Jhr. De Geer hield zich niet HET ROTTERDAMSCH PAECDL '4 t Ëx-prëmiër legt thans verantwoording af Republiek wil samenwerking .«op ^militair, yèrmindering van IlongerendeZaan beefde voor ^.Duitse'3terroristen Dr. Gielens b egroting focli aangenomen Faas Wilkes nu definitief in „rest van Europa" Vrij, oriverveerd Vlucht'- wérkte nadelig PA RÓL O SCO OP Weerbericht Jhr. .De Geer ging., naar'Nederland Geen zomertijd! Harde zeep volgende week verkrijgbaar. troepensterkte Plunderaars uit de winter 1944-'45 s.vv'"'.-r": -. thans gearresteerd Voute weer naar ,;V 'de eél V yolgénd jaar .'Uitgave, van een ge'denklióek Londens politiek in Palestina - Cadogan belooft verslag Eerste, contact in Batavia Een eerste stap PvdA stemde voo 'r: „Met 'het oog 7 op grotere belangen" ScKielandhuis; blijft Dagdienst Harwich Het elftal reeds- bekend gemaakt Sr op 14 Juhi||'ua Prijs Hollandse nieuwe Export van boter hervat j •ia Eed «a Adm. Laage Hoven, 141, Schiedam K tel. 69300 '•Abonaenentaprljii per - week *81- cent, 'per -' .-kwartaal 6,—,losse nummers 0,09 Uitgave Stichting ..HelParool"* Postgiro' %,398M6~r- J Bankier» Am'sterdamfeclie Bank té'RotterdamPL DUeetVÓri; B., de .Vries ;•- PL HooidrèdacteurèTh.'. Hamaker i <-•• 1 KWd i tk Vrijdag 9 Mei 1947 Zevende jaargang,;Nb'. ..I07j Hedenmorgen stond Jhr, mr. D..J*. de.Geer, die In 1041 rich, In strijd met' öe regeringsopdracht, z!cb; naar 'Nederlands-Indië'-te hegeven orn 'een etudJe te maken van do toestanden^ ilslar, zoals die gegroeid waren 'uit de ooriógs:omstandlghcden In Europa,.naar Nederland begaf, terécht voor, het Btyzonder Gerechtshof te* Amsterdam;. Omdat het'gerucht ging èat JkV/De' Geer verstek kou laten gaan heerste er ln do rechtAzaal grote spanning, die.zich uitte In'eciAdoodse stilto toen do,76-,|arIge "gryze ex-premlor om éven/yoor ,tlcn~ uur hém gereserveerde stoel plaato nam, acn'kwam en rustig op de voor; >1 Vóór hem hadden dc getuigen Qt- tc Bene/ tydona do '.bezetting gevol- -machtigde van het Duitse ministe rie van Buitenlandse Zaken ea dr. T. Goedwaagcn, dlrêcteur-gcnaraal. van het departement van Onderwijs, In do oorlogsjaren, 'dc zaaj betre den, beiden begeleid door parket wachters,'omdat zy'. gedetineerd «tin. -1 ':v v - Aandachtig' luisterde jhr.- Dc Geer haar de procureur-fiscaal tnr.y/. P. Bakhoven, die de lange .dagvaar ding voorlas. - Als cerate'getuige kwam do'outf it oordcómmlssaris van politic te Amsterdam,* J. L. Posthüma, voor. .Hy verklaarde, dat hU in'het voor onderzoek - 54 .getuigen gehoord heeft in. Frankryfc, Engeland, Bel gië en /Nederland. Ook Seyss'In* quart ch Von Rlbbentrop hebben verklaringen afgelegd. Van Jhr. Dc Geer ondervond h(j allp medewer king.'-.. vervolgens verscheen als getuige J. G. Sillem;'tydens de'oorlog Ne- dcriands.gezant ln Portugal. President: „Was tïo'. komst tan' jhr. D(' Geer tiaar, Portugal iU.uc- kentl?1- Getuige: „Dat was mö. van tevo ren aangekondigd." Pres.:)-,,Vér lieerde'O- in 'lc mening, dat hij'.naarIndiö zou doorreizen?'; 7 ïii rT^ ÏME "heeft hVm. verkozen tót '-1 man-van-derwóek, ■•«»- ook hét Parool: noemde zijn naam reeUs meermolen r Palmlro TogilatU,'Ita- lie's-'Staün. Hóe la deze 54rjarise Genuccs leider der Italiaanse communisten -geworden?-Als men'-Urne bcstu-. deert, verneemt"-men,, dat zyn vrouw.. Rita Montagnana.,. ccn naaistertje was, maar dat zU thans een gezette. /knappe matrone is. met mooie, donkerbruine ogen én .wit haat; ca.- verder, dat ToglIaUi- graag Dante.'leest, Llncoln.cn' dc Bijbel, dat hij van voetballen houdt en het Hctét 1n'ccn pizzeria -een glas r drinkt met taxi-chauf feurs.» Ook legt- ihtJ gaarne -con kaartje (sconone)'cn h(j wordt door zun vrienden.P Miglioro,dé«boven-' stcbcstc, gcnoc^md. y -Andere, bronpen dienen-te wor-.' den geraadpleegd,-al storten deze 'zich niet on dc gelijkwaardige ver-, incldcnswaardlghclü, datTogliatU de voornaam Palmlro heeft ontvan- fen van~z'n arme. gelovige vader in e -Vla Albcrgo dètPovcri (Straat van dc Herberg der Armen)/omdat dc.jongch op Palmzondag werd gc- 'boren. e Vader, qen •bockliuudertjc, .groot vader, cca. kleine v jioord-ltalfaanse; boer,' zeir.ecn ztvcrvdr Mangs p He ren wegen..nu eens in dc Po-vlak- tc, dan weer'on-Sardinië. .nu ^cens-in Turijn dan weer'eens^zoêk. 'en-zo ontwikkelt Palmlro Togllatti zich tot ccn rechtskundig journalist .en tot socialist. Hospitaalsoldaat.in de 'eerste, wereldoorlog, in 1919 te kenaar t„Empcdoc!c") In dc. Online iS'novo met Tcrracinl. thans ccn tier. presidenten van de Italiaanse Coh- stituante. In' 1921 communist, na de. afscheiding in het Goldoni-thea- ter tc^Livorno; achteivolgd door de fascisten, ontkomen'naar ;Ruslwid. t Onder' de-naam ;Ercolp Ercoli werd hy-secretarisvan de .Middel landse Zcesectic van'dé Komintern. ALs Mario.Corrcntl spralc hy ty- rlens de. tweede wo'relddorlog.. voor^ Radio Moskou tot dei Italianen. -Maart 3044:Togliatti '.(Ercole J2ccbli cn Mario Corrcntl) vliegt v van. Moskou-naar Bari, treedt in de ópenbaarheid cn .verbaast ieder een door zhn zachtzinnige compro misvoorstellen in .verband met- Ba- 'doglio.cn koning Victor'Emmanuel. Thans w» hy. het Vaticaan niets, - Jn dfe wcfc' leggen. ^1. -.Bestudeert- men zyri.- gesdhriften en handelingen nader, dan luidt dc conclusie: een - tacticus, - ccn la-', vëerdcr bij aJIe-wind," geen' puder- - wetab bóisjcwick, nccn:',ceit gclct- Serdp. net als zyn colJcga^Sercnl die .17. taiejv spreekt, en net als Euce- nip' Realci'cen, gevierd .r njKe-* lutsdoktcr uit Napcis. Maar .alle drie In "34)47. echte Italiapse com> •munlsten.-".v '.-• - NOG WARM -WeersvcrwachUnr... jclfllB tot ZAlerdaca.'ind. ln liet. Noord-Ooste.n vin toet lind aanhoudfn van liet rvarme droje - vpor- - Jaariwecr ,-ipet over bet r algemeen weinig...toewol- ■klns en maUpe wind uit Oostelijke rlchtlnten. In V bet overt Re eedeeltc van het •land'- aanvankelijk eveneens.. warm, voor- Jaamrêer/.later UJdclUk toenemende- •bewolkinf met ln *de namlddac kans i'op enkele verspreide 'onweersbuien en- enlce daline van temperatuur.; Meest maUge .wtnil^ ovenverend' tussen. Oost' en Zuid..'. ,Waametning<;n' be.den,uorïeri .B-43 u-, te Botterdam: v LiTcKtdruk 760.9; wind, O.N.O.'2: 16J. 'Max. temp.'25.8 (gUlermiddajr 3.10 u.): min.. temp..l3J (hedenmorgen 6.10 vs.); weersgesteldheid: licht bewolkt. Jhr. DE GEER- Get.:'„Inderdaad:* Toen liet. aan de ambassade bekend werd, dat hö van plan,was naar ".Nederland .te reizen, heeft jnö;- plaatsv'eryar.gen; dc'heerVan Pallandt; hem dit ont raden.*. Dc heer Van Sillem vertelde, p .dat op 3 -Pebruarl 1941 Jhr. De <Jcér by hem kwam cn mee-.' deelde, dat hy.na ryp beraad toch-besloten Had "naar Neder-- 'land te gaan. .Hij verlangde er- naur.zicn bij dc' overige lodenv zyn gezm te voegen. Do. heor'Van Sillem" heeft de oud- mlnlster.'cr.tocJi'op gewezen, -dat--zijn-terugkomafcrdei-gee3t-;i'j: kracht van 't Nederlandse/volk 'nadelig zou beïnvloeden. *Im- - mera, men' zou hêt-'ln" Neder- .- land - kunnen opvatten als-een soort vlucht, een bcyylts van ge brek aan vertrouwen ln dc kracht van de geallieerden.-- Aangenomen moet wordén, dat -, jhr. De Geer contact mct.dc Duitse, 'gezant^ heeft gehad, omdat hy een Duits visum nodig had.* - .u 0pï3'Mei 10W 'vertrok jhr. J. de Geer. tóen maats 'm in ist er- president'mei :dal overige minis- ,t ters haar,>Lor.denóm daar eert 'Nederlands ■rcf/criiujseentrurn ta vormen voorde vöörtzetUng tan do- oorloff:tei}cTt Duitsland.' Op 3 September 1940 trad 'jhr. Dn Geer cf. Hij kreeg van de minis- ter-van Kolomére van hel nieuve kabinet 'da opdracht 'zichnaar A'cddrlatulsd vliö te begeven ten einde daar ccn studie te maken. - van de toestand in samerdmnq metdé situatie van het /ijk >n Europa, 'zoals deze ziehonder 'invloed 'der obrlogsomstandig- heden onliclkkclde. Op 5 iïovet/d 'ber vertrok jhr. Dc Geer voor >1° uitvoeringvan dezeopdracht naar'Portugal nadat hij te ken- non had gegeven langs deze weg haar. Ncdcrlaiids-lndiS te zullen rcucn^y' C ln 'strijd met zijn instruct! •hepft jfirfife Geer zich begin 'ï.cbrvarl iyfl ,van Portugal u>r, via Berlijn .gaar-'Kedcrland be-' geven. hcApr.il 1312 publiceerde hij ccn brochure. <gelitr.ld. ,kgn- these in dc'. 'poripp",.. waarin hijxeandrong'. op 'óverleg m*t Duitsland én beëindiging van de .oorlog tegen dat ïdnd. -. De regering heeft besloten dé r.ó- •mert(jrf-dit Jaar niet In te vueren; de Middel-Earopcse .tyd blijft dus gehandhaafd. .Dit. besluit berust óp twee overwegingen:" ten eerste dat *r';gcei».voldoende tjjd was om het parlementT* fe raadplegen .en len tweede -' bebbcn landbouxvkrlngcn ernstige bezwaren tc berde ge bracht. Voor. 1948- hoopt uicii tijdig ccnjbcslulf te nemen. Harde zeep op deibonneh'c 03 en c 13 alneraeen cn. c-17 -resêi*vp zal pa s^itt-dé loop vaa - dé; weck4 van .11- tot en met 17 Mei vtrkrijgbaar iijn; .Er blijkt'..«nfg misverstand te zijn gerezen over. dc ,vcratrekking vuti beterhaan kinderen-van 5—34 jaar, 'Ji.l.'kiat deze.kinderen boven hét,be staande normale rantsoen voedinzs: vcttenT 125-grim boter extra zpurien ontvangen. Het is echter zo. dat io i?ctrantsoen -vocdingsvct ,125. gVam margarine - vervangen wordt door 123 gnem'boter. Eén van'del-vele treditics," verbondvn 'non ccn siudcnteó-roeifcslijn, is. dal de léden, yan de deelnemende verenigingen zich <'ccn wek von ie voren, tooien'met ccn-strooien-hóed.'Hel vicl-nlet mee om dit jaar een uitgebreide' coljccltc lc. bemachtigen. Toch was Triton zo fortuinlijk op een behoorlijk partijtje beslag te leggen cn zo zullen onze Trifo/i/cdcrt Zondag bij.de Varsity zo goed nis'alten gcióoid zijri met dc'traditionele sfroófen ifop. Dc folo toont dc drukte .alvorens ieder, zijn- 0maaC' ge- vonden had Het-, ligt -!n .de..bedoeling van de rcpublikeinSèvrcgcrmg.tc komen tol vorming .van ccn 'sterk -nationaal leger,- in staat de souvcreinilcit .van dc .republiek v te verdedigen,, heeft mr. ;Amic Sjarifocddin.de 'republi keinse, minister vnn defensie, in een radiorede gpzegd. Dit is cchtcr niet het laatste doel, dat wij nastreven. Wij- moeten-.thans 'beginnen--onze aandacht tq wijden aan hrt probleem van.'een gemeenschappelijk verdc- digingssvst_cem voor ,Zuid-Oost- Azië.- Wij" moc.tcn dc grondslagen lcggcr\ \-por »cca systeem varf ver dediging. ydat verder reikt dande grertzen van.- de Indonesische archi- peL ,Wij dicnép ook ccn begin'te maken met: ibesprekingen met de Nederlanders .over dc vraag ln hpevcrrq."..ij kunnen samen werken;-op .het-gebied vanrde ...defensie. Met het oog'op al'deze doelstel lingen - is,-,hct -noodzakclyk ccn. na tionale landmacht' te bezitten, die tfcsamém met .de 'zee,- én luchtmacht kan .ontwikkeld wórden tót één na tionaal bolwct& 'Wjj zijn gphccl bc- reia;fflmch~tej werkcmitfct allc~lan- den'Jot bescherming van' de-vrede' In-dé.ons omringende gebieden.'Wij zijn eveneens bereid met de Neder landers iii onderhandeling to treden over ons verdedigingssysteem. Wij zijnbereid tot vermindering- van onze troepensterkte over tc'gaan op basis ,yan: wcdërzJjdsc. besprekingen cn op. basis -van hetb'c'ginspl. dat wü. een cfficiëht verdedigingssys teem voor ons land 'dienen .te bezit ten.: -v in Zaandam liceft-dc P.R.A; van r-r- Alkmaor Mc dndera ge.uiesteêrd. -Tr - - die zich', tijdens- ,le .JiwciUtw-nan. Konlllgin jllDlleei't •sqrie .roofovervallen ..■•-, oen serie .roofovervallen.; hebben schitJdig-géhVankt.viiiVdc'Jiohgér- '.winfer vaQaofi—Jö.hcbbcii.zif dc ^Zaansirêokeiiomge vl nirgele rro- Tiacerd.'jMcnig b'ocrcn'gc>.jnj wérd, 's.imchls opcésdiriftt door 'dit stél.' niet pjslolen en revolvers ge wapende, .in Duitseunifqrniqn cckjênV 'pliindcinars/ Dut 'liet Duits' werd gesprokou mct cciuiy- |)|sch.ZHnns .hccent'.znj .wellicht 'dóór. dc ntecstq'- slnchtóffcra^ .Ké^ sclirókkdii cn 'nngjiig. als r.ijw(,i- ren. uier zijn.ónficmérHI~.'Ecn hij-' zonderheid- is, dat ccivvan-ïLy ar restanten dc .Medak.of; Frccdoni jjccTt;vènvpn'en .vóór ollótenhiilp. "Dezenu lp 'jscliijnt/ to.- hebben - be-- •staan in dd ui tic vering Vaneen aantni': ÊngcJsc pilöteiL-ann 7de Duitsórs hoewel "mettoestem- tiling vnn*Xondèn.- De-capitulatie van; Blnskowjtzwerd in .dio' 'tijd narRctjjk elk. •.ocrenbltk. Vcinvacnt cn'jdpDyitsere*lmUd.etlgedreigd 20:iuivonqrs: van-Zaandam le-'ziil-' len fiislllcmv ynnheèr-'dc vtrbor- pen'gehouden vl legers niet voor de dag kwamen. "Londen heeft dit risico, niet willen .nemen cn.de ui- loten -zijn', inderdaadslechts kriigsgevengen Rcninakt.- s E. J.*; Voöto, 'oud-burgem^ester yan:Amstèrdatn,'.die sinds 5 October yajn, verleden jaar op vrije Voèteu was, is' Óp last wan- bef gdreebtsbof gevangen, genomen, nm hém do ,ma- gèiijklieid tot >Iu?hten -50- Sie. tot. verduistering yan ba'wijsatu.kkca te' .onthemeni*. - •- j Óp 6 Juni zal de beer Vort te op nieuw 'voor hm BijzonderHof "te-: recht staan, wkarbij de. .prqcureur-,. fiscaalnieuwe'getuigén - nnar voren zal .breugcn, die naar geboopt" word meer licht zullen kunnen werpen pp de houding -tfin verdachte. Voorts, 'achtte' liet Hof meer. klaarheid nood zakelijk in d«.-'kweetio van .de eed' ..van 'trouw,.die 'de heer Voüte al-- thans-.volcens een -fjriefyvao -Rost: van kTooningeiv zou- hebben af: gelegd.^' 7.*. Er. heeft'zich-ccn .comité gevormtf- onder' voorzitterschap, van jhr. mr. F. Bzclaérts van *Blökland, cn ver der bestaande oir ir. J. \V. Albarda. dr. J. J; Cf van Dijk, m#' dr; S. J. R. de Monchy. -jhr. dr; C. C.-'C; Quarlep van Offi?rd. prof. dr.-J. E. de Quay yen mr,J,.* R.-H. van Schaik. dar' zich ten doel'stelt, ccn gedertkbnefe uit tc' geven. .ter. gele genheid van het gouden regcrings- jubileün 'Van -dc Koginjlin*'.in 1948. cn waarin in korte trekken dc gc- schtedenis van 'ons-volk gedurende de laatste-50% jaren'-wordt beschre ven. -v" 'De-,'regcrïng:hetft het comité toe-' gestaan,-, di twerk- tc publiceren* als het. officieel gedenkboek. Het zal worden'uitgegeven '.door dé firma Schejtens cn;GiIta'y te Amsterdam, terwijl M. J. Lccndcrtsc te Arnhem zalloptrcdcn als'secretaris vftn de redactieraad. 1 .■Rabbi Abba HUlol'Sllver, de-voor zitter van dc Zionistische, orcani-, antic, heeft dateren in een zeer milde cn 'vredelievende', redevoering voor de DÓlltleke commissie van de UNO bli dc behandeling vamhet" Palestijnse problcpm voorge3icid." .dat Engeland, vóórdat de- Algemene Vergadering inSeptember begint, een verslag zal.indienen bli do com missie van onderzoek over het Btftsr bestuur in Palestina. -Cadogan de .BritsrvafgcvaaA -digde.. beloofde to'cn. dat „de. Britse regering als er een. spe- clale commissie van onderzoek. wordt ingesteld, geheel bereid Is .rekenschap cn verantwoor ding at te leggen over haar be stuur in Palestina. -. Toen bij. dc hervatting van het. debat Amerika een commissie van onderzoek"* voorstelde.die .zou be staan uit kleine, neutrale landen'; kwam Gromyko (S.U.) in het ge-* weer: hy meende dat de'Palestynsc kwestie lc' bclangriik was om hier in de -verantwoordelijkheid van" de Veiligheidsraad af te wentelen. Het Arabische Hoge Comité heeft dq uitnodiging, zyn .standpunt uit een te zetten, aanvaard:-. - SOnSTE STAATSLOTERIJ "5e klasse: 1C0Q.J5359. 1000.— 3286, 8826, 9477, 13231, 14979, 21215.- i 400.—;7950. 10377. 35049.-18913. S 200.3615. -11346, 14199,-17553;' 17675,V17758. 100 '4143. 8803.- 9231. D570, 12585,714637, 16169, 1880D, 2Q762. - '.Zeer bijzonder moge ik de Ncderiandérs - hetvolgende, pn- dcr .de aandacht brengen: AVij .- hopen;, dat de Nederlanders'- zullen.toestemmen-in^het bèëin- digeni van: devtrocpênzendingen V naar indónesië, zodat ons volk '.zich .'wedcróhi-* veiligzalkunnen i; "voelen.-AVij van onze kant heb- bén reeds een' begin- gemaakt" - met hct'rcducvén van^onzc mili- 1 taire. machttot yredesslerk^é.'. Wu hebben'het volste vertrouwen.' dat de- problemen -ln Indonesië dp vreedzame wijze tot ccn- oplossing kunnen- .worden.gcbracht; In" hot Oosl-lndische. parlcment is' ccnmotie ingediend.' waarinver- zocht wordt er _bij de Nederlandse regering óp aari lc dringen.dr.H. .van Mook als'luitenant, gouverneur-' generaal te'-. Handhaven.zulks, -in-' verband, met de. geruchten over isljn eventueel, aftreden. -vt* '0 De ministersBoel - en Jonkman hebben tje,. hoogst^Indische, aijtnri-.' teitdn, onder ^wic de directeuren Wan^de.'.yiejiartementen.v.pijtHftn.pep;:; "HTêrTnedè" Is" Hef 'éérste' formele cón- factgelegd.:- 7v-'"Trbr Dr. van Möok7en;- raevroiiw,.,van Mook gaventen.'paleizé" een offici-- eeJ diner. f'--1 V Morgenavond- wordt- .ten huize van generaal Spoor .een soiree ge- houdp/i. 7V- -■ -: 'Voordat :dc reis .naar' Poritianak' eó :Makas?ar'; zal ..worden onderno-" men. nullen* de. ministers 'inleidende bcsprekinpen houden .met republi keinse collega's. Minister Gielén had betoogd, dat he'tnlet'mqgqiyk Is dé programma's voor dc'middelbare scholen te be perken "cn toch het aantal .uren per vak-te handhaven of te verhogen. Met dc bescherming v: de archf- tcctentitet zal spoed wordenge maakt De gehuwde onderwijzeres krygtbjj .tydeiyke aanstelling het salaris, dat zjj zou krijgen als zij ln .de school gebleven, was,/.;'- r. Hij stond' sympathiek tegen- over het denkbeeld or.1- een- •commissie te benoemen die tót taak zal hebben te onderzoeken om welke, wtjze het V begaafde' kind utt: niet financieel-draac-1. ktachtlge.gezinnen de. gelcgcn- held tot studie kan worden ge-, bódeny.. •"„De kohstadviseurs ztjrf niet ont-, slagen.".- zei -deminister. '„Ik heb hun gevraagd in functie te blQVen, zjj het in een ander, dienstverband." ::Eeh:.n\euw}véèkblad „OpbóuvA', "dat in' Batavia zat verschijnen, int worden geredigeerd door;ccn; jlaf .i'énIndonesiërsen -'.Neder' landers, liet ,wjl aldus de eerste stap [zeilenop be .u'eg haarsa-, menwerkingdie - gebaseerd zul -zijn op-cend oord acht én gear-, guniènlccrd'. 'doordringen", iri dé Voor deze gemce/isrfiap zo éssen- 'iccld aangelegenheden, zo wordt lp dc aankondiging gezegd. Het. blttd'Is dc voortzetting van 7 het' tot/dusverV in hét: Nederlands verschijnende 's republikeinse .weckblad '„Uct lnzic/i7 y. „Do;mliüster GicJcn polemiseert tegen zaken, welke niet of'andera I gezegd zjjn. ,H« geeft geruststellende verklaringen over punten, die-niet P aan de orde "zyn,'V aldus karakteriseerde gistermiddag prof.* Dqakerriaqt;.^-v. (Arbeid) het antwoord van dr; 'Gielénop de critiek dlet:verschelden01 •Berstó Kamerleden op *Un beleid biwlden uitgeoelend. HfJ deelde medei j dat, hoewel do 'minister "de be'z\yarcn tegen zSn' beleid' niet weggenomen.^. I had, ract het'oog op grotere belangen de fractie \-an db ïarty.van de,; Arbeid vóór de begroting" zou steramen. Bedriegen de -voortekenen niet», dan' krijgen' dc-Rotterdamse beel dende kunstenaars binnenkort gra tis beschikking over' ccn permanen te .tentoonstellingsruimte- in het pude -Boymans (hetoudeSchie-, landhuis ),-^dat, hoe ..wrak het ook. moge 'schyncn, toch nlct z'n plaats, zal - ruimen voor welk >vcderop- bóuw of ander, .plan ook.' - - •vVolkshuisvesting ^verhuist - dan '.van de;bovenste-verdieping ergens anders heen: trouwens, óm'die bo-. venste verdieping tcmogen betrek:-, kcri,-.hcefL"voiltsHuisvcstlng nooit toestemming gevraagd óf gekregen. V Hoofdingang; 'benedenhal en-bo: .venhal, worden in- .orde.gebracht' Vbor'het -naar" eén'.Avedcrgeboorte snakkende nistori3chcmusêum (dc ASROmaqucltcdicnsL zoekt dus ook ren ander heenkomen^ De ten toonstelling- eir museumruimten worden op de eenvoudigste wjjze ln orde gebracht, met *,vczelplaten? lichte verf, e.d. Bewaking, verwar ming,.enz. zullen bevredigend kun nen worden .geregeld.' - -•':.-<:-Hct-blH6ti2'dn7vy-nfctranccii-7; ;om het Behoudt van; het'""oudé; Schielandhuis als 'historisch' museum, doch om het-feit, dat cr.ctr.deiyk eens wat bckiy- vends- wordt gedaan voo.r de Rottcrdamsc'bceklende kunste naars, van--wie'velen.het ntoci- ïykcr hebben 'dan men wel ver moedt. Internationaal Zwemfeest van dc odz Ter gelegenheid van'het 25-jarig bestsan yan dc ODZ wordt.Zondag middag ln .het. Sporlfondsenbad een .internationaal -zwemfeestgcorga- .nlsccrd.- :7. "O.a. zulién aan de gtart vcrschlj-!, ■nen deBelgische zwemsters Ivonnè ..Vandefkcrckhove i.opde, >200"m. ^Ahoolslag, „die tegen. NcI vanWlict plet .veel) kans zal makcnV cn Tcr- nande Carócn.' die ^op de400 m.* borstcrawl dc strijdzal aanbinden tegen Htmnic Tcrmculcncn -Irma .Schumacher. -x, Op de 100'm. rugslag vogr heren starten - o.a.. Schcffer cn'.Van Schour AVen.-De. RZC neemt 'deel' nsn fJc "10x50 m.; borstcrawl/terwijl-het le, zevental .van dc RZC ccn'water-' polowcdstrijd zal'spelen tegen het sterke Belgische team van de KA ZC uit. Antwcrpdn. De organisatie, zoals die wasrdrocg/ in zich het gevaar voor een cultuur apoaraat gelijk* dat - tijdens' do be- zetting .bestond.- Men moet. de-; kunst meer aan' het particuliere initiatief overlaten, de Raad van dc Kunst als schakel met de kun- stcnaara dienen." - >Prof. Donkersloot .(Arb.) consta- teerde.- dat db minister niet heeft V kunnen aantonen/dat? de reorgani- satlo een verbetering is. In plaats van cca doelbewuste cultuurpolltlck„- ls gekomen '.eeii grasdumpolitiek,. die zich bö hér. Jncldcatcle aan- sluiL' De begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschapper, is ten- - slotte zonder hcofdeiyke stemming aangenomen. Dc C.PJ4. vroeg aan- tekening dat zij tegen was.. Z.h.sL :- nam dc' Kamer ook" cea motie aan - waarin .zij wettelijke regeling van.: het kleuteronderwijs vraagt en één waarin de Kamer zich uitsprak te- gen vermindering van het aantal"' lesuren in.de geschiedenis op gym-'; nasla en lycea. ;?U: In rja stad 'Acre (Palestina) Is'ccn éenval gepleegd'op 'dc*gevangenis,- Dc' aanvallers, slaagden'erin een gat ihjde muur' tc. talen, springen en een ijzeren.deur op te:blazen, zodat een grooi aaniaTgevangenen. kon ontsnappen». - r .- ..ó/l V De* kcuzecommissie voor ;,de Rest ,van Europa" h«eftDonderdagavond •voor een verrassing gezorgd, door dc ramen van dc' 11 gekozen spelers 'voor de wedstrijd tecen' Engeland: ^4 uur. eerderbekend te maken dan men verwacht' had. De ploeg wordt als-v'olft:v\-; V.-1; Doel: Da rul.(Frankrijk)ach ter': Petersen '(Denemarken)-: cn' Steffen (Zwitserland)/.midden:' Carey (Ier-: Innd),- Parola (Italië) cri Ludl .(Tsjc- tho-Slo\vakUc); v voor;. Lemberechts (België), Gren (Zweden),-Nordahi (Zweden),' Wilkes (Nederland) en Prest (Denemarken),;7 :/■-* ./V'!x Mot.uilzbnóering- vaneon speler, nl. - de: Zwitserse-back Gyger. is 'dit dezelfde. plpcg.^die-'Dirisdagavond in hct.Fcijcnoórdstadion'beeft, gespeeld.. Men 'heeft .dus--'* toch..aan' de Deen ^Petersen dc voorkeur' Rcgcvcn.' bo ven de vertromvdc-,-combinatie van Steffon—Gygcr.-./-.Naar. ons. tei/'ore. komt.-is.^de - keuze-minder vlot "ver lopen^ dón* men - misschien; .wel" vér-, •wacht-had/* Over. de.-!samenstelling van dc -^voorhoedekonden moeilijk demeningen '"uiteenlopen;- ,want>in deproefwedStrtid isutoch'. welduide lijk, 'gebleken,-, dat Wilkos;. yerre' te prefereren was- boven/Ha'nscu. :Dht Darui in hetdócl;ds gekomen, zal wel' daaraan (.tc -danken "r, 'zijn; dat Frankrijk.",-injdezeplóeg rietkon ontbreken, cn: ook"oyer. Ludj ls door- de- keuzércofpmissie-- nog zwaar .ge-' delibereerd.-., ,/x; 7;'.' "*.j;'i Ons sphenkt de keuze vkn - Faas Wilkca uiteraard-de.meeste x voldoening. W'U -hebben7 na-r Dinsdagavond hlérover 'geen' ogenblik -.meer;* W twyfel ver-.' .fkeerd,;maar^tenslotte tnoestcn.v we. toch. nogaltyd definitie- ve. oordcel „yin - de' FJF.A. v af- wacÖten. 'v »V 3 Faas 1V1 kes Wilkcs heeft nu het hoogste be reikt, wat hij zich thans kan wensen. Sn dat. in-ech- tb'd "van. nauwelijks twee cn ccn half jaar. Toen. Neder land bevrijd was cn v weer aan dc opbouw van xhet. Nederlands .elftal, begonnen," vwerd wisten' wij' in 'Rot-- terdam j- wel,d^t Faaswilkcs een goede kans. 'maak-; Ie omtot 'de.uit:- verkorenen' te he-'; horen. Al." tijdens dc oorlóg.Av'as: hij -in z(jnr ploeg, 'toen; nog naast Lagendaal, ccn uitblinker. Maar dat hij zp snel naar dc/top zou rijzen. ,cen top, die nog .geen Ne-, dcrlandse .vóetballer-'vónr hem be-, reikt heeft zaL hij toch-ook .niet hebben duryen drömen/óp'die avond ria 'dc. bevrijding; .d&t wij 'nog eens met elkaar hebben;,zittcntpralen.. V •7:t;-.'v^s*l;''V/-••"'Wiet óndérsch'attén, George - Hardwlck, dc aanvoerder van het Britse team, heeft verklaard:. „Wé.,zullen d'e Europese ploeg niet onderschatten.. Ik heb 'er vcrsclieidc- nen 'van zien spelen, het "zijn indivi dueel uitstekende voetballers/ wat ze als pldcg zullen, doen' moeten, we natuurlijk nóg afwachten".' :;7; Het. .veldinhet Hampdon parkzal waarschijnlijk7 z^vaar vzijn door de' regens van/ dc - laatste weken, .het- gecji; Iij'.hetvoordeel'.-zal zijn-,van'de: Engelse'•ploeg. ■De hotels'/in1 Glasgow-zijn tjokvol ,cn. ipen..verwacht14D.OÖOtoeschou wers... T*:k;. 7";V .7Noch>de;xcontlnentalc;";''nocb de Engelse v speler?hebbenemstic ge-7 trêihd. Gisteren' zijn, de-spelérs van', .het, con tinent. gemasseerd'en hebben ZÜ een'.iurksbad-genomen/V De Britse-rantsoenen. _.vlpdcn/zijj ■maar karig, - ondanks dé "góede ;zór- gen/ die dejhótelhoiider a an*, h'en, be steedt,- wocn5oaK'piaaistcnAVij in een dedr;^ van onze editie het bcrichh dat/de/zj,' Mij Zeeland op Zaterdag 14 Juni met;#* het/gehéél gereviseerde - ss Mccklén- burtr. de dagdienst tussen: Hoek van^tó Hólland en Harwich iou ppenéih/;^j?5s> //V.olgcns ccii latere mededeling '.van 5'&. 'de .d i reetje, va tr d cMij zou 'dez^/day.i-7/ tum niet "'aangehouden künneilwor«-^' 'dendaar.'er. moeiIijkhcdea<-warca'.j?e«-^ rezen /bij -de voltooiing yan' het-scWpéE^ 'op de.>crf van Wilton;', Thans deelt- de/directie, onsmede.^ 'dat deze mpeilijklicdcn inmrddels/snel;;'^ .zijn opgelost, waardoor het mogéiyk.7%;: is, Vdc eerste afvaah op het Tastge^/I'ê- stelde tijdstip té doe n' p 1 a at s-liebb en .7K. i'Op /7 juni zal/hcti schipyërmóéde-|sfe lijk *de werf kunnen;verlatenwSarna^;. hef op'. 13 Juni met', enkele genodig-^i-i dqn ann "boord, naar- Engeland.'.♦erWP trekt/Ecn''tddinischc' prochmart «al/r/j dus niet Aarden gehóuden/Van Harri^ïil wreh zal de Mecklenburg voor-/het^l eerst in de dagdicnsl op Zohdagj14;gv Juni, 's avonds tc Hoek van HollandJjz arriveren; De normale afvaarten' van de.Hqek^Aj zijn op'Zondag. -Woensdag.en. Vtij-rxJ. dag om '11.30 uufvih aansluiting- op ri"; de .boottrein, die om 8.50;üur 'van/i*.I Anistér^lam CS vertrekt: aankómM fe.yr.' B Londen^ .'Uvcrpoolstred-statjón 2.1.40^]/; 1 lii ^'omgekeerde-richtiiig*.'•iaiy/de^|j;T dienst onderhouden worden op Dins-;-Si:| dag, Donderdag, c'n Zaterdag van'7f.r*l Londen (Liverpoólstrccl-station)' om^Vl 020. uur. Annkomst; Hoek van"rHpj»ji land ó.ifi 18.30 uur,/waar'dcAansIüi.é^ tendc hooftrqin gereed stjvalit'dic/órh»:, 21150,' in"; Amstc rdam; afriveerr;?S Pe .Oranje:Nassau- van ;dc;Mif'ZeeL:' land dic;op het ogenblik nóg te samca4| niet.- dePga'gucvan7'dó LNER^'deajf "nadifdiéhst ~öp.' Harwich. onderliodd0 zn 1 -'omstreeks '29. Juni uit, dé dienst^ wordengenomen;> wannéér hef meu/7/ wclschip .yan.de :LKER;:.dé;Arrihém^ incde vaartzal/-.kómen- Dë70fanje(| Nas§augant.danin- xcparatieV; waar^ 7 na het schip.'in Augustus cn Scptera^ l ber in dc nacjitdienst-znl komen uit-4/:.l shiilcnd voor-het transport van kin-', deren'die deelnctqen "aan, de 'AVFA- reizen naar Engeland. L -Thans zijn. nog. dc motorscbppen| Konfngin' Emma. én-Pnnses''.Bcatrixki •van dc Mij. Zeeland, op déwerf. De^, Schelde te-Vlissingcn iii.aanbouw/7fcv Eerstgenoemd schip-zal in Dccèm-v ber van*,dit -jaar in de .vaart korpen^* dc "Prinses Beatrix in April 1948/-;VV Voor 16 Mcl mag geen gezouten haring in Nederland -wórden/aan gevoerd. UiL5luitend'-vobr: ;dc nicu- we HólL" maatjesharing^-•7SczpHt°l1 "al'danfniet''eekaakt - zal tot én: ra et, 28 'Jum de prijs vrijgelaten worden/ Na -23 Jqni i voor -maatjesharing, weer ;.eentPrij6rcBelinggelden,:/die J •vrijwel, ovcrKnkpmtviaet- die-/van het scizoeiv 3L94gf- /^/Do"J^oonijkc-'pósiÜé'::/'VanV;;'p|^iv •ze bin ne nl and se'/ vetvbörzi eninjf maakte;; dat na/de - oorlog port .vaii 'boter;:rlctLhon^wórdèbL^ h ervat--Daar /ech ter /-we nscllj lc' op /j3p wereIdm*aTkt/-do.,-vïeünntó Tjng aan'de.Nèdérlandsè*botérJ-teM^. doori; blijven voortduren/.hcéft/.dft'JV regering -toegestaan,datdit* jaagj: een- zcer/bcscbeiden- boèveelhëid,/ n J/1000 ton •(hetgeen, zou neerkc^g/1 men-opViiog/Recn 'oris /tiotcr v?;per I perfioon/ indien/dezo^hoBvéelheid;"^k:| ln - dé' binnenlandse'consjimptiis^ zo u'wo rd éngebrach t),-^na ar^tropi-'7j: wh© landen /cn;# G'riekenlandvntó^. Turkfjp- wórdt -jitgévoerd;-:!..ytó®- deze/1000 toii ;Is: voorlopig 500;iöa-7«' .iTijgegeycri/.-Als>óof.\vaard0^g#iT steld,' dot-de/betaling.zal/gesehia;/# - den in dollars; en ponden, steriing^- --/Twee0, m an nièn/ b rach tori ar^ikl avontLop het hoofdbureau vaii 'po-5^! Iftie .ccn bevvusteloze unan;'rdIo';V>ïjj zeiden/ gevonden', te hebben': op/hetT/1 Lunaparkterrcin;~De man,'dié/hiëtö in,.het 'bezit/was van' cnigv/béwHaS waaruit ;zyn dndentitcit Ibiykem-kon;a .werd "opgenomen in //het ^Wëst'eiv'S? ziekenhuisaap''de; ScW'etbaahlaari7§ Om ihalf^ negen hedenochtend ?wasf -hy nog steedfcbuitén^bcynistzynl-f/r#

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1