HET ROTTERDAMSCH PAROOL Pasóendan-staatsgreep in West Jaya De I.F.A.P. propageert coöperatie Labour verdedigt de door gevolgde koers Vacantie voor kinderen van gesneuvelden Republikeinse resident onder huisarrest Nederlandse steun toegezegd Vrij, önverveerd PAROLOSC O OP Weerbericht C.-G. .Woensdag in Nederland Nog bonnen nodig in hotels en perisions Vonnis-De Geer f 20.000 boete, één jaar voorw. Geen kranten papier meer Coloradokevers spoelen uit, zee mmi Kaarten op tuf el' 12 millioen dollar voor Nederland De „Arnhem" in dienst gesteld NieuwPalestïna-plan van Goerion Niet onvoorwaardelijk met V.S. Zes mud kolen op twee bonnen Landbouwlöon gelijkN Voorta 2al do LïlAlP' streven aan dat in de industrie Ambtenaren der perszuivering worden onbezoldigd rijksveldwachter Vrijheid van drukpers onaantastbaar Ook Orlando niet Hogere brood- en vlees rantsoenen geëist Defensieplan voor westelijkhalfrond? Bespreking reizen naar België Klaver Vier vraagd f 150.000 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam teL 59300 Abonnementsprijs, per V|reek, 31 cent, per kwartaal 4,—losse nuinmer» ƒ.0,09 [Vrijdag 23 Mei 19471 Uitgave Stichting „Het .Parool" PosEgjro 398644 Bankiers Amsterdatnsche Bank ts Botterdam Fl. Directeur, B. de Vries Pt .Hoofdredacteur, ïh. Som aker Ongewapende leden- van de Zevende jaargang, [No. 118 Soendanese Volkspartij, dé zgn, West-Javaanse Vrijheidsbewe- ging, (Pasoendan) 'die de on afhankelijkheid" ten opzichte van de Indonesische Republiek-zégt na te streven, hebben het bur gerlijk bestuur van de - stad Buitenzorg, 30 mijl ten Zuiden van Batavia, in de nacht van Donderdag op Vrijdag .overge nomen. De Republikeinse resident staat onder huisarrest, aldus deelt het. Nederlands Informatiebureau te Batavia mede. Volgens latere be< richten werd-de Republikeinse re* siclent voor zrjn eigen .bescher ming" gehracht-naar heWhüis van de Soendanese partij-secretaris, dr. Koestómo, Republikeinse - burger lijke ambtenaren, die op hun bu reaux arriveerden, werden opgeslo ten door ongewapende Soendahezeri en spoorwegautc onder bewaking gesteld. Dc trein itoriteiten werden van Batavia naa.rBuitenzorg rydt niet. Dr. Koestorpo heeft, naar Aneta meldt,' militaire bescherming ge vraagd over de gebouwen die thans dóór de aanhangers van zijn party bezet zyn en de Nederlandse mili taire commandant, van Buitenzorg heeft deze bescherming toegezegd. In aansluiting op een Antara-be- richt dat dr. Van Mook zijn voor- f en omen reis naar Amerika zou ebben afgezegd, verneemt Aneta, Oost-West in Zuid èn N.oord T4bT TOBBEN met kabinetserfs- x sen behoeft niet altijd een be wijs te zijn van een opgewekt po litiek leven in een lahd; tegenwoor dig is het - vaker een lógisch ge volg van 's lands ligging tussen- de •belangen van Oost en .West, dus in de stroken-waar de Russische en niet-Russische -invloedssferen -óm 'voorrang twisten. Griekenland was er een toonbeeld van vóór.'het Ame rikaanse geld. eei\. soort bestand schiep; Italië is er eèfi' tweede toori- beeld van maar het onopvallende Finland, in het hoge noórden van Europa,'mag gerust'als derde, gel den.. Na de mislukte kabinetsformatie van de bijna 80-jarige Nitti, is in derdaad de nog ouder „presidente - della victoria" (maar dan een. vic torie, die al 30 jaar geleden be haald werd)., de 87-jarige Orlando, die net zo heet als" de heengegane koning, -Vittorió Emanele, 0oorj?re- sident De Nicola'te hulp* geroepen, om met de partijleiders: in. overleg te treden.. Op Orlando's'creditzijde stonden wij schreven het de 14de j.l. ervaring, relaties, vakman schap, maar de debëtzüde is, dat de jongste verschijningen op .poli tiek. gebied méér de gelegenheid hebben gehad de oude rotten te be studéren dan andersom. *OoK de nestor'Orlando heeft nu in zijn po gen gefaald. Mannen als Togliattl hebben het onverwachte mede... De crisis in- Finland ie voorbij, bij gebrek 'aan een behoorlijke oplos-- singl De oude Pasikivi(men kent zijn naam nog uit'de dagen van ds moeilijke cjnderhandelingen in Mos kou, voorafgaande aan .de Finsr Russische oorlog '39'40) heeft de- premi.erPekkala gezegd, daj het voor zes weken ingediende 'ontslag van 'het kabinet niet kan 'woeden aanvaard, aangezien er niemand te vinden is die de wrakke .erfenis kan overnemen. Pekkala heeft met -zijn demissionriair kabinet vergader# en. hij heeft Pasikivi' bericht 'dat de zaak dan maar op de oüde. voèt zal worden voortgezet. - - De Finse 'moeilijkheden blijven echter, ook op dë oude vóet'door- gaan; zij'liggen hierin, dat Finland in alles rekening heeft te houden met de'Rus. ,v Min of meer aan zijn lot overge- laten door de westelijke grote mo gendheden, ,die het Finland overi gens "niet zo heel zwaar aanreke nen, dat het de Duitse hulp én be scherming zocht tijdens de obrlpg, moet Helsinki' wel op z'n tellen pas sen voor Moskou, De, nieuwbakken bolsjewiek, uithangen 1 valt de ge middelde Fin zwaar, maar aan* z'n verplichtingen voldoen,zodat* de 'grote buurman geen. redenen tot lastigvallerij' kan hebben, beschouwt Iedere' Fin als een plicht, omdat iedere Fin weet in welke sfeer zijn rwe'sters-culturele eiland" ligt. De Russen,, op hun beurt schijnen* die houding, té waarderen, want Finland is*niét bezet en van de con- tróle-commissie. die in drie hotels te Helsinki .zetelt,, bemerkt mén "weinig. 1 ENKELE VERSPREIDE BUIEN - Weersverwachting,. geldig tot Zater-:-, dagavond:; Ovei'hét algemeen vrij veel bewolking met enkele ver spreide regenbuien met kans .op on- wper, voornamelijk in het Zuiden en midden V*n hét land. Des nachts iets warmer,' ovér-, dag Weinigy«ran- -• j dering van tempe ratuur. Meest matige Oostelijke wind. In het Zuiden tijdelijk echter.verander lijke wind. Nieuwe instructies over j uitwerking Linggadjati Dë Commissje Generaal zal voIgen.de week Woensdag in ons land aankomen voor liet voeren van besprekingen. Het kabinet zal na de oriëntatie-reis •van Béel en Joi&man beslissin gen moeten nemen over de uit werking van Linggadjati. Om de leden der G. G. zo goed mogelijk fe instrueren is hun overkomst gewenst. Hun ver blijf zal van korte duur zijn, meldt een te Batavia uitgegeven communiqué. dat hierover nog geen beslissing genomen is. - Het republikeinse Ministerie van Voorlichting te' Batavia deelt in te genstelling tot bovenstaande berich ten mede,'dat de republikeinse 'resi dent werd gearresteerd-door Neder landse troeperf. De Nederlanders plaatsten" gewapendewach.ten -voor alle openbare gebouwen, met uitzon dering van de woning van de repu blikeinse resident en het bureau vdn het republikeinse Ministerie'/' van Voorlichting. Volgens de-.republikein se berichten zou de resident 7 uur na zijn arrestatie zijn vrijgelaten. De re publikeinse autoriteiten uit Batavia trachtten zonder succes telefonisch contact mi? hun mensen in .Buiten zorg te krijgen. De laatste boodschap uit Bfiftenzorg luidde:.. «Wij kunnen' niet vjcjj^spreken.'* Van''Nederlandse militaire zijde is- gezegd, dat. "de gebouwen worden bewaakt in 'afwachting van' .nadere instructies van hogerhand. Volgens -A.FP. zou de ;.staats- greep" in de grootste - kalmte zijn .verlopen en zou het republikeinse personeel te Buitenzorg -zich"met »>t-; zondering van de resident, vrijwil lig bij- de 'Soendanese beweging heb benaangesloten. De - vacantiegaogéró zullen, indiec *%ij voor 1'gnger tijd d«--* vyf da<ren hun-intrek "riemen ir een hotel, deze ^otner hun levensmiddelenborinen □og niet "thuis kunnen laten, zo deelt bedrijfshoreca. méde., De bo- tel-Tes'taurantg ontvangen slechts beperkts toewijzingen ten .behoeve van het paBsantenverkeer," niet voor. het vacantieloerisme.De pensions ontvangen in het geheel geéirtoe- wjjzingea; Deze. zijn dus voor- wat de maalfüdverstrekking betreft, vol ledig 'aangewezen op levensmid delen bonnen der gasten.- De oud-mlnister-^resident, jhr. D.- J. de Geer, is door het BUzonder Ge-^ rechtshof te Amsterdam veroordeeld tot een* voorwaardelijke gevangenis straf van één jaar met een proeftijd van drie.jaar én vfo'f boetes van ieder f 4,000.te voldoen vóór 1 Juli aati de Stichting 1940—'45, het Prinses- Margriet-fonds.' het Kar e I-Doorman- fonds, het Comité Ereschuld en Dankbaarheid en de Prins-Bernhard- Stichting. Voorts is de oud-premier het recht onfzegd zich zonder toestemming van ae piocureur-fisfcaal bjj het Amsterdamse Bijzonder Gerechtshof buiten de grenzen van de gemeente fijner Inwoning te begeven en 'ten slotte werden bem de rechten amb ten te bekleden en het ereambt van minister van staat voor zijn verdere ie ven ontnomen. Bij niét nakorhing van één dezer bepalingenbehoudt het Hof zich het recht voor de voor-' waardelijke gevangenisstrafvan één jaar te wijzigen in een. onvoorwaar delijke. Het Hof zou, indien verdachte niet zulk een hoge. leeftijd héd, besloten hebben tot een zvare vrijheidsstraf. In aanmerking nemende de omstan digheden waaronder verdachte -heeft gehandeld, de ernst van het gepleeg de feit en zijn* persoonlijke instel ling, besluit het Hof ver.dachte te veroordelen tot da «genoemde- straf, waaraan het bovendien nog' de vol gende bijzondere voorwaarden ver bindt: - - 1. De veroordeelde moet zich be- ij'veren zijn nationaal plichtsbesef in .de toekomst duidelijk, te voelen. 2. Hij., moet de boetes aan de ge noemde instellingen betalen omté herstéllen wat hij misdaan heeft aan. de Nederlandse, verdedigingskracht. 3. Hij mogt nagaan wat zijnent wege bovendien* nog kan worden -j daan om zijn fout goed te maken. In de sententie is niet. opgenomen de bepaling, dat jhr. De Geer uit de kiesrechten is ojitzet. - - De papierfabriek ,.Vati. Gelder Velsen heeft de fabricage van t cou rantenpapier wegfens gebrek aan höiitstof voorlopig stopgezet. üp het straiid tussen Zoute lande en Vlissingcn zijn de laatste dagen difizenden colorado-kevêrs a.uige- spoeld, die waarschijnlijk uit Frankrgk-en ^België afkomstig zijn. Het schoolhoofd te rZk)Utclande nam het .initiatief kinderen .de schade- Igfee insecten tg laten zoeken. Het werd een groot succes, de jongens en meisjps vingen ongeveer 20.000 levende qolórado-kevers, die -men naar. het plantkundig laboratorium- te Wageningén zal "zenden. De wereldbank heeft Dbnderdaj:- avond békend gemankt, dat aan Nederland -12 millioen dollar (30 millioen gulden} en aan Frankrijk 35 mJHioen zjjn toegewezen voor de stabilisatie van het muntwezen In belde landen. Deze toewijzingen zijn de eerste die de Wereldbank, waarvan 44 landen-Hd zftn, doet.. Camille Gutt, de directeur van de Wereldbank, deelt volgens U.P. mede, dat de toewijzing.voor Ne derland-bestaat uit 6-millioen dol-, lar en voor hetzelfde "bedrag aan ponden- sterling. De toewijzingen i.Frankrijk en Nederland zijn de. enige' die tot dusver In buitenlandse valuta gevraagd zijn. President Truman heeft de. wet op hulpverlening aan Griekenland en Turkije, ten bedrage van 400 millioen dollar, getekend. - (Van onze correspondent) BONDEN, 22 Blei. - Heden publiceert Transport House, het "hoofd kwartier van de Labour Party, onder de titels „De kaarten op tafel", een pamflet over de buitenlandse politiek van de party; een populaire uiteenzetting, verdediging en aanprijzing van Bevin's politiek. Het is niet toevallig, dat dit geschrift nog net gepubliceerd wordt, vóórdat op Tweede Pinksterdag het party congres te Margate bijeenkomt, alwaar als gebruikelijk een aantal resoluties tegen de buitenlandse politiek der regering op het programma staat. Verder kan het dienea als antwoord- op het pamflet: „Houdt links" der Crossmannlanen. slechts Churchill's Fulton-politiek zal volgen, gelijk hebben, maar het verschil ligt hierin, dat, terwijl Churchill ..een exclusieve Ameri- ltaans^Engelse alliantie expresse- lyk tegen Rusland -gericht, na streeft, de regering er de voorkeur aan geeft, omalle kwestiesop .zichzelf fe beoordelen en alleen dan gemeenschappelijk handelen met de Verenigde Staten nastreeft,: wan neer .er een .duidelijk kenbaar ge- meenschappeiykhelanff- ts.~ïn,"gc-cn geval wenst de* regering in--ver plichtingen betrokken te ralten, die de mogelijkheid van een dergelijke samenwerking met Rusland zouden uitsluiten. Het s-s. „Arnhem^', - het 'nieuwste schip van da -bondon and North Eastern Railway Company, dat; met ingang van heden ..op de lyn Har- wict—Hoek van Holland .in gebruik geaotnen werd,, is vanmorgen yroeg te.' - R'oiterdam aangekomen. 'De LNER, die tot dusverre haar sche pen d pop te me namen van hoofd- stedeij, _ritaakte voot haar. laatste aanwinst een' uitzondering,omdat Arnhem de na'am- is. die^et meest leeft in de- harten der Engelseri Ter "gelegenheid rvan' de eerste vaart was het schip naar de. siad opgeetoo.md.- Het-^ geheel gëpsivoi- seerde fcriUelnieuwe vaartuig .werd aan de- Parkkade gemeerd... Aah boord bevonden zich 'directeuren en commissarissen dér maatschappij, dié vandaag de gasten waren van 'Nêd.érjdndse Spoorwegen.'Ini riu- tobdssen van NS en RET .maakte 't gézelEChap vanmorgen een rond--' rit'dopr dé getroffen ged elten^van de"' stad- Daarnareed mén naar' Scheventngen.. waar vanmiddag de unch werd gebruikt. In de namid dag zou'- irienV.'ivéderoni aan boord van het sebip. ^en cocj.iailpartij ge ven otn in de avond,naar Engeland- terug te-korén. NIEUWE SCHAKEL MET AL BION. Vanmorgen heeft aan de Parkkade fe> Rotterdam ligplaats genomen, hef nieuwe passagiers. stoomschip „Arnhem", dat van nu af aan zal varen in' de nachtdienst tussen Harwich, én. Hoek v. Holland Gelijke voordelen voor Joden en Arabieren Goerion,. de .president van hét. be sturend comité van hét Joodse Agent schap,r heeft een nieuw plan opge,- steld, dat aap de Efiquête-Commfesiè van de UNO kan wordeil voorgelegd. Volgens Goerion zou dit-plan gelijke voordelen .voor' Jóden en Arabieren bevatten, aldus A.Pi Hij deelde ver- ,der;niede, daf het Joodse Agentschap voor liet ogenblik niet de' "instelling van een .volledige joodse* staat in Pa lestina zóu eisen. Hef stelt, voor de satnenwerking r. -t 'mandaatmögend- heden te handhaven gedurende de overgangsperiode ónder oppertoe zicht van( een mtemationale voogdij raad. In een interview'met U.P. heeft de commadant van de; Irgoen Zwai Le.oemi gezegd,dat de' organisatie. bereid was een wapènstilstand uit- te roepen "gedurende de. periovde' dat de toekomst van Palestina door de-UNO wórdt besproken, mist deze, wapen stilstand piet eenzijdig" is.' T Het pamflet analyseert ó-a. wat voor gevolgen de oorlóg op de sterkte van Amerika en 'Rusland heeft gehad en wijst op het-enonrle overwicht in oorlogsbuit en voor raden, dat'de Verenigde Staten, aan .het einde1 vanr dé oorlog bezaten. .Maar :zij -wayen^i&t'-vajï zins,, óm' de verantwoordelijkheid van deze macht te aanvaarden. RUsIand kwam duizelig van succes-.de oor log uit De -schitterende prestaües van zrin legers verschaften Rusland overal prestige en populariteit- en voor het eerst sinds de revolutie werd hét .geaccepteerd als een lei dende wereldmacht In -feite .was echter door de oor-, log de ontwikkeling iride. Sowje^ Unie een tiental jaren achter ge raakt' en het contact met het .Wes ten had. de communistische - disci- "pline verzwakt. "Het pamflet noemt het ^en tra gedie - der socialistische geschiede nis, dat het aan de macht-konten in Engeland van oen '.pro-Sbwjet- regering samenviel'met de opening van een" hardnekkig sen. heftig of fensief tegen Engeland van de kant 'van zijn bondgenoot Rusland. Aan de ene'kant was hét een serie pro- paganda-aanvallen -in de UNO en dóqr de internationale communisti sche- organisaties, - aan de' andere kant een meer directe actie tegen Engeland in. Triest, Noord-Perzië, de Dardanellen, Griekenland, Tur kije en Oost-Europa.' Maarde vSowjet-politiek misluk te volslagen, óiridat in de eerste plaats de Engelsfe Labour-regering zich geduldig schrap zette t.egen de Russische aanmatigingen en- ih de tweede plaats omdat de mateloze ^ongepastheid, waarmee deze poli tiek werd vervolgd, de Amerikaan se publieke opinie aan de kant der Britten bracht. Het meest drama tische voorbeeld hiervan was .to't nu- toe Truman'3 verklaring over Grie kenland ën Turkije in Maart: Men zou' hieruit - kunnen opma ken,'vervolgt het pamflet, dat de critici, die zeggen, dat J3evin Met ingang van 27' Mei a s. zijn -geldig verklaard de bóhnen 74 en 75 van de brandstoffenkaart t.a. 707. Zoals bekend, wordt -deze kaart thans door de dïstributlediensten uit gereikt. Op elk-dezet bonnen zullen drie f eenheden vaste brandstoffen worden geleverd. Om te bereiken^ dat- de gézinnen. voor. de aanvang vanhet 'nieuwe stookseizoen over brandstoffen kun nen beschikken moeten de bonnen zo spoedig mogelijk bij de brandstoffen- handel worden ingeleverd. Van officiële zijde legt mén er .de nadruk op,'dat de handel niet uitslui tend kan wlfhlen bevoorraad met dg meest gewenste haisbrandsoorten, doch slechts metr (jie. so&rten, .welke' beschikbaar komen.' Dit berekent dat de handel genoodzaakt „is geen ge- deelle der toegewezen zes eenheden in door. sommigen minder begeerde soorten af té1 léveren.1 Men yerlange dys van -zijn,handelaar'geen .presta ties, waartoè deze niet in -staat is.. Over dé vooruitzichten van.de huis brandvoorziening vait thans nog niets positiefs te zeggen. Er zijnechter geen tekenen, die wijzen óp toekenning van een hoger rantsoen dan dat voor de afgelopen winter. Voor hen, die onr enigerlei reden niet in het bezit zijn van bon 72 van de oude braridstóffenkaart, zal fit de loop van Juni een regeling be- kënd*;w'orden';gemaakt. V De International Federation of Agricultural Producers (Internationale- landbouwers-federatie), die-in Schevcningen congxesseert, heeft, voor de landen, dié lid zijn, een programma van actie opgesteld. Hierin wordt aangedrongen op streven naar veiligheid voor de producent, bestrijding van erosie-(bodemverwering) en vermindering van vrucht baarheid, van de grond, verhoging van levensstandaard in de landbouw, ontwikkellngs- en ontginningsprojecten, aanvaardbare lonen naar gelang van .scholing voor. landarbeiders, maatregelen tot stabilisatie van binnen landse marktprijzen door middel van coöperaties of'overheidsmaatregelen en aanmoediging tot het scheppen van credietregelingen tegen redelijke rente en aflossingsvoorwaardcn voor de landbouw. De. I.F.AP. is van mening,, dat vraagstukken van productie en - consumptie'op landbouwgebied niet te scheiden zijn. Gezonde land- bouw-ontwikkeIing- is dc sleutel tot het uitgroeien van de wereldecono mie, welke ontwikkeling niet te scheiden is van die van industrie' en handel. De I.F.A.P. acht virijsstabi- lisatie od basis van de behoefte der best geleide bedrijven noodzakelijk. 'Met het oog op het feit, dat over productie de prijzen en daarmede" de koopkracht kan ondermunen, acht dc I.F.A.P. het haar - plicht, haar inzichten over wereldproduc tie, distributie en consumptie van voedingsmiddelen- kenbaar te ma ken en tevens over de maatrege len, die een algemene* en voortdu rende welvaart kunnen bevorderen. Hoger productie Uit haar doelstellingen blijkt, dat de federatie uitbreiding van land bouwproductie en een internatio naal onderzoek naar de program mal voor landbouwproductie van ieder komend jaar noodzakelijk acht Door zo'n onderzoek kunnen, tekorten of overschotten zo ..veel mogelijk voorkomen worden. Inter nationale concurrentie acht zij wen selijk voor bevordering van effi ciency, deze mag echter niet leiden, tot het in gevaar brengen van pro ducenten of landen, die niet 'zo snej kunnen beschikken over kapitaal, machines of kunstmeststoffen. De IJT.A.P. wenst met na-* druk een'systeem* voor het op-* vangen en verdelen van tijde lijke overschotten, dié voort. kunnen, komen uit de tegen woordige voedbelproduetieslag. De I.F.A.P. is voorts-van oordeel, dat de voedselvoorziening van ieder land voory<Ie verantwoording, van ■regering en .volk. blijft. Do boer moet produceren' en zjjn producten voor de laagste economische prijs 'voor copsumptie.beschikbaar stel len. De betrokkenen by de land- bpuw moeten eenzelfde beloning hebben als gelykwaardige arbeids krachten uit anderebedrijfstakken, Hun •beloning mag niet tën. kóste gaan van ije-vruchtbaarheid.van de bodem, misbruik van .arbeidskracht of .verwaarlozing van kapitaal, «dat. voor doeltreffende productie- nobd- zakeiyic Is. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft [overleg gepleegd* met zijn ambtgenoot van Justitie met betrekking tot de naleving van de uitspraken op' het gebied der. për.a- zuivering. Het «resultaat .van deze. bespre king is,dat binnenkort de .benoe ming is te verwachten van enkele ambtenaren van het Bureau Pers zuivering tot- onbezoldigd rijksveld wachter.' De Minister vhn Justitiezal voorts een circulaire tot het- O.M. richten, houdende richtlijnen voor de vcnrolging van hen, 'die de zui-^ .veringsuitspraken négeren.. Minis ter Beelwil ernstig overwegen meer gebruik te maken'"van zijn bevoegdheid tot aanstelling van be windvoerders, zolang déze bevoegd heid niet by de Pers,raad berust. Aldus* blyk-t uit de memorie van antwoord in zake het .wetsontwerp Noodvooriïening Perswezen. Ter berechting van 'journalisten en krantendirecteuren, die zich in de oorlogsjaren onvaderlandslie vend hebben gedragen, heeft dc re gering -oorspronkelijk gedacht aan de instelling van een perst'ribunaal. Daarvan, heeft men echter afgezien, 'omdat men Van- mening Was,, dat de berechting .van- een bepaalde' categorie burgers, niet aan de.nor male organen der bijzondere rechts pleging mocht wórden onttrokken.- De ex-ilTegale pers Betreffende de positie van de ex- illegale pers betoogt de minister, dat „enerzajds bepaalde verwachtin gen te hoog- géspannen zjjn ge weest" en dat '„anderzijds wellicht al telichtvaardig is gedacht over de rechten van de eigenaars der. drukkerijen," voor zover deze niet op grond van het besluit Vijande lijk Vermogen onder bijzonder be stuur zijn gesteld. Ook thans nog is de Minister er- echter van overtuigd, dat de ge- 'dane belofte do ex-illegale pérs een moreel recht heeft gegeven, .waar aan ztl aanspraken kan ontlenen, en wel in dier voege,-dat haar de reële mogelijkheid wordt gettoden Orlando, S7-jarige Italiaanse li beraal, is er evemriih als Nitti in geslaagd een kabinet te. vormen» D& rêgé rings crisis dreigt - 'zeer langdurig, te worden;.een verer gering van de kritieke situatie*, veroorzaakt door moeiiykhédén met de-broodvoorziening eri de lire. Nederland is gekozen'in de nieu we raad van 21 leden van de Inter nationale burgerluchtvaartorgani- saüe, - haar lezer een actuele en technisch goed verzorgde courant te bieden.* De Opdracht a&n decommissie-- Pompe geeft de. Minister def opmer king in-de .pen, dat dézë cynmissie vrp staat suggesties te doen in zake wijziging of aanvulling van art. 7 'der ^Grondwet. De vrijheid van "drukpers echter vormt voor .de re gering een onaantastbaar beginsel.. "De arbeiders van enifee textielfa brieken bij» Tilburg zijn onlangs in staking gegaan. Zy -eisten, hogere brood-: en vleèsrantsoencn. Het be stuur van de Kathelieke arbeiders beweging heeft het verzoek gericht, tot het C.D.K. om verhoging van. de broodrantsoenen. Op' het internationaal landbouw- congres der LF.A.P. te 'Schevenin- gen werd de heer James Turner herkozen als voorzitter van het fe deratie-bestuur, Ir. - H. D. Louwes als vice-voorzitter en de heer P, Martin, Frankrijk als^tweede vice-> voorzitter. naar gebruik-van landbouwmachi nes 'waar deze nodig zijn en'het ver vaardigen van deze machines naar eenheidstvpeii en een vrijer gebruik van patenten. Voorts zal de I.F.A.P. aan de F.A.O. verzoeken een onderzogk in te stellen naar mogelijke restricties Wi industrie of handel, die èen averechts effect on bevoorrading en prijzen van lanc? bouwbenodigdheden zouden" kunnen hebben- Vóór coöperatie Coöperatie in de. landbouw acht de I.F.A.P. een grondvoorwaarde voor verbetering en stabilisering van-de levensvoorwaarden der land bouwers. Daarorp. beveelt-zij propa ganda vopr het coöperatief systeem en het instellen van een commissie voor coöperatie in de I.3?\A.P. aan. De algemenevergadering hoeft, hiertoe besloten. Deze commissie zal o.m. de directe handel in zaden, en pootaardappelen tussen coöpera ties in diverse landen bevorderen. Volgens een correspondent van A.F.P. te.' Washington zouden -pre sident Truman en Marshall; binnen- kort<hct Congres verzoeken, zich zo spoedig mogelijk uit te spreken -, over een wetsontwerp dat ten doel heeft alle legers van het. Ameri kaanse vasteland met hetzelfde materiaal uit te rusten en de oplei ding van hoge officieren van de La tijns-Amerikaanse landen in de U.S.A. ter hand te nemen. Dit be sluit zou zijn genomen op advies van dc speciale gemengde commis sie van uë departementen van oor log. marine en buitenlandse zaken. Politieke kringen verklaren, dat de republikein Vanöenbcrg Marshall verzekerd heeft, alles te zullen doen cm dc republikeinen in het Congres te beweger., het wetsontwerp aan to nemen. Eisenhower ep -zeer in vloedrijke Amrikanen'hebben ver klaard dat door .dit wetsontwerp een.einde zal worden gemaakt aan* de bewapeningswedloop op het Westelijk halfrond. Men is van me- i ning, dat'het'besluit; van .Truman en Marshall vooruit loopt, op- de" conferentie var. RiÓ de Janeiro, die waarschijnlijk in Juli gehouden zal worden, en waarin men een verdrag voor de verdediging van het Weste lijk halfrond tot stand wil bren- gen. j, V Amerikaanse waarr.cmgrs yoor- zien, dat president'Truman tydena' zijn aanstaand bezoek aan Ottawa er bij premier Mackenzie King op zal aandringen, ^indien hy niet offi cieel tot het verdrag van het Wes- - tclijk halfrond wü toetreden, ten minste de wapenatandaardir.atle te aanvaarden, - Voor tal van internationale'trel- ngn, zoals van Amsterdam maar Parijs over Brussel v.v., van Osten- de naar Bazel via Brussel v.v., be- staat in BelgiS de'verplichting-am. plaatsen te bespreken.^ Hiervoor is een bespreekgoid verschuldigd van. 15 fi\ voor de le klasse er. J.0 fr. voor de 2e en 3de klasae. Ook indien mbn vooraf geen plaats--neeft be sproken wordt men slechts tegen betaling van 15 fr. onderscheiden lijk 10 fr. tot dc trein toegelatén. Vele Nederlandse reizigers weten dit niet, waardoor zij vaak. omdat zij gocn Belgisch geld hebben in moeilijkheden geraken. Daarom i» tep behoeve, van Nederlandse reizi gers, die te Brussel hun reis met één der bedoelde treinen aanvangen of voortzetten-een regeling getrof fen. die betaling van dit bespreek- geld in Nederland ïnogelqk maakt- Men betaalt dan f 1.voor de 1b klasse en f 0.70 voor de 2dfe en 3de klasse. De BtichUng „üct vierde prinsenkind", waartoe dc Dordtsc heren B. J. Oosterherrt. directeur van de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken en F. Hofstede, directeur yan het districtsbureau Oorlogsslachtoffers het Initia tief hebben genomen, beoogt de levensomstandigheden van kinderen van verzetsslachtoffers, gesneuvelden bU land- en zeemacht en koopvaardij enigszins te veraangenamen. De overheid beeft bljjk segeven by dit werk het particulier Initiatief alle mogelijke steun te willen verlenen. een prachtige omgeving van bos en In kleine kring, namelijk in Dor drecht en omgeving, bleken de he ren 'Oostcrhecrt eri Hofstede erva ren te hebben, hoe gaarne men voor deze kinderen iets doet. Z\\ organi seerden een actie, om op de geboor tedag van het vierde' .prinsenkind aan alle kinderen van oorlogs slachtoffers' eeü cadeau te g,even. Deze actie werd met groot enthou siasme ontvangen en uitgevoerd. Thans wil men zich niet'tót de zo kleine kring beperken. Dé stichting doet thans eert beroep op ons volk om- een eeuvoudige organisatie in het leven te roepen, welke deze kin deren in de .komende.zomer een vacantie in een kamp mogelijk maakt. De marien hébben voor duizend kinderen lakens .en 'dekens afge staan, dank - zij medewerking, van. overheidszljde zijn - vijf prachtige vacantieoorden ter [beschikking, In heide gelegen. De ko3ten per kind zijn geraamd op f 25* per week, voeding, reiskos ten, versnaperingen enz. inbegre- Ïien. Ongeveer 6000 kinderen in de eeftijd van 9 tot-14 jaar komen in aanmerking. Een. bèdrag van f 150.000 is dus noodig. Om dit geld tc verzamelen is nu een actie op touw gezet, onder de naam „Actie Klaver Vier". Zij richt zich in (Ie eerste plaats tot de kinderloze éch't- paren in Nederland. Meerdere ma-' !en hoort men hen de klacht uiten, dat zli geen kroost hebben om voor te zorgen. Welnu, de Stichting meent, dat die echtparen iets kun nen bieder, aan deze kinderen. Bo vendien zal ledereen een offer kun-, nen brengen. De stichting heeft tot gironum mer: 477800. Men kan er bü ver melden: „Actie Klaver Vier.*' PRIJZEN STAATSLOTERIJ Nr. 8351. niet, met premie van- f 3000,—. f 100,—8455, 1731Ö. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1