I HET ROTTERE|4MS€H PARCDL iwmmmm :£¥mm wmm Men heeft \veinig hoop op verbetering Ernstige en rede van Bevin Van puinhoop tot een hieuw en^Modern ylie^i^dt; v Monoloog in ]de maand Méi in museum Böymans Wederopbouw Vrij,, onvervèerd V Enquête over woningnood Minimum-eisen: aparte huiskamer; slaapkamers en keuken PA RO» LOS COOP Weerbericht Nederlanders naar Djokjakarta Ook- Oost-Borneo onafhankelijk? 'v'-" mm&i ,'v - I Prinses Juliana heropent Ypénburg door hijsen van starivlag êëri\èïï! Nittikabinetsformateur Grote; fraude met zeep ontdekt Symbolische staking in Parijs .- Nog hoop op „November" „ROTTERDAM STRAKS" De nieuwe stad in beeld en woord Gesprek met de bevolking Haringprijzen zijn vastgesteld „Ik kan slechts de doodstraf eisen" -Vroöu schoot twintig - mensen dood mi Paroollezers if Red. en .Adm. .tange Haven-MI,'Schiedam teL 69350 .Abonnementsprijs.- per .week- '31 centper kwartaal 4,-V losse* nummer» - 0,09 Zaterdag 17 Mei 1947. DE SCHIEDAMMER Uitgave stichtingl.Het Parool"-— Postgiro •39861» - Bankier. Amiterdamjcbe Bonk t« Be terdain PL Directeur» B. 'de Vries PL Hooiaredacleur'. Th. Rer 'ST-.-:. Zevende jaargang, No. 113 BH zUd enquête over de woning nood vroeg .het Nederlands Instituut voor de Publieke Opine: „Hoe. lang denkt U dat het nog zal duren voor- dat Uw .eigen wonïngmocilUkhedcn 'Ztin opgelost?";-. Ca. .vijf-jaar. denken de" mcesten. De compléte «antwoorden zien er als volgt"uit; Eigen, woningmoeilljkhèdcn opg'e- lost binnen:', 3%; Één jaar; 4% ""2 jaar; 5%: 3 laar: 2%: 4 jaar; 6%:'5 jaar;. 5%::6— 10-jaar; 6%: 10 jaar eh langer; 1%: Nooit; 4%: Geen oordeel: 38% (die persoonlijk, last vam dewcningnood ondervinden)- 'l" Met 6%, dié 10 Jaar cri langer.' 3%,.die „nooit" antwoordt en.vijf. jaar als, gemiddeld .'.antwoord -lean het. publiek dus 'geen.'licht-, .vaardig .^optimisme yerwelen „■worden,.; In verband'met de'cfitiek opvele. noodwoningen en om'een oriëntering over de minimum-eisen, die,het Ne-, derlaüdse volk aan zijn behuizing fiteu, te leveren,-vroegen deN.LP.O.- 1 onderzoekers verder:/ j'! .„Als. U In een. noodwoning zoudt moeien woneri.rwelke eisen .zoudl V dop beslist.aan. die. 'noodwoning stellen?".. v.;.;vvi Dë mensen.-'die zelf al in ëerinood- woning 'ondergebracht zijn. kunnen dit: natuurlijk -het beste, beoordelen. Daarom zijn .de antwoorden van ver- schillende groepen getroffenen hicr- onder ookapart weergegeven.,-?- - ,MinImum woning-eisenvan: - Aparte, slaapkamer (s) ,v 42 35:25 Apart woonvertrek 39 35 21 59 Aparte keuken 31 29'25 41 K 'Woning, berekend op' ons klimRat tochtvrij;goed "'v-'. te verwarmen, droog enz/-19 19 21 13 Gas, water .eIeclrlcitcit/,13 15,11 11 Kelder, schuur, zolder. of andere bergruimte' 11 32 ^18 18 W.C. 7 - 7 4 12 Badkamer .*4. 2 4 'Douchecel 2 4.-— 12 Wil; niet in-noodwoning.- i' „Daar kom je nooit meer uit" é.dl" ".*1 7.— Kern _yan fed evo er]pg én. R GAAT -"WEER eengolf," van beschóuwingswoede - over de wereld; de'.yele politicke'mislukkln-- gen, de noodtoestanden en,het ver langen naar uitkomst,. alles 'vraagt erom. *En.vrijwel géiyktHdig zijn ze'bln- i nengekomen, .de. Hemelvaartódag- redevoeringen; van Franco,..;!"Bevln, De Gaullé, Henry Wallace eh al die anderen/ die öf - menen cemvig^re-, -'geer-recht -te hebben, over de steen der .wijzen.'te beschikken ysprak was de falangistische jeugd, die op- getrommeld was om mtar,herritte 'luisteren. Hy zei de tot deze jeug- dige - ondersteuningsbataljons ..van zijn alleenheersersbewind, dat er. in Spanje geen' herstel van politieke partijen te verwachten was, tenzij'. ,r „over onze ïykên"; hy?. bedoelde: „tenzh 'over .jullie'en., myn":;;-lijk'*. '..Wij; hebben een politiek" van -een heid nodig", zcide hy, „en die een- heidben Ik'%.-Het' woord Tk^heeft. de geschiedenis reeds vaker>ver-; rijkt met -'een dramatisch bewinds- emd^;^als Hitler ea-Müssollnl .nog leefden, en als zh eerlijk yzouden' v zijn,"zouden.'zü. dit •schaamachtig kunnen beamen. */•'■-' Bevin 'enDe ..GauIlQ, hebben -niet veel bijzonders* verklaard; Wallace, 'de 'kwelgeest van Truman -en MarehaU. daarentegen wel. „Laatflons ons'organiseren'om de, oorlog'te verdelgen", rlep kii uit tc Detroit, de stad van'wyien Ford, en In Chicago, „op voor ontwapening. contröle.-.op de atopmenergie,, alge- -•meén toezicht1 pp; de -politieke brandhaarden en vernietiging - van. -het' fascisme,- vrede'-tussen, ae vyer- schillende opvattingen en vrede.op economisch gebied. Spiegele men zich aan de.iEngelseLabourrege- ring.en.niet aan de manier waarop Truman cn.Marshall spelen met do ellende In Europa. Deze twee. weten niet wat ware vredq Is, want zö koersen, op'do. rechts en ln„ Europa en deze. zrfn gevaarlijk antt-SowT jetistlsch.^Latcn \v\j-. bedragetj in Europa ste* Europa steken-die tot' in dc 0 nullen' iopen, anders wordt daar nooit een behooriyke levensstandaard -. her steld!" Zulke woorden slaan in. zowoTin Amerika' als In Europa, het diepst echter in Duitsland; waar men ver deden jaar met dc'dag-anti-Britscr: .werd, doch thans in nevige mate, antl-Amcrikaans .is. Omdat er nog jaren-lang honger zal heerseb.* lang' - nadat.de geallieerde':legers.do be zette-gebieden zullen hebben verla- V- Naar de geest kunnen de Duit-' sers echter geen ware aanhangers van Wallace's., bedoelingen, ztfn; hun directe, eigenbelang is'de moe der, van hun bijvalsbetuigingen,'en "hun hoop op intergeaUlccrdc .-on enigheid de vader. IETS HOGERE TEMPERATUtm c~ ■\F WeemVrwathtinc, V l 'fz-cetdlK tot* Zondag- A - lO'A&l avond:.- In de - nicht en echtend ..weinig wind. FlaataelUke nevel V. of /„mlit /Jlorgen ^overdag Iets itoenemende- wind tauenZuid "en -west.„:Mee«t - -tnvaaea -vhftwolkt.- - Geen. neenlag van hetekenli. '-afgezien ti .van. enkele'/bttlen ln de avond. Opnieuw enige., stijging van-temperatuur. - - Waarnemingen te Botterdam; (heden morgen 840 uur): luchtdruk.-; 761.2; wind Z.Z.O. 1: temp. .'12.5;.,max.-temp. 16.5 (5 uurgistermiddag): min. temp. '11- Eisen betr. gerieflijkheid.'- 'afwerking, zon, ligging,'- prijs .etc.t - 31/24 -'25 23 (Vele .ondervraagden' - noemden Uiteraard "meerdere eisen," het' totaal is dau ook steeds meeraden 100%). Opmerkelijk.is. dat:de"mcnsen, die op 't ogenblik .In-, stallen; 'schuren.- beschadigde 'huizene.d. .;vërbiyvën de; minste 'eisen.' formuleren.Voor hep ia het blijkbaar.val:.gauw.'gocd. Mannen én vrouwen :-di&, alin - een noodwoning: wonen weten échter' bij zonder^ goed wat zij willén: meer ruimte„Meer-dan de, helft' im mers verlangt aparte tvoon- en slaap- kamers, 41^. een aparte keukeni -Een - noodwoning, die aan- de eisen «er bewoners voldoet is dus eigen lijk niets, anders dan eenY'\;(snel: gebouwde "en misschien belmopte) horjnalf woning. Extra onderverdelingen. Last van Persoonlijk woningnood geen last Tot; 33 jaar '45% 55% 35 jaar en ouder 32% -C8% Arbeiders - -.41% 59% Middengroep .28%72% .- welgestelden 34%;- 66%-. De mensen, die zeli'onder de wo-- ningschnarste' te lijden hebben zijn begrijpelijkerwijs nog minder, over het succes van" de bestrijding ervan to spreken dan.de anderen: Qntvr..Tévr. G.cl Zelf wonlngmoeiL 75% 12% 13% Persoonl.-geen last 54% .17% 29% Van goed - ingelichte Nederlandse zUdc. verneemt A.P., dat ab eerste delegatie van Nederlandse officiële personen op 26 Mei naar de hoofd stad van do Indonesische Republiek, Djokjakarta; zal vertrekken,met het doel do breder, uordendo klooi tussen .de Ned er hinders en Indonu-' siërs to dichten. I)é ministers Boel ën Jonkman; de luitenant gouver- neur-gencraaL Van hlook en do Commissie-Generaal besloten 'een delegatie te zenden; dio onder lei ding zal staanvan dr. Idcnburg. Ook'dr.-.Boon', politiek adviseur van dr. Vaa Mook, zal" deel. uitmaken van'de delegatie..- v; •Binriettkader,der\V.S. van Indonesië Vertegenwoordigers van. "4 sülta-- naten van;Oóst-Bomeo hebben, met toestemming van .de Ncdcrlands- Indische regering; Pokend/ gemaakt, dathet' plan -bestaat" een -onafhan- keiyk gebied 'Oost-Borneo te vor men, waaraan zelfbestuur zal wor den tpegekend.Op dë éonférentie/ die 25 Mei zal^vordcn gehouden, zal een statuut voor. hét nieuwe gebied worden opgesteld. Het ligt in,dc be doeling Oost-Borricoop terichten binnea-fcét kader .van 'de Verenigde Statea-.van Indonesië. Oost-Bornco gaat,'er mée accoord, dat van ge heel Nederlands Borneo een staat wordt gevormd./indien het'vóór de Republiek, zjjnde Zuld-Bomco hier toe-geneigd: is.-De woordvoerder van de; sultan •achtte de berichten uit Borneo, .dat 50 %-.van,de bevol king, van" Oost-Bornco voor - opne ming in de IndonCBiapho lRepijibliek is,; overdreven. Het gebied -Oost- Borneo. zal: 500.000 inwoners telleh. De hoofdstad van het nieuwe ge bied. dat ook-het olieveld van BaAk-, papai\ omvat^-zaT Somarihda"zj)n." ''St&trl'V-rfJLï' 1 yk\.*4m f?■■iiiifW* «jwi" Ter gelegenheid van de. heropening van het vliegveld „Ypcnbutg' zijn demonstraties - gegeven, met hel nieuwe Fokkc'rloeslcl. F.-25 „Promo tor". Hel merkwaardige-, iacste!,- 'doL voortbewogen-wordt door ëeti duw.' schroef, boven hét Zuld-Hollandsc I lsndi\', VERGEZELD; vari de heer Frils, Diepen begaf prinses Juliana' zich -naar een podium voor hét hijsen van de- startvlag - - ..en toen .het róod-gecl geblokte - dundoek .in. dc tóp -kwam rwas. dit "Voor de heer Gerbèn Son- derman, invlicgcr van. dë Fok-;r kerfahricken, hét .tekcn iyn Fokker F;/25 „Promotor*':..yol';ï- V gas te gevoii en het luchtruim té kiezen. Vlak daarop^ snorden in groepsverband vijf Tigc'r'Jlo.th- vliegtuigen van.:de" RijksliichU; vaartscbool 1 over' do.startbaan, - gevolgd, door drie Fokker; F.K. 43luchttaxi's van Diepen, en drie Pipcrclubs;van"dc Nationale Luchtvaaj-tschool. Hicriiicdc was Ypénburg heropend en het door dc Duitsers in een puinhoop ver- ahderde vliegveld geheel/her. steld aan- zijn- oude bestemming.^: tciraggcgevërl-^'vi/v^-^- WEven vóórdat prinses Juliaria' VrU dagmiddag tegen half drie per ;auto was aangekomen, was de Prins met zfin eporttoeatel op het Vliegveld ge- land.*;Hct" Prinselijk lPaar volgde nu met grote"aandacht" het voorvliegèn vanhetmao/e en de&eiyke product der. Nederlandse vliegtuigindustrie, het' sport-cn zakentoestel -,^Promo tor", het' stuhtvliegéri", van' :écn Biicker Jungirian, evênecns.bestuurd door de heer .Gorbcü, Sóhderman cn- demonstraties ,döpr vliegtuigenvan de Rijksluchtvaartschool, délegêr- Iuchtmacht /en/de Koninklijka Ma rine, :j •By de opeiiingsplechtighcld in- een 'nog niet'geheel afgebouwde rhangpr Op .22 Mei.'a.s) zal weer. ypo^.'aÜe leeftijdsgroepen een bon vóoriéên'cl; worden bekend gemaakt. '.."i; 'De Italiaanse .voórlppipo^presl- dent Enrico.de-Nicola heeft ftran-* cesco Saverrio Nitti, Italiaans: premier,*.van.voor het fascisme én finauc'ieëV expert verzocht - cèn" nieuwe regering to vorman. (A.P.) ,,0'ch,'mevrouwt Je, ik\bónijd u zot ,cn die me koesteren 'zou/ zoalsu ■Uw foto is onverhoeds op m'h pro-' telg' zult 'doen. C 'zotsche schrijftafel terechtgekomen, ,J1elaas mevrouwtje,' ffc, zat mijn afs. ecn vleugje (cntcbtijhcld fn een gevoelens moeten bedwingen cn Ik kiL cn^sombcr gemoed- Eh ah bij zal,- ha déze}Mcine; dnderbreking, toverslag heb ')kiheimxvée 'gekregen niijn worsteling weer. moeten' begln- noarfeèn .bos: seringen- de geur men;hmot^spetlingspéeikèlen'£efï van- jongedennenhofeen uurtje plaatsgebrek enal die dingen die vrouw tjë.'.Mfjn teven is vol van kóp/ penscbemaV, telexberichten 'en hónü l ling; 'mevrouwtJè^'na de'l'poolwlnlcri gêr-naat' nlèuws, maar :Jk wenste die' 'u .jhëbt .l moeten 'doorvechten j •hcbbên;yerschillendO:sprekers. gewe zen op dc'grote;betekenis; van- do heropening, van.Ypenburg.-Vooreen Uitgebreideschare yan>genödigdén, .waaronder talÜjké hoge militaire en burgerlijke:autoriteiten.hebben ach tereenvolgens-het woord gevoerd de -president-commissaris van de Frits Diepen Vliegtuigen/N.V/ mr.'.E. E. 'Mentcn,'"de/sècretarisigeneraal. van het Département .variv-:Verkeerén Waterstaat, - mr.D. 'G.'rW.'-. Spitzen, ïr.-M, H."- pamme, "de heer C; Kolff uit liaani van de-N.D.S. (voor de oor- log/.dë "flpqïloita'ntë van het vliegveld Ypénburg) cn"als'*laatsti de „heer van Yjienburg", - Frits' pijpen, V' Hct Westèn ecA vliëgveld ;;ibe/heropépirig;yan1;,}Ypénburg,' voo"rlopig;nog/het cijige rliegveld in het'. :We5ten:des.: lands,'-Iï'yan: groot belang,- zowel .voor/de •Nederlandse sportvliegè'rij^al«.-ivoor; .da ohtwikke- ling..van "de - ^kleine '.ourgeflücht?' vaart", welke door de Frits Diepen Vliegtuigen N.V. met écht ^Ameri kaanse voortvarendheid krachtdadig ter har.d genomen is. Via Ypénburg brengt de luchttaxi "dé reiziger noar dc grote luchthavens en naar. steeds meer andere bestemmingsplaatsen, naarmate het- aantal „airstrips" (kleine vlicgveldeh) zich in ons land zaluitbreiden. De'- aanleg van. een grote jstartbaan maakt ook net lan den van zwaavdcrc vliegtuigen, tot een Douglas D.C.3 too, mogelijk, 20- dat dan. ook Den Haag zal zjjn aan gesloten óp het internationale lucht-* yaartneL/ .- v De" gunstige aardrukskundige lig/' ging van Ypénburg zakongetwü'fcld een dnjk komenën gaan van buiten landse; sportvliegers tengevolge heb-- ben. Door het gebrek aan, vliégtm- gen;_moeten 'de Nederlandse sportl vliegers hierbij hclaaB nog werkeloos toezien met als-troost, dat de natio-' nale -vliegtuigindustrie het/ uiterste "doet. in-hettekort nan. kleine vlieg- tuigen ,te..voorzien..i/V. j Voorts zijn thans'.op Yp'enhurg on dergebracht v de - Nationale LuchU vaartspboolj/die volop bezet is met het'géven* van-vlieglessen," de Rüks- ïuchtvaartschoël -voor,- do'opleiding van verkeersvliegers,een /laborato-' rium van de RUksluchtvaartdienst én een Bureau Luchttocrïsme van de K.N.Vlv.Lf^—A/N.W.B;'.f ;-//•>-> V. '«-Vandaag om'kwart over"-twee is hétopeningsvliegfcest - begonnen met e en program ma,' dat tc a mvang- rijk^is 'om hier op te. noem én. Morr gen. (Zondag) wordt het' herhaald met/dit. verschil, dat na" de tweede parachutesprong .van deï'/Frahcaïse Ballu :om-.vyf uar/s middags de/tal-; ryke - deelnemo-'s aan/dé navigatie-. wedstrijd bóven'Nederland^/binhcu- komen. r Ér, gekomen, dat een .bedrijf»*, dat-.geen zoopbehoeft,'-ia. anderhalf 'jaar van. hét rijksbureau toewijzingen beeft- ontvangÈD voor ni^tj' minder dan 11:000kg.znchie of'hardo'zeepDé; grote "hpovëèlhïM ^zeep' lflx ;in dé!, zwarto handel iereeht: gekonjen: \fr (Van onze'correspondent) Cirma.400.000 arbeiders,, werkz.iam. in de -zware industriB^yaa ;hét gè«! bied P.nnisT/!:.kebbcft .gisteren'/.;eqn Sërige.sy.m^difche-ptaking/gehod--' den uit protest:tegeii de.-trage hóii-- diflg-yflnVde/regerfn^ aabzieu:' van^de^i-'-rVT*-1'''"--'- ;0m>4(ü ur inï dovn amiddae .verlie- ténv'de arbeider6/d© fabrieken ivoor het,bUwohén.' van \bijeenkóraBten, die' dóór-dèf-yvakbondén/.-'waren ^idtge-' !schrëyéó"::Jn v.dwV^yptgadênngeii; werden j 'deresul^ajténj'van dé/.hé» 6prekingen./-.d.ie;^aè/'arbItragé-com'-::: 'n 1 ïbs iëv 0 r e m e taali n d us til é/had; gevoerd, mee*edeeld>:':r-\y} v' Giaferen liccft prlnses^JuHanoJdoor^ héfMlsefiyanaegcèl»rqod'$cblöKte' vlag het vliegveld Ypénburg gc- opend.'Naost haar t,de heer Frlls 7'.*' J'Diepen.'-.- (Van bnzc correspondent LONDEN, 16 Mei. 'Bovfn'a redé.op do ëerate dag van het twee daags -debat over'do buitenlandse pollt Iele "was ecu ernstig cn gereser veerd' verslag overhot .mislukken van dc Moskousc conferentie. Ernstig omdat hij bij hct.passcrcn van dc lange revue der onverenig bare standpunten telkens grondig cn uitvoerig uiteenzette waarom het Engelse-standpunt zus en zo vas gc- vccstV waartegen dc- onredelijkheid der Russische opvattingen dan even scherp afstak.'Gereserveerd omdat hij vooral niet verzuimde ook nauw- gci'et alle helaas meestal onbelang rijke punten'te vermelden,. waat0P cr dan wel ovcreêristemming of vrijwel overeenstemming was. Ge- reservccrd ook omdat hij niet zeide wat dc; Russen, althans S-olgcns Westerse opvattingen, aanstoot kan geven cn-met geen enkel'woord in ging'op hun gcbruikelijkc/bcscnui; digingen. Nog altijd blijft het Bcvlns officiële lijn; dat men komende keer in Londen in November, nu men zoveel beter! cn gedifferentieerder clkaart standpunt wéct,-wél-zal sla gen. Op dc achtergrond van dit ver slag over Moskou lag het besef van dc volstrekte.' noodzakelijkheid 4-"óm thatis de -fusie van dc "Britse en Amerikaahsè zóncs van ccn 'papie ren overeenkomst tot .ccn, reële te maken. Dc meeste'indruk op.-.het Huls maakte wel Bcvins. /mcdcdc- lih'g, dat 'thans tussen dc.generaals Rohcrtson cn Ciav overeenkomst is -bereikt om ccn regeling'uit tc «Ivcrkcn. waaronder dc Duitse Bizo- nale bureaux beter-tot hup .'-recht zullen' komen, i s 2' Dc beslissingen .van'- dc bureaux zullen voortaan bindende bevoegd heid" hebben cnydc LHndcr zullen gehouden zijn.deze beslissingen .uit tc - voérch. Jnzake sorfalisatié blijft de' Ehgcl- so regering vasthouden aan hct.bc-. gin^cl van-publiek 'eigendom. Pp het ogenblik waren dc' .kolenmijnen cn /dc .staalindustrie, in handen' van de Britse';opperbevelhebber, die ze als,het ware in, bewaring hield.. Het zal onmogelijk zijn, zelf5'1 als men dat zou 'wensen,(../deze industrieën aan hun \vroegcré.'eigenaarsterug tc geven'. .Publick cidetidom .was'de enige/Dp!ÖMingoTrnuaF^!ë acniort- zorg drageny dat de .rechten .van! de! geallieerden! cn van Engeland zelf gewaarborgd werden. Hij wasV cr' jiiei yoor, om deze basisdndustneen organisatorisch 'in een. aantal klem© ^-|:p! stukken tc verdelen.Nederland," \vc[d 3n'Bcvins rede alleen maar heel even genoemd toen. bij het over.: dc territoriale aanspraken had: Sprekende over de Saar Zci nij,v- daf Engeland .dc .Franse aansprökca. v steunde op het Saargcbicd mét de'grenzen van 1919 "\vel tc, verstaan. cn. vervólgde„Er zijnaanspra- 7 ken van Luxemburg. Holland cu -- •- - - - gC->; SINDS'de ondergang van Rottcrdam'R centrum ia reeds zeer veel pc-' Schreven over de wcdcropbouw'van.onze stad.fOver het nicuwo baaifl- plan vanjr. Van.Traa zyn in dafebladen cn periodieken kolommen gevuld/ niaar al dcz*c/»rtikelcn, hoe deskundig dikwijls ook.» zijn blijkbaar'«iet ih staat geweest de gemiddelde Rotterdammer z'dn afivachtcndc cn pns- sicyè hoüding.tc doen prijsgeven. Was het^ omdat hem dikwijls uit het»ge schrevene '.het waarom van-het basisplan niét duiddyk werd; sprak uit pet. laatste teveel de atmosfeer van dc deskundigen-wereld, waarin~dc gèwenc man niét. by machte was tc adenicn7 Hoe het zyr onze stede- bouwers zijn eensklaps yan hun Olympus afgedaald en zijn tot dc regionen van museum - Boymans doorgedrongen.' Onherkcnd, zelfsonzichtbaar, wensen zy te blijven, .maar. hun wensen cn gedachten ten/aanzien van de' wederopbouw van onze stad, spreken thans voor ieder een duidelijk^taal. —m voorbeelden worden 'gegeven vhn moderno architectuur uit verschil lende .Europese landen'met'als pro gramma-commentaar: „Rotterdam wfl zyn eigen „gelaat" krijgen, geen slecht'geïmiteerd masker uit het ver leden. Misschien niet zo mooi, maar! toch eigen!" Maar dit eigen' gelaat kan dc stcdebouwer.niet'verschaf fen. H(j -heeft slechts het grondplan uitgewerkt cii zyn visje'cn enthou-- siasme op dezo .tentoonstelling" -tófc- uiting gebracht. r Mogendan de bouwers:do over heid, de woningbouwverenigingen c/i de particulieren ons geliefd Rotter-' dam een „gelaat" schenken, dat krachtig getuigt vnn. gelóóf .In éigen .waarden en in eigen tijdj-' In .beelden, wordt 'dë Rotterdam mer zyn nieuwe stad zichtbaar: 'in foto's, tekeningen cn'1 maquettes, waarmede niet minder dan 17'zalen cn kabinetten van.het musëuói/zyn gevuld. Anders dan'by een.Bchilderijentcn- toónstóiJmg; n-ordtdo bézoeker on middellijk op'genomch in- een boeiend .vraag- en> antwoordspel. Vragen wor.den hem voorgelegd *zoals:, waarom - een,;plan;, wat- is stede-: bouw",1 waarop' nem epn- /antwoord -wórdt' gegeven.'';. ;:-! !''-1 '/-v Dé oxpositië js inderdaód .ben!ge moedelijk /gesprek .'mot dé béyol-'- king". Zyricht zich tot".-dc gemia- delde Rotterdammer;/zy 'püggoreert. hem zelfs, dat .hij het-.raiddelpunb'is vanide •wederopbouw.' Deze' begint immers in: het gezin,-. invdé. woning I .Betéro.woningen"iaocten'.\,vy. bónwen'. ën^metAdat uitgangspunt/verladgen' wy,. naar 'eep stad,; waarin do woon - gebieden v uit- een*o%punt van hy-: giënegeheel;yari' do .werkgebieden z(jn'géschcidcn, Maar dan dient' ook'; meer aandacht te /worden bestéed. aan de'recreatie enz., bm uiteindelijk:- te. kom'en tqt .êen; geheel, een .'stad,1 ;wa'arin:Kpt .Ward'is tó.'levèn/ Hoe;wy zuil en' .bouten,wat;!1 wlj: noodzakelijk'rtoéteri slopen, wanr de industriegebiéden./i. zullen, verrijzen waar/, de; -recreatieterreinen-zullen komen,hiéróp, geeftfdé:«expósltie antwoord/ h'oofdzakciyicj' in',visuele' /vorm, terwijl'slagzinnen! en;eenvou dige'tekstcri/de!'zeggingskracht'van net getoondë'nog. verhogen, é::Téf(-tóvrëdI^gT.van- dezin'vqoi; ïealSteit yan de Rotterdammers,r'4jn er*. .maquettes van'; het nieuwe Indus-- trieterrejn in dp Spaanse polder, beursplein, basisplan. enbinnéh- wartyaartcentrum. Vooral de laatste zaldóór.'haar afmetingen eh'óver-^ zichteli]k^««'' -?-„*•«-»- j-. -J-j-'-vi.-- trékken/,-- „.r:.t v-LNiet/mindén/interessantVzun^^^ de1 knappe ;reliëfkaarten' van- de .-ónder J gro n d se wede/ópbóiiw,'<dw,z.' de aanlegvan' dq/ontelbare buizenén kabels; verder de centrale stadsver- 'de;'8?sdistributie./!;&A '- yoqr de bouwers is -in*beeldentiit- ■^engezetr höe;zq^tót' bouwenktmnëri Dc prijs van de na" 16 Mei .oan- gevoerde. 'gezouten of ongehaakte maatjesharing" blijft voorlopig vrij,! "'Allo; ander©, haring 'cn harin'gpro- ductcp yallcn onder een nieuw© ma-\- "ximurnpjijsregeling.. Voor verse- ha ring gelden dcwolgcndé,'maximum-' prijzenper 6tuk 7'/2cent,' per' kg. ,52!(i'cont ;•-'/• ,*'„r - Voör1 gezouten /having mag-hoog stens 8cent kosten. Voor het 'schoonmaken mag2 cent- in.,fekc*' hing worden;: gebracht./*. Gerookte, gestoomde, gemnrfnetyde/en gebak-! ken haring mogen hoogslena lO ct 'per Auk,kosten; ech gefilcerdc bok- king 12J/2 centreen roJmops ll.ceah. - Gezouten haring -van de-vórige vangst-mag 8' cent ;V0sten.^X/'F>.--H-'l Geheel, onverwachts kwamen git-; termorgéni" in Vlaardingen als .het waré „uit dé, Jucht ;.t^evallen" - '48.. kqntjes zlffr Hollandse nieuwe, - -die; per;.trawln« gevist: waren door de ■Kw 159 .jJava'Vschipper.L;.van' der'; PIas,":'van rdé->yisserü ;My/i,,Thsulin- Er ;wei deé' dan iWóok.v:i^öókpe' pryzen'/voor betaa.ld'èh:,wel/vqor;'dë kleine ^oort, .pl.m.' T4D0:v; stuks* - per kantje, van 413,—./tot/Y,519,én voor de'-#rotere soorten, i.9001 stüks pér kantje, van'/ 372,-—: tot 407,^,' daarop Cr ---- Belgisch-Luxemburgse.';- ..tolunie, waar, misschi_cn verdere mogcHjkhe- den .inzaten," die. men. vooral - niet- uit het oog moest verliezen* Aan het einde, van zijn 'rede-, toen Eden. - aan Bcyln ccn' reeks van vragen-"I stelde, zci'dc .hij, dat hij heden 'bij het antwoord ook gaarne ietszou, Ki,Tr l horen over ïndoncsic.- Er was - nu ccn overeenkomst gesloten, maar hoc stond het met ac kwestie?. n overeenkomst gesloten, maar.'/;»;.-^!». >e stond het met dc economische V - ,h| ycsticZ ,r. Symbolische handelingen /lij op vele plaatsen j| in de stad /[I OP. deïc eerstewc der opbouwdag'i •-!'>;§ /had ,neél de stad moeten Vlag gen, niet alleen de openbare gebou- wén, de trams en enkele particuliere - instanties.. Het had - een-;feestdag moeten worden voor.'dé gehele.'bé- V^ volking. zij had van de symbolische -'!/.• betekenis van deze dag doordrongen móeten worden. Maar Rotterdam tl, werkte onbowogan voort toen van- morgen'.om' kwart voor' tien'.burger meester. Oud de eerste-schroefaan-, draaide .van het 22.000 meter, l&n'gë t stalen stcigcrwerk -.dat de St. Lau-,v renskerk -binnenkort geheel: omge-/// ven zal; i/.- .-"•* Do - plechtigheid werd' bijgewoond door'vele autoriteiten, terwijl d© christelijkemuztckvcrmiieing Cres-; cendo voor oen. muzikale'omlijsting zorgde. Burgemcéster Oud noemde in zijn toespraak-de' St." Lauren's het/<-/ ajunbobl van onze stad. Daurom weéd - y déze plaats uitgezocht' om' te' herin- neren aan het feit, dat pprlB Mcl/v 1940 de eerste opdracht tot herbouw-.j van onze stad gegeven' werd. -" Aan" do Goudscaingcl vverd tegqn"- half elf dc eersto klap opdeeer^/y ste paal geslagen voor dq bouvr van'/.'"! het verzamelgebouw van do .Indu-4!' _8tric.; Hler_.agraken:-J,/Dutllh," .voorzitter van do lndustxlesüctfiüag'-/ eu mr, K. F, van 'delMandélo* over het grote belang van hot! gebouw/!// voor onze' kleine lnduatriol-Mr.-pU-V/v' tilh. noemde .het gebouw, .het/gpie-; rinkje waarmee "w^. willen vangen - do" kabeljauw,1 de .welvaart van Rotterdam..'' .■v../!.--1 Aan» dc Platltagcstraaf," .daar waar hét eerste blok woningen van '- hot bouwplan Kralingcn.' /verrast,"---'' 'werd door do 8-jarigó Arlè Becn-/ hakker, een" zoontje- van do hoofd-' -Uitvoerder do eerstesteen, gelegd van hpt nieuwe woningblqk. ;ArchI-,/ tect- Ir. -Van T(jeh gaf oen/ korto toelichting over dc woningenaan do hand van opgestelde plattcgron- i den cn tékeningen.Hot -• zangkoor'. :,Tedlro'.'verhoogde- do '.stemming van dc plechtigheid./,V Vak het enorme grossiersgcbomv b(j het D.P.-station werd ovcnecn8: de eerste paal geslagen,* tcrwyi dea',/> mldddgs-in 'dc Cemlssebuurt. *'do..-.^ 600ste woning Werdbetrokken." Om;. drie uur word ténsïotto door burge-'.'x/ fneester 'Oud In de aula van mu* soum Bojónans-, do .tentoonstelling „Rottordam straks"/geopend. i,Tegen 'deze nian kan lk aïcchtai/// de.doodstraf .eiHen",,zei idB/.,advo-':;1 caat-fiscoal van* het Rotterdamse 'ByzÓndere 'Gércchtshóf mr/ ronkqr 4?^ Vrydag -ln' zyn requisitoir tegen de 5 37-Jarlgo V. C„ S. 'V</Vrö'oh, - 9ud-:-'j/L^| opperwachtmeester d<5r'".;,staatspoU-V';^É tio" cn ln 1944 „Hauptwachtmclster 1 der Ordnungspplüsd'', dio' als lld/ï van ccn' vuurpeloton twinUg//No--;M/ doiéanders In' de Hoflaan te Rotter- dam zonder" vorm* van proces necrév vfë schoot"."; -'■•";// *""X-tr2^ Verdachte'Wclgórde, too !tc p ven# r&H dat hy vrywBilg-tot^dc, „Ordniuigs- :^^- polizei" was toegetreden/. én> kendo tévens dat hü do end vaa'.-'*'-.. trouw op do „FUhrcr", had afgclegdrÏ-M. da"gotulgenvcrklarlngón - 'vermeÏB'-.!-^ don het tegendcël. Verder beweerde hy: opzcUeiyk te hebben-misgéscho^!-.;^ ten" cn dus niemand to hebben/Tgëé/;.'&ï( dood. „"Waar zyn de'kogols dan ge^. blevf»n?"i vritnutkllB nrnoldonh' »«- -T'A-te» bleven 71 vrdcg>de president! mr^J^I;^; v.. Vollenhové'n, antwoorddo Vróoni/ dat deze tégen do muiir,die'zlch'^i uub ui-iu uu juuur, U1B Zica achter de Nederlandersbevond;' wa-! - renafgeketst,'- „Dat 11 og Jo",.zci ;/do v president,*/!^ „ik kenzelf do - sltuallo daar. Dezo muur was reeds lang verdwenen 'ca vervangen dooreen gmatalud;-/^! .waarin zich geen/steen bevond. Do slachtoffers heb Ik '".2j©n'-.llggcnV Een verklaring vóh ^/lultenéntv! Best, commandant van het/vuurpé- /Tifj lcton, bewees dat vanmlsschletenA^^ geen .sprake kon;z^n'/géwéesL/i(«-'^;/^ Maandag vinldt U in dit bkd:- !"de-eerste :van éeh seri© mèdede--; -linden omtrent een grote'verras'-"' /sinPdiev^Het/Róttcrdams/Pa-; rooi", voor all c ^'Rotterdammers- ^Vé gaan. ndar.1.*'! SS''&Sr«S^SSSÜS^ ■>cUincn.d,v,.M Kolft Kt. ?er kïntjl van 372A tof 407,— Yitmsesjcldntid: Besov-- - uit mn-btstaanije zou wegslralen vanavond sen phetsje, In de krent, gevoeri, komen, terwyl in,ccn apart zwltje alle, per ton bordtend, 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1