SCHAKËfP Tafeltennis is ook een sport GIJ VROUWEN. als ge een nieuwe jurk koopt Chaplin veroordeeld Zaterdag 3 Mei 1947 Een auto M zoontJc heeft' bij kinderen van kennissen' in de tuin 'ge spcc/d tegen zesden kóm ik hem ■halen. Ze*hebben een gat 'gedolven, en daar zit hij in, met rode konen van gepot,- zodat, het moeilijk is. hem mee te krijgen.' Ale we einde lijk buiten lopen, moeien wc weer terug, omdat hij. een blikken busje heeft .vergeten, maar eindelijk zijn -»*<? toch definitief' öp pad. t,Waren 'het aardige kind éren?" vi aag ik, -.Ja", zegt hij,, „maar dat kleine m lisje niet. Ze wou aldoor met het. se iep je scheppen als Ik het juist tijdig bad.".. - Dat zijn "natuurlijk.beroerde din gen, Maar ik ZCg:, „Dan kon. je toch wel'.met wat andersspelen?" :lin knikt. m „te was een auto," zegt .hij- „Mocht je daar aankomen?" In formeer ik, f Weer een knik éh een verzaligde lach 'bij de herinnering aanrdat speeltuig.' Naar verdere-','medede lingen Je. hebt \cr toch niks' ean kapot gemaakt?" probeer ik, want Ik ken zijn gewoon te, dc'hcm toevertrouw-" de voorwerpen te ontleden' 'en ff* slechten. „Neen,"'zegt hij dr.oomerlg. Wc lopen zwijgend verder. „De auto was van hout," ver* meld! hij dan. o „O." zeg ik. Stilte. „Dat kun je doorzagen," ver* khaart.hij en'kijkt bemfnne/f/fcnaar mij op. Wo, ja." bevestig'ik sceptisch //aar cran zegt hij opeens, niet een kleine, spijtige - zucht: „Maar ik had mijn zaagje niet bij me" (Van onzV verkeersredGcteur) „Mijnheer, kan ik een1'retourtje krijgen naar -Vlfcsingen, eh een kinderkaartje?"v -1:. .De,-kaartjes worden door;het lo ket geschoven.' - «Nee, mijnheer, ik moet tweede hebben." Even later worden nieuwe kaart- Jes aangereikt. Dan gaat de man achter het. loket' san- het rekenen. Het duurt' lang, te lang.' - En ineens klinkt het: ,£>at is r fout,.; je had eerst naar de klas moeten; vragen ei\ het uitrekenen - van de prijs moet sneller gaan," Er komt eert andere reiziger, dit-: maal om een kaartje, naar Gronin gen te vragen.,v Er is maar één loket in Neder land, waar dat alles mogelijk Is, nL in Hgb 1, .waar de Hispr. van 'de V.V.O. troont - Wat die'" algebraïsche formules betekenen?. ''®- Wel, dat is spoorwegtaalï In; het eerst Hoofdgebouw van de Neder landse Spoomvegen is de. Oplei dingsschool. van ditbedrijfonder gebracht die onder leiding .staat- van de hoofdinspecteur II. A. C. Halbcrstadt - I, Deze school wertj geopend in' Maart 1930.*Het was de toenmalige directie nL gebleken, dat het spoor wegpersoneel sterk aan het' „ver ouderen" was. Er' waren te weinig jeugdige personen in Het bedrijf, die later op belangrijke posten bonden kómen. Bovendien bleek de toen ge stelde eis van M.UL.O. voor do hogere bedrijfsleiding beslist onvob-. doende: en de opleiding zelf was ook maar matig. Deze geschiedde immers alleen in het bedrijf en de- theoretische"- grondslag ontbrak veelaL':* y- ...--v-ir-- i.-Vier; groepen ..Uitgaande van de schoolopleiding" werden nu vier groepen bij het aanstaande administratieve perso neel onderscheiden: zij,V die alleen 'de lagere school hebben afgelopen: zij, dieM.U.L.O. achter de- rug "hebben en mannen „met de rode pet" kunnen worden; dan de ELB.S.'ers en gymnasiasten, en. ten - slotte de academici 1 Speciaal vobr de derde groep, die de middelbare bedrijfsleiders zal leveren, werd de Opleidingsschool gesticht - In het officiële prospectus leest men, dat deze school jongelieden; bij wie de ernstige wens bestaat, bij de Maatschappij, een;levenspo sitie te vinden. opleidt tot .deaan- vangsbfitrekking van'klerk op een station.-. De hoogst"" bereikbare .be trekkingen voorhen; Cdié zijn op- geleld. zijn*, inspecteur le klasse,- hoofdstatfonschef /-en'/Inspecteur- handelsagent 'y- In de afgelopen jaren-', zijn reeds vijf k zeshonderd-vand?ze toekom/ stige bedrijfsleiders "door "de", school" „En wij, wij worden vast n{et moe, al wandjen we uren lang". Heeft u r,l?fea?*rCV,cn V00r dc Rond-Rót ter'dam-tochten op 10 en 11 Mei? Liefhebbers kunnen nog terecht aan het kantoor van het Rotterdamschc Parool, Schlcdamsesingel 42.,/v*-* Drager (Ajax) Tc i\hlen ,in do J3rifsc zóne van Duitsland reed oen Britse mili taire wagen tegen staaldraad, dat' dwars over dë weg was gespan nen, en te Arnèbergwerd 3750 li ter Jrenzine van- het Belgische le ger in eén pomp onbruikbaar ge maakt - |g?<-• Sparta' 2—DFC 2 Ipt^'Werivestigt 'onze 'aandacht op; de |4Vwedstrijd Sparta;^-—DiFv^. 2; fiie |Mvrais;v 1:Zondagochtend om/ 11 uur Ifewordt/gespeelci,: ID.F.C, is met. S.V.V. 2 in een he- l^-7.vïgê strijd - om - het kampioenschap l^gewikkidd en heeft verder feitelijk Igalleen - nog" enige concurrentie van de l^v^ioursiders". Feijenoord 2 en Sparta 2. /Sparta.2,-.dat;a.s. Zondag in-zijn iMïsiCTkstë' opstelling/verschijnt, won |Mrirt;Dordt met 3-^1 jn een zeer goede iM^Wèdstrijd, "die.- op - eenhoger peil [Év'lstond/daa. meni^e." eerste - Was wed- fejtfrijd. - -v.; -. |^^//Z0ndag;ajL-lzaI op het parcours in' dc Oude Plantage alhier, een1 wed-, Sfe/stanid yerreden;worden voor de wie- w/Ier-competitie -Zuid-Holland, - waar- p-;.'van de regeling aan dë Rotterdamse hu/^Leenw.v'is toevertrouwd. "rEr iullen aan "deze. wedstrijd deelnemen ama- j9r«£teurs,>die.100 K3LVrijden,", nieuw'e- Wp^Zingenen juniores.'J;. Charley Chaplin ia wegens hel plegen van plagiaat en contract- bibuk met zijn film ..De Dictator" tot het betalen van een 'vergoe ding van 05.000 dollar - aan de schrijver Konrad Bercovici ver oordeeld. De cis was 5.000.000 dol- 4ar. - Do gemeenteraad van Zierikzee besloot om-in 1949 het: liOO; jarig bestaan der.stad te herdenken; In satnenwérking met de vcrèeni-. ging „stad' en lande" zullen plan- 'nen tot viering van een groot fèest .worden voorbereid. PASKAMER A: Hè, wat jammer, dat,ze die - lange,strakke - jurk" neemt. Door die yertica-. Iestrepen, -lijkt; ze' nóg langer en uitgerekter dan ze toch. al ia. .V Zij had .'"die. jurk er maast moeten; n^men, dan had ze wat kleiner en, gevul- der geleken. Jn 'Het lagerhuis heeft "minfsten Morrison medegedeeld, dai. er in Groot .Brittanniö' gewerkt wordt aan plannen voor eénrekenma- clnne de.ace+,'.welke twee ge tallen van'tien cijfers'in het twee duizendste deel van een seconde kan vermenigvuldigen. De kosten zullenbijna- 125.000 pond sterling bedragen - en de bouwzal twee of drie jaar £n be« slag nenaen.'- \0.- ':.Lr - - *r1 -N - -l" J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 4