i HET ROTTERMMSCH PAROOL Ribbentr op wilde Dè Geer kabinet laten vormen m Duitse /ƒ•'-•• *'1 1 -minister Kan overleden a- ftontploït; - In Baarn hóórt men schakérf van formaat denken voor Griekenland 7 en Türkij e aanvaard trüoVit -:•••-•A -,^-5§ Zaterdag. 10 Mei 1947 Vrij. ónveryeërd Illegale beweging jwasgedupeerd door komst naar Nederland Zerende jaargans, 'No. 108": Visum gold alleen - voor Indië W- PAROLOSCOOP Aerofair gaat 'niet dobr- Weerbericht Kundig ambtenaar, enthousiast sportman en beminnelijk mens P, .Próje<#jelwas gedeeltelijk V. ;f" gedemonteerd 7 r Twee doden cn één wordt; voorberéid. gewonde Vier nieuwé ministers in Ramadiers kabinet Treinbotsing op de Veluwe Bonnenzwendel in Haarlem ontdekt Begroting der mijrién goedgekeurd „Vluggertjes"; om een rondje koffie Reeks amendemeh ten verworpen VEEL OPPOSITIE Kolenrantsoen ongewijzigd? .1 Rei .en Adm- Loia» Hcnrim 141, Schiedam tel. «9300 Abonnemonteprlit per week 31 cénl, per kwartaal' f 4,losee nummer* 1 0,09 J - ■-■•' Uitgave Stuiting „Het Parool" .Po«tgtro^~ 398644 ..Bankier. Amterdnmiche Bank •te Botterdam':— PL Dlrecteun B.' de Vile, ri PL'Hoofdredacteur'. Th. Hamaker 77 '-. In het proces tejren de ex-minister-president jkr. nr. D. J. de Gèer ver klaarde gisteren de» oud-mlnlster van Koloniën Ch. I. X HL Welter, dat hU Jbr. De Geer gevraagd heeft of'deze er Iets voor voelde naar Infllë te. gaan om zich tc oriënteren oven cfe finangicle toestand. „WU, de ministers in Londen, betreurden bet dat een goed financier all Jhr. De Geer in Engeland werkeloos was. Uit Portugal ontvingen wJJ een brief, waarin. Jbr! De Oeor •meedeelde dat hU zich ais oud-minister gerechtigd acbltè naar het Tader- land terug to keren. Minister-president Gerbrandy heeft hein-toen ge schreven dat dit ongeoorloofd was", zuiver Nederlandse aangelegenhe den".^', v v OU.5: Bene had, toen het verzoek vdn jhr_"De Geer binnenkwam zyn regering, geadviseerd, dat cr geen bezwaar'was hem in NederJafid toe Presu. „Heelt hij de opdracht aan- vaard".'. Get: „Ja".. 1 Pres.: „Staat het vast, dat het hem'verstrekte visum uitsluitend bestemd was voor hidid?'." Get.: „Inderdaad"! Pres.: échtte U hot ongewenst, dat hij naar Nederland terugkeer de?" «•- Get: „Ja". Pres„Beschouwde het feit als èen woordbreuk?" Get.l „Inderdaad". Ook de oud-minister van onder was, dr. G. Bolkesteln, achtte. De Geers terugkeer naar Nederlapd bedenkelijk. pres„MeehtÜ £det hel prestige der Nederlandse regering .in Enge land hierdoor, te lijden h'celt. QC- ■had?'' Get: „Inderdaad". Do brochure achtto dr. Bolkeatpin moreel'fnuikend, omdat.er in ,ge- sprokend werd over onderhandelin gen met Duitsland, aJeof het- ging om besprekingen tussen gelijkwaar dige partijen. - -.jtt Otto Bene voor .Voordat; getuige Otto Bene, de thans gedetineerde oud-gevolmach- tigdo van de Duitse regering in Den Haag-gehoord werd, verzocht de president prof. Van Hamei-hen» zo weinig mogelijk vragen te stellen. /.Omdat het met nodig is .dat Duit sers een oordeel zouden; vellen over W7Pr0pdgon8a-oor.log IN, TEGENSTELLING tot do nazi's, die In bepaalde gebieden. zoals bijv. ons land, aari de inwoners de eigen, vrije.radio ontnamen, heb bcn'cic geallieerden'aan, de bezette Oostenrijkers de beschikking gela ten over' hun zend-, en hun oct- vongsttocstclicn, zich alleen-bepa lend tot een recht van 'contróle-op de emissies.- Zeer" democratisch. Opvoedend cn zachtzinnig. Maar,ieder „controleert" op Zlln eigen manier: En hiermee be- girit *dc narigheid vtuv wat wij de Oostenrijkse actherooriog tusr-en do oorlogsoverwirmaanj noemen. De vier grotei geallieerden. die als .Grote Vier te Mbskou ook nog niet de weg to^ de ware harmonie heb- "ben kunnen vinden, doen elkaar per. Oostenrijkse radiocontrólc eeri ver warrende serie, onaangenaamheden aan: zij-trachten elkaar namellik.de loef af te steken op hot. „gevoelige" terrein der. propaganda.- De Russen doen hpt hunne indi- reet. - De Amerikanen, Engelsen en Fransen' oefenen directe contróle uit him zones.* - De Russen 1 t e n contróle uit oefenen door Oostenrijkse,-aan Mos- kouvverkleefde, communisten. De Landdag, van Stiermarken heeft aan de Britse militaire «autorf- teiten gevraagd om de vrije be- •schikklng. over het station Gratz. Dat was in dé wereldoorlog de Al- •- peniand-Sender, op bevel van Goeb- .bels opgericht, om de Balkan en' Hongarije-met Duitse uitzending té bestrijken: in Wenen echter k£ men de Alpenlanderslecht horen," daarom werkt er'nog een Gratzer '.(15 KW.) en een Klagenfurter (7 KW.) in Kürinthlfe'. Anderhalf'uur per week worden besteed'aan-zul- „ver-Brltse uitzendingen - waarvan men totdusverro niet gemerkt heef t. dat Wenen'zelf er. erg van onder de indruk is gekpmen. •- De Fransen hebben de supervisie over Innsbrpck (2KW) enDimburg 5 KW),/ met uur per week» Franse propaganda vlak na^het Oostenrijkse nieuws.!'.; •- De, Amerikanen, dito over Liiïz (2 KW) en.Selzburg (15 KW) die 'ook* In ;hfet' Hongaars; uitzendt; beide zijn :dufdelijk'verneembaar te Wénen.. Maar doi.GI's hebbdn -ook een eigen Weeris zendert.1e;(l KW), **vaamaar: de Weners graag luiste ren; 2% uur-propaganda. Dan zijn er nog de Ravag.I en de V Ravag II (10 KW. beide) met 22 studio s!, -{In. handen .van Russische vertrouwensmannen.- --v'. Al deze stations vechten'met el-; kaar ,öm de''ziel derOostenrijken?, M en tegen: elkaar.- - i'. -,v. 'i En -dat-propaganda op de' duur. „voor niets staat'V .-- wie. zal dat- 'r beter 'weten dan '%vij Hollanders, .die - 9ns de Jaren *40—.45 maar al.te, goed herinneren.. :i'V te lat^n; indien hy zich - zou plichten; zichpiet op politiek ter rein te -.bewegen. Verdachte vertelde' dat hfj eerst in Lissabon.en later ln Berlijn tU- dcns .zijn. reis naar- .Nederland, deze beloften heeftafgelegd. H(j ontkende ooit beloofd „te .hebben, dat hy-in Nederland niets.'tegen de Duitsers zdu ondernemen. Deze voorwaarde was hem.-^ naar zijn zeggen nooit gesteld. vou Ribbentr00 »vistdat ver: dachte eea vooraanstaand Neder lands ifoiitlcua was', en,, hy meendo, dat De Geer dc leiding van een N^e^ derlands kabinet*' onder' Duitse in- .vloed pp zich kon hemen; -i - Vervolgens ging de president er. toe. ovgr jhr. Do Geer te .ondervra- gcm .- 5- Pres.::„U heeft ztcfi ih strijd nS<?t de.wil van de Nederlandse, regering naar Nederland begeven. Geeft U- dit 'toe?1' .7 Jhr. 'De Geer: „Inderdaad, maar ik was. geen'minister meer en .de regering geen gehoorzaamheid ver- schuldigd".y V7 \'N:\ De Geer "antwoordt niet Hy bjeek niet.bereid verdere via-, gen :van het Hof .te beantwoorden omdat hy 1 daarop wel, in: zyn pléi- dool'.zou ingaan. ,-..*'.;.: „Dat acht ik. effipiënter"; zei hy. „Ais ik hu" Uw vragen beantv/oord. moet ikin? herhajlng treden''. 7 ■Pjcs.r„V küut aan hét Bof over laten te beoordslen. icat efficiënter. ,Vejti..*; ,,Ik "heb- in. hèt proces verbaal alle vragen beantwoord, die U. mlj nu stelt Ik heb de vérklaring ondertekend. Ik bevestig deze ver klaring b(J 'deze".- i- Pres.: JJei..gebruik, is, dq t - de verdachte, op de vragen, die het Hof stelt, beantwoordt: ook lals sijin .het 1 procesverbaal Teetfs; gegeven zijn-" :jr Verd,: ;,Ik wil op.alle; co.n c r^e t e vragen antwödrdrge^en'.'. ^Vv.77; f Pres.: id ft plaag U .fbevestiging', vande. tenlastelegging* Dat is een - concrete vraag" Vcrd.: „De tenlastelegging is een com in entaar - op concrete, feiten, meer-niet..7 Hy gaf enkele p.unten v'ap de ten lastelegging-toe. doch 'ontkende, tèn stelligste,- dat zllnterugkomst ;-in Nederland nadelige invloed had op de ■vastbeslotenheid van het .Nedcr- landse/.volk. de stryd voott te zet- ten. v z 7 „Dé-regering hoeft zich hooit er over bezwaard, dat ik! myn Indische opdracht niet uitvoerde, echter wel dat'ik naar'Nederlhnd ging.- Hieraan kunf-U zien hoeveel-waar de \de - regering-aan de - opdracht. hechtto'V< r. Otto 'Bene gaf-^ toe, ,-dat hy aan' publicatie yan;de brochure, een pro- pagandlstlsché uitwerking toeken de, die gïmstig was-vöor een ver eniging van de Europese landen "en in zekcr^. zin ook voor het Duitse rijk.--1, J Do'.perschef, van-het Duitse' mi nisterie, van Buitenlandse Zaken, Jankc, heeft Correcties, aange bracht in de. brochure, met dc schryver, besproken; enkele gewy- zlgdc passages keurde jhr.'-. De Geer. gped.-- ,..V. Verdachte zei", dat er in de bro chure- geen. enkele principiële ver andering Is aangebracht Hy vertel de voorts, dat Janke van zön su perieuren éca berisping Icreeg om dat hö'ten slotte goedkeuring gaf aanydo brochurc.'Mie in verscnillen- de oprichten*afweek" van de opvat ting van de Duitse regering. NSB was nog- boos 7 Ernst Voorhoeve, ex-propaganda- leider van de N.S.B., vertelde. dat jhr. Dc Geer zyn bemiddeling hod gezocht om dc-brochure gepubli ceerd te .krygem.HU heeft" deze be middeling verleend,doch moest, dit privé, doen ca geheim houden voor dé leiding van de N.S.B., die jhr. Dc Geer niet;welgezind war wpgens de maatregelen.'welke'.in 3e Meidagen 1040 tegen dc N.S.B.-crs waren ge-* nomen.- Dr/T.' Go'oac\vaagenp .tydéns de bezetting; secretaris-generaal *van het.departement -van Volksvoor lichting; en Kunst, zei dat de inhoud van - de brochure hem '.sympathiek was, omdat z(j boven - de partyen een - overbrugging tussendc strh- dende mogenahedün propageerde tot heil van geheel Europa. Do hoofdredacteur van ;,Vry NcderlandV^H/ M. van. Rand- wyk verklaarde nadr.ukkeiyk, dat: De (Gecrs terugkomst. in Nederland 'op het Nederlandse' volk. een siechté invloed had, 'juist omdat' cr in die tyd nog strpmingen warenridle meen- den, dat overleg met Duitsland nuttiger- was dan de -stryd .voort te getten^ Men moest het volk nog overtuigen van de noodzakelijkheid ener vérzets--' organisatie:de yhoutling van' 'jhr. De Geer kon zekér niet by- - ..dragen, deze., overtuiging snel - Ingang .te doem .vinden. - - Het -yTwe.edp Kamerlid. J.' 'H; Schcps,' evenals Van*'Randv-yk be kend illegaal', werker tydens- -;de Duitse bezetting,'.liet z:lch-in geiüke zin-uit,:.- vKv'r. Dr. 'it. .vak Blankensleln 'i hbofd; reda'cteur Van i.De stem van .Neder: land" gafyals-zyn mening'teken nen,' dat Jhr./De Gecrs .terugkeer, naar Nederland :nlët>veel. j-invloed had 'op^de 'opinie- der Engelsen je gens Nederland. Vooral ook door de grote-.beelisthGid- waarmede prof, Gerbrandy - optrad^v,w;^if::.^;.- v' Naar !ons heden óp een pérscon^ fercnUe*.werd medéscdccid; zal'dè grootfe-opgezette Acrofair, die deze zomer in Utrecht zon worden gehpu- den, niet doorgaan, om-Jat de lucht vaartautoriteiten .hun medewerking aan der uitvoering, der plannen heb ben geweigerd, ondanks het: feit dat vele.'buitenlandse vliegtuigmaat schappijen. kun-, deelname; hadden toegezegd.o.v.-r De werklieden dié; dé liften*-ber dienenvan de 'kolenmijnen te' Vpr- "ham'o bebben- besloteij -de staking, die.Maandag was begonnen; te ein digen. 'Naar men schat 'heeft.'deze staking.' een' dsgeJOks ptodu c tie ver lies-yan,25.1)00-ton veroorzaakt PLAATSELIJK ONlVEERSBOlËN v; :.Weenverwachtinfj géldl* tot,Zondag- avondt; In- het Noord-Ooi- tenvan - het land aanhouden-van hat 'S warme:; voorjaarn- weer. Tijdelijk 'echter 1 ,-met -• wat r nïéerbewolklng "en kans', op r enkele veripreide ort- tveersbulen. Meest matige wlndVolt - .QosteUJké richtln- -..-J. -Agen/A-• v'/v:-:' In -het overige gedeelte? van het land: .Meerbewolking met plaataelUk- enkele •ffyAKhalen,; hier en dwrve rgezel d - van, pn- weer. •Overdag' minder hoga tempera- tuur. v. wind tijdelijkomlopend; naar -7-..WeitellJke richtingen.' -rn>>v '.JVaarnemingen.': te „Rotterdam heden- morgen 8.40fuur:-luchtdruk 758.8; wind ..7 O.Z.O. 4; temp.13^; max. temp. 27.6 (5 uur. hedenroürgenj.i- r Weeregesteldheid."licht bewoüet. Donierdajr Is to 'e-Gravenhago |n da ouderdom van 78 Jaar "overleden staatsraad rnr, J. B.'Kan. pe cremntio heelt hedenmorgen plaals pohad. pi' In Mr. Johannes Bériedictiis Kan is ons land een voortreffelijk metis eh bekwaam staatsman ontvallen. In zjjn' grotendeels ambteiyko loöp- .baan, ^êerpt., op het dépaitemént van Financiën; wanr. dr. Abraham. Kuy- per hem weghaalde,.en later op. het departement ygn binnenlandse za- fcen, waar hij al spoedig werd be noemd tot chef .van de afdeling on derwijs, heeft mr.'KEn zich ontwik keld tot een uitstekend kenner van Het gemeentelijk rechtv.in wélke ma terie., prof. Oppcnheim' hem aan; de Ueidse universiteit 7 had;, ingeleid. Niettegenstaande .do Ijoge 7 eisen," die ifir. Kan?óok iate^ toen.hy-,was benoemd-tot'cecretaris-;generaal 'van. Binnenlandsezaken, aan zyn- amb tenaren^stelde, was hij ten departe- mente en'. ook daarouften zeer ge zien; zynbenoeming totalgemeen secretaris Van de Ministerraad werd 'dan-mók .met v'instemming begroet, Hoewël mr. Kan, '.nadat hij-., deze functie op zich had genomen, tevens het ambt van secretari's-generaal bleef vervullen, heeft hij als alge- meert secretaris 'enorm - veel werk verzet'Een caricaturist üit die da gen liét; minister -Hcemskerck aan mh. Kan vragen óf JiU.„de Troonrede nog even veilde dpstellén". En inder daad \vas dit een jaariyks terugke;' rende taak/ dia hy-met'grote nauw-' gezetheid en kennis van zaken ver vulde;.';-;' 7In'het'-kabinet NadatLhlj 'd02e verantwoordelijke functie 7 jaar had vervuld wérd mr. Kan in 1926'door'de'formateur.De Geèr geroepen tot?hct ministerschap in diens ambtenarénkabihet, waai> van ook minister Donner deel uit-; maakte.-Toen j de crisis, die leidde tot - do vórmingvan dit kabinet, uit-' brak' was-jhr. De Geer zelf minister van*.Binnenlandse; zaken.,- in- - het. kabinet.Colljn. Doch. tocn'mr. .Kan erop aandrong, dat by de verdeling van. de posten hijzelf, met de leiding van dit departement zou worden be- last, maakte jhr.De Geer; plaats door naast -het; eerste-ministerschap déportefeuille van financiën voor zijn rekening,te nemen.Tot J29 heeft Oudrrti/niafcr ;^an: mr.-Kan' het ministerschap vervuld.; Onder minister Rüyè de - Beeren» brouck wa§ hij nog-2 jaar secretaris- gen eraal-van JBInnenm.ndse zakep en'-Dandbouw, voordat* hij'in 1931 tot lidvande Raad van" Staten werd benoemd.- By degróte massa van het; pu blick heeft de oud-minister, zich wel- .licht het meest geliefd gemaakt doör zijn beminnelijke gemeenzaamheid en door, zijn grote, liefde voor vele tak ken vpn, sporf.' Ooktijderis de. ver vuiling' van zjjn ministersambt vond hy yaak tijd om 's,morgens tussen Wassenaar en.'Scheyeningen zijn bad- in zee te neirtem 's Wintérs was hU' de eerste," die bij-vorst de schaatsen onderbond en in het voorjaar was heteen traditie''geworoen; dat.het tennisseizoen door., hem, werd -ge:' opend. Talvan' malen .heeft '.hijop. gevorderde Jeeftyd nog;dcelnemen aan hockey-weds try don. voor seniores' Van .;zljngrotobelangstelling voor. voetbal kunnen verscheidene Haag-, se. clubs getuigen, welke hy met raad -en daad- terzijde-Heeft gestaam Zijn - belangstelling- voor het cage- ïykse leven van de gewone bur-, ger heeft hij, hoé"hoog oók-geklom men,nimmer verloren.j. 7l/frk£>tfbv i licht, probeerde ie tateri stralen ln. ISC JrAU&l&yl; /dé Stal van.Bclhlchcm?, wié-niet. schap feitelijk betekent,' doch dól j.-.- iedereen op dic ddgln rijn hart bc- Vprnelw, de ntoeder der Grac- lijdcri wik dat' hij-.de diepte cn de chen> - :]\'ece zo n heel andere hoofite van'hcf mocdérsch'ep niet dn 'stralende^//gu«r;- woorden.vangen; kan^/Yp:' .Er W honderden namen ie Dqpi. alle .eeuji'eirihecn hebben noemen 'de cultuurdragers gc/rac/if u/i/ng ie A/aer; ónzeMoederdag- nu -roept tgévch. aan hun gevoelensen,'hun. in) ieder mensenkind de...jaarlijks» .denkbce/den ovgr eén Aiocder, Wie-- wccrkcichde gelofte-bevestiging op, niet kent de trcts en Üe smari van. pm .'njet één moeder tc her-' en ,/e een Niobc?, wiq-hicf', of .hij'-is gedenken, doph De'Móeder bij uit- (clkens weer ontróerd door Rem-* s1ck, Dc Eigen Moeder. En fedcreen bfandts Gelukkige Fhmllic, of door weef', in het diepst van zijn ziel, een middeleeuws prlitilticf. die hel waarom én hoe. f - Amersfoort,'Vrydag. Iluim honderdta'chtig-Duitsé.bonimcn zijn in de loop van de'tijd in dez$ omgeving vernietigd. Dc" laatste, cèn projcetiêl vandOOO kg., ontplofte, vari.uiddag omstreeks drie uur tijdens "het vervoer naar dc Leusderhcide jjmbij café Aart' Jansen in de 'gemeentc-Maarn. Het wetsontwerp oorlogsschadcrfe- geling; verkeert* thansi inhet léatste stadium *vah voorbérciÈIing.' Binnen enkeïe, w?ken zal dit - lang vcrwacJitê ontwerp, vyaarin |n ^belangrijke niatc schijnt, tegémóetgekomentezijnaan ip den lande kenbaar.gcmaaktc wen- 5en, aan de Tweede Kamér worden 'aangeboden. ,t -.De" gevolgen warén ontzettend.. De negentienjarige, militaire, chauffeur W. de- Jong uit Delft werd dood achter het stuur van de yrachtwa. gen die dé bom vervoerde aangetrof fen, dc dertigjarige soldaat -M. do Regt uit Haarlem werd aanvnnkelijk- vermisf. Na twee -en een. half. uur zoeken vond men tenslotte de resten van zijn stoffelijk overschot. De eveneens' dertigjarige; snldn'nt N. Nieaink uit Amsterdam die naast de wagen liep wérd. licht "gewond., Militairen van dè Opruiming?- en-;Eergingsdién-st'vervoerden j heU ge'deeUeiyk gedemonteerde- projectielvan 'Maarn naar de- Leusdqrheide.'iMcn nam intq dat de bom' b.^gevaarlijk .was.'Het gevaarte was te zwaar öm 'op dc auto 7 te^vérvoeren-, em daaróm wérd -heé'fachterde wagen ge- bonden; én zo ovér de .weg. ge- slëept.'l --- ;'*Vv Dicht bü; café Aart Jansen.can de- provinciale, weg .tussen Amersfoort en :Dooni ontploftc^de bom. mét'; een geweldige .slag. -De vrachtauto vloog, in brand, bomen-anVi- weerszljdo yan de weg knapten"- by.deg^ond'óf. T,Het tvas een hel van rooiretfAüiór", zo zcide een ooggetuige; die zich op .gèringo afstand in,ae thëêtuin "be vond. .- Vv v ■!-' 'S „Toep de;dikke wolk van ronk en damp was'opgetrokken zagen we een krater';van wel.tien'meter. Het.gat was ongeveerdrie meter'diep". v Wonder"boven; wonder werd geen der -bezoekers.der theetuin, militai ren' en kinderen i uit. (Amersfoort; door'"- de-a -rondspringende; scherven ?éwo'nd.'.Het café én énkele schuren ïri Jdé-naaste ;opigeying' waren echter deerlik gehavend 51 lm" het Fransè;.'kabinet ":zyn drie éocialisten en twee déden der M.'R.P.' benoemd :.|h.de vacatures! tontptiian -ni\ *"dé "uitsluiting :;dër /communisten •.uitrderegering. 'Do/vólgende nanièn; wórden r'gége?" yen"Daniel Mayer'(sfie.;)V :.orhcidV Eirgéne Thomas sc!) 'post.en tétel /grafiórHobért Prigèrit M.'R.Pj-: volksgézondheid eh bevolking," Paul Béchard (ióc.)natiohalo verdedi- J ?ing,*;. Jéan Letounicau.wvédèrop- joüw' f (Lètourneau/; blijft tevéns mihister/van-JLRlP:);? j Da staking'in dë' Rénault-fabrie-" kenj, die de oanleiding," tot:de rege ringscrisis/.was, is;thans geëindigd.; De arbeid e rs besloten eén lóons- - verhoging van "drie;-francs per/uur te!aanvaardenjdnór."middel van' een toeslag? vóór '.vergrote pproductié ;in' plaats van /de tién /francs vdie.tzü oorspronkelijk haddenf - De gemeenteraad van Brunswifk, in dc Britse zone van Duitsland, - is uit protest tegen 'de voedselschaarste in zijn gehéel'afgetreden; In' Hamburg namen '120.000 perso nen .deel aan een 'demonstratie 'tegen de voedselschaarste. V Tot zijn grote 'schrik -zag de machinist 'van .de "personentrein ZwolIc-Apcldoom,gistermiddag om- ongeveertwee' uur - op- ".hetzelfde spoor."een goederentrein uit tegen overgestelde.richting. 'naderen. HU remde zo sterk mogelijk doch een botsing! wasniet" te 'voorkomen. De locomotief cn' drie rijtuigen van de personentrein vlogen éit de rails evenals de locomotief en twee wa gens van de goederentrein,* Volgens de eerste berichten, werd een „reizi ger .uit> Apeldoorn zwaar gewond. Drie reizigers en de „machinist van de personentrein liepen lichtere ver wondingen op. De goederentrein had een snelheid van ongeveer 20 km. Van-v twee Zweedse personenwagons werd de lichte houten bovenbalk nagenoeg geheel "vernield; ook de beide locor motieven wérden zwaar beschadigd. '.Zolang 'het /baanvakKeerde-, Wapenveld ontruimd,fs, .zullen N.S.'" autobussen het verkeer' oveTneraen. •-In'Haarlem en enige" andere ste den zijn controleurs van de C.CD. op het spoor gekomen van een gro te honnerizwondel, die zich uit-- strekte over Noord1 - en Zuid-Hol land. cn Noord-Brabant Verschei dene verdachte personen werden reeds lango tijd .in het oog gehou den, totdat men'voldoende aanwij zingen .tegen hen verzameld» had.1 Deze personen- bleken* te behoren tot meer of minder uitgebreide combinaties.die op zeer gcralfi-, neerde wijze 1c werk gingen én de bónnen-cn bcjcheidcn op de onmo gelijkste plaatsen verstopten..Bij een .verdachte „te Haarlem werd in de- dakgoot* van zijn woning;' een pot. gebonden,-bedekt/met dakpan nen. In dc pot bevond zich een groot aantal distributiebonnen. Tot /heden zijn;20 verdachten in/verze kerde bewaring gesteld.; jt Dé .eerste Kamer heeft gistrién de begroting ydpr/dè Staatsmijnen zon der hoofdelijke' stemming aanvaard, 'naciat de^ heer Kïarner - (Arbeid), verlangd had /dat .mijnwerkers - bij eventuele staking/geen hinder onder vinden; vfn tewerkgestelde politieke .delinquenten,' die. niet staken Jnqgen. Hij'drong 'aan bp ^poed^ij' de^seria-r Iisatie der mijnen...Minister Huy's.- m a n s verzekerde hem 'dat de'com missie, die dit laatste probleem be studeert er van doordrongen is- ddt haar tVerk urgent.is. ze heeft z.i. geen aansporing;tot." meer' ijver nodig. T?R zijn sinds 1940'talrijke datums - ■C-' aan onze vaderlandse' cn'aan onze persoonlijke geschiedenis toe./. gevoegd die herinneringen oproepen,:; meestentijds aan droevige gebeurte- niesen, aar. verliezen, van mensen en dierbare eigendommen.-Eco van die datums is dc tiende -Mei en wellicht zou het beeld van die datum niet zo scherp .opgeroepen worden, indien/' de ocluend van deze dag in 1947 niet Zo evident gejijk begon'als-die!van zeven jaar geleden, met ecn(stralende .Meizon. Het was echter niet.de zon, die ochtend, die ons vredig en gé lukkig deed ontwaken. Hetwaren-de J. bommen op de Waalhavendie-inet daverend geweld ons wakker schud- 'M den en de vlammen die uit de barak- ken sloegen om ons fe lopen dat het inderdaad waar was, dat een vijand - ons in de nacht besprong, een vijand - die 1,rücksichtslos" .zou blijken, te 'zijn. Ze hingen bij- duizenden reeds m dc Ipcht toen wij ontwaakten, de parachutisten, die bewapend 'heer- daalden rondom .Rotterdam, achter" de Waalhaven, bij Ypcnburg en. Bcrgschcnhock, tot ver voorbij;' Kelftel. Het kwam voor 'zeer velen te-ón- verwacht dan dat de ernst.van.die ogenblikken tot de* Rotterdammers doordrong. Maar wakker waren ze alle om 5: uur. We hoorden een win- 4 keiier-met vrouw cn kinderen, reeds*; gekleed, zeggen: ,;,Kom moeder, gooien de zaak 'vandaag op slot, we /H gaan naar de oorlog kijkcn.'V- -1 Er, was ook .dadelijkverweer*;}' maar zo zwak. .Op Hitlegereberg hielden kapitein Kodde - en- majoor/;.;! Appeldoorn het hoofd koel. Ze. rcdën met een, divisie-artillerie om de plas-S sen heen en betrokkenin ,-bet Kra- lingse bos.de stellingen/..va nwaar zij,v/ I reeds om 'half vier/s morgens, oyer; J dc daken van Kralingcn, en Fijenoord/' l heen, de Waalhaven onder vuur,naf;„%| men.'om het landen' ofimogelijk.;fe)|T maken. Ookrop de rivierV'was-meq/ftl terstond in het geweer, een toipedor// J bootje,* liggend „voor liet Prinsen./^l hoofd/, beschoot de bruggen; /Ko-^L ningshavcn, Willemsbrug- om", het;//1 doortrekken "van.-de ganotonséerde/;,;| Dpitsers te A'oorkomcn.* De/Jan vaii/i I Oalcn stobmdc; op, de mariniers gre-//l pen de jewcrénDoch .overal do-/: ken- 'zij o'p, dc- Duitsers, 'uit hetf^l Zweedse scheepje,datv-voIgeladen./i met: zwaar bewapende :.y*ijanden - aiyil dagenlang/klaar lag. Ze .kropen! dpi'; de daken, -ze>schotenin hét; wilde weg' cn binnen enkele üren was/ons'i l vredelievende, vplk/uïtde .droomge*'/\L schud, - de', 'droom van ëcnrlieflijke//! lenteochtend/'de! droom \^n vredje j -wel vaart, V; di e nu; ;-zeyen:.-jaarj-laterr^T nog cr ;"de oorzaak 'van' is/dat; wij materieel ;ëo geëstdijk /z^waw^ gé» f/| '-:1' Laatónqp' dèze lenfedag! hojieniI dat- ons. een1 herhaling^ van zulke a rampspoed voor eeuwig.-, bespaanl I moge, blijven cn dat de mensenZ-dietJI het elkaar 'altijd/ weer /aandeden,^I - ..wijzer geworden zijn.rr/-rv^>*i?!T'',y -Men schaakt thans In:Baarn;.waar de - Soest-Baarnse,.schaakclub In het Astoria Chalet/ haar. 10e tournooi heeft jjeórpiniscerd, dat samenvalt met: het 25-Jarbr bestaan van deze club, Men schaakt en het hele "hotel ivas VrlJdas: reeds doordronrreri van die t>*pische sfcer. dle aan intema- tionalc scha&ktoumoolcn. Hgert ls. Veelipublick wqs-^r de ecrste'dag nog niet, waardoor het geheel'iets van een onderonsje-kreeg, iets van „vandaag rijn we nog onder elkaar", In de grote'zaai, grenzende aan het Het Amerikaanse Huls van Afgevaardigden heelt het program van presl. dént Truman voor Jiqanciële steun aan Griekenland cn Turkije mcb.287— 107 stemmen -goedgekeurd - Het ontwerp gaat thans tjaar een commissie, waar1 men de,kleinereZ'menlngsvöschillen ^al, regelen. Het ministerie éan buitenlandse zaken heeft reeds maatregelen getroffen om de hulp té doen ingaan ;zbd ra; Truman;fde wet'.'zal hebben getekend. Men verwacht dit ln de loop der volgende .week.:;, L;./ v t//'**; i';/:de? Griekse reaerine met een /.neu. Er was in .liet .Hiïis/de 'laafste da gen veel oppositie geweest tegen het wetsontwerp.-"Een'grootaantal amendementen, dat;beoogde dè hulp Voor Griekenland.' en Turkije een ander karaklcr te/gevch, werd gis- teren verworpen. Hieronder w,iren de -volgende yporstellen: de* militaire missies in beitje landen-zouden niet mogen worden gebruikt voor! hc2et- tingiof.gevechts-operinties'.'-zïj'zóudeh tot -200; man beperkt.moeten .blijven, de;huIp;zoü;niet militair.mijgen-zijn, de crediètèn„zoudcn njet mogen- wor; den gebruikt yoör.hct, financieren van dc Brifsc; strijdkrachten,-, de /Oriek- schè; regen rig: móc t/.belqvc'n/amnest ic afi jc- zullen .kondigen*, en' binnen het jaar^vrije'verkiëzingep nndér/U.N.O.- toezicht-: te houden. Bij/acclamatie w.èrd "het/voorstel verworpen, Turkije van.' hu!pvcfléning/uit;.te sluiten. Een amendement 'óm het Gfjeks.Turksc probleem "aa n 'tde - U.NiO.-.'vbo'r/te f eg gen werd-met. 137—65 stemmen.ver- Avofpem. "PPj-N./-/!// Ëén'wbofdvperder'van' hët": Anierir' kaanse .ministerie vanbuitenlandse' zaken1 heeft, verklaard; dat-.zijn, rede ring' in;'hët/gehëel geen instrucies aan "dé ambas^adéu'p-iri;Griekenland' heeft gegeven óm; mèudé. Grieken/te' onderhahdèlen:"'ovërfiVërbre*ding w/i de!Griekse regering meteen „neu. tralé" eerste minister .aan het'hoofd/. Volgens een- persbericht uit Athene zouden 'dergelijke onderhandelingen gaande-zijn. 7... Amnestie? Na'; langdurige, - bcsprekingeh ge sloot het Griekse kabinet gister avond de* Amerikaanse' ambassadeuf te Athene, MacVéagh. om nadere in lichtingen te verzoeken r hetreffende diens voorstel ..een vérstrekkende amtjestié-Vte^yérlcncii:;aan /Griekse gue'rillastrijdèrs en /andere politieke gedetineerden.Het Griekse„kabinel was drieuur over. hetvoorstel Ju conferentie geweest, dóch( had geen beslissing kunnennemén. Naar écn wóórd voerder - yan- dé Amcrikaanile; ambassade TnededecldEy heeft: hetvoo.s|el/v'an Eldridge/ de Amerikaanse gedelegeerde hij de Balkadcómmissie der*,U.N.O„;de Griekseregering-in verlegenheid /gé bracht/ Elaridge had voorgesteld,' dat een amnestie - o'nder toezicht .zou staan van een commissie der U!N!0, ;,De'' U.S.A. koesieren mel dc bedoe. ling hun/wi!«aan de.-Grickse regering op te léggen/ - «Joch; zij zijri yan •■.me ning, dateen1 goéde 'amnestieJ. de basis is.oni in dit land vrede f^stich/ ten," 3ldus.de wpórdvóerder; De Britse economischmissie ^Jn/ Griekenland;zal:dat 'land/einde Juni. verlaten. 1 .- -• T.. kleine lokaaliiè. waar! drie maanden': -geleden de'. P.T.T.-telefonlateB .-sdcjj,.] journalisten met de- wereld 1 verbon- "1 den,'zetelden* de'.deelnemeis'aan-'da, 3e internationale:acbtkamp: Tartako-,.; Aver;-met zijn onafscheidelijke /alpl-;vi nopet,, waarvan hlf ondanks het war» me wecr .nlet - schelden kan. .hoewel: h(j hom mééstal in de hand?houdt; Maroeszny, de Horigaar met zUri"we-j£. 'lige grijze haardos., .waar.'-hij- graag^; doorheen wrijft; Sir George Thomas,/^; typisch: Brits: - Snoako iBorowsky.^l gisteravond na afloop in! het rgeheel--^ niet. ontmoedigddoor zijri? eerste7ne^,/-- L derlnag tegen onze landgenoot; mr.v-jl -Spanjaard. .''V','' ,7.'- - Ouden cn picp-jongeaT ..Vertegenwoordigers *"vaii de ;..oüd«/!L garde"; zoals mr; Fontein, .voorzitter^! van de tournooi:commUsIe/\hen'-In'S;| zijn- begro^tfngsspeech gistermorg'en>tl gekscherend noemde eri met- hen de.pH leden van de joqgste -en allerjongste ->;! garde, zoals Pomar, "het !13-jarlgé?^l Spaanse schaakwonder; die zich müi-/\-;| schien welrustiger, 'gedroeg dandó}/1 oude meesters, jnaar die wij toch;;"- zo graag eens achter cen: voetbal/ zouden willen zien .hollen.iV*- ?'-;/-^. Doemcr. de - jonge vlotteLuxem»"v burger, die op Pomar >7na .afloop:/! van dit tournooi graag revanche-wil.^l nemen vóór de „vlcggertjes'V'die! hy/v"1 by de eerste kennismaking- Woénsj-v dagavond van de jongen heqft vèrlo-.,/ ren cn Grob, dé vrolijke Zwitser, ea verschillende anderen. In de zaal daarnaast hoort mea A de mindere goden, deelnemers aaa"/l de hoofdgroep, denken: Zo is Baam in de ban van konln- gen, koninginnen, paarden en torens,/1 een week lang. tot-35 Mei. vA'/ Tóen wij gisteravond "nog een blik!' slopgen in de bar "zagen we twee 's deelnemers 'gebogen- over* -een'. schaakbordzij .speelden „vlug- V! gertjes" om zich te -verstrooien. .Wie A er drie had gewonnen.... betaaldag een rondje koffie. -_*•;$0, Naar wy vernemen:woi^t er naër/if gestreefd voor 7 het /ótÖóüeizo^n;^ 1947—-194S twaalf éénheden brand-*/, stof beschikbaar te «tëlIeri/ Als^ge^l volg v-Van de'strenee qn langdurige1 -wJntqr Is er thans èdïtër'ëen iékórt^l ontstaan van 100,000 tón KoleS' dió^/J reeds bestemd .waren' voór/iet nléu-iïïl we| stookseizoen/ Oólc de'ixivóer yan'tl buitenlandse /f^kolen;/vormt /npg;^I een onzekerefactor. Èep .en ander^:I maakt 't^niet/mogeiyk-.thLans'/rt I met -zekerheid het rantsoen'te/kün»^| hen bepalen:/ .Vermoédéiyk; aal élnd^l MeL eenb ori -ry oor-^'vy f -V eenhedeu1^ I wmrden aangewezen.'^1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1