;7I - HET ROTTERMMSCH PARCDL P.v.d.A.-fractie zal misschien tegen dr. Gielens begroting stemmen fi|f Graantekort 4 millioen ton Verbod voor communistisehe/1 partij in Brazilië „De wedstrijd van deze ^euw" Donderdag 8 Mei 1947 Vrij, onvèrveerd .Kunst" in dé Eerste Kamer „Wat wilde minister precies?", vroeg prof. Donkersloot Kunst niet'in gouden kooi P AR O L-C SCOOP Weerbericht Wcér. opening van .postrekeningen a Baarns .burgemecstér opent schaakkamp Het'museum JBoymans en-zijn directeur Admiraal Dóörman uit de dienst Daders1 bomaanslag óp 5 Dec/ jpoedig ''berecht Handelsbesprekingen metSovjet-zone Sit-down-staking in Hamburg Veel voedsel bereikt niet plaats .pan bestemming Dorscont^blëóp komst Nog een l)tochure van ;mr. De: Geer Dr/ Loudon vraagt ontslag BOKNENLIJST;|! Beschuldiging: Van buiten geleid Joodse delegatie bij UNO bénoemd "Engeland—Rest van Europa Weinig critiek op Engels elftal Rijvers' afwezigheid betreurd?..-.fI. Nieuwe jrcgelinff voorf werkkleding .'////L '--"i".;.-u^!'cfcé3e»tai»SH ged. «n Adra: Longo Haven 141, Sehtodam /.'fi* tel. 09300 -- - - V. Abonnementsprijs per week 31 cent, per; kwartaal 4.—i losse nummer» 0,09 m SCHIEDAMMER V ÜltgavéStichting«HetPcróór; Postgiro-V 398644 '.Bankiert Amsterdamschs Bank te Botterdam' PL Directeur/ B". de Vrlea v.. If PL Hoofdredacteur! Th. Ramaker Zevende jaargang,* No'. 106 -/■ 'l"4 -;*'(Van.onze parlementaire redacteur)' ...7- Tijden» d« uitvoerige debatten over de begroting van Onderwij», Kun sten en Wetenschappen 'n de Eerste Ka nier bracht oen redevoering van prof. Don kernloot (Arbeid) over do politiek van .minister Giclen op het" gebied .van .de kunst een krachtige noot* Het ontstaan van de zeven leidende ambtenaren vergeleek, hij. met, het kegelspel, waarbij niet! het ,,allc negen" maar „alle zcven" doel was. Hy zei over dc minister verder: „Hij'hult zich in/nevelen en wij weten thans peg niet wat hij^precica wil. Er Is een zekere willekeur In zijn optreden en wij.zullen in verband Vnet- de fouten,.welke aan zijn beleid kleven, ernstig moeten oyerwegen.' of wij i vóór zijn begroting zullen kunnch stemmen." M»»t4Ah»nrM»Krtr" Vltorlt «ndcr»». *De minister, mocht-ook lof in onL' vangst pemenV *(j het vnl.'van/zijn [eigen* partijgenoten.' Dc heer V a n Velthoyen (K.V.P.) nam de 'reorganisatie van #de Kunstbcmoei. ing volkomen voor-.zyn' rekening, Dc heer Van Santen (C.P.N.)- hield een/pleidooi voor de zevende faculteit (sociale en politieke weten; schappen) 'aan dc Amsterdamse univendtcit, welke door dc minuster word!! .tegengehouden, en wees op het. gevpar - van dc lndologiache faciliteit, tc Utrecht {pref.'Gerrct- -sen)v-*' t',t y. .Tegen cultuurpolitiek Prof. Molcnaa'r (Vrijheid) meende,dat een volk zelf zyn ..gcestciük 'distributicpakket" "moet samenstellen 'en was om die reden afkerig van actieve cultuurpolitiek.* v Kaar aanleiding ran prof/Mole, 'naars, betoog zette. proï. Donke r- sloot (Arbeid), uiteen, dat actieve cultuurpolitiek' niet betekent* over. heidsbcmociing op het terrein van de kunst zelf, maar het verzórgen ■van de belangen, welke het; gehele vólk.bij dc kunst,heeft. HclTs/niét de bedoeling ora de Kunst in een gouden kooi. te *- zfttoh,. doch om hel goud- van# de Kunst onder de1 .bevolking'te brengen, y "Het. optreden van do minister; heeft grote ongerustheid gewekt, hij 'heefuhot vertrouwen yan de.kunst, ^wcre/dverloren. De'weerschijn van i'arü* NAA3T FRANKRIJK vraagt ook Italië om speciale ópmerk: 'zaanlhcld; Romy biedt een weer schijn. yan Parijs. In beider Kamers vallen nog al cena klappen cn deze - worden dan geschoven' op dc reke ning van zuid cl tik bloed, dat gauwer k In. een -handgemeen kracht zoekt 'bij te zetten aan een argumentatie dan Th kocJc. redelijke vertogen. Verhitte gemocdcycn. rdet waar Toch'.blijft .het altiid dc moeite waard na te gaanv waardoor" zuide lijk btocto verhit raakt. Dc jongste vuistgevechten Sn'dc.Italiaanse con- - Ktituante ontstonden door de Sicili* aansc- afacheidingsncigingcn cn door het bloedbad tc F,alêrmo op-1. ■Mei. Pa3~ door het loeien van een si rene. icon - de vergadbr-orde eolgs- -zins .worden hersteld cn daarna kon •men' constateren, dat dc" kloof tus- sen de/Nenni-sociBdisten.eh;de so- cialisten van." ..Saragat.-- nog dieper .was geworden, en dat dc chrlsten- toemocraat;De Gasperi .wanhopiger /'.was dan' ooit.'Hfl toog oganbllklre- l«k naar. het staatshoofd,'président Enrico /de /Nicola, om hom mce.,te .delen, dat h(j liever had, dat de on- ftfhankelbke. Ivanoe Bonomi tle,re- gering van onregeerbaar Italië oyemam. De Nicola zeidc. neen,, aanblijven. En zij bcsprakon samen wat er'tefdoén atond. - Of Dc Gasperi gaat op de inge slagen' weg- voort en vraagt tussen. ;,-/10 en l5 AIci;hct vertrouwc-r.' vnn' -. de', constituante, óf hü verbréèdt: v yztjn kat'inct*mct middénmanhen en V ^/naarr rechts.'- Zo'nverbreding' kan- Nen ;zal) hét'gevolg hebben, dat de communistenen dc Nepni-soclalis-i ten zich "schrap, zotten! en een', woe- .dende opposjtiohole obstructie gaan voeren; Aan de -andere kant lacht i.v'Do. Gasperi; een verbreding met 'on- afhankchjkcn cn rcchtsentoe, om- 'dat- hü ;dan de beschikking krijgt .oVfcr krachten-gelijk Xavcrio Nittl cn Bonomi, die-tot de weinige t*-e- - dcropbouwtalenten .behoren,- waar over het nieuwe Italië beschikt. Ook het buitenland'kenfc Nlttiien Bonó- mij dit, zou do crcdleten ten goede komen--y,;". :>ii -Togliatti.de'.-leider.'.dor cdmnui- nisten, wil-van-dit alles niet'weten.- Ats De .Gasperi aftreedt, of als er een-regering komt, die niot yerdcr kan vanwege, de, yele tegenkanting die zH ondervindt; dan stügt de rode ster Vaft*Togliatti/ -- y V^ Ujthct tweegevecht Dc Ggspcri-y y'. Togliattf;treedt', echter geen van' beiden al» overwinnaar te voor- dat; wordt Nitti.Xaverlo Nittl, -die, los - van.. De Gasperi, recht»' mee-heeft,'dio de Avanti- socialisten van'Ncnnl tfbeitdie ontlokt,, aan de- Umanitk- v.ï socialisten, .vanSaragat, - HU da'.socioloog en geldt als een genie.: ->y 1 v.-V;.:-/-;s vde filosoofCrocV heeft eèr»' --r!?4..y!?pp. ;-V:/^8-'M!^R;BEwoLkpïG .- •'- '*y/'y weersverwachting leJdigtot Vrl}dtg- avond: v/'f: 'C* ii/ ./Aanhouden -vin- het warme voorjurs- weer met over 'het aleemeen.weinl» "hé- ■wolklh» /en matice- wlnd tusicn. Oort cn '•'Zuid. In het weaten' van het land.*. Tüde- hik. hok, verder! toe- ■SJpfW* b^wollcin», - echter voornajne- 7. ^e. h.ojere 'lafen.'.Oyerweéend L' y/tl °*°°f Weer,-ieti minder ho»e ,teraper wren orerditr. xjutijo wma tussea.z.- Ooit.en Z.-Westiy,;'- M&atséhappelüft Werkv is óriderge^ bracht bij ,hct; Nü*vérhcjdHohdenvijs. v De heer /K o eje.man s'(C.P.N;) critkeérde 'de weigering 'van subsi die aan. het Algemeen 'Ncd. Jeugd- verborid .en 'Achtte het cch'symptoom van,- .geestelijke onvrijheid,'dat; „Radio; Werken^ Ncdcrïahd" geen zcndtijd'heeft.'//;.-// Radio-bdcid Mr. *aTgr a fA R.) was van' mening, dat de rechten van de oude radio-o mroe p ver en igingen niet"boy. .hoo'rlijk hersteld zijn; Voor een' Nat. Omroep 'vóelde deze spr,nfet?/. om datz.i, deze';':leidt'i tot geestelijke dwang. - V- Prof. W pi t j cr (A.K.), dc .laat ste dér. zestien sprekers, -achtte de ondenvüsvemieuwing êcn modever schijnsel. Evenals próf/ Molenaar zag spr(- in de actieve cultuurpolitiek het gjwok dér geestelykc dictatuur Na eeny pleidooi voor een wettG- JÜkcregeiingvoor hetvoorbereïdendj ondenwijs diende - prof. AVoItjer.. êcn" motje in waarin hij de minister/uit nodigt een dergclukeVcgcUng te be- vorderen.'-"'■1 v/ DenbeerZ./YY oudcji'b.er^ (Ar- bcidi ocht|e dc huidige'radio-orga- nisatic' niet bevredigend.-doch de Nationale1 Omroep maakt. de. fout,. dat1/zijnaméns ,hctgcbcle /volk nhccnt* te - kunnen - spreken,/Dat/'de. omroepverenigingen profiteurs' zou den, zijn, omdat zij'ccn-aandecU krij genuit dé., luisterbijdragen,; ontken- dc'-:sptv.. 'f. O- "i*- /".V,.1 Mlnisler/'G'i el e o kwam. gister- nvond om kwart oVef tién nan het. woord;: Bij; bleek, van j mening, dat hét'.üitrcikca/ van, middelbare akten doonde-schood waar.'de esaeminanduH zijn opleiding' heeft genoten,' in'Net belang van het onderwijs; is.. Uit de rede, van /dc ministers slippen wïj vprdcr het- volgéndo aan: Het' is niet - juist d^t-het gymnasium- tot. vjjf Jaren zoiKwordcn ingekrompen.' De kwestie van-, het. achtste1 leerjaar wordt, tc eenvoudig gesteld. Er' zijn op het ogenblik-770 scholen te kort. EJr' zijn eveneens te; weinig' - leer krachten." Daarom zal het achtste lecrjnprtijdelijk opgeschort' moeten wordenf !Lokalcn voor. lichamelijke oefening op dc lagc/e scholen kun nen thans niet gebouwd worden-. -'De minister brak om li uur zijn rede af..•- Postrèkéningen' kunnen^weer, worden geopend-: teii belióevo vaij. zaken;verengingen/niHatsebti!)»- pijrstichüngen,.'Beoefenaars-van de zg; vrije, boroepen, iiérocpsagun- tén en inspccteürs" uit 'liet' levchs- verzekcrlrigslicdrijf eij bovpridien door pafütitilieren 'die, ter- heoor-' jdcling van de dienst, kunnenaan ton en. zeer. gegronde rccfcnen tot liét houden.varr een,postrekening te hebben. Dc 13-jarigc :i:Arïhur Pomar, het Spaanse :schaak\von'dcV, die aan hci 'internationale/ ■sdiaaktournooi ie Baar/i 'zal; deelnemen, ha zijn aan- fcomst op Schiphol, Links;zijn yadcr,- rechts'dc heer Schreuder, leider van 'tourHooU ter, koeni - nooi openen, dat in het Astoria Chalet' wordt' gehouden/ Do' Ï^tixeui- burger kam^oeij- Docr'uer. en>;.het' Spaa'n50*- 13-jarige schaakmeestr-tj-yy Pomarf!z"un reeds fangekomen erf- kónden'niet nalaten 'gauw cènpastr bliksempartijtjC8r.'ié kower/güf voprleden* van het Bus*: sumse: schaakgenöotÊchap/ een -. tb* multaan-séaucc.; Van de' 19;partijen werden Br 10 rémise en 1 veiloren. •Reeds 'racer dan twee' jaar zit'; -hét. musium: Boyraang zond&r. di- réptéiir.- Dê.-benocmlng van - een' nieuw© funciionarls! schijnt hcei' .waty voetén iri dc 'aarde - te.'"héb-:- bén, Toen- zij, diehiermede té- mpken hebben/ ip3 anuari/verga- derden ,cn een voorlopige^ keuze; iheëridcn-té.kunnen;,doen uit/dé tien gegadigden (onder wie twee dames),-werd de gehele aangêlé- fccnhcid uitgesteld tot na tie ü*i* buhale! uitspraak over de; ontsla gen directeur Hannema. .Thans is ety'opschorting, in .de.hele geschie denis gekonien doórdat/de verde diger Van de voorhaal ige-directeur vAn 'Boymalfs.'mr.,:Nysingh, ih Den Haag aan üe minister ge vraagd liècft óm ye'rnietiging van heI ontslag. Kan .dit betekenen dat menaan Hannemanog een kms/wil geven'eollicilcren" naar zijn/vrdegcfc"betrekking als •do minister .bet ontéiag ongedaan maakt of laat maken? Hieytegèn zal. sterke c»ppo£iUe''on(staan en teiecht. 1 Naar„Ttouw"- méldt hééft v!cc- admiraal boorman^ op zyn verzoek eervol /ontslag/ uit. Rijks dienst 'gekrcBcn/ 7.V T/v Do vïcc-admiraal. opéén .na de. oudste admiraaJ/onzcr marine met 41 .actieve dienstjaren/ ontving bu schrijven van. 25, '^Fé.b.ruari van 'de minister van Marine het advies per» ,1- &ï.c i -eervol, ontslag uit".*» Rijks'/dtehst té; vrasen, daar er-voor hem-.cecn passende- functie meer was.' De v iec; a dm i ra al caf. hieraan, gehoor!en diende op 5 'Maart ccn daartoe, strekkend requept- in blj-de^ Konlrtgib; "Aahgczien 'op* 1 'M'e-i- de beschikking op/zUn ^ontslagaanvra- ge..nóg: niet--was ontvangen, vroeg de vice-admiraal die'dag lelpcra- fiscti'om' opheldering aan de. minis ter. van/Marine/Op" 2 M e i ontving bij /daarop ccn'door een dér ambte naren- namens de minister, onderte kend schrijyeh. gedateerd ,'•-•26 A'p'r.f h onder; bijvoeging van-het bètrêffende Koninklijk besluitr ger datcerd lp- A p b i i. waarbij* het eervol ontslag '.met:'terugwerkende krécht;pcr 1 A p r i l ;T p4 7\werd yerleend/.;--;.-i'4*j! - Dc' biilitflircn. 'die hebben deéllie-. nomen aan dé bomaanslaj; op'St. Ni- col aas'a vond: in Ucri'Haag. dic aan drie mensen hét léven kostte,.zullen; waarschijnlijk;.in",JunioJF,/Jolvoor dévkrijiisraacl terecht staan, zo meldt „Het- Parool":.' V' Overwopcn wordt.'óf het .wensé- lïjk. is.de bchsrid'elïnjj der zaaV.op teschorten tot' het onlangs bij -de Tweede' Kamer! ingediende '.wetsont werp, dat hoger, beroep op uitspra ken van krijösradciiv'te'-yelde. moet openstellen, door.de Kamer- zal zijn •jjóedjjek-urd.: Men/neemt, aan,dat dit-hoogstens écn vertraging van "de openbare behandeling tot Juli zal. betekenen. Handelsbesprekingen tussen Ne derland. en dc Sbvjctzónej zullen twaalf Mei te Berlijn .beginnen. .De besprekingen zullen 'van/Neder landse' zijde gevoerd worden door een delegatie onder leiding van dr. Teppcma. Pe'bedoeling, is te komen tot hét afsluiten van - een-.handels-* overeenkomst.dié 'de ontudfekcling der economische - betrekkingen be vordert, het' betalingsverkeer cn.de reismogelijkheid van Nederlandse zakenlieden,'in 'de zóne/régelt Door, het uitwisselen vw dc. wc- deridjasebeloften wil men ook trachten tc - komen tot écn uitbrei ding van dc'omvang.'.der^'handcls- bevveging/Sedert de Leipzigef Mes- se hebben Nederlandse zakenlieden relaties, aangeknoopt met- leveran ciers van industriële artikelen. De aankopen van"dé.SoVjetzóne in Net' dcrland hébben uitsluitend; op' basis van compensatie./plaats cn' dc. arti-^ kelen, die - Nederland daarenboven in de' Sovjetzóne/.wil kópen worden in- dollars verrekend.- /Ongeveer6ÓOO arbeiders' van'Aé 'grote «BIohm en Voss-schcep^v*er\;en te Hamburg'zjjn plateeling- in „sit- down"-staking gegaan, ohidat het hun - toegemeten; voedselrantsoen olgens henóp bét bivéau staat van hetgeen-.inhet/concentratiekamp' té Bergen.Belsen werd toegewezen. I)e arbeiders hebben een deputatie naar ■huuvaH verenigingsleiders en-naar-, de -burgemeester' van'. Hamburg: ge-- stuurdr Men verwacht, dat'/zU na ontvangst^ van het rapport .der afge- vaardigdcn/ zuUen'beslissen, of1 zy 'tot 'n "algemene staking zullen over gaan, die'/waarschijn] ijk/' op; andere scheepswerven en óp andere arbei- ffers /van dé gemeente Hamborg en op ,fabridkiarbéidérs-zdu:óverlyaah.' Ruim 5000 kilo/om precies te-zijn 5725,wegen de 6'e/onncn [heipalen, 'waarop .straks ■dcf.kedemiiren zulten rusten van'het nieuwe-Lcüvehavcn- cepirum. 'Hetvervoeren der paf en" lx niet eenvoudig, maar ccn enorm heiblok -drjjff. tic achttien 'meter, lange pilaren binnen enkele -minuten 20] ver ih do-grond'tot ze^oplde „plaat", dc> harde, zandlaag,} stuiten. De; „plaat" kévindi zich rop diverse 'plaatsen op verschillende diepten. Knn- .da'flr'dat'dc-heipalep-'onngal'matig boven,dc 'grond uitsteken. Zij. worden Je/zijner, tijd pp: gelijke, hoogte; afgehakt. Hierboven ccn overzicht^ yah het heiwerk.'gezien 'door ccn van dc-'fraaicropcningen- in de' Icitning/dct •-!.If-.V l JJegcn/exscbrug „De .voëdselflch'aanjte in de .wereld is .no^ steeds groot. Voor. 19461947 is zeventien millioen Ion tarwe en' zeven 'millioen ton rogge en mals be schikbaar/ De Internationale nood-voédselraad^ (..International- Emercency .Food. Council") heelt berekend, dat'dè landen,-welke hulp hebben aange- yraagd. 28 millioen ton nodig-.hebbén. Dit'betekent, dat er een tekort yan vfer'miillo'ên ton. Wy zullen dus nog verder op broodgraan en veevoer [moeten - bezuinigen",^"-./ *i" y v».- Aldus minister /Mansholt tijdens èeh Inleiding welke .hij hield in de algemené'vergadering -van de '.Jiól- landse Maatschappijvan .- Land' bouw."/. VHü bieék." over dc/rcbultatcn yan de-.Ncdcrlandse.landbouw .niet on- teyreden: de tarwepogst is ongeveer gelijk aan die/in dé jaren. 1930—3939, ook de. haveroagst' ïs 'weer op.pêü. dóch rogge jen .gerst haalden, rond negentig 'pet' van dé vooroorlogse prodyctic. Dc aardappel- cn suiker- bictenoogst Ja /cc^tcc-belangrijk! ho ger, dan vopr de oorlóg. Door dé.lagere productie -vah 'oog-, ge en gerst ontstpnd gebrek aan veehoeder, welke .zijn terugslag heeft'óp dc:melk-, cn ylccsproductic. Dc voedselpositie van dc Ne derlandse bevolking is nog lang -niet wat."iij moet zijn. Thans, is een'niveau bereikt, dat slechts" enkele, jaren gehandhaafd kan /blijven. Indien-dit lang-zo blijft, zou^dtt-ieen 'daling,van. de, ge/ zondheidstocstand ..betekenen,'; hetgeen- weer- van invloed is op /dc arbeidsproductiviteit,/ /WU ziln niet bi' staat," aldus ml-' nister Mansholt, „het. Nederlandae volk van voldoende-voedsel te voor- zjen. De boeren moeten hun uiterste krachten.Inspannen om tol een vcr- .hosing van d© .productie tekomen en deze'productie moet ten roede komen aan- het volk. -Voedsel verdwijnt Nogte" veel voedsel '.bereikt niet 'de plaats van>bestcmrfiing-"Zo.blijIt 400 liter melkper- koe- per; jaar op de boerderij aciitor, - hetgeen neer komt op één Titer' melk per. persoon per/weck? Van_.de ,400.000 koeien, die geslacht u'ordën, komen '64.000 niet /in'distributicï'Dit' betekent meer ;dan /Behalve zijd j,De sypthcse va,n de .oorlog"'schreef jhr,_ nir. De Geer na zijn/vértrek- uit Londen naar,/bezet Nedcrland,/riaar' Hi^^afoojV ter ore kónit,?/nö'g! eehjbrocmiréi' Zij is.ccJi-/ ter "niétvcrschcneii/"D e .kopij 'van "dil" vluRschrift; .'„Doelloze ballingschap, door-Emeritus" bood hij zeer spoe dig na $iiri terugkeer aan ccn Neder, landse uitgever aan die echter'wei-, gérdé-het ggschrift tiit te geven, ge zien/het "defaitistische, karakter hter. vÜh.v;Zijn-l^jlj/Avclingelicht,^^.::dan is echter/een/mschrift;van !dc!niet ver-, schenen/brochure'in hetbezit van liet .Bijzonder. Gccech tsh'of,waarvoor ■Vrijdag;'a!s..dé.oud.ministcr-presideut zal /moéten verschijnen."'Men houdt intussen' rckcning'.met-de mbgelijk- heid.-^dat 'de hoerDe Geer; alsdan vtrstek zal laten gaan,.; i De Nederlandse ambassadeur te „\Vashingion, dr. A, Loudon heeft aan de minister van huitenbhdse'zaken op medisch advies ncr 1 .Juli a.s. ont heffing gevraagd uit*zijn 'tegenwoor dige functie, v, staatsloterij Op 'no. Ï14052 ja bfj de/trekking van 7'Mei f 25.000.,— en op de num mer» 7266, .13207, 19321 en' 21912 f ;1.000l-^'gövallen/'" een maandrantsocn- van het Neder landse .-.volk-' ;-.y.y. •-.Van./ do -KardaOpaloagst^wnrdLiirv gevccr 40 pet. gebruikt, als veevpcr. IVcliswaar komt dit ten- goedpaan de veestapel,* doph ^hierdoor moeten', voor de' consumptie granen wórden ingevoerd. Deze kosten1 ons" land vele /deviezen.' Dc minister meende er ,dan ook op /te moeien aaridringen, 'dat .een' groter kwantum' ten goede kwam; 'aan de mcnselijkc consumptie. ivü .moéten allen. in *het-\werk stellen •.om - achteruitgangin (OtiZB voedselpositie le vóórkomen. De regering 'óverweegt nil .hét In-! stellen van dorse ontrol c, waardoor* •la-pet.' van dc« graanproductie meer ter bcsctiikkinE komt. Zij zal stTen- gér toezien op het/strikt doorvoe ren van de loon/', cn prijspolitiek, ouk-in dc landbouw; Rappor! Van'Rliijn gereed De commissie onder .voorzittcr- .schap van* mr. dr, A. A/van Rhijn, wélke énige tijd geleden /door'; de minister Van" sociale»zaken is/inge steld.; o'm een wetlcHjke fégclingTn-! zake verzekering tegen, werklóoshcid' voor- te.;bereiden. licefV haaf/rapport vastgesteld, Hctfzal aan/de-minister, wórden ioegêzopden./ Het BraziUaanscHc hooggerechtshof heeft bevel gegeven dat de comma- ristlsche' partij zal wftden. opgeheven. De zaak diende twee weken ge- y leden voor- het hof:' de regering beweerde, dat de communistische partij^; die twee jaar geleden wettelijk erkend was geen democratische orga. nisatie is. De communistische partij behaalde aanrienb'jke successen in de kortgeleden gehouden verkiezingen, waaronder dc meerderheid in.de.ge//4/; meenteraad' van Rio. de Janeiro. Soldaten bewaakten gisteren de/vitaler^ punten van Rio. Dc straten waren bijna verlaten;. V macht dezebeslissing,.ni?t 'onafhan-% kelij'k heeft genomen; De regering was 'niet "iil staat, décommunisten^; met eerlijker wapens te bestrijden,-/ zoals Het veria gen yan de, kosten van/VI het. Jevensonderhoud, hét ,verschaffen//'| van/ betere wcongelcgenheden en de"/;l reorganisatie yan het ycryoer/I;;^^;;1 Volgens juristen is het-niet móge- v lijk dc gekozen communistische'.v vclk'sverte^cnwoórdigcrs van hürij' zclcls te-bèrovcn, tenzij de staat van, beleg wordt uitgcroepeu/ Politieke waarnemers, zien de be- slissing van het hof als een overwin-> nirig. van de leiders, der. strijdkracht?: ten;cn van de kerkelijke hiërarchie.r./J Zij geloven dat hét verbod wellicht/;] het eerste symptoom is van «en heréKI stel Van de; invloed'der militairenI het land die tanende is geweest siridsT'l dc federale verkiezingen in December^?! '46 en de provincide- verkiezingen/ia;) P Januari, •"•■ï-■-■■•'■•'■ •«<<■- vpor hét tjjdvak va'n 11 tan- 24 Mei Elk der volgende bónnen geeft recht op het:.kopen* van:_: /•-!; -A Bonkaarten KA, KB. KC /Ï05 >s, V (serie C)j 'C-01brood:*800 gram .bróód C-02' brood: "J400 gram brood C-01 boter: 125 gram ;boter C-02 boter: 250 gram: margarine;of/ -•■•-' -20O 'gram-vet:- C-01 melk: 4 liter- melk- C-03.C-05 melk/;'7 liter melk C-01-vlees:100 gram vlees C-02 vlees:1300"gram .vlees C-01 algemeen: 200 -gram kaa»..^.v!n4ö C-02algemeen:2 /eieren C-Q3 .algemeen: - ong. 225 gram houdzeep of- 90 gram'toiletzeep/.1 C-01 reservé. - 125 gram.roargarina, of T00 gram'-yet; C03trescrve: - 10OO gram/brood C-04 reservé: ,125 gram, margarine .of TOO gram/yet^ C-05 reserve; 200_ gram ;,kaa» C-06teserve:800 gram brood C-07 reserve: ^25-gram: boter. Bonkaarten KD, XE 705 ,,V(»crI CT11 .brood:800 gram brood//T;5.5; C-ll boteK- *;250 /gram-/boter C-42 .boter; -7:125 grammargarine/of;.- too C-13;C-15 melk/V12. Utcrimellé:/S C-ll; CT2.'vlees IOO gram vlees C-ll algemeen:100 Lgraip "kaasij/"0i C-12-algemeen: 2 C-13 algemeen: ong, 225gram hüi«*3 houdzeep of 9o: gram\ toiletzeep C-13 reserve:. 800 gram -broodI C-lö reserve: v50Q gram rijst of ldn-/l dermeel/ (uit rijst: bereidl ot* y. kinderbiscultf/- C-17 reserve:/ ong/ 225- 'gr&nhiri»-^ houdzëep. of 90 graip:tolletreepj Bonkaarten MA, SiB, MC/MD/ME/' V.:';v/MF/;MG/70S.^*^^*^h Onmiddellijk na het- vellen Vari". het yonms'heéft de president Van Brazï-, :Iief;'Erico*Gasp?T Dutra, het leger be vel gegeven - door het gehele land in alarmstelling te gaan. In dé hoofdstad werden de wachten rond de federale, gebouwen versterkt/ Naar men! venvacht 'zullen de 'ge-' bouwen"- der Communistischepartij; door-het gehele land -door de politie gestoten worden, ofschoon/mén geen .onmiddellijke actie verwacht, tegen de léden 'toer partij zelve.//V.v" Het- hóf was van „oordeel, dat dc conur.unistische partij, twee statuten" liad, een openbaré/en eeri' geheime, en dat dc partij van buitén Brazilic hcMuurd werd. De beslissing yan hét hof, die irerd genomen met 3 tegen "2 stemmen, verbiedt dc communistische partij'te werken: ais een politieke partij; ofschoon zij waarschijnlijk zou kunnen, vóórtbestaan opeen sociale 'of.andcrè;basis.- In het vonnis-werd aangehaald.' dat dc communistische leider Prcstes in het 3raziliaanschc parlement vorig jaar Maart had verklaard, dat in ge val' van oorlog tussen de.«.Sawjet- Unic én Brazilië, hij zou vechten voor de Sowjet-Unie, cn decómmuniston. jïevel zou geven een verzetsbeweging in 'Brazilië;op te richten. - -."7 Naar illegaliteit Politieke- waarnemers te' Rio de Janeiro'zijn van. mening/dat toe be slissing voornamelijk tot gevolg zal hebben dat deze in hoge. mate ge organiseerde partij illegaal zal wor den.'Men schat dat dc partij 600.000 ingeschreven volgelingen'heeft. ^.Een woordvoerder van dc commu nistische 'partij/ zeide gisteravond: „Deze beslissing betekent, -dat..de democratie,/die een /jaar /geleden in Brazilië is ingesteld, 'een zware slag heeft ondergaan, 'cn waarschijnlijk/in een'niéuw machtsbcwïnd zal ontaar den. AVij 'zijn van/mening," en! vclgn, die geen communist zijn/ zijn dij. met ons eens, dat de.regering achter.dcze /actiefst aat/en,- toa^/, deyechtcrlijke De Algemene Vergadering der UNO heeft gisteren het besluit .van: de'poli tieke commissie om het Joodse Bu-, rcau én dc. Hoge Executieve /der Palestijnse Arabieren te horen be krachtigd. 1.Andere aanvragen van politieke groeperingen dcrPalesiijn- se. Joden- heelt de "commissie - afge wezen//. »/••.-;/">;":h./! Dc vergadering; had /tijdens ceri vorige bijeenkomst aan dc commissie. oNTrgelafen te bestuiten, of ér'nog «indere organisaties, die- andere Pa- Jcstijnsc gemeenschappen vertegen-, woordigen, zullen worden /gehoord. De Palestijnse Arabieren hadden .hier tegen' geprotesteerd, zeggende,' dat hét Joods - Bureau hierdoor, werd be voorrecht., cn dreigden de besprekin gen! der speciale Assemblee ...vooy Palestina ie boycotten.r /.-; !- Het "Joods Buréau" namvtijdens de vergadering officieel dc uitnodiging aan;cn .noemde de. volgende cclega-: tie: Abba Hilld Silver, Hayim Green berg/mevrouw Tress, Rose Halpcrin. Alosje Sjcrfok./ Nahoem Goldman, en Emmanuel,.Neumann."/ tSe .voetbal we'dst riid'/EngeJand T^'tcgén dè Rest'van- Europa. >- door; "dc/Engelso' pers ;,de y«*ed- strijd" van dcze céliw";f!cno.emd- rg: zal !;zo\;cél sportjournalisten Trek-' ken. idai/hetjibestu'ufvan het* Hampden-vpai;K*t;sladionin 1 Glas gow. tyator,-bpiio M(ü/"déjwedstnjd zal ,'pla ars/iièbfféri/ hésldtónhéelt" een ge heel toieu^'é .klei h 0 /perstri- bune aan de ranji/yan hetfyeid op "té trdvkén/ - IÜ;é^ulieh!:'de té yër* tyacli ié« 200 spprtjóri rrial is ten'fdé wedstrijd kèrin^ntoadMlbaii'/-j :t De Verkiezin^/van/jhet Engelse e!ftal heeft ovéijgéns Iri:tle Engel; se pers niet veelfcritiek onderVon- 'deul Nadat sómmige- journalisten bezwaren :.hadd'cn ingebracht, te-* gen liet Xclt daURaich Carter dé rcchtslrfnncri-. van Derby County cn.Peter DoliciVy/ dé binnerisnclcr van Hudersfleld;;Tovvn niet in de Engelse ploeg "waren opgenotnen. was het gehele'koor vnn sport journalisten hét er toch wel over eens dat het gokozen elftal een zeer. sterke7 coinbinntié,/vórmde, én .dfll'liet', Europese el f tal /wél zeer goed zou ntpclcn soelen/om Engeland te/versfèan.- Zo/langzamer.lla'nd ontwikkelI zich in Engetancütopn/zwarte Ham del in-toegangskanfteh' voor*dezo wedstrijd die waarschijnlijk .al- loen geëvenaard -.wordt door hét gescharrel! mcf/kaérten' vóór 'de werd; Toen werden plaatsan van f 1.50 verhandeld voor circa f 75, en men is in Engeland benieuwd of de strijd in Glasgow .ook prij zen zal opleveren die vijftig maal hoger zijn dan normaal... Alhöéwcl^ het -elftal vran-dè' J jéat: van .Europa"/eerst morgen of Vrij-', dag door „de speciale keuze comtnls-1 siezaji worden aangewezen/meent de bekende sportjournalist Vernon Mor-, gan goede redenen te hebben óm aan' tenemen dat' dé samenatelllnc *la-volgt zal rijn: ,V-'-;/'*T:-.t Doel:-Da Rui "(Frankrijk);: achterr Gyger cn Stoffen (Zwitserland): ihidden: Carey. (Eire), Parola'Tltalië) en Prouff (Frankrijk);?voor.- .Itom-' berecht» (België),Gren (Zweden)^ Nordahl (Zweden)/ Wilkes/ (Neder land) en Prest (Denemarken). - lVolgensVernon' Morgan Ts', .dc aanwb'zlng van Parola, Carey cn alle genoemde voonvaartscn, zo goed als .zeker.Het Js'mogelijk/- dat; Prouü. (Fr.) verkozen zal worden'boven- dc Tsjech Ludl./Wat de backs afin ga at zal de T keuze-cónunissle;!'vermoede lijk het Scandlna\5sche paar NÖsscm (Zweden) .en Petersen (Denemar ken) niet willen splitsen. Maar als zij besluit Stoffen (Zwitserland) Te ne men zal zij naar alle waarschijnlijk heid rijn' landgcnot-.Gyger naast hem. opstellciL- :Wat de doelman betreft heeft Da Rui.'t voordcel van bekend, te-zijn mét het Britse "aanvaJsspel, na-.de' match Engeland—Frankrijk.": .Voorts is zijn anticipatie-vermogen .waarschijlijk/beter /dan, dat vari ;de Deen Jensen,^ alhoewel de twee/el kaar zeer wcinigyontlopcri. Vernon Mopgan verklaart verder datvolgens dei Fida-officlals de s Nederlandse linksbinnen Rijvers de/ster was van de ._wedstrijd té !Rotterdam ten- hij. is geneigd <,*inui|n -11 jhUt.* arbeid, ai. mordèrt ton.déken) - .j -(serie-C) C-21 brood:800 gram/brood C-21 "boter; 250 gram 'boter C-22 boten,220gram Aargariné/of-^! 200 gram'vet y,.£ C-21-.melk;;; 5 liter inelk C-21 .vlees: 300' gram'vléés C-22 vlees: 100 gram;vlees'! C-21 kaasL'-t-200 gram kaas -.vf-fi^4jb®| C-21,eieren:;,,/.5: eieretty/*;r;^?A^^| Op 3 4 /Meizullen boririênr word« 1 aangewezen voor suiker,versnape-? ringenken tabak;:// De /op 'April aangewezen :.:«xtr»f I bpnncn,B-04 reserve en B-07; reserve?I voor korstloze en/of smeerkaas kiin-? ,nen tot uiterlijk-10 Mei-bij een Jde-!ï taillist. worden ingeleverd.. ;Hpt Ccn trasl: Dis tri b'uti ekanïoori 1 deelt rnede/dat óp 32 Mèi.a.s/eén/1 nlëuwé regelingbetrefféndè-zda;I distributie van Tverkklëdihg zal word én. lngedien d. In jVerbandvyhiermede mbgoa^l tlians ;gecn aonyragen om 'werk«r/l .kléding. Hi| 'dé plaats'elIJkè.' dLsül-ï-l butiediensten^worden/ingédiend/vl Op reedsingediend© aanvragoa/l zul I en," "voorzover; doordé distribu-i| tiedienst. reeds*/-kennjsgéviEgèa^f van toewijzing" aan do' belangheb-; I benden" ziin'gezondén/tot.eri nietj;! 10. Mei g;S.. tegen;_overlèggink, vaii/l een v bereldyerklarink zmg r-riantri 1 seenbonnen/voor: textiel/ worden^I werstrekt I Uiterlijk' ,t/m. 11! Mei-zat menLop/l d eze 'riuitsóonborineri /voor ^téxtlaiil overaljs.; worlibroekeri,'wèrijMjè^l ..(-kielen)/kunn en; koppri/jVan^lJ MeE a.s. 'af z/al deze werkkleding;I uitsluitend /op/ speciaal da&rvoor •in> omloop^t'o.brenKén bonnen!'yèr-T krijgbaar zijn. jXg '..T; bo distoibnüècUensten/zulJ.fta^L plaatseJük;./' bekend inaken,wanr'a neer cn waar wederom aanVrageaT /Naaf aanleidingvan?éêri/i^^t/l over.- 'een echtachéidirigsprOcei;.! heelt .eeri -li d „van liét '"Araérikaah-J éc; h uis van. - alge vaardigden, ^afij 10cé- Scott, in/toe/zaat vah j/de-l Amerikaan se Sénaatj/diéf bp/dat I ogenblik!' niet' in/vergadering wascl onverhoedsgeschoten /óp. de! /Ö3;jl jarig© sériator/Tóns/Ané.lto!f/Dt»/L senator kreeg éen kögel intoé rug/3 Voordat hij - neerviel trolciobk/hi|| eenïa vol ver// en schoot/!tenj'g;!| dochmistc/Beidem'arineh*X/iJjaj| vertegenwoordigers -voor/dé 8taat|| 1 Oklano^ia/'' Sénator>;/!Angliri-/i<t l vallen/"---cuptinat die 29^_Aprit-gesbeeld -wezigheid betreuren.."-;.,'s'"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1