HET ROTTERDAMSCH PARCDL Economische besprekingen worden voortgezet Eén gedenkplaat onthuld Uitgebreide smokkelhandel in narcotica ontdekt Royal's voormalige eigenaar wegens verraad vijf jaar De loggers varen weer uit Vrij, onvêrveerd Bèel. en Jonkman naar Makassar P AR LCtfCOOP /•Weerbericht Romme ontevreden over Indonesië Ter herinnering aan gevallen kameraden van het Loodswezen Van Mook eri Eieftinck - naar USA? Schachtkr ij gtacht j aar Hoofdzetel van internationale. 0ende in Keulen Ensehede'sI inspecteur levert kranig -werk Weer een ei deze/week Opnieuw: vredesverdrag voor Oostenrijk Een zeer zakelijk 13 Mei: begin van de haringvangst „Tour d'Anglëterre'r van pet smakelijke zeebanket Haring genoeg 11 Toverdokters'inactie -öp' Madagascar ,Wijnands verdient s levenslang' Hij was' beicaker in Amersfoort Jpods kind verraden: zes jaar. Britse politie-agenten. in Jeruzalem gedood Jhr.' Ruys over .taak/:/ onzer troepen - Schrik, voor Pen, Haag Russisch schip naar V Polen Estra-treinën'op Hemelvaartsdag Red. én Adm. Lange Haven 141, Schiedam V teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,—, losse nummer» 0.09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting ..Het Parool" Postgiro. 398644 Bcmkieri Amjlerdamscba .Bank te Rotterdam -^PL Directeur» B.' de Vries PL Hoofdredacteur* Th. Ramaker Dinsdag 13 Mei 1947 Zevende jaargang, No; 1X0 .De Nederlands-Republikeinse economisch© besprekingen tussen mr. J. E. van Hoogstraten, directeur van het Nederlands-Indlscho departement ^van economische zaken, en dr. A. K. .Gani, minister van economische taken der Republiek; zjjn .voortgezet. Men .venvacht ccn republikeins communiqué *over- do besprekingen, In antwoord op het Nederlandse. Na hun teiugkéêr té Batavia hebben de-ministers Becï en Jonk man gezegd, dat 2(1 zeer verheugd zijn met dè ondertekenfng van het statuut voor' Wost-Bomco. ZIJ noemden deze gebeurtenis ccn myi- paal in' de wordingsgeschiedenis van de Verenigde Staten van-üido- óceië. v In -.West-Borneo la, aldus dc mi-, nlstcrs, opnieuw "de reöle tnogciyk- hefd-bewezen .om op bari« -an we- dcrztJds' vertrouwen- cc hechte samenwerking van in - gebied zelfs zeer onderscheid bcvol- kingsgroepen op der Ischc wtfze tót stand'te brengt we derzijds vertrouwen "zal t.. 'leen ln West-Borneo, maar ook de overige delen van ^Indonesië do' .juiste groftdslag zjjn var een voor spoedige ^ockomst voor da Verenig de Staten van Indonesia,- ln' unie* .verband samenwerkend roet Neder land: 1 De ministers wezen er tenslotte 'nog-op, dat het contact mot tal rijke te Pontianak aanwezige voor aanstaande figuren uit. vo'.e delen van dc archipel in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de oriëntatie,' dte .éen der doeleinden ven hun reis .-Uitmaakt. Zll zullen nog deze weck, 'waarschijnlijk Donderdag of Vrij- .dag, naar.Makassar vertrekken. DaJak-StaatS f De mogelijkheid bestaat, dat' de Dajaks zullen verzoeken.ln West-Bomco een eigen staat te vormen. Dit is gezegd door Oevaóng'Ocrac? hoofd van het kantoor, voor Daj'akse aangcle- genheden te. Pnntiahak. die het statuut van West-Bomeo mede ondertekend'heeft. Oevang: Oerag zefdat," Indien dé -.Dajoksc belangen -njet gehéel tot hun recht zöuden komen,. hflzich -bij-zijn volksgenoten in-Sérawak en' t t IndiaV verbrokkeling ClNDS mén niet meer kan Sprc ^kerr vimErits-Indië. dóet men misschien 'beter dc Engels? term India over te nemen. In India -wint Engelands laatste- ^onderkoning .Mountbatten*. ieder? hart door .zijn vriendelijke dage-; - -Hjkse. 'bemóeierusscn- om de. tegen-, ^stêHingen 'te overbruggen en leder-: een Rcicgenheid te geven z'n hart uit te storten, door z'n reusachtig paleis voor iedereen open te-stellen. Var^ria tegenstellingen Is dc ver- ontrustendstc --de mohammedaans- hindoese. diej.niet alleen'telkens tot bloedbaden qn tot het platbranden van eikaars -•dorpen -aanleiding geelt..moar ook tot een steeds hard nekkiger aandringen van mohnmme- daanse zijde op de vormirtg van een zelfstandige islamietenstaat 'Pakistan:'. V ,?,j GandhL die zijn .leven, dn alles in /'.zijn Jcvcn,gewijd heeft .'.aan dc idealen van vrede; rust, "harmonie, .vrijheid zonder .bloedvergieten, en Djinnah de leider, der mohammeda nen, zijn telkens bijeen.zoals - dc .Nederlanders-' en de Indonesiërs in, den beginne.-" vergaderdenondèr .glimlachende- bemoediging van -lord Killea"rn."maar hoe Mo.untbatten ook z'nbest doet,1/de ..móhammedaans- hindoese kloof wórdt met de*dag 'en On- i wij, .vóór; alles," cch' zelfstandige onoverbrugbaardér..- 'f 1'- Gandjii wil'nrïndia deelbaar,"tm afscheiding staat Pakistpn.A -., Djinrialiwint dat/duel. 'Want op dje.a,ch ter grond- van zijn- eis, eentonig als aambeeldgehamér, klinkt' steeds'het dreigement, van •„irjdièn/nlet, din burgeroorlog". En- de Hindoes van-Gandhis die dezelfde Hindoes 'zijn''die ;o'ok de meérder-: hcid vormen n in'j' dc jcongrespartij, 'maken hun.„geen oorlog" begin sel iets.'even heiligs'; als de moham medanen :van hun els /..Pakistan - of, burgeroorlog", r- en*daarom -zal. er, een 'Pakistan 'komenddat zèlls- Ben galen," én; de - Penjab. omvat, zelfs voorzover, -daar. "Hindoes; wonep. - Hlndoéstam wórdt hierdoor afge- snéden"- van de overige' hindoese - ge bieden; 'en/talrijke vorstendommen -zullen -uit - het" totstand kómen var*' Pakistan "de,moed .putten, ook over ;te gaan_ tpt autónofalc,. waardoor' in; dé büitênlandsé én •oconofnische-bë-. "trekkingen van: India'ïbt. een :va- »cuum..è£ eén* warboel onstaat. •Nu de bindende 'macht ,van,"Enge- •landihaarteniRtrekking ;doorzet.en geen andere-' bindende' machtnch- lerblijft;" nöstélt zich een .westerse zegen- als :cen- Indische vloek,nL dejzegen vanabsolute rechtsgcUjk'- - héld .voorallen', zonder, onderscheid van j-asjen' godsdienst "Wat in hef/Westen', langzaam ch hlstorisch-logisch groeideen - een mensely k.eenheidsgevoel.:schiep, wordt- door. z'n plotsclingheid' 'in' India o orzhakvan - een verbrokke ling- die zelfseen Gahdhi ;niet heeft voorden, -V'. /.AANHOUDEND-; WARM.' WEER' Weersverwachting vrz«tdi* - tot Woensöar .•'^avondr 'Aanhouden van hét .voor tje tUd van het r -Jaair1zeer warme .-.veer. OVcrdkg"tijde lijk zonneschijn,. waar! ln de .-nanild- •;d»C - opnieuw vox- 'min»;, van-, versprei-, de..onweersbuien, voornamelijk, ln het Zuid-Oosten? van het land. :.v;.-ly-Jï Zwakke' tot. matise wind, hoofdzzke- ïyk'tussen Oost/en. Zuid, aan 'de' kust echter ln de 'namiddag cp vele plaatsen Invallen van een koele seewlnd. - .-Waarnemingen tc Bdltcrdara heden morgen'8.40 uur:. Luchtdruk 76Ll.vind O.N.O-..3) temp, 35T7;-max.. temp- 22.8 1.45 uur gister- m]<Jdag; mlm temp.-14.6 {gistermorgen 8 uur); weersgesteldheid; ^bewolkt,. Brits Noord-Bornqo op de', hoogte zou;stellen, van .het standpunt ten aanzien van een afzonderlnke staat orjder de jNèdcrlandke of de Britse kroon. Oevang Oerag was- er van overtuigd, .dat het' voor dc,Dajaks' noodzakelijk was nauw te blQven samenwerken met Groot-BrittannlS of Nederland, v - Y-L'.'Een wharschinving Het ongeduld, idoor Washlngtoft aan de dag gelegd' over het- lang zame tempo van de" -• economische besprekingen, kan worden opgevkt als.eéh-waarschuwing;) aan het aflees van. de, Republickschrijft het Chinesa.blad „Keng Po". Het blad Is van/mening,-'dat*-Washington, ,al? vorens een lening aan 'deNeder'-' lands-Indische.."..-regering 'toe' te staan, tastbare resultaten wil'.zien" en een toènemlng van - beperkende maatregelen inzakede rechten -der buitenlander^ door. de; republiek' af- .keürt.Y1- i'h-r;b'.v--J ';'v Ten aanzien vande- -Socdanese au ton omlc-bqiveglrig vtneentVJCcng. Po'.', dat, mits 'mot dollars.gesteund.- meer van' 'dergelijke, .bewegingen zouden, kunnen ontstaan.. Het' blad. waarschuwt de 'Republiek ^het. voor beeld van de .PhilippiJnse /president' Dc Roxas biet te vergeten. „De na- -tlonalistlBchc strjjd ,13 tot mislukken gedoemd, indfen men'niet over in- ernationaal kapitaal beschikt'". „Anderhalve -maand na de onder tekening van Linggadjatjzijn-noR Steeds -Nederlanders-.'in Indonctië geïntcrnccrd. - Ju- strijd niet de".over eenkomst verzet dc republiek' cr zich tegen /Nederlanders naar hun' plantages 'te laten' tcrügkctcq:;' Bo vendien sprak 'dc, republikeinse rat- nïster' vap Defensie, kortgeleden oVcr -defensieve samenwerking Tmet "N"ederland, doch dit' is con vraag- stuk dat tot.het terrein van de sou- vcrcinc Ncdcrlandsjlndoncsische Uhic.bchoórt,.dic cr;nog niet is/' f-- Zo uittte-prof. Romme in:dc; par tijraadsvergadering van- de K.V.Pi zijn ontevredenheid over*, de; gang' van zaken in .Indonesië. Over. dc samcnWerkitig met"'dc Partij van dc lArbcid zei. hij. o^ml,'. dat zij'bemoei-, lijkt- Wordt- doordat 'deze partij cfi de- jCV.P.y zóver, yati elkaar staan, dat,het be'stnansVcCht van dc K.V.P.. 'door' haarjpartijcr vrprdf".»'betwist; Nu; dc „doorbraak" mislukt; Is. zou, vólgens prof. Romme, dc P.v.d/A. 'er verstandig aan doen de strijdbijl •voorlopig tc begraven. Het grote verschil tussen beide-partijen.zit in hét-fundament der staatkundige bc- fin.<èlen.. Waarop zij gebouwd zijn. rof. Romme meendr tot zijn spijt te tnoctcn vaststellen dat deze ver schillen* dc teridcn'z, vertonen "eer groter tc 'worden dart te verkleinen.' -Toch' achtte hij dc samenwerking •in .het Eabinct-Bccl in het algemeen bevredigend. Rotterdam. Maandag „1041)—1045. Ter. nagedachte-/ nis nan hen die vielen in de* ./•uitoefening-van hlin plichf voor het vaderland" siait met gou- den letters'gebeiteld in een mar-' meren plaat aangebraoht in het voorportaal van kef- -gebouw* Loodswezen aan doPictcr dc (Hoochwcg. Dan /volgen ;de 'na-.. /Tiien .van loodsschlpper Jan Korce en elf andere- opvaren--- den van' dc-loodsboot 19,..dle, op.' ';il Ijlej 1910 bil yiaardlngen "met/ liuh schip 'onder gingen en y^r-// -/der vnnO./ B.J.Barend rebt, twëédü stoker, die op AVaaiha- ven knenvclöe/en .van -,G. -Mole- steeg/" hulpllchtwachtcr, die -in in een Dqlts concentratie- J -. -kamp/is «Éstorvwi;,^'j. •/Maand agmid dag is-dcxe; moo i&ig», dénkstecn "door/. iPeyröüw* -Kq- ee» .jvcduwè van/dé gesneuveldeloóÖs- schipper onthuld. Hei -was eén' on£- roer^nde-.plechtigheid in het bijzon der/voor dé vele nabestaanden, die erbij aanwezig warén.'x.-'* Dé 'dfrecteür van" het Loodswezen., kapitein- ter.zoe/TissóIt van -PatoU gewaagde 3ii zijntoëfpraak van "het zeer gevaarlijke/ werk/'aat het per- ,'sQhoel "van hét' Rdodswozen gedu- repde dè1; oorlogsdagen 'Heeft 'ver richt. .Het'past. ons,".aldus spr.,' de nagcdachténi5; vandegevallen 'ka meraden; dié: het hoogste offer voor Koningin" en yaderland birachten, 'in'; ere téhouden/ .'De Commissaris' van het Loods; wezen de-héfe.rVan/Hoogen Stoe- venbeld,: bracjit r dq ramp met./dé loodsboot 19 nog eens -Iri heririne- rhig; "Schipper Koree kreeg in de avond' van 'de tiende Mei 1940 -op dacht een contingent Engelse troe- pch naar. Rotterdam, te brengen-ter versterking van de verdediging al daar..1 Nadat d&ze /roepen inde' Waalhaven- aan lapd' waren gezet kreeg Koree'order, naar/de Boom pjes-te varen om een Hoeveelheid goüd van .'de .Nederlandse Bank in veiligheid 'te-, brengen: Djt gpud .werdgeladen/doch 'kwam. hobit' op zijn.bestemming -f- Engblgnd aan. Op defterugweg vloog ''dciI9 in 'de ,'morgpnvan. dé elf^e Mei .ter, hoogte van. Vioardingcn in' de' lucht door een der;magnetischemijhen. die^'"de. Duitsers;.van vliegtuigen uit in do Waterweg', hadden'laten vallen; -De zeeloóds J. >van;der Steen 'trad als'Jaatste.spreker naar voren. Ecn_ prachtige -krans afkomstig 'van *het loodspersonêel .van :het/4e én 5e. district-werd -bij de-steen "ge plaatst Er bestond voor déze plech tigheid, 'die ojp. werd - bijgewoond 'door de directeur-generaal ..van' Het Loodswezen,"-schóut bij n&cht S. .Hetterschij,- zèerr.grote -• belangstel- lmg," - J-Vf/ \VcIIngclichte kringen tc "Bata via achten hot niet onmogelijk dat .dr. Vap Móok dn ofkort, na 20 Mei 5ylch" nn'nr. Amerika zél 'bege ven voor het voeren 'Van bespre- 1 kingen óverido.niinpciële proble* pión van IndoRcslfi. "Het - is in'/.cllt geval/ nJet'-:onwaarsdiiinIijk: dal dr. VanMnok in New/Aórk minis ter Lieftinck zal ontmoeten 1 Eeh^Duitsz'ufvertnggJiof./te Stiift'^ gart, heeft" dr/ Hjalmar Schachi; Hitlers. -Winanciële adviseur, veroor deeld lot acht jaar werkkamp, mi gaande ap.'de .datum, van zqn eerste arrestatie.. Dit betekent, dat. hu reeds/twee jaar van zijn straftijd heeft'uitgezeten/ :T/> ,1-.///;V ""Schacht- werd tevens uitgesloten van het. bankbedrijf.-1 Na zijn straftijd te" hebhén- uitgezeten,.zat: hij. als ar-' betder/ móeten Werken. Zijn /vermo gen i werd op 10.000 mark/na' ver beurd .verklaard, V; V'. Dc aankomst yèri dc Nederlandse minister-president,\dr,,Li J, M.' Bcel en de minister Wn Overzeese ëcbicdsdèlcnw\me,' J. A: Jonkman tc Bata via; VJ.nx, 'Minister Jonkman,' dc lutU-gbuvceheÜP-generaal, dr.- v. Nook; Prof. W.'Scherrfifrliorh /én minister-president dr. Bcét, kort na de aan- komsL.op het vliegveld KcmaJoran, tcf Batavia. (Van ónze correspondent) Dank - zU" de - Enjichedcsö instiêc- teur'van polltle/Takes, is men.er in geslaagd een lntëmationalo smok- kelbcndo-, in; "verdoycJodc middelen, waarVan het centrum- te'. Keulen' .was gevestigd, te'ontmaskercn en de hoofdddders in te^xekenen. Tót dus verre zijn acht y, arrestaties ver richt, terwijl ceniaanzienlUkoChot- ve.clheid opium, morphine r caïno in beslag Js/genomén. Het wai dc Enschedese recherche bekend, dat de. laatste tjjd regelma-- tig kleine hoeveelheden ojAumen morphine 'dé- 'grens passeerden. co- norpl sloot inspecteur-Takes, de mede werking van, de'-Britse- bezettings- autoriteiteo in- t'e^roépen,- teneinde debron van de rverdovénde midde len op te sporén/'yoorzien van een visum voor de/Britse zone,'begon de heer Takes' een .speurtocht, dlè hém naar,"Keulen^ leidde. Hlér-aangéko- men-'werd het oriderzoek zeer be-' moeilökt door" Öe;/vcle vérwoéstin- zen en 'schuilplaMnèn die door de bombardementea ;Pzyngeschapen. ,Tdch>slaagde/hö^rihvcan.-aankno-, plhgspunt tc,.vinden, dat hém/naar een Duitse' arts. bracht, .tegen jvlo de verdenking' zósterk was. dat men-tbf z(jn, arrestatie overging. En hét bléèk, dat. men één-goede vangst had gedaan. Met/deze 'arts werden nog'vier handlangers, gear resteerd en een nader -onderzoek bracht l'kg. morphine tevoorschijn. Nog was^de heer Takes niet tevre den, omdat In Nederland was ge bleken, dat naast morphine ook .co caïne enopium ^werdenl irigevoord. Zön .speurtocht werd *beloond. On-r danks vele moëlUJkhedén/ kon - hjj een tweede arrestatie - verrichten, die hem vier,handlangers, alsmede een hoeveelheid .van- maar ->llefst. vier kg. morphine, - cocaïne en opium opleverde..v Het bleek, dat men hiermede 'de hoofddaders te pakken nad van een bende dié verdovende middelen had ontvreemd uit. voormaligé.Duitse lcgervoorraden, die bü'.dc ontbin ding der' Duitse légers -in Beleren bij de Schllcrsee. waren achterge bleven; pe prfls variec'rt van hon- .derd tot honderdvjjfcntwintigdui-, zend Rcichsmark per" kg., terwijl de verdovende mladelcn- in kielue Hoeveelheden doorde smokkelaars werden opgekocht en vervoerd naar hèt .buitenland: In bet onderhoud, datwfj over deze .zaak met de heer Takes hadden/ vertelde - deze'onsr 'dat de bovengenoemdehoeveelhe den/buitensporig hoog: zjjn- en alle' records op het gebied van ..handel in. verdovende middelen slaan/ r -Voor eon normale infepue bij ziektegevallen wordt niet meer dan tweehonderdste gram morphine ge bruikt. - 1 T' "Inde bönrienlijst, dieAS^oensdap ■a.s. 'wordt bekend gemaakt. zal Vecrx een bon - voor één él /worden opgenomen. Deze /bonaanwijzing •^al-voof-fllledceftijdsgroepcnVsel" den.; 'Cï //J; De'commissie voor hetvrodes- verdrajj met-Oostenrijk, die op, dc 'laatsté- vergadering derGrote Vier In Moskou,was ingesteld, is* haat werk bégonnen.' Zij behandelt* de 'vVcdesvoorwaai'den. waarover de vier ministp-s het niet eens kónden worden. *- (Van aen bijzondere medflwerker) „Hallo Oniiernëming.l3, hallo Onderncritlng 31. Róger róept^ Roger fóeptl Kun. jo mo verstaan? Oycrrrr1" „Ilallo dlo Roger,* hallo die Rogcrj ,Óndemc'mlng'8 antwoordt, Onderneming 3 antwoordt! We kunnen Jo "goed verstaan. Goeie morrege,Tinus! Ontvang jo goed Tin us? ,Wat doé jo? Wat scharrel; jo?;Overrr r!1/'„Hallo Onderneming 3. Hlcr.Rogfcr. We ben uitvarende.-Vangt het'nég wat?^ Wil jc.jo-positie opgeven? OVer. Hallo Roger! Wo vangen 00 kantjes. Onze p'osltld Is 20 mfjl uit'do kust by Lerulch en iva.'leggen hier helemaal alléén. Ia dat goed ontvangen? Over. „Datis allemaal- goed ontyangen Leen,, don zoe ken vVejo wel'op/Bedmikt voor do lnlicUtIngen;en stoppen. niaa*!M De Jladagassïsche .veniïeuwingsbe- weging maat,- volgens'. A.F.^.,.. ruim. gebruik van inheemse toverdokters.' Deze"1 zweépttjn 'de 'strijders/tot een fanatieke./str^dlust 'op, door bén-te" dreigen,-dat-zü -in hónden zouden, veranderen,' indien/ /z^ - met '- alle Fransen zouden dóden,V,: Zo- roeben doschippers van dc haringloggers elkaar aan mét hun zender, wanneer ze uitvaren op. hun geregelde tochten; Do hele dag door kan mdn de gemoedelijke Katwfl- kers. cn Schcveningcrs-.beluisteren, als ze.olkaar-hun ervarihgén van .de da«r .vertellen. Baa do Hctfer heeft I kantjest. Willem Haasnoot.70 en1 zo coat; hijt'.' '.dóór. En wanneer' iemand een extra .móblo vangst heeft Wél dankan .hij er zeker Van zijn, dat in -de lóóp van dc dag* aan de horizon van alie kanten>dé bekende silhoucttén van -dc Jöggèrs ppdoemen: hoge vooratöveh; masti-" Drug. en het '&lttfd: gehesen bezaan zeil achterop..:Msec hli behoeft niet bang ;tc s!tjn -/ dat ^zyn •f eerlijkheid hpm nü/duur te staan* zal konjen en zyn vangst;zal afnemen. De zee Is groot -genoeg, en*.haring is- er in overvloed! i, Maandag hadden dcSchevcningsc visScrs hun-botcn om het moor's!-opge- tuigd en ln dc vlaggen, gestoken. Deze pavoiscrlng geschiedde, ter crc van - het feit, dat'de v\óot dcze tveefc fcr haringvahgst gaat. 13 Mei .1047: een belangrijke dag voor do vissers aan onze Noordzeekust." ,2U/.zUn vvccr met htm loggers/-—uitgevaren om het;zeebanket, dat wU .ha- •ring noemen, te* verschalken. Over'een dag of tien. kunnen, ijj' terng" z(jn Van hun eerste reis, kan Nederland opnieuw zei/-van ;ecn smakclU'f ffcrechfc/ uit: dp •Noordzeógenieten ^cnaan do export denken,'^V Af en'; zóu kunnen zof !ggén/:dat de haring'-.in een jaaiv de ,Tour/d'An gle t te rrc" doet /met dc Doggcre- bank als begin en als eindpunt', In September schieten dc /haringen déar'kuit eb .worden daar-de jonge haringen geboren. De haringen" van het-vorige jaar -zwémmenverdef Zuidwaarts gaan, door het Kanaal, huigen naars,hotwesten, "■om', en zWtemmen, als zede;>Zuidlcustvan Ierland r gepasseerdzjjn. naar, het Noorden, om In April óf^Mei bfj da Shctlandseilandcn/weer in de Noord zeê 'tc verschijnen. Huntocht is et geheel z iük slagen op/Hün kortstondig leven 'niét; geheel zonder-gevaar! Er wor- dén/jettcrlUk oversd/en ;^tUd; aan- gcplcegd. Oolc wj), Hollanders, la ten, ons niet ónbetulgd. Zodrade haring-dc- Shetlarids - bereikt, zün ook de Scheveningsé.-KatwUkse en Vlaardingse loggers /aan wézig. En niet alleen Nederlandse/ook Engel se en Duitse vissers varen/in grote getale uit en vervolgen- de/ongeltlk- Jdge' vis tot in het Kanaal, ,wan? neer de-'Novemberstormen. - alAwoe- dcn. En' dan'; liggen -.de Franse schepen en'EngéUe'logrgers van do Zuidkust gereed' om dö taak over ■te.-nemen/.j De oorlog heeft de vervolgde vis althans van dé zfldo der /mensen gedurende zes Jaar rust gegovcn en dèardoor Is het aantal weer enorm, gestegen. Op de duur zullen dc vangsten echter wel teruglopen. Hoe langer hoe' meer schepen ko-, men in do'vaart'Alle exportmoge lijkheden 2ullen worded uitgebuit De haring Is.óp het ogenblik'(Mei) voor/de kust van .de Shetlands- éllanden. Daar worden'do grootste vangsten gemelden .daarheen wordt 'dus dè koers gericht Twee nachten, twee/dagen en nóg veen nacht tuft- dó motor, onafgebroken door en in de loop van do dordo dag arriveert!- men -,op de "bestemde plaats. Een logger wordt gepraaid,' dé laatste nieuwtje# - uitgewisseld cn dan zoqkt de schipper een. gc- scjükt. plaatsje-.uit. Tegen het eind van dc middag wordt de vleet' uit gezet r v' Elondcrd netten De vleet bestaat uit 'honderd net- tetk-,30. meter lang-en ongeveer 14 breed, die loodrecht; in het wafer hangen op een diepte van ongeveer 5 meter. Zé worden strak .gespan nen doorveendikko: zware kabel, do reep, dlo enige meters pnder de vleet- hangt cn ér om dc 'dertig me ter door'middel van een'dunne ka bel mee verbonden Is. Hetgeheel' wordt drijvende gehouden door gro te ballonnen' van zeildoek, ,',de bla zen". Vroeger werden daar varkens blazen', voor. gebruikt, vandnatdo naam. Het begin en: midden van de vleet wordt aangegeven door een groto dobber, do „joon?. Vleét cn reep wórden in sricl tempo uitgezet Een..man blndt.de/biazem-aan de touwen (dc seizings), en aan de an dere kant wordt'de seizing aan de, l-ecp bevestigd/Do vleet wordt door zes man uij: het ruim getfokkéh en over boord •gezet,.de reep rolt 'zlcljr zelf af. Ondertussen, vaartdo log1- gcr langzaam achteruit, ln de,ricii- tlng gchoudèn door een roer aan dc voorsteven, dat' weer. opgetrokken wordt-; wanneer', de/operate achter dó rug- is. Hierdoor komt. de xvleet in een, rechte 'ltfn'- te 'Jlggen, Geen wonder dat het begin niet meer te üen is, 'wanneer de honderd riettcn meteen' totale:'lengte fvan. 3 ,k.m. uitgezet zön.'Na een uur Is-dc vleet geschoten cn kruipt iedereen In zijn fooi om-nog wat^të slapen ;voordat om - kwart voor .één 'de. wacht komt vvcklten./Do haring iwemt langsdè, bodem'-van de zee. maar komt-in de.loop van'de avond aan de opper vlakte. Overal.Tn zee .hangen op zijn', weg de. kilometers .lange'schuttin gen- Ayannccr. dc haring: door de -mazen zwemtschrikt hij,,,'zet ten •'-;' ol.^'a'/-an/" :/éw/.'i/r'V-ycn uit qn. bpnoftfflé* ziriizo/dè'/mogeiykheld uit de mazen te. ontsnappen. -;ê v .1; -STAATSIDTERIJ 5O0sta"'StiLaüióterlj," 5e klasse, 10e lijst. /v •-*/.-/•- 'f 1.000,—: 10843, 14051, -16252, ,16973/17143/; f 400.—- 7860. 0179, 9688,-11853,. 14580,.*4907/19430,°-19611, 21697.- 200.—: 11170, 11218, 13522, 17911, 19641,20401.- .£'•100,'—1335, ^3719,'-*.4397, 6824, 11706, 12856. T4346,. 15016,16155. 16601, 1705S; 17619,."18271, 18139; Vyf jaar" gevangenisstraf onder aftrek van voorarrest ca ontzetting voor het leven'uit de belde kies rechten, eiste gistermiddag de advocaat-fiscaal by de Rotterdam se* Kamer van/het: Bijzonder Ge rechtshof tegen'do 50-jnrigc F.-'M ran Trier,voormalig eigenaar vsm- hotcl-restaurant Royal .op de Ecn- drachtsivcg, een voortzetting /van hetzelfde hotel, het IndlscH restau rant; Kcrta -Radja en Royal Ships Bar in de \ütte de Wit hst raat'welk complex liï do Meidagen van-1040 verwoest Averd, Verdachte had in het. voorjaar van '41 aan een zekere Thicsz. Rijksduitser maar sedert' twaalf jaar "in ons. land woonachtig, ver teld, dat-de politiclnspcctcur Chr. Bennekers, toentertijd képitcin van speciale, diensten, in 1939 btf een bezoek aan zjjn restaurant -naar. een Engelse - radloultzending had zitten luisteren. Toen een ogenblik Ihter een Duits station met nieuws, berichten werd opgezocht,stak de heer B. zÜn misnoegen niet "onder stoeien of banken. Hjjj verzocht verdachte „die Duit se rot .propaganda" af te zetten en verliet, toen dit werd .geweigerd, het restaurant;volgons verdachte dreljde hy „dat hjj hem. later wel 'zou krijgen",- Jietgcgn .verdachte meende te kunnen staven met ziin arrestatie óp de avood van de 9é Mei (hy was N.S3.-er), die op.last van de inspecteur, zou 'zijn geschied. Deze mondelinge mededelingen heeft hij later, toen zii bcm ih ge typte vorm door de Krimlnal- Secretfir Aelbrcchts, aan wie TJiiesz dit gesprek had overgebriefd, wer den voorgelegd,'met zijn handteke ning bevestigd. Voorts werd verdachte er van-be- schuldlgd ömstrceks Aygusttis 1940 een in bloeiend Duits en met Heil Hitler ondertekende briéf geschre ven te^hebben-aan de Oberregie- rungsrat in Den Haag, waarin zich 'beklaagde over. de tcgenwer- 'king, die hij van. de zjjde van het. gemeentebestuur ondervond bij zUn pogingen 'om -zün. bedrijf weer.-op te bouwen. .Op cén vraag van de president, waartoe die brieven dienden, ^ant-: woordde yérdachte, .dat' hU nict3 kwaads tln'de zin had gehad, maar hij .moest 'toegeverf,* dat liet niet „fair"- was •geweest. /- DezeAngllclstischc uitdrukking klonk/de advocaat-fiscaal wel wat vreemd ^ult de mond van een man,' *die zijn,-uiterste best deed pm bij da Duitsers in cén zo. good mogelijk "Vil tl /)fnk.nM nn Wit "blfcadje té staan, en -man"die bm» kens Zijn drukke correspondentie met de bezetters een aanvrage had ingediend, of. z^n bedrüfniet het {iraedlcaat: Wehrmachtsverkelir- okal. (met'aile daaraan verbon den voorrechten) 'kon worden, toe gekend;, eed man. tenslöfte, die bö-" na alles is geweest/ wat- een. fout Nederlnnder maar zijn kon cn hier somde - dé- president AsUn' lidmaat-, sc!;ap op van reap.:* NSB, NSNAP, Germaanse SS, Ned/- Voiksdlcnst, Neü.-Duitse Kuituurgemeenschap, Econ. Front. - Pres.was dus fel, pro-Duits! Verdachte: Neen, alleen in heÜ zakelijke... .- in zün*requisitoir sprak ihr. Don ker het vermoeden, uit, dat Zodra aan deze zaak ruchtbaarheid is .ge geven. wellicht: nog'andere nu nog/onbekend© strafbare feiten aan het licht zullen- komen/- .Van Trier/behoorde-tot d© café- Levenslang^; gevangenisstraf eiste de. advocaat-fiscaal van het Bijzon der Gerechtshof te Maastricht tegen den 25-jarige Jdarinettist Th/ W. Wijriands, die.ccnmcr bewakers van het concentratiekamp té Amersfoort is geweest. Een 24-jarigo mnsiens uit Rotter dam ontmoette Wijnauds in Augus tus' '1946 .Iii een'orkest en herkend©': hem onmiddellijk,;-omdat hij enig© maanden in Amersfoort/bad gezeten. .Voor- het 'Bijzonder Gerechtshof ontkende hy alles wat hem tqn laste, was gelegd. "Ihvce voormalige gevan genen .vertelden bijzonderheden over de wy'zé waaróp zy in.het concen tratiekamp werden behandeld, 'Ver dachte' heeft,.evenals do andere, be/ wakers,': gevangenen met knuppels geslagen cn. hy 'deed meé aan het „apporteerspellctjo". De1, bewakers hadden nameiyk 'do «aardigheid? Joods j gevangenen "een stok van een: stuk. land te daten halen, "waarna.'zy met g^en. mestpomp de gevangenen volspoten. Oók tjrapten 'zy 'gevange nen'voortdurend in diépe raodderkuJ- 1 en, terwijl blcèk dat verdachte by" hct;doodknupperen/van één der ge vangenen aanwezig was.- Verdachte herinnerde zfch van 'ditalles niets meer-••*- '.'.y'-'V/- - De-advocaat-fiscaal, mr; F. baron Van - Voorst' tot- Voorst, sprak zyn verontwaardiging uit óver-deze bcs- 4ialiteitea: V De Hotterdamsé kdriicr van het Bijzonder© ■Gerechtshof, te; 's-Gra- ;venbagé vëKJördöeldó Hedanmid- 'dag' de'27^rjge L. W. ;tot 6, jaar- geynngenïsstm. wegens verraad. had rU? aangebracht; datv mevrouw Lüsse—Dalmeyer een twee jarig Jodenkind had verborgen ;on verzorgd/-mét' hef gevolg dat de echtgenoot van me- v/ouw Lüss©. twee jaar in/con'qeii». .tratiekampen' had doorgebracht houders, die zich in politieke zbi het meest misdragen hebben tfldena de oorlog/.allcs onder het1 motto;' ,hAJs kroegbaas Inui je nu eenmaal niet. ander»."' Twóe keer,heeft hy verraad ge*;. ;i. plecgd mede door z^n toedoen is/ de heer Bennekers 'op de lijst van gijzelaars geplaatst, die in 1942 ge fusilleerd zün_ Zijn klacht over het gemeentebestuur is een typisch be- wHs van verdachte's burgeriykc in- stelling: „Dc moet m'n recht*ncb- bén,'als- hetriief btf hct:eno-gezag gaat, dan maar bij het andere pro-., beren." ..V Verdachte had ook toewijzingen. gekregen.vati.de Duitsers, om ztjit/'" „bizondere." publiek alles te: l^un-.- nen bieden, wat hiin hartje maar:-j begeerde.' v':^ De advocaat-fistaai had verdach- te, voor wie hU slechts minachting kon voelen, het liefst voor een Tri-, v/ bunaalgczièn, daar hy zich dan' met deze onaangename figuur niet - hoefde te bcmocitn. Uitspraak over 1 week. Twee leden der Britse politie zijt^ door - onbekend gebleven Joodse verzetslieden op ccn der drukste kruispunten van Jeruzalem doódge-;/. schoten. 1 Briga'dc-gcncrafll Roberts heeft in. ccn radiorede bekend gemaakt,, da^ indien de aanslag op dc* Britse po- Ütic-ogcntcn niet geschied was, de vellicheidsmaatrcgclen in het voor- naamste Joodse' gedeelte van Jcxu* /A 'zajem óxrzacht zouden-zijn. Het Is thans noodzakelijk dit uit té stellen. Het k-tholic'ko ICamerlid .-jhr. Ruys dc Rcerenbrouck heeft tegen- over dc pers in -Djogjakarta Ner- klaard, dq,t de Nederlandse troepen niet naar Indonesië .gezonden wa-, ren om tegen het Indotresisqhc volk'-, te strijden, maar omdat Nederland dé Internationale Vcrpjichting op.;;;C- zlch 'had genpmen ordc -cn veilig- .hcid tc handha/en:- Hij betreurd©/.^; act, dat er nog geschillen zijn bij?;./; do tenultvoer legging 'van het •Ne-./A' derlands-Indonesiscbe accoord cn zeiderten slotte:- „NVij raoeten tot V:-. de' óplo'Öifl g-va o* h e trproble«n; rc'cbt sa men wet kenM.-. - - ;.v Oinetrcêks v(jfyur.Maandagavond' 'werd. DénHaag opgeschrikt door hot geluid vau een" ;zwaro ontplof-, Ting.. -Cj V Btf bef opruimon - van een grot© bunker op^Jibt Malievoll tegGnover/- gobouw Petrolea -'bad men,zoaJs- gebruikoljjk .bij "dergelijke werk zaamheden, een :springladiag aan-'- gebracht, om'do dikko wanden floor detonatie tot .scheuring to brengen. Over. het: algemeen - wordt, met zulk- eqn ontploffing het - beoogdö doei bereikt en kunnea -do; arbeL/ dors met de. pneumatische' boren'en/; breeküzors /onmiddeliyk weer-aaa', hot werk om do scheuren to ver roten en .hóf .beton 'ia' klejnera- rokken te breken. f -/- Do bunkor op bot Mali©véld-moet oebtor op een bepaald© plek zeer zwnk geweest 2'dn. Van ©en inwea. digo explosiejras nu in» 't geheel goen sprak© cn ,do bhokken Êetoa vlogen tot vor.in do omtrek.' Men is bot er.vrUwel over oons, dat do arboiders, dio in'*de bezet- tingsty'd bij do bouw van dozo 'bun. kor to werk waren gesteld, het. er op nan-gelegd hebbon eerder écu. vor8torkto tbcokist dan een bunkor'/ t<j bouwen.- Aan omliggende, geBouwon werd '.- liebto schatio. aangericht,;/V _-.//. Het - Russische, stoomschip„AM- tniraal Nnchimów?^ dc vroeger©/ Duiteo „nhelïUcls'Y.van de* A. 'G. - Wescr to/Br.emén.is door dé Fooi- so milltniro missio in Nederland van dc.Sowjct-Unio overgenomen in-het kader van de-hcrstelbet^- rlingcn/van Duitsland. nan Poleri. Do „Admiraal Nachimo'w? ligt,/// ni .bijnó.-een jaar in dó Waalha-7// ven .té Rotterdam. Het in 1939;'gQ*/f p bouwde.en .7763. ton br'utftTsjetenv //t dé schip krijgt/ do naoni";feos-". iüuuszko' én, de kantobrvleg' van/ de Gdynia-Amerikalijn. 1 Daspoorwogen zullen óp HemeL vnnrlsJag. hehalvo'do .treinen van..:'/ do normale dienst/een aantal voor/ treinen iatcn lopen ora aan het té /.-}/ vprwachtcndrukko roizjgérsvór- voer het. hoofd to Ijunnon;.tjioöén. Tevens zal, voor zover do rnitoriaaL y /positïo dit toelaat,1 /tvprdo'nVgétracht--^ de volgens, /'do/dianstrêèelmg^ deódo treinen naar b'ehoófto/tö,ver/-/** storkon. In da régol zal dit,vóntor-^// ken geschieden aooF het bypljutsea/// yan rijtuigen/ doch indien/uoödza/' -5 ■keiyk,<*zylIéa/.dë.'-H;S;\ertoe;'2qloéten^ ©vergaan gestoten goederenwagens.'ZV to eebruiken.- .-/'-•;>•:*'v* Bovendien. zal de* ;'N.S/;.fen: ge- ./F- riove van bezopkers 'aaii. *dja>Iand/-?$ dag van do ouiLmilitairen'te^iRysen,'M een aantal extra /treinen van-; èU-y n a arR iisealate n - inle g gon/-:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1