HET ROTTERMMSCH PARGOL ^G^turedi yérdr^ nïet ÏÖdohesië gé^eöét Socialisten accoord met Rairiadiër 's béslürt YöEpsËgf: r ..xw m Benelux-pvëreènkoinst vóór 1 Juli be^ Rotterdam heeft een slechte beurt gemaakt Y If I! Ül m Ir. Cramerin de Eerste Kamer: Bczwareg tegen afschaffing van achtste leerjaar Gymnasium Jblijve intact -•/' Glasgow wórdt' ^uitgezonden Boter voor kinderen 1'-'':van 5-14 jaar PA R O LOS CO OP Weerbericht. ■M§m. Nedér.landers strijden om petroleum..-. Kleine meerderheid voor premier gaf de doorslag Socialistisch; kabinet thans onmogelijk Landbouwpolitiek gèepördineercl Weer postpakketten Tolunie in vrij onbekénd Méér dan helft weet cr .niets van Vreemde' vliegtuigen boven Griekenland .jBarendsz" dit jaar weer op reis HI JBRACHT ÓNS Groet] van; generaal Galloway* Oplichterij rond „België-Holland" Protestentéf éii'destaat 'Pasoendan Duizenden gasten kwamen te 'laat in het Féyenoord-stadion sa/ Verkeerschaos in de tuitnéltraverse .Guracaos;,,gezant'; naar Den Haag Beel én Jonkman te Batavia";'./, Opnieuw heftig debat over Joods Bureau* Knip'.brbodboimcn óp'! juiste'wijze af! - :B^y\////v Béd. ea'Adm. tong» l-Vrven 141, Schiedam ;YDd. ^300 AbonnsoientsjiriJ* per ,woak 31^ coat, per kwartaal 4.—loiae nummers' 0,09 "Woensdag 7. Mei 1947' .Vrij." onvèrveerd Ullgov» SUchtlng. «Het Faroel/— Piftglro*. 3?8M* Bankiert 'AntterHcmschs Bank'., l. .Setttiiom ~i rb rireeleuti B^de Vilei v:'' ri. Hoofdredacteur! Th.: Ramaker - Zevende jaargang, Nó; lÓ5-Y;,j!/ iD© Eerst? Kamer heeft gisteravond een beglVgcraaiUÓTniét de behan deling van do begroting voor Ondcnvijs, Kunsten en Wetenschappen. De voorzitter, prof. R. kranenborg drong op spoedige' behandeling aan omdat de minister dr. Gieten deze weck naar Parijs gaat. ."7.' Over'de zender Hilversum I zal Za terdagmiddag van 1.50—3.55 uur een reportage gegeven wórden van de voetbalwedstrijd tussen het Britse elf tal en de'Rest van; Europa. Dè' heer 'Ir. A. van Emmenes Is de vcrslag- 4 gever/Dc uitzending zal verzórgd worden door. de Vara. Y Morgen een zeepbort.' /.'Mórgen, Donderdag, zal een bon "voor" harde zeép wocden aangewe- - zen;' Oni;oorziene 'omstandigheden voorbehoud».» zal óp 22,Mei écn bon/voor zachte'zecp "en op- 6'Jun't .'een óon-voor waspoedcr' cn soda bekend gemaakt wórden.'.' In.do aFgëlop^ wintermaanden een. enkele maal voor personen bo- ■ven 4 jaar het.'.hotprgedpelte "van bet vetraiitfueh vervhngen ."door margarine en'.of vet/. r.Aan^de'C-gyep V (kinderen .'Y**an *5—14. jaar) zal roin.of (heer ter com- pcnratiV vonrlopii* meer boter wór/ ''derf. gegèven. ca wél clko veertien dagen"iin totaal"250 in,plaats van 125 'gram. Voor 'deze-'groep''-besta'»l bet -rants'ica de» volgende, jveek dip ü|t 2öó gram hotfer en 250 pram, "inarga rine' eii/nfvet. •-• ;*.'Vöor" devuuilëreV*' («cftljdf groepen» zal voorshands gcuii wijziging lii 'H bestaande vèrlioudtnp tussen boter, en in.i rgn rine w.- rdmi nuetijyobt liet smeden van heet Uzer. KOEL EN KtAAR zlet .de Èn- •gelsc ■critiek' de gebeurtenissen, in -Frankrijk. waar alies gaat, goals, wij het Zaterdagavond voorspelden:. Koraajdier kreeg ccn. grote ïJVcerdctr held', voor zijn vertrouwen smo lie (30U, 187, 60), hf] vroeg aan staat^- - hoofd Auriol dc vier. onwillige, cn aan hun zetels klevende communis-- - tlsche- ministers "te '„vervangen door andere, hU ricp.de zijnen op om do' economische en'dc politieke moci- Ujkhedcn.-'ogenblikkelijk te ](jf-te gaan en in ac overzedse gebieden,' met namé in Madagascar, h&rdcr aan.tc pakken: „De geschiedenis van Frankrijk begint een nieuw .hoofdstuk",- zegt ,dc Times, ;..dat over Frank rijks no^ litieke 'toekomst beslist.*.-Ramadiur moei parlementair cn .constjtutiö- ncei: oplossingen voog' dc ;mocUÖk- heden', vinden, anders wordt gene- -.raai De Gaulle met-z'n snei-wasscn- öe RiP.F^, dfc al. meer dan OOÜ.ÜÜO lcden'tglt, dcgcen die met* het been heenloopt".-'. Een nog bcterd oplossing- achten enkele ahderc-bladen, zou zjjn. als De Gaullc het niet-aanstuurde op verdcpldheid.en een strl)d-rom de macht, doch ,tot samenwerking-met dé gemengde rcgcring-Ramadier zou'komen- Andere filosoferen over de be weegredenen die dc comniunlsicn kunnen hebben .gehad met hun crl- '.sls-forccring, én of zy-nu staklng- na-staking zullen laten4, uitbreken 'om-hun loouvèrlaJigens kracht "b\j te zetten: '„achter zulk gewoel", schrijft de Times, ^grijnst.het spook van een burgeroorlog, en dat- gc-. vaar m'oot ondervangen worden". Dit laatste'kan. Door. Ramadlers 1 onwrikbaarheid.'- Maar ook_ door iets anderfliwant «de \3.G.T. .'komt* •VrHdagmorgeh bij Ramadicr op bc- «zoek, .ojn-nog.cens.mct hcm.tc pra ten; nieuwe ministers behoeven dan nog niet aangewezen tc z^n; loons verhoging kan. worden vervangen» *door een systeem, van proaucticprc- 'mies; een sociallstisch-communi3- Usche breuk .heeft.op dit-tydstin dieper consequenties dan wlq ook vermoedt; en wat hebben de com-, munisten aan-het voeren-van een onvruchtbare oppositie {want .die hoek worden zy ingedrongen)" dfc zich zal tr&chten tc rechtvaardigen met^staatsgóVaarlflkc gevolgen? vtyaartcgenover de meeste andere meningsuitingen 'in en - buiten Frunkrijk -adviseren: „Ramadicrt laat-Ie', niet verleiden tot een com promis:! 'de Communisten hebben IHd genoeg gehad om practiscn mede te werken tot-heil van dé arT 'fceidersklas9«Sen tot - .redding* van het landde scheiding worde nu maar definitief;.'schuw de -str\jd niet die onherroepelijk voor de deur - ataat. Als ooit heet tjzcr-geschikt was oin gesmeed te worden, dan nu toCh'zekcr het Franso.- Smeed net. AANHOUDEND VRIJ WARM WEEIt Wfertverwachtlnp,' celdiD '"'"'I lot'Dondcrdacavond: v vrU heldere nacht 'met; op slcchU enkele plaats-: sen nevel; of- rolstvor- mUiB. cn- zwakke wind. 'Morsen overdac: lets toe nemende .wind tus»ei» Ooit cn Zold. Over 'het alge- --nieen ronnlr' en r' vrij warm >.weér, met ln-.de aatalddas ttJdeUJk ;»vat meer bewolklne, doch hJJ- 1'.'. ni nereena faulenvorxnlnB- De heer-Barge (KVP) opende de rij sprekers, en-toonde zich ter 'genstander van vernieuwing van het gymnasiale- 'onderwijs' in - de geest van het rapport-Bolkcnstein. Tteauctfc' van dit*onderwijs tot;'vijf jaar-achtte .hij een groot bezwaar, ,.Ts het avoar", zo vroeg hll dc mi nister.. ;.dat" een Koninklijk Besluit in voorbereiding is waarbij hcLwls- kundc-ondenvijs .voor gymnasium-. A. zal wordenafgeschaft?" Schier1- aJle onderdelen.'-yön dr- Glclens begroting nam'dé heer Zé ge r I n g Ha d d éf u (Vrijheid' onopioc .loupe:. .Vooral;, pleitte nu voor bélorc'sport-beoefening* op Cé lagere schojen *.on tiUbreidlng van de inspectie voor de IlchnmelHke .onvoecing. trrwijKde minister juist 'olarincn heeft deze In té krimpen Erkende - sportverenigingen moeien meèr subsidie hebben'. Zowel hij als ir. Cramer Arbeid' bleken te genstanders van afschaffing van ,h«?t achtste, leerjaar en •.vermindering van "het aantal lesuren In'gcscble- derjs oo.het>gymnasium?Y - Ir. Crnm.er vroeg de minister wat pr gedaan wordt.om kinderen- op 'te sporen/- dje aanleg- hebben voor; verdere Etüdfe, doch thans geen kans krllgcn hunv-talenten Ie .ontwikkelen Hij pleitte, voor. hetere •selectie-.'van leerlingen" voor bet 'voortgezet onderwijs:"* Nu- Lincgadjati'-.getekend is blijkt "hét éliiltph- A'nn een cal-. 'turefe. overeenkomst .met Indo-' nésie zeer, Rev/cóst..zei hij'ver-. éler.Men- zal "meer belangstel-. .'•Uiig In ons land 'moeten kwe-' kén voor *,dè Indonesische rul-.' 7 tuur. Tèé '.clrtde dlt'te bereiken is invoering van hét- Indóoi!- 'sisch'als. facultatief leervak 'op -,- mlddllbaré scHoléh- belangrijk»: ÓoP; openbare"l'ëesza len' ;kdnheti daarvóór" góed ^werk--' véfncHten;': V De;" hécrv Van >,Vé1thpven (KyPJ'. brakebn.-lans .''voor.,'verniouwéie 'vanXhetVpnderwijjs; Hijbetreurde- het,'dat het., katholieke/ tüdscbrift; ;,De Engelbewaarder".; datr^7: Jaar: garjeen .telde; nn' de bevrijding niet meer mochtVverschijnen orndnt er geen papier voor. beschikbaar- was.: terwijl dé neutrale schoolkrant in bondêrddulzenden ;e-Ncmplaren Jgcr. drukl.-wordt, t 7 Dobdstraf voltrokken DeKoninjin^hecft, afwjjrcnli schik( Jnp het gr.itievêrznek van A.' Harreiimiïée, tnt de' d.ooilsiraf var-" 'nnrilêólil bij. senteptie va hetB'^ zóiiiler fïérechtpliof te Amrterdam.' Hct rfpó'IvonnIs ts Zaferdagnch teti«r. i*olltoküon. Harreboiiieo woonde' te Vel zen. »*as lid'.vnn-tie - N'SR en'té Ams.tér- «lam.als inspecteur van politie'ge* Ücfoclieeiü *hy «fe .^icherheidspolf zei":; i n w élk o jfitnct i eliiina u wea- riimiwcrkte" nej ue 5.D.- HU nam zpll'* aan arrestaties«diel!en,inartktö.zicV nok.'schuldig .nau jmifihandeling.:. Voorts leidde hij fn,; verscbéldenp plpatien in' Noord:HolIand ;huÏEZoe*v kingen^rTaHozeh./vlelen.'vdoor^zijh ilógdóen.- v'; r\- Mv,;Y'JW „Onder-voorwendsel van gc- biedieiscn, zijn de' Nederlanders in Europa'.oe strijd om petro leum begonnenschrijft „Der Aforgen", een. liberaaldemocra tisch blad, dot onder Rüsj/sche 'contróle staat „Dc Nedcrlan- dérs liewercn, dal zij slechts cor- rècties van1 him.' grènseisen. In werkelijkheid- gaat- net echter'om de olierijkdommen^ yan ;Ecms- fand, dat zij willen annexeren." Ilct~*iad öefoogf, dat de ollc- vindplaatsen hr genoemd gebied de belangrijkste: zijn; die' in de hop van -dc. laatste 20 jaren io-. Europa zijn aangetroffen, - Faas Wilkcs tn actie. Schjvcnaar kijkf angstig naar.jde ba!, Wa{ goal cr - m$e gebeuren.'r4' .1 ("Van ónze' correspondent)' PARIJS, .7 Aiei. -— Dë partijraad .van; de S.FJ.O. diceftvna. langdurtge discussies besloten,' "dal dc socialisten zoqdcr de 'communisten aan de rege ring .mogen ^blijven - cn dat: de^ com munistische. ^minlslcrsA dlc-/ Zondag ontslagen werden;- /door. leden .van andere 'partijen 'zuljetf wordenYver- vangén. Het l(abiflct"Ramadicr'ii5, dus gered,Y'V Het. besluit.'werd na .heftig verzet Van;de'.tegenstanders.van dezc opjófié sing tenslotte::oim,. half 4..des' naqhts genomehmet 2529 tegen 2125-slêm- 'men. Uit. deze; stcnurtcnverhoudmg kan-men dc 'grote ycrdceldticid' in-dc 'socialistischepartij ailezën cn tévens de' - ncttligheid van'. fict dilemtua'. waarvoor zij zjchzag. gesteld.'; ;••-. 'Y Door sblidairitóit-met.dc 'com-*.' •munisten immers 'zou zij dc' dnor)- Blum^bcgonnen prijsverlagingsr 'poliliek cri' dê.'sfahilitcit van -dè,} .franc" in gevaar-hébben, gebracht 7 -.Y-Ydoor, zich; tegen- d.e.:cornmii-/ %'f, nistcn,Y-tict,, .vakver,bond f; cn - 4Üé f Tstakëndè-arbeiders^éstcllcn wijderYzij'zicIbwcdérom.'mct een'7 vi?.bê|angrijké '/en'naar velen" vre- "Y.zert,'b'ésltssëitdcV stap.;-yan"de arbeidersklasse,'-, waaruit"zij is voortgekomen." /-1 -f' ;'.-vv -. /Maar, moe li ten '»o v cr w eg in gch yan (acjlek: liet aftreden;vati'.het '.kabinet doen!\vérk:czcn ^enfditY'was/ de stelIirig.vari^de'Tsccrclaris-generaal ;Guy.jMollel in het-belang dés lands' •moet dc scheiding'van dè communis ten cn .het*aanblijven van. Ramadier worden "aanvaard èn.hièrmcde heeft 'de zienswijze van Blum en Ramadicr, dé overhand gekregen. Een stroming jn. tlé.partij".blijkt:geporteerd"- té zijn Yóor eenderde oplossing: 'een homo- .gccn sociali^tisch kahinet, maar Blum zctte qiteen.'dat de .voorwaarden, die ecu dergelijk, ministerie in/December van"*het' vorige jaar mogelijk maak ten; thans ontbreken. .Laat in dc nacht .wist Ramadicr een aantal wei felende afgevaardigden -tc; doen .om zwaaien, met een hartstochtelijk be-^ roep; op hun nationalitcitsgcv'ocl; - -„Als 'tfe' partijraad ;hesluit, dat- 1 het kahlnét moet aftreden," zcide - hij. „dan zat ik het ontslagbesluit Jekënën; ihaar tcrtvijl ikt,teken .zal •-ik-mij niet'Otuimenweerhouden v.'teldcrik^n', dat. ik. dc' abdicatie vkvan.de' republiek bezegel."..;; r .tv": \Het kabinel; zal;:in'Juli de!'gehele. loon»; en .prijspqlitiek nader; moeten bczi"cn-ch 'heeft- tot"dië;1ijd*vofmacht ,vari de.socialistcn om het experiment Bluni voort: té. zetten, jlet prestige van Rauiadier, dat in-Maart enigszins gedaald is, is thans y/cér. aanzienlijk' gestegen-, Het lijkt n.et. waarschijn lijk.*. dat dc radicalen," die vandaag 'vergaderen, nog roët.in het elèn zul len gooien. 'Hun; hézjvarcn gaan-niet 'uit naar dc,shciding.viln de commu nisten, maar n'aac du geleide econo mie» Waarschijnlijk zullen zij :inzidn, 'dat zij'die voorlopig nog zullen'<noë- 'tch •-slikken'; Het; optreden vatiDe4 Gaüllc, wiens - parti]gistcrch ricdc- 'dcélde. dat. tharis 80Ü.000 leden zijn ingeschreven,wa's 'zeker niet: zonder irivlocd op/liet door." clcS.F.I.O.* .gcf nbmcii bcsfuiL val zei' Ramadier, dat; hetGaullistische^ gevaaf eventueel niet actueel was; De staking ;bij Re nault, die - aan de .thans bezworen- crisis ten'.grondslag ligt.rduurt inttis- sen'-:voort: Kleine, cn minder kléine! siakingcji", die in .hcigehele land'w'ori. den. gesignaleerd,- zijn symptomatisch^ voor: de moeilijke ;situaiicr der. arhcK dcrs.Y Al kan van loonsverhoging' thans^gcén sprake 'zijn, aan het.toc- '"staan-van-een premie,voorde;verf ,hocgde:.productic zal .da regering met k unneir; onUvOnveit^als. zij .-jje.arbeids- ;.vrcdc^wy.l Jjeistéllehc!.^ Thdcns-hun bijéénkomst 'te,Brus sel' hebben NederJandse, B?lglscbe en. Luxcmburgse 'ministers de ver schillende" problemen onderzocht,- -weIke:do'tus3en de', drié: landen ge-: sloten douane-overeenkomst stelt.! ZÜ zullen allesin betVczkstellen; om te bereiken/: dat/ deze overeen komst jvoor- 1 Juli^al:\vprden goed gekeurd en bekn^cht4gd./t;; - 'De ministers besloten,' dat bèi voegde instintles tegen 1-JR:. nuaril 1948 voorstellen zullen- aoen Nb 'eenlange:,periode, '-ïyaaclQ het 'niet mogelijk' 'wa'sptistpakkeltch}te vcfzcnclcni geve} Posterijen daartoe nu weerdc gelegenheid, Ohgetwijfcld zullen :velcn dit óe- - - -s/u/f van /i.arlc toejuichen. tot gelcldcjyke unificatie der douane-wetgevingen.''•-*; -v finnen één }aa!r nVhet irw-' - werKIng treden- der. overeen^ komst zullen dé. drie regerin- gen voorstcllert moeten .bereJr'. /..ken tot de unificatie der -ac- --cön'svvetgevingcn^ cnl.yan dfe/Y dor omzet- of luxe-belasting.--. - ,J. -Dé ïnlniBters/van/Daudbo.uw/zul:. leltoverwdld'- bljeerikomcn,4/ten-, einde na te.gaan, wélke ide /beste; AvtjZe Is; onx-.-de coördinatie; van'de landbouwpolitiek der drie. landen!te* verzekeren, i.' »i-C .Dé drie landen zullen" de verschil lende /"Vraagstukken.,; onderzoeken^ wclkë' gerezpn .zön'.'door het' ónwet1* 'tlge verkeer /van- .betaalmiddelen/ ;?0 zljn-overeongekomcn nauw cön- tact te- vestigen "btf/onderbahdelin- én met andere1 landen orer han-] ds- en'bétallngsovereenkomsten.- .Gemeenschappelijke regels - -zijn vastkelegd" die zullen gelden bH dc uitwerking van'éen nieuw handels--, accóordj'dat het goederenverkeer zal regelen-tussen.Nederland en.de: Belgisch-Luxemburgse economische unie voor een-période van twee jaar. .-V'V:-/ De. Nederlandse, ministers hebben zich bereid verklaard een gunstige .oplossing te -bc- •vorderen van verschillende* 'vraagstukken,-.welke >van be-r lang z{Jn - voor het verkeer op dc waterwegen. Y' Mén bereikte overeenstemming over de regeling- der bestaande Belgische vorderingen, die volledig ziillen' worden 'voldaan- door perio dieke- en «geleidelijk - -toenemend^ stortingen-binnen een 'maximum- termijn vnn vijf jaren. •s* Bovendien; heeft de Nederlandse regering, op zich genomen een' mil liard -fralics te- stortenvooV ;de thans <*an kracht zijnde bètallngs- ^vereenkomst, waarvan de bescWk-- bare middelen- bfjna ztfn .uitgeput» Het .fltlslschft' ünlrer,f(alr -JnatiJ tuut voor sociale en economische in formatie, enipszins te vcrccluken met het Nederlandse Instituut'voor publieke opinie, heeft .de vraag ge steld wat mfcn; weet-van de Neder lands— Belgisch—Luxemburgse tolu nie.' N'Ict minder, dan 55.G(ré van dó ondervraagde personen beweerden nog nooit van'de. tolunie té hebben jfehoord. Van de overigen was onge veer 1Ófe- voorstand er .'cn Tfe tegen stander van deze unie, terwUl de rest er geen mening op na hield. Buitenlandse niet-geïdentiflceerde vliegtuigen zijn gedurende; -twintig minutenboven' Grieks .grondgebied geweest. Zij. vlogen tot ongeveer"5i kmvan de drie' ''"•gosl.avicché" grens:het land in.er. ,»encn ver-' volgens-weer in .de 2« >itictljke rlch-^ Ung,/aldus een «opïmunlqué van^het Griekse- ministerie - van 'openbare pr» In'hét najaar zal dc WUlem .Ba- cendsz". wederom .naar do - vangst/ £ebiedén*vertrekken.'. In het seizoen 1048—1940 hoopt .de/, Nederlandse Wal vismaatschapnU- mèt ;een ttwec- do'drUvcnde fabriek aan de traan- prodücUcin de Zuidpool, te kunnen deelnemen.-- -• v Luitenant-Generaal 'aY Galloway,- thans hevcihcbbér-Ivan de Britse .tróepfeh'op^MaiaUka cn ln!Mèl' 1945'. commandant .van' het'^Xetherlands District1*;"7.oml ,'.Hc t Faro pi" de vol-, gende boodschap: „Öpdezc{dag ;vèn 'herdenkin'^ zcnd.lk' gaarne njijit'beste wen sen ?b die vbn de officieren van hetaAfctherjands. District" aan jet Nedeilandse volk. Hctisnaiwee'faar geleden, dat wij ezia waren aan de regeling om vpcosel van uii dc tucfit af te werpen-*n konvooien .te ir 'anls^renï ten cir.de ~pr«cfl- sche uitvocrln^-.tz geven aan 'de .wens'die-jvij.sl< zo., vele :maan. - don koesterden oïh^hulp tc bren gen 'aan hei .Nederlandse volkj -dal de' biproevingcri van de -Duitse bezetting met ,zulk een standvastigheidhad doorstaan, cn dat wist'dat hulp nabij.was. In hei bijzonder zend ik'{pijn groeten aan dejheer S; L. Louwes tc 's-Gravcnhage. -kolonel 'E, B. VIP. bchuilcma te Eindhoven* en luitcha-l-kolorel E. M. W. Quer ies van, Uf ford ie Zeist". Thans blijkt dat.velen iirWeM- Brabant eayook in Zeeland, de dupe zijn geworden van een oplichters* truc- In enige provmcale bladen in .VTesUBrabaut eu Zeeland verscheen vorigeweek ven advertentie van een aütohuso»idern.',niing,.idie gega- jdigden voor f l?.yO ?au een* toe- ga'nysHewijp vóór de internationale inatclriii'Antwerpen kon helpen en rnot liet zelfde bedrag de!liefheb bers j'eVenii:naar cn van jlc Schétde- slad'zou brengen f. -.Het 'seld/moest opgestuurd Vorden naar do - bti-» reaux der/dagbladen/ V"'/-. .EnkélB'hondcrdeu mensen -óff?r- ilendtuty guldentjes-; «n. het., blydö .vooruitzicht de' match'- t£: 'kunneii Vywoneiu' In West-Brabant <>n,tv!in*. ireti tie reflectanten de mededeting onihoé laat cnH waa r zijzichdien/ dón té verzamelen voor het vertreK- niet de/autobussen, die uit Den Haag zouden komen,/.;.-De bussen kwamen:' echter niet. Z-;/1 Y fnrZccIaOd zijn dn oplichters -zelfs ióVé'r';gèi?aa nddt ;z:j; toegangsbew nv 'zen;-vóbr.; de. - wailstrijd, «Is'niéda- kngrtjes/'vcor. de bus tevoren- aan, dë gegadigden, uit reik ten; .Op. - *ie.- kaartjes slpml 'de* naajii van.Sbmcr-; lings' aiilobedjljf in :Ocn'"Haajr.'/ ;'To'en mèö! _lo nt héjrpnVtói ruiken - tnfófmëérde*iuén;-büil6Haagsé poli- li e.'.Hct i blèek*'.(lnt Snhierling6' autOr bedrijf'wei; hé Staat .'echter geen-bu.v- ïért hêéft:en >air dé' gehele. Belgribyr .N'cderfand -geschiedenis ./niets "ét Uit eed aantal i berichten van hè* réóublikeinse oersbul-eaii' An-" ia ra bl IJ k t d a t d o o rve rs clii 1 len d e 'órganisalljes;stelling wordt, geno- men tegen dé proclamatie vnn de federatieve ataat Pasoendan/ o.a. Wiramfla Kocsóema_en;Djócnadi.' die 'bólden op republikeins .gebied Y'erbiijven. hetben - tegen* :het ge bruik maken van hun namen in! do 'proclamatie geprotesteerd. Y Botterdam hexft gisteren, uit êen' vrrkccrsoogpnnt gezien, buitengewoon - slechte beurt" gemaakt» Die voetbalwedstrijd tu&sea r 'de Bond en dc Rest van Europa nad'geweldige lielangatcIUng getrok» 'ken ciUve (visten lang van tevoren dat dit zou komen» Er waren on- r telbare hullenlandse gasten/ nit- Trankrjjk..Z%vltserlaml/ Engeland/ j j y. ei», zo meer/Ook in ons eigen land was de intcresée voor het voetbal-, evenement énorm; Ze kwamen uit Groningen en/uit Limburg, in autootje»,van.3920, wier jaren In de oorlog dubbel hebben geteld, ln»> - 'AVS/^r'. autobussen uit Maastricht, uit Zeeland,-korlom zover onze grenzot» - i»n •-•*••'< C V' -( v. -!^ iunt gezien, een.- p/ U Frijd tusaen strekken cn daarbuiten. Het .heeft óp dit ógenbllk iveinig' zin cr over te discuséiéren of zoveel Nederlanders het recht hebben in zovècl- auto's te 'rjjden,/ omdat; dit deviezen verslindL-Het.Is de taak V4n/de politie,, cr.op .toe. tc zién, dat dc, voorschriften ook in dit-op zicht worden nageleefd cn dat men niet 2ondcr reden in een auto zit»*/ -We* hebben; kunen.zien, dat i weer heer veel auto's zyn/Ongeveec 6000 vvaren het er naar officiële, tel lingen, die tussen 4 én 7 uur de tun nels passeerden. - Deze COOO'auto'* heeft.'men .gis teravond .niet kunnen verwerken. Autobestuurder» die om 5 uur*, op wég gingen naar.- het stadion Feycnoord, zUn daar pa»na m»t aangekomen, omdat 7.(1 uren ach tereen In 'de flfc hebben moeten staan, omdat er kort gezegd, geen doorkomen aan was. .Orri 6vunr stond alles klem van het stadion tot de II.B.S. aan dc "s GravcndUkwal. •Wy-ztJn.er trots op overieén sta dion* te beschikken/dat. de. Vcrge- ,10'king-kan doorstaan - met andere, aportarena's hier. en iri het buiten land/Daaraan danken wij het, dat Rotterdam/van tijd» tot tfjd een gróte wedstrijd toegewezen krijgt. Het: Feyènoórd-stadlon- is ook in derdaad een gropts stadion. Doch daarmee alleen komt nien er niet - Aan zo'n wedstrijd-zit; .éép t hele rompslomprvan organisatie vaat, waartoehct;verkecrbehoort: 'En het I verkeer Yvas abominabel gere geld. Waar d e fou te ngezeteri heb ben zal thans zeker ,ccn onderwerp van naarstige studie zhn, doch het Is tc. laat/want/wij hebben hét fir, guur. ai geslagen. Èn dat avss niet nodig geweest, wa!nt het is waariyk -niet -de. eerste keer;- dat .meh,ycor. zo'ti opgave is komen, te staan, .We verncmen, dat.Yloen. d?,-Ille zich. door dc-tunnels, onze onvol- p rezen, tunnel traverse, begon te wringen in cen'van die tunnels een aantal-, auto's defect -geraakte. Dat er toén vcrschcidenc chauffeurs ze- piixvach tig nye rder...wa^rdpo r imoto - ren afsloegen !ep niet meer.:op'.gang. te brengén waren. Doch clit' kano.r, geen Ycrontachuldlging zfjn, omdat zoiets .te vpotzloó; was/Een andpre 'verklaring is,zeer aannemelijk," dat het; parkeren bjj.het,.-:stadiqn/'niet vlot - verliep.-'Dat .verliep- inderdaad' niet vlot. Er/waren geen, of nage noeg. geen aanwijzingen en cr.was vrtjwei "geen. politie te - zien op de plaats waar., de brón;wasyan de misère. De chauffeuia reden. Y op goed.geluk maar ergens heen. om hun ^auto's neer te „'zetten- En na tuurlijk .leidde* dit tqt hcen en weer. gédraql cn1 oponthoud. Y--.'Y'-;! Er werd blijkbaar ook gcèn vaste lhn getrokken;- aanvankelijk mocht.- niemand* adders dan alleen door de tunnels:,paar Rotterdam-Zuid rjj-. Een'deel yan 6000 auto's, cfic 'gist eren een plaatsje moesten .vinden. Dé mée^e chéUffeura^eden .maar:óp goed'geluk ergens heen. Js/lr drMoists F.*; D® Costa Gómcz "op Curasao beter bc-" ke.nd als :de.„mcèster-dokter" hcft Cura?apvedom .in .Nódcrland :'dcYfuDctjë tc.vaan- Yaardcn Y;vaÓgecommitteerde aan bet:>!ininisteric/yan O.vcr-. zce^c;.Y-,'Gèbiedsdcicn!in-/Den- Haag. Ëcn typisch? ,YCuxa<-aose figuur/hccft -hierinede. höar /in trede Hn het moederland gedaan: .cÈfn, .kleine - man;fttt fb'rilén baatd, wclk> bcjit tajióze'malen een.dankbaar^ object j voor,dc. /NmleïlandT!.Reeni öóbekpodé:tij- der»'het liezoek; van .de West-In- dlschn. delegetiesYbèóft' -hUr als voorziit er, ;van 'd e J' G>irfiéflose a f .vanrdiglng* meermolen - van jicb- luier horen. Zijn niéuwe'functic;; welkC;,enjg'erraatc'metdie van. „gezant".te;'vërgélljkèü ':rf/ zal', hem ÓngefwiJfeltlCópnieüw vóór hét v'dctUcht.van hét '- nationale' politieke toneel brengen, want.h'et U eed bé|angrijke taak. waarine/ déde; gqaverncu^ \an Curic»o. ürY.P. A! !l^ps|oel,-de- heer Da Cósta.Gomce-bcIast heeft. *- De.Nederllnilie /ministcr-presi- iléfli jlr. Roel en dé' min'Stër van Overzeese gehicdsilclcn,* mr. ;Jonk- iiianYvërcezeld door jïr!* HlrechfeM en 'deDeer.-: Aibarda/ zijn' deden och tend 10.4.1.uur (pl. tüd) ópj.'t. vlieg veld Kemajórao .bif.Batavla geland. ISog..een brochure, van. -• oud-premier De Geer Behalye zij» „De synthese 'yan: de óorlpg'/ schreef jhr. irfr/Dè G.èer na' zjjn r vertrek uit Londen naarbezet Nederland/ naarons Ycr.'ore' komt, nóg een brochure- Zij ii echter niet verschenen.' De /copy' Van dit,'.vlug schrift, „Doellozeballingschap,' door Emeritus"# bood ;hlj zeer .spoedig n^;- zjjn terugkeer- ffan/eern Nederlandse^ uitgever aan,- 'die1 echter weigerde hét geschrift uit te geven, gezien het defaitistische karaktfr hiervan'.- Zijn wjj welingelicht,dan is. 'echter eëii 'afschrift "van' de/niet, verschenen, brochure In' het bezit wanhetBij zonder Gerechtshof. waarvoor .Vrij]/ dag as.-. de oud-inlnister»president zal moeten verschijnen.. Men houdt intussen rekening metde' mogelijk heid. dat' de* heer De,Geer alsdan verstek^zal. laten'gaan. /Tlé liëftipe debaUcn' over jict hb- rc n, van "*J oodsq! ver tégen woobd I- gers over Jtel* Palestijnse pro: blecra.' in do cöonnissip van órde begonnen.; cn döor1 do Assemblee ovcrccnonton, zfjn giitoron.:in dc politieke commissio',.der '.U.N.O. -vbortgczóL'" .Niettemin werd.' zón der tegenstemmen onthoudingen .van. dc'Arabische' staten.: 'Frank- rfik.en TurkijeYcén resolutie aan- cepomen/ .woarbij. werdr - vastce-, steld dat hét Jóóds-Bürcau'cn de 'Hoge 'Arabische Raad zullen wor den gehoord/ en dal nog nader ual wordenYohderzótht wélke.groene-' ringenvan /de i'alestjlnsó bevol- ■king dantwoor nogr.méer in 'aan-( merking" komen; - ~?S den. Pas toen alles muurvast zat en een- oorverdovend concert uitbrak "-!■ A van claxonnerende, woedend-tclcur-.:'P agenten cr» toe óver het verkeer.,'t over "de Maasbruggen te'leiden, D8 ";Y- grote hoop bleef, evenwel zitten - en 'jj-' wachttegelaten; dan wel furipus af Yj J5 ofzij ooit bU "dc-fel begeerde wed-i|-; strijd zoudenkomen» - J fjY*4|I Willen wU onse goede" naam be- houden al* belangrijk «portcéntrum, dan zal..een dergelUkmonstrum 5 van verkeersopstopping rdet meer^l^é '- mogen voorkomen.Andër» vrezen::;g: we namelUk, dat- men op die over- -:f -weging eenvolgende 7 iywSstrlffl^P' maarliever niet meer aan Kotter- ;t>3 jy dam zaBtóevertrouwen, 'Y'-v -f - Vcckccrspolitic; oycrrómpcld -instanties, 'diemét de legellng^/^i.'/Jj r van deM.enorme autostroom^belaat;5];; y warch/met oiame dc politic en de*.Yjf.'-'|l' Maastunncldlenst Wijten de op8top-/0' /y-: pfng aan- dc roekeloosheid en iron-/i;j/'Y .1 chalance van een dcél der autopao-i/jk/'-J bills ten. Normaal passeren tussen/.- S lï I 4- cn 7. uur J500 A 2000'auto's -/de/Yïf 'ttinnél en gemiddeld hoeft ópde iIj 3000 auto's wegens een- dcfecty. of anderszins slechts eenmaal hulp „-te worden geboden.,Gisteravond kreegYwyS l de tunnel in dcac drie uur" bovenV ;t:I het gebruikelijke aantal nog- 3500/*mH7;f autos ctxra te verwerken, zcsdtü- «^.:/l zend dus in totaal.y »y 1 Maar Inplaati van twee -autó'a^u t}> (zoals normaal1 zou zfn geweest)/ strandden niet minder' dan 21:;wa-: gcns.-hoofdzakelt'koude -auto's .dis. eigenlljk/nict* meer. op 'de wég, hoor- In zeven gevallen bleek /er g<^a-v: bengine' meef .in de tank"-: Voorts had /mén op. grorid van" dsYM Yr telling bU dt/ vorigc;wpdstrtd, ;toenD': cr 18ï50;:auto*s gepnrk niet deze labnormalc wacht Daarbij korat, dat de groot-; ate drukte, zich concentreerde'or het laatste, halfuur,woor/de wed- strdd, zodat om kwart voor zes'hel parkeerterrein riog niet-.half y volvjj was. Toeh, komt het ons" voor/ dat s-j j ;censzins :,alleen;.;hi}:^«>|j d? fout' g< Automphilu •deri ,wen van enige spreiding van'het.-.ver-Y keer gcen:sprake kan zfla en tévens/ dat' er. on der dciijdcrar—juist/bö- -zulke gelegenheden -Y-altfld.minder! geoefende 'en. voorzichtigelieden? •zün»; En zelfs toenvmen /cr ter. elf-/ dcr/urc toa overgegaan was om' dei! tweetje tünhel voor hét stadronver-" keer open tè stellen rijden, zich/do^ auto's aaneen-tot' een filc,; dle.nog.^ om 6.45 uur'zlch uitstrektervah/dog Breebrug bi] het stadion tot b{j/do; Ja GravcndUkwal. Het verkeer»- pclln ibjj de RochUSsenatraat -bood! een- bUna; Amerikaanse .aanblik: de? noordzuid queü; werd hier gekruist^ door een die van het'hartje van'dom stad liep tot ver de Aelbrcchtakado- op en bU hct'plciniop da Westzee- ddk had mén-zelfs.een vcrkceraklu-; ■wen: ln «étages. -r Als" een' lawine/-.# Tenslotte nog.een opmerkingi na.; afloop.van dc wedstrijd, toen het le-: giocn van rond 60.000 toeschouwers4: zich als een*lawine op de uitgangen.; stortte, hebben zich; bh "de trappen! die.leiden naar het viaduct en.do; Marathonwcg,tonelen afgespeeld* die .voorkomen hadden moeten wor den.' Dat in deze deinende mensen-! zee, in deze compacte opeenhoping,' mannen, vrouwen cn'kinderen geen; ongelukken zijn, gebeurd .- ea/ nié-'! mand "onder de voet Is gelapen, is; wcrkèltjk .yondcrbaarlök. Huilende; vrouwen t en naar adem snakkenda: kinderen; dio'hun/- zenuwen niets meer meester wafen en op het punt? stonden flauw, te vaJlen, werden 4e-y gen -wil en/dank,meegevderd in *da* righting! die deze lawine" .-bepaalde! ea "dié. ulteindelók leidde trapptn. In de toekomst. iraarY.daS dient/ook;^; aan dit, onderdeel vim de organiaa-j- tie meer. aandacht te worden; be-" steed, ongelukken bljjven - anders: niet ultY Tot overmaat van ranipj was óóki 'het treinverkeer tussen;Zwühdrecht; en Rotterdam gisteravondgestoord ,van 19.30/tot. 20.30- uur/.-dus juist; na'afloop- van dc wedatrjjd."Er was namcltjk een vocdlngsdraad van-hét électrlschc bovennet gebroken bö fiost 2, ter'hoogte van tdc"Smeet-J ondscdHk.- Het gevolg'was/ dftt.da, extra;eiectrlsche treinen voor' Den- Haag en*; Amsterdamniet',bij'-!het; station Feycnoord konden vertrek ken. Talloze Tclzigcrs". die - vol on geduld op de trefn.'hadden* staan wachten, moesten zich-lopende of' per tram naar. het -station D.P.' be< rgevcn.Y.. 'cY-YYV-Y Dc [aatfite:VokeD'.koint bet h/- haaldelijk' voor, dat m'eri broodbon-!j| ne»; verkeerd 'van 'dé -bonkaarten ij knipt; doordat-ie-langs ;do-/blauwo;!j i lijnenVorden afgeknipt. %l> Aaégeiien dioblauwe lijnen,mld-j', l den* over de bon lopen. wordt zogV+'-i doende'de. bon' gèbalveérd;4 .Mën^.f'i, I dienfc;jdg boanenat te knf^peai bb-imtHr yen/bet'.woprd „^ropdV.en-onder* .aanduiding yan het-;: ummeri -zodat| pbYee^i /bon té lezenstaaf Y.brood/Y .endaaronder';he.tynu Bonnen/dieoj»een'^andéro/Wfli©^ zijn 'afgeknipt/zijp; niet !geldigY ^o;/} deelt, bêt./cenUaa]r^/diatnbutielcaa-lj toor;msdé.cv^J^Ti|iè!r'^ /"/Tengevolge 'v vaij'-eenDrMd/ópc, ..bei; VHegyeld ;yan,^rpron bijsBue^J 'D os /Al re s/! on tA ta anY:'dóöh^lcort«iï sluiting,* zijn-.viereii"twintik'? vliegtuigen'vernield; fr.V- •-*' 'X ïi&ft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1