SCHOON MflAK-TIÏD Zaterdag 3 Mei 1947, prt»» Etn Columbia Sttr voor parelwitte tanden - I- ;0ERIERSTER-T1ID'. KLEDEN KLEEDJES schoonmaaktarief „HET R0.TTERDAMSCH PAROj}!/'. - - Schiedainscliesingel.'42 Knrtex 138x100. 4 mm: i 1,00. 1*2x100 1.70, Mahonie en no ten fineer, Wejen, Tollenstr. kunt haar zien in t!e hLP.E.A.-fUm '„Oh, dat'rossige blondje" J Waarin schuilt ..rpdj'die aantrekkingskracht .ran RitaHayworth? ,Eéa, ding'is zèkci: ook U kunt bewonderd worden t Het, geheim- van een'aapttckkelijlcen -glimlach berust op pétfeae.ttndverzorging. Tweemaal per jiar naar den tandarts voor'controle;'Tweemaal pér dafe Uw tanden borstelen 'en tandvlecsch' massceren >;m«"Prodenr,"de eenige-tandpasta "die bovendien nog hetongeëvênaarde dispergqa bevat tegen tindst^eni Zóó'blijven; Uw tanden stralend blank, wordt Uwtindvle.esch gerond en stevig. Uw glimlach innemend'en charmant! PERSONEEL GEVRAAGD tvie ruilt mijn schemerlamp voor' radioUifcl. J. S. Beer, Bcnthutzerstr. 107; 2x b. HANDEL KOST KN INWONING Karis-Rafflo.' Een oud be kend 'adres. .Erkende Philips rep. - "dienst-.-Separatie, oan. alle merken: Philips.' Wal dorp, Errcs en Amcr. tocst. Zeer acc.behandeling --van uw „nppar.. Na eontróle geven' wij eerst prijs. Bergselahn 389a. Tcl..':48120-'Let; -op de _blauwe reclameborden.,' Kost en inwoning gevr. door net mclsjo inklein gcrüz, eigen kamer (Ccntr.), Er. ifo. 1449' Boekh.1 Quispel, OudedtJJc 243 1VONINGRUIL DIVERSEN TE HUUR/GEVRAAG» Kantoormeisje fxockt vriendin tz.S2 j. ..Er. Kiosk' Randweg 2 pers. gem. zit-slMpk. Alleen 's -Zondags gebr. van keuken, In 't Westen, Br. nol-2375. Besch. damé.« in.I..'vr. g. gest zit-sl*apk. -nu. keükengcbr. of simrn woning. Br; nu. 2370 Parool. Juffr. vr. gestof/.'kamer, b.b. h.h"., liefst met water, cnkas ten. Voorkeur -Centr. Er.' no. 2359 Parool. - Echtp.. 30 j„ .zonder kind., uit Indlt gerep.,'zoekt'ongem.'zlt- slaaplt. met stook- en kookgel. of zoIder'/eUtge. Liefst Noord. Br. no. 2335 Parool. HUWELIJK Bel op voc- prima witwerk Groencvcgcn, ilath.laan430. Tel. .30700., - JCtnderwagcn'kappen overtrek ken. Prima materiaal,;"spoedig' klaar. Zendt briefkaart. Wordt afgehaald.' Tel. ^24834. Bogert, Paléstfnnstr.'ES. Direct door. stoffeerder!' Moet Uw -ameublement opnleuu* wbrden gestoffeerd of gerepa- reerd? Vraagt prijs! Overtrek ken 2 .fauteuils. 4 stoelen met prima Jegr 47.50. Tel. 2553». MoIcndÜk. - Boezems In gel 48 (nabij Boczcmstr.). - Wordt kakker: Laat ,Uv ameu blement opnieuw overtrekken, repaferm bij - 'Joh. Bakker, Bergweg 162—104.- Tel.. 40153. Schapenwol?. Laat het spinnen bij p. de'Croot.-Paul Kruger straat* 145. RotterdamZuid. IEDERE 5 jnm -MEER 1. Er kwam .eens een dame uit "t Noorden. A Z|j zochtr^ich een man in dee'z oorden - Heel".spoedig wist zij /'i'.'Een .JCcerjerster":helpt mij,' '..ï-'t ■- vVr'vv' Ze strijkt nu al lang manliefs boorden. Inzendstèr Mcvr.'J. Draai—Me ij nis. HeimanDüllacrt- ;plem 24b.'R'dam-W.. kan na ontvangst van een schrij ven:/ 2.50 a3ri ons kantoor-Schiedamschesingel 52 in ontvangstkomen nemen.''.;i Slaapkamermeubllzlr. W.o. pri ma Hisrjumeaux'roet le klas spiralen cn kapokbedden» event, met kast. gespreken tel. Koffergramofoon met-, platen 35.—. C. Barnes, Goudsche Rijweg 4a.,- "V.o. kinderwagen l.pr.st. met sferkussen." Na 19 uur. Hooft- man. Rpemeenscstr. 6 a.y 1 ,-r :2 pers. opklapbed. kinder wagen, 2' «ter overgordijnen, bruidsjaponm. 40—42. ;i!j m. loper 70 cm.De winter. Ro- sepveldt5tr.'5 d. -v^ DoakerbL, kinderwagen" J.g^st. Tc bcvr. Bisschopstr. 28 [p.- 2' fauteuils. 4 stoelen. tJltsehnif- tafel, 2' haardtzutcoUf, S 170., Geen kdopluL .IJdo, Schie-, broekselasn V,.b. Siamese Jonge poesjes le koop! VIcrambachtslr.-SJ b. bovenste beL" TE KOOP Kinderwagen iz.gjt., met bedje en ".kussentje, 75.—. Dam-. mlmt., wn- Heusdenstr.>31 a." mm. /-Presto Bouwplaten ^200-250-30Óx»,5 cm. 2,— pcr A'^.cmS.ïJoh. Groen.' Korenaarstr. 61 'a/b, /Tel.30303. 'j MPrachtice melijesfiets. Math, ■^■weg '205.*T«1. 32160..' y. I;®b.Tleuiv- radiotoestel.Allerlaat- Ijlste type. mr volle' garantie; De ^Langer Stationssingel "37. I gjfGrote aplegel. tafel, theetafel, ^t*7«Ues'f clkcn.j cn'. marRtca. Br.. <W, 190.' Na -6 .uur, 's 'avonds. Noor- ^^derhaY^kadc -87. b.v |#;qpupon'. Ie" kwaliteitrmtrrs-, i^'31 linnen., lc Tulnslngel 11. Schie- ■^é'danvv.- V. I^TElkenh: krulisnarigf plano, van particulier: Br. no, 2403 Parool Il$p5iAccordeons. 40-80-120. bassen. |%£'Knop- en pianoklavicrs^ Plcin- |M;weg. 92;/c.-:y,-t Ime: B^/Grfjie rwagger v,o^. wit linnen 1;^! mantel pak -,m. '42. na 7,- uur lïHi'» avonds. -Tordolr, BorteLzr. f&l;'Modern' theemcubel, annex* MVboekenkast te koop, f. ,}50^~.- Glansdorp', Stadhoudersweg 160 i'j,; 2 'GothJék - fauteuiltjes. Élkcn thccméubel.," vaate waaUfel, I herenhoed,haaryflt m.. 57. J. Verbeek, van "VHoosvyijkstr. 5 a. I^EenfPhllips radio te koop. prf- Lsr-ï roz spelend.' BeatriJsstr.', 21' b, [pji-lX'-bel.' y;.;; y: y/VAccordeon - merk Tïöhncr te I?",; koop. 120 bassen, prima in orde. - -Van Slin'gcrland, Hudaon- Dj^Te koop Japonnen, vblouses, f'v-ervcigooler,'/ 7J0; winterman tel 20,-. alles m. 33-^10. lyg!Schoenen m. 38^Hcistck, Schle- [yy;/.Tveg.123. - - IBankstel, bést.uit bank. ..2 'fauteulls. pullmann kussens cn I yV;'-1 salonta f cl;' cu Inventa haard, [".yXGecn; opkopers. Tel, 20074. I^TIw.^.' merk-pennancnttoestel. fKp. Visser, :Snenemanstr,> 54. Kinderwagen.' z.g. staat. Gevr. J -"wandelwagentje, goede vD." BUL' Zcstienhovenstr.» 11 ■Rechtzaken.. Recherche infor matie v Huwcltlksmocllljkhedcn, gratieverzoeken. contracten, huurerfeniszaken, vorderingen. bcIasUngndviczcn,-" zakenver- koezp. Vcnnootóchar-pcn.. cnr. Bureau „Succes". Rodcnrlise- laan 36b. R'dam. ,Tc!. 49078- Ge vestigd 1918. Kantooruren 9—8 uur. - Verhuizingen m. hieuw mate- rftfel.' vakk^pcrsonccl. bill, ta rief. Hendrik Smits. Blok- landstraat 135. Tel.-44828. Voor. ccn serieuze succesvolle huwelijksbemiddeling Bureau Search".Dier ganfdcsiriatsl^79 c.- Tel, ,'36707, -Rotterdam, Kan tooruren-'B—O, Wed.'Vs. kil. m. hcec. (g.;vxU- Cezel)*,*4852 -J;,'.fL pbs.,;V. pOS^ Br. no. 17, .Kiosk-Hofplein. ,of andere .vloerbedekking. Er. is. ^o'veel dat roet de.schoonmaak ora vernietnvintr vraagt. .Laat een 'Koerierster *;vp'o*i-U* kopen en verkopenetb' maak- geb'niik van de'.tjier. oader ^aJgedruktey bon.'. ■'t Spaart geld.' *y.r-ti. Muziekschool -. De Tovcrllult, Schlètbaanlnan* 105. .tel. 31285. Spr." dac. 34—16 bch. AV. .cn Z." W:: is20, .studccrgclcgcnhcid., 'ACcordqonlcs -f 5.— p. mnd. Instrumenten beschikbaar. In schrijven dagelijks 1010.. Cen trale Muziekschool, .Spoor- .singel 11. Voor" rijles, Patcnf; trommel-., remsldt, zijstaridaardnaar Wcssels, Schcrmlnan Zl. Hccm- raadstngel^36. Tel. 32029. - Leert nu motorrijden,'ook voor darpes.Gedlpl. Tnstrucleur, E; de Gróót. .Aclbrcchtskade152, R'dam-W. .Radio contrftle - thuis. .Voor' sleebis 2,50 'volledig tech nisch* rapport over"- Uw. toestel cn lampen.» Radio. Koets," Ing. oud-cher Tnsp.Philips techn. dlcnct.'- Eindhoven» Hugo'Mo- Icraaretr. bel op tel. 37040. Dames'iaat Uw oiidt •.'.'stro hoeden vermaken als .nieuw voor,5,—. Nolenstr.'* 28 b, 'Blijdorp,, p.a.- VanMaren, Tasfoto's klaar; terwijl U wacht. Walg's Fotahi Stydio. Goud- schcslngel 551;\Td."25895: Laat Uw kamer «kk. behin gen, spoedig' geholpen,event, mod., behang leverbaar. H. V-d. Bps./ Schinkelstr. i"44a. A;N.\V.B.-Bonds-Auto-31otorrlJ- sehool E venteen.. Bezitter Ned. Gróotvaardlghcldsdfpl-School vanvenrauwen. Vlotlerstraat 32. ;telcf- 73150, thans - vook Hcnegouwerlaan C bU Beukfls- djjktunnel. Tel.no. 36656: Autorijschool, \Vill A. Louwe, gedlól.K.N.A.C,-instructeur A'.N.W.B. Bondsaulorijschool.' enig bezitter -Nodi Super groot- .vmfrdighcicisdlpL G. J. >lul-' derstraat 70,. Tel,30121.'. XJ. wilt', toch' ookIn, korte tijd modern.", rhytjnisch ilaigultaar leren spelen. Volg danmijn .speciale ^aggultanrlcsscn. Louis Stohe. v. Speykstr." 125 Tennisclub (IJsclub Krallngcn) vraagt iióg..enige leden. Begin ners en gevorderden: Ruime speel tijden.Inlichtingen .téleL 27626 cn '40331.fAr:.;-' Kinderwagens. Kappen over- •trekken,Alle soorten repara ties. Prima afwerking, biliyko prijzen. Kooyman., - Zwaans- hals 155»'•r.y/'.V;;'.. Uw kind. Iii' eigen, omgeving- gefotografeerd is een blijven de "herinnering"-voor geheel Uw leven. 6 verschlUendé' fo to's 7.50 bij U nan huls ge maakt. Toto ,T>Imo", Bergsln- gel 134 a. Tc1. 46650.- Ech nieuwe mantel? Maar dan vervpn of- chemisch -reinigen -bij „De" Valk", Adamshofstraat 140. - Ka' 5 tiogc^ gereed en 6 maandeó;garantie. Bel. op 743S0.'Agentschap Noorden: .Verbraakstraat 34. TE KOUP GEVRAAGD Rechlgcvend, op een te plaatsen Haard, of haardkachel; !.fn pr. sL Br. - m. prijsr vanDuyn, Wa Buytewechstr.^150 b. - Trap- en gancloper. v.. d- Vel de. Zw. de Czoonstr. 13.a, lx b. RUILEN X m fKoop, verkoop, ofcoe'derearuil) tegen', Gelieve le plaatsen:; WOENSDAG 7.MEI cn ZATERDAG 10 MEI. woorden, f Lr'-;':.15 woorden I 1^0 24 veoordon 12.— (DuidoHik schrijven* y - Dressoir, Old-fihlsh ledikant, 3* deurskast, commode. Br. m. prjjsopg. no.- 28447. Marentak straat.,60.'. -:p; - Piano te.'koop gevraagd door een fotograaf. Klein gebrek geen- bezwaar, Br.-opgaaf prij» en „merk. No. 7784 Adv;-Bur. Hartp! Zaagmolcndrlft 35 'a, R'dam..:.. i'.vr Autoped, op luchtbanden, i g-Rt. J. Hardcnberg,'Nobelstr. Dl a> TeL 48340. - Rijzadeis cn" rijlaarzen. J. Com- mljs-Jr.. AlbrechfaKolk 35. Tel. 39355, y, Slaapk.-ameublemenL - Door particulier. Br, .'m. omschrij ving eiv prtji onderno.. 2384 Parool. - - 2 fauteuils, 1 at, dressoir, ult- schulfUTel, theemeubel,eiken hangkfTtk. Br. P 3312' Adv.-Bur. Zaagmoremtr. 47. »- - Kinderwagen op kogellager. De" Kegt, BrielseUan los - b. Aan 'te Meden aan. ons bureau. Schfa(ia'ijscliesinzel"42. Ook allo kiosken, .advertentie-bijro.tux. Uw' boekhandelaar en; debezorgers 'némen zéaio.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 6