Zatècdag-3 jMei^p^7 Z^éndè^aair^^-ïir6^I03 consumentencrediet Wonderland is open- V./..'gegaan Volgeiide week; twee ren-;;-:.-;.-3: 'MWfSTERS&yANte. NEDER V 'B ÜRG^zijnïop^het- ogenblik>in Brussel- bijeen-ofri; 'deïproblemen ïe bespijkert; .<tie: saniehhangeri 'l met dey komenae:. economische unie; d crMeJandemCónf eren- ties Misdeze zullen -;in :de> toe- komst- regennat ig:1 wotd en r^ge- HoiidcnïZilzijn ieèni belangrijke ;stap, opyde we^haaiygjoie sa- mênwerking van dejage landen: Een groepje-ministers -tijdens oiiervaasteeK] niaakt het; góéd de conferentie lV/r*ÓRGEN, ZONDAG,*, va|t in; Frankrijk, i.c.' Parijs, een be-, langrijke beslissing: óf Ramadicrs vertrquvyeusmptië 'Ayordt - Verwor pen, of zij wprdt/aan'gcnomen.De kans van -hét laatste isf"groot," om-i dat de radicaal-socialist en' ;en, dé JVERP,,liever zien/ dat/ de -socialist Rafnadier aariblUft.* ">„'v naar tTrairi Maandag; van zeven v: 1-tot^elf Weerbericht Weer: 1200 man naar InSonesie weer bij Hedel in x g^ormK genomen iH|^fe^^/had;d^en^opéxi;:::Cv< Leningvoor -Indonesië Inbraak m ministerie van v ;i/:;marine Eed. on ^Adnt^tan^o Hayenf Hfr Schle'dctm AboimemenUprfJper waefcStcenCpér kwartdal/;/4^^V'ildss«?^cxiummerl ,0^9.' meenachappelöke - belangen dbestu deerd, reneén basis-regïcmentv/iri. het aanstaande handelsaccoord" tus sen a Nederland '-en de Belgisch- Luxemburgse Economische'./unie; 'b Avonds wérd ophet' ministerie .vanbuitenlandse: zaken- .terere van de^buitenlandsc.-ministera een, dinér' gegeven.;. .v yr;./ h "De agenda van: de Brusselse'conw ferentiebevat de yolgénde punten 2}-; Bestudering der voorstellen van de raad 'der Unieinzake; het van kracht worden van de bcpalin- geh die op de conferentJe van Lon den/op 5 September-1944 zijn vast gesteld •/••"Op het .congres van het N;V.V„ dat-vorige, «eek In -Amsterdam ge houden Is," besprak men- dëi duur der arbeldersvacantles en de toe slag diegedurende devacantia ge geven zal worden. Het -"hoofdbestuur.- deelde mede, dat do Stichting van A de Arbeid reeds een belangrijke* beslissing' heeft- genomenen het" .Collego van Rijksbemiddelaars heeftgeadvi seerd de/vacantJe toeslag to'regelen, jp overleg met de organisaties van werkgevers en werknemers. .V Naar „Het Vrije; Volk!' meent .te weten, zou - de Stichting van de Ar beidt 'als, mén komt tot de indie ning van een - voorstel, ony een 'tóe-* slag tè verstrekkenvan.-een week loon, daartegen geen bezwaar heb- •ben.*-"V-. Wat do duur der vacantiabe-, treft,is gedacht aan een regeling van: zes achtereenvolgende -vacan- tiodagen en zes snipperdagen, waar W bet' aantal vaste .snipperdagen, niet te groot moet zijn. Onder de vaste /snipperdagen- worden;ver staan 31 Augustus; 5 -Mei,enz., waarop men vrij algemeen vacan tie ■geniete-De.vaststelling van /deze vaste, snipper dagen, moet worden overgelaten aan het overleg tuséen werkgevers, en werknemers. Dé..veertien xpinistèrs van .Nederland/ België en Luxemburg; hebben, gisteren twee uur vergaderd ophet ministerie'•♦.van Buitenlandse: Zaken; tel Brussel, t.;H van Öo land-' houw-.en;industriële politiek der drie Janden met-het oog;op do;ge-; meensehappeiyke belangen. v." 3) Grondslagen A voor- een toe komstig; accoord - tussen - Nederland en*; de; Belgisch-Luxemburgse Unie. tenlandse ,zakeh; landbouw Ten eco nomische' zaken; ztfn gistermorgen te Brussel aangekomen. - V :fs; Middags óm; vier-uur^werden* zH; door-de Belgische'preraier.én mi- •nlster van >v buitenlandse*//zaken,- Spaak. op- het ministerie/van bui tenlandse zaken ontvangen. Hierna werd;een vergadering gehouden; waaraan vanBelgische zijde deel- damen 'de heren- Eyskensl; C finan ciën Duvieusarteconomische za ken),. Orban landbouw)'DeGroo- ito (economische coördinatie .en na tionale •wederuitrusting)- - en JVair. derStracten-Waillct'Cbültenlandse handel),* bijgestaan- door.-»ambtena ren; van hun,departementen.' Boven-" dicii namen aan dezg besprekingen deel mr. ;B. B.-B. P. H. baron van HarlnxmathoèSJooten/'Nedcrlantls; ambassadeur.te Brussel, .Nemry, Belgisch ambassadeur* in Dén Haag; en burggraaf Benyér.rBélgisch - ge-, feant te Luxemburg. 41;;: -••• v/>1Vr.^.ixiticiteg sprake - De vergadering wa.? 'gew|jd akn het onderzoek der Nederlands-Bel gisch-Luxemburgse Economische Unie- en;in-hetljUzonder; '-.aan -de' amendèmontén-op ;de* conventie-van 5 Septerdber Ï944. Bovendien; werd de landbouw- en 'nijverheidspolitiek- der'drie land eh. in het kader .der ge-; a Tezelfdertijd.: vergaderden c dés- kundige ambtmaren ,der drie lan- den op hetzelfde ;xninister!e.- Tussen beide vergaderingen bestond* de gë- hele middag nauw. contact.- ■'■'l Na afloop,-verklaardev'prof. Kee- Bing,*'adviseur van; het- Nederlandse ministerie-van financiën^-dat do. be-. sprekingen .in^ de" meest vriend- schappelükcsf eerveriopcn.^Domi- nistera: zullen óp dezeconferentie de .grote lönen van* het toekomstige handelsaccoord.-tussen' dé"* drie lan- ,d.en uitsüppélen; die daarna 'dooi de technische. commissies in' dctmls zullen .worden uitgewerkt - ;De; ministershebbenBesloten' ih vergaderingen re gelmatig te houden." - VÖf Ncdériandsoiministersr.C.'G. w. H. baronvan> Boetzelaer van Oosterhout;;'dr;;G. W- AL. Huys- mans, S. X».'Mansholt, ir.'H. Vos en prof. v P.\ lüeftihck, respcctlevelhk ministers vanbuitenlandsezaken, economische zaken,- landboiiw, vér-' keer en-\vaterstaat en financiën; en: vier, Luxemburgse ;ministers: Du- pong, Bech, Margu'e en" Schausi res- pecuevelhk 'minister-président bui5- -..Op dc\'JS:Mei^cnioönslc//mg", in Jtoymans; zal deze mooie maquette van het}.ióekómsiip^ Lcuvehavcnccntrum sfèrk 'dc.aandacht trekkenf ,j Op de ypor^rohd-ziel mcri'de Blaak'metde sluis, dtc thans in aanbouw is. Dé Westzcedijk (rechts). Is hier een brede boulevard; niet lager gelegen toskadè»; Op-^dè pieren Van dè'drie iristeekhavens zullen dc loodsen vet' rijzen'; zoals-Mgebceid^Langs^ de Maasboulevard (op de 'achtergrond staan -, drSe^ kónloprfhts metaansluitende pakhuizen, ,Opde Maas is de ^têuw Amsterdamyztchtbaar, - -'v-.f-y Er zjulteh echter nog hcet'wqt jaartjes verstrijken,- vóor'dat de werkelijk- Huid' met déze-mèqücUc\overeen zal stemmen-v ;'A u; Op C JJei ia-s/zulien' de' waaMe- bónnen 00; en iO: van hetconsu- meh tenc red i etwor d en. gel dig ver-, k 1 aard .Dit, iiangt samen me t h et feitdatkortg'eleden.nlcuwo'tex- •tioipunten 'zij n.a ah ge,wezenzódat ;de crcdietnemers thans imeje Re- .lègênljcid zijn dèzè to besteden; '^Het Iigt* in d e b eó ó'elihg bin nen- kort ^'cervènkele'bÓnhon aan'J té .wh'zeriJDVbehóeftèvöóraanschaf- fing; Uqet zicH het meest'.goyoei eii 'in;ypor-;cn n&Iaar.Vzödat ha deze bónaanwijzingen -)eerst tegen 'het najaar ppiiieuwbónnen^zullen, worden/gel dig"'vèjkJaard. Na toespraak Van pater V.É.. y. d. Velden P;. C. J.;Meivoorzitter der bazar-coin missie, do .heer Hamil ton én burgemeester- J. W. Peek, heeft de laatste*'Vrijdagavond'dc deur'iraar.Wonderlandwvijd open gezet voor allo Scliiedaraincrs. die. het St. Franciscus-liefdëwerk een warm/hart^; toedragen. .Wonder land is liét;inderdaad /.daar,in het Dón Boscohuisaan de aLnge, ITa-: yetw lict 'is een \spróokicvanbe gin - tót- eind dank zij."het"kunst zinnig taldirit' van; de .gebroeders Hendriks.Het is zaak ..dot ,.gc èén v.ol 1 beurs; ïueoncemUnaarWon- 'dcriand, Óiii u\y-* geluK ic' hépi-oe- ven' ón hot- draaiende-v rad*, mot 'sclnjfschioten 'en touwtrekken - én wat ;;er ,al nièer',1^beleven yalt r 'VrUdag was het weer een' „goeIc" dag: voor de manncn van de Slledrccht. Uit Öc ëerste imoddcrbakA die^'s middags werd geleegd;, kwamen zestién góudstaych;tei vooreehUn,,jiit de tweede elf. De laatste staaf die gisteren uit' het troebeIe «'atcr yan een .modderbak .werd*.opgevh, was, tevens ,dc lOOste,':Óie sii^s I Januari 1947-is gevonden, o' j /.■V'"-.- ïn; debönnenlijst /die^ volgende week wordt* bekend -.gemaakt, zal een. bón voor twee eieren, worden opgenomen, v - "D.èzo bon aanwijzing zalvoor alle* leeftijdsgroepen geldén. /Minister Nchcr;heeft tjjdcns een bezoek,;:dat hU aan: de geteisterde- gebieden 4h ^Noord-Limburgbracht; meegedeeld,.'dat een ivolledige ver-; gpedln'g.yan ,do,,,.Kcledcn oorlogs-: Kchnde^inet-totdo "onrnogohikhedeh behoort,''hoewel ;hÜgee»positloyo toezegging; kón doen. Ondanks tiet, nntzaggeltjho tekort aan geschool de. bouwarbeiders zal- do'regering filet'overgaan tot Jiet'Instellen van; arbeidsdienst plicht'in. -welke vorm ook. -V"V;: f..-."-T ;Hy stelde zeer nadrukkelijk, vast datvde wederopbouw niet los gezietv kanwordenvan dc' landspolitiélc, de verhouding tussen de import én export is niet altijd in overeenstem-- ming. met debehoeften van de we- déropbouw.- J: .V-:' Deministerlegde er.de nadruk op, dat 'men, niet Alleen.oog moet hebben voor de woningnood, maar: tevëna de belangen van' Industrie en instellingen als'ziekenhuizen en scholen enz. onder het oog moet zien. H|j onderstreepte dc.door veïv; scheidëné burgemeesters in een ver- gadèring» te Nëmegen n'aar voren gebrachte 'wenselijkheid yan gro tere* bevoegdheid voor de gemeen-, ten b|j de wederopbouw, maar kon geen concrete "toezeggingen doen. Het- jeugdige "sla'chtoffer van dé- •steekpartij in de Oleanderetnat, ;E/0.t%iRakt hct'goèd-; /zp "*deèljló:-dc politic^^^onö^mède*,; Z ij n Hoés f in dv wordt s t epqs'; hcfer,: .Désleek; twerd - ihciri /gei ukkig juist; véi-" genoeg onderlict/hnrt ■tongebrncht -om, geen. dodelijke 'afloop tciv gcvolge fê hebben.;- D<f dader, de 16 'jarige C, E.; is vanmorgen haarbe/Huis van- Be waring overgebracht, f nog' i pog in gendom zij r/rcoa f i tica'ggQrihg münistische ministers; niet/ suÜcn'hf treden?'(óp^wteijkc:: Hasiszü hun medewerking .hebben verlengd xs niét bekend) en Zóndaq- morgen "zal de' Asscmblée óver de .verbrouwehskwë8tie;'iiióëtes stemmen. ,w v» waarinde "Communisten grote; in vloed- hebben, besloten onmiddellijk een "verhoging van '10 frë; per. uur op de ^productiepremiés ;té;,eisen.De eis zal vandaag aan de werkgevers worden- voorgelegd en - -Dinsdag wanneerhun Tiemlssing ;bekend Is, zal; worden overwogenhoe te han delen.' /Naór word taan genomen, zal! een. afwijkendehouding 'van- de werkgevers leiden tot een-algemene stakingvan ;de\300.00Q s taaiarbei ders in.ParHs- en-omstreken;"-'-'.*; -Laat ér ditmaal... geendubbelzin-: nigheidz|jn,>zoaIs 'enige weken ge beden \b|j de kwestie .Ixjdo-China, toen de conimunistischè ministers de1 regering steunden - en >,dé. cofti-. münistischekameriedenzich :.'van.', stemming onthieldcn;*-zei Bamadler gisterenin' de'Assemb|ée.- De. mi-, 'nistëriële solidariteit gaat yoor, al-v les en dat zal- zo bl|jven.' Ik. doe een beroep opvallen; want het 'lot, van de républiek staat'op Het spql. - Als de-Assemblée v.het mét .me- eensCisilatenwe; dan", 'op- de Inge-, slagen;wégvvoortgaan;; 20 niet,-laat dandemandandérsdeverantwoor-- dèlökheidovómemcm'V' v:l^ X H|j; Herinnerde; er aan, dat., "de* vakbeweging' zich er vorig laar: mee* accoord -heeft verklaard, dat-er voórTJüli-gëèn verandering in de ionenw zou A worden gébracht. Een- val vah de'Xranc? zou de import> ernstig in gevhar brengen/ wat z|jnS terugslag, zouhébben op ;ae voed selvoorziening.-: Het; volk mopt dé- waarheidwetenen hét1 gevaar; bef seffen. - :.'v,:,dv H|jwerd luide toegejuicht; be halve door.de communisten.* Panjs iop .kbokhitfe Aanblijven i; betekent; dat r Rama- dier.'zijn partij - zal ^vragen terug-' te komenop hét:, partijbésluit'orp al-, leep "aan een regering deel te! ne men -als 'de communist én "meedoen. Zegt. de: party ja bpzyh verzoek,- dah zal Ram a d i er - eén nieuwe!- re gering zién. samen.te 'stellen-zonder; communisten, en dari .zai Ramadicr de. economischepolitiek van loon stop en - prijzenvcrhnglng. (door Lé'on Blum in- Dccémtier '46. begon nen); vervolgen! zijnde 'déze voor hem. deenige weg om- yit het- fi-'- nancieel-economische moeras-te gé- naken, v--••- Alaar *in dat géval, zullen de com- munisten. die woedend zijn .over de loonstopen'die in ,de .prijzenverla ging gcèn heih zien. omdat* zij- .tot-, dusverre weinig heil heeft iopgelp- verd. ;de; staking-bm-!oopsvérhoglng aande -'•Rèriaultfabriekeh Uitbrei den-!,raet allerlei' andere stakingen (hef'communistisch vakverbond" telt zes ;.mill ioen ledenen die stakin gen zuilen,-Frankrijk.weer'*.-eén V De directie van de Rotterdamse Electrische tram maakt bekend dat op ;de nationale 'feestdag; do tram- en autobusdiensten, van 7.00 tot •23.00 uurzullenrijden. Vrijdagmiddag Vertrok de «In- dra poera"; met' een tro'ïpencontin- g'ent van 1200' man-.aan boord, waaronder** vijf reserve compag- nicn infanterie, 'een detachement van hetK.N.I;L.cn technische trqepenaftleüngen van/ de vijfde en zesde jnfo.ntcrie brigade/naar Indonesië. Üe^^New York-^Hcrald^Tri bune"-schrijft/ 'dat/ als /gevolg" van h'ct succes vaii -de^ 'uitgifte der. Noorse lening van-10 mrl- .lióéndólla'r de Amerikaanse belcggingsbank-icKi op het ógên- blik ernstig het plan in.! over-, weging nemenoip- een - obligh? tielenmg vande Nederlandse iegering/aan de markt te. bren- gên. JEr^zou sprake zijn van een obligatjclenjngyvan20 ihüiióen dollar "op betrekkelijk' korte ter- Grote'metaalstaking Vooraanstaande communisten wensten ziehier niet ovqr uit te la ten ofdc party. Zondag voor of te gen zal. Stemmen.*: Het. kan* als "Vast staand wordenaangenomen/- dat',* wat ér ook gebeurt, de communis tische ministers niet-zullen aftre- -Empl oyé'svan /de .-RenatiitVa b ri é- ken hebbem besloterihun staking voor"loonsverhoging- voort te zet-.: ten. Er. waren 11.354 *voor' en 8.U1Ö tegen /voortzetting. In totaal sta ken er ongeveer 30.000 arbeiders,, yan,-wie er slechts .21.000 aan dé stemming;deelnamen.' Xn navblging - van do Rjenaultfa- brieken hdefédé 'vakvereniging- .van arbeiders in dé Ijzefr en staal-, industrie,, die. 300.000 leden telt en STAATSLOTERIJ Bü 'db trekking ojpf V r|jdag 2 Mei vielen do", nummers 6261* en 21401 op ïoooJ-*. V Voor het;.eer8t slnds'de lqwÖrweg-/"!. staking, heeft gisteren, \ycer een trelh'M vnn Utrecht nóar Eindhoven gere- Si den.;,Het was ccn; versierde Dieael/fS trein, die de herstelde sp-?orbnjg" bö Ml Hisdel inwydde.en, daarmee"de laat-/'/ i sic.door de Duitsers vernielde^ver'-^^ binding tussen 'Jiet' Noorden en -hetzij Ziiidènvan Nederland weer'-.tot^l stand bracht i Da tretoreis .werd'.een/trioiMtochtiiï5? in!alle ten -Zuiden van Hedel;gele-h>J5 gen- stations, werd de rfeest-Dieselw met .enthousiasme :bègroet: i;.in Den/j- B oi ch, ,V ught én.Boxtelheerste éénw1 stemming Alsof 'men^voorde twee^ ;kecr bevrijd/was, en* - voox-datde"!# trein zijn tocht néar^indhoven.kon^f vo°.rj2etten moesten' dé meereizende:^ officiëlepersoonlijkheden veel*bul-W dcbetoon'in ontvangst^ nemén; Mcnauwgeven.-- H, Aftreden betekeht; een! communis-, tiscbe 'Worp/ haar - "de -imacht,' -."en r daarvan 'z3jn dè /rijk-gé^chakeerde niet-communjstéri 'zo' 'afkerig,*.,dat- zij', met? man: en* ïitacht;.in - het ,ge- l^^/H-vweer zuUeh: roepen om hét .te ver-, hoeden." De./l Mei-betogingenheb- ben hehVgewaarschuwd,: toén*., een l'-vZ// v vier/ .kilom etfer-Iangé 'sto et', n aar yd e 'Mde-la i'.Concorde'; .trok ./onder geroep van --y.ThbreZ' aah v de. Imacht! Zet-.De/lG.aulle bU in een museum!" én ,,84.00ft - francs is.; te .om van*rond! ,tèkomen!' !<10.000. politiemannehi- móestende, i 'r'-4 ordehandhaven.-, - dé; Zondag -het 'Kamervértrou-.. /•/Kv/:/''v'/..*wen;:'séhé)ikt.,'Aah ^Ramadier^'is;;. de. K*-*':^i#!i'y-'c?iisi8yqri /vandaag <,nó£ niet; bezwo-; omdat/ér/nóg*: gewacht ^móét- górden'? tóp;bovengenoemd V party - IJesIuit' van de! SFIO; ënomdateen'. |y-j/jv|Sv/.:;-wilde stakingsgolf! nog \van invloed kah*; zyh. 'Maar/ ook/ omdat.-.- ceii li- als ./de .gbüverneurj? yan- -v dó ji/er^t^J;;;Banq'uetde-France'wederom* 2Ün kan :,verhèffen.yin '-het^rtimoer,' 1door'nógmaals vRamadier ;verma- 'ü&É&pyM benrvoet by "'stuk,-' te tbéüdeh: cn-.niet ^/«^^^Vbezw0kon?.voór ^ènlgó - loonsvér-; ^^^^^J^°{?i?^^aar;daht;inflaufe»öhveiThU/ deiy k 5:-w.ordt-/ zy ndéde :ikoers van i franc n.fét- te* handhaven,- 'éokV'Tqpanhihg.' biyfti :ria Zon* ^^'*'1aliqéh'::bii/dë-t socialistén:.:.dié Jrapfa-yk/willén reddem/dóch-, ook- de/: comihühisteh, l;';dié. all erlei 'elkaan,Yaf)vcgén/ -jm- /meent -• dat^ de' /omstandigheden' «ï'-v Ministcr-pfKiiclpnt-Bccl en .minis- tci.fi Jonkman z jjn fh eden mó/gen1 vroeg V; per* K.L.M .-vil eg tuig/, naar Indonesië vertrokken./- y Evenals, hèt vorlgé, jaar zullen de biöscopen op S Me! de;natio nale, rouwdag ^-nal8 uui* gesloten Br. VanOMtöók heeft medegeöeelö» dat hü, -wannéér b|j voor. ccn kort bezoek in/Amerika: Is,besprekingen zal voeren .over een Amerikaanse Ier nlng:.vóor'déwederopbouw van In donesië. Hy 'dacht;dat ongeveer*300 mülioen dollar nodig zou den x|j.n> Inbrekers hebben via cenrgarage risfernauht/tóegangyerschaijttot, net 'lAihisterie .van /Marine-in,: Dén; Ifaag èh hebben^daar een brandkast gcfreeërdwaardoörVHiinvén: buit van f 180.000 ih. handen, viel; /Het bedrag; bestónd gedeeltelijk/t nog uit te betalen salarissén aan', gede- móbiliseerden. /- De Opdracht V O 1 mijn. - - 1;.', .Wecrsve rwa chtlri b gel dis tot Zondagavond: 'v,Plaatselijkochtend mist, -* overigens wisse lend bewolkt /met;.hier en-daar., nog enkele re genbuien Matlgof 'wind tussen;:; Oost,eo Zuid. Hogeretemperaturen. V \Va o rn e mi n gen te Rptter d a m heden- morgen'fl.-IO uur: 'Luchtdruk 75B.1 kwind oJc.Ö. .4; temp. 10.6: m'ax. tcmp.10.8 {8.40 Jhedenmor- gen);'. min., temp. 5.4 (8.40 gistermor gen). /Weersgesteldheid:. Zwaar, bewolkt. IJsseikóp—Maib.Haven'- 280: Malb; Haven—W. b*.Duurstede 275; WJJk b. Duurstcde—VreeswUk 230;. wsseikop— Doesburg- 225; Docjburg—Zutphfcn, 250: ^.sr,-if'*v *•- ,.t:: -'v-v V' -Vv;/ bp"** -W1» 5i*&*C ••••',- ^r-y-*,4 J - V. '.V •.•'-.•■ N !'<yVV-«*« - ^r* t >1 A meer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1