1—12e per. (1 rts.); WB 606 Idem ^;<5'rts.i.- zodat hij Ï5 November naa.r huis Kust. V' i~- A.'C. D. Kouwenhoven kreeg eveneons twee en een "kalf jaar. HU biyft tot-15 Januari 1948 geïnter neerd, -'-V; A.C- Koster en "A. Kotsten'zagen zien veroordeeld tot tvfee jaar en acht maanden zodat zy resp. 7 A"ug. en 1 Maart 1948 vrij komen. Zaak DenBoef. aangehouden Mr. B. F- Bordewyk vond heV Wychologtsch zo eèn raadsol, 'dat P. C. den Boef zich by de S.S. had aangemeld in October '44. toen ieder gezod - denkend mens wist 'dat Duitsland op instorten stond. Hy verzocht het Tribunaal op te schorten tot dat psychiatrisch rap- P«-t uit uitgebracht. Waarna, het .■tribunaal aldus besliste. De deelneniendc. verenigingen, aan het défilé var hedenavond moeten 6tipt zeven uur op de opslclplaats in de Botcrstraat aanwerig zijn, komen de uit dc richting Broersvest. De leerlmgtn van scholen worden voor. lopig eerst op het Koolas opgesteld. Meegevoerde trommen moeten om- Jloerst zijn. Treurmarsen worden alEeengeslagen door hierin beoefen de tamboers. Alleen „Crescendo"- speelt treurpiuziek.. -•De afgev.ardigdcn-bloeniendragers' treden even voor het monument" uit de rij. De overige deelnemers(sters)- stellen zich in een wijde boog rond het .monument' op. De vroegere leiding van het Strij dend Gedeelte van de N.B.S. verzoekt ons mede te delen dat de S.G-ers die. hedenavond aan dc herdenkingsmars willen deelnemen,,zich hiervobr gun nen opstellen om^7 uur op de Grote Markt, naast het raadhuis. Er wordt 'op j;erckend datvele leden van het S.G. aan de oproep om mee te lopen.in het défilé pehoor zul len géven. - -ZENDINGSAVOND •V Woensdagavond, half acht,'zal in Ret kerkgebouw'van. de' Chr.. Geref. .Gemeente aan de Warande eën zen dingsavond worden gehouden.\ Als spreker treedt hiervoor op Ds. 'pmits*! v'an Driebergen, MEDISCHE ZONDAGSDIENST Van - Zattrdagtniddag3 uur tot Zondagavond12' uur "zal de medï^ sche" dienst worden waargenomen dóór Dr. J." Ris. Tuinlaan 92, tel. 67856 en Dr. D. Houthuysen Jr., Swammerdamsingël 43', tel. 68516. ■-.* GeopendV is -.apotheek •Centrum," Hoogstraat 118. Con e rt 8. Mei. Julianakerk. S uur: Mu- zlekcorps Leger des: Heils, oJ.v. F. Mrrdor. V. -* i' Lezln gen: v 7 Mei, Getef. Jeugdhuis. Lange- Haven, 8 -uur: De heer J. v," d. "Walle over „West-Indie gedu- rende 'de oorlog" Film s Passage-theater, Da. 2, 6.45 en 9.15. Zo. en Nat Feytdag: 1.45 4.15. 6.45 en 9.15 xiur: Een nacht- in Rlo. Op het toneel;. De 3 Jack- sons. (18 jn). Monopole. Da. 2, 7 en 9 uur."Vr. en Za. 2 en 4 uur. Zo. 3. 5. 7 en 0 uur:Het legioen van Zorro. (14 j.). Fees tat h d t fl 2—11 MeL Terrein Rotterdamse- dijk. Circus Saltarino. r 4Mei, RJC. Volksverbond. B u:: Feestavond R.K. Fabrieksarb. .■bond:.' .6 Mei. RJC Volksbond.' 8 uur: AJitvoering Mandolineclub. - „Q. N.I" 15 'f'. DISTRIBDTÏE^AGENDX x Maandag Is het distributie-bureau, evenals dc gemeentelijke- en 'rijks diensten, voor hei publiek gesloten. de wedstrfid De trekvogelsn'an. de A.'J.C. hebt ben in, een der zalen van het Volks-! gebouw ten. ten toonstelling ingericht van. hetgeen door. de jongens-en meisjes wordt", gedaan. Er.'is zelfs eén model koppclhonk en. op de vele tafels zijn in;bonte mengenng. bijeen gebracht de zaken,die betrekking hebben op h^t jeugdwerk .der Trek vogels. - VLAARDINGEN tó.'Pre 'Zone. NederL A„ Grote. Kerk: surfen 'J 1947 -meente -da,. H. W. ADHS-N1EUWS i Zondagmiddaz12 uur, speelt DHS een" wedstrijd; tegen, CKC. De Schie-, dammers; •zullen^willeii.'zij -hun posï-' tie handhaven, deze wedstrijd uioeten winnen,] f.-tf-'v;.••"J..-v ->>: Hét tweede elftal speelt om 10 "uur tegen FortunaJv/v. POSTAGENTSCHAP VONDEL- :;r laan ,-h-- ,f. Mét ingang van;.Dinsdag - zal," het postagentschap Vondellaan, dat tijde lijk wegens verbouwing /was geslo. ten,"weer" vóór- het publick worden opengesteld. V OokMaandagavond dienen de deelnemers aan bet défilé vanuit de ricbtinR Broesvest op te- marr chcren. Do stoet zal dan gestaan uit drie afdelingen.- AfdclinsrI, naar het Westen, stelt zich in de .Botcrstraat op: afd. H. naar dc Gorzen: in. het Vqrlencdó van "deBroersvest, Afd.7 III. "naar het Oosten: op het Koolas/.- Na her défilé! langs het Raad huis is de róute:. van dc gehele stoet tol aan Koemarkt; de ach-, terste afdeling voor het Oosten gaat links af. Broersvest weer. af». Sihcél.- Prof. Kom. Onneslaan. Bcerhaavelaan, van 't Hoffplein. Over de Oranjebrug zwenkt "de •tweede afdeling 'naar-de School-, straat, W„ 'de Zwijgcrlaan. Stad houderslaan. Rozénb..-.straat": naar Rozenb.pleini 'V V. - De* voorste? afdeling gaat langs B-K.1 laan. Rembrandtlaan naar .Frans Hal^plein";. 1 Hemmes; 5 uur» ds. .T.G, Jansen (Doop). Nieuwe kerk: 10 uur, "ds. "K1 de Bel: 5 uur; ds. A. Hoffman. Westerkerk: 9 en 10.30 uur,-Bs, D. Broers. -' Vredeskerk: fl enJ0.30 uur, *ds. A. Hoffman,: Je opdkerk „Irene", Nieuwe Haven 155,. 10 uur, B. Mastenbroek. Jeu/dkerk ^tVijklokaal". Nieuwe Maasstraat 68..10 uur, F. W. J. Boo gaard.-Vlaardingen. •N«l. 'Prot Bond, kerk: Westvest, 10.30 uur, dr. J. C- A Fetter, Rotter dam. Geref. Kerk. OOsterkerk:- J0 uur, - ds: - H. de Moor: 5* uur. da. W, de Graaf. Zon- dag 50. 1 v Plantapekerkr 10 uur. Ci.' J. L. Kooien 5 uur,.,ds.?.H. de. Moor. Zon dag 49. i' -• Julian&kerk: 10 uur, ds. tV. de Graaf; 5 uur,, dr. J". L. Koole. Zon dag 48. s' Kethel: 10 uur, lecsdienst; 5 uur,' Iccsdlenst Zondag 47.. Zondag collecte voor de Schuld delging. - Evangel. Luth. Gemeente, Kerk: Lange Nie'mvstraat, 10 uur v.m., ds. J. v. Leeuwen. Chr.. Geref. Gemeente, Kerk: Wa rande, hoek BK. Laan. 9.30 uur. lecs dienst: 2.30 uur: ds. W. F, Laman van Rotterdam—West Oud-Katholieke Kerk: Dam, 10 u. ml, -Afschoïdsdienst- Pastoor H. D. Raymaekers. V Leger des Hells: gebouw. Lange "Haven: 10 uur vun^. Heiliglngsdlenst, 6 uur, Openluchtsamenkomst, 7 uur, Vcrlossingssamenkomst - Vrije Evangelische -Gemeente: Harmonie, ,10 uür v.ml, 'J. Segaar, Verenigingslokaal, -.7 uur non. J. Se- gaar .'Oad/. Geref. ,1 Gemeente: /Geref.' Jeugdhuis. Lange Haven, 10 éri 5 u., ds. AV. B00s: - 7 j' 1 Ned.. Herv. Evangelisatie: Gebouw Tivoli, Nieuwe Haven, 10 en 4 u., de heer Middelkoop. - - SUdseyanfelisatie „Jenifer: Lo- kaaRLange Kerkstraat 70; 10 u. van.' Samenkomst ,p~ u: .- PASSAGE Zuid-Amerikaanse miiziek,iang, De originele gezwavelde Gênemiader mat 1*40x1 Jlo m, gekleurd en in Oud-Hollands blohnoüef KATHENESSEStAAN (OUK2CHT) MB - Het is'3824 'en de- jónge- Mexi caanse Tepubliek- is bezig zich sterk te* maken teneinde aanvallen yan buiten - af en van'binnenuit.te', kun-, ncn weerstaan. Een groepje;bestuur- ders in het district, waarin dc. goud mijnen zijn. gelegen, werken in 'alle stilte om het. -.democratische /be wind/van Juarez- te vernietigen.. Hierbij freedt een- hunner als een geheimzinnige «Indiaanse godheid op. die dc Indianen gébniikt om dë republiek te bestrijden,ïn- dc- edel moedige/ heldhaftige en listige Zorro krijgt hij weldra een graot tegenspeler ënde /strijd, tussen dezetwee gehetmzinriige figured ?c. h'et hoofdthema geworden van de film V.Het -legioen van - Zorro'1, waarvan h cteerste deeldeze weck en volgende week de rest in .MOno- pole draait; Voor liefhebbers van ruitersport of acrobatiek is Zorro. aan te beve len.' v.. Toegangskaarten .voor*'de wielerwedstrijdèn. De'leden van de Óivinjevcreni- cingüüe voor de wiclerwedstriiden op /Maandag toeffanjrebewijzen teqen gereduceerde prijs kunnen verkrijgen, worden erop attent ge maakt dat dit alleen mogelijk'is bij de voorverkoop, die/tot uiter lijk Maandagochtend. 10 uur» duurt bij de.bekende adressen O.B.K.* COLLECTEERT OP 17 MEI Het Harmonicgezelschap „Oefening Baaft Kunst" heeft wegens dc slech te weersomstandigheden de .muzikale rondwandeling door de stad, waarbij gecollecteerd zou. worden fen bate- van dc.muziekverenigingen die in de' oorlog een deel van hun instrumenten verloren, Woensdagavond- niet kun nen laten doorgaan. - Besloten is de muzikale rondgang en collecte-nu op Zaterdagmiddag 17 Mei te houden. L WlW.nïv4.tóJk». M VW.ï.ViK lp^^^^J^»^^iit"il';llc*teg'ra.de nijdige soldaat, enfstak - |^^|r-S?^niyÓ:tó^tötSA!^us,d.e-,lü!.:dle mij m'n.land afgepakt;,: l^^-^'^bébbM/ëocmèri, rich/de Grote.Twee.' ]e wordt be-' dankt yópr de/ ioüchtióg; jik zal je een busjekoper-, :$S!S'v'il:tpoets sti^en. voor je blikken medalles en.een klappêr- I^^.'/"-vtjesplstool voor- je vrije/tijd. En de groeten aan die Grote jfTweez, ié •'•horen-, spoedig meer van njej'.'.Ik; draalde *.ml|-om en-.begon- déterugweg -naar mljn^ tvC$'«r3;,.paIeÉfc^"/VVant-mijo«eg vervolgen kon';Ik.natuurlijk ^-^V-.hiet^dle. «ofdaat was/een- hinderpaal; waarmee 'réke^ ningfgéhjouden'f'moest/wordèoi Mijn voorbereidingen','', "'""v'voor mïffl Jtocht door;hët laiid ëa mlin bezoék'aan de^. '^.Grote/Twëe'zóu'.fic.bet^ overleg ,én geduld moeten 7 nemen';" overhaasthandelen, kon verkeerde gevolgen. - hebben h - /'/.V I' Het beflo© -al donkpr. te, word ea toen ik iet palels' ^^vV-wëer 'betrad.' Patjepoef.' bracht met "veel waardigheid twéé droge boterhammen, die samen mijnkoninklijk avond-etën vormden en daarna-ging Ik vroeg naar. 'bed. 'Daardoor "werd .Ik de volgende morgen heel- vroeg wakker «i dat was precies de bedoeling I want het was'de dag waarop koping Carolus'Ketel- - blnkle'handelcnd.op glrg trederr.... Op mijo. tenen sloop ik eerif tfaar de schatkamer eri. keerde tenig met wat lappen, ■die daar-In .overvloed'riagen. Een hele'; tijd was% Ik' voor .de spiegel -druk ;berig ^e't. -touwtjes, kaarsvet en een schaar. Tenslotte grinnikte ik tevreden en verliet zacht bet paleis/Bui ten'was het-kil' en mistig.'de zon moest nog'opkomen 'en Ik riIde.even;:V,.maar,Iedere keer .als ik in-een plas ml Ja vermómmlnb -van oud vrouwtje weerspiegeld' zag, lachte'ik omdat'ik'zo wetolg. op mijzelf leek.'. Vlug'stapte Ik langs'de natte! stluikên naar de. grote !'weg..».v :'!.V" dans, een hyperzot verhaal en'tech nicolor,' ziedaar de-ingrediënten, dië In'ïng-Cummings' ten dienste hebben gestaan bij.het fabriceren van Nacht in Rio. Don^Ameche speelt' er: de hoofdrol, in,/een dubbelrol-van een imitator en. een met. bankroët be-' dreigden baron; tiië zich echter dank zij de.' pcrsoonsvenvis5CÜng: op het Jaatsfe nippertje uit zijn/financiële moeilijkhedep.(>veet ;te redden..,'Ten koste echter,..bijna natuurlijk van de verhouding met zijn Vrouw (Alice Faye) die.oin. de baron jaloers, te maken een'flirt'.op. toirw 2et met de imitator,- waardoor :deze op zijn beurt hevige last krijgt-met zijn eigen verloofde' (Carmen Mirarfda). De film komt, "alle verwjkkelingën ten spijt, op 'haar pootjes terecht. Filmische kwaliteiten ontbeertzij, mahr'! dc bëdóelingvjs ook. slechts amusement. !;V/;y/c-f. HDVS-RFC 7 Dc wedstriid';HDVS~RFC .zal niet Zondag, doch \Vocnsdaga\'ond half jonze administratie 7f worden gespeeld. - PREDIKBEURTEN -Ned. Herv.'Gemeente n Grote Kerk: Zondag 10 uur, ds. Grootjans. Zondag 5 uur, ds. Oofi-: tenbrug. Nieuwe Kerk: -10 uur. ds. Schou- te'.i. '5 uur, ds. G. Lans - van Am sterdam. (Jeugddienst).- Bctbelkèrk: J0. uur./ds. Kohiert. 5',Mur. ds. Van der Vloed, Thorbeckeschool: 10.45 uiir, ds. Van der Vloed.. Gereformeerde Kérken Oostcrkerk:. 30 «ur. 'dr. Kraan. 5' uur. ds.. Van .Andel: Land struik er k: 10 uur. ds.. Van. Ardcl. 5 ,uur. dr. Kraan. Kul perstraat kerk: jQ uur, ds. Mul der. 5, uur. ,ds. Zandbergen. ^Ir. Terpstra school:10 tiur,ds. Zandbergen. 5 uur, ds.' Mulder. ZONDAGSDIEN'bTEN - .Van Zaterdagavond 7 uur tot Zon dagavond II uur zullen in bijzon dere gevallen dienst dóen de ge- ncq.iheren. dr. v Birnie, Schled.weC 56. fel. 2374 cn 'dr. Westenbrink, Binnensingel 62. tel. 252B. «Geopend Apotheek G. A. v.-d. Cor- put. Schled.weg 89. tel. 3224. VERAIAKELIJKHËDEN NA 6 UUR GESLOTEN -..V In Verband met de herdenking van de slachtoffers van het verzet maakt dc commissaris von Politic tc Vlaar- dingen, bekend; dat liederi na 18 uur alle openbare vermakelijkheden ^ver boden zijnl H^t maken vam muziek in ca féls is ria genoemde tijd eveneens verboden. Tevensverzoekt de Com-- missaris de""caféhouders om* na 18 uifr ni hun'cnfé zoveel mogelijk stilte te betrachten. KERKNIEUWS 7,7. Ds. D. Dricssen. .heeft bedankt voor liet beroep naar. de. Gerefor. meerde Gemeente,te: Leerdam.': ZEILWEDSTRIJDEN IN DE VAART Zondag.a.s. zal de Watersportver eniging „De Bommeer" zeilwedstrij- den^ organiseren op de Vlaardingse Vaart, cn* op de Vlieten. Om half elf wordt het'seizoen geopend door het' erelid J. Goedknecht, waarna, men gezamenlijknaar de Bommeer - zal varen, waar om 2.20,uur, gestart zal Avorden. .77 ■/'S VISSERIJv:/J'i .Bitlnengekómeriaan. 'de .yishat K.W. 129, J. vamBeelen en één kust- visser; met een besomming van 735. OUD-MINISTER LOGE3IANN V- /'*•■.-; 8rREEKT ■Maandagavond' 12 Mei a.8. spreekt oud-min later Logemann in dë zaal Harmonie voor dc' Party van de-Arbeid over-Indonesië. ^Bèste-Jongêns tm Meiejes.:'.-;,\j Hiër'voigt-Véer'éeh7'serie"raadsel-' tjes: -7 v. r 1. Op de fles ben tk onmisbaar; onthoofdt men mÜ» dan.Hg'ik.in hét Uuelmeer.' •*-* 2. ilet r vind, je me vreeiüd. met-b .vervoer.ik/mensens'- met h zij ik op hët hóófd Wie - zouik""zyn?.* Onder- der inzenderff/yah./de* v juiste'; oplossirig.vworden drie/,boeken'.ver/ /Inzepdingéfl.vóór Vxgdag- Q:/BTei" "aan de ledactiê yan 't Rotterdams Parool, - -Schiedamsésingel 50—52. Op de;enyeIoppe^vermeldBii, Jeugd- puzzle. iDe oplossing; van .'onze, vorige raadsels^is als Volgt:/ ■Xli-vHelmond.J 2. Kolk,:klok.- 7/ •Na loting werd; een -boek. gewon-; lien door: Gerrit; den' Öestc, Rail- straat 70b, Rotterdam;;Robbie van den!HeuveJ, Van - Hersonla'an .117/ Obstvoornè én Dora; van Ryswyk," Górdonstraat13tr; Schiedam; 7.7/ De winnaars "zalhétvboek ^dopZ', nze administratie wordenv t'oëge- zóhdèn;: v> ZONDAG 4 MEI HILVERSUJ,( I: 8A0 Nieuws. 8.18 Gram.rr.V/z. 8'.30 Voor de" tuin. &45 Orgel-ensemble „Barcarole". 9.15 Postzegelpraatje. Q.30^''Men vraagt.en vvy draaien. 10.00 Geeatelljk leven. 10.15 Glasgow Or- ,phcus ChoIr. lOAö'.Tuin der poëzie; 1L15 Kleinkunst. 12.00 SIgmund Romberg. 12.30 Zondacclub.\ 12.40 Mannenkoor, - 13,00 Nieuws/13.13 „Les Gans dc Paria". 13.-50 Spoor wegen. 14.00 Strijkkwartet. 14.05 Boekenhalfuur. 14.30 Johan de No bel, .cello on;Felix de Nobel, piano. 15.00 Filmpraatje. 15.15 Skymas- ters. -15.45 Marsmuziek. 16.15 Bel gië—Nederland. 17.15 Gramnnuz* 17.30 OmpKeeaJe. 18.00 Nieuws. 18.15 Sport. 18.30 Nederlandse Strijdkrachten.19.00 Kerkdienst. 20.00 Nieuws. 20.15 Amusements muziek. 20.45- Paul Vlaanderen. 21.15 Speeldoos. 21.40 Hersengym nastiek. 22.10 PhiladelphiaSym phonic OrkeaL 23.00 Nieuws, HILVERSUM n:. 8.00 Nieuws. 8.30 Hoogmis. S.30 Nieuws. 9.45 Httiidelprop-amma: 10.00 Kerk dienst, 11.30 Orgelspel enzang. 12.15 „In 't Bocckhuya'V 12.30 Lunchconcert, 13.00 .Nieuws, 13.15 Lunchconcsrt.. 13.45 Apologie. 14.05 Stichta Kamerorkest 15.30 Gram.- muz. 15-45 Nieuwe, spoiling'.. 16.30 Marialof./ 17.00 'Kerkdienst, 18.30 Westminster Abbey Choir. 18.45 Orgelspel. 19.30 Nieuws. 19^45 Sport. 20.00 De. gewon e man. 20.15 De Zilvervloot, 21.15 De^ zwarte tulp (UK 22.00 Volksliederen kwar tet. 22.15Avondgebed. 22.30 Nieuws. 23.00 Kareol Septet.-^3.35 Weena Philharm. Orkèst. V/'/V'; MAANDAG 5 MEI Nationaal programma HCLVËRSUMIen U: T.02 Nieüws 7A5 FeesOtlanken (gr.).- -8.01 Nieuws.aiö Fcèstklokken. 8.30. Aubade. 8.ÖO Mei-morgen .mozaïek. 10.00 Geestelijke achtergronden van pnze vrijheid,, door prof. -dr. G. C. Berkouwer. Mevr.dr»' Annie Ro mein-Verschoor. Prof., dr.J.-D. .M, Comellssen. 10.45 -Slotkoor uit. de 9de. Symphonle, Beethoven. 11.05 Lichte orkestmuzdels gr.)V 11.50 ,;0. L Joe kwam voorby'V (voor dracht). 12.01 Ensemble ..Barca rolle". 12.30 Volksliederen <3er Ge allieerden. 12.45 Nieuvvó, 13.00 De minister-president dr. 17 J. M. Beel spreekt.13.15 ,';Wces nu .verblijd", 13.30 MetropoIe-OrkesL 14.00 Lon den in oorlogstijd. 14.15 Oinroep Kamerorkest. 15.00 Reportage uit Amsterdam. 15.30 1813 - 'Een ge dichtencyclus vaf) Jan Prins.-. 15.45 HeL MusettcórkeaL 16.00.^aUon-; wedstrijd/Den-Haag.' 16.10 Fiano- duo.;i6.20 Kareol. Septet 16.45 Ne derlandseliedjes.; 17.00 „Vrijheid,V Biyheld". V17-30' Stafmuziekcoi /.-»X«rtrokkcn 2' iuet\ -,• ï»lberty - naar Crldgow iter, Konculal Bahrein; Indrapoera. ItaUyla met^ troe pen; jVccndam .New /York; Anlsma '.Basra'vin A'dam,en;Londcn;•kr-;-ï(( v Westllnn. VictoryNew' York; Ai* SchcMcr BiJbao; Wlsla Gdyuln; Emplm Wonsbeck - Harwich; - Oranlo Nassai t^arwleh: .Crescendo. Lissabon.v *y .3 Md 'Dunvnrd. Grangemouth: :Sanya'J Sai gon; Katingo /llfldJIpatcra .Bagnolla: Gootc ilamburg;Moldavia- Civ>to Ve- 'chla;.« - //!:."/- - De wind Is "Oost, stJJve briw,. matiga zee, betrokken. •/\»r SCHSBPSDEWEOINGEVv*: Arls, 00 Van TV dam te. Houston; At- garve, 1. te Ornn van Anlwcrpcn. 'JBrnstagl,'-1/vnn Batavia naar .'Bom bay: Boniface. Para—Ji'dam t? Xonden vcrwaght,' V Cotton State!30 van" Mobile, raar R'dam;/ Dclfshaven', van de Dülns naar :Buft-' nos"-Aires.-' 'y i -. Hoogland,l/ .von. 'Londen/'.naar/de Time. -«- ■- import. 2 yan Bordpaux raar La Pa-- .Bce en'R'dami ,v - :Ji. Murena, 1 op 26.21 Noord cn 41,31 West.-,B'dam—Curacao. Nato. 1 van .Gdynia naar WJsmar; Nieuw'; Holland.' 1 op 9.44 Noord cn 63.1» oost, uip Nlserstroom pass. l Los Palmas., Odysseus. 2 van Horsens'te A'dntiu lekcorp? - 17.jl( der*.,. Amsterdamse.'.Politie. Ballonwcdstryd Den Haag.17.44' StaJmuzickcórps. 18.00 Nieuws. 18J5;Straüiva-Sextet;718.45, Orgel spel. <rV:i-y/: Kota Inten. Batavia Buys,Schiehaven. 'stukgoed; en passagiers; '•'Wimi yWismar VarmaVa'/ ?BtonenljaVed'/./f-;- kunstm est; Gaasterlahd./King's LynnSSM. Jobs- haven, - -stukgoed:o Master EUaa Kuli-; "kundisiGalveston Ned.. Zwlt. Scheep-, vaart,.Waalhaven; »arwe; Nettle", - Go- Ujenburg Vermaas 2e Kathaven, hoUt; .Carbaola/ Manchester, Cont. ,H. :&;Tr. Waalhaven, ledig; KeL Gdynia, Kuyp^r Dam Ac Smeer,- Wgalhavert.atukgocd Amstelstroom, A'dami Fumess,Merye- haven, ledig; Karabngb,' Curasao Buys Pernls,' benzine. .-v,7^/ Port. .Christina Aruba van Omrr(.« vn Pexnls," olie:, Antlnoua New. York Rim- ciman bïerwehaven, stukgoed.'-.- -- .3. Me! - Jeló Oslo Burger IJselhaven, "stuk goed; iris.Amsterdam-Hudlg en Veder Lekhaven, stukgoed;'Uddeholm Gothen burg Kuyper van-Dsnv en Smeer; Mf-. zar. Londen - James, Spoorhaven. ce ment; Prague Harwich Hoek van 'Hol land: Empire Parkeston Harwich Hoek van /Holland; Trompönhurgh Londen Cornelder. Porkhavcn.stukgacd. Ovuln, 1 te.-Singapore vnn M/ri;. Olgfl. I vsn R'dazn -te. Hampton Roods.' Prins Alexander.' 30 tc Mojitreal 'van K'dam; Pearl Harbour, 1 van SL- Mi-4* chads.TVdarrt—Hampton Hoads". BotU, 1 - van. Port Said;Robert Ellis Lewis, 30 van .-K'dam te - Hampton Itoads; Roepnt p. Kaap, Bon, uitU- Ro bert Fruln, 30 op 33^8^ Noord cn- B2t 'West. Simon Stfivin,. p! .30* Gibraltar, ult;/ Sfllawnti,.. 30 .tc Singapore; Socrates,I te. Curogao; ..Sumatra, -1 van/BatavlaV nnar Belawan: Spinoza, *1 ynn Ncfw.. York npar 'IVdam: SUraat Soenda, 30 - van-Montevideo'naar. Kaapstad. - Tarla, .1 .van Duncdln naar. Los "An- - geios: TJlmanoek, l .te Mncawar; -Til- pbndok,-30 te. Shanghai, van Batavia; TJIsandae v'erm.'-2 van Galcla te' Ba tavia venv. t" Vaa dcr .Waal, 30 te Kaapstad/ Van Ostnde,. 2 tc Curasao van BarranqtiLUa. Walcriburgh. 2 van Casblnca naar "H'dam: Wacosta, 30 van New'Y'ork naar R'dam; WlUlam Culkn Bryant,, 30 van. Pensacplfl.'New'Orleans,'H'dam." Zonnewljk. 1,van Suez naar Caloutta; Zeeman, ,1 van-East Londen naarPort.' Durban. /yj',/y Lob'ith,gepasseerd 30 April, strobm- opwaarts:. Wolga»Xvinston Churchill,- Teuna 2, Vogel,, Slsrgrce, Res.'. Novs, wilcoc. 5.B.' 202,; Lcrna, Maria,- Her-. rnSn. TheodDrus, Wodsn., Johan God- fried, "Walsum- 27; WIngl. Hela, Sybillq" 3. B.istJaan. Leonle, Fit\Valurtas. Obi, K. Vaaet 12, Risico. "Em J a,- Herman, -' aJIc- DuJtsland:*Naphta 8.^ Straatsburg, 'Julians, SJLy.*..5,*"Caledonia, -trranla,' ThUlI5,'.- Codam :72, Arolla. Alrolo, Edelweiss!5, Express 23. Nervla. ,S!a-' vonla; -Grlppa, Trevisia. Ferhi, alio 'BazeL v f> r •"•- i 'Loblth, gepasseerd 30 April, stroom- alwaartsr Kea. .Nova, Frans, Torvf, Ge- ra/dus MaJ ella;BergscheMaaGel- derland 5,/Alberdlno. Com. Prins. Jo-, hanna,,Constant. Damco 115. C.T. 44, Ttevcilr, 'Amice, Baromn'. Pandum, Vol- streven, Kalroa, aUe^ Rotterdam;Alfa, Eliama.-bc'.de Dordrecht;'Judith. .Enk-V huizen: Maria. Btrechti Twco Cebroe- dera. Temeyzen: Sper'a*, in -Deo." Alk maar; Joztna "Martina. Roermond; St.". Joseph, Nijmegen; Agathart Betslc, Koophandel, alle Nw.' Amsterdam. Lobtth.' gepasseerd DO April, stroom opwaarts: Anmarthe, Peruvla; - W. - v. Drlel 37, Capria.. CcntnAt 2. Neska 3, HelveUa, Hungarla.-. CDdam 93, ;CUo, Alplns 2/alle'Bazel. Loblth.' gepasseerd 1 "Mei, stroomop waarts: Stanley, -MarJul. Jo-WIm.' El- sico.-Aaldrika, Gémrd.^Keulse Vagrt I, Spes. .Vriendschap, Spes-Nostrtf.- Luctor/ Schulp, Goedc.-Verwbchtlng. Noórdkaap, Verwisseling, Ambulant. Borgir, como-"7" 'Jls't-drlanUs. Barboranto..',Brisant, Ca-"', tharina.-Kronos 6, .Onderneming :2, Ur,- kcriand. Hcnny,'- OranJo '0, Christina, Klnj*., Regentes,-. Lis,' Thcodorus/. Her- mina. Tnce, Gebroeders. Spes. alle Dullalar.d; LJmburg, .Alpina/3," Malpja»'* Orión,. Zeclnndia. Damco. 35..Germania, S.H.V. 2, Edelweiss 22, Zaanland,' -RIL. Lclalp,- Edelweiss 9, Badus. alle BascL - Lobith, gepasseerd T- Mei, ctroómaf- waarts; Jtnlia.-Hlïpanla; Dependant; Thracla,- FiatVol B,: Stromboli,Chart-"- tas.'--'Japico. /Marie 2, Warta."-Pilatus. WUJo, A«a,"Rlnda,'" Marconi/ 'Dwina,- Eliza. Annard. Bichette; Rotterdam,: alle Rotterdam;-Paul 'Beatrix. Rasteur. -Jo- hanna, Rafael,- Murlllo. Edelweiss IS,: .ille,Dordrecht: Dina.-Weurt: Spcronza, Bunswyk. ï.bcldc A'dam; Morgenster, .Nymegen;;'" Excelsior. A'dam:' ..Rika, /-/ Kampen; Wurzburg, NUmegen;Coad/: 's. Bosch.i';. Geboren:*4. 5!' HANNEKE \- Óochter v. ALBERT STERK en BEP (TTLYKELMAN Tijdel, atfr.eé: .Tuinlaan 70 .Schiedam,'2 ilei 1947. Prins ifauritsstraat 10a. Op Kantoor van een indust'rl- mdcrnem'ihg wórdt '^eyraigd BrJ 'onder-, lett_-.S M.W.aan N'ijgh Van .Ditmar,' .Rot-" terdam. ->/. Bij BISCUITFABRIEK W. KESTER N.V.'. kunnen worden geplaatst Hoog loon, prèttjge omgeving en goede sociale verzorging. Gelieve zich aaii te melden: Grofbaan,-Schiedam 9:5 uur Te Koop: 'roertr^iningsapnh- raat. hindelopensch,, kun- derstoel(apart-imodel),' Am. visrol, wieg -/met'bedje. Marconistr.r 22 a, 's avonds na, 8' uur." Grfjze kemgoren zomermantel z.g.a.n:, maat44, V- maatwerk. Bergtveg-263 a. Grijze' .plusfpurs en blauw gab. regenjas/: 14 15' Jaar, slaggitaar z.g.a.n, Polderlaan 14 b. 2e etage. Bruin houten iriegr, "handwerk, modeL Hindelopen. - met .matr. cn kus», f Z23(—Jan Stecnstr, 69, Schiedam.' - Gevr. een hnlsiioudster In kl. gezin waar.'.- huisvro'uw ontbreektBr!" no. S 1691 btir. ,van dit blad.* gevraagd voor' youwenen mangelen.' Aanmelden:- Sfdomwassérij „DÉ PAUW" Stadh.Iaan 3 -Bij «do Havendienst tft Schiedam.ij t« vervullen de be trekking' van Jaarwedde min. f 2372,—f2717.—; tijd. toelage. mjn% f 396.—max. f 4171— p. jaar. Bovendien vrye uniformkledir.g en een premie van f 1. voor elke reif, waarbij'als loods dienstwordt gedaan, met een^gegarandeerdo'inlnimum-jaarpremie van f 400.— YÓor ongchuwjen 'een ovefbruggnngetoelagfi van f 120.— p. j.-on voor gehuwden van f 240.— p. j., benevens even tueel kindertoelage/ Gegadigden dienen in het bezit te zijn van'het diploma 1© Stuurman.Grote.Vaart.'-! 'V Sollicitaties'vóór. 14. Jfei a.s. aan de Burgemeester, Belt 67556 op en Uw oitd papier wordt jegen de hoogste waarde weggehaald. Archieven worden grondig vernietigd -door het*van oud» bekende adres /•••:-' V- Ss EERSTE SCHJEDA-MSCHE PAPIERVERNIETIGING. Jhc. v, d. %Waal Zoonv '/Westmolenstraat,27 Groot." <?r*ei; cn, prima plano gevraagd-merk.: reg. en--prijs.- ft- Bertus, Pstelnstraat 25. Maassluis.', •-./ Rij wiel monteur gevr. Géma rijwielhandel. Stationsplein 23. MevrouwDirkzwager-Cool, Warande 117/ Schiedam, vr. een net tweede nfeisja voor dag en'nacht •-- •Sociaal werkster-zoekt 2 zonnige kamers met kook gelegenheid., Bri no. S 1697 bur."van dit.blad. - Jongeman met* relaties biedt' zich aan voor/lnc»isowork, be kend met ziekenfonds' ètc. Br. letterK. Parool." Polderlaan 24. pl- kenh.-of inrichting. Br.,-no. S 1696 bur.v/U. blad. Woningruil. Vrij huis, Hot- terdanr (Tuindorp), ƒ1.6.25 E. w.. '2 kemers, .suite,keu en',- 3 slaapkaimcrs en tuin voor nette woning voor' volw/persj Schicdanv. Kei ler/Lange Haven97, Schie- dam./> 4 In ruil: prima .damesfiets ntetluchtbanden: velectr'. licht, -terugtraprem, - ket- 'tlngkast - v. merk radio cn splinternieuw ."bi. /kamgarert herencostuum, vmaat' .50, v. merkradio, Ticts ook .-.te koop. yBr. no: S: 1699" bur. «.van dit blad. Wonlngrull.' Wonihg, 5k. keiiken," badk^*~ óp' -goede stand te' S'dam voorkL flatw.' met ruime kamers* te S'dam.. Br. no.- 2028 Bur, Broersvest 3. - .voor do HERV; CHR. SCHOLEN, uitgaande vaji de ...Ver, tot Bevordering van Chr» Onderw.- te Schiedam Prinjes-,Juliana School' U.L.O.', Oostsingel 9,"- :*v' Hoofd de lieeriG! II. -Hóorman; -Buys: Bailotsin^et 59 Prinses Juliana School G.L.O»,Oostsingel 9, Hoofd.de heor Ph. Bijl, L; Nieuwstraat'185. Dr. de'Visserachool A, Vëstfr. laDdsestraat.152," Hoofd do heer A. C-Leëuwis, v. pstadelaan. 7, tel.' 66948 Dr, de Visse/school B, Weêtfr.JandseBtr. 152,' -• f-JBwid. de rheeT;: G.' Polderman,- Bosbooml,%4, tel. 66948 5av//'Lohmanschobl,;Galileïstraat!'CJJ-rl e-heer! H,G ótink/'L, -,;dë'. 'Ctoligiiyitraët' v 18 ol,. Zalmstrat 27 Hoofdde WjJhelmlnaLéchool, Hoofd dol heer P. Klooeterman', ,Am.« Solmsstraat 2: Prinses Beatriischool/.Buys B.illótsingel 58 Hoofj de heer«iI.:Lühnnan,»StadhoudersJaan 61 Aangifte kan peschiedep .aan de.Fcholen op- de/spreek- urer.-van H.H.- Hoofden^ Jlaaodag- en Donderdagmiddag van 3t-uur,.In dringende gevallen ge-durende de school, t'yd - of's avonds aan. het' huisadres 'der.'H.H/ '.Hoofden. Alle lagere scholen - leiden op' voor toelatingsexamen H.B.S./,Gymnasium cn M.U.L.O..eri,hebben cursussen Voor Frans en Engels, 1 1 .Het .Bestuur: B.MASTENBROEK (vcorzA H/ IJSSELSTELV (seer.) Dr. Snutllui haeli M»,j ichilderijan coltecll»; w Hi] »«gt: JJ« htb slr«ldc«. - A Jt rwillgt w«nd«n nodij «I» i" i «dilorgroftd *oor ««la A schilderijen". -Dr.'Small/ui heafi djjr» "om *ijn bout lalen" *«!♦-. len 'op hat prachlloa A Hu|il,bahano,Ën bovon-./T 'dien gooit Hulit-behang Ij' itljl. ïtammlna\en: tlan*. Jg - •dinc ean da iarnjr*; Huht.bwhunï ü'„finii* bthtng, m»ër_,I-, vpor 75 a*n-ijoi, p,r,ti r OO/YiMHUlS. C [•j/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2