f Twee goede verzetsf ilms ^,doëriS m\ 1 i Amërikaaïisié ^üpalistenl Rotterdam flUWJElIJK VULPOTLODEN LUNAPARK HOFPLEIN COLD WAVE *U 181 I 1 En een meesterlijke ,,'detectivé Ccipitol :-v/> -••; Rome, ópen stad Cineac Mannen zonder vleugels Lutusca, De vreemdeling Ofiicieeirèn incognito Ö.D.Z. .25 jaar Ncderland-Nw. Zeeland Als een prent'enboek Een mager: hoofdklasse -. programma 'Si Luc; van Dam deed het weer ;lau\v-;Vr1': Tankschip gestrand 1 |l 'fek; S^RHENEN VEREN iGÜE; WO NI NG RU ILKA NTO REN - VON BURG BEKWAME WINKELJUFFROUW AANKOMEIWEWINK^BËDIENpE LEERLING-MONTEUR VROUWELIJKE. KANTOORBEDIENDE Uitgebreide- collectie' I verlovingsringen i tö-par n INKOOP EN VERKOOP COUD,21LV£R éuBPILlANTEN ü'JIWb i £ts N DE B O S DO ENERS CARTONNAGEFABRIEK Goed ingevoerd AGENT ADMINISTRATIEVE KRACHT Horch 7 persoons 1938, ^.-3 met Séparêe 7 1 tmw& ff Zaterdag 3 Mei 1947. - »X';*V;; Cm EX^uicoHoi^,. Het.is"geen. toevaL dat deze eer-- ïcv, v sto week van-Mei in twee bioscopen r ycraetsfilms draalen:Irt* de daccn dat-w« dé bcvrtidinff herdenken is het welmoed WeerScens even stil te staan bn cllondc.die de ontspoor^ d«r. Duitsers over 'de wereld brach- zozeer omhet'yuurvan s haat en wraak aan te blazen, als- weI;opdat WIJ; toch voóraj, niet vci> geten/de -.offers- -van do -velen, die door hun hcldhaftlge.tvceratond de-, - doodwonden! „vDat het na 'ïtoUëWcapituïatle 'ln 'dat land al !niet veel. anders "ging i dan waar .'ook ter wereld 'onder Dultse-„hcstherminE",'toont'ons de film „Rome. topéE- etady."'Ook-daar; werden Ilie^alcn";door'do - Gestapo, gczocht, -'•verriedea vroinveHIkcin-. dividuen:de '.herdhafUKe -vxtlheids-, strUdersT Razzia's, -waren aan dc orde van de; dag én 'omigeafrefitcér- dentot bekentenléscA'-.tc dwingen werden "de meest helse martelingen bedacht enr toegepast. - :;.Dé, Itallann3c" fiim schijnt, nlcïir -V we wegen ingeslagen to zön. -In „Rome. open stad1?, mist men:het al - te weelderige en theatrale gedóe uit vooegere films vrijwel geheel.'Re gisseur Roberto Rosscllini vervalt in het begin .ven de-film nog wel in de* fout van het verfilmde toneel met zfln veel te breedsprakige dia logen, maar-allengB-doet hy knap- per! en knapper werk en vertelt op sobere .wfizo. het aangrijpende ver haal van'Monfredi.-de leider der 11- legalen. en hnc'hlt de bovonmense-' Wkc moed.en volharding toont te zwffgen ondanks de hevigste marte lingen die zijn beulen hem dóen on- dergaan tot hfl ér aan bezwijkt. Een prachtige rol is cveneenB die van de priester*, door Pietro. ook een man - van zeldzame" moed en geestkracht; Een grote aanklacht -Is deze film: tegen het bestiale ontreden dcrwcr- worden Duitsers in het bjjzonder en eigenlijk -tegen het mensdom in 't algemeen, een mensdom dat zó tal- ^jko ontaarde individuen telt. r In-tegenstelling met zijn Italiaan-' se collega, .is Tr. Czap, die - de TsJecho-SIowaakse. film-'„Mannen zonder yleugcls" regisseerde, al in het begin van de rolprent prachtig op dreef. Kort en duidelijk schetst - h|j dc-toestand in Europa tifdoas-dc bezetting. Deze -soberheid en - het tempo hoyclt hij .het gehele-verhaal door. niet voL Het Is-middenin wat- traag, maar dis -we eenmaal bi', do vliegtuigfabriek zjjn. waar 3e -geschiedenis zich vocTmamoWk- 'af- speelt, een geschiedenis van sabo tage» en strijd tegen 'dc'^ploertige chef, deSudctcn-Duitscr en nazi .Ullmann, Iaat-dé film ons niet meer los..Zem,boeiend vertelt.Czap hoe -de gehate .Ullmann tenslotte door 'n '- paar werklieden geliquideerd wordt. i Maar dan breekt .'er'. ëenvvreselflke •terreur loa, want de-Gestapo moet .de,dadcra ontdekken'. 'Gijzelaars worden-*gevang'cnv. genomen, maar, - 'als tenslotte/de hele sabotageploeg voor het vutirDeloton-staat, meldt redt zön kameraden van de dode lijke' bedreiging. Mooi 'la hetelot vait.de fflm, als do stervende held in ztfn verbeelding de vrijheid van zijn land ziet. dagen. Die- Órson'WcÜes is voor de goe de zaak-van dc fHm zijn gewicht.In goud waard. Hij Is een veelzijdig man,-want hij. spéélt niet alleen ln „The Stranger"' (De •Vreemdcling)i- jmet veel. talent een hoofdrol, regis seren dood hij do rolprent ook: «*r wel zo, dat ook* dozuiveren in dc filmlcer er huri.fijne.neus niet voor hoeven 'op' te -trekken. En. de „bar- •baren"(dieeen film',-iho'öI durven noemen als hM hen. maar boeit; en (of) 'ontr.oert, hoe dan ook) hebben rhlcr, bit „Tho" Stranger", helemaal réden' tot, enthousiasme.' -want die- barbaren z(jn toch weer niet zó. bar baars dat zij een originele en prima- camerabehandeling, in oen pakkend, ■filmwerk niet dubbelzouden waar-*; deren. Ja. „De Vreemdeling" is een knap stuk werkvanOrsonWelles. In: een" goed tempo, zonder," éllen-1, lange dialogen cn, zo ik al'^ei, met een zeer persooniykc camera-instel- .Urig,vertelt het de spannende'-'ge schiedenis, van Franz 'Kindler, - het monster dat tijdens het ^Nozl-regi-' mo de. massaslachtingen in de. con centratiekampen., eh* dc go3lcamers .zou hebben uitgedacht en-bewerk stelligd- Uit heerschap heeft de ylucht gekomen naar 'Amerika on Jceft daar als geschiedenisleeroar, uiterlijk rustig, tot'.hy zijn ;nazl- asslstent. Meinckc'. in zfln woon plaats ziet opduiken. Mcineke, die alH oorlogsmisdadiger in'Duitsland gevangen, zat, wordt.op advies van detective Wilson vrijgelaten, omdat deze wel "vermoedt,;; dat Mclncko zich-tot'''Kindler zal wenden. In .de hoop"Kindler op deze wijzo op.-Het ^po'or. te komen/ -volgt detective Wilson de assistent tot iri Amerika en- tenslotte ynet succes In een reeksvan spannende ea - alleraar digste scènes zien 'wh de detective zun prooi ln de-vulblokken. Edward G. Robinpon heeft..mct de fanatieke speurder Wilson, weer een prach tige creatie aan zijn. reeks mees terlijke typerinecn toegevoegd. Ook Orson Welles geeft beklem mend spel als Kindler.- de beestmens en Loretta- Young ziet men met ge noegen, in de .rol .van argeloozé en liefhebbende-vrouw van dc sadist Dc' vrienden van. 3e film •-' De.'vrienden van de film hebben» y rij dagavond een jwcih ig 'talrijk 'pu- .bliek' „THc400 'Million" -voorgezet, een film 'over-China, die de Nedcr-r landsc cineasten. Joris- ;Ivéns - eii John "Fcrnhoüt^ in opdracht van 'de Amerikaanse Voorlichtingsdienst hebben vervaardigd, Goals''de heer W, A.-Wegener irt*zijn-.toelichting/ die aan d yertomng vooraf,ging ópmerktei .geeftdit filmwerk* '.jen indruk van hét verzet van; het jbil ge China, 'tegen dc-'Japanse indrin gers,; een 'manifestatie var; het' "re veil,, waartoe leiders als Chocng Jat Senl4 èn*v;. Tspang Ka! .-.'Tsjek, ,-hun de -hoofdman zich-als':d&-'dader en landgenoten inspireerden. Ivens cn 'v-;. r. Scène uit „Dc; Vrcemdellrig'*.1 Detective Wilson (vaor, 't ^aam) 'verliest 'föjxy'CiK.zijn;pupil":nicf uit 't oog/-'v Vijfentwintig:: jaar .geleden- richt te Mevrouw; Braun.. Ce ,O.D.Z.' op; ■waarna; zy-yöftien jaar*lang: haar beste krachten en energie'gepeven heeft aan dé voorspoedige ontwik keling van'déze. club.En met prachtige resultaten, Avant wij zyn vhn.mening,' dat cr geenvcrenl-, gingen .zjjn,- die in vyftien jaar .zo- veel wercldrccordhoudsters cn Olympische kampioenen *gèkwcèkt hebben dan de O.D.Z." Marie Baron was dc eerste wereldrccordhcudstcr in'Nederland in het jaar 1927. Ma rio Braun'. werd. Olympisch, lcam- pioenc in 1S28. Daarna volgden ve le wereldrecords van Marie-Braun,; onder allen .béter, bekend als '„Zus". .Braun.-'V,-V', De- Ö.D.Z. telde'vele zwemsters- van- naam. 193G was het glorie jaar! RIe Mastenbroek werd Olym pisch kampioene' op dc 100 cn 100 M.. borstcrawl, ;2do. óp do lOO 'M. rugcrawi en zij zwom ln do* esta fette 4.x 100. M.'dic voor Nederland- beslag legde op 't Olympisch kaïfl- piöcnschap. '-pin-1937 legde. Mevróuw Braun haar furictie als trainster-'neer, om-, dat-zij zich ln Den Haag gin'g ves tigen. De O.D.Z. was nu 15 jaar cn alle krachten werden ingespannen om haar steeds-sterker te maken. Doortje- Heeselaars werd wercld- rccordhoudstcr op. de 100 yards schoolslag In het jaar 1939. Daarna kwamen dc oorlogsjaren, die het beatuuc veel moeilijkheden .gavea om het clubleven ln stand te,hou-.« ,den. Maar het'Is gelukt!;,De O.D.Z. staat na 25 -jaren -stevig' Iri haar schoenen en' dé- clubgeest is - uitste kend. --v-''l "3- Fcmhout hebben het rijke mate-,- riaal-dat. hun. tér beschikking ston-d; 'dankbaar, gebruikt cn 'ondanks -het- feit, dat het; onderwérp :"ycel Jaan actualiteit «heeft verloren",'weet* de film nog steeds te boden, dank zjj de suggestieve, beelden .cn-.ec'n goe^ de climax. - Do, rij .van- onbekerido tégènstan-, tl er? tégen'wie' ouzo spelers ia Je loop der jaren - gespeeld hebben,; wordt "Zaterdag* en .- Zondagweor. uitgebreid. ,met ;ëën nieuwc - ploeg, die van Kieuw-Zeeland. - Ven- hun 1 spel. is alleen dit aab„tc nemen,' dat, Nieuw- Zoel and - we', soyeel 'contact, met'h'et Australische cn ook met het" Amerikaanse spel gehad: heeft,dat* de spelers'iiiet zulk. éen "verre, rèls zouden maken:cn; nipt zoudenin-, schrijven Voor dp ;;paViB'beke_r, i in dien zij;-zich benéden Jict gomiddsl-' do van' 'hèt/internationale 'spelpeil achtten!,Het 's oen jonge.ploeg wol- ké in het veld komt:! McKenzie .(25);c Robson- (20)'crt Barry '(18!). Zy: zijn' eerst deze .week in «Europa aange komen en hebbennog weinig oefe ning; gehad; Zij-staan onder aanvo^ ring van eèp ojtd-intcrnattonaai spe-' Ier,' Cpombé,.die Amsterdam ook van de partij is-T-;,v "De wedstryd zal. bestaan uit ten- ruinsto vier -enkelspelen en -tweo dubbelspelen,"eventueel "aangevuld mét nog 'eentweetal'; partycn.;; (n onzo ploeg'."is .'Krijt^opgenomen,' zov dat- deze nii-uit-vier spelers- bestaat: Wilton,- Van "Swol,? Rinkel en. Krijt. Do laatste - is ;ook reserve yóor. de Ddvisbgker^wédstrijii- tegen Zuid- -Afrika/. Honkbal Rotterdam Den Haag' •7 (Het* JR.ottérdams'.hcgcntal is als 'vólgt samcpgestcld;.r: .j: 'v^Vèrper:';,;Eèr<lnians.' (Nrótunus). Achtervancer: .Voormolen (Sparta):. ■Ie; Honk: üuizert (Sparta) aanvoer-, der/»2e 'Honk;Ignatius- (Sparta). Korte Stop:,van Rikxoort '(Neptu- nus).: '3o vHorik:- .-.Strang (Sparta): LinK5yeld::;vahvScyén:!- (Ncptunus). Midvcld: van Riet (Ncptunus). Rëchtsveld: •- de Koning (Sparta)l ReservesHeyt''.(Sparta) c cn Zon- HET gezelschap Zuid-Amerikaan, -se journalisten,'dat optuRnndi* ging van.de K.L.M, een bezoek van ehkclo weken brengt aan ons-land, is; Yrydag in Rotterdam ontvangen. Op deze - wijze.krijgt Nederland gc. Icgcnhcitl .revanche te/ncmen voor de zeer hartelijke en royale ont vangst, die een maand geleden een groep 'Nederlandse journalisten ïs ten deel-gevallcn, die bii .de opening van' de luchtlijn Amsterdam—Bue nos Aires een reis maakten naar dit werelddeel.' In den ochtend .was hefc.gezelschap dé gast van de stichting Hayenbe- Iangen, "vertegenwoordigd door haar secretaris,- dq heer 'H.A.Udo de Haes, die -éen rondvaart door de ha vens aanbood. Aan boord van de spido.boot; di'e ;de. Braziliaanse vlag.yoerde/ra^cten de Zuid-Amerikanenzeven Bra-. filJancn en een Urugnayer al spoedig in geanimeerde gesprekken gewikkeld met" hun Rotterdamse collega's.' .- v.'r' Zoals dc meeste buitenlanders ver wonderden ze zich zeer over dé grote talenkennis.van de Hollanders én over.denkleine afstanden in ons land. De heer Oswaldo de .Caryalho Lém- gniber, eenradiocommentator, die via. P.-C. J. het moederland regelma tig op de' hoogte houdt/van zijn Ne-- derlandse- reisbelevenissen, merkte op: „Als jé de ene" gróte stad uit bent, zie jo.de volgende alweer'dafi' de horizon opdoemen. Onze reis -is als hefc4doorbladeren:van een groot prentenboek;in een' korte spanne' tijds zie je.ontzettend veel mooie en interessantedingen, bijna te veel om goed in te nemeh. Een tweede strijd Hoewel eengeorganiseord bezoek als hét onze natuurlek wel een, énigezins' geflatteerde'indruk geeft' van de ..toestand - hier, meen ik toch dat Uw land goede vorderingen maakt mét het herstell'Na de strijd met' dé wapenen "gewonnen te heb ben,. voert liet'thanseen -tweede, vreedzame, maar niet minder zware stryd, die in het teken staat van het almachtige begrip ,;deviezen" cn wy in .Brazilië geloven dat ook deze stryd na*, een .jaar of drie, vier' met een overwinning zal eindigen!" "In de afgelopen weken is o.a.'ook ■Friesland bezocht. Yol ]of^was-:de comnaentator. over het vette'boerend land, dé Bokma'jenever, cn'da'paar- dan, waarvan hy -er' een. voor zijn farm had gekocht! Ook in andèr op-_ zlcht?blijkeri dé verhoudingenin de Zuid-Ameriko&nse joumalistiekewe- reld - enigszins anders; te liggen dan te onzent: „Onze werktijden;zijn" ge-' niiddeld vyf uur, 's Vrijdagsavonds vertrek Jk naar rayn buitenhuis' niet" ver vansRio óm het weekend door te .brengé,, Maar ja, het is daar 'ook wcl^vafyvarrner dan hier/'-By deze .wooidénc'^triok '/onzo zegsman' zijn* kraag wat hoger'in.de-nek, jeen stil, protest tegen de weinige tegemoet- komeodheid van de echt-Hollandse lente met zijn striemenderegen, en bollè,.koude wind-, :- Dat de. gasten'; zo- goed 'geïhfor-- meerd bleken over 'ide. problemen, waar 'ons land op het ogenblik voor staat, werd begrijpelijker, toen t we vernamen; dat in Brazilië 42 stations dagelijkfl nieuws 'over'Nederland uitzendenen dat de heer dé Gaival- ho samen met -de - heer G.S. de Clercq van het-Nederlands informa tiebureau in'Brazilië wekelijks .een programma' samenstelt, dat geheel aan ons land'.is gewijd' en over tien: Stations beurtelings wordt nitgezon- den. Zo heeft men in opeenvolgende uitzendingen biografieën.'.gegeven van' pijn. '40 bekende Nederlanders en arrangeerde men in een reeks van uitzendingen eenBoort reportage on der de titel; ^els door Holland". V' -(-Beide party en betreurden hét, toen met het einde vanJde rondvaart;ook' het einde kwam' van 'het ongedwon-' gen' contact; De*Zuid-Amerikanen' werden onthaald door de N.V- Van Nie.vêtt Gpudriaan .A Co/s 'Stoom vaart Mij.';en.bezochten in dé lóóp; van de middag het Instituut voor Lucht- en Scheepvaart. Daarna was er een .officiële ontvangstop het raadhuis, gevolgd'dóoï een diner met het gemeentebestuur. Vandaag werd een bezoek, gebracht aan Wilton Feyehoord.' - Nog meer bezoek .-Minder officieel, maar niet minder genoeglijk brachten'- terzejfder tyd ^ftien Noord-Amerikaanse journa listende'dag door in Rotterdam. Dezen zijn Zondag jl. met de „Veen- dam". aangekomen en zijn.'inDen Haag' de. gast van-V.V1.V. Met -de h eer Bógaard s,have nlo ods b.d.als gids/ toerden zy\ op èeh.,boot..van de Haven diénst de 'havens .door. 's Middags „pikten" ze een bioscoop, je en zagen ze de stad en het geheel is -zo 'in "de smaak gevallet, dat de journalisten het op 12 Mei nog,'eens kom?a overdocn,v-al of niet incog- nito;.- dervan. cptönéa)^irénvang--2;uur;é-.yo;ordónt^trok onzo zegsman' zyn" Slechts' één wedstrija -van 'dejvier'; .welke vooj Zoüdag op het program ma; van .de' hoofdklasse stónden, gaat door,'nI: Eindhoven—^AKC. De interland-wedstrijd tegenNieuw- Zeeland is oorzaak .dat-drié clubs, spelers aan'onze plpeg, moeten -af-" staan uit' de aard' hun sterkste' epe- ler,.en hierdoor, komen Leimonias— Hilversum, DDV—LeimóniaaII en;" Niéuw Marlot-^-Het Spiegel te";yer-; Vallen;.:.v.. TeEjridhoven' zal AKC, dat "vori-i. ge week zo raak van - Hifversum verloor/'hét -niet- gemakkelijk';heb^-; ben/ Gaat -dó- R'd amao -p]beg - volIe- dig,- dan' is er kana_op cen/beboorti lijk' resultaat; gaat zy m'efrinvaHaiv J.» Irn...'aa.Kto^ juin - -iï dan,kan - zij .bij :voorbaat een;,néder-; laag zeker 'achten, want"; in' Borreny Taminlau en ook 'deTjonge^Drijvef; heeft Eindhoven een;pittfg,mtif.' -J I •-Luc; van^ Dam bokstè/ gisteravond in de "Apollohai.te* Amsterdanr '*een itpl lauw partljlje tegen 'de 1 Am'sleröam-- r-. Harry Hoogstraten./Hét einde van dit weinig'overtuigende, gevecht kwam- met, een'.';p"uritenbv:erö'inrpng>|j( •van Luc van Dam;;':s-.:m Gerrit Lefèbrè, de;uitdager;vari,Löe M' van 'Dam -voor ;'eeii 30/Mei/ téim- hóuden titelgevecht,;kón:filechts',miet;^ de grootste moeitè':yan 'jan .de; Pauvy-^i' -winnen.c - De'Rotterdammefi.(S.'Riegéf^.ó.^-^ vandeAmsterdammer- TeNpyL" H;S- Na de - pauze, boksten-' om£'hef| zwaargewichtkampiben'5chap ran Ne-/, derland Jan Klein (Dén Haag)/titel-/ houder,,en Nico; Dïessen XRóttértfamXS uitdager. Het gevecht' vi>erd ;een* aan/;): fluiting- van de bokssport--in Neder land. De /blonde reus" kon éëist In de 10de ronde Diessen tot;';öpgevën:/ dwingen; ,/^j Hét - laatste gevecht tussen Harryp^j Bos; (Amsterdam) en Jan deBruya :(Rotterdam);maakte alIes weef goed.'^ Het einde kwam met .een'puntenover^: .wl nn ingvo o r De'Bruy n,(d:e>hie^mede/ zijn goede vorm/ vyaarin hij;dè,.]aat-;^J| 'stc '/tijdverkeert,^ bevcstigdè:AMctfï spanning wachten 'de liefhebbersueeo^J geVechfcAusseh-' Jan ;'de' Bruyn. eh Job/*| Robs,'de andere Rotterdamse;Coining-%® man, af. '"*x Het Panamese" tonkachlp iMö-jf tocarline,,;van'rde.'P.acific*.Trans-"(J port' Lin«' uit San Francisco; groot^l bruto1.8600 ton/'is- óp'- de-,ballast-]^ plaat bij Bath "op dé .^esterschel-?|w ■de gestrand/ Sleepbotenzijiï tor. assistontió/H1 H e d en is geli e èl - n v er-I wacht., van ons' - heenge gaan mijii" geliefde1 man/ onzezorgzame vaderde- hinvd.vader engrootva'd er broeder,', behuwd-broeder .cn-oorn hendrikuepelt "L op-de leqTtijd van 59:jaar. R'dam; 3/Aléi 1947, •>- Fabriekstraat K - 'I Uit- aller naam» c Fam. Liepclt kin_derên^en kleinkindéren De .overledene;opge-' baardin,.: dc rouwkapel- •der O.nderlïngej Róuwver- eniging, iZwaanshals 85,' waar.gelegenheid :'i?' tot bezoek, J '«VI ;.Dc'begrafenis zal.plaats hébben Woensdag a.si op de. Algemene;': Begraaf plaats" C roos wijk.- V ertrek vanaf.' het sterfhuis-. óm 2vuur. i.V-/.- P. VAN R O-S'S E M Keel-, Neus-,Oorajts PRAKTIJK VOLLEDIG -'/fiv'HERVAT I ièprcckuur:'Eendrachtswég - 66. dgls. van 1—^3 uur en .'volgens- afspraak. - 'Tel.2294L ;b.g.g.h. 21015. .WoohHuls:'!Charlotte-' /de Bourbonlaan 33. y o-, ••TandartsBARKMEUER ■t'Óudedijk*55v AF1VEZIG TOT 'WKMIMIII» S/cBEMIDDEUNGSKANTÓOR'- ETR OPA" - 'Postbus ;,70;MWdeJlandnL .ai a; v - ROTTERDAM Uwkantoor- yoorsuccesvolle eh betrouwbare.-. bomlddcUag., i Vraagt; kosteloosuitvoerige .InllehUnien;AT /"Zojuist' geïmporteerd :MStreamHne Canadjan.Pen5,, Hf; 4)40.'- o n'dër - vol lega ra n t i A. ^Conway'*metV gouden pey [t 19^5..^, Mooie' sortering- .V s -Do Organisator van hot v,; heeft ia overleg -met do gezamenlijke exploitanten', van het Lunapark besloten, óm.uit .piëteit voorionzo gevallenen het Lunapark.op '.- i. :v.: ZATERDAG-3 iMEl G E S L O T E N té houden. jwnlÏjVA loten r uzo z p. KLM A'd-RJo Janeiro w ot f6000 Hulslnr. f 6000 Koelen f 3000, Paarden f3000, Brujrnzeelkeukens,* Bontmantel*Zilvervouen, 380 PrachtprUien.. Just. U6fl K. N.V. Lucbtv. Pottwlasfll Box BO». ts-Haxa Koopt b/d KLM. K-toeken, Uitouf, Slgm. Olro 241.000 BjM-J -INxNEDERLAND. -,V: Ifoofdkantoor*" Mathenesserlaan. 194, Rotterdam, Tel. 37159, met 15 Bijkanioren in het land; worden aanbevolen door verschillende .Gemeentelijke Wóningdiónsfen'in Ncderldnö. Vólgende' weefc. verschijnt de Wónlngrullcourant - met 1009 adressen. M"ü verzorgen de gehele ruiling, met alle daarbij héhorerfdo-vergunningen. ,,DE CONCURRENT," MODERNE VERLicHTINGSZAKEN' zelfstandig' kunnende verkopen.' •Tl leeftijd LS'"'jaar. .ieeft'yd '18 jaar.-' - -v j.-v* zelfstandig- filiaalboekhoadfng 'kunnender'yce-," ren; bekend mét steno, typen->eiiz. Uitsluitend schriftelijke', sollicitatie^ met opgaaf-, ge; wénstefunctie/ leeftijd, verlangd; salaris copie' po. tuigschrilton enz.,/enz.,tc zendon ..aan- het 1 Hoofd/- kantoor,'"8.GravendykwaUl60, Rotterdam.' Voof'de Lanóroeelkandife dlenit van de Dlen»t tin Wej» en Werker, wordt gevmgd. .EEN LANDMETER v YAN HET KADASTER- CIVIEL LANDMETER ter «nliteaUe v»o hei.'Hoofd v»n de DieniL f. V SolÖdtioten mojen 'nlei ouder zijn daa*35 J»«r. t.lll.ll.tl.a InlI.ltïInMn H A. Sollicitaties met oitvxrlae Inllchrinren «»n de 2e Afdeling vin de. Algemene Dienst der Nederlandse Spoorwegen 1e.- Utrecht onder awhillne-rin deee advertentie. 'met: én-; zonder; inlevering JUWEUEJtHORLOGO ))tafIHWZBÖT*. 20-TE. 42305d V*/. HOOGSTRAAT i-U» GD05MRNN* reveutlgrd BedertT93l. beglnF Juni dp nieuwe curauAsen 4ot. 'OPLEIDING SCHOONHEIDS SPECIALISTE (vakgroepexamen) ^Inschrijven: v - Hénejroawcrlaan' S2 a, Telcf. 31570 - Rotterdam. ~r~ doöj.' specialiste.Schitteren, de resultaten, co.k voor.de moeilijksté hnarsoorten Vraagtrvrijblijvend uitv. ial. yoar^Inde'a; Academy for -Beauty. Culture -.-j,- Flatgebouw, Ungcrplêln 2, y--Lvtel.- •48241.-.-: UdpcMicuiuA tëbjb (Ili»iEüöiKm-«iHiooBao<uuüPgv *BI NX EN WEG. 195. R'D AM Bijm oqricht- b«*r voor het blcote oog .volvoeren .<le motten- Itrreo hun vemietigead twerk/ want bet zijn de 'larven dir .de too gevteesde njotgaten» veroorzaken in' Uw klccding, topijtcn.-.dckcoj'coï„ TÖLLAR bovot TJ181° en is dus Vhet e a air© p se parut dat DletTai- v' - leen het volwassen Insect.- docii ook do. iarven en de eitjes doodu;-'^ (r da'ól»ow»;^«Öar»f'fwiÉsr^;^4 zem» itof, dla: bot l&MCfaiH flavaor' door r»«d» «n nttan te' vafdafef t V -'^cl Radicale,verdelging NOODZAKELIJK- V T» //l|l Het eeiiige prcpvait. d«t dit ybogU doet, is TOLLAR.^YTanchont,,,f «•br©«l<* do«fi tm m -TOLLAR bevit TJ 181. de aieuwe Nederlao'dscbc Jtof. die behalve A IMCM" PfurwaMUÜBChaVAWBalIng, het volwassen msea óók de moneolaryea eu-eitjes remictigu ffAUI tArS- p0SyjUS 3Ó7 - Amsttnlam-C. BEVATTJ18I het volwassen, insect óók de moneolaryea ,ea-eitjes vermccigu #rewicivs Pojttas 307 - AmsttnlanhC. •/.-• 7?'-vj nl StneS TOLLAR ertrai waar'U motten hunt verwat bint in klurkasr -• L- ft&at» 'lltidint ba.--ï/;*'M.Vérkrijgbiij bij Apotbckericn. Drogist ca. .-' TJ 181 is ook verwerkt:*o.a.-PlTEX-Insedènpoeieó -PITEX-vloeiliear l^jroor hooWkefiondelinq, PITEX-vloeltaor voor Jieren, .PlIT.ÓX-jpin^oiÉS^,/^^^ van Iiixe- cn gewone Cartonnagcs (geen du plex, ruwe <ur rondcar- tonnagea). vraagtvoor dc provincies Utrecht, Noord-; cn Zuid-Holland, Brnbar.t, Zeeland' en Gelderland;-;;. (ook bij ckportcrejidè Firma's), op. ruimepro- visie-basis. Soil, onder No. 7814. A*dv. Bur.- Har- te, Za agmolen drift- 35 3L,: Rotterdam. .- Gevraagd voor direct: Volkomen bekend met de. expcdillc. Niet boven 35 jaar. Sol-' licitatics met volledige inlichtingen, opgaaf lecf- ti.jdj verlangd- salaris," vonge en tegenwoordige .werkkring, onefcr No: 7808, Adv. Bur.; Harte, - Zaagniolcpdrttt 35 a., Rotterdam. ;y V. G;R O O T W E R K;E'RS) '/V-;1/ gevraagd, zowel voor - Dames.; Herea/ als Uniform- kleding.»— Hoogsto» loonklaese. Ann melden J.OS. COIIEN -'ZN. N.V/' ..- ijeheepslimmcrinanladnRotterd.-bm;- ';,;-; SCHOONMAAKTIJD KOERIERSTERTIJD Zeg niet aan vrouw en kind.van ben die vielen', dat boop doet leven - Zonder dit ècop te voeden met u/at GIJ - k aait ooop kunt geven I Heden woéden zij berdacht, die viclen vobr ons ^Jler Vrijheid desoldaten', van land-, lucht--en zeemacht... èn de .'vele onder- grondscbe strijders, .yoor de nabestaanden van deze laatsten is her/ dat de „Stichting >1940/45*' Uw herinnering- vraagt, - Uw idankbaarheid.'.'.-.;en*Uw"daad! Zij gaven vi- geeft*U imaandelijks iets v j;//1 AANGEBODEN: 'V'*1--''1 tegen' taxatieprijs-HUksvorkBcrsinspectle L. A. v,,d;-WAII:>|, W. Buytewcchstraat 149 Rotterdam -' Telefoon 33293-f.-^ 500ste STAATSLOTERIJ kUlsl 4* IWkMpi Msl lMT /i; KX-r-p-noaGVWttn.? f- 'v/y- «jj *!«9l:'/«e ~tssMr;f I21U;J IH—saUTiniMu: tispt: «i«: iet»: ««»-'./•• -./.C,-'-;!Tv--t rrbM«"»fc» T-. ■-!-> 'loiit')ëzi 'laas'; 1213-1220 'tst iHB Uioi-iiJiwu im ^aers jiw ail Mil am r«a JT7S'J7M 32M Wl» n»9 4ï4$"4$81-4466. 4t« l «w 'jim'SS xmsTHiH 1 «W t\te m» ;un -1171 - (117 mi MTO' VOW VZW VJ4S: 9M4 W4S ,'fTOS" ITM.-WU. WTO is»: jum'ioms ion» icTjo iwu hui iiïw.tijM ;un JJHJ IUU'IHM IM» 13AIS IM42 I7Ï0I- 11H* 17145 110117 ïiua'ÏÏS iTm« luóó üöóö'iMM 12s» ucw'ixu irroi- iru iti+s ihui iMjj-uiM !ia9'mi5 twa IJ41S iJwt HSS 'ïiï'JïïSïTïiJJ iJSi t<3M 144C9'14543 14798 1SOM IXZ>'-«JU I5CH ISM4 «3.U 1SW 1»14 ^2 :icai ïuM.ima'iun<1:010 iTou.inu itsia iiJü iinv mis J7i75 iwn. IKM U7S1 I7S34 1US1 1B04J 14313-14414 ISiSI I4ÜJ 11701 IUU 14H1 IWO 4Un 4M» l»1«l IWCO 10313 101M S«4» 23333 »J« ÏVI44 70507 70114 «81 - 237M JC031 J0»90 31401 11C2 UBU 117*, ONTWIKKELENen AFDRUKKEN^ djb'iönen-2 dagen.V:/'f y'-.-: •->?• Bü Wnbiedlngvïotowerk/.'^'^L-.^, j „GEVAERT^:; Rblfilms yertoy^b^ar;||^^ Nojai Afwerk' Aft He* voor Amotëur Fotografie j BURG. 'JMEINESZPLfelN 2; 1 'M;-;TEL^3783]T^ .HOE PRACHTIG.bloeraen ook rijn, al# i- I /-/.ie;gaan venvelken/gooit:ÏJ;^vyreg^ASi1 ;:^'.>s^;;Uwlingerie gaatycnvelken,^hls^^tlw //"kleurlóós ên\vaarworat,H J *>iU 'andere, 'danvèffiUieëfti-ii '"Zvf/m .een^wipi «ader.. kokaii}\i';.^?/^fiiv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 7