Twee jaar geleden'nog maar DE MAN Zaterdag A Mei 1947 heöen Niet voor zichzélf door A. DÉN DOOLAARD Onze nieuwe levensstijl m gjyji Jwiuv TÜINKALENDER By dc herdenking der gestorve nen, ook dergenen, die voor de be- vrydirg/van ons land gestorven zjjn, weet lk geen woord, dat zo volledig, al Je gevoelens samenvat en tegelijk iftspircert dan het woord vanPnuius: Niemand onzer leeft voor «zichzelf, en nlcmcriü sterft voor Zichzelf (Romeinen 14 vers 7). Het beste wat men van allen, die In dc -strijd voor Vvryhckl en ge rechtigheid gevallen zö'n, zeggen .kan'Is, dat zij niet voor zichzelf hebben geleefd. Zij hébben bewust of onbewust, vrijwillig of onvrijwil lig. hun, leven gegeven en zij zijr. er hün leven bij kw(jt geraakt, ter. wij] het ons ten,goede Is gekomen, al mogen wij onszelf wel ccr.s ern stig afvrógen of wij ons dit offer .waard-hebben betoond. Toch heb ben zü niet tevergeefs geleefd: zij hebben zelfsmeer en echter ge leefd dan velen, die in het leven zijn gebleven!. Want wie alleen maar voor zich zelf leeft, leeft r.lot echt, al leeft hjj nog zo lang. In de eerste.plaats bestaat het leven niet daarin, dat het zich opsluit in zichzelf; dan ■verkommert het-in een steeds toe- toemende eenzaamheid. En in de tweede plaats: wie - alleen -maar voor, zichzelfleeft, houdt, tenslotte niet'eens zichzelf-over; wy. hebben het leven- niet om het te houden, maar om het„te gebruiken. b: j. aris. EES hUfVERISC van geluk door voer .ons'/oen vliegtuigen voor hef eèrVf .na jaren -vlak boven onze hoofden, kwamen en geen bommeji brachten, doch voed.se?, het fang ontbeerde. dérland. Hun lijken stonden,soms lang boven de grond.-voordat zij werden weggehaald, in kartonnen kisten gedaan 'en nog .'voor. de schijn fatsoenlijk begraven. In de kelders, op de zolders, in .lege schoolgebouwen en fabrieken was de alarintoestand voor dc verzetsgroepen ..afgekondigd .eii groeide-;de B.S. in zeer korte'tijd plotseling tot een leger>Zè oefeu- don met stens en brenns. niet. piotfe. pasoska's en handgranaten." terwijl, de .-'Duitsers langs mar cheerden; Ze 'hooptent ongeduldig op. het sein. waardoor", zij de ge hate, vijand de stad uit -konden frappen. Maar déze wens is nooit in .vervulling gegaan. Tot bet laatst bleef de'order van kracht: wachten;tot de- bevrijders' ver schijnen.' j Dat is twee jaar nog maar gele-' Öcn." De-, nieuwe omstandigheden, ai'te vaak .teleurstellend. nemen .ons zodanig in beslag, dat wij die allerellendigste tijden vergeten. Wie zich echten nog eens in die dagen verplaatst,' zal' wellicht ge-, makkelijker deze tijd dragen. j Hól tun c/sirkrqneiilpestrljdën 'Engels water: r'17 aaide ooit'de vlag zo weids, klonk zo'vol zin rr ons oud .Wilhelnxus, als, nu 't volk, verenigd van NoorH/en £uid, de ellende voelt gelenigd op 't flonkrend feest, van vrijheids nieuw begin? Zij - verschijnen .trouwens slechts, con .enkelogenblik in de film,, n.l. .wanneer de- -dodenvan be dag zich gaan inschrijven aan een; loket óp" dé hoek van oen-, straat Mep herkent zë slechts 'aan hunonverschilligheid ten. opzichte van. de gevoelens.-vab de.' levenden;-' Af aar; ledig fn de kring van islands gezin, missen gezichten, ons zo lief als 't leven Zonen gedood, vrienden -vermoordj verdreven t En snikkend* houdt ons hart vjn jubélih. O Hollands kindren, stervend.in uw trouw o Rotterdam; o graven aan de Grebbe; o maHlaarsbtoed, eerjdatik Uv vergeet.'.;/ Rij f)tL vrucht-van-vreugde 'i rijkst üit zaad-vah-leed Stuwt de vloed hóger,al naar lager de ebbe?: ;d.* Dan: galig 't volk dat. feest viert iii zijn rouiv. "*'V 1 (CAEJ1T STUIVELING, Bij Nederlands Bevrijding) - die' niet - nodbt terugkeren DOOR Vrïl.l.Y C0U3ARI ZATERDAG.SMEr. - .Er fjn planten, dié'in do tuin. bijzonder de aandacht: 'jrekkert. 'Hiertoe bchoo't ook dc vaste plant Kuiphof In, die- gewoonlijk Vuurpijl werdt genoemd. "Vroeger heette ze ook vTri)owa''. 'Ir* Augustus chScpt-éiiibcr prijken de uitrpljlen"- met hun forsche, 'langstelig.e bloemen,\die/door Juin. roodè'. kleun en gedaante aan een brandende toorts of'vuuTpijl doen denken. ^Hieraan donkenJ-ze hun naadiJDe Vuurpijlen-wagen een -goeden) (óssen grond en eed t20nrti-. 'ge:stahdplaats. .Dc< gapplatiling knn begin' Mei nog, geschieden. In de winter moeten ze legen da vorst worden afgedekt.' Ze leveren ook voortreffelijke snijbloemen. S. L. /School juffrouw'*; Dc Engelse haar- kunstenaar P/umr/dgcontwierp dit yreemdscorffge kapsel onder dc <y. perendc naam School-mist r ess".'/.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 3