ZWITSAL STADSNIEUWS PADIO-PEPARATIEDIENST COÜZY AGENDA SCHEEPVAART SCHIEDAM ALS WIJ |LEVEHOEfiSTERV£N.r. en HETWONDERDERBLOEMEN Maandag 12 Mei 194? <7ngeunWen Mededeling f.Jn'dfbntifriMpHrticUnQ), Het ideale Laxebrmiddel ^hB,n*mrl J2WITSAL f ABRUCEM APELOOOBN L e t1n|en 12 .Mei. Verenigingslokaal, 8 u.: Chr.. Hlst. Unie. Weth-.H. v. d. Kraan spreekt over uitbreidings plan. Films: - Passage-theater, Da. 2, 6.45 eti 9.15. Zb. 1.45, 4.15. 6.45;en 9.15 uur: Rome open atad. Op hli toneel Wilbytrio (18 Jaar,) s Monopole. Da. 2. 7 en 9 Uur. Za." 2* 5,. 7, en 9 uur. Z'o. 3, .5,. 7.. en 9 uur: Het - legiócn Van Zorro. (Don-Del-Oro-ontmaskerd). 14 jr. F e est a v o n d e nk e. <Lr - 13 Mei. R.K.- Volksbond, 8'. uur: Jaarfeest Kath. Arb. Beweging.' B U e tn ko m sten; 14 Mei.' Musis Sacrum. 8 uur: Filmavond Arb.'Ver. voor LHk- verbranding. Rotterdam aangekomen 10 Mcl n Lady Kathleen,. Kragerö NB.K/lJfiel- xx - kade. steenslag;;Ingeborg.Sandèfjord h NBK. Zwljndrecht. traan;. California V'- Express, Puerto ArmudevMtUler Jobs- *n. haven, bananen; Rul Alberto, SetubaL. T, HammersteinJobshnven,".- stukgoed; jj. Ebro sleepboot met kraan," Havre Vlaar^ dingen: Fre#», terug uit zee van proef- L* .tocht, N.V,. Lijnzaad,-Parkkade; Triton, r- Ipswich PumcM Merwelwvqn, ledig, ts - u'Mei ,n Othon. Philadelphia- SHV..Waalhaven 20,-kolen; Waterman, .Spn Francisco y Rott. Lloyd SchiehSven.lcdlg; Dnepro- k petrovik, Rouaan Hamraeraleln 1 Van r- 'Uden:'Mcnvehaven. 'hout; Wilao. Am- I. aterdam'Kuypar. Dam en .Smeer Wal-. haven-72, ledig:" Otto H. New CasUe. Vlnke. R.D.M.. ledlgi Hoogland, Lon? C den. SSM Jobsha*pn, ledig; jAbbédijk/ n Tacoma - HAL iBjnhavcn,- stukgoed; n Antwerp, Harwich Hock van Holland;- Oranje Nassau,' Harwich* Hudlg-'Pieters, - - Hock van ollonci; BataVicr ,11; Londen- - MUIer Jobskqde, stukgoed; Konlngs*.' haven,. Antwerpen MUHcr.'Menvchaven. r stukgoed: .Pnirria. Londen AVK Pernis Pakhuismcesteren. olie; Hada^^Antwer- pen Schellen Parkhaven. stukgoed; - Prins Willem IV, Londen- Anth. Veder LTsBclhavcri". ledig; Bullfinch. Londen' Ver. Agentuur Merwchavcn K.V.. stuk- goed; Grcentlnch, Londen ,Vor. Agen-' P tuur; Merwchavcn' K.V.. 'stukgoed:' t Loanda, Londen Ruys IJselhavcn. stuk- goed; Mount'- Rhodopë. Casablanca Damco Waalhaven3. iosfaat: Juliana, Gathenburg Kuypcr Van Dam- en Smeer IJSclhaven. «tukgocd: OUvlan 2 Coast. Newcastle. .'Burger iJselhaven, istukgoed; Nooda?. New Orleans Med- - Mchavcn QD..' stukgoed;.Valcrlo, Wis- mar. Schellen B.P.M. Pcrhts, bunkeren: I Melrose Abbey. Hull Ver. ïRumber, Agent. k Barkhoven, stukgoed; EUn Hom (cx Cape Spencer). New York' ."Vlnke, stroom ten' anker, 'stukgoed; Hermada. Gent 'Van JJden Waalhaven, ledig; Wacosta. New York Runclman i Merwchavcn. .stukgoed;. Trip"p, Oslo Olie Scheepvaart. Dordrecht,, ledig; Tromphenbi,\rgh King's Lynn MüUer .- Parkhaven. - stukgoed;. Nautilus, Ant- - werpen .bijlegger naar. West Hartlepool. Holsehcr. -Parkkade, macWneichade; Kortenaer; New Castle Vermaas 2e Kathavcn.'pek. Aangekomen schepen 12 Mei India Kopenhagen dorneldqr Lekha- .ven, stukgoed; Otönge Middlésbro'Ruya •Waalhaven, ledig;" Bengal Gothenburg .Comeldcr. Lekhaven;-- stukgoed!,'She- ringham. Harwich Hutjlg Pietera Lek-. haven. stukgocdr'Goote Hamburg Van; Es. Merychaven, stukgoed: Empire- Wansbeek Harwich Hoek viCn Holland.- 'Wind-J4.0,FLnuWc; koelte,; kalme see,.-bewolkte- luchU - VtrtTokken lO Mtl V Wlm. Grlmbby; "Amatérda^i,.-«leep- bdot Llntuldcn;-Stork^Londen; "Nohnan- v Lykea New-Orleans.;'Samovar.Gdynia; -/ 1 Haskerland King's" Lynn; Floyd ,- W. Sjicncer/Norfolk;Kerguclen Bordeaux: Frenn: Antwerpen; .'FormosaKoppnha-- .gen-j-Gothcnburg: Corsica Antwerpen; -' •Joshua Slocum i Ha\TC, Manrtje .Sharp ness: Taurus. Amsterdam; Springwood Lénden; Eetris Southampton; Heranger Antwerpen -Import -Holsingfora; Bemi— na. Antwerpen:-Fred Sdvona;. Kraguje- 4 vac Venetië; .Felixtowe Harwich; .Em-, plre Wgnibeck, Harwich;- Oranjepolder, Londep; Ardea -Tanger;Granville Hampton Roads; Vecftenburgh Middles- bto; Prague.Harwlch; - Vertrokken 11 Mel4 vr .j. .Nort DownBilbao;Aalidijlc New- York -v1j% 'Antwerpen: Zeemeéuw Lon- -den"; Odysseus Genua i BaslIea Curacao; Nada'''Antwerpen; Erasmus Bombay,- Shanghai^ vla - Antwerpen Mipledore - Bagnbii; Frean Antwerpen;Llngula Baytown; "•Strljpe Anlwerpen: Callter- nia Express Gothenburg'Antwerp Har-* wtch; Valerio Genua.;- ;';4- In-de; afgelopen-week zijn de"Niéuwe, Ï- ■Watf!\v«K binnengekomen:,;i9'8.s, .en motorschepen, met 21SD71'netto register - tail..v.*-. "."..-v.".- .1: L-i.- -In'/het;'zelfde'; tijdvak van 1048:-;. C9 .s.t. enmotorschepenr met0Q707- netto regrtan. iSfnds .1 Januari 1047,iUn-bln- nongekomen J8S8 s.ff. en-'mottyiichei pen mDt:,.3,228.151>-'netto "reg. .toR,-Ovem' V- da zelfda tijd rin 1846: 1377 schepen met 1.631.70S nctto, ceg.- ton,' 4,:-:;-;4 n- PniLA AAN ZWEDEN VERKOCHT 'V -.Door bemiddeling ..van'Dammers en ..Van', der Holdé'sscheepvaart-'en han-V' delibedrUf li sin <k Zweedse rederÜ;.' Fjtlkvik te Soiveiborg verkocht het-aan. de-1 Nederlandse regering; in - eigendom toebehorende 1308»brL grot^- sa; J'hlla".- Het' schipzal,tvorden '-omgtdoopt ln.-r /„Maud'V V."p. repareert snel en vakkundig alia fabrikaten radiotoestellen Is Vlddellandatraat 72 - Rotterdam - .Tel. 80S40-Ï129H UlfkJOuACk -•~T? - r*;v Installatie - Pastoor C. TOL.' Op Hemelvaartadag, vindt--' dn-.- Jnstnllatle plaats van de- Zeereerwaar- .de-Heer C Tol als Pastoor van de Oud*Kath.-Ceniecn« te van "de H. Johannes da 'Doper. Dam 30, -door ZD.H. de* Aartsbicschop - van Utrecht Dr. - A. RinkaL .Na de Dieast .bestaat gelegen heid - met de^ Pastoor ken nis temaken.-;' 'v .yv 'Aanvang* v. d.-Diénst 10 u. Heeft U personeel I' noodfg?. PleaUt een KOERIERSTER •423. Hét duurde «en hele tijd voor Jk van raljn veri Voor een 'oud yrotfwtje als Ik werd dadelijk'plaals baring bekomen wai:'Knots en'Knars waren dus .de gemaakt. Ik gluurde-«cheef -cvsr'mljn ijzeren bril en baas In Bulketanië. geen wpnder dat de dingéo ver- laa'-'hei aanplakbiljet. „Bekendmaking" «tónd .er ,m.et -kéerd gingen /en cfe bevolking^ ontevreden'was over koelen-Ietters boven en; verder ,,De nieuwe'heeriers •zulke heersers..Ik rat- daar 'aan een tafeltje, achter de van .Bulketanlë. de Grote Twee. bevelen',.dat alle.ln- leeggedronken glazen! en peinsde over- de dappere wonerk vaa de stad hedennacht hun ramen en deuren* •daden, die. ik'bedrijven moest, om zelf weer'koning te' wijd open;moeten laten, het omdrajlen van sleutels en worden.. In Ieder geval moest ik proberen in bet grote dichtschuiven van grendels is ten strengste verbóden!"- paleisje'kamen, daar woonden mijn yijandén. daar rou „Tjcnge." scbrok';ik,' „Kndü 'en Knars zijn -hun vroë- 'ik mijn slag moeten slaan.; Door de ruit yan 'de ca£e-, ger beroep niet 'verleer'^;* het-;!jn dicven-konlngin, ze ,taria zag ik aan "de overkant een'volksoplpdp: de men- willen vannacht-de-buizenvan hun: onderdanen leeg-.' ven liepen naar ïen stuk. capler. dat'daar aangeplakt halen. Dat is driedubbeldikktfduivekatersY.vIk heb' *w« enjazen. het ;asndscbtig.-Ik werd 'nJeuwsglerjg,een Idee..'., dat/is a IJ n "kansll!" -r' school^njjjn atoêl «cbtenilt en «tapte erheen.D.. /- ARBEIDERSVERENIGING VOOR LIJKVERBRANDING FILMAVOND OP WOENSDAG 14 Mei „„Aanvang 8 uur O In MUSIS SACRUM, SCHIEDAM^ - ü'i; VERTONING VAN.;..:r.' -• v Bslangstellanden, onder'jatf 18 jaar hebben gratis toeging. iUitnodicingskaarien varkrÜcb'aar 'Singal ,22a.' .MircooW straat 31b, van Martin»traat 5a;. Albert Ctiypatraat ;13b'. en' 's^vonds/aan de/zaal*zolwg, ^lo voorraad'airekt..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 2