OTOERS NA AR SCHOOL Hollandse astronomen naar, Midden-Afrika v Juffrouw is geen mevrouw Waarin GIJSBERT de moed Mei, Juni en September zijn ook mooie maanden" '4r -. Het is niet zo eenvoudig om te bepalen, i - - f wat in 't belang van; het kind is De moeili jkëkëuze: m welke, school? Weer eens een boek ,voor jonge mensen, Ontmoeting met Carlo Sforza Nóg éénrnaal de boomgaard rónd... Pleidooi voor gelijkheid Bloeiende-/ Meimaand Expeditie 'werd twee jaar" voorbereid Vacantietijd op komst Een zonierliuisje idcaal van; Europa vierde 1 Mei i il - J- Zaterdag 3 .Mei 1947 V". j&r.V fa:, mf' T")E gewoonlo schrijft vóór wel* V Jee belangrijke'gebeurtenissen In een xnensenteven mót vael plechtigheidgepaard gaan en wel ka niet De doop, de communie, de lnstallatle als Aid/':vaa4-cen laugdoxoop,1 de aanneming zijn gewiehUge ogenblikken en wox- den'' als zódanig ^behandeld. Van V niet minder belang Is* de' kenze van de schooL Maar de 'definf- tleve stap daartoe krijgt.geen bij zondere omlijsting en gaat ln het apenbare dagelijkse leven ver loren. Het is nu de .tijd, dat ln geheel Nederland duizenden en duizen den ouders naar. een school stap- peü om hun kind als/leerling aan- ts ge^en.'Overal om ons heen- -wordt1 der©, ge wichtige beslissing genomen. Maar wie merkt; dat j hier iets van belang, ja soms zelfs een vèrdragende beslissing:'aan dé orde is?. Geen bloemen ont vangen de ouders in de sqhODl.' het Ja geen bijzondere dag in het gezin* - V ■- /Wat hlor gebeurt ia echter de moeite waard om ér een ogenblik hij stil te staan. Er 'zullen oudera zijn, die het nauwelijks .beseffen. Zij vol- gen de traditie van hun buurt en'milieu. Erds pp zijn hoogst ruimte voor de gebruikelijke gedachte; kleine kinderen worden groot. Er zullen echter ook ouders zijn' bij wie de levensopvatting, welke aen hun opvoeding ten grondslag ligti; de doorslag geeft ZIJ kiezen bewust:voor hun kind de open bare of .een bijzondere 6chool. 'He--, laas gebeurt dit veel tö wel- mg. „Hoevelo ouders zijn ec niet,', die zonder enjgo andere reden 'r .dan-de sleur-of omdat het wel. netjes stanj, h/üri kind naar. een school van een bepaalde gezindte sturen.-terwiji èr thtfis geen en kel .geestelijk contact met da^ schoolleven .beataat. Het'behoeft geen betoog, 'dat een ^dergelijke handelwijze tot schade strekt van bijzonder en openbaar-onderwijs helde. De gezindte-schoolverwa tert er door.'hel openbaar.onder' wijs jnist 'dö;steun van ouders; waarop het zou mogen rekenen. Een tweede - overweging fa: welk'type school? Er zijn tegen-" jvourdig naast'de schólon 'met al gemeen gebruikelijk leerplan ook Dalton- cn Montessorischolen.* Bij deze. keuze-Ja jdo^aardc.ypfi.het kihd 'stork 'In "het geding/Op het "-onlangs te .Utrecht gehouden con gres over het'gezin. vertelde een vader dat hij, toen zijn -zoontje vöor'de lagere school" moest wor-, - dén aangegeven, 'onmiddellijk naar dc. Montessorischool was gé* -• siapt, omdat hij aan de.„gewone" school uit eigen jeugd een eller- akeligste herinnering had. Deje vader handelde 'niet „zo maar", toch was iiet blijkbaar niet bij :hem 'opgekomen to'overwegen of- zijn kind voor dat-schooltype wel geschikt was. En' hoevele ouders dio hun kiud naar do „gewone", school sturen, houden daarmeo geen rekening!/ .vf' - Sprong in Kct^duietcr Xp'EN feit is'echter, dat de keu- ze van het schooltype tot op z'ekero hoogte gen sprong iri het' duister blijft.JE'r zijn.nu eenmaal kinderen dic^op' een scbbol 'ulf- stckend-gedijen, .tenvtj], anderen er. tekort komen. Dat is vooruit- niet-altijd te zien."; -Nog moeilijker is do keuze van middclbaro school. ondanks bet feit, dat, het oordeel van het hoofd der lagere school en adviezen van beroepskouzebureaus -waardevol Akunnen,zijn.' Het is monigmda! een hard© strijd tussen de ouders, die het beste met hun. kind voor 1 .hebben, het oordeel van do advi seurs en-het verlangen .van' hel kind; Dio strijd bezorgt menig vader 'cn raenigo moeder'in/deze tijd slapeloze nachten. Het Ja'niet zo eenvoudig om to bepalen Wat het waarachtig, belang is van het kind. .Men-moet dikwijls 'veel aan het levenzelf overlaten en dur- - ven overlaten. Dq eerste schoolgang der ouders - v'Ro'van Maren heeft een aar- ,'dtg boek geschreven voor 16- 22- larigen, tbnvttl oudercn het ook mot genuegen zullen leion. Het behan- delt.de enorme'geesteltlke en "so- cialegroei van een moedig jong ding. dat in een der laatste oorlogs jaren „van het een in het ander ge raakt Het kan haast niet anders of Ro van Marens Ank heeft een.desUlu- Bionncrcnde.. tijd.- doorgebrachtin een kinderhuis aan de IJsel en van- daaruit allerlei werkjes te doen ge^ kregen, waarin do Nederlandse koc- -. riersters uitblonken. Zowel in het kinderhuis als,, tegen het einde van deze longcmcnsen-roman. Mi het moeilijkste Verzetswerk (droppings op do Vcluwe) en in haar familic- leven leert zij do; navrante zijden- van het bestaan der mensen kermen vult" de moeilijkste uren van. ons .-..volksbestaan:. het maakt haar £j*J»ens.7.. Ro van Maren kan' schrijven en kan een boek logisch'„bouwen"; zjj 7beheerst' haar stof .~'én'dps zeg- 7 gen wjj, „tot weerziens en'pak dan gerust groter - stof 'aan",' want- dit eerste boek is goed en jfris.'B, de aangifte r.al. als heLgocd Is, door.meer schoolbezoeken van hun kaht worden gevolgd. Als oudera niet meej-'dan e'en gedach teloze aangfft© en clko meeleven de beraoeleijg met.het sdhoolle- ven van huns-ldnd. ontbreekt, dan ziet hét'er treurig uit. Maar de vader en moedor, die weten wat zij doen, die dnarb'ij het bosef heb ben, dat nlot alles vooruit te bc-, kijken valt erf dus do schoollpop: baan van hun kind mot aandach moet worden gevolgd, dio ouders handeleni'iverantwoord. Ilun I echoolgang in dit'voorjaar, moga.'i. onopgemerkt Mij ven, hij iuaakt., toch dio dag.-raet recht tot een bijzonderen flag. i Dr. J. C. Brandt Corstius' - r EEN van onze vrienden had de zer dagen het voorrecht^ te worden ontvangen In het lilt Mus folini's dagen bekende Palazzo Chigi in Roihe, waarjhans de 67- jarigb minister van; Buitenlandse Zaken der Italiaanse, regering.' graaf Carlo Sforza, zijn departc* .ment beheert. Sforza, wloris boe ken, geschreven.in* de rond 20 jaar van zijn vrijwillige verban ning 'uit 2ijn vaderland, ook hier: te lande bekend zijn (o.a, zijn no tities over grote Europese figuren tussen .101-4 en 1030) ^kent Neder-, land persoonlijk. Herhaaldelijk was hij hier te lande toeri hij zijn domïcillo in Brussel hiel'd. Van daar .zijn begroeting: - J „Zou ik niétniet genoegen een Nederlander bntvange.fl/ko-' mende uit hét-land; waar ik-in 'de jaren van, mijn verbanning- herhaaldelijk dagen doorbracht, waarvarf do herinnering'alleen 'GRAAFy OA RLO SFORZA „Zoiï ik ntet-mei genpégen .een i 'maar^'..RrettlJ' "zou; zljn;: Inde n\z"e; -niet werd overschaduwd- door de "gedachte,-dat;toen Jluss'olini 'fven jfjni' trawanten Europa en 'mijc. geliefd;Italiö;naar den af^' K: grond aleepten?" Maar ,,'een jnterview'V heen. dflaryoor orftbrak-de tijd. Toch bleek'; Sforza bereid,,ide grondge-" dach t edér dopr. hem gel ei de I ta- I iaanseb u i ten! an dee;., pot lüékin een iormule te;vatten. „Na deze tweede wereldoorlog' kunnon-de leiders vande1 buiten-, lmds© politiek J van mijn. land riiadr-vééh taa) spréken; -Europees,' Europa" móet stappen dóen in de richting vangrptcre eenheid." Zo' .wij daartoeproberen .bij .ta dragen dienen wij op de hestc -wjjzc de belangenvan Italië.- J'. Dit uiigangsptint karakteriseert- din ook de-bullênlandsó. politiek van het democratisch Italië."AVjJ ,v\J-lI.en ëcn goedé.'verstah dhouding' met .'dè Sovjet-Unie; bereiken en oijze' v/iondsch&p mét Amerika enEhgelatrd handhaven:; ,- De merries zijn^wecr begonnen nvl :de, idreaftraining van haar kroost. Het veulen rept zljn rwkc bcneri ort moeder fe kunnen b/fftoucfcn. -Pe- vordfcrlngcn zijn- bevredigend cn straks'is het. zoet rusten;in het prille "■.iv.v.8roen onder de vruchtbomen.' "'...'o tSE Olstenvljkso vrouwenver- J-S enlglng van. doPartU van de Arbeid Is van mening, dat een ein de moet komen naiT.iIe ondemocnv- Uschó gewoonte In ons land, om getromydo vrouwen, al naar gelang van haar maatschappoiykèstand, met" ju ff ro u.w'of m e vrouw' aan tê'sprckcn. v-A;'.. „Sy scgfdat xyleen juffer'is, 'Doch Grietje moei sy h'evet- mis Fleur man-Is meer een krüyaenicr Soo gadl hei 'ngc dc nieuwe sxi'ier, Ecnyder wit nu macriu ff rouwen, En 't syn maar dncgse burger- -v 'vrouwep. 'f -.Glng In dè oude? 'tijt.wel.bcU 't Was Ael muy; Sner muy, altemet Vrouw ^Muitje, Kcesvaer, JanJames, neeyen, Die naeme werdenal gegeven .Nae ;yders- afcomsi enfatsoen." Zn dichtte; iri de ••17e 'eeuw- eeri Nederlander, die zich èr aan erger de/ .dat- het ver trouwde"./.Meutjé", „Muy" :en /Vrouw'", steeds meer werd. verdrongen door Juffer:', „Joffer" o£ /Juffrouw", de titel die'/tot die ttfd alleen aan* dames van adel cn uit. Vdc aarizleril tjke starid werd 'gegeven. De vrouw van Hugo de-. Groot b.v., dte utt een aanzienlijke familtc stamde en 'bo vendien de\ échtgrnoté'van' een ge zant, was,.werd nietAuffrouw aan gesproken/zo/vermelden de 'ge-, Bchlcdenlsbocken. f Het baatte niet Maar de - ergenia van '.de; dichter baatte 'niet; - De gewoonte -yan „dacgse burgervrouwen" om zich deze titel- toé-;te eigenen,- nam toe.' Althans in de steden. Iri.dé dorpen bleef nog heel lang, lnsommige .zélfs tot Iri' deze eeuw, de burge meestersvrouw de - eenlge „juf-: frouw." Zelfs het „mevrouw," drong. .daar/.nlet door. Toen hét juffrouwen tè aigémeen dreigde te worden, moest, oné stan-; denlandje, wel een /andere' onder< scheiding 'der for tuinen/invoeren., - Mevrouw/'- dat.'eigenlijk -„mijne meesteros"" hètekeude. enals zo-: danig-ln-X565/voor de landyoogdM, werd gebruikt ging eerst opde hdcl,' daamarop do deftige-standen, óver. Do vrouwen van De Kuyter, Tromp,.Hooft en-De Witt,' werden al met mevrouw aangesproken. Maar opnlemv'g?an de daegne bur-r gervrouwen roet Iri het eten gooien. Ook mevrouw wordt steeds alge mener.; En daaraan, neqmt' iemand als Adriaan .Loosjes. weer aanstoot, die oriistrceles'1800 schryft: „Zeke re Jonge dominee, hier'In ons een- vo'udlgé'Noord-Holland, heeft' in zeker-stadje'hê't mevrouwen zoda nig .ingevoerd, dat men-er bijna" geen juffrouwen meer vinden kan." Maar hoe staat het er .tegenwoor dig mee, nu dc standenmaatschap pij door pen moderne; democratie is vervangen"? :-.7", Menige .Nederlander heeft met. een gevoel van schaamte aan 'de buitenlander,"die .er riicts: van be- .greep; moeten uitleggen, dat me vrouw en juffrouw niet alleen onr derschcldt; tussen. 7 getrouwde en' ongetrou\vde - vrouwen, maar ook tussen dc'. stad den - en', 'fortylnen. Nergonr tér wereld wordt ccn .der- geJ|jk ondcracheld gemaakt, dus ook niet in voel minder democrati sche landeri dan ;hct onze.r Wat do'iri.we er aan.? Hoe nemen we. deze vlelf op onze democratie weg? ^i/:^?Maardait ook allen Dè Oisterwijltse vrouwen zeggen: „Haten de Nederlanders-er allemaal' naar, streven-,om.,getrouwde vrou- .wcn mevrouw te noemen - en/ zelf hierin het voorbeeld geven." Best, maar dan dok wérkelijk allemaal. Niet nlèen de aansprekers en' nan spreeksters rnoeWii van goe den ïviUe/, zyn/'maar "ook de aan/ gesprokcncn.Want /erVzUit" waar-% schUniyk nog altyd meer' gétroixw^ de vrouwen dlq zich Uever jiiffronw Iatên'vnoemen, die zlchV voor '.de gek'gehouden voeléri sTBnneermen hén met me^Touw. aanspreekt, dan mensen die niet bereid zyn om -eei»- getrömvde vrouw mevrouw, te noe-' /men; '*■,'••^7 :y'tjy Toeri^wy eens, in onze jeugd, do moeder .van een klasgenootje met „dag mevrouw" begroetten, werden wjf dc ,dcur uitgegooid--met een: „belazer- jé eigen moe." Met" het droevige gevplg, datwU bij nieuwe kennismakingen 'met:moeders, van kameraadjes maar: eenangstig;,eü onduideiyk gemompeniëten hooren. Maar-als dan Is bereikt, dat alle getrouwde, vrouwen zich mevrouw laten noemfcn'cn genócm'd worden, .zal men de standenbetiteling dan misschien- voor /deongetrouwde vrouwen 'lilvoeren?B0* sommigen' bestaat- die neiging al. Maar .laten 'we hbpcn, "dat het zover rilet komt;' Redetwist niet stedelingen of De: Bilt al dan-niet gelijk had met de 'weervoorspellingen. Het was on/ë- fcnze&gelljk winderig cn regen- echt tg, Jldaf daar buiten moet ge joens gaan zien waf delregen heeft'aan ga richt. Daar flonkert hef felste jonge groen en daar groeien dc ccr- ste wlidè, bloemen langs' de sloot- kantDaar zijn de magnolia's-eens' filaps uitgelopen en dragen de-kas tanjes reeds-r zware 'bladcrtrosscri. De bógaerds 'bloeien cn 'a/s ge de bloembollen niet halen z'oudb ga eens naar' Roiterdam, Zuid, Jn dc buuri van ,,'l JVltte Paard''. Daar is de natuiir op haar mooist. Go zult. de regen dankbaar - zijnvóór zoveel-, schoonst-'*}. - y-:J' Uit;. „Het maatschappelijk "le ven -onzer. Vederen inde, 17e .eeuw" van dr,.G. P.' JcScboCol. A; den mensen kon den veel,-want toen de' tent weer in volle gezondheid stond te'. klapperen in" de voorjaarswind vvas. er niets wat de. voorstel ling in de weg stond. Gllsbprt voelde"aan do zenuwachtige span nlng,die over mensen cn dieren.lag, dat het nu met vér meer was cn hii wist; dat alsde-- schemer kwam en net ddrikor bezitnam van 'de hemd; H E kT er/zou zijn.-/■;- y. Tsclilck nam hem i's middags mee -naar ,'de tent en liet hem nog ccht maal al'zijn kunsten:doen. Een paar duizend stoeltjes keken stil-toe naar wat' Giisbert uitspookte, v,7 -' „Vonden - jullie .het nogalgoéd?",; vroeg hij. ze ra aflnop, maar' dc stoeltjes zwegen. Dat was niet he- moedigend /en- Gijsber.t gingtroost zoeken bij Slurf;,/Ik; benzo vrese lijk.-bang", bekende, hij en leunde klein en. angstig, tegen diens linker dllfantsvo'orpoot. aan- iJCom, .kom, Fii^bclflabbeHje">zei' Slurf,die. .ven- olifantshuis had eri zich vande' dinT gen' dus niet' zoveel -hoefde aan- te trekken. ..dat zijn die pïankenkoorts- zenuwWurmen, waar ik je yan ver telde,/het, heeft niet? te/beduidèn, kop op/hoor". .Het was een kleine '1 Ank trekt er cp uit,-door/Ro van /Marent /Uitgeversbedrijt- riat,,Gent.troost, die ook maar even bleef./.. .1 Die'avond brandden alle lampen 'incircus Saltorini. In de: woonwa gen van. Tschick.heerste'een zenuw achtige opwinding. Gljsbcrt kreeg eenextra wortel, maar hij had.'cr 'niet ccna zö'n trek in on knaagde cr met lange tandon. turn; want zjjn maag,had genoeg'aan-de.zenuwiviir-. nien, dié èr -drukkend ip rónd kroel- den. Tschick aaide hem veel cn ver telde hem voor dezoveelste keer „dat-hai erie brave konain was",.ter wijl hij 'Gijsbert in zijn/geklede to ver jasjeen/zijn hoge hoed hielp."'- Alleen' gelaten overviel Gljsbcrt zo-de angst, .dat hij wanhopig; op de hoge hoed .drukte- Tot' zijn grenzen loze/- opluchting kwam v. Pruts je prompt te voorschijn. -*Hy; nam, het speelgoedje in zijn. poten en dflhkte. het. tegen zich, aan, „O, Piaitsje", .bc-, kende hij kleintjes.'„ik'beri zo bang voor het optreden/V prutsje. ..keek hem glazig aan cn zei „Piepv,. want. ,hy'leefde niet echt; en had.dus geen reden ergens bang voor te: zijn. Het klöhk zó vertroiiwd; dat Gijsbert yrat rustiger werd én - toen Tschick hem kwam'halen," ging hij 'zonder .tegen stribbelen'mee. Al-van verre .drong hét rumoer van, het circus tot hem door: Een or kest, boven de artisteningang speelde een vrolijke mars cn*.Tschick-zette ;Gijsbert bij de ingang,-..want zijn nummer zou nu gauw. komen.Slurf was er 'ook, die-kwam na Gijsbert cn hij'riep opgewekt: ;tVreès niet; Gijs bert,/het zijn'maar mensen.",..r „Tetteretètterctct?, galmde het or kest eri Gijsbert' wist,-, dat hij-, nu" op moest. .Angstig gluurde hij om -het gordijn.l.v Toén zag hij.ineens,;dat alle stoeltje, -die 's middags-zo rustig en leeg waren, nu gevuld waren.met duizenden' mensen,- dieallemaal'1 ble ke, opgewonden gezichten hadden Jn het'licht der schijnwerpers. Kom konairi', zei Tschick cn gaf hem- een duwtje, maarGijsbertzette zijn po ten schrap, cri klemde zich-vast aan het gordijn. „Nee", zehhy tussen zijn knaagtanden.want ..hij. wist irieens' zck'er, dat hij hét. niet zpu kunnen"" .Weer- "speeldehetorkest de rpars,- op welks tonen hij het circus,moqst binnenwandelen. „Ik.doe het niet, ik doe betniet",'zei hij 'koppig-, en gluurde angstig.' met zlin. behoede kop om bet gordijn. Maar. dc men sen, die- bij' de -ingang,-zaten cnop het programma hadden- gelezen.' dat G*Ü s b er t K o n jj n; de grote ko nijnentovenaar nu zou: komen, de mensenkeken gesponnen toe ontdekten - een paar lange oren én een hoge hoed, die aarzelend om* het' hoekje staken.':„Kijk'*; zeiden ze cn stootten elkaar aan, „Kijk daar es en zo rging het- van mond tot '.mond en toon Gijsbert voor de twee de maal' zijn •kleine'' zkonUnerihootd te. voorschijn stak, waar'; een paar knaagdierogen - groot *cn: rond vari" angst In .stonden. ..begonnen de men sen hartelijk "te lachén, want zó iets is - leuk- Van die lach. schrok/.Gijsbert zo, dat hij niet wist hoe vlug hij zijn kop weer lenig/moest.trekken. Dat vonden dc mensen-,nog-leuker en- een schallend geschater klonk op/ uit duizend - kelen.' „Dat wordt góed.' zeg", zeiden de.mcnsen en gingen er op.hun gemak by zitten.;.. XWordt, vervolgd). "(Speciale berichtgeving) JAREN"geleden:ging C'. S.a n d'e'r «V 'eeri .vijftienjarige Nederlandse1 jongen, na'ar Middén-Afrika, ^cm ..zaken" te doen. Hij bracht: het tot kapitein óp een Congobóot,en op'die kronkelende rivier; met zijn talloze vcrtakkingc'nwaar/zonder behóor- lijkc kaart steeds in een verkeerde koers^ kan /worden, gevaren,, .zag'-hij. het grote 'nut in Vari sterrenkunde. Zo ging ,hlj zich- in deze. weten- ■schap verdigpen cn ook toen hij reeds langgeen kapitein meer watf bleef Sanders, zijn belangstelling voor. de astrcnomie -behoudciv.Uit; Nederland" liet/hij -instrumentenko men cn voor 'een leek deed. hij -bui tengewoon nauwkeurige..- waarne mingen. Dc aldus verkregen, gege vens stelde hüin de jaren 1923— 1924 aan Nederlandse astronomen ter beschikking.V- A Nieuwe ;mediódë Reeds ïn' 1382 had;de bekende sterrenkundige prof. J-C. K a p- t e y-n, uit Groningéri, gewezen, op het gróte belang, de /positie/ van sterren tc bepalen volgens een me- thodp, analoog-ean; die., welke San ders voor het eerst met succesaan de evenaar had -toegepast:/-/- Voortbouwende'op' .deze denk beelden .gaat dc - Sterrenwacht:"te Leiden thans waarnemingen doen In Aequatorlaal-Afrika; zo vertelde ons prof. dr. J. IL Oort, -directeur van het Instituut. Onder leiding van dr. G. vati 'Ilerk, die reeds aan een voorlo pige expeditie jn 1D31 en '32 deel nam, zal de Sterrenwacht ongeveer half Augustus een expeditie naar Midflcn-Atrlka uitzenden om. ge durende drie Jaar observaties' -te doen in het gebied lusseri Nokuru' en Eldoret ,In de buurt yan hét Victoria-incér op een hoogte van .drieduizend meter.7 /.Niet." alleen zal volgens ceri/ge heel nieuw 'principe worden ge werkt, maar ook een speciaal ge construeerd instrument .worden ge bruikt.*waardoor .men' dc 'bepaling van -de *z.g/ declinatie»; der/sterren hóópt te "kunnen verbeteren. pëze declinaties .worden sedert anderhalve eeuw vrijwel-uiUluitend bepaald mét meridiaancirkels, waar bij - storende fouten.'optrpden, -in hoofdzaak een gevolg yari diorbui- ging van het insthiment /door ;de zwaartekracht De in een'.verticaal vlak draaiende telescopen.'dié ovér-, al worden gebruikt moet men tel kens een andere stand ^even. yvaar-; door dé buiging steeds verschillend ALSer éeri prima /.hemel .staat, gaat „een Hage naar bij voorkeur naar Schevenln- gen, want 'hü hééft de zonpgraag met een stükje zëe./Htj is. de enige nibt vóór - wie die - combinatie veel .aantrekkelijks hcefL-'-Bij de A.N.W.-' B.v.weet:mén:öris te vertellen, dat er. onder da vacantiegaogtfrs eenon gemene animo bestaat voor dé kust streek.'Ongekend groot is:het aantal Nederlanders dat in- een vacantie' op de Wadden-eilanden "het; toppunt van zaligheid 2iet; cn voorts zijn er natuurlijk nog;twee oorden, die'op. deonverdeeldesympathie kunnen rekenen:" Zuid-Limburg cn de Velu- we, -v 7i/ ;Het/spreekt odk vanzelï, - dat iedereen, op ecri handjevol ria„zich heeft voorgesteld in Juli of Augus tus te gaan. flct ié. het noodzake lijke verlangen yan die gezinnen dié "door dc schoolvacanties' aan die ir/oanderi zljn. gebonden. Maar mcri zal "u op elk reisbureau de verzeke ring geverf, dat do/ Nederlandse mensheid zich uit allé/machtvast klemt' nan Juli én Augustus, omdat ipen. haar heeft 'geleerd, dat dit „de yacantiemaandcn" zijn.,-. 7,,.. Mcri kan deze mensheid onaan tastbare statistieken voorleggen, .waaruit zonneklaar' blijkt,.dat het in het voorseizoen en in hot naseizoen heus ook heel mooi kan,züri:en- dat het daartussenin nog wel eqns wil xegenen./'/Maar,....ldcr„ Nederlander schudt héteigenwijze hoofd. Tegen zulk- een.»traditiéAtomt een .propa ganda voor/' vacanttesprelding?maar moeilijkop." /Men. moet door schade en.,schande vijs worden.. Daar,*is nu alle gelegenheid voor. Het overstelpende aantal aanvra gen; voor hotels; voor pension»/ voor zomerhuisjeshet zomerhuisje, blijkt dit jnar hèt ideaal —„heeft op dit ogenblik al bewezen, dat ieder een die daartoe even in de gelegen heid Is ',,cr uit" wil. Dc tendens, Vorig jaar "zo'duidelijk bespeurbaar, om .een. kortè periode te. ontkomen aan de druk -d,ic het ingewikkelde "dagelijkse leven öplegt, doet zich dit jaar .in versterkte mate gelden. Men weet' ons ook .te vürtellcjv ,da£;de grimmige winter .die wc achter/dd rug hebben, blijkbaar, prikkelend op de "gemoedorenbeeft gewerkt. -.De jongsteaanvragen 'om een zomer huisje in Epe of een lief pension in Valkenburg dateren /al uit Fe bruari, toen de'ijskegels nog aan. de bomen hingen. J,/ Niet te lang wachten T S cr 'meer 'ruimte voor 1 de/.va', r- cantieganger-1947 dan voor de' vachntleganger-1946? ,Meèrhotel ruimte, meer; pensionruimte? ;;Ztfn te., spreken; meerbédden" .-beschik baar?/.... /V /'Z.'•':*-/■ -/■// Dit/is, voor zoverzich .'.la^t vast stellen* inderdaad het /geval; - maar de belangstelling br voor-dreigt ook dermate .te/wassen, dnt- het, zeer de Vraag is" of iedereen/wel aan zijn trek kan komen. Zeker is Nederland Joerlstiek er nog ver van af,/dat het op volle, toeren kandraaien, 'of'ook maar het gros ddr /wensen '/ver- Mallcn. Wie zijn/plannen nog/piet heeft gemaakt, moet het snel doen wil hü niet de kans lopen achter het net o te vissen- Mét die wetenschap ;gewapend, zullen veleh noodge-; dwongen met.de traditie der. alleen zaligmakende zomermaanden-moeten breken. En dat. kan geen kwaad. - Run troost mag tweeërlei zijn. Dat Mef,.Juni eri September (met* de complimenten van De Bilt) heel brite ultgaanstlJden *11"' Eri dat er ook buiten de zeekant en de on volprezen Veluwe en het* geliefde Zuld^Llmburc nog menig .brokje Nederland bestaat, waar het in een vacantie goed toeven is/" Vrcondclingen op komst VOOR cpkde 7bevoorrechten-, is hetweggelegd/ hetbuitenland op" te zoeken: <- BU de AN.V.V„ wier taak het is tn de vreemde voor; Nederland do aandacht te vragen, neemt men aan. dat de vreemdelingen ons niet zullen passeren. Mëri verwacht vrij' veel, Ameri kanen, die aan een uitstapje naar Europa zeker een paar Nederlands- se dagen zullen verbinden. Voorhen moet natuurlijk" plaats"', zijn in de, hotels. Er' moet ons wat' aan. ge legen'zijn, dat ,zü van hier een goede .indruk, meenemen. "Door het materiële oog gezien kan men daar naast bedenken, dat dc vreemde ling, al vacantiënd, deviezan binnen- "brengt- 7'.-':./-,/■/'• Examens Öeslaagd vóór/het, candidaat3-' exameri in. de economische -weten- sqhappen; mej.; A//M. Smit, Rot terdam/en /de -hèrehjvJ.. - M; ■Buters,/ ZYlaardingen, 'J.. Th../A;; vari Schijndcl,' Rotterdatri en/.R. Werlf, 'Scbiedam'./ Gcelcagd „voor doctóraul- eiumeriiindé ecpnoml-/ sché .wetenschappen -de herëo: 'J. J./vair der Weel. Rotterdam en C. ï^Db- telescoop,'„die'men?, op 7 expeditie zal gebruiken-en 'die-, een unicum '-■'is-, "draait -in een - horizon- taal vlak, waardoor.de^buiging de-// zelfde is. "V.VV' Ï'J" Bij de bepaling .der absolute po-, slties der'-sterren 'gaat het ,om .de afstand van de sterren tot de hemel- - pool. Bij de aequator ligt de hemel- pool in de horizon cn gaan de .Ster ren loodrecht op. waardoor, du daar, bij $eze horizontale methode dc waarncmingcn.het gemakkelijkst: en het zuiverst .zijn-.. - 'Men hoopt op deze' -wüze een nieuwe „fundamcnlaal-catalogas" sa men jte stellen en tevens te bewU* zen. dat Jiet beter is de bepalingen -volgens de nieuwe methode te doen. "Dat deze hoop niet ongegrond is, heeft de voorlopige' expeditie van 1931 voldoende aangetoond. Behalveaande. nadere positie-. 'bepaling van ongeveer vijftienhon derd .sterren, zal ook aandacht worg den gewijd - aan dc-metingen van, het „zodiakaal licht", een wolk -van kleine stofdeeltjes in het zonneatel-- seü .die'.moeilijk kan worden waar genomen cn'.waarvan. men thans.de structuur nader wil onderzoeken. Dc hoge ligging-van de..waarne-' mingspost leent" zich daartoe" uiter- v mate.- Wanneer men iets tot'ftand'/wil/ brengen, dat in nauwkeurigheidF, uitgaat boven de waarnemingen van;:.- r 'de -'observatoria- overal -elders ter i wereld, zal mén. zekér /drie -jaar//// nodig hebben, aldus-verteldeprof. ;i>5 Oort. Allerwegen beslaat; v^iï -onze expeditie, die gedurende ongeveer y:S 3 twee jaar is voorbereid,/grote'^be- langstelling. Uit binnen- en .bmtcn--;//// land heeft men steun ondervonden.' r f. 15.000 ontbreekt E,uitenant-fer-zec 'lè- Jdasse ,H." Zadelhoff zal de tocht als' waar-///.:v|fl riertiér .voor *de/Nederlandse 'marine .///g meemaken.' Dè ..InternationalAstro- :j nomical Union">en7andere! :wetën-;./v/ f schappelijke fondsen' in.-'Amerika -vt-' gaven:subsidies, .térwül ook/instru-// menten werden afgestaan. Toch ont- breekt nog een bedrag van// 15.0D0.;7/v;g Dr.van *Herk, /leider /vande /ex-//.!/^ g peditie,/ hqeft .ons ..nog hét eériVeni ander, over het verblijf*in-Afrika//Y /verteld. -Het 'zal moeilijk';-en jcn-///i/1 zaam „zijn, doch gelukkig, kunnen de èchtgenoteri van beide, geleerden hen/ver gezéUen, De* heer /.yan/Herk kent? de*sir eek* en zelf'^hééft/hij -de |I,t plaats.van'het -observatorium;'te»///v:M paald. De Britse regering/ycrschaf-'^i ,te/de grónd.';/?;'-/ r Na aankomst zaLmen enige1 maan- den met de inrichting vari'het kamp.^ bezig zijn/ Niet'alleen/ moet r een -/ houten buis worden 'gebouwd ;*^v.da7:,/J. tekening maakte - een' Nederlandse/^ architect maar ook .moeten vóór//.;/ de vier.' gróte instrumenten pijlers"//?/, en funderingen, wor den.' aan gebracht////"-: en een behuizing.'vervaardlgd.'/disj^: t?genzon -.en jregenbeschcrridngiv/; geeft.' - Het „observatorium ligt^op/yrUt-M st- grote afstand .van de ^bewoonde wereld het„ dichtstbijzijnde -.•win-:^// 1 keltje vis - 25. knu\vcrczodat. steeds vsor. minstens;" een iriaand.^5® JevensErüddelen-.ln- hui»'.zaT •móetenjf. '.hebben.', ;*7v Het; wateiprobleem'/.;is/;:niet i/zó/^ groot .Men dar aangewezen/op/./de.// regen,* diéin dezestreek gélukkig nogal rijkelijk vloeit (J.25 jaar) //Welzal/ hét zaak/1 zijh,/ iedere/ druppel op te vangen./'Het /klimaat^' tri vrij behooriyk. de nachten,7zijn/gtf "zelfs kócl.-/ Een- zeer groot 'aantal artikel«17/ /moét/ Worden .meegenomen, ó.a./re-: servemet er laai' voor ./de instrumen ten,/'' accu/s i/voor. opwekking .vyari/^fS electriciteit, geneesmiddelen en/boe^;/ ken. Dè vraag, zovele'/malen ten onrechte opgeworpen,welke boeken-*# men;mee. zóu nemén '-wannéér?. naar eenonbewoond7,eilanö-;. komt' hiernu: eenswerkelijk 'de ordeLiDè uitwerking -van de verr/fe kregen gegevens v* zal/ gcdceRèlUk./ reeds ter/plaatse 'wórderi; gedaan/7:,- Zelfs bp'^ dezeverlaten plek ;lsf kans" óp, bezock -nlet uitgesloten; Een;;1 botanicus én cen. xooloog ull Lelden^ zullenvermoedelijk hetvolgerill^ Jaar gedurende /enige maariöen hét kamp r vérbiyven om onderroe-SV' kingen te 'doen. O ver/ongeveereen;j|: 'jaar. la er eén^ .zonsverduistering de mogelUkheid/ bestaat dat/andera 77^ astronomen van uit dit kamp het 77/ verschijnsel wUIen /\vaarnemên,'A/^^ Beide geleerden* *Un intussen vol vertrouwen en verwMhten^-'dat/hra;^, moeilUk werk tot verdere qntwikke^':^ t ling, van /de astgonomlsche weten-/ schap zal bydragen. 'v- In geheel Europa werd 1 Hei-dag r/>; 1 gevierd. In Moskou sprak maar. -' schalk Bocdenny een geweldlgb me- nlgte too en werd "een militaire pa-V rade gehouden,waarby gcvcchtflj" - en bombardementsvliegtuigen over**:V vlogen./ MaarschnikKoelgaujri, -'minister;/;:* van Defensie, deed een beroep op de strijdkrachten „om te allen ttjda'^ gereed te zün* om op te treden. Te Beriyn namen minder persWV' ricn LtJan verleden -«aar, aan do oih V tocht deel. De '*regen druktehet enthousiasme, .:i In de Britse sector, waren weinig// rode vlaggen- te zien. In de- Sowjet sector steeg, degeestdrift by .het vcjnemen vanj het nieuws, datex-'M tra groente cn fruit- was toegewe-" zen,-., hoewel:;aan de anderekant:'-?*; 1400 huizen: van BerlHnora werd«1:4 gevorderd. - Thdcna de in'het Ruhrgebied ge- houden demonstraties verschenen- .weer banieren 'met leuzen" als:- '„WH iS hebben honger geef'ons brood'^l# TePortclla. Delia .Pagia'bij Pk- iS iermo hebben onbekenden met ma-. chinegeweren op een- groep arbei-è: der», die zich naar een demonstra-" tie begaven;- geschóten; Zes -perao-4' nen werden gedood en twintJg gé-: wond.' 7. Te-Parijs werd ln - de: stratqngfti&v, danst en een half mlllioen arbeiders#'; marcheerden- -roet rode- banieren./# "4- over de: boulevards." ;ln Wenen, vroegen 150.000c sdcisi-: .listen vkede,.vrijheid eri brood ea de: terugkeer van de krügsgevangeneri.- De communisten eistem daarentegen' - - ikenmi eri brood ea'de: ^^gen^l^j aSPpw;-:W "Mi^RIAN SMEETS.cr,om vin^de taal-.van. het. bedrijf, do Jong, Rotterdam; - met^Se

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 5