m HET ROTTERDAMSCH PAROOL hete - luclitmotor gereed par o l csc o o p MeynenG.-G»? Ls.bij Van Mook Speciale U.N.O.-vergadering gisteren beëindigd „Nieuwe wereldbrand moet voorkomen worden" Lieftinck offert 400 millioen Vrij. onyerveerd I Sterker dan benzinemotor en... stank- en lawaailoos Versnellingsbak kan vervallen Weerbericht Ajax en MVV kampioen Tweede divisie naar Indonesië Hulp aan de Grieken goedgekeurd Partai Ba'jat Pasosndart wil vrzedzame politieke organisatie Niet revolutionnair Duitse Rode Kruis civiel instituut Auriol, Ramadier doen beroep op boeren De „Vólendam" naar Indië Nieuwe processen te Neurenberg Sultan Hamid II hoofd van West-Borneo Commissie voor Palestina kan haar werk beginnen ontevreden Eerste coasters in Indië aangekomen Bombardement van Conception Organisatie van. oud-strijders Grondslag gelegd op Landdag te Rijssen Metalen keukengerei zonder bon Ministers volgende iveek naar huis Grote landdag op Heffing-ineens, verminkt, aangenomen Birkhoven Be eerste nieuwe haring/ onderweg 4| A.N.V.F. opgeheven Graan naar Duitsland uit Amerika Réd. en Adm. L6n£e Hoven 141, Schiedam teL 693Ó0 Abonnementsprlj» pei weèk 31 cent, pér kwartaal 4.—, losée nummere 0,0? 'Uitgave Stichting „Hel Parool" Postgiro-;? 398644'—„'Bankterr Amsterdamscho Bank; le Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Vrijdag 16 Mei 1947 Zevende jaargang, No. 112 Na tien jaar van ingespannen arbeid- tijdens de Duitse bezetting in net grootste geheim voortgezet is men in de Philips.laboraforia te Eind hoven er in geslaagd een hetc-lucht-motor te ontwikkelen, die door zijn merkwaardige eigenschappen belangrijke nieuwe perspectieven npent. Hij kan in practise!! alle vermogens worden gebouwd en men zal hem kunnen gebruiken voor automobielen en spoorwcgtractic, voor bet opwekken van clectricitcit. zowel in bedrijven als in particuliere woningen. Hét aantal mogelijkheden voor toepassing is zo groot, dat hier mee een nieuw ontwikkeüngs. stadium op het gebied van de bouw en de toepassing van mo- téren wordt ingeluid. Do experimenten zijn thans zover gevorderd dat nadere bijzonderheden kunne»-worden medegedeeld. De Philipshetc-tuchtmotor Js in te genstelling tot de benzine- en Die selmotor, waar de brandstof in hel inwendige van de cylinder verbrandt, er een met uitwendige verbranding Het principe van de hete-lucht-mn. tor berust op het feit, dat een in de cylinder van de motor afgesloten hoeveelheid lucht of ander gas bij elke as tmventeiing een kringloop doormaakt, waarbij men vier ver- schillende étappes kan onderscheiden nl.: verhitten, uitzetten, afkoelen en samenpersen. De arbeid, die dc samengeperste en verhitte lucht by bet uitzetten kan verrichten is groter dan de ar. béid, die het vliegwiel nan de zu ger moet afgeven om ,de lucht in de koude ruimte weer samen te persen voor zy opnieuw wordt verhit, Danrdnor Is bij elke cyclus een overschot van arbeid, die by deze hétè-luchUinntor zeer groot is. Hij elke ns.otnwenteling verricht de motor nuttige arbeid: hij is daar. door te vergelijken met een twee tact. motor. Het nuttig effect van de hete. lucht-mutnr is grol er dan dat van de benzinemotor. Het ligt ongeveer tussen dat van de hes te benzinemo tor t?n de Dieselmotor in. Bijzondere eigenschappen De belangrijkste waarde ontleent de nieuwe motor 'echter aan zy'n bij zondere eigenschappen. Als brand stof kan bijvoorbeeld zowel-benzine als stookolie, niéthyl-nlcohol of licht, gas .wordcn-gebruikt.^Van chemische aantastitig van tgërs"*cncylinder; is geen sprake, doordat deze koud blyven en de lucht schoon, de brand stof verbrandt volledig, waardoor geen stank of giftige gassen ont staan. Bougie- en stroomverdeler ontbreken, daardoor is hy minder aan storingen onderhevig dan de benzinemotor. Doordat 'hy geen pe riodieke explosies heeft is hij veel geruislozer. Een Philips-hetc-lucht- motor van ongeveer JS PK mankt niet meer geluid-dan een naaimachi ne. Zijn volume enge wicht zjjn klein ten opzichte van zyn vermogen, ter. wyl het toerental 3000 of meer om wentelingen per minuut kan bedra gen. Een van de grootste voorde len, die vooral by' zijn gebruik in automobielen meetelt is, dat hy bij een gering aantal toeren toch een grote trekkracht kan ont wikkelen. Daardoor kan de ver. snellingsbak vereenvoudigd wor- den of eventueel zelfs geheel vervallen, De directe aanleiding tot het *cr hand nemen van de ontwikkeling van tic hete-ludit-motor was de vraag naar een electric! te its-bron, die radio.toestellcn zou kunnen voe den op plaatsen waar men niet de beschikking had over electriciteit, .Merkwaardig is, dat het fundamen teel onderzoek, dat men dairtoe heeft opgezet, uiteindelijk heeft pe* leid tot de constructie van motoren met klein zowel al? groot vermogen niet haast ongekende mogelijkheden van toepassing. Romeins crislsdécor DE achter-, noch dc voorgrond van de crisis in Italic is zuiver en alleen politiek.' Het slerk-vcrarm- de land heeft van alles nodig en dat moet het invoeren, maar het is in Italic al nel als elders: deviezen, ho rnaar! 'Wel ondervond De Gasperi veel slcuil vandc Unnra, maar deze slaakt, z'n hulpverleningen en de we reldbank wil wel crcdict geven, maar den moet zij er zeker van zijn. dat het land waaraan credict ver leend wordt rust en wederopbouw waarborgt, zodat-hef daarin gesto ken geld veilig-oelegd kan worden geacht. Toen Dc Gasperi rondreisde door de Verenigde Staten mocht bij me nig persoonlijk succes boeken voor zijn land. maar hij heeft zowel van Byrnes.'als van Byrnes' opvolger. Marshall, kunnen vernemen, dal de V.S. niet geneigd waren Italië ver der onder hun welwillende hoede te nemen.-als dc communisten er nog meer vaste voet kregen. Die waarschuwing beeft De Gns- peri's vrijheid van handelen in eigen land: toen hij een kléin half jaar geleden uit de U.S.A. terugkeer de. lelijk gedrukt: en dat het Mars hall ernst was bij de tenuitvoerleg ging van de zogenaamde Truman- opvatting, kon Dc Gasperi. en met hem heel de belangstellende buiten wereld, waarnemen aan het typisch verloop van dc beraadslagingen van de Grote Vier te Moskou en aan de opzienbarende dollaracties ten bate van Griekenland en Turkije. in wezen: acties..tegen de moscovischc communistische expansiedrang zuid en zuidwestwaarts. Verder groeide dc.Italiaanse crisis langs „Franse"; wegen,. d.w.z. loons verhogingen konden de prijzen niet in bedwang houden, cn waar die twee elkaar wurgen ten koste van een nooddruftige bevolking die ach terop is en die niet presteren kan wal zij moet presteren, sluipt het spook der inflatie binnen. Wel heeft Italië nog geen De Gatil- le. opgeleverd, doch dc rechtse ex tremisten hebben cr, evenals in Frankrijk, steeds scherper oppositie gevoerd, cn het fascisme heeft dui delijk laten merken, dat het hier en, daar nog springlevend is: gelijk in Duitsland hel nationaal-socialisme de brutale kop blijft opsteken. Zelfs al waarschuwde de christen democraat De Gasperi met het vuur en dc bespraaktheid van een oud testamentisch profeet tegen de geva ren van al deze ongewenste moei lijkheden, de politieke dwarsdrijve rij wilde haar eigengereide beloop nemen. De crisis is .uitgebarsten, als wa ren alle oorlogservaringen en ..na oorlogs - vernederingen - door-eigen - schuld nog niet genoeg voor een Volk, dat al langer dan dertig jaar ver boven cn ver beneden z'n ware kracht lécft. OPNIEUW HOGERE TEMPERATUUR Weersverwachting, Bflifig tnt Kater» dagavond: Zwakke tot matige V Zuid-Westelijke wind. In de vroe ge ochtend enige plaatselijke nevcl- -olmistvelden.Ovcr- dig meest- zwaar bewolkt. Oeenrc- gen. van.,beteke nis. Opnieuw Iéts hogere temperatuur. Van (Ie 6 districten zijn nu 3 kampioenenbekend, Na B.V.V. 7-Un er gisteren Ajax en M.V.V. bijgekomen. - Ook Heerenvceii kan de titel proctisch niet meer ontgaan; zodat alleen nog in ills, trjctllqnjy hci.P.Q^yp.de strijd onverminderd voortduurt. „Onverantwoordelijk" zegt „De Tijd" Het R.K. blad „Dc Tjjd" keert zich tegen een eventuele benoeming van de heer Moynen tot gouver neur-generaal. Dc heer Mcyncn noemt het blad „een negatieve com- promiscandidaat." „Behalve dat zjjn jaar minister schap in het kabinet-Schermerhom niet dc overtuiging heeft voortge bracht, dat van hem de kracht, hei gezag cn het lefr'«r»«' vermogen uit gaan om in een moeiljjkc, omvang rijke en ingewikkelde situatie waar lijk het bewind te voeren, mist hjj voorts bereidheid cn de ervaring ook de Indische ervaring om een tvrsnonlilkhcM als dr. H. J. van Mookop te volgen. Een dergelijk exneriment Is ten enenmale onver antwoordelijk tc achten." Luitenant-géneraal H. I. Kruis, dc chei van de generale stal, heeft Woensdag óp een persconferentie medegedeeld, dat in de eerstvolgen de drie maanden de tweede Neder- tandse divisie van 18.000 man naar Indonesië zal worden gezonden. Hii zei. dat met deze nieuwe divi sie hel Nederlandse leger in Indone sië een sterkte van ongeveer 109.000 man zal hereiken. Hierbij zijn inbe grepen de 42.000 leden van liet NV rierktnds-lndische leger, waaraan zo spoedig mogelijk gróót verlof of de- mobilisatie is beloofd. De generaal voegde cr aan toe. dat lot vijftig procent der soldaten van rtr Nederlandse bataljons van plan zijn permanent als soldaat ol ais burger in Indonesië té hlijven. Het Amerikaanse congres hééft dé wet op hulpverlening aan Griêkenr land en Turkije ten bedrage van 400 milllocn dollar naar het Witte Huis, gestuurd, ter goedkeuring door do president. Zowel het huis van afge vaardigden als de Senaat keurden dc compromiswet, xt-elké onderge schikte. amendementen - van beide hutzen Af-*.- v 'OT f-f hoofdbestuur van dc Partai Ra'int Pasoendan (Soepdanrsc, Volks- nartiit is door dé kiit.-fi.G. in audiëntie ontvangen. Tfjdïns dc/e besprekingen is komen vast te staan dat dc Pasncndan-nartij ccn vreed zame bevordering vnn de politieke organisatie vnn bet Soendane^e vo'k beoogt om langs deze weg tc komen lot ccn ciè"o Socndanecs staalkundig geheel binnen de Verenigde Staten van Indonesië. kcinsc ministerie van voorlichting, wordt verklaard: „Bij hét verloop van de economische onderhandelingen wordt vaak dc voorstelling gegeven als zou liet standpunt :van dr, Gani, zoals dit uitgedrukt is in de voorstel len gedaan voor zijn vertrek naar Diogjn. principieel veranderd zijn na zijn terugkeer ic Batavia, Hieraan wordt dan nog toegevoegd, dat de eerste voorstellen meer aanvaardbaar waren voor de Nederlanders, dan die welke na dc terugkeer uil Djogja zijn gedaan. Hierbij zou Djogja de schtild van alles dragen. Deze voorstelling van zaken is beziiden de waarheid. In feite zijn dc laatste voorstellen van dr. (iani in grotere mate tegemoet- komend'aan dc eerder ingediende. Slechts hier on daar werden in dc uit voeringsbepalingen. wijzigingen aan gebracht. Indien alleen op grond hier van de Indonesische voorstellen plot seling onaanvaardbaar zijn geworden, zodanig dat geen basis voor over eenstemming geacht wordt te be staan., is dit voor ons ten enen male onhcg'nineliik. Samenwerking met de republiek betekent niet. dat de belan gen van de ene partij volkomen on dergeschikt moeien worden gemaakt aan die van de andere, zoals de Ne derlanders blijkbaar wensen. De repu bliek blijft altijd bereid tot samen werking op basis van gelijkwaardig heid." In cn offiriecl cnrom»'iiqué over de mtd'ënHe wordt gezegd: Ofschoon de vorm. waarin op de békende massa-vergadering te Ban- dpeng de hierop betrekking hebbende uitspraken zijn gegoten, de indruk moest wekken van een revolutionnaire 'bedoeling, is thans gebleken, dat de PartaiRa'jat Pasoendan niet meer bedoeld had dan het openbaar maken van een programma en het tot uit drukking brengen van een geheel van wensen. De Nederlamls-lnd!sche re gering heeft met •belangstelling van deze M'ensen kennis genomen. Zij lueft de verzekering gegeven, dat een vreedzame beweging als de Partai Ra'int Pasoendan uit de aard der zaak vrij is om, mei inachtneming der democratische beginselen, zich te organiseren en te ontwikkelen. De artikelen drie en vier van de overeenkomst van I.inggadjnti gelden evenzeer voor het Socndnnese volk. zodat ook aan dit volk de gelegen heid zal kim tien worden geboden om te beslissen of liet van de in genoem de artikelen neergelegde mógelijkheid nl dan niet gebruik zal maken Daar hel verschillende malen gebleken is. dat pogingen werden gedaan om te gen deze beweging te ageren met intimidatie cn terreur, heeft de luite nant gouverneur-gen era al de verzeke ring gegeven, dat de Nederlands In dische regering zal doen wat in haar vermogen ligt om haar leden cn me destanders tegen ecu dergelijk optre den te beschermen. Tegemoetkomend In een overzicht betreffende de eco nomische onderhandelingen tussen de Nederlandse en Indonesische autori teiten» uitgegeven door het repubü- De BUzondere Raad van Cassatie verwierp Woensdagmorgen het be roep, door dc procureur-generaal aangetekend in het belang van dc wet. ten aanzien van het Neder landerschap van Use Hoctte, die tydens de bezetting in dienst van het Duitse Rode Kruis v.v-r w—in. Do Raad besliste, dat het particu lier karakter van het Duitse Rode Kruis zjjn bevestiging vindt in de geschiedkundige ontwikkeling van deze instelling die ook vroeger het karakter bezat van vrijwillige zie kenverpleging. Hoewel dc eed van trouw aan de „Führcr" al3 be schermheer vera licht was, maakte dit het burgerkaraktcr van het Duitse. Hodc Kruis niet ongedaan. Het dlcnstncmcn bjj het Duits Rode Kruis kan derhalve niet beschouwd worden als dienstneming In Duitse krijgsdienst of bh een instelling met overeenkomstig karakter. President Auriol en premier^ Ra madier hebben in radio-rèdèvocrin- gen een beroep op de boeren gedaan om onverwijld al. het graan in. te le veren dat zij bezitten. (Zij houden het graan achter omdat zij de franc niet vertrouwen. Wij hebben 58 millioen cen tenaren graan nodig om dit jaar zeker tc zijn van een toereiken de brooddistributic, aldus Ra- madier. Wie zijn tarwe achter houdt riskeert al zijn bezittingen tc verliezen. De voedsclcrisis is nóg verergerd door.de staking .aan de maalderijen. Dc regering heeft thans alle meelfa brieken waar gestaakt werd gcrc- quirccrd. In Parijs Is practfsch geen brood tc krijgen. In vele andere delen van het land zijn de broodrantsoenen van 250 gram tot 200 gram per dag te ruggebracht Vijfhónderd personen tc Chateau- villain, bij Dijon, deden een aanyal op een spoorwegstation om het ver trek van twee wagons met tarwe tc verhinderen. Er werden boomstam men op de rails gelegd én een der wagons werd geplunderd.Later werd op aanraden, van een .ambte naar de buitgemaakte tarwe wèer ingeleverd- Dé „Volcndam" vertrok Woens dagmiddag voor dc derde maal na de bevrijding cn tevens voor dé laatste maal als trccpcnschip naar Indie;'ditmaal met 2300 man nan boord, samengesteld uit 'ccn regi ment stoottroepen, ccti bataljon van het tweede regiment infanterie, twee veldhospitalen, twee hulpvcr- bandplaatsen cn dc staf van dc zesde infanteriebrigade. Het schip zal na tcrugkcér in Nederland weer als passagiersehip' worden ingericht. S* Genei aal Taylor, dc procureur- cenernal vat» do U.S.A. hii het tribunaal té Neurenberg, heeft op oen nersronferontiè verklaard dnt naast dn zeven processen tegen «rotc oorlogsmisdadigers.' die roeds nan dc gang zijn. negen an dore procéssen tegemoet gezien kunnen worden, waarschijnlijk voor Februari vnn liet voigend jnar. Het zijn processen tegen:-- 1. Hoge functionarissen van het ministerie van buitenlandse zaken omvattende 12 A 15 beschuldigde», waaronder Holde, leider van dc Duitse organisaties fn hel buiten land, '""I"'-"-':'' 2. Dé rijkskanselarij. Waarbij o.a. dr. ..Hans Li^nitikérs,, e(1 iv.UJ.to ,D ie lil cli ^"perscb éi' "Va n liét Dorde Rijk. :l. Dc clircclcuicn van dc-Hêr- niunn-Gooring-Wcrkc. ouder wie Walter Dan e, oud-min Uier van landbouw, cn Paul Knerner. üo«*- rings tnodewerker voor licl vier jarenplan. •i. Alfred Krupn en anderen. 5. Do Drcsdener Bank. Vijftien S.S.-érs. betrokken hit hei bureau voor rassenk west \c> van dc S.S. De bnnfilvcrniiiwooi'dplii.kiMi van de Gestapo en de SiebevUéUs dienst, schuldig aan dc massa-uit roeiing vnn Joden in Europa. 8. Dc generaals Reinccko cn Burger als verantwoordelijk vont slechte behandeling van -krijgsge vangenen. - i) Militairen, op. grond van snortrrnliikr» aankladden als tegen Keitel. Jnill. Doenilz en Rneder zijnuitgebracht. D.1.V5 O Af D/i HAL,.,. Zouden de knapen op deze ioto zo val aandacht zijn geweest voor de ból, ah-zij gcu-e/en luidden, dat cr zulke aardifie meisjes in dc buurt n'arcn jfcii'eest? Het laatste was ook maar betrekke lijk want van R.F.C. naar 1l"csf l'arkenoord. waar Dynamo ccn handbal- concours had georganiseerd is meer dan de foto verraadt. Sultan Hfimhl II is met één stem- tegen door de West-Borneo raad gekozen als Kepala Doerah (hoofd "an hét autonome gebied West- Bornco). H^j biyft tevens voorzitter van de West-Borneoraad. HOGE PRIJZEN STAATS LOTERIJ 500e Staatsloterij. 5e klasse: f 1000.— 1376, 21055 f 400.— 7658, 13655, 20291 f 200.— 3738, 775D, 8080, 8415, 100S6, 10316 f 100.— 1821, 4046, 5767, 8708, 060-1, 10D72, 13851, 33067, 20S04, 21203. DE Algemene Vergadering der U.N.O. heeft met veertig stemmen bU dertien ontlioudlnRcn de samenstelling van de commissie van onder zoek Inzake ratéstina goedgekeurd, zy keurde dc bevoegdheden, die aan dc commissie worden gegeven, mei 457 bjj écn onthouding goed. De spcciate-^ittlng voor Palestina, die dertien dagen geduurd heeft, is gister middag gesloten. j handeling van hot Arabische stand- Kpj/ip. riarfllPTl 7.11T1 I,l,nt betekent. Hoewel van.de zijde WCiMc ifaA wJul Ziljri der Arabische regering weigering om met dc commissie van onderzoek samen tc werken dreigt, zijn des kundigen van mening, dat de vijf Arabische landen zich in dc huidige stand van internationale zaken in eigen belang niet aan samenwerking met dc U.N.O. zullen willen ont trokken. 3 Arabisch verzet Tijdens de laatste besprekingen openden, de Arabische landen nog maals ccn offensief op de beslissin gen der politieke I commissie. Ook Gromyko hield edn rede, waarvan dc bedoeling niet geheel duidelijk was, maar die cjn a?,nval op dc Britse politiek, inhield cn een partij kiezen voor de vorming van 'een Joodse staat. Hij gaf. een aantal sug- 'géstifcs .óver 'de?toekomst van*" 'Pa-, lestina. dieechter! herhaald zullen wordenwanneer .meerfeiten be kend zijn.' V De commissie v,an onderzoek in zake Palestina is; in besloten zit ting bijeengekomen om enkele de tails te bespreken, die voor de voorbereiding noodzakelijk zijn. De secretaris-generaal der UNO. Trygve Lie, heeft alle 'landen die in de commissie zitting hebben telegrafisch verzocht zonder uitstel hun gedele geerden tc benoemen. Victor Hoe (China) is tot hoofd van tic staf van het secretariaat ge kozen. Arabieren noch Joden zjjn geheel tevreden met hol resultaat van de besprekingen. Volgens Mosje Sjcr- tok. politiek leider van het Joods bureau, hebben de Joden niet vol doende gelegenheid gekregen om te antwoorden op.de beschuldigingen, die de Arabieren in dc voltallige zittingen van de Algeméne Vergade ring hebben gedaan. Het werk van de commissie van onderzoek Is van te voren al veroordeeld, volgons Sjcrtok. wegens dc onwettige toe standen die, ïn tegenspraak met het mandaat, in Palestina bestaan. De- Arabische afgevaardigden zijn cvenccns^ontevrbden, ómdat zij- van mening zijn, dat dc. weigering van de vergadering om de kwestie van do onafhankelijkheid van Palestina tot het kernpunt te maken van dc stu die der commissie con oneerlijke be- Van het eerste cunvooi kustvaar* tuigen,'dat aanvankelijk met pech tc kampen had immers, ccn van dc svhicoics moest reeds tc Hoek van Holland terugkeren voor een kleine reparatie, terwijl later bij mist in het Kanaal liet convooi uit elkaar geslagen .werd. waarna nog andere wederwaardigheden voor cn in dc Golf van Biscayc volgden zijn er Dii.sdag' twee tc Batavia gearriveerd, n.l. dc „Henk" cn de „Erna",twee van di snelste coas ters. Na de aanvankelijke tegenslag is het dus een voorspoedige reik ge worden; Er werd op een vaartduur van $0 dagen gerekend, terwijl dc tocht ondanks de c.erste oponthou den in nauwelijks' dS dagen werd volbracht. negerin us vliegtuigen vnn Ham- gilay hebben tijdens de viering wtn dc oiinfiiHnkuiijklicidsdug vnn i li el land de nttrl Conception, din In hun den der opstandelingen is. j ci'iiotrihitrilccrd. Hom lorden bur gers, onder-.'wie schoolkinderen, bevonden zich onder de slaehtof Iers. Dok ven Argentijns schip In liavun werd getroffen. Ongeveer 50,000 oud-sbldaten, dia reven jaar geleden voor ons land In de bres stonden, kwamen gisteren In Rijssen bjjecn om „getuigenis af; tc leggen van ién der hHjvcnda waarden, dfe deze strjjd geschon- ken heeft: dc kameraadschap, het saamhorigheidsgevoel en het besef, dat wij. Iijj allo verscheidenheid.zo- ncn zijn van één vaderland", gel{pc minister Fiévcz het in zijn rede, dic ltU daar hield,-uitdrukte. „Deze zekerheid vond haar ver- workclljking in dc -Meidagen van 1910, toen alle voelden tc streden, voor één zaak en,de vijandelijke" bommen, granaten 'en mitrailleur- kogels geen onderscheid maakten... In dc bezettingsjaren zfön vele bah- den uit mobilisatie- cn oorlogstöct; aangehouden, nauwer aangehaald-; en is de gezamenlijke strijd dikwtfls grondslag heeft, cn op dit fun-i nistcr verder. Omdat de minister het in zckcra - zin betreurde dat na de Oorlog de 1 banden losser zijn geworden bleek hy verheugd dat uit deze bijeen-. J komst een allen omvattende orga nisatie kan voortkomen, die de sol* 1 ciatcn-kamcraad5chHp van 2910 ten grondslag heeft, doch op dit fun-;: dament mee wil bouwen aan een hechte Nederlandse volksgemcen- schap. „Ons land heeft tot nu toe slechts zwak laten blijken dat het - U, oud-strijders, dank verschuldigd ls. Daarin begint thans een kente- -V ring te.komen," zei generaal Win-.* keiman, dc bevelhebber van 2940. De generaal herinnerde cr aan, dat de Nederlander in het algemeen zonder liefde soldaat wordt, doch anderzijds dermate gehecht ls aan onafhankelijkheid en vrijheid, dat.; hy zich volkomen geeft als dc nood!'/; aan de man komt. Hij waarschuw- dc tegen vermindering van uitga- yen voor het militaire apparaat Voorts wekte hy dc cx-soldatcn op;/; deel,te nemen aan een geld-inzame-v Jingsactio voor het oprichten van-/, ccn groots herdenkingsmonument-,/ op dc Grcbbeberg. Luitenant-generaal J. J. G. baron Van Voorst tot Voorst gaf een ber'£" schouwing van dc betekenis van déÜ stryd in dc Meidagen cn concludeer-,/ dc, dat hij niet vergeefs is 'gevoerd, maar vele Duitse plannen In het/ honderd heeft gestuurd. „De weer-> stand van ons leger heeft evengoed tot de uiteindelijke capitulatie van/ Duitsland byccdragcn als.de stryd;; der Belgen, Fransen en hót Britso,"; expeditio-leger." De distributie'varL mêfütmV keuJv kengcrci is opgeheven. .HuIshoudeJ;!; Jijke artikelen,vervaardigd van5/ cinnliie en aluminium kunnen duif van 15 Mei 045. a£ zonder punten worden gekocht of verkocht. Dc ministers Becl cn Jonkman-'o zullen in- dc tweede helft van de!" volgende weck naar Nederland^ vertrekken.' -V Zaterdag brengen zjj' ccn bezoèk;? aan Makassar. (Van onze parlementaire redacteur) Hoewel de Tweede Kamer Woens dagmiddag zonder hoofdelijke stem ming dc vermngensheffing Ineens heeft aangenomen, kan men dit moeilijk als een onverdeeld succes voor minister Lieftinck beschouwen. Deze heeft nl.. om de fractie der K.V.P. mee te krijgen, 4G0 millioen van dc twee milliard, die de voorge stelde heffing zou opbrengen, mnc. ten prijsgeven. Deze vermindering van dè heffing, waarvan in het bijzonder dc grote vermogens zullen profiteren, had ook voor de protestants-christelyké fracties zulk een aantrekkingskracht, dat zij niet tegen het wetsontwerp stemden, ondanks hun bezwaren. Al léén de fractie van dc'Party van de A'rühèid .blcèf tegen. Minister I» i e f t i ri.c kverklaar de hel amcndcnient-Teulingf, waar door dc percentages der. heffing, die van 5 tot 25 liepen, werden terugge bracht óp 4 tot 20, niet onaanneme lijk. HU liét de beslissing aan dc Ka mer over, hoewel; hy zëide, dat daar- cteel saneringsplan ernstig bescha digd en de afwikkeling van dé geld- «wering ernstig bemoeilijk zou wor den. Met 47 tegen 34 stemmen nam de Kamer het amendement aan. Al leen de Partij van de Arbeid en de communisten stemden tegen. Een amendcmcnt-Teulings, waar door de kinderaftrek werd uitgebreid tot meerderjarige kinderen tot 25 jaar, die ten laste der.ouders komen en onderwijs of beroepsopleiding ge nieten, nam de minister over. Het zelfde 'geschiedde met een amende ment, waardoor in bepaalde omstan digheden do betaling der heffing kan geschieden in acht jaarlijkse termij nen, terwijl het ontwerp vyf voor stelde. By dc bespreking van'het'katho lieke amendement, dat 4O0!.millioen van do opbrengst afknabbelde, heeft de heer H o f s t r a (Arbeid) cr op gewezen, dat deze verminde ring voor dé kleine vermogens wei- nig, doch voor de zeer'grote bezit ters belangrijke betékenis had. De Kamer nam verder z.h.s. aan het wetsontwerp tot goedkurmg van h't statuut van de Voedsel- én Lattd- dóor een, hoeksteen van zyn finan- bouworgaaisatic der UNO. „Een nieuwe wereldbrand mort koste wat ht'i kost pooi 'tomen iknr- den. ')e vooruitgang dn techniek moet leiden tot de ■verheffing vnn ons tevens pril pn nip/ tot een nieu we oorlog waarvan dc vradelgende en vendetige.nde werking hevig zonden zijn. IIet is vooiat Ja tank der jeugd tegen dc opvattingen d>r. tot het opnieuw ontbranden 'van dc strijd kunnen br/lcii, rt 'terp stelling tc nemen. H'y moeten vasthouden aan du noodzaak van ccn wereld omvattende organisatie cn de ge dachte terugdringendat de wereld uiteen zal vallen in twee of drie groepen." Aldus het Tweede Kamerlid mr. Joekca op dc Inmldag, die de Demo cratisch Socialistische Jotigeronver- cnlfring„Nieuwe Koers" gisteren op Dirkhovcn tc Amersfoort hield Hy nam hof tic stolling, teren do broodroof, die op de christelijke le den van dc Pavtii van dc Arbeid door hun geloofsgenoten wordt ge pleegd. „Over de geestelijke vrUlicld valt in Ncr'r.r.'—ul :l het ccn en ander te zeggen. Eerst waren het hier fascisme cn nationaal-socialis me, die haar bedreigden, thans zjjn cr andere groenen ,dic er een dom per op willen zetten. Dit moet het gehele Nederlandse volk duidelijk worden gemaakt!" „De jeugd moet hardnekkig strU- (Jcn tegen de lage instinctenvan ons volk, zy moet dc stuwkracht zijn cn heilige opstandigheid bezit ten, opdat zjj voortrekkers zjjn naar een bctcro samenleving." Eén der leden dor organisatie, W. K'!""' There, veroordeelde het tra ge tempo der uitvoering van het socialistische program. HU 2ci o.m. dat de socialisten nooit de oplap, p- van het l:a~ moren zUn. „Slechts door middel van het. socialisme is een krachtige demo cratie mogeiyk." H|| riep op tot in ternationale samenwerking cn be treurde het, dut contact mot de Duitse jeugd vrijwel onmogelijk Is. Dp r-taris r- Nieuwe Koers" Eibort Moester, deelde mee dat déze organisatie bijna 200 afdelin gen heeft. De landdag werd opgeluisterd mót volksdansen, rcmccnschp.ppe- Hjke zang cn lekenspel van de ca baret-roep „De KnUpkat" uit Rot terdam. Dc vangstbcrlchten uit zee zyn roer gunstig. Verschillende loggers;/ deden vangsten van 25 V tot 120 kantjes. Er zijn reeds jagers .op/f weg naar huis met 80 cn 1-10 kantflf jes haring. Do logger Sch. :.225vj stoomt naar huls met 81 kantjcs.fi' nieuwe haring, zynde een van gat!/: van vier schepen. Oe Algemene Nederlandse Ver-' f kcers fed oratie, die vijftien jaar ge'-,/ leden opgericht werd met het doel f op verkeersgebied objectieve wc-1 tenscltappelijkc voorlichting tc.gé1-/: ven en <lc belangen van weg- ;cni| waterverkeer te behartigen, is op- gelieven. Alsgevolg daarvan/Js!j tiqnr DubJicntieorgaan thans voor de laatste maal verschenen. In liet, hoofdartikel „Ten afscheid".']: schrijft dc redactie, dat do taak*] der federatie overgenomen is door f het Wetenschappelijk Verkeers-y inslUmite» een omnnn, dat do an dere belangen zal behartigen,] waardoor de federntlo overbodig'1 is geworden. Robert Patterson, dc Amerikaan- se minister van oorlog, heelt ver klaard, dat meer dan vier honderd-.: duizend ton vo-jdscl in Mei aan Z Duitsland geleverd zal worden, minstons evenveel in Juni cn nog meer in Juli, cn dat deze versche- f pingen wel voldoende zullen zjjn oni; van nu af aan'de rantsoenen op peil te houCcn. Voorts zal no" ccn-: party van 74 millioen. pond melk- poeder verscheept worden. Van 11 tot 31 Mei sullen 48 scliè-Z P°",npt ccn lading graan, welke!] gelijk is aan 357.000 .ton bloem'.: Duitse havens binnenlopen, aldus'is' van Engelse officiële zyde medege deeld. o Do export- en.importbahk hqéftf; Mexico gen credict van 50 mil-"- lioen dollar verstrekt. -.ï]*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1