LABYRINT FIRMA GEBR. RATH Memoï ÏEmWüQjó Radicjuqt OmRISHUIS Pre fabricated parket INHEI NETTE MEÏSJES Hotels- en Pensions EEN- N fEU WEi TIJ D;:^EEN NI EU WE EfJCYC LOPAED IE VERKOOF BIJ EXECUTIE Heb je nieii wé pan tiert jmiinnènt WARKKEYZERSWAARD PRACTIJKDfPLOMA'S -0;'.5 BELANGRIJKE 1NBQEDELVEILING v UW WONING RUILEN Eerste Nederiandsche Woningruil Beurscourant - -f» naar Uw boekhandelaar RÖTTERDAMSCHÈ BANKVEREENtGING STOFZUIGERS: CAS VAN OS J.DÜMAS GARAGE Rechtskundige VAN DRIEL A. DE HOOP N.V. ERVAREN ELÉCTROMONTEURS Pension „Dé Berken'' Emmen géroutinëerd Factiirist, BOEKHOUDER bleekt witter en,... veiliger! y TWEEDE ZONDAG- '4N' HEI Zaterdag.3 Mei 1947 Maatschappij vraagt. Acquis! tear-vertegen woor- fllKer. voor bekwaam verkop.er le venspositie, .zonder prima referenties onnodig,te re flecteren. Br» no. 2399 bur. Parool. <:L ^elko zal .worden gehouden Dinsdag de 6e Mei 1947 des voorroiddags te 10 ure. ten laljte van .1. A. de Raad pfët ^onetylote Utrecht In het jg pand Vredenburg 64 hoek 'ïfj.VA.- iQlarenburgV:van enigo lp ROERENDE GOEDEREN, bestaande In: ki|yMeubJIaire Goederen, hoor. machines,-een partij cïéctri- r^;. sche komforen, theelichtjes en. 'straalkachels,' schrijfma- ^•ehlues enz.'. - - -,..«■ vb;; De verkoop geschiedt om m contant geld ronder opgeld." !$^:^Do 'éócJefCn. zijn cén uur ::^v;<V^r deb verkoop voor een ^Vvieder fe.bczichtigen. kDo; deurwaarder* MV-? belast'met de executie ,W;;PE HOOG De Gemeentelijke Vervoer. «h Molordlenst, Relnï. glngsdienst en Ontsmettlngsdienst van Rotterdam houdt een inschrijving voor het Huren van Vrachtauto's en Paarde nwagens. voor het tweede.halfjaar 1947. Do inschrijving sluit op 11 Mei 1947, - Insp^rijvingsvocrwaarden en -formulieren zqn van 5 Mei a.s. af ttigen betaling van f 0.25 per stel .verkrijgbaar aai»het Hoofdkantoor, Zaagmolen, kade 18, Rotterdam. Devreugdevolle onf- roeringvan men fong hart Omdat voor Valdeik par fums yar» kostbare luxe-fla cons is afgezien',1 bedraagt de prijs slechb 90 cent per- eenvoudig flesje.. Maar. gewoon hel fles- je,; zo kostelijk dé inhoud I DAGELIJKSE AUTODIENSTEN' naar AMSTERDAM, DELFT cn DEN HAAG VERTREK 17 UUR Hofdijk 16 'RotterdamTeicfoon 42897 eiken, in platen vanar f «6.— per 312., voor vloer en wandbékleding.' Niet te onderscheiden 'van massief parket. Zeer' eenvoudig aanbrengen, - - TOONKAMER: Cl. de Vrteselaan .175b, R'dam - Tel. 32675 NED. VLOEREN INDUSTRIE MAASSLUIS - WONINGINRICHTING STATIONSSiNGEL 28 TEL. 46666 BLIJDORP SPECIALE AANlilEDING VAN AUPIX'G DIVANBEDDEN .HUISKAMERS EN KLEIN ..MEUBELEN - REPARATION PARFUMS n« xifgiood», piMick bezoekt t O kunt kitten tunen gewon# acFxutely'ko IntMn en ACADEMIE-PRIVAAT LES PEX BRIEF. 90 procent van onre curtiatea «laagden, «enriil het gewon* percentage 50 {«.'OORZAKEN-. De Academie telt 16 goepecialiaoexde leraren, onder wie 8 gepro moveerden. Ome eigen leraren, hebben titling in de examancommisate» Uw werk wordt wekelijka gecorrigeerd en 0 krijgt pexioanliik* aan- wijtingen cm te alagen. - v BOEXHOUDEN. ENGELSE- en FRANSE HANDELSCORRESPONDENTIE, Staetapractsjkdiplome.. acte Handelnkermia L.O* Middenatandadiploma, Journatiatiek. Steno. Spaan*. Malelach. - Vraag gratia ptoeüe»! ACADEMIE VOOR INDIVIDÜEEL SCHRUTEUjr ONDERWIJS 4 Luathalttraat 6, Rotterdam SPOORSTRAATU Q>j CS*UTRECHT TEL.21750 ADRESSEN DIRECT TOT UWJ3E£>C.HlKK)Nk/ HEEFT O.STOF? Costuum maken 53,— Costuum keren 35. Winterjas keren 23, Regenjas keren 22,50 VERMAKEN NAAR MAAT M* A. SCUREUnS Gerrlt v. d. Llndestr. 30, BODEGA - BAS - SNACKBAR Intiem Jlaxacas f&aelUg borrcln.gr varf AAN DEN, VLEUGEL HORGEN ANDERS 'M le Middellaadstraat 86 vji. bek- cursus P. A. v'. LUYT Hooldrilt 72 Snélle, succeavollo opleiding cjoor ervaren leraren. Aanvang nieuwe, cursus Dinsdag 6 ïleï. Aangifte: Dinsdag en Donderdag 7 uur Hooidrift 72. *.vv w.b: wegens sterfgeval en vertrek-x r' op DONDERDAG C. VRIJDAG 9 en ZATERDAG 10 MEI a.s. telkens te 10 u.'voorm. door de Notaris mr. DONKER.- 'De veïjing onvvnt vele ameublementen, als Gothlsclié e.a, EETKAMERS,.^Kapitale Riet- e.a. SALONS. 'Bankcamiturcn. SLAAPKAMERS compléét'met'beddegocd;, Frpaie EMPIRE-SALON. Buffetten. Dressoirs. .Antieke CYLINDER- e.a. BU REAUX, cn Dekenkisten. Diverse BIJZETMEUBELEN. Elespdottafel.--WORTEL-. 'NOTEN PORSELETNVITRINE?.Moderne Secretaires. Fauteuils.-.Garderobe-,iLtn-' ncn-. Boeken- è.a. KASTEN. Goede SCHILDERIJEN cn BOEKEN. Friese-Staart-, 'klokken/Japanse Lakpanclenftnet ivoor cn' paarlmoer:* Koperwerken,^ BRONZEN e.a. -.BEELDJES. PERZISCHE. DEVENTER e.a. .Kleedjes. Tapijten, cn. 'Lopers, Overgordijnen,'.GardcrobéS,. Fraai KRISTAL' en GLASWERK, Serviesgoederen, e.'a'. Porselein cn Aardewerk, Keukehinventarlsseh. Gero cassettee.K.' Tafclbe-é stek.' Fraaie EIKENHOUTEN PIANO.merk Jbach. ORGEL .merk Harmonola. Naaimachines. Electr'e.ar Wasmachines.'Linnen pers. IJskast.- Grondbascules.' Ben zinemotor. - Kurkmachincs. Cricks" on diverse Gereedschappen cn Kabels, Moca- nodozen e:a"; Speelgoed. InvalidcwaKén. Baden.' Haarden en Kachels, alsmede JUWELEN. GOUD- cn ZILVERWERKEN, w.b.' Tafelzilver..' - KIJKDAGEN: DINSDAG 6.C cn WOENSDAG 17 MEL van 10 tot 4<:uur. Daü direct opgeven aan de .Deze wordt minstens' 2 x per maandk aandachtig gelezen.dóorVèle andefen, die évenals U» hun,woning willen ruilen. Volledige opname van Uw ruiiwensen f 4.2a per pl. met het recht öp.een abonnement, van f 7.-— pervmaand. Opnamen en abonnementen bij vooruitbetaling" per postwissel of postgiro no. 376S79 t.n.v. Adv_ én'Uiige versburéau C088EE, Burgem. de. Villeneuvesingcl ,34j' Ifotjérdaih-N; Tc!.41300. Witjoudcn' datncs-polsborloce met 2- briljanten en zilveren band. Tegen h; beL terusb. Fa. Boot A-.Pit, Spoorsingel 79; [Eenjarige!; klassen Tmet 'Frans) üls voorbereiding {voor H.BjS. èn U-L-O. Aiin- piflé 'dagejïïks by het Hoofd vder; School ,VT;' M.' RAYER; ^Dj/Spijtyètraat' 7R. 7, INLICHTINGEN VOOR VEILINGEN EN' TAXATIES r'- TELEFOON 22.4.40 X :v#- GÓEDEREN VOOR VOLGENDE. VEILINGEN KUNNEN IEDERE WERKDAG 'VAN. 8 TOT 5- UUR WORDEN -INGEBRACHTOF. AFGEHAALD.-: - NATIONALE FEESTDAG KIVIERAHAL. 8^0 TJUR Concert ^.SymphonJa" Solisten: -Mevr. Ankié •van Wjckcvqort-Crom- melin (zang).-Evert van .Tright (hobo). .v ■Kaarten'aan 'dc. zaal- ten bate .van het Prinses TVÏarfirlétrpn'ds bieden U een ruime sortering - - ERRES, WALDOBP,. vxmi h e:,- BUTON,, e-a. VOL ONDER- én/en BOVENGERIT J OU,- Porseleinen- tanden "eo- kiezen' 2 jaar garantie'. Betaling v.a.71.- per week .SpreekuVen:' lederen dag van 2-^-4-en 7—8 uur. Beh. Zat. HENEGOUWERLAAN. 61 D0RDTSCHELAAN.54 V. De ElN.SJ.E. (Eerste Nederlandse SytJematlsch Ingerichte Encyclopaedic) heeft haar „tweede hoofdstuk", ontslqten. U moot.hot tweede deel gaan zlenl 578 pagina's over zichtelijk ingedeelde'en geïllustreerde tekst, geheel gewijd aande-ontwikkelingsgang %der schone kunsten: taal-.'en .letterkunde, beeJdende^Icünsten, muziek, dans, toneel, film. - "Bovendien 88: pagina's met'enkel.reproducties van kunstwerken, dee|s in kleuren. Voor enkelen •Xj'. 'bestaat nog- gelegenheid op dé complete LU V~ E.N.S.I.E. In tien delen in té tekenen. Mits.:., i k zij er echter vlug bij zijn, want-aan het derde* l i deel wordt reeds hard gewerkt 1 V' Dé-isvftdefzlJÖsc ouders van J>6 de Groot ,r.'; VAN VOORSCHRIFTEN j WIJST ONZE "A'h) v' Aty W'ö* makai bekend.' .dat hun kin deren Donderdag ax.in. - het huwelük treden. De rljtul- gen vworden natuurlijk be- "rteld bijhet .finds 3840 be-; i kende a<Ires:Firma vh. .LI 'V.' <L Kuülen. Gouvrmestraai .20.. tel. 30597, *Voèr Schiedam: -*•1 - RJÜ07..-. /yV.V - CoudiichrB*iigel "79 -Kotteri3am Telefoon 22688 - BROCHURE ;'ry'J- GOEDEREN- EN BETAIINGS- VERKEER "met het BUITENLAND TANDTECHNISCHE, .VINRICHTING PORTRETFOTOGRAAF Breltnerstr. 89b, Rotterdam speciaal, voor. kunsttanden en gebitten. Spreeku,: dag. 9—5 u. Behalve Zaterdags: Taqdh:Beh. vólgens af spraak. Omwerken..van niet-passen'de .^gebitten en reparaties inenkele uren gereed; Tel.38873. 31AURITSWEG 51 TELEFOON 28352 ;VR IJDAGS; GESLOTEN. DEN WEG Gevraa^d 'op. kantoor.'Scheepseerf1 eu;t:Machine- f abri e k' voor'A J fnmistra ticj" voorra'a dfcaartsyateem: SIMPLEX - R.NED_.VLAG j: GERMAAN MAGNEET v UIT VOORRAAD LEVERBAAR DÉ5GEWENSCHT.MET ACCESSOIRES J VRAAGT REN EXEMPLAAR 3IJ EEN ONZER 225 VESTIGINGEN IN NEDERLAND REPARATIES KUNSTGEBITTEN in eenuür'.klaar. Claes -de, Vrlesclaan 21 Rotterdam - /Telef' 37519 „HET ROTTERDAMSGHJPAROOL" .vraagh^vqor^spoedigs* Jndietfsttreding; li EEN AANKOMEND MAGAZIJNBEDIÈNbÉ leeffy'd 21 fcjaar.> Aanmelden: I0-7-j2"uur 'per- •sóohlqkaan/;ons" kantoor ,SchlcdamsesfngeL; 42. leeftijd ca. 18 j: Opleiding U.L.0,, nauwkeurig re. kénenen tgoêd. handschrift vereist. Br. onder Iett. S.M.H: aan Nyght S: Ynn,Ditmar, Rotterdam.' I KUNSTGEBITTEN Jacob*Catsfctraat125, 'N Tel.*'.^3186'.- GREDIETEN..; voor zakencn andere doeleinden' met - en zonder borgen le - HYPOTHEKEN VRIJ'GELD Financiering -van JMachi-; nes en Auto's H. J. G IJ S R E R S Fahrenhcit^straat 249. Den -Haag. - - Op middelgroot 'handelskantoor, wordt 'voor direct ge vraagd'.voer de afdeling BOEKHOUDING E EN'B EDIENDE 'r in bezit van-diploma Boekhouden; EEN JONGSTE BEDIENDE Brieven met. volledige inlichtingen onder motto „Perso neel" naii Bur. Jan'Grijseels Sr., Roehusfcnstr, 7Db..R'dam GUASZODEM GROND, MEST ZAND.. GRIND l. TURf.MOLM DAC IN MACHT vOO* s™*- BIMNtH' tN «UUENLAMOX-- SKOAAL AOtlS VOO» UtOUWKJDOJ, VULCANISEREN - EN; COVEREN VANj t - r.-\ AUTOBANDEN ;j. DE HAAN. rr.'v Fr.- -Hehdrlkstra»t, .33 Kille gentbcre' Tel. 44797 Onwaarschijnlijk maar.toch'waar! v.-'v I* Jongens, welke, op' 14 tot, 17-jari?é leeft'ud -inonze' dienst .kwamen en. uitsluit.endt Lager.Ondpru-ys; genoted, krègen' een'leidende,-functie Vü "v BLOK S M A - R A D I A T, E U ft E N.F A'B R I E K (metfilialendoor geheel<Nédérland) Zij werd'cn^Hoofdinfitrüctéur,'werkmeester/'instructeur,-of "voorman. Deze mogelijkheid ontstond,'doordat.de' jóngens «leergierig en./'doortastend, waren -en, zq;eén goede- scholing'in het^ be'dryf..ontvingen'; V Momenteel kunnen wij opnieujv jongens van 14dot 17'jaar plaatsen/ en 'wèj in 'ons filiaalbedrijf, tó Rotterdam; Aanmeldèbi.eventueel met ouderS.-JagelJjks van 'l0 tot^i.2 envan"-14 'tot' 16" uur .'bij -yr "x BL OKS M A -|'R A D I A T,EU RE'N F A B RE J\i'Filiaal .Rotterdaih, OostzéeUijk 224(Telj 27979)."it' Te huur guv'nagd Garage-^ f ruimte voor- personenauto. 'Cal an d g traat We qtp I e in of .'directe omgeving. Br.; nu.: 24l4,^bur. Het Parool. .ONMIDDELLIJKE VERLICHTING EN VERBETERING ;SCHOONDEKLOOSTEA/T 70-72 TELErOON 38539-ROTTERDAM E C lï P R B T.T I G. E WER.K K-Rrl N G in- heldere, o'rïgeving, dat, is wat.wij' naast goéd loon, te bieden.hebben aan Cand. deurwaarder Lid der Nederlander, Vemügin* rta R^chukocdi^a Adrlicora ■ry:'..'.'Uw Raadsman BÓEZÉMSINCEL 100 Veejnarkx RotxenUm TeL 20105 boven 16 jaar VEEPAKKINGSAFDEELING DER VAN DEN BERGH'S JURGEXSV FABRIEKEN ^.V„ NASSAUKADE 3 ROTTERDAM-. Meld 'je/ bij den hoofdportier tnsschen 8;en 12: uur'-".-" én. bren,-*.- je vriendin .mee. ,tVj asthma, new- verSc oudheid, hooikoorts, branch If Is, èn. moeilijke ademhaling WlLt-EJ^SiAp (Moe^ojkJ. niooKM' ELECTRÖTECHNISCHEFABRIEK WIUIHBESTRAAT 2 ROTTERDAM (L) y- (CharloU, «lndp«n6 lIJ»» 2)*-./-w .•»-V" TEL 72815 6 LIJMEN;. \)J '..Voor 'direet-gevraagd: i. Voor buitendienst en Ubnelc ■voor-Scheeps-, en jlanttinstallabes;- ANKERWIKKELAARS; WERKPLAATSMONTEURS én ELECTROTECHMISCHE BANKWERKERS CONSTRUCTIE BANKWERKERS DRAAIERSN (ook voor revolverdraalbank'en).- I N S T R.U M E N T "M A K E R S (voor' el. meetinstrumenten) Voor alle categoriën.teveqi HALFWASSEN EN LEERLINQEN Mondelinge sollicitaties tuacHen8 Ten 10 uur v.my; behalve voor- soUicitanten< bulten de stad;7 Gevraagd, voor. onmidd. indiensttreding .bjj :grote 'distilleerderij -■ ••'„.Vb;.'' ;s v GEROUTINEERD '-CORRESPONDENT .Ned, Engels en zo mogelijk arfdere talen; vóórts" voor •admbdatr.'WèrkraBmheden:. Br. met volL'ihl.'-'omtrcnt. opleiding-loopbaan en verl,. salaris onder;Iett.'S1R.T. aan Adv. -Bur. NijghVan--Dltmar, Rotterdam; Peiï. RaoioTèlEPoon ligTwil- LEM5TA0 ^CURA^AOj NIETf- v/ERDET^ WEG CAN AA/IJ-i.E.M5T>i.D(MOER.Oytc) CJAOI dTÉ LE~OONS £-5 PI^EK K.E KJ MgVCU RA9AO. OlRecTë VE<SI NDING. (2.1 voORjDE CRIE MinuTën. voor ELKE VOLGENDE MtNUOT J Bosrij'ice, rustige omgeving: str. /water;.centr. yer«^ MeL en.Junt 5.— p. d. Pr. keuken.. Tej. 15S Gevraagd 'op /groot bandèlskantot»; ;-''b -v/vyw",. vlot kunneride typen,'; bekend niét' 'adininïstratiè.' Brieyén onder/noi;2415* 'Bureaus/Het' .Paroolf P U I T. E-N - Vaeantie-centrum MOOI ,-VELinyE ■VolL *iénslon op kamer 3JS,f op zaal1 3 JO.' Pink- eter weekend,,7 en 790. Tenten.m. voll. pens. 19.— p'. w.Pracht kampeerter rein. Telef. 277,Garderen;, I f J A VA ROT EL SoeatdJJk,\teL K. 2955—2038 Uw HoteL Modem comfort frti-iyrrrrrrrmrrrooooc GEVR.A AGÖ. een gediplomeerd KRAAMVLRZORGSTER cn een. -• .■v,:;/.' VERLEEGHULP. rV Parttcnliere KraaminrichtHtg Pülftépleln 25.26, R*dam. 'Gévraagdy op< assuran tiekantoor"- P K IlM^A P E N S I Oh' auceb.Mevr. ,;MILEW5KI ;KoDï>e.lUan61 Bilthoven PRIMA fE K SION, aan e eb., ook gem." te hour A. D AVELAAR.Vóorthttl- zef»tr. n 51a; Patten, Veluwe Br. aan' ito; 4530 Adv. Bur.. Bril, 'CÉ-dé-.Vriese- laan- 23«'. 'HOTEL LA MONTAGNE I BHENB.N - Bosrfjke omgeving, zwem bad. str. water, prima, keu ken.'- '"Kamers - dlspónibél 'K^v/lunterek .jy-k. heeft voor de Pinksterdagen 'nog.kamers;disponibel, rap-; >dem comfort. ItesL' 4 Ia - Carte".Telèf.-227—K- - W88 GBVRAAGD: Êen v apothe kers-assistente. GEVRAAGD: rKasreglfiter. Dr."1 van - Son's Tuindorp 'Apotheek Groene. Hllledyk336

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 8