Filmspelers voor één nacht HET ROTTERDAMSCH PARGDL Helden van de Java-zeeslag postlnmm onderscheiden VIJF VOOE TWAALF IJ Nieuwe moeilijkheden voor Franse regering Vrij. onverveerd Onder de schijnwerpers voor het Rode Kruis B Geweldig aantal deelnemers PAROLOSCOOP Filmsterren Rode Kruisfilm Indrukwekkende plechtigheid a. b. van de „Karei Doorman" Mil. Willemsorde voor de oud-vlootvoogd Weer een ei! Weer drie bonnen geldig! Wantrouwen dient weggenomen De Geer in cassatie? Nederlands schip op rots gelopen Queen Mary Maandag 80 jaar Weerbericht Sigaren nog op bon Met geen, maar één Langzaam-aan-actie in gasfabrieken Bedrijven worden gcrequireerd Ons nieuwe feuilleton i Dinah, April en Archie Carstairs. Minder vet en vlees in restaurants Prinses Juliana op de „Arnhem" Weer De Gasperi Pinksterweer niet schitterend Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kwartaal 4,losse nummers 0,0? Zaterdajr 24 Mei 1947 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdcmsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries Pt Hoofdredacteur» Th. Ramaker Zevende jaargang, No. 119 IJ duizenden hebben ze gehoor gegeven aan onze oproep om op te treden voor de Rode Kruis propagandafilm, do Ga roc's en Crawfords. de Gables en Powers in de dop. Om acht uur Vrijdagavond had zich voor ons gebouw aan de Schiedanmc Singel een rij gevormd, die reikte tot aan de Bijenkorf. Zes telefoontoestellen op onze propaganda-afdeling ratelden onophoudelijk en de secretaressen kivamcn handen te kort om de namen te noteren van amateur-tonelisten, fil inent hou si asten en nieuwsgierigen. Binnen een uur was de door het Nederlandse Rode Kruis gevraagde lyst van tweehonderd „filmspe- lers" volgeboekt en nog bleven de artisten voor één nacht zich bij drommen melden. Na overleg met Rode Kruis-bestuurders werd besln. ten alleen nog liefhebbers te note ren, die afstand wilden doen van de beloofde „verrassing". Terstond ga ven zich in snel tempo toen nog 175 deelnemers op, totdat bij een totaal van 375 de inschrijving moest wor den stopgezet, omdat er voor de op namen beslist niet meer nodig waren. Met nog wat bleke, niettemin van vrolijkheid stralende gezichten, maakten om 3 uur des nachts de eer ste filmartisten al queue voor het Arena-iheater, waarvan de hekken nog gesloten waren. Om half vier konden de 375 op z'n Pinkster.best geklede en gekapte dames en heren worden binnengelaten in het theater, dat op dit ongewone uur belangeloos ter beschikking was gesteld omdat het op eer» 3nder tijdstip door de normale voorstellingen eenvoudig onmogelijk was. Terwijl electriciens en belichters nog bezig waren met het opstellen DE TKUMAN-ACTLE TDrOMPT op hetzelfde ogenblik dat president Trüman de wet op de Amerikaanse hulpverlening aan Griekenland en Turkije tekende, kon zijn cY**-- "s de radio aanzetten in de werkkamer (te Kansas City ditmaal) omdat de Columbia Broadcasting koning Paul i van Griek dand r.mkn 'ig- de en president Istnet Inonti van Turkije. Koning Paul beloofde, dat de Grieken nimmer zouden vergeten wie de redders in de nood waren geweest: „wtf hopen-uit de grond van ons hart," zei hy, „dat Ameri ka door middel van economisch herstel een internationale samen werking zal verwerven die voort durend beziel - bliift te werken voor het bestwil van de hele we reld." En de opvolger van Kemal Ata- turk verklaarde, dat door de Ame rikaanse hulp die wapenen verkre gen worden die voor de Turkse veiligheid onmisbaar bijn en die de economische moeilijkheden zullen verlichten. Bij de daad van dc officieel ge- worden hulpverlening is dus ogen- blikkelijk het woord der erkente- I lijkheid gevoegd. Amerika ziet die spoed-onder- steuning ais een taak die het noch mag, noch kan verwaarlozen; niet alleen worden kleine arme staten uit het moeras geholpen, doch ook wordt er een dam opgeworpen te gen de bedreiging van hun onaf hankelijkheid; vrede en rust wor den gediend, aggressie kan worden geweerd, de Verenigde Naties en. hun bedoelingen kunnen slechts te vreden zjjn dat een hunner rijkste en machtigste leden zo liefderijk om een paar arme, .kleine verschop pelingen denkt. Toch kan Amerika wel dagwerk krifgen van dergelijke klandizie, want er zijn er meer die omhoog zitten, maar de Amerikaanse filan- thropie houdt in de eerste plaats rekening met de politieke situatie; ligt men gunstig, dan kan men nog wel even wachten. Gunstig liggen wil zeggen „niet direct begrepen te zijn in wat Ame rika de Russische aggressie noemt" Griekenland en Turkije nu Jagen ongunstig. Frankrijk en Nederland worden geacht in een heel wat be tere binnen- en buitenlandse positie te verkeren en van deze twee Ne derland in verreweg de beste posi tie. Als echter Ramadier een rede houdt, gelijk Donderdagavond tot het Franse volk, dan hoopt hy dat zijn woorden vooral indruk maken te Washington: „Dc drie komende weken zullen voor Frankrijk van vitaal belang zijn. Als wij het hoofd verliezen, storten wij ineen," zeide hij. Geneesmiddel: voedsel en geld. Bron: Amerika. Voorbehoedmiddelen: rust, kracht en geen stakingen. En zo ziet ieder naar de Mega- Iosaurus Dollaricus als de tovenaar die Europa's kernprobleem kan be zweren, mits alle patiënten mee werken en beter wil en worden, hetgeen iets anders is dan „er beter van willen worden." van schijnwerpers, leggen van ka- hels en verslepen van weerstands- kasten. namen de figuranten plaats op dc fluweel bek lede stoelen in par terre, parket en loge's. Vakgeheimen Er was voor adspirant filmsterren veel te leren. Aan het felle licht der sehymverpers, die bij het instellen hun stralenbundels door de zaal zwenkten, waren ze spoedig gewend. Verder leerden de acteur* en actri ces, wat in de filmstudio's een ..ne ger" is; den lange, zwart geschilder de, rechtopstaande triplexplaat, die schaduwen kan werpen. Ze zagen de „toeters", de zwarte, houten cylin ders, die een lichtstraal kunnen com penseren en de „zijtjes", de ronde tul es, die de lichtstraal juist weker maken. Het verlangen naar echt schijnwerperlicht bleek in alle krin gen van onze lezers-kring aanwezig te zijn. Er hadden zich huisvrouwen gemeld en scholieren, architecten, vis verkopers, onderwijzers, studen ten, kantoorbedienden en verkoop sters. Zelfs Albert de Rnoy ontbrak niet onder de geestdriftige schare. Zij allen hebben geduldig en intus sen de filmsfeer opsnuivend zitten Het Rotterdamsch Parool heen niet zonder reden aange nomen, dat de Rolierdammcrs pit cn initiatief zouden tonen als er een blikscmorganlsatle moest warden aemaakt voor een propaganda film van het Nederlandse Rode Kruis. Deze nachlopnamcn. men leze ook ons verstar), zijn ccn door slaand succes geworden. Rcgis- SBur en camera-man waren enthousiast over het gediscipli neerde optreden der figuratie en spelers. Met dankbaarheid en waardering zal deze film- nacbt in dc herinnering blijven. 1'7 RIJDAG AVOND, 10 uur: Bij liet Rotterdamsch Parool" rmkelt de telefoon. „U spreekt met mevrouw P.... Meneer, ik heb in de krant gelezen, dal er mensen gevraagd worden om gefilmd te worden voor het Rode krw's. Ik heb een dochtertje van Hen. Die kan schitterend tapdan sen. En ze imiteert Shirley Temple loch zo lief. Kan ze nog meedoen?... U bent al vol? Wat een tcleurslcl- ling meneer. U mist er een echt sterretje aan." 11 uur: Telefoon Parool. „U kunt me krijgen voor de film vana\'onJ. Graiis, voor niets. Wat? Nü al niet meer nodig? Maar me neer. ik heb een zeldzaam gedres- seerde Kaketoe en die wil ik laien optieden voor de camera." Er schijnen heel wai gedresseerde dieren in Rotterdam ihitis te horen. MiddernachtTelefoon in theater Arena. Zeven gedresseerde poedels heb ik. Belangeloos kunnen ze meewer ken, omdat 't voor het Rode Kruis is." Half twee 's- nachts: Telefoon Arena. „Neem me niet kwalijk. Ik had ccrsi niet willen reageren op dat stukje i' de krant over die film. Ik hen n.l. architect en ik had hard gewerkt vandaag. Ik was naar bed gegaan maar ik kon niet slapen En nu dacht ik. .Vee. U moet niet f lachen want ik meen het serieus. Ik Als een ere-satuut aan hen die dacht, ik zal eens opbellen. IJ moetdiiat: herdacht werden, scheen fle u-den. ntiin vrienden zengen, da! Tusl'S rimpelend,.Haas le blinkrn 'i j r- J cv „.t.,.m het zomient. En het leek. of de ,k zo sprekend op ^r^.Form.bvrivier fluisterend sprak tot het m.r- j ANDERS DA.V GEWOON. Bijna vierhonderd stadgenoten waren van nacht in hel Arenu-lheater; niet als gewoonlijk, om maar een filmvoorstel ling ie kijken maar om voor een propaganda-film va» het Ned. Rode Kruis als figuranten op le treden. geant-vliegcr P. Mahu (Bronzen Leeuw»sergeant-vlieger O. Noe Bronzen Kruis); sergeant-monteur C. van Dijk (Bronzen Kruis): korpo raal-adelborst J. C. Meijer (Bronzen Kruis)korporaal-telegrafist K. van Tongeren (Bronzen Leeuw)kwar tiermeester G. \V. van der Werf iBronzen Kruis); vlicgtuigmakers- maat B. Berkhout 'Bronzen Kruis); >V. G. van der Wel ,.- -uiuuivu ucïiini, matroos le klasse i~ cr,n H. A. <T. Laane 'Bronzen Kruis). I bloed,*» ntnld verloren ftnten m de Ae ceremoniële uitrelMns nam verre Indisnhc valercn. nu vi,f jaar ij adin HcIfl.ich htt wnord. „ij «nffSSt a'rc schTn «TOdto zich allereerst tot de familie- le raaien het Maaswater doorkliefd j Jccicn der gedecoreerden en liet uit- eti de bemanningen hebben zich al- Jogssehip. dat gemeerd lag aan baar j le kin""* oever, over de andere vaarluie™. be- lBmmm Leeuió; eleioon horende tot dezelfde lijk. Nu wilde ik... Oh... Nou, dan ga 'k maar slapen." Vijf uur *s-nachts: Arena. „Om uit je vel fe springen, ik gisteravond nm negen uur bed gegaan om fris en monfer op de film fe kunnen. Had de wekker op Jjjd beklemd gevoeld door - - haft drie gezet, zoals in de krant schoonheid van die vertrouwde ri- stond. Nu nèi ben ik wakker ge- worden meneer. Dat prutsding is niet afgelopen. Maar ik mag inch non wel meedoen, hè?" Zegt directeur Arena: „Vooruit maar. Zó een pechvogel kunnen we niet laten lopen." vier in het vaderland. Mil. Willemsorde voor de oud-vlootvoogd. wachten, tot de veeleisende camera man Frans van Laeken, de chefbe- liehtcr en zijn technici met rust liet en liet licht enige tientallen olec- trische schijnwerpers van 500 lot 2000 watt zuiver was ingesteld. Daarna lie bh en de figuranten zich gewillig laten ringeloren door de re isbeurs Zomerschne (in de toneel wereld beter bekend onder de naam Jan Keiling) cn Apon en toen de echte opnamen eindelijk begonnen hebben ze een spel te zien gegeven, dat echte bioscoopbezoekers hen niet luidden kunnen verbeteren. De figu ranten moesten n.l. de reacties weer geven van theaterpubliek op uiteen lopende scènes op het (voor de figu ranten onzichtbare) witte doek. En kele bijzonder foto-genieke dames en heren gaven in „close-up" nog van hun toneelspelcrstalenten blijk, „De meisjes met de hus" die uitver koren werden om geld in te zamelen bleken lieftallig èn talentvol te zyn, kortom, als straks, eind Juni, dit pro paganda filmpje van Het Rode Kruis in alle theaters wordt vertoond, heeft Rotterdam, hebben de lezers van „Het Rotterdamsch Parool" een belangrijke steen bijgedragen tot het welslagen. Ook namens Het Ned. Rode Kruis dank voor de moeite en., het geduld. Samen, delen In het film vak geraakt men spoe dig op kameraadschappelijke voet met elkaar. Toen er dan ook bekend werd gemaakt, dat de beloofde ver. rassing van het Nederlandse Rode Kruis bestond uit een pakje Ameri kaanse sigaretten voor tweehonderd het eerst ingeschreven deelnemers, werd eenparig",bes?ot'èn, de pakjes dan maar te halveren en alle „colle ga's" van de geurige versnapering te laten profiteren. De opnamen in Arena hebben wat langer geduurd dat is zo gewoon te bij de film dan men verwacht had en de medewerkers zijn wel wat gaperig geworden. Maar toen ze by daglicht weer over de Kruiskade lie pen en de frisse morgenlucht hun iongen hadden laten binnenstromen, zyn ze weer welgemoed en druk pra tend over htm eerste schreden op het pad hunner filmcarrière naar hH dagelijks werk getogen. Over enkele weken zullen .zij zich zelf in alle theaters van Nederland in hun eer ste „glansrol" kunnen bewonderen. Heel vele leden der bemanningen van deze oude marine-schepen met hun beroemde namen^ hebben de Maas nimmer teruggezien. Zij stier ven de heldendood in de verre tro pen. merendeels in de Java zee. tij dens hun verbeten strijd tegen de Japanse overmacht: een zeeslas. die door alle eeuwen heen in de ge schiedenis van ons vncbsfland cn de Koninklijke .Marine-zafc>'QOl*t]evcnv Vrijdagmiddag zijn' deze "rfraYine- helden herdacht aan bóord van bet in de Merwehsven liggende hulp- vliegkampschip H.M. 's „Karei Door man". Aan achtergebleven familieleden van ecu twintigtal gesneuvelden zijn koninklijke onderscheidingen uitge reikt door Lt.-admiraal C. E. L. Ifcl- frieh, In tegenwoordigheid van Trim Bcmhard, de minister van Marine, J. J. A. Srhagen van Leeuwen, dc commandant zeemacht, schout-bij wacht ,T. J, L. Will Inge, dc marine attache's van Groot-Brittannic en de Verenigde Staten, captain Jef freys en captain Parker Brady. Na mens de stad Rotterdam was wet houder Van Tilburg aanwezig. Precies om twee uur arriveerde Prins Bernhnrd. in het uniform van vice-admiraal. Hij word begroet met het Wilhelmus, gespeeld door do simpel, die evenals een cjuT komen, dat de gesneuvelde mannen der Kon. Marine hun onderscheidin gen ten volle hebben verdiend. ,,lk heb ze met trots en ontroering uit gereikt". zeide de vlootvoogd. ..De daden van moed. door de gevallenen verricht cn de militaire deugden, door hen betoond, vervullen u en ons met trots, al zal bij u de rouw in het hart niet 'weggenomen wor den. Niettemin wens ik u uit het diepst van mijn hart geluk met het bezit van deze onderscheiding, omdat zij hot bewijs is. hoe II.M. de Koningin, de daden van hen. die u lief waren, weet te waarderen". Hierna drukten Prins Bernhard en iaintst&r" Scbagoif van «-Lceiwen 'de familieleden dc hand en spraken een bemoedigend woord. De plechtigheid werd met een her haling van de „ban" besloten. De minister van Financiën heeft, met ingang van 26 Mei» de waardebonnen 13, 1? en 21 van het conBomenteneredietindö^rf^'EM'ïammunrqné vaii de DE klok staat op vijf.minuten voor twaalf. Die stellige in druk krijgt men als men kennis neemt van de jongste berichten uit geldig verklaard. Minder (roepen: de enige weg, zegt, Palar Een wal van wantrouwen van fa tale hoogte hotidt de Nederlanders cn Indonesiërs in de Republiek thans gescheiden, zeide het gisteren uit Indonesië teruggekeerde Tweede Kamerlid L. N. Palar na zijn aan komst. Er zijn voor dit groeiende wantrouwen uiteraard verschillende oorzaken, doch vast staat voor mij. zo voegde hij daaraan toe, dat zo lang de troepenaanvocr niet wordt gestaakt cn Nederland door het verminderen van dc troepensterkte niet het enige besluit neemt, dat de weg kan openen, die uit de impasse leidt. er geen verbetering in de ver houding te verwachten is. De heer Palar is ervau overtuigd, dat indien deze weg bewandeld wordt ccn conflict waarbij van de wapens gebruik zal worden gemaakt ccn gedachte, waarmee in Neder land reeds velen schijnen te spelen zou kunnen worden vermeden en hij heeft de indruk, dat in dc hoog ste kringen in Batavia de mening wordt gedeeld, dat ccn militaire op lossing n geen ge\ai moet worden gezocht, omdat het geen oplossing zou brengen. Naar het A.N.P. verneemt, heeft jhr. mr. D. J. de Geer zich, behou- Re ge r in gs voor 1 i ch ti n gsdi e nst over het vertrek naar huis van de heren Bee! en Jonkman en van de leden der C.-G. gewaagt van „belangrijke beslissingen", die het Nederlandse kabinet zal moeten nemen met be trekking tot de uitwerking van het accoord van Linggadjati. Wat Associated Press daaraan weet toe te voeden is nog belang rijker: de Republiek zou nog ééns een kans krijgen: de terug kerende ministers en C.G.-leden komen in Nederland toestemming vragen, voor een politiek, die dit ultimatie ve karakter draagt. Wy weten nu waar wij aan too zijn. Na lange ty'd slechts oo ge ruchten cn spaarzaam nieuws te zijn aangewezen, krijgen wij uit wat „welingelichte woordvoerders" te Batavia vertellen, met enige stel ligheid te vernemen en te conclu deren, dat kennelijk de onderhan delingen over de uitwerking van het basisaccoord van Linggadjati zijn vastgelopen. Na de verklarin gen van dr. Gani stond dat trou wens wel vast. £>e militaire toe-, stand raakte dienovereenkomstig sinds kort weer min of meer ge spannen: vernam men niet. dat er aan Nederlandse zyde weer „on geduld" heerste en verluidde het niet, dat de T.R.I. de demarcatie lijnen duchtig versterke? Wfj weten nu waar wij aan toé zijn. De ministers Beel en Jonkman" en met hen de C.-G. menen niets anders meer te kunnen doen dan de Republiek nog een laatste Kans te geven. Van haar zou dan worden verlangd, dat zij zich willig betoont tot samenwerking op de basis van wat van Nederlandse siidc als uiterste concessie wordt beschouwd. Het zou neerkomen op een ultima tum. Voldoet de Republiek daar niet aan. dan... A, wat dan? De berichten van Associated Press over wat de welingelichte woordvoerders" dien aangaande verklaarden, suggereren dens de vereiste toestemming van j de mogelijkheid dat het „wat dan?" het Bijzonder Gerechtshof te Am sterdam. voorzien van beroep in cassatie, tegen hét door dat Hof over hem uitgesproken vonnis. Een telegram van Lloyds uit Sal bum meldt, dat het Nederlandse motorschip „Atlantic" ln een dichte ■mist- op de rotsen is gelopen bfi Red car. Yorkhire, Engeland. Het schip is gebouwd in 1930, meet 222 Ion en behoort aan J. Roossien te Groningen. EHr" WISSELEND WEEK Weersverwachting, geldig tot Zondag avond i Zwaar bewolht met. tijdelijke opklarin gen, voornamelijk ln de namiddag enkele regenbuien, hier cn daar met onweer. Aanvan kelijk weinig wind, later echter toe nemend ln de kuststrook tijdelijk tot vrij krachtig cn mimend van Zuid-Oostelijk naar Zuid-Westelijke richtingen, waarbij enige daling van temperatuur optreedt. Waarnemingen te Rotterdam heden morgen B.40 uur: luchtdruk 755.0; wind W. 3; temp. M.4: max. temp. 18.9 (.7.40 uur gistermiddag): min. temp. 13.0 (hedenmorgen 6.40 uur); weersgesteld heid: zwaar bewolkt. „n i i, Itiarin tvi i'w»ai.vi t:n vil.» V üp 2D mei zal voor alle leeft yds- matrozen van rlo Karei Doorman, op groepen een hon voor één éi bekend kei vliegdek waren opgesteld.' Na de gebruikelijke inspectie wetfl worden gemaakt. de eigenlijke plechtigheid geopend Md de z.g. „ban", waarna do adju dant ven It arim. Helfrich. de It. ter zee 2e km.vso G on grijp, de Konink lijke Besluiten voorlas en do lt.-?id- miraal zelf de versierselen uitreikte met do bijbehorende oorkonde. Al- lereerst, do militaire Willemsorde derrie klasse aan do zoon van schout bij-nacht Ko'*oJ Do of rr, an. vervolgens aan prof. dr. J. A. R. van Hamel. Voorts werden posthtime ondontehei- dineen uitgereikt voor: hoofdofficier marincstoomvaarldicnst der 2de klasse C. M. van der Vel de (Bron zen Leeuw); luitenant ter zee Istr? klasse P. S. Alstede (Bronzen Kruis): luitenant ter zee der 2e klasse G. F. EegersVeeckens 'Bronzen Leeuw): luitenant ter zee 2e klasse C. Eorcau (Bronzen Leeuw); officier-vlieger der 2e klasse R. H, J. dé- Vries (Bronzen Leeuw); officier marine- sloom vaartdirnst 2e klasse Ch. J. G. Werlemann (Bronzen Kruis)luite nant ter zee der 2e klasse R. Ritsema van Eek (Bronzen Kruis); officier- vlieger der 3e klasse W. J. Ritte (Bronzen Leeuw); majoor-monteur R. Brouwer (Bronzen Kruis); ser- Het ministerie van Economische Zaken waarschuwt uitdrukkelijk te gen hel verkopen van sigaren zonder bon. Weliswaar wordt overwogen dc distributie van sigaren op te heffen doch indien zulks onmogelijk zou blijken, komen betrokkenen in grote moeilijkheden. QUILEN MARY, rlo Engelse ko ning-moeder, wordt Maandag Sö jaar. Zij bezit in grote rnale de eigenschap, die men koninklijke vi aardigheid noemt. Queon Mnry werd op 26 Mei 1S67 in Kensing ton Palace geboren. Officieel heet te zij prinses VictoriaMary, maar licar moeder noemde haar May cn als prinses May van Teek werd zij ook bij het publiek be; kond. In haar jeugd leerde zij goed Italiaans, kreeg muziek-, teken- en schild er lessen cn ver wierf speciale kennis van oud porcelein. In 1S03 trouwde prin ses May de hertoe van York. de latere koning George V. Ofschoon traditie zeer veel voor de konin gin betekende, was zij toch niet bekrompen in haar opvattingen. Zij was het. die korf_ni de vorige oorlog liet beroemde diner organi seerde in Lndy Asquilfi's huis in St. James' Square, waar de ko ning voor het eerst leden van de parlementaire Labourparty ont moette. hetgeen in die dagen voor velen iets ongewoons was. Gedu rende de laatsle oorlog hield zij verblijf in een buitenhuis van de hertog van Beaufort in Glauces- ter Shire. Jo Vincent voor de BBC Dinsdag a.s. om 17 uur zal de Nederlandse zangeres Jo Vincent optreden in het Derde Programma van de BBC mét oude Franse liede ren. Zy wordt begeleid door John Francis, fluit, George Roth, cello, en Mi II ice lit Silver, harp. Jn ons bericht over aanwijzing van.zes mud kolen op twee bon nen "was een zètfoutje geslopen. Er kwam te staan, „dat de handel genoodzaakt »s G gedeelte aer toegewezen zes eenheden in door sómmigen minde-r begeerde soorten af te leveren. In plaats van het woordje „geen-* gelieve roen „een" te lézen. De Franse bond van arbeiders bij. gas- en electrielteitsbedr|jven heeft besloten tot een „langzaamaan-actie" in het gehele land, voor een nog geheim gehouden duur, waardoor de levering van gas- en electric!telt mof vijftien h vijfentwintig procent verminderd zal worden. Woensdag 7.nl geheel gestaakt worden, op <le prodi/clie van een veiligheids kwantum na. Voorts Is besloten tot een eventuele latere algehele staking voor onbepaalde tjjd „naar gelang de ontwikkeling van de situatie ln andere industrieën", wordt vervangen door een eis van dric-en-twintig procent. „De bond is vastbesloten zich door niemand een wijze van optre den te laten voorschrijven", aldus het communiqué. Wanneer de langzaamaan-aclie zal beginnen is nog niet bekend. Nadere orders hieromtrent worden per post rondgezonden. De regering heeft geantwoord lltPl. reqillrering van alle gas- en elcctrielteltsfabrleken In het land. Z(j ml zo nuilig gebruik maken van bet leger, ter waarborging van de gas- cn clectrlrlteltsleverlng. Dit is het tweede grote 'conflict voor het kabinet van Ramadier. Na de actie van de me taal be werkers, enkele dagen geleden, had dc regp- ring enige concessies gedaan, maar verder medegedeeld, niet bereid te zijn tot lipt in overweging nemen van een algemene loonsverhoging voor December. In overeenstemming daarmede werden de eisen van rie arbeiders bij de gas- en eicel ricitcitsbcririjven om een loonsverhoging van vijftien procent van de hand gewezen. Hierop volgde de aankondiging door de bond van de langzaamaan- actie. In het betreffende commu niqué van de vakbond wordt de re gering ervan beschuldigd het con flict uitgelokt te hebben. De eis van vijftien procent loonsverhoging Dvnn hun moeder, van de inspecteur INSDAG begint ons blad met van politie. Bill Smith, van brigadier een nieuw feuilleton. Het is bij- O'Hare. „die zelf negen stuks van na zomer cn wij hebben dus uitge- dat grut heeft groot gebracht", en zien naar iets luchtigs, iets gezelligs van zoveel anderen is goed geschro om des avonds in de tuin, of voor i ven. kostelijk van tekening, met 'n het open raam te lezen. geestige dialoog, vol malle situaties. Onze keus is daarbij gevallen op het alleraardigst verhaal van Craig Rice, een bekende Amerikaanse schrijfster. U zult het in de eerste kolommen al bespeuren: dat is iets bijzonders, al is het dan alweer „een detective". De speurders in dit ver haal zijn drie kinderen, het kroost van een schrijfster die gezamenlijk een criminele zaak oplossen.. Wij zijn er van overtuigd, dat U de capriolen van dit drietal op het glib berige pad van *t speurdersvak met spanning en in ieder geval met ge noegen zult volgen. Zelfs als U niet van detectiveverhalen houdt, zult U er misschien toch nog wat van Uw gading in vinden, want deze historie is er niet alleen een van Moord, maar ook.... van Liefde. En de schrijfster. Craig Ricc. heeft even veel spanning weten te brengen in het verhaal van DE vrouw cn DE man als in dat van de onbekende dader en zijn drie jeugdige vervol gers. En tenslotte, wat niet het minst be langrijke as, deze geschiedenis van Wij noemen dit onspanningslecluur in dc beste zin. van het woord, juist omdat het geen PRETENTIE hoeft. Nog een kleine technische toelich ting. Dc drie kinderen praten nu cn dan mot elkaar in een geheime taal, de PEE-TA AL. die U zich misschien uit Uw jeugd nog zult herinneren. Achter iedere medeklinker van een woord of lettergreep zetten zij een p rn als hot woord met ccn klinker begint, komt de p ervoor, op zijn beurt voorafgegaan door een toon loze u-klank. „Alles in orde", wordt dus b.v. „Uuallupes upin upordupe". Begrijpt U het? Misschien niet. maar dat is nok dc bedoeling van een geheime laai. Laat U zich door deze kleine moeilijkheid niet af schrikken. want de pee-taal wordt maar een dood-enkele keer in het verhaal gebruikt. Wij wensen U veel plezier, net zoveel als wij zelf gehad hebben met: „WIJ LOSSEN DAT WEL OP" door Craig Rice Vertaald door Ada Campers. Met ingang van Augustus zulten de toewijzingen van boter, vet en/of vlees aati hotels en restaurants, broodjeswinkels e.d. met 16 lot 20 .pet. worden verlaagd, Er zullen 20 spoedig mogelijk t«ce vleesloze da gen per week ingesteld worden voor deze bedrijven. De koffie en theetoe wijzingen'voor restaurants, cantines enz. zullen eveneens een verande ring ondergaan: koffie toewijzing zal voor de belfi, uit mout koffie het beste product ter vervanging van koffie dat wij in Nederland ken nen bestaan. Horeca-bedrijvcn met vaeanfieomzet zullen er reke ning mee moeten houden, dat hun extra vacantie-ioewijziiigen zeker niet vergroot worden. Dit geldt eveneens voor als pensions inge schreven bedrijven. Vacantiegangers zullen met deze omstandigheden eveneens rekening moeten houden, Zij dienen niet meer te vragen dan de hotel- en pension houder kan verstrekken en zullen er goed aan doen hun distributie bonnen mee 10 nemen Gistermiddag werd aan boord va» dc „Arnhem" een cocktail party gehouden, waarbij prinses Juliana van haar belangstelling blijk gaf, benevens een aantal militaire- en burgerlijke autoriteiten. Uiterlijk onberoerd hoorden Branca Simons, de 29-jarige Joodse vrouw en haar niet-Joodse man. dc 45- jarige chauffeur Simons, die tijdens de bezetting ontelbare land- ett ras genoten aan de S.D, uitleverden Zaterdag het doodvonnis aan, dat het Amsterdamse Bijz. Gerechts hof conform de eis over hén uit sprak. i zou worden overgelaten aan een nieuwe regering. Welke? Een van recht sen en liberalen, waarin de K.V.P. een koers kan varen, die wèl voldoening biedt aan de "Wel ters cn de Gerbrandy'sEen .die aan de legerleiding in Indonesië de vrije hand laat? En vervolgens opmars naar Djukja door het nog juist niet afgeloste leger, dat ge neraal Kruis dezer dagen schatte op 109.000 man? En als antwoord dnarop wellicht een staklngsbcwe';. ging ln Nederland,-dia ons toch ai zo moeizaam functioiincreiide pro ductie-apparaat zou verlammen? Oorlog en burgeroorlog? AVg kunnen slechts vragen stel len. En hopen, dat de zittende re gering niet zal heengaan, dat zij ook na ren weigering van Indo nesische zijde het heft ln handen- zal willen houden. En zelfs dan nog van het uiterste, militaire' „redmiddel" zal afzien. Dat zij- krachtig zal zijn tegen wie dan hun kans om to„marchanderen" zullen willen grijpen. \I EEL hangt in de komende da-- gen af van de houding der Re-' publiek. Kennelijk wil men van Ne derlandse zijde reeds suggereer de de N.R.Crt. dit dezer dagen een middenweg zoeken: niet mar-» chandoren, maar nok niet alleen maar toegeven aan een hardnekkig- D jok ja. Het is een moeilijke niio-* deinveg, zwaar begaanbaar. Kal de Republiek haar ook van haar kant willen betreden? De aanval der Soendanezen op Buitenzorg, tie kennelijke steun die hun daarbij teu deel valt het za! Djokjakarta kwalijk in een stem-, ming brengen, die bevorderlijk is, aan vredelievend tegemoetkomend heid. De lont. ligt daar te Buiten zorg 011 omgeving wel heel dicht bii het kruitvat. En dat ïuist opH jdjt ogenblik! Veel hangt óók af van de hou-, ding onzer geallieerde vrienden. Wjj kunnen ons moeilijk voorstel- ten. dat Engeland en Amerika zich gebaat zouden achten by een toe stand zoals die zou ontstaan wan neer de Republiek een laatste Ne derlandse concessie niet zou aan vaarden en wanneer vervolgens een ontmoedigde regering-Reel het ver- dere spel (óórlogspel) aan anderen zou overlaten. I-J ET is vijf minuten voor twaalf! L er zjin voor Nederland en In donesië ernstige dagen op komst. Er zal veel staats mans wijsheid no-, dig zijn, hier en ginds, om ons daar doorheen te heipen. "Veel zelfbeheer sing ook aan militaire zijde. Tot een duurzaam onderhoud van een legermacht zoals wy die ginds op de been houden is Nederland op straffe van een financiële débacle niet in staat. De verleiding is groot" om zolang het leger nog op maxi mum sterkte bijeen is, „toe te slaan". Dit vooral mag niet ge beuren! De Gasperi, de. leider der Christen- Demoeraten. heeft de opdracht voor de vorming van een kabinet aan vaard. Hel K.N.M.l. karakteriseert de weersverwachtingen voor de Pinksterdagen mei: wisselend. Üok de uind zal variabel zijn, zowel van kracht als van rich- littg, de temperatuur stijgt niet boven die van de laalsle dagen, doch zal vermoede/ijk «ral lager worden, vooral aan di kust. Men kan rekenen op vrij veel bewol king met nu >n dan regenbuien, plaatselijk vergezeld van onweer, afgewisseld door tijdelijke opkla ringen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1