Wedstrijd lezer-eeirw/bracht Britten een 6-1 overwinning HET ROTTEBMMSCH PARCDL f*7 Ëéii jaór rd(ïrw^rÖe]i}k,ï49 en ontzetting uit alle rechten -i Economische besprekingen in Batavia gestrand Teleurstellend spel van II Fraiikrijks Medaill^ voor Churchill ;,7 - Eis tenen jhr.. De Géer: -Tv1*'7"/7!7V w&EÊi^^tMïMBWM]$^WM&ÊW$ÏÏMfêM^WÊMMM38&S&\ Antirpapisme een C 'J\ Eis tegen jhr..DeGeer:' Mr. Van Walsüm noemt'verdachte „lichamelijk zwak, doch en Vrede,'zeiDeGeer, Churchrll^rómde maar PAR O LO SC OO P Weerbericht Vliegramp in Kapiteins staken „Vanguard" .vi-eer thuis Voorstellen onaanvaardbaar voor Indonesische delegatie in Glasgow r $mz Ariti-papisme een; groot kwaad N.V.B. belegde congres I in Utrecht -,é!§ 1 II Sergeant" Ramadiér speldt órde öp Statuut van: West /Borneo getekend a r~~1/l'.Vi"1' - _;--*• - - rj - 'gmi|; ifl^f 1 'j^0^ 1^0w -''HBpi^ v;:'^'1 ,L>;V3986UV:w^;S(mklan;.^Amsterdcnsscb^3au.^ lft£. Maandag 12-Mei 1947 - /,-"""*'.*' 1 Vrij/'onvetveerd' j 't-v,;v-,* 11 - Zevende jaargang, No. 109, Rod. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam :i :-', ';;'J. "I -t«L 69300 'r 7/Abonnementsprijs ,psr-''week' Sl^cent;7P«r/v kwartaal 4,—,7lo ssé nummers 0,09 o M 358344 Banlcleri AnwlerdaniscllB teRotterdam PL Directeur, B. de Vries ?L. Hoofdredacteur, Th. Rancicer js4 ft Mr. W. P.'Bakhoven,'advocaat-fiscaal bij het Bijzonder Ge rechtshof te Amsterdam heeft Zaterdagmiddag, na een réquisitoir. ...van bijna drie uur, tegen oud-minister jhr. mr. D. J. de. Geer een v o o r w a a r d e 1 ij k c gevangenisstraf van één jaar geëist, verder een geldboete van-4.000,subsidiair-vier maanden* ge vangenisstraf, ontzetting uit Het recht openbare ambten te bekle den *cn ontzetting'uit de beide kiesrechten voor den tiid van v'if 'iaar. ,''.-**-.* Bil de vociicezétto behandeling .van de zaak-Do Geer* Jas Zater dagmorgen de president van h§t Bijzonder Gerechtshof to Amster- -dam een aantal verklaringen voor van geltiicien. die niet gedagvaard waren, noemde mr. G. E. van Walsum'; eon oud vriend vanver- dachté; tlcjjè 'pK.vsiek zwak. .doch listig cn sluw. Overigens was hii -oaclfist.-.* Een oud-illegaal .strijdster schreef, dal vcrdachto* tijdens zijn verblijf In Berljin in ver-- binding heeftgestaanmet. Hitler llimmlcr. cn' Bor-> n\ann; Hij ^oi^-toen inltchtin- gen en na'mcn hebben; ver- strekiovcr de illegaliteit. ,V De president zei. dat lüj op ver zoek .yan dé procureur-fiscaal de ze brief vólladigheidslialvo hckeilri maakte en vroeg'getuige Posthu: ma wal diens mening was. Deze achtte con cortfact tussen ^De Geer cn HttteA'HIminler en Bormann uitgestoten en .'*ver- a'-.; Vnlkaan bHift vulkaan' Be KOOKHITTE van dé Parijse «noeilijkhedrn is ex .weer -wat al;- Hamadier heeft voor de .vier ge cbngeerdéCdmiriüpitttehe~mHiiatere twee socialisten cn twee lofhollck" democratische- MJËP.-ci's - 'iU;. de plaats - genomen en voor dc cx-pre* sidcnt:van deministerraad» Tnorcz, niemand. De communisten* hebben zich'er- dus "..uit laten 2ettcn".,.en zij hebbcn een Officieel brevet gekregen van - "de soêialistischc pattij. - dat cr met - hen.' niet valtsamen te'werken. Iedereen is benieuwd.- hóe zij. zich - -* zullen .herstellen van dezepolitieke drawbacks.' Vo.orz!en' zij- oordelend, -dat Ramadicrs herstelpoging lapwerk is. toch nog een regeringscrisis in de. nabije toekomst om dan met'man cn macht het verlórene .weer in te.ha-- '.len?. Z.on verwachting'iou' „raison" .hebben ook door de betrekkelijke zwakte jdcr. Franse socialisten, als niet, groot cn geweldig de R.P-F. van J De Gaulle was komen opzetten, om de hoofdslag te slaan uil iedere ver- "Iroebcling van'het politieke .viswa ter..Hctgevaar.De.Gaujle.houdt dc regering bijeen, Hoe nu'-regeert-Ramadicr. vorder?, wel; met 12 socialisten. 6 M.R.P.- érs. 5 Rassemblemcnt des Gau'cbcs- mannen en 2 onafhankeljjken. Gei V. zien in 'het-, licht der tegenwoordige opvattingen, kan men hetkabinct- Rama'dicr dm roemen „een midden- bloks-vej-tcgcnwoordiglng met twee openlijke' ge veelt tsfroritcncn ccnon- zichtbaar^-nh lc. tegenover <Je com munisten. 2c. tegenover de uiterste rechterzijde, terwijl h'ct 3e. op;z'n - Vhocde nloet blijven-voori.Dc.Gatille. Enhoelang zal 'deze: combinatie ;hct. 'V houdenY^Dai hangt' vap, de;in/Juli ''Aa.s. .aan dé ;orde 'komende, loon-: en prijzen politiek-.-af,, en- van* hc^ ver-.' -* loop der,,-:Jo'on(stop-)stakingen:;En •vanhet' voedsel vraagstuk,-;- -van de buitcnlandsè- politiek, -van de .'strijd in .'de.'overzeese :gebicdcn.. Van -leen''gróót aantal zorgelijke problemen r^;-- :;'dus: Zodat. ;al is dc kookhitte':uitrde politièkc sfccg van .iParflS" voorlopig weg, het niet. venvonderlijk is.' dat' een Parool vriend Sens'..uitUParijs. schreef: Al .rommelt de' .yulkaan fcwaa"rop wij lcvcni 'nletzbluide j jmecr, een vulkaan blijft" het".v - ËnJ hij .'vdegdc'cr huiselijke."'dingen •>--> '-. aan.toe; om;-het •.„vulkanische''te?il- j lqstrercn; s. j.He'tj-gaat. om .-de- kolen',V schrifthij; „cnmischienook m het geld. Geen köJen:L geenelectriciteit' ('s nachts r hcc4t. Farjjs- nog -steeds r -gecn straatverlichting!) Een .doodge- ;wone maaltijd;kost. 500 francs,; en V-j; een goed maal: 1000 f ran es.' maar !^de 4 óf 8 dollar .de' tegenwaarde .^.{Ican.Juitgeveh, eet-tweemaal zóveel;. De frnnc is nog;maar. 1/8 van/wat' hij'in 1938 waard was en 1/40. van de franc in 1914. vóór.de eerste wereld-' oorlog begon".- Enzovoorts. - Het .zJjii trieste .brieven,*1 die 'men, - uit Trankrijk .krijgt. - •Warm voorjaarsweer MVersvèrwachtl'nr, Reldlf tol-' Dln«- d*cavond: Aanhoudend warm _yo»rJa*rsweer - mei overdactUdtUJk zonneichUnk. maar! .met voornamelijk ;;!fli.- /dè - namtddac,, avond ";.'en'; nacht, ^enkele.' 'Verspreide' -buien■'•mét Jeans op onweer. Dei nachts." l; wéinigwind met ...-c'hler en daar,nevel óf. mistvorm'.nc.-overdag 'meest'matige j wir.d nlt. Obstelljke^ rlchtlnren.. 'f; Algemene 'vooruitzichten:Het Is 'te verwachten,"'^lat heV voor. de'tijd van het Jaar-zeer;! warme, weer.' nogten- minste, enkeiet dicen ral aanhouden,', waarbij de kans op losse' onweersbuien •-'/•echies blijft ..bestaan,.-. dachteantwoordde^ óp oen,Vraag vanden«Jsidentr,„Toontk;1XdIt schrijven, hoorde voorlezbii;'kon-ik voor hot bórst; tildena. dit proces, lachon. De vrolijke noot ontbreekt niet".- ïyyj;.v -Tot-3 September "1940"'-bleef.'Jhr. De Gcer minlater-presidenticn ge durende die tijd :atord hy' op net standpunt,*, dat 'de oorlog "hlet - tot het bittere, eindo moest- worden ge- 'yoerd, .Toen ^echter de Engelse re: gering besloot dc voorlag door re zettenbleef jhr' De Geer hét standpunt vasthouden 'dat- onder: handelen, beterr was. -Hy zóu in* 1040 ibÖ -een"'''der. eerstebezoeken aan Chyrchill •een toekomstige-r„vredevan Amiens" (Vrede tussen EJnge- - y.land en 'Frankryk-.in 1803, na^ j-. de. grote overwinningen van' - ■.Napoleon; A Red.) hébben V voorccstèld.-kir. Van' Kleffens.V dioAty dit-.-gesprok, aanwezig-- i: was, vond. dit zéer ;onaange- naam en'vertelde later.v' dat Churchill.' hierop slechts rea-.; - geerde, „dóór. af en toe onver- staanbaar. te', groïtmien." - Dc presidents vorweèt5. verdachte, dat. hÖ. by.- zönLjTidioredavoeringen uit Eondcn nooit'critiek heeft doen horen 'op het onrechtmatige Van de Duitpe inyal;in Nederland, eri'dat hÖ het Nederlandse volk de "raad- ga£ samen te werken met de Duitsers. Jhr.* De Geer antwoordde^ hierop: „tri 1942 gaf ,dc. rege- ring in l^ondcn, ook oen derge- Hjke' aanwy^lng aan de Neder-;; •landse ambtenaren, ik werd'in .1940 heus !nlot-geleid door Le-. gcr des Hcils-moticvcn 'of Iets :dcrg«UJKa.r^>v-, v Prc&Z'j,Toh udJjkörtrxoo K irèfc 'met jlë geiQtit; tc Uwabgn dl' nèerdc, hce/l U gedaan alsof. 0 niet van plan icas naa: h'eilcrland te gaan terwijl V hetreisbiljet al'o Uto-zak had. U ging m ar Nederland .wetende dat hei in,strijd was niet 'het uitdrukkelijk verlanocn-van' dn: Weder landse regering.. Vond' U jat onifer dc beslaande omstandigheden gepast. v 'Verd.: Mijnheer de president, op' zulke vragen kan ikniet anders antwoorden dan met een lang conv- mentaar. - i Pr es..-„Vond U-Uio handelwijze germst?"' -* Verd.: ,'fIk .vond jiaar niet onge past" V. V •Pres.: \„Moext'O dan niet de me ning huldigendat elke Nederlander^ zich in' die dagen te houden had, aan 'de wchsejtrVnn dé regering?"-r^. „Verd.: ïkjzal .tiw critiek. In möa verdediging, bcantwpordon.". v- Pres.: „Nu» bcgrüp ik waarom men U 'een '„eigengereide' kérel'1 noemt. .Beantwoordt umön vraag! Alshet /landsbelang vraagt niet naar Nederland te, gaan, was 'Uw handelwijze' qrolstfs'ch en irkUvidua-j Ustiscji. Gceft'U dat tóe?"' Verd.: ;„U. kunt-, nitin;handeling noemen individualistisch, eigenge reid, .wereldvreemd of naïef, maaf zy was het "niet" 5*.v:.!" ..- Pres.: „Ik - moet tot mUn- 'spijt zeggen;* dat ik geen" bevrodigend antwoord - van U krUg.">v-v 'y j Ijrésij:Achtte" U. tussen,;, ónze bond genoten-en' Hitler eeó^ecrvoUe vrede ;mogeIÖk?^ -;: Verd. achtte dc jnogcJök held niet. uitgesloten;. HU zou Euro-i panheel wat ellende'j.hebbien be spaar^d. r/'jln zijn zeer ütvcerig "requisitoir 'zei de aavocaat-fiscaai. mr. W. r. BakhovenLojn.i,d2»t de w'Uzlglng' In hét' defensie-bereid Ln 1940, een- ge volg Ms nn doipaclfisttsche ln stelling 'van de. mlnlster-ppesidentv Jhr. De Geer, die geen'.verzet togen Duitseagressie zou-V' hebben - ge pleegd. HJJ draagt1 dc - verantwoor-! ding voor. deze, mlscrabelo toestand .waarin zich onze:.defensie 'aari:het toenadering niet de Duitsers open houden. Wanneer Jhr. De Geer bezield- was geweest de oorlog aan-der zijde der-bondgenoten voort te- zetten; zou htJ over 'alle bczwa- - ren zijn heengestapt. „Dc regeringsopdracht, waarme de verdachte, naar Indië "zou ver trekken zo zei mr. .Bakhoven „was een reële opdracht. Od deza wU'zc', wilde mén1 heim verhindereu' naar Nederland te gaan.'Alle"mi nisters zijn het; er over eens, dat verdachte, zichnooitnaar Neder land had mogen begeven."- Toen Verdachte in'Lissabon was en het planopvatte naar jNedcr- 1 and .-té reizen,: had hU .ontheffing van. zün opdracht' moetenvragen jïn niet een vorkcerd gebruik mogen maken van .de heimverstrekte visa. „Ik geloof niet," zcl mr. Bakhoven; „dafcjhr. De Gecrdoor het nfet uit voeren van do! opdracht. Nederland, heeft benadeeld en dc Duitsers be voordeeld;; jToclj heeft. zUn terug keer een slechte invloed gehad:op de mentaliteit ln Nederland." Twee sporttocstellenvlogen op';-200 m. Jioogte tegcii elkaar cii' stortten' /'omlaag r tijdens;.'de llicHtdoop bij f de opening .van Fict vliegveld te-;;Keerbergen .{tussen 1 Leuven en Mcchclcn) in°Bclgië. •-! -N j Hel eiie. toestel raakte oimnd-' dclliik. in brand... waardoor .de 'piloot/en twee pussagiers in de vlammen omkwamen. Het andere toestel kwam enkele, honderden' meters-verder ijl dc weide tcrécht.' De -jnzittchden. jcen damc-passa- igier. cn v;de.! pi loot,-.- werdén..-.^vyaar gqwönd." v/ Lr: ft-'V ln een zeer iSpanncndc race wist da'*Trifyri y7er* />ff. hoofdnummer jvan' de'gisteren op'hct Amstcrdaoi^ Rijnkanaal: verrocide l'yarsffyy, voor' ';A rf|o; mét ^1 cVh ts 'enkcic decimeters Verschil iicjjvii^hèh^Ech overzicht !van het 'wedstrijdterrein even voor. dat Triton,' £ehcclrechts op. de foto, dc Jinish passeert. In de'haven'van Stockholm liegen- talrijk&' schepên stil>:door cep sta-' .king van, Jcapïleiiis ópde.grote vaart, die-een/vërgóedïrig .voor ;de hogere kosten voor levensonderhoutTvragcn. De staking bedreigt dc. Zwccdso voedselvoorziening en de gehelé bui-, tènlandse handel. vv -De, Kngeisc- KoninkilJK? faRiilie lvSnn:'boord. yan de.V'anguard". waarnwé de réls"'naar Zuld-Afri- :W;werd.., |i*emaakt;iin' Engeland Vnangekqmeii/1;Q,/' '-J: D E Instelling van ecn centralc controle op dc in-cn iiitvotfr.' onder lei ding van cén gecombineerd contróle-llphaanv büievcns d^stichting van een- gemeenschappelijk deviezenfonds ter', financimng van de import voor gehec! Indonesië, Is door dc Indonesische delegatie vferworpen, zo wordt. In een ;Nedcrlands communiqué tncegedecld.-Oe Indonesische-dele gatie verklaarde- zich riïet ,bïj machte deze-schikking over geheel Indonesië te aanvaarden. Een .voorlopige regeling, waarbij oridcmemingsproducten zo spoedig mogelijk ter beschikking zouden komen, zonder voorafgaande op lossing van.'de daaraan verbonden juridische problemen, was eveneens on aanvaardbaar voor de republikeinen, Republikeinse tegenvoorstellen negeer-* den dc onvoorwaardelijke erkenning van dc.artikelcn 14 cn 15 van-de over-j cénkomst/van Linggadjati. De7republikeinse houding heeft;-volgens .ge- 'noenid communiadé, in Nederlandse kringen grote dngcrustltcid.cn teleur stelling gewekt. Er,wordt echter.getracht een andere oplossing te. vipden. begin van de. oorloc bevond, echter •niet -nileen, oók deVaodero teden, van de regering,"' Ja,'1 het h deNc- Üérlandse .volk hieraan Bchul-j dig."; f -Uitvoerig, schlldèrdc'mr. Bakho ven .do- houding vanjhr. De Geer bU de besprekingen der regering in% Landen.. HU .-wilde -de^Duitscrs niet ,te.zecr tegen Nederland.In het-har- nas jagen en de mogelijkheid, tot -' -t\ 'l-s 1 De'.één'zéglV.er waren 120.000 toeschouwers, dé-ander: .140.000.;iTk;heb:zë'nier geteld. Ik' weei alleen, dat er inéminonth-Lribunès wdren, \i-aarop de mens als indi- ndti pas wejr meetelde, als-luj 'doodsbleek optelt baar, door- vier lakonieke man-;- netjés haar dè-„infirmKry" Werd gedragen om daar onderide/goéde-zorgen van; Rode Kruis-zustérs te bekomen van: d.e emoties van/5\-at nicn hier in Scliotland noeint: '„tlre tnatch of'the^céntury"'oftq wel de wedstrijd van deze'éeuw. rpi -j- i. il 1 t - 1 'bU-Wie zegt ook, hot- lang ze hier Half zes v.m.: Coolslngnl Rotterdam.'.- ^7' j- 7 -• v Achtuur Do'.iFlylng-Dutchman" van da K.L.M. steekt z'n' neus ln de frlsso zeewind om dertien - Nederlandse sportjournalisten naar ■Schotland te.'.vUegen.;-'.:y,r,v,'-/" JT-Vj;Ji: - 5 Tien uur. y.ni.: Onder dc „Dakota", dielp het- zonlicht fonkelt;'cn 'glimmcrt' vari leut. cn. nieuwigheid, schuiven idrlo duizend voet'.ln; do diepte de kartcliyncn van'; het ^Schotse -land weg: onherbergzaam* land] met hier en daar een paar kleine'poppenhuisjes;cn als verrassing grote* Witte plekken:: sneeuw.v..' f.:':y"'/'/ Elfuur v,tn.: Een r charmant o Schptsé jongedame ln de uniform van de K.L.SLopent.'hét dêurtjo van het vliegtuig cn zégt met do liefelijkste glimlach (van dezo êciiiv) :;,AVeIcome gentlemen in Scotland En uw verslaggever, dip enige'liren tevorcn mog.t*en: bcëtjó slaperig'én rlllorig op'.do Rotterdamse Gootslhgel stond," wordt' met- alljy service, dló ;ohze' 'Luchtvaartmaatschappij maar kan blcdcrf, acht- honderd kilometer- van •dn, huls naar het Hampden' Park InGlasgow gébracht - V- PwQtiil cjnonfd nl ri"JC3 v*oor do journalisten neerzetten,. 3,V3rraIlCI SpeCUTCl" schuifel _Ik Idngs do dikkc Vug'van .'Uit'-allè' landen/van; Europa 'wa«. ren ze v gekomenvaa' de „France ,SóIr".,uIt Parijs, yde „Nciie Zliridher Zeitung", ;de>7,Mr rgcns.Tidnlngen",' van alle".7,grote dagbladen^ on ..het Continent, van - Parijs - tot Praag, van B'mssQl tot Rome.' van Oslo tot- Madrid., Behalve ln dé klccdlcarrtcr van i deïrRest vanr Europa", waar Kargl; Lotsy alsccn.warep'olyglot z'n -jgbode". Zorgcn de sp ''en* 'uitstrokté,>, hcerstc1%er ook óp,*\de pcrstribüi.-1 speciaal gebouwd: voor de- buitenlandscJgasten'—'een- kleine Babylonische .spraakverwar^ ring.j.Eri. als'. ik/'mU in/„half tijney. door; decatadofnbcnvan Humpdcn' Park een - wég probeer -tc banen, i naar de dames, 'die grottj', koppen sterke Engplse thee Jnscbenkcn;ën; schalen vol met; cakes en- jamkóck-* Dc-Fraflsè'dodmnriparuivan heb Rest-cl flat. weef, ccn'vah' dc,gcvaer- lijke Engelse aanvallenraf) te slaan een .^Franse 'collega,dipz'n eerste impressies doorbelt■-"?naar Parijs: v,hallo," haJJö,: lei Glasgow;"..vitc,:* vitc.'v";ccn.hokje verderIs écaj 'Zweed- bezig 'een naam te spclJon> :W...l..'.r.:, \nEUCES..-.; ia hot vol-: gendc .„riemhokje!';"staat jn'n. .col-: lcga'vaiv de:;->„Dally. t Telegraph;; i..Mannlon, ft. whose -, angulór '-7 low shot.:." Van drie tot' vijf uür'.'ts' Glasgow de hoofdstad van"Europa; ■lp' mr.: EdwardScott,- de"-president van de Queen's/Park; Football Club In \vlens atadloh''de -Voetbabambas--. sadcurs.-' vanVerenigd ^Europa!'- tezamen zijn, een' ycrgcnoégd'ïnens.; -Zjjn roem wordt uitgedragen;haar aüehoeken van' de wereld, door' verslaggevers, .'fotografen eu'radlo- rèportors.; v 'Hampden'Park-Is het groofc- sté stadion liii Engeland' en al-Vy, p.ldCM'ln- Amerika kan. er mis- scliieh nog cen grotcre arena to"y! vintien zijn. Als do wolken erg laag hangen».kanjdê' hoogste Ij Tbezoekcr ér z'n hoofd "in steken.1 v Mensen ,'zljn op ;dezé trlbunea/j;'', ;nlet meer te, omlerschéldcri, het zlJh Immense,';dclncncnde vlak- ij* ken cn het ds'. eigenlijk geen='r wonder, dat" do! bezoekers - hiér/., bJJ 'bosjes flauw - vallen Vooral "in de tweede ;helf t warénl de' in speciaal uniform gestoken! 'eerste hülpmannen.'cpnstgnt.in fac tie. Nauwclök^;:was 'erweer één" weggedragen of overal op de .tri bunesr*-..Jc de' nood Vla".'hyseiC Dat (vil: zeggen: -dan werd er,fre'-. nctiek'met zakdoeken,gepvaaid JVittë stlppenrixi een gramvc mais3a" ten teken;;dater weer een: hét vaantje had geatrekon. Het was. een angstige cavalcade,; dié'telkenmale langs onze tribunes schreed. Geluk-, kig-Avas egn beetje (vlugzout *vol- doendo om dclevensgeestenweer: op-te wekken. Naar w® achteraf In een iöcale krant lazenwag 7 er slechts één slachtoffer ccn oude man,- met een hartkwaal te'"be treur en. De warmte, de drukte en- de vörmocïdlield; eisten'^hier... hun nl stonden. Uhen .voordat-de .wed strijd be";on, gingcn .de hekken, al. open. Wie misschien verwacht had de -^chotten in hun 'nationale kier derdrncht hier-te'zien verschijnen, moet lk teleurstellen. Grote rózit- ten, in de '.kleuren - .van „All; Eng land" dro—?n zij op tic revet'en petten op.het hoofd, in alle maten, modcllën.cn kleuren. De enige wer- keiyke Schotten,1 die ik geilen heb, wa.cn-een i:U:.n jonnet ccn troep meisjes cn ^engens,* die* 'voor dc wedstrijd Schotsc".danficn uitvoer- den-en de póllticband, grote, statige kerels, die in. prachtige! dos ronrt- marcheerden cn tot enthousiasme véif.dc menigte op .de doedelzak bliezen.'Er wiuk trouwens, in.af wachting van het grote ogenblik, afwisseling' gener*-. Meisjes ,ih kleurrijke rokjes,, die rhythmlschc 'dansen ultvotrdcn, - manlijke gym nasten, een* basketball-wedstrijd tussen een Engels en' ccn Schot$ team en onder daverend. *nnolaus kwam zich ook nog cvoti de.Phltip- PÜn Marino, die binnenkort; tegen Tackle Petersen zal boksen; op het 'veld;.voorstellen;-Ly IIct wa^ diis in aHê opzichten ccn „grand spectacle?, ccn gc-.-' bcurtcnls als «Ie „wedstrijd van s!.dc«: eeuw" - waardig. Jammer, dat althans AvU. de bezoekers van Jfc Continent 'óver ;do match». enthousiast kunnen zijn.. Want als'ditwerkelijk* de wedstrijd -van. dezo ëéiiW/" zou zlln;'dan ls J!',dlt tUuVak ,voor-het' vasteland yerrc^ynn froa!;;V-> -.v .Wy dat is 'de.RQst.van.'Eurppa* r--7hebben* Het 'cr- nog veel 'slechter1 afgebracht dahvlri:1938,- toen wUln het OlympischStadion: te Amster dam'met alcchts 3—O^hët.meéstcr- schap van dq Engelsen •moesten er-, kennen." Er/zlin meer nunten; van vergelijking.'- Ook'toen,: evenals hu na de, oorlog, nócende., de..-.leerling- ccn kans 4c hebban om z'n. meester te overtreffen. De sliccosscn van de Russen en dc Zweden 'doön-denken aan* de!.nipte. Britse! overwfnning- fS-r-t)' in', ID??, op TsjechoslovvaJclle.i- Het-zwaarste;geschut werd ln het vuur gebracht Onder-de;lat' stond dcbcrogmde' OUvicri, 'op>dC:i8piI-' plaats, prijkte 'An'dreoloccn Ie-.' gendarischc 7naaVrr lp;Soccer's -his torie "middenvoor was zön-» niet" minder' beroemde landgenoot J?iola, bctore voetballers'te, vinden ztjn— wat wU na dq serieuze speurtochten van "de heren SecldraaYCcs.'. Lotsy- cn consorten met rechtmógen be twijfelen staat-ons niets anders tedoen dan' ietwat bitter te con stateren; dathet/vaatclandsvoetbal alle successen van na do oorlog ten spijt. minstens con klasse achter staat bij het Britse. Behalve in diet cefate- kwartier van-do'wed strijd.toen Darul prachtlgo saves verrichtte en zelfs do Engelse re porters scoringskansen zagen voor Gren.- cn'Nordahl^ zljn wjj. vaste landers; een willlgo -.prooi geweest voor dc Britteni •- Manr ncht minuten van do negentig7 heeft het stampvolle llampdcn.Park In spanning ge., leefd. Dat was, toen Nordahl, drie minuten na 't'eerste doel-.-.- puilt van ^lannlon; na prachtig solnivcrk van Prcsl, do gclljk- maker huilgescoord. Diich In' 'do S2o, minuut kwam, uit oen. 1 penalty door een ongclukkl-.- ge .handsbal vnn Ludl .nct bln- V .nen het strafschopgebied het, (7 tweede doelpunt- van Mannlon;7 en Voordat wlfvllf minuten vcr-"^ :>dcr Ata ren 'hadden doBritten ddcir: Stee té cn nog cena .door'! IMnnnion al ccn 4-1 voorsprong - en do overwlnrilng-meds ln hun zak. 5 //Onder auspiciën wan de ':.Ncdef-: landse Volksbeweging ^werd Zate%, j|. dagmiddag" in het Jaarbeursgebouw. ;te Utrecht een congres.georgam- .1; secrd over het ondenverp antupap1»-,-/^ mbrom, zoals dc voorzirier, P. Stam,; het In.zijn" openingswoord uitarUKte»; l|f, ccn niogcliikhcid. te scheppen v door, Ecloofstegcnstcllinfeen vciwip.- perde Nederlandse,volk ecndracMi-:,f; gcr tc maker, waarbijelke staats-jg, burger eerbied krijgt voor de over- .rt; tuiging-'van.' zijn tegenstander,: -taie.*;|: als medemens dezelfde Vechtenger niet cn plichten heeft als ieder andcf,.^.1 Nederlander.v/;",- Dc Kntholickc .profr dn -A,I Mclscn bezag-het anti-papismc, ntri' als ccn. voorbijgas'nd vcrschunsel: spccificic 'Nedérlands maar. ajsv'ccri historische/manifestatie,' over Ccbclc wereld. - liet', wezenvandt Katholieke kerk verooraaakt wccn; .anti-stroming, omdat dc Katholiek. zijn-godsdienst 7 dc- onipe "./juistv vinÜt cc cr zijn kerk in -het- middel^, punt plaatst van h ct maatschapp^, lijk gebeuren. Dc nict-katholick ziet deze k'crk c'chtcr al te vaak7als. cec massa-ins£ituut; .mct een uiterst ge^ raffineerde oféanisatic,' "waarvoo, men'zich. hoeacn moet. Spreke.' achtte Uct-cchter een*; bezwaar:7.:w de nfetékathóliekéit zo" weinig^Mj; wetenvan het!' Katholicismc^ /.ci. idaatorn het (onbekende /duchten D.e tweedo inleider proF. Ny. Ban( ning ging uit van hét standpunt; da-- hij als.'Drótcstant- i de.;- KaAoliékr-: kerk niét als dc kerk, de R:K! pods,, dienst hict .als.de enig juiste^gods;; dienst 'aanvaabddc *maar:dat hijiai\; danks dc- 'ontithcse.gech.antirpapisi was. Sprcku beschouwde eerst die problécm'shi5tórisch,. waar .het.' 'vinistisebe Nederland zich verdrop gcu zag 'doodde. Katholieken en:;Rj. trachtte-w'ccrvaste;voet:tc,kri|g« op het verloren, terrein.!Daarbij^! onder antj-papisme.';an te -verstap een." door,- Tcsscntira crit;.^ bepa§o^ geest cshou d i ng,:*Vd i c V^ideT?! kerk ziet pls Het mochtsinStrumen; tcr■veroycring)Van'cconOInische;,óq, iitickc, sociale cn culturele; oyef heersingewaarbij het R.K. Aolksdeè het Protestants karaktervan óh( jolk tracht-te bcdrriRcn.7 Wc i'nocten 'deze stroming .echten afwijzen.' omdat .-zü'ecn-nationafl7 lcwaad bctcKcnt, vergiftlgt.cn splitsj Eu ro'pccy-^'"5 7' - -stellingen x kcVk'rin j' Du S fslantL- juist/ zóN*êfén^l_ hét rechte /spoor, hiel d'cri'Orfctd. lijk:' on waardigis,- omdat wij pallet broeders^ fnChristus - zijni/AVe: inóé, ten (niet dc br0kkc'n zicri ;maar/the( gehele' boüwyc'rk'staande pp'izuile.; .'van/verschil I ende"" structuuriUg^l^ D e/, póli 11 ek A-ahdo/vVgerlng -nu op gericht de.-kleine landbouw bed?ijvcn.. ook in -(staatte stellen kunnenconcurreren.".1 ;Men zal zié in do toekomst ook rAeer opr'friüj,' tbélt cn'tuihbouw'naoetcn tóeléggei; Vroeger./Werden' bananen'iVcitvid; naasappelcn. geïmporteerd,jftdoch'Faf; (dit b(J e --y devlezen-moellUkhedéj.! waarmee we de eerste .vijftien ;i jif nog \rel te.:kampen 'zullen hebbéiL op besclicidcn voet' gebeurt ;biyffit1 ccn" vraag 'naarfrul - Zó liet ;ininlstcr.> (SI'Li/Manshó: ziph uit.-inten' rede?-"die (hij! Zatey dagavond tc - Venhuizen voor c Noord-Hol landse 'afdcllngén - van ié Partij .van de Arbeid'hield. de Noor Brustad^ en' de Hongaar Zsengellcr. Maar .mct alonzejfïlo-' rie .krehen' we toch de Ikouq-op dé' •kop, Nu. negen jaar. later,/'heeft1 zich' de historie nog. eena.herhaald.- •"Met' iets/ minder !'bra:your*eh'7.mcer» réserve hebben. 'wjVhet; Europees elftal /naarGl asgowjr zien vertrek. ken; Na- de, wcdatrUdin hct'F'cyen- oord-stadion te Rotterdam hadden we mlsschlén toch vlievcr, dé! voor- keurx gegeven aan e fen Jensen- bo ven (Darui jin (tioelof Gyger Tin -dé Slaats van; Petersen op;dé #rechta-; ackplaats, doch nu/ra'Chtcfaf be- twtifelen 'wU het of mét"''èteuri, van' dézen kahs'jwas-;geweest* öpC.een' '(Vnn onze "correspondent Churchill 'is Zaïcrdag door, minis ter-president Ramadicr "gedecoreerd met dc „médaille militaire",- Frank rijk? hoogste militaire'ónderscheiding cn met het Oortogskruis. De »Fransc"regering had voor déze gelegenheid alle. oude pracht, cn praal, ;e voorschijn gehaald, .tervvijl /tanks cn jeeps 'ontbraken. Men lia'd liet ge voel een blik.in een. voorbijgew'aande ccu\v 1c hebben geworpen. Dc piech- tiglieidvond plaats op -. dc Cour d'Honncur van het Hotel Dgs ln\fcli- des; liet militaire heiligdom van/het land. Dc aanwezigen kregen,* meer nog dan .bij.de ondertekening van -het* verdrag/van Duinkerken, de indruk, dat hierde'Frans-Britse vrlchdscliap .werd bezegeld^ Dc gclicle. Esplanade' ,/dcs (Invalides;werd ."afgezet door./een /•erewacht van de Republikeinse Garde (te paard. GcjttfCh en fanfarcs .klinktn' .'als 'C.Iiurchill arriyeert -in* deVuriiform yan/koloncLyan .het Britse leger/v.or- ".'gczc'Idvan - Ramadiérin /.-jacquet.! Achter lièm/.dc(Britse/anibassadeur „Duif Cooper met; ccn parelgrijze Ifo'ed v.in.dc» handVcn'tcëii aantal uccr-7be- jaartje-géncraals;-.dic 'niet/zó'vlüg/meë' •kunncil r D e ;t roepeiiword en*fecïnsp c e- t'ccrd,'-'volksliederen*''; gespeeld.*//Dan- volgt .-.de decora tie'.van/dc'/Engelsc staatsmaivtn(van drie onderofficieren,. Dej',.'médaille;!militaire"/mag .alleen worden uitgereikt/-door ceh; onder-; officier,* die; dcV\öhderscheiding zclf liceft ontwangen.1 'Ramadiér,. voldpct - tocvalirg'aan !-dezc /.voorwaarden.";Na de eerste wereldoorlog is' Jiij afge- "zwaaid. als. sergeant,- drager vandé -zélfde \medaitlé:iPc] voÓrmalicë'- scrV geant Ratnadiér/'spéldde Chürch'll, dié moeite-had;., ini cerf» wit> krij tcirkéitje/ stil te blijyen staan, :de(dccoratié' op. 7de, '/r/^Menccr/deecrsté-minlstcr? Ijfahkr! rijk; dankt/'-U,'' volgens(ilie/rypische Franse/ gewoónte,'; die/ wil, ;,dat /cén! 'afgetreden/premier,altijd '„hlonsieur le:premier"(blijft./Nu(gêefj/hij Chur-: •chilidé;„accolade", j- hiji?kust':, juicht:/ „Ucvc Churchill/;léve. Raiii/ dier!" .Churchill;"weent.-^v Dan' krijgen 'de ;drje/Fransen-hj: medailles cn tcnslottc^naraderen^ troepen met volIe~muziek gn vliegt dc vaandels;langs;de autoriteiten.^; -J '1 1-*.1-">!»**■ -•/•Dc;,; Nederlandse comniissij j generaal cn dc Raad.van-.Wca7 Borneo hebben vandaag -/eti overeenkomstgetekend, waa: door V Wcst-Bomco /ecn.' elgi regering krijgt. I Dc riiinistcrsN Bcel en.' Jonkmj waren tegenwoordig rtoenv do-si tan" va n/Pon tl an ak;a 1 s:(\oorzitf van.7 dc Raad van^Vcst-BprH beloofdQ te >zullen "samcnwêrldj bij( de/bprifchtingyvaiv de.ycfën}] de Staten yan Indonesia/Hiji-z'] dat de lndóncsische'RcpubUekJ gebreko/ik-. RQblcvcn/.dq /övereé; •koriist fyan;;* Linggad jatl^'ns£^; ikó.mëii;vióat^.1i'oopt'^ publïek-( do nieuwe /Staten/v? Wcst-Bórneo zal erkennen? cri£c«. ér-hartelij kc - oc trekkingen izuilj bestaan.1. Do nieuweregering*ï:j| grachten Jdó-Vubb^ ihpniïé/yari .Wést-Bpraeó éen^b!j dc róft bus i s1 c ge ven.;1// Dj. -\run1 Mnok weeser 'bplfq de; Vcroirigde Staten S'an !Amcri-J bewezen \hebbenv!: datccn «fc'deil ,tiéyó/structuur-hët/beslcHvöldn om/"cen> gezonde ;»staat7te:mak:j van ^cen; gebled y aJsTndonési waar velo'volken* éri riiindérh edf zijn./Hiibeloofde vo]ledigó?Nëdii jlandsó^'steun 'aah^^-.WóstBóimcpM '-J"® ■-■ Ecn'lid van d^ hulpverlenihgsdiei] vuit, Arnhem; welke eenEwaken'd-S houdt op een prote iioevedlicid.rr' imti.e1-^id;,,in>,yélp>,:ópgeslageh'Ali bepmg de onvooreichtfeheid eeitpi jeiC,V4d0P.vLA:»r^Pend:«et\4ing>»:di plofte,: de man .bkwam" zware: betere uitslag. Ten^j:er ia Europa .hem .op beide ■wangen.v.Het publiek, wor.dingen^waaraaji'liij over'ed»^ f4'5 ftfe"jS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1